Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl i mødelokale M4, Patienthotellet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet"

Transkript

1 Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger Jensen velkommen. Jette overtager i HMU for Ole B. Kjeldsen. Marie Gylling meddelte, at dette var hendes sidste HMU-møde, da hun ikke fortsætter som tillidsrepræsentant for jordemødrene. 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: Punkt 10 Ændring af rengøringsniveau udvides til også at indeholde en drøftelse. Punkter til eventuelt: Orientering om ændret administration af patientforsikring Orientering om guld/sølv/bronze certifikater Forslag vedrørende afsnitsnavne 2. Mødets værdi (valgt af ledelsesrepræsentanterne) (2 min.) Som aftalt på mødet i december 2011 fortsætter vi med at bruge hospitalets værdier som baggrund for at evaluere mødet. Medarbejderrepræsentanterne har i en periode valgt værdierne. Derfor blev det den 24. august aftalt, at det nu er lederrepræsentanterne, der i en periode vælger mødets værdi. Lederrepræsentanterne præsenterer, hvilken værdi de mener, der skal være særligt fokus på på mødet. HMUs medlemmer har mulighed for at komme med eksempler på, hvordan værdien optimalt set kan komme til udtryk på mødet. Ved mødets afslutning evaluerer vi, hvordan HMUs medlemmer mener, at værdien er eller ikke er kommet til udtryk. Nina Søndergaard valgte værdien udviklingsvilje, da det forgangne års store fokus på drift levner god mulighed for at fokusere mere på udvikling. 1

2 HL/MHD/ AEF 3. Tema: Evaluering af 1-strenget struktur (56 min.) (Til drøftelse og beslutning) HMU og HSIU besluttede i 2010, at HMU skulle være øverste niveau for at drøfte og tage stilling til arbejdsmiljøspørgsmål på hospitalet. HMU besluttede samtidig at evaluere strukturen på det sidste møde i Beslutningen blev blandt andet taget ud fra følgende overvejelser om fordele og ulemper: Den 1-strengede struktur giver bedre mulighed for at tænke arbejdsmiljøspørgsmål ind i håndteringen af andre emner, der berører hospitalet, og imødekommer derved arbejdsmiljølovgivningen fra oktober Vil den 1-strengede struktur sikre, at arbejdsmiljøspørgsmål vil få tilstrækkeligt med tid og fokus, når emnet skal dele tiden med andre emner på HMU-møderne? Det indstilles, at HMU drøfter og beslutter om hospitalet fortsat skal være 1-strenget på hovedniveau, dvs. om HMU fortsat skal drøfte og træffe beslutninger vedrørende arbejdsmiljøet på hospitalet Efter oplæg fra Mette Dehlendorff og Anja Frøkjær blev HMU inddelt i grupper, hvor de diskuterede, hvorvidt hospitalet fremover skulle benytte en 1-strenget struktur. Der blev opridset tre beslutningsmuligheder: 1. Hospitalet skal genetablere HovedArbejdsMiljøUdvalget 2. Hospitalet skal bibeholde den 1-strengede struktur 3. Hospitalet skal bibeholde den 1-strengede struktur, men arbejde på at forbedre måden hvorpå arbejdsmiljøspørgsmål inkorporeres i HMUs arbejde. Alle grupperne var enige om, at HMU skal bibeholde sin 1-strengede struktur, men havde følgende forslag til forbedringer af arbejdet med arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø indtænkes i alle punkter på HMU-møder som en tydelig fælles retning for arbejdet. Referater fra AMO udsendes til HMU-medlemmerne som et fast bilag til dagsordenen. I en prøveperiode vil kommentarer til referatet være dagsordensat. Større opmærksomhed på det lokale samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, f.eks. i form af flere møder. 2

3 HMU besluttede, at den 1-strengede struktur skal reevalueres på decembermødet HMU drøftede afslutningsvist, hvor ansvaret for, at arbejdsmiljø bliver indtænkt bedre, er placeret. Der var enighed om, at ansvaret ligger hos det enkelte medlem, og at man i fællesskab må forsøge at løfte opgaven fremadrettet. 4. Pause (25 min.) Pause med frokost. Mødet genoptages ca MHD/AEF 5. Tema: Arbejdsmiljødrøftelse (140 min.) Kravene til den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at den indeholder følgende punkter: 1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. 3. Vurdere, om det foregående års mål er nået. 4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. HMU evaluerer den 1-strengede struktur og tager stilling til den fremadrettede model for samarbejde om arbejdsmiljø på hospitalet under punkt 4 på dagsorden. Det er derfor kun punkt 1, 3 og 4, der vil blive drøftet under dette punkt. Det indstilles, at HMU vurderer, om det foregående års mål er opnået. HMU kommer med input til tværgående indsatser eller projekter inden for regionens fokusområder: psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og ulykker. HMU godkender, at afdelingerne fortsat skal udpege 2 mål indenfor arbejdsmiljø samt reducere antallet af arbejdsulykker med 15 pct. målt i forhold til det foregående år. Bilag: Oversigt over arbejdsulykker 2011 og 2012 (januar-22. november) Udvalgte fokusområder i 2012 input fra Arbejdsmiljøorganisationen Bilag fra Arbejdsmiljøaftalen hospitalets konkrete indsatser og mål 2011 og 2012 inden for de strategiske fokusområder: Psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og ulykker. Mette Dehlendorff og Anja Frøkjær orienterede om, hvad der arbejdes med andre steder i regionen i forbindelse med arbejdsmiljø. (Se slides) 3

4 HMU blev i grupper bedt om at lave en vurdering af, hvorvidt sidste års mål blev nået. Grupperne havde følgende overvejelser: De tværgående indsatser har været de rigtige, og med APV og TULE har man ramt en god vægtning Flere lokale tiltag har haft god effekt Konkretiseringen af 3 indsatsområder har resulteret i en større følelse af ejerskab og gjort målene håndgribelige for både medarbejdere og ledelser Der har været et markant fald i antallet af arbejdsulykker. Der var sat en ambitiøs målsætning, men vi overholder den pga. den målrettede indsats Der er stadig et stort forbedringspotentiale hvad angår psykisk arbejdsmiljø Ligeledes mulighed for en skærpet indsats omkring samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger. HMUs medlemmer var enige om, at der igen skulle være få centrale indsatsområder. HMU havde følgende input til tværgående indsatser: Samarbejde på tværs. Herunder gensidig respekt og forståelse for hinanden samt indbyrdes hjælp under hensyntagen til fagligheden, dvs. at finde balancen mellem ikke at have berøringsangst over for andre faggruppers opgaver, men heller ikke underminere fagligheden Fortsættelse af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. HMU efterspurgte værktøjer til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, overblik over i hvilket omfang, indsatsen virker og mulighed for erfaringsudveksling afdelingerne imellem Åbenhed om og italesættelse af hvad det vil sige at arbejde i den offentlige sektor i dag. HMU foreslog et tværgående arbejde med erkendelse af, at grundvilkårene har ændret sig. Ved åben dialog kan man muligvis parkere de problematikker, der ikke kan ændres og i stedet bruge energien på de ting, der kan Fokuseret arbejde mod en større arbejdsglæde. Serviceafdelingen har gode erfaringer med, at større personlig involvering medarbejderne imellem har skabt større arbejdsglæde Arbejde med bariatriske problemstillinger - herunder også indtænkning af bariatri i nybyggeriet Fastholdelse af nedgangen i arbejdsulykker På baggrund af en drøftelse af, at der i afdelingerne bliver arbejdet med meget forskelligartede problematikker, besluttede HMUs medlemmer, at afdelingerne igen skulle have mulighed for at vælge egne indsatser. Som inspiration til LMUerne havde HMU følgende idéer til det konkrete arbejde: 4

5 Forsøg at afdække årsagerne ved stor personaleomsætning Oprettelse af tværgående kontaktpersoner for at skabe bedre flow på tværs af afdelinger i øjenhøjde Sig det, som det er Fokus på arbejdsglæde Arbejde med fakta angående psykisk arbejdsmiljø Arbejde med social kapital (se slides) Arrangere studiebesøg hos andre afdelinger/lmuer Arrangere positive events Initiativer for personlig involvering Konklusion: HMU godkendte, at der fortsat skal være få centrale indsatsområder. Hver afdeling opstiller desuden to mål, der frit kan vælges indenfor de strategiske fokusområder: Arbejdsulykker, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. HMU godkendte endvidere, at målet for hver afdeling fortsat er at reducere antallet af arbejdsulykker med 15% i forhold til afdelingens niveau for Pause (15 min.) Mødet genoptages ca AKT 7. Godkendelse af referat fra ordinært HMU-møde 13. sept. (5 min.) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. AKT 8. Godkendelse af mødetidspunkter for 2013 (5 min.) Forslag til tidspunkter for ordinære HMU-møder 2013 Mandag d. 18. februar, kl Mandag d. 22. april, kl Torsdag d. 13. juni, kl Onsdag d. 22. august, kl Torsdag d. 10. oktober, kl Mandag d. 9. december, kl HMU godkendte mødetidspunkterne for næste år. HL 9. Økonomi og budget (15 min.) (Til orientering) Orientering om økonomi og budgetter for hospitalet i 2013, samt opfølgning på budgettet i det forgangne år. 5

6 Det indstilles, at HMU tager orienteringen til efterretning Bilag: Prognose for aktivitet og regnskab 2012 Thomas Pazyj orienterede om regnskabsåret 2012, hvor hospitalet melder et underskud på 5 mio. kr. ind til regionen, hvilket svarer til det indmeldte i de tidligere kvartaler. Budget 2013: P.t. pågår budgetdrøftelser med alle afdelinger for at fastlægge budget og forbrug for Afdelingerne får som bekendt overført hhv. overskud og underskud, men hospitalsledelsen har vedtaget, at ingen afdelinger kommer til at afdrage et større beløb end 1 % af deres samlede budget pr. år. Der er udarbejdet realistiske budgetter og handleplaner for at skabe balance i alle afdelinger, og vi kan gå optimistisk ind i HMU tog orienteringen til efterretning. HL 10. Ændring af rengøringsniveau (7 min.) (Til orientering og drøftelse) Da rengøringsniveauet på huset lige nu ligger langt over kravene i DDKM, er det blevet besluttet at sænke niveauet. Dette vil primært gøre sig gældende for de ikke patientnære områder. Det indstilles, at HMU tager orienteringen til efterretning Da der i 2013 ikke kan hentes ekstra penge for meraktivitet, og produktiviteten skal hæves med 3% mod de vanlige 2%, vil økonomien flere steder være udfordret. Hospitalsledelsen forsøger derfor at understøtte afdelingernes økonomi ved at tilbyde større fleksibilitet på rengøringsområdet og ændre rengøringsniveauet til den gennemsnitlige nationale standard. Fra 1. januar neddrosles niveaukravene til rengøring svarende til 1 mio. kr. Besparelserne går til den enkelte afdelings budget. Afdelingerne vil få mulighed for konsulentbistand til implementering af de nye standarder. Medarbejderrepræsentanterne ytrede bekymring for, om besparingsmulighederne vil ramme tilfældigt i huset, da hospitalsledelsen har lagt op til at ændringerne skal ske uden afskedigelser, men ved naturlig 6

7 afgang. Hospitalsledelsen præciserede, at der er tale om et tilbud til afdelingerne. Besparelsen svarer på hospitalsniveau til 3 fuldtidsstillinger, og hvordan man vil udnytte muligheden for omlægning af rengøringen, er op til den enkelte afdeling. Ændringen skaber mulighed for at lette arbejdsgange, f.eks. ved at undlade brugen af vikarer eller bruge de frigivne timer til opgaveglidning, serviceopgaver, mm. HMU tog orienteringen til efterretning. AJ 11. Medarbejderparkering udenfor hospitalets område (8 min.) (Til drøftelse og beslutning) I den seneste tid har der været en del debat omkring medarbejderparkering på de villaveje, der omgiver hospitalet. Mange beboere føler sig generet af parkeringerne og særligt måden, hvorpå de foregår. Det indstilles derfor at HMUs medlemmer tager opfordring om at parkere på hospitalets område med tilbage til de lokale MED-udvalg. HMU, via intranettet, udsender en opfordring til hospitalets ansatte med opfordring til at parkere på hospitalets område Serviceafdelingen har modtaget flere klager fra hospitalets naboer, der føler sig generede af, at mange medarbejdere parkerer på de villaveje, der støder op til hospitalet. Parkeringssituationen har stor betydning for hospitalets omdømme og det fremtidige samarbejde med naboer og borgere. HMU tog orienteringen til efterretning og tager opfordringen om at parkere på hospitalets område med tilbage til LMUerne samt evt. til personalemøder. HMUs medlemmer udsender en samlet opfordring om at benytte hospitalets parkeringspladser via intranettet. AEF/HBA 12. Status fra Sundhedsfremmegruppen (15 min.) (Til orientering og drøftelse) Sundhedsfremmegruppen har nu drøftet hospitalets indsatser i perioden samt niveauet for hospitalets sundhedsfremmeindsats. Der er efterhånden stor interesse for at deltage i DHL-stafetten og udvalget lægger derfor op til, at HMU drøfter og beslutter finansieringen af DHL HMU besluttede i 2010, at hospitalet skulle op på trin 3 i Sundhedsstyrelsens 5- trins model for sundhedsfremme på arbejdspladsen. HMU besluttede samtidig 7

8 at evaluere niveauet for hospitalets sundhedsfremmeindsats inden udgangen af 2012 samt at tage stilling til, om hospitalet skal op på trin 4 i modellen eller opnå delelementer på trin 4. Sundhedsfremmegruppen lægger op til, at HMU drøfter oplægget til konkrete indsatser og kommer med forslag til indsatser inden for KRAMS faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress). Sundhedsfremmegruppen indstiller At HMU drøfter og tager stilling til den kommende model for finansiering af DHL-stafetten At HMU drøfter og beslutter hvilket trin i Sundhedsstyrelsens 5-trins model for sundhedsfremme på arbejdspladsen, som Regionshospitalet Randers skal op på i At HMU drøfter og beslutter hvilke ressourcer hospitalet skal afsætte for at nå det valgte trin. Bilag: Sundhedsfremmegruppens oplæg med status for indsatsen, forslag til indsatser inden for KRAMS faktorerne, eksempler på virksomheder, der har nået trin 3 og 4 i Sundhedsstyrelsens 5 trins-model samt oplæg til 2 forskellige finansieringsmodeller for DHL stafetten Uddrag fra Sundhedsstyrelsens Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 med 5-trinsmodellen og Casebeskrivelser fra virksomheder OBS! De væsentligste pointer ift. forskellen mellem trin 3 og 4 i modellen fremgår af bilaget fra Sundhedsfremmegruppen. HMU besluttede samtidig at evaluere niveauet for hospitalets sundhedsfremmeindsats inden udgangen af 2012 samt at tage stilling til, om hospitalet skal op på trin 4 i modellen eller opnå delelementer på trin 4. Helle Andersen orienterede om status fra Sundhedsfremmegruppen. I forbindelse med den store tilslutning til DHL er der rejst ønske om, at hospitalet bidrager med yderligere forplejning mm. Sundhedsfremmegruppen fremlagde to modeller: 1. Hospitalet betaler som nu t-shirts, tilmeldingsgebyr og telt 2. Hospitalet betaler t-shirts, mad og telt, mens afdelingerne eller deltagerne selv betaler for tilmeldingen HMUs medlemmer besluttede at fortsætte efter model 1. Det blev sidste år besluttet, at HMU inden udgangen af 2012 skulle tage stilling 8

9 til, om hospitalet skal op på trin 4 i modellen for KRAMS faktorer i eller fokusere på opnåelse af delelementer på trin 4. HMU besluttede, at det er vigtigst at bevare et stærkt fokus på delelementer fra trin 4. Hospitalet vil arbejde videre med rygning og fastholde fokus på psykiske faktorer især i forbindelse med stress. HMU mente ikke, at man med den nuværende økonomiske situation skal allokere personaleressourcer for at nå et trin højere op. HMU valgte derfor at holde fokus på opfyldelse af delmål og reevaluere beslutningen om opnåelse af trin 4 ved udgangen af MHD 13. Regionens forpligtelse omkring akutjob og konsekvenser lokalt (5 min.) (Til orientering) Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om akutjob. Formålet med aftalen er, at hjælpe arbejdsløse, som risikerer at miste retten til dagpenge, tilbage i beskæftigelse ved at give dem fortrinsret til ordinære stillinger. Arbejdspladsen opnår en præmie på kr. efter 6 mdrs. ansættelse og tilsvarende kr. efter yderligere 6. mdrs. ansættelse. Opslag: Alle ledige ordinære stillinger som har en varighed af mindst 13 uger og et gennemsnitligt ugentlig timetal på minimum 32 timer opslås som akutjob. Undtaget herfor er stillinger, som henvender sig til læger og elev/lærlingestillinger. Samtale: Ansøgere omfattet af akut-job-ordningen, der opfylder de formelle og specielle krav i stillingsopslaget skal indkaldes til samtale. Ansøgeren skal medbringe en erklæring fra A-kassen, der dokumenterer, at pågældende er omfattet af akut-ordningen. Efter samtale: Ansøgere omfattet af akutordningen, som opfylder de formelle og specielle krav til stillingen har fortrinsret til ansættelse. Ansøgere, omfattet af regionens omplaceringstilbud, har fortrinsrettet frem for akut-ansøgere. Afslag til akutansøgere skal drøftes med HR-chefen inden der gives accept til andre ansøgere. HR skal hver måned aflevere data til regionen vedr. status på akutjob. 9

10 På intranettet under Personaleforhold - rekruttering vil procedurereglerne fremgå. Det indstilles, at HMU tager orienteringen til efterretning Mette Dehlendorff orienterede om den regionale aftale i forbindelse med akutjob. Hospitalet har endnu ikke haft en stilling omfattet af reglerne for akutjob i opslag. Når der opslås stillinger som er omfattet af reglerne for akutjobs, vil HR tage direkte kontakt til den pågældende afdeling. HMU tog orienteringen til efterretning. TP 14. Ny regional rygepolitik (10 min.) (Til drøftelse) Regionsrådet har godkendt en ny rygepolitik, der betyder at regionens arbejdspladser er røgfrie i både bygninger, på udendørsarealer og i køretøjer. Lokale ledelser kan dog i samarbejde med HMU tillade rygning for medarbejdere på afgrænsede områder. I forbindelse med behandlingen blev det besluttet, at RMU skal vurdere hvordan medarbejderne i Region Midtjylland vil forholde sig til et totalt rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Det indstilles, at HMU drøfter inputs til den videre behandling i RMU Thomas Pazyj orienterede om den nye regionale rygepolitik. Ifølge den i 2009 vedtagne rygepolitik for Regionshospitalet Randers, er rygning kun tilladt på hospitalets matrikel i de to anviste rygepavilloner, der er opstillet ved kirurgisk ambulatorium og bag skadestuen. Dette gælder alle, der opholder sig på hospitalets område. På grund af tilgængelighedsproblemer er politikken kun blevet håndhævet overfor personalet. HMU pegede i den forbindelse på flere problematikker: De fleste patienter ryger ved hospitalets indgangspartier, hvilket ofte generer andre patienter og besøgende samt de ansatte, der arbejder tæt på indgangspartierne 10

11 Om morgenen ligger der store bunker cigaretskodder både ved indgangspartierne og i cykelskurene Lise Arbjerg viderebragte en henvendelse fra sekretærerne i skadestuen, der er meget generede af røgen fra patienter Der er ikke tilstrækkelig eller tydelig skiltning for, hvor patienter må ryge Der er utilstrækkelig skiltning hen til rygeområder Rygeområderne har dårlige adgangsforhold for gangbesværede patienter De nuværende rygeområder er vanskelige at rengøre og giver en unødig arbejdsbyrde for personalet Pirkko Dinnesen orienterede om lokale rygepolitikker på regionens andre hospitaler. I Horsens har man nu totalt rygeforbud for ansatte i arbejdstiden. Hos Midt og Vest vil der fra nytår være totalt rygeforbud i arbejdstiden for alle ansatte med betalte pauser. I Århus indførte man totalt rygeforbud i arbejdstiden fra 4/10, men har siden suspenderet det og afventer RMUs afgørelse. Den regionale rygepolitik angiver, at der for borgere og brugere skal anvises passende områder for rygning i det fri, som ikke ligger i umiddelbar nærhed af indgange. HMU diskuterede mulighederne for dette, samt udfordringer i forhold til placering og adgangskrav. Særligt diskuteredes muligheden for at fjerne rygning fra hospitalets matrikel. HMU diskuterede herefter muligheden for indførelse af totalt rygeforbud for de ansatte på hospitalets matrikel. Ledelsesrepræsentanterne bemærkede blandt andet, at der ville være klare fordele ved et forbud i forbindelse med rene og urene procedurer. Lars Engelst Petersen fremlagde dog bekymring for, om vi presser rygepolitikken for meget. Det er et område, hvor vi i flere år har lagt pres på, og vi er stadig et stykke vej fra at have indført de rette faciliteter til at overholde de nuværende politikker. HMU mente dog overordnet, at en omstillingsfase til et totalt forbud vil kræve en vis omstilling lige meget, hvornår den foregår, og at det vil være at foretrække, at vi følger retningen fra regionens andre hospitaler. Lisbeth Kidmose bemærkede desuden, at der vil være brug for en klargøring af, hvem der skal håndhæve forbuddet, og hvad sanktionen vil være. Konklusion: HMU anbefaler, at man på Regionshospitalet Randers indfører et totalt rygeforbud for ansatte i arbejdstiden. Hospitalsledelsen vil drøfte implementeringen med afdelingsledelseskredsen. 11

12 HMU anbefaler, at der bliver etableret rygeområder for patienter, som er ordentligt skiltede, ikke generer personalet, har fornuftige adgangsforhold og kan rengøres uden unødige gener. Hospitalsledelsen vil drøfte placeringen af sådanne rygeområder med afdelingsledelseskredsen. HMU anbefaler desuden indførsel af hjælp til rygestop. PD 15. Forslag om bedre udendørsareal til patienter/pårørende (5 min.) (til drøftelse) Et sengeafsnit under O og K har haft patienter, der har efterspurgt grønne udenomsarealer til gåture eller ophold på bænke. Det indstilles at HMU drøfter, om og hvordan der kan arbejdes videre med forslaget. O+K ytrer ønske om muligheden for at give patienterne en rekreativ mulighed, når de befinder sig på stedet i længere tid. Hospitalets udendørsarelaer består lige nu primært af p-pladser og rygekabiner, og flere patienter har efterspurgt grønne områder til rekreativt ophold. Der var blandt HMUs medlemmer en positiv indstilling til forslaget. Dog havde HMU vanskeligt ved at udpege et velegnet område, da der også må tages højde for adgangsforhold. HMU anbefaler, at man forsøger at indtænke forslaget i det videre arbejde med rygepolitik og dertil indrettede rygeområder. AKT 16. Kommentarer til nyhedsbrev (10 min.) (Til drøftelse) Det indstilles, at HMU drøfter eventuelle kommentarer til nyhedsbrevet HMU tager nyhedsbrevet til efterretning Indhold af nyhedsbrevet: Sygefraværsstatistik Status på påbud fra arbejdstilsynet Opsigelse af fastnetaftale Økonomi og aktivitet Arbejdsskader Bilag Nyhedsbrev til HMU nr

13 HMU tog nyhedsbrevet til efterretning 17. Eventuelt (5 min.) Ændret administration af patientforsikring Thomas Pazyj orienterede HMU om ændringer i budgettet til erstatninger for patientskader Budgettet for patientforsikringssager der ikke overstiger kr. er blevet lagt ud til de enkelte hospitaler. Hospitalernes budgetter bliver forøget med et beløb svarende til den gennemsnitlige udgift på området de seneste år. Tidligere er alle patienterstatninger udbetalt fra en central konto i regionen. Orientering om guld/sølv/bronze certifikater Nærmere information om indførsel af nye sikkerheds- og serviceniveauer på mobile devices er 11. december udsendt til afdelings-, funktions- og afsnitledelser samt HMUs medlemmer. Nyheden kan desuden læses på intranettet. Forespørgsel vedrørende afsnitsnavne Der er i visse sammenhænge opstået vanskeligheder i forhold til hjertestopholdet, da afdelingernes nye navne ikke indeholder en angivelse af det plan, man befinder sig på. Der blev derfor indgivet en forespørgsel om, hvorvidt man kunne anvende de gamle afsnitsnavne. Hospitalsledelsen indskærpede i den sammenhæng vigtigheden af, at man specificerer sin placering, når man ringer op til hjertestopholdet. De nye afsnitsnavne er blivende og en øget indsats i alle afdelinger for at fastholde dem, vil gøre tilvænningen nemmere. 18. Evaluering af mødet (5 min.) (Til drøftelse) Formandskabet indstiller til At HMU evaluerer på brugen af den valgte værdi på mødet (se evalueringsspørgsmål nedenfor) Spørgsmål til evalueringen: Hvordan er den valgte værdi kommet til udtryk eller ikke kommet til udtryk på mødet? Hvad har jeg sagt eller gjort på mødet, som har været i overensstemmelse med mødets værdi? Eventuelt andre kommentarer til evalueringen HMU havde stor ros til Mette Dehlendorff og Anja Frøkjær for procesarbejdet med arbejdsmiljø. Det var anden gang HMU holdt særligt udvidet møde, og 13

14 selvom mødet var langt, fik godt gruppearbejde og gode samtaler dagen til at hænge sammen. Værdien udviklingsvilje kom blandt andet til udtryk i arbejdet med arbejdsmiljø. Flere medlemmer udtrykte begejstring for muligheden for at arbejde mere indgående med nogle emner, end de kortere møder levner mulighed for. - Årets julefrokost og julearrangement på Hvidsten Kro kl Næste ordinære møde er den 18. februar Fra ledersiden deltog: Thomas Pazyj, formand for HMU Marianne Jensen Bente Fogh Nina Søndergaard Lisbeth Kidmose Andreas Jonsson Jette Krüger Jensen Børge Bossen Fra medarbejdersiden deltog: Pirkko Dinnesen, næstformand for HMU Helle Andersen Lise Arbjerg Ilse Irene Rasmussen Tove Juul Kristensen Anna Larsen Marie Gylling Lars Engelst Petersen Lisbeth Reuss-Schmidt Minna Thomsen Afbud fra: Lone Winther Jensen Kirsten Wisborg Troels Bødker Thim Inge Marie Esmarch Rytter Observatører: Mette Dehlendorff (personalechef) Anja Frøkjær (HR-konsulent) Referent: Anne Tiedemann Thomas Pazyj, Formand for HMU Pirkko Dinnesen, Næstformand for HMU 14

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl. 13-14 i Mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Dagsorden: Referat: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (1 min.) 2. Godkendelse af dagsorden (1 min.

Dagsorden: Referat: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (1 min.) 2. Godkendelse af dagsorden (1 min. Referat af ekstraordinært HMU-møde Præsentation af plan for afledte besparelser tirsdag den 31. maj 2011, kl. 14.00-15.00 i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.)

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.) Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. Region Midtjyllands forslag til strukturbesparelser Fredag den 21. maj 2010 kl. 8.30-10.00 i mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4. 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse)

Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4. 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse) Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4 Sagsb. HL Indstilling 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse) Orientering om baggrund for flytningen Thomas Pazyj

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl. 10.30-12.00 i den lille foredragssal Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer Pirkko Dinnesen blev

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min.

Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min. DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min.) 2. Mødets værdi

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013 Sagsb. Indstilling PD 1. Godkendelse af dagsorden og referat samt punkter til eventuelt (3 min.) kl. 11.30-11.33

Læs mere

Der er givet 2 påbud, orientering under punkt om det under arbejdsmiljø.

Der er givet 2 påbud, orientering under punkt om det under arbejdsmiljø. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Feedback torsdag den 12. 03.2015, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4 Sagsb. Indstilling HL/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat, punkter til eventuelt og kort præsentationsrunde

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til evt. 2. Mødets værdi (valgt af ledelsesrepræsentanterne)

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter)

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015

Referat fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015 fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015 Sagsb. Indstilling TP 1. Overblik over det kommende sortimentsudvalg for uniformer v. Pernille Lundvang og Hanne Rosenlund fra Midtvask (orientering)

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1 Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl. 13.00-17.30 i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1 Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Sagsb. Indstilling PD/TP 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) Kl. 11.30-11.35 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014 MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland angiver, at der på alle niveauer i MED strukturen, i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl i den lille foredragssal

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl i den lille foredragssal Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 9-11 i den lille foredragssal Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (ledelsesrepræsentant)

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Løn og Personale Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Generel drejebog Omplaceringer/afsked

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling TP/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat og punkter

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Kjeld Lanng, Lars Brodersen, Thorkild Ærø (pr. video), Henriette

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017 Dagsorden Deltagelse: FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 26.-27. april 2017 Referat Mødt: Anne Anthon Andersen Jørgen Laurvig Katrine Nadia Jørgensen Lise Møller Schilder Marianne Bækbøl Marie Bille Morten

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: torsdag den 12. marts 2015 kl. 12.00-14.45 Mødested: Brandstationen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Leo Kristoffersen (formand i Hennings

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 17. marts 2017 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:00 i C3, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Referat fra møde i AMO Mandag 2. november 2015 kl. 14.00 16.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby.

Referat fra møde i AMO Mandag 2. november 2015 kl. 14.00 16.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby. Referat fra møde i AMO Mandag 2. november 2015 kl. 14.00 16.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Deltagere: Anne Bach Pedersen (ABP) Ann-Therese Lovring (ATL) Marianne Juul Jensen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Hvilke udfordringer og muligheder giver den nye lov for at udvikle arbejdsmiljøarbejdet? Udfordringer

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret 1 Trekløveret Ølsted d. 15. september 2009 Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr.4/2009 den 10. september 2009 kl. 18.30 I Møderum 1 2 Deltagere: Formand Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58

Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58 Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58 Den 20. januar 2015 Afbud: Flemming Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: O = Orientering

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Dagsorden til ordinært HMU-møde Torsdag den 9. februar, kl. 12-15 i Mødelokale 3. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (lederrepræsentanter) (2 min.

Dagsorden til ordinært HMU-møde Torsdag den 9. februar, kl. 12-15 i Mødelokale 3. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (lederrepræsentanter) (2 min. Dagsorden til ordinært HMU-møde Torsdag den 9. februar, kl. 12-15 i Mødelokale 3 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (lederrepræsentanter) (2 min.) 2. Mødets værdi (valgt af medarbejderrepræsentanterne)

Læs mere

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget Notat Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation Til: MED udvalget Revision af sundhedsordningen Sundhedsfremme og forebyggelse bør indtænkes strategisk, være forankret i organisationens vision og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Onsdag den 7. september, kl i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat af ordinært HMU-møde Onsdag den 7. september, kl i mødelokale M4, Patienthotellet Referat af ordinært HMU-møde Onsdag den 7. september, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (2 min.) 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2 Dagsorden til ekstraordinært møde til Hovedudvalget Fredag den 24-06-2016, kl. 09:00 i kantinen, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Hovedudvalget består

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Varde 24.2..2013 dok 17375-13 sag 09/11072 kias Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Medarbejderrepræsentanter: Vakant (HK, TR Ulla Rosendahl deltager), Michael Frandsen (DS), Heidi F. Jochumsen

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Onsdag den 9. oktober Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Onsdag den 9. oktober Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødested: RC Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Mona Otte Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere