Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune"

Transkript

1 Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan Ishøj Kommune

2 Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan At forebygge dannelsen af affald : Brugerdreven innovation : Affaldets vej : Direkte genbrug : Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau : Papir : Dagrenovation : Plastaffald : Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet : Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald : Øget indsamling af batterier og småt elektronik : Øget indsamling af PCB-holdigt affald : Øget indsamling af klinisk risikoaffald : Øget indsamling af emballageaffald : Alternative løsninger til deponering : Ren by, rar by At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordning : Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører : Fremtidens affaldssystem : Forbedre datagrundlaget for affaldsplanlægningen... 38

3 Uddybning af initiativer i Affaldsplan I dette bilag findes en gennemgang af initiativerne i Affaldsplan Initiativerne er opdelt på baggrund af målene i affaldsplanen: 1. At forbygge dannelsen af affald 2. At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til økonomi, miljø og serviceniveau 3. At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger Det fremgår af hvert initiativ, om det gælder for husholdninger eller erhverv, eller om det er et tværgående initiativ. Bilaget kan læses som et opslagsværk, idet hvert initiativ er beskrevet på to sider med følgende overskrifter: - Hvad vil vi? - Hvordan gør vi det? - Hvornår gør vi det? - Anslået mængdepotentiale - Indflydelse på miljø - Indflydelse på service - Status på indsamling/ordning - Lovgivning - Økonomi og ressourcer

4 At forebygge dannelsen af affald 1: Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald Husholdning og erhverv Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at styrke den miljøbevidste tilgang til affald. Fokus vil være på udviklingen af nye serviceydelser - i forhold til såvel affaldsforebyggelse som affaldssortering - på grundlag af et bedre kendskab til brugeres behov. Målet er at udvikle redskaber, der påvirker borgere og virksomheders holdning til generering af affald for derigennem at forebygge dannelsen af affald. Kommunen vil derfor være med til at gennemføre en undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i samarbejde med Danmarks Designskole og I/S Vestforbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune medvirke til udviklingen af nye redskaber til forståelsen af borgernes ønsker og behov ved mødet med indsamlingssystemer til affaldssortering. Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a. antropologi, kommunikation, design samt et bredt udsnit af aktører fra affaldsbranchen. Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges besvaret: Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres? Hvilke krav og ønsker har borgerne til fremtidens indsamlingssystemer? Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med borgerne på affaldsområdet? Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle følgende redskaber: En designhåndbog til indretning af eksisterende og fremtidige indsamlingssteder og indsamlingssystemer. En håndbog for inddragelse af borgerne, når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles og senere anvendes. Hvornår gør vi det? Projektet begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Ishøj Kommune opdaterer information og gør den tilgængelig til borgere bl.a. på kommunens hjemmeside i løbet af Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger.

5 Baggrund Anslået mængde-potentiale De nye redskaber forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog for usikkert at forsøge at vurdere et konkret mængde-potentiale. Indflydelse på miljø Holdningsbearbejdning er miljømæssigt set en langsigtet løsning, da holdning gives videre til de efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at hente den mængde af affald, der kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når øget viden om borgernes ønsker og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen. Status for indsamling Kommunen indsamlede tons affald i 2006, hvilket steg til tons affald i De indsamlede mængder er faldet i 2008, men vi har ikke de endelige tal på tidspunktet for udarbejdelse af denne affaldsplan. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Størstedelen af projektet er finansieret eksternt med midler fra Økonomi- og erhvervsministeriet. Derudover betales en del af projektet af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Ishøj Kommune forventer primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops m.m., samt anvende resultaterne fra projektet i forbindelse med tilrettelæggelse af kommende informationskampagner og evt. revidering af ordninger.

6 At forebygge dannelsen af affald Husholdninger 2: Affaldets vej - net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej - fra borgerne har sorteret deres affald, til nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle produktionssteder i affaldsfraktionernes livscyklus skal skabe forståelse for sammenhængen mellem forbrug og affald samt at affald kan ses som ressourcer i et levende og konstruktivt kredsløb frem for et problem. Hvordan gør vi det? Ishøj Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for en bedre affaldssortering blandt borgerne. Det kan fx være myter om, at affaldet sammenblandes og køres til forbrænding efter genbrugsstationens lukketid. De myter skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer, som det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge dvs. fra affald til nyt genanvendeligt produkt. Hvornår gør vi det? 1. Redskabet udvikles i samarbejde med I/S Vestforbrænding i perioden 1. kvartal kvartal 2009 og vil blive benyttet i andre projekter fremover. 2. Affaldets vej markedsføres via kommunens genbrugsstation, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside 1. kvartal kvartal Ishøj Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere.

7 Baggrund Anslået mængde-potentiale Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog for usikkert at forsøge at vurdere et konkret potentiale for hvor meget affald, dette initiativ kan bidrage til at flytte. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når myter om sammenblanding af sorteret affald og lignende over tid minimeres. Desuden forventes borgernes motivation for sortering af affald på denne baggrund at stige. Status for indsamling Ishøj Kommune indsamlede tons affald i 2006, hvilket steg til tons affald i Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Udviklingen af redskabet er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Ishøj Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej.

8 At forebygge dannelsen af affald Husholdninger 3: Direkte genbrug - undersøge mulighederne for at samle direkte genbrug i større byttecentraler Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at optimere og kvalificere mulighederne for direkte genbrug. Vi vil derfor undersøge mulighederne for et samarbejde om direkte genbrug i forhold større fælles byttecentraler. Målet er at forebygge dannelsen af affald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune: 1. Medvirke til at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med I/S Vestforbrænding, der har til formål at kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug. 2. Undersøgelsen vil bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af direkte genbrug - fx via genbrugsstationer og byttecentraler i forbindelse med storskraldsrum og affaldsøer - og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. 3. På baggrund af undersøgelsen vil vi træffe beslutning om en evt. optimering mulighederne for direkte genbrug. 4. Undersøgelsens resultater vil blive anvendt til en styrket informationsindsats på området. Hvornår gør vi det? 1. Gennemfører undersøgelsen 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Der lægges op til, at Ishøj Kommune træffer beslutning i kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med direkte genbrug. Hvis vi træffer beslutning om optimering af direkte genbrug, sættes denne proces i gang i 2011.

9 Baggrund Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke-fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges, og affaldsmængden mindskes. Service Ishøj Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status Ishøj Kommune indsamlede tons affald i 2006, hvilket steg til tons affald i Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver en optimering af det direkte genbrug, skal kommunen så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningen. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle informationskampagner.

10 At forebygge dannelsen af affald Husholdning og erhverv 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse - koordinering af mål og midler Mål og planlægning Hvad vil vi? Affaldsforebyggelse kræver en langsigtet indsats på flere fronter, og det er afgørende, at indsatsen koordineres på tværs af kommuner og på tværs af fagområder. Ishøj Kommune ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde med andre kommuner og fagfolk, der har snitflader til affaldshåndtering med henblik på at styrke videndeling, tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse. Målet er at forebygge dannelsen af affald både fra private og erhverv. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune: 1. Medvirke til at etablere et netværk for kommunale affaldskonsulenter med fokus på affaldsforebyggelse og gennemførelse af relevante tiltag på området herunder, Undersøge relevante initiativer der kan have en forebyggende effekt på dannelsen af affald Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i allerede indhentede erfaringer på området Med udgangspunkt i undersøgelsen; udarbejde handlingsplaner for vejledninger, kampagner og andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen af affald fra kommunens borgere og virksomheder 2. Medvirke til at koordinere de fremtidige vejledninger, kampagner og andre tiltag i forbindelse med affaldsforebyggelse. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding 1. kvartal 2010 til 3. kvartal Koordinering af gennemførelse af vejledninger, kampagner og andre tiltag fra 2. kvartal kvartal Ishøj Kommune iværksætter og gennemfører efterfølgende de planlagte erhvervskampagner, støtter etablering af netværk for kommunale affaldskonsulenter og afhjælper initiativer til direkte genbrug.

11 Baggrund Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne fra de store affaldsmængder omfatter forbrug af ikke-fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Gennemførelse af initiativer til affaldsforebyggelse og bedre udnyttelses af ressourcerne forventes således have en positiv indflydelse på miljøet. Service Ishøj Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status Kommunen indsamlede tons affald i 2006, hvilket steg til tons affald i Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet viser, at de eksisterende ordninger kan optimeres ved konkrete tiltag, vil Ishøj Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af de optimerede ordninger. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle kampagner, netværksmøder etc.

12 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 5: Papir - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for indsamling af papir. Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af papir op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en tilpasning/optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune medvirke til at igangsætte en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af papir i kommunen. Undersøgelsen udføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding og vil: bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af papir og andre tørre fraktioner i ind- og udland omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af husstandstyper m.v. give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi undersøge mulighederne for at blande med andre tørre fraktioner lægge op til en evt. handlingsplan for kommunen På baggrund af undersøgelsen træffes beslutning om en evt. optimering af de eksisterende ordninger. Undersøgelsens resultater vil blive anvendt til en styrket informationsindsats på papir-området. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder til papir vil blive gennemført fra 1. kvartal kvartal Der lægges op til, at Ishøj Kommune træffer beslutning i 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordninger for indsamling af papir. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af papir sættes denne proces i gang i

13 Baggrund Anslået mængde-potentiale Undersøgelser fra 2008 viser, at der er et gennemsnitligt indsamlingspotentiale på 186,5 kg papir pr. husstand pr. år. Potentialeberegningerne vurderes dog at være usikre, da de forudsætter stigende affaldsmængder, mens de reelle affaldsmængder har været faldende i forbindelse med finanskrisen. Vi vil derfor ikke benytte potentialeberegningerne i denne affaldsplan. De indsamlede mængder papir forventes dog at stige, efter at alle husstande har fået papircontainere i Indflydelse på miljø Genanvendelse af papir og pap er generelt godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. F.eks. halveres energiforbruget, når papir produceres af genbrugsfibre frem for af jomfrueligt træ. Service Ishøj Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil serviceniveauet indgå som en vigtig parameter. Serviceniveau afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning. Status for indsamling Ishøj Kommunes ordninger består af husstandsindsamling via minicontainere ved både enfamiliehuse og via indsamling i containere fælles affaldsøer ved etageboliger. Der er også mulighed for aflevering på genbrugsstation. Ishøj Kommune indsamlede 726 tons papir i 2007, hvilket svarer til ca. 83 kg. pr. husstand pr. år. Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 42 stilles der krav til kommunen om indsamling af papir. Ifølge EU s emballagedirektiv var målet for genanvendelse af pap og papir i 2008 på 60 procent. Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger kan optimeres og/eller ændres, vil Ishøj Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift.

14 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 6: Dagrenovation - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for det affald, der potentielt kan genanvendes, men alligevel smides ud med dagrenovationen. Kommunen vil derfor undersøge og afklare den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af dagrenovation og genanvendelige fraktioner fra husholdninger for dermed at sikre beslutningsgrundlaget for optimering af ordningen. Undersøgelsen vil også omfatte mulighederne for at trække bioaffald ud af dagrenovationen til nyttiggørelsen. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune: 1. Medvirke til at igangsætte en tværkommunal undersøgelse, herunder bidrage med relevante kommunespecifikke data og sparring. Undersøgelsen vil se på forskellige former for indsamling af dagrenovation med henblik på at fremme frasortering af den genanvendelige del. Indsamlingsmetoder som indgår i undersøgelsen vil f. eks. være reduceret beholdervolumen, vægtbaseret indsamling og 2-delt sortering af dagrenovationen i en organisk del og en restfraktion. Undersøgelsen udføres i samarbejde med I/S Vestforbrændings. 2. På baggrund af undersøgelsen; træffes beslutning om ændring eller videreudvikling af ordninger for indsamling af husholdningsaffald i kommunen. 3. Så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning og drift, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der skal etableres ny ordning for indsamling af husholdningsaffald. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen begynder 3. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Der lægges op til, at Ishøj Kommune træffer beslutning i 2010 eller 2011 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordning for indsamling af dagrenovation. 3. Implementeringsfase for optimeret drift af ordningerne begynder så hurtigt, som det er muligt i henhold til gældende kontrakter med affaldstransportører. 4. Gennemførelse af informationskampagne skal ske sideløbende med implementeringen af eventuelle ændringer i ordningerne.

15 Baggrund Anslået mængde-potentiale Det fremgår af flere undersøgelser fra andre kommuner (fx Frederiksberg og Københavns Kommuner), at der kan flyttes betydelige mængder af husholdningsaffald fra forbrænding til genanvendelse. Hver husstand i Vestforbrændings opland havde i gennemsnit ca. 625 kg dagrenovation i I Ishøj Kommune blev der indsamlet i alt tons dagrenovation i 2007, hvilket svarer til 773 kg pr. husstand. Det organiske affald (bioaffald) udgør ca. 115 kg pr år, hvilket svarer til et samlet potentiale på tons bioaffald pr. år i Ishøj Kommune. Derudover afleveres en mængde genanvendelige fraktioner med den brændbare dagrenovation herunder glas, papir, pap, metal, plast osv. Denne mængde svarer til ca tons pr. år i Ishøj Kommune. Samlet udgør disse fraktioner et genanvendelsespotentiale på ca tons. Indflydelse på miljø Genanvendelse af affald sparer både ressourcer og energi og er derfor en fordel for miljøet. Hjemmekompostering eller indsamling af organisk affald til biogasanlæg kan være miljømæssigt bedre end forbrænding alt efter de lokale forudsætninger. Service Serviceniveauet afhænger af undersøgelsens udfald og vores efterfølgende beslutning om ordningsoptimering. Status for indsamling Dagrenovation og papiraffald afhentes ved den enkelte husstand. Der er mulighed for aflevering af genanvendelige fraktioner på genbrugsstationen. Se også ordningsbeskrivelserne i kortlægningsbilaget til denne affaldsplan. Ishøj Kommune indsamlede tons dagrenovation i Der blev desuden indsamlet tons affald til genanvendelse fra husholdninger. Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsen 41 er kommunen forpligtet til at etablere indsamling af dagrenovation i form af en henteordning. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres, vil Ishøj Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift.

16 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 7: Plastaffald - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at øge indsamlingen af plastaffald fra husholdninger. Målet er at øge genanvendelsen af emballageaffald, så vi bidrager til at opfylde EU s emballagedirektiv. Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af plast op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune: 1. I samarbejde med I/S Vestforbrænding gennemføre en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af plast i kommunen. Undersøgelsen vil: bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling plast i ind- og udland omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af boligmassen (enfamilie- /flerfamilie-huse) m.v. give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi lægge op til en eventuel handlingsplan for kommunen 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af eksisterende plastordninger. 3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats for indsamling af plast til genanvendelse. 4. Hvis vi træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af plast, sættes denne i gang efter en afstemning med de nødvendige investeringer i fx nyt materiel, udbudsperioder etc. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for metoder til indsamling af plast vil blive gennemført i Ishøj Kommune træffer beslutning om evt. ændret praksis af kommunens ordninger for indsamling af plast, når beslutningsgrundlaget er på plads Eventuel implementering af ny ordning eller ændringer i eksisterende ordninger begynder, når der er truffet beslutninger herom, og det er muligt i henhold til gældende kontrakter med transportører mv.

17 Baggrund Anslået mængde-potentiale De potentielle indsamlingsmængder af plastemballage fra husholdninger er forbundet med stor usikkerhed. Vi vil derfor ikke benytte konkrete mængder i forbindelse med opgørelserne og målene i denne affaldsplan. Indeværende initiativ forventes at belyse potentialerne og mulighederne for øget indsamling af plast, således at vi kan opstille mere konkrete mål i den næste affaldsplan. Indflydelse på miljø Genanvendelse af plast er godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Øget genanvendelse af plastemballage vil medvirke til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding af plast. En kortlægning af CO 2 -udslip fra forbrændingen af affald peger på, at plast udgør den væsentligste kilde. Service Ishøj Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger til gavn for byens borgere. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil serviceniveauet indgå som en vigtig parameter. Status for indsamling Kommunens ordning består af en mulighed for aflevering på genbrugsstation. Der blev i 2007 afleveret 6 tons plastemballage på genbrugsstationen. Lovgivning I Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 4 stilles der krav om tiltag til genanvendelse af emballage, herunder plastemballage. Ressourcer økonomi Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, vil Ishøj Kommune så vidt muligt afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift.

18 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 8: Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet - Vis mig dit køkkenskab Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at understøtte borgernes muligheder for at indrette kildesortering i husstanden, så den daglige affaldssortering bliver en integreret del af hverdagen med mindst mulig besvær for den enkelte borger. Kommunen vil derfor gennemføre en kampagne for øget kildesortering. Målet er at inspirere borgerne til at indrette kildesortering i og udenfor hjemmet. Kildesorteringen skal sikre, at mest muligt affald går til genanvendelse, og at kun et nødvendigt minimum af restaffald sendes til forbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune gennemføre en kampagne med tilhørende konkurrencer for at sikre størst mulig gennemslagskraft. Kampagnen skal gennem konkrete eksempler fra kommunens borgere påvirke andre borgernes holdning til affald og affaldssortering. Denne positive påvirkning forventes at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Omdrejningspunkt for kampagnen er en konkurrence i det lokale medie. Her kan borgerne indsende beskrivelser og billeder af deres egne løsninger i hjemmet til inspiration for kommunens øvrige borgere. Der vil være en række forskellige konkurrencekategorier, hvor der udvælges vindere. Alle indsendte bidrag samles på kommunens hjemmeside, således at bidragene også fremadrettet kan anvendes i kommunens affaldsplanlægning samt til borgernes indretning af kildesortering i køkken, bryggers, udhus m.m. Hvornår gør vi det? 1. Kampagne og konkurrencer begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 1. kvartal Ishøj Kommune opdaterer information til borgere bl.a. på kommunens hjemmeside ved afslutning af kampagneperioden, således at informationerne er tilgængelige for borgerne senest ved udgangen af 1. kvartal Kommunen inddrager den nye viden i fremtidig affaldsplanlægning rettet til borgerne.

19 Baggrund Anslået mængde-potentiale Bedre kildesorteringssystemer i hjemmet forventes at medvirke til en øget sortering af affald. Det er dog for usikkert at forsøge at vurdere et konkret mængdepotentiale. Indflydelse på miljø Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at få borgerne til at frasortere affald til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når adgang til indretningsinspiration lettes. De nye redskaber skal motivere borgerne til at kildesortere deres affald. Status for indsamling Ishøj Kommune indsamlede tons affald i 2006, hvilket steg til tons affald i Lovgivning Kildesortering og genanvendelse af affald en vigtig brik i Affaldsbekendtgørelsen jf. 4 om affaldshierarkiet. Ressourcer økonomi Kampagnen er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Ishøj Kommune afsætter ressourcer til at deltage i arbejdsgrupper og sørger for, at konkurrencen og kampagnen kan ses via kommunens hjemmeside.

20 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau Husholdninger 9: Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald - kampagne målrettet borgere Mål og planlægning Hvad vil vi? Ishøj Kommune ønsker at styrke informationen om de typer af farligt affald, der typisk forekommer i en husholdning. Derfor medvirker kommunen til at udarbejde informationsmateriale, der skal vejlede husholdninger i det daglige møde med - og den efterfølgende håndtering af - farligt affald. Informationsmaterialet skal også udarbejdes på relevante fremmedsprog. Det er kommunens mål at øge indsatsen for indsamling af farligt affald fra husholdninger og derved sikre, at farligt affald håndteres korrekt via specialbehandling. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Ishøj Kommune: 1. Medvirke til igangsættelsen af en undersøgelse, der skal afklare hvem, der er den primære målgruppe, samt den mest effektive metode til at komme i kontakt med denne. Undersøgelsen sker i samarbejde med I/S Vestforbrænding, 2. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater udarbejde vejledende materiale til målgruppen som fx kan husstandsomdeles til borgere - og evt. relevante virksomheder i kommunen. 3. Afhængigt af projektets resultater, indgå i et samarbejde om en større kampagne om farligt affald i husholdninger. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i perioden 1. kvartal 2011 til 3. kvartal Ishøj Kommune vil så vidt muligt træffe beslutning i 4. kvartal 2011 om, hvordan resultaterne af projektet skal anvendes fremover. 3. Udarbejdelse af informationsmateriale og kampagneplanlægning begynder 1. kvartal 2012.

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Hvor bliver elektronikaffaldet af?

Hvor bliver elektronikaffaldet af? Hvor bliver elektronikaffaldet af? Overblik over affaldsstrømme samt værktøjskasse med initiativer til at få indsamlet og registreret mere elektronikaffald Miljøprojekt nr. 1547, 2014 Titel: Hvor bliver

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Rådets årsberetning 1998

Rådets årsberetning 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Rådets årsberetning 1998 Årsberetning fra Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi Indholdsfortegnelse 1 FORORD 5 2 RÅDETS ARBEJDE 7 2.1

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Frankrig Økonomi og affald Frankrig Mekanisk biologisk

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere