Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan"

Transkript

1 Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1

2 Side 2

3 Indhold 1 Indledning Status Mål Baggrund og perspektiver for mål og initiativer Affaldsbekendtgørelse Regeringens affaldsstrategi EU's affaldspolitik Initiativer på affaldsområdet Beskrivelse af initiativer Udarbejdelse af en informationsmappe om affald til borgere, boligselskaber og virksomheder Fortsætte kommunens arbejde med hjemmekompostering Virksomhedskampagne om sortering af emballageaffald Information til om emballageaffald Hold Dragør Ren Optimering af metode til indsamling af dagrenovation Optimering af metode til indsamling af storskrald fra etageejendomme Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet Gennemførelse af en borgertilfredshedsundersøgelse af affaldsområdet Indsats over for de mest affaldsfrembringende virksomheder Tilsyn med erhverv med store plastmængder Kontakt til nyetablerede virksomheder Direkte genbrug Udarbejdelse af standardregulativer Øget indsamling af PCB-holdigt affald Information om sortering af farligt affald i etageejendomme Tidsplan for initiativer...31 Side 3

4 Side 4

5 1 Indledning Denne affaldsplan danner rammerne for Dragør Kommunes planlægning på affaldsområdet i perioden Affaldsplan afløser den tidligere affaldsplan. Affaldsplanen bliver brugt som værktøj til styring og planlægning af kommunens hverdag. Den skal medvirke til, at nå en række mål på affaldsområdet. Målene nås gennem en række initiativer, som rækker ud over den daglige drift på affaldsområdet. Det er her, der er mulighed for forbedring, forandring og udvikling af affaldsområdet. Der er i denne planperiode ikke planlagt nye ordninger. De eksisterende ordninger optimeres og der laves en del informationsmateriale for at forbedre sortering og genanvendelse. Affaldsplanen består af to dele; en hovedplan og et bilag. I den nærværende hovedplan er Kommunalbestyrelsens mål beskrevet samt de initiativer for planperioden , der skal støtte op og sikre at målene nås. Affaldsplanens initiativer er dels baseret på gældende lovgivning, og dels på konkrete ønsker om forbedring og udvikling fra både kommunen og borgerne. I bilaget til affaldsplanen findes kortlægning af affaldsmængder og en prognose for fremtidens affaldsmængder i Dragør Kommune. Endvidere indeholder bilaget oplysninger om målopfyldelsen for den forrige planperiode. 1.1 Status Affaldsmængderne er i den foregående planperiode steget fra ton i 2004 til ton i I samme periode har genanvendelsen ligget konstant på 57 %. For yderligere oplysninger omkring affaldsmængder og behandling af affald, se bilag. Side 5

6 Side 6

7 2 Mål Det er Dragør Kommunes overordnede politik at minimere belastningen af miljø, herunder klimaet, og derved medvirke til en udvikling, hvor miljøet ikke belastes på en måde, der forringer fremtidige generationers livsvilkår. Dragør Kommune vil sikre at borgerne, virksomhederne og institutioner i kommunen er godt tilfredse med affaldshåndteringen. Samtidig skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. Kommunens overordnede målsætninger er: 1. Stigningen i affaldsmængderne både i kommunens egne institutioner, private virksomheder og husholdninger skal mindskes. 2. For de samlede affaldsmænger skal følgende mål opnås: a. Genanvendelsen skal øges til mindst 65 % b. Forbrænding må højst udgøre 32 % c. Deponering må højst udgøre 3 % 3. Målsætningen for genanvendelsen for de enkelte kilder skal være mindst: a. Husholdninger: 50 % b. Erhverv: 65 % c. Bygge og anlæg: 90 % 4. Fastholdelse af genanvendelsen for papir fra husstande på minimum 80 % 5. Genanvendelsen af plastemballage skal være mindst 22 % 6. Borgerne skal opleve en ren kommune Dragør Kommunes overordnede målsætninger er suppleret med en handlingsplan, som angiver, hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres. Oversigten med de konkrete initiativer i handlingsplanen kan ses i kapitel 3 below. Dragør Kommune vil i forbindelse med budgetbemærkningerne redegøre for, hvorvidt de konkrete initiativer er gennemført. 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer Dragør Kommunes mål og initiativer på affaldsområdet for planperioden udspringer til dels af regeringens og EU's affaldspolitikker. Initiativerne bygger derudover på den udvikling affaldsmængder og behandling af affald har gennemgået i Dragør Kommune, de såkaldte kortlægningsdata, samt prognoser for de fremtidige affaldsmængder. Endelig er fremtidens krav til affaldshåndtering forsøgt inddraget Affaldsbekendtgørelse 2010 Der er i 2010 kommet nye regler på affaldsområdet (Bekendtgørelse om affald (Bek 48 af 13/ )). Nyt er bl.a.: Affaldsgebyr Virksomheders adgang til genbrugspladser Standardregulativer Frit marked for genanvendeligt erhvervsaffald Affaldsdata Affaldsgebyr Affaldsgebyrerne skal ændres. Udgifter til kommunens affaldsordninger skal fra 2011 fordeles/opkræves dels på husholdninger og erhverv, dels på de enkelte ordninger. Hele den kommunens nuværende gebyrstruktur Side 7

8 skal dermed ændres. Samtidigt skal virksomheder fra 2010 betale særskilt for adgang til de kommunale genbrugspladser efter en national fastlagt fordelingsnøgle. Erhvervsaffaldsgebyret skal opkræves på baggrund af CVR-registreret efter en særlig model. Virksomheders adgang til genbrugspladser Fra 2010 skal alle virksomheder i kommunen have adgang til de kommunale genbrugspladser. Dette får i praksis ikke den store betydning i Dragør Kommune, da virksomhederne allerede har adgang til Amagerforbrændings genbrugspladser, for affald svarende til mængderne fra husholdninger, samt mindre mængder olie- og kemikalieaffald. Der skal dog informeres herom i samarbejde med de øvrige kommuner i Amagerforbrænding. Standardregulativer Kommunens affaldsregulativer skal 1. januar 2011 erstattes af to tilpassede standardregulativer for hhv erhverv og husholdninger. Nye regulativer vil blive udarbejdet i løbet af Frit marked for genanvendeligt erhvervsaffald Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald kan virksomhederne fra 2010 afsætte til de virksomheder som er miljøgodkendt til at behandle den pågældende affaldstype. Dette får i praksis ikke den store betydning i Tårnby Kommune, da denne praksis allerede er gældende i kommunen. Affaldsdata Alle affaldsdata skal fra 2010 indberettes i et landsdækkende affaldssystem og kommunerne skal opkræve gebyr herfor overfor både husholdninger og erhvervsvirksomheder Regeringens affaldsstrategi Dragør Kommune har ifølge Affaldsbekendtgørelsens kapitel 2 pligt til hvert fjerde år at udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Affaldsplanerne kan desuden ses som den kommunale gennemførelse af regeringens til enhver tid gældende affaldsstrategi. Første del af regeringens affaldsstrategi for blev udsendt marts 2009 og indeholder meget få specifikke krav til kommunernes planlægning. Et af de få konkrete initiativer er Hold Danmark Rent, der skal begrænse henkastet affald i naturen og i byerne. Dragør Kommune vil i denne planperiode gennemføre initiativet Hold Dragør Ren som har samme sigte som regeringens initiativ. Regeringens affaldspolitik for bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Disse grundelementer skal omsættes til virkelighed gennem en række forskellige virkemidler, der kombinerer hensynet til miljø og økonomi. Vi skal sikre, at affaldet behandles miljømæssigt forsvarligt og til en fornuftig pris. Miljø- og samfundsøkonomiske vurderinger skal anvendes som grundlag for beslutninger. Derfor er det vigtigt, at have fokus på øget genbrug og genanvendelse. Vi skal sikre, at kvalitet i behandlingen af affaldet øges, herunder at behandlingsteknologierne fortsat udvikles, således at ressourcerne i affaldet udnyttes og de farlige stoffer i affaldet udskilles. Vi skal endvidere sikre, at det forbrændingsegnede affald ikke deponeres, men føres til forbrænding. For mere information om regeringens affaldspolitik, se: Side 8

9 2.1.3 EU's affaldspolitik EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Det er disse miljøhandlingsprogrammer, der danner rammerne for EU s miljøpolitik. Som følge af EU s nyeste miljøprogram er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: EU s tematiske strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse EU s tematiske strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er at gøre Europa til et samfund der: Søger at undgå dannelsen af affald Genanvender mest muligt affald Reducerer påvirkningerne fra affaldshåndteringen Et af de vigtigste virkemidler er Affaldsrammedirektivet, som er under revision. EU vedtog i 2008 et kompromis mellem Parlamentet og Rådet, som bl.a. betyder, at medlemsstaterne skal nå et genanvendelsesmål i 2020 på 50 % for papir, metal, plast og glas fra husholdninger samt 70 % for bygge- og anlægsaffald. Der er ingen mål for genanvendelse af bioaffald i det ændrede direktiv, hvilket dog kan komme, hvis det besluttes at udarbejde et egentligt bioaffaldsdirektiv. Medlemslandene skal senest 5 år efter det nye direktiv træder i kraft, udarbejde en plan for behandling og forebyggelse af affald. Kommissionen har påpeget, at noget af det virkeligt nye i direktivet er adgangen til at fastlægge kriterier for, hvornår affald i forbindelse med en genanvendelsesoperation kan oparbejdes til igen at være et produkt - de såkaldte E-O-W (End-Of-Waste)-kriterier. Affaldet kan dermed ikke bare bevæge sig op og ned gennem affaldshierarkiet, men helt ud af det. Affaldshierarkiet er EU s Prioriteringsrækkefølge for lovgivning og politikker vedrørende affald. Affaldet skal ifølge Affaldsrammedirektivets artikel 4 behandles efter følgende prioritering: 1. Forebyggelse 2. Forberedelse med henblik på genbrug 3. Genanvendelse 4. Anden nyttiggørelse, fx energiudnyttelse 5. Bortskaffelse Affaldshierarkiet kan kun afviges med begrundelse i livscyklus-tankegang om de samlede miljømæssige konsekvenser. Det forventes, at Rådet vedtager det endelige direktiv i Medlemsstaterne har derefter to år til at implementere direktivet. Det betyder, at Affaldsrammedirektivet tidligst får direkte betydning for kommunen i Side 9

10 Side 10

11 3 Initiativer på affaldsområdet Fokusområder Initiativer Målgruppe Viden og information 1 Udarbejdelse af en informationsmappe om affald til borgere, boligselskaber og virksomheder 2 Fortsætte kommunens arbejde med hjemmekompostering 3 Virksomhedskampagne om sortering af emballageaffald 4 Information til om emballageaffald 5 Hold Dragør Ren Sortering skal være nem 6 Optimering af metode til indsamling af dagrenovation 7 Optimering af metode til indsamling af storskrald fra etageejendomme 8 Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet Styringsværkt øjer 9 Gennemførelse af en borgertilfredshedsundersøgelse af affaldsområdet 10 Indsats over for de mest affaldsfrembringende virksomheder 11 Tilsyn med erhverv med store plastmængder 12 Kontakt til nyetablerede virksomheder 13 Direkte genbrug 14 Udarbejdelse af standardregulativer Farligt affald 15 Øget indsamling af PCB-holdigt affald 16 Information om sortering af farligt affald i etageejendomme Husholdninger Erhverv Side 11

12 3.1 Beskrivelse af initiativer Viden og information Viden og information 1 Udarbejdelse af en informationsmappe om affald til borgere, boligselskaber og virksomheder Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune ønsker, at borgere, boligselskaber og erhverv er informerede om affaldshåndteringen i kommunen samt baggrunden for, at affaldet indsamles og håndteres, som det gør. På den måde er der større sandsynlighed for, at ordningerne bruges optimalt. De enkelte ordninger er beskrevet i regulativer og informationsmateriale fra kommunen. Med dette initiativ ønsker Dragør Kommune på en kortfattet, let og overskuelig måde at informere om de enkelte affaldstyper og deres håndtering. Informationen vil også indeholde en kort orientering om baggrunden for de forskellige former for affaldshåndtering. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Udarbejde et affaldsleksikon. I mappen beskrives de enkelte affaldsfraktioners: Indhold Bortskaffelse Behandling Samt baggrunden herfor 2. Lægge det udarbejdede materiale på kommunens hjemmeside 3. Omdele det udarbejdede materiale til: Borgere Boligforeninger Virksomheder Hvornår gør vi det? Materialet forventes udarbejdet i første kvartal Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 4 skal kommunens affaldshåndtering ske med henblik på at mest muligt affald går til genanvendelse. I både den danske affaldspolitik og EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Status Kommunen har i 2009 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Et af de generelle ønsker i undersøgelsen var mere information omkring affald, sortering og bortskaffelse. Undersøgelsen viser også, at der i et vist omfang er en mangel på forståelse for affaldsordningerne og deres indretning. Ligeledes Side 12

13 synes der i nogle tilfælde at være uklarhed om hensigten med ordningerne rent miljømæssigt. Med udarbejdelsen af et sådant lille affaldsleksikon vil en stor del af disse udfordringer kunne løses. Anslået potentiale Målet med affaldsleksikonet er på længere sigt at flytte affaldsmænger fra dagrenovation, og dermed forbrænding, til genanvendelse. Dette vil øge indsamlingseffektiviteten for affald til genanvendelse. Som eksempel kan nævnes elektronikaffald, her vurderes det, at kommunen har en indsamlingseffektivitet på ca. 60 %. Miljøgevinst Det vurderes, at denne form for information vil forbedre sortering og dermed genanvendelsen og miljøet. Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer energi og ressourcer. Øget genanvendelse af emballageaffald vil f.eks. være med til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding. Ressourcer og økonomi Kommunen afsætter ressourcer til udarbejdelse af informationsmappen samt løbende opdatering af denne. Viden og information 2 Fortsætte kommunens arbejde med hjemmekompostering Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune ønsker at fremme hjemmekomposteringen af vegetabilsk affald og haveaffald fra husholdninger samt at fastholde de ca. 10 % der allerede hjemmekomposterer i ordningen. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Samarbejde med Amagerforbrænding om gennemførelsen af en Kompostdag på Dragør Genbrugsplads. Dagen vil bl.a. indeholde: Uddeling af kompostorme Undervisning i brug af kompostbeholder Hvornår gør vi det? Kampagnen gennemføres hvert forår i planens løbetid. Baggrund Lovgivning I både den danske og EU s affaldspolitikker er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Status Der blev i 2007 indsamlet ton haveaffald og ton dagrenovation fra private husstande. Det vurderes at ud af de ton dagrenovation udgør bioaffald ca ton. Af de tons vurderes det at ca. halvdelen er egnet til hjemmekompostering. Side 13

14 Anslået potentiale Det vurderes at initiativet vil nedbringe mængden af dagrenovation til forbrænding med op til 60 tons. Miljøgevinst Kompostering af vegetabilsk affald og haveaffald betyder, at næringsstofferne i planteresterne bevares. Udspredning af den færdige kompost fører derfor en del af næringsstofferne tilbage til jorden. Det vil dog også være tilfældet, såfremt affaldet komposteres centralt og transporteres tilbage til haver og parker m.m. Imidlertid spares transporten frem og tilbage med henholdsvis vegetabilsk affald, haveaffald og komposten, såfremt det grønne affald komposteres lokalt. Transporten kræver energi og medfører emissioner af kuldioxid og andre miljøskadelige stoffer. Ressourcer og økonomi Kommunen afsætter ressourcer til planlægning af kompostdagen. Initiativet vil i det lange løb være en besparelse, da kommunen betaler forbrændingsafgift for det affald, der sendes til forbrænding. For hver ton affald der hjemmekomposteres sparer kommunen ca. 500 kr i forbrændingsafgift Viden og information 3 Virksomhedskampagne om sortering af emballageaffald Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune ønsker at øge sorteringen af genanvendeligt emballageaffald fra erhvervsvirksomheder. Formålet er at øge mængden af genanvendt affald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Udarbejde og omdele informationsmateriale om sortering af emballageaffald til erhvervsvirksomheder, dele af materialet fra initiativ 1 genbruges 2. Føre tilsyn med relevante virksomheders sortering af emballageaffald Hvornår gør vi det? Kampagnen udføres i 2012 og 2013 Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 4 skal kommunens affaldshåndtering ske med henblik på, at mest muligt affald går til genanvendelse. Samtidig skal kommunen, ifølge Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 1, iværksætte initiativer for at forebygge og genanvende emballage. Status Virksomheder kan aflevere mindre mængder emballageaffald på genbrugsstationen. Desuden anviser kommunen emballageaffald til genanvendelse. Der foreligger ikke data om mængderne af emballageaffald, indsamlet i Dragør Kommune. Anslået potentiale Side 14

15 Det vurderes, at der i Dragør Kommune er et potentiale for indsamling af 350 ton pap og 80 ton plast fra erhvervsvirksomheder. Heraf vurderes hovedparten at komme fra emballage. Samtidig vurderes det, at der er potentiale for indsamling af 80 ton metalemballage. Miljøgevinst Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer energi og ressourcer. Øget genanvendelse af emballageaffald vil f.eks. være med til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding. Ressourcer og økonomi Kommunen afsætter ressourcer til udarbejdelse af kampagnemateriale. Tilsyn med affaldssorteringen udføres fortrinsvis samtidigt med virksomhedernes miljøtilsyn. Viden og information 4 Information til om emballageaffald Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med udgangspunkt i det udarbejdede affaldsleksikon udarbejde materiale med fokus på emballageaffald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Med udgangspunkt i affaldsleksikonet fra initiativ 1 udarbejde målrettet information om emballageaffald 2. Lægge det udarbejdede materiale på kommunens hjemmeside 3. Omdele det udarbejdede materiale til interesserede Hvornår gør vi det? Materialet forventes udarbejdet i Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 4 skal kommunens affaldshåndtering ske med henblik på at mest muligt affald går til genanvendelse. Samtidig skal kommunen ifølge Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 1 iværksætte initiativer for at forebygge og genanvende emballage. Status Kommunen har i 2009 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Et af de helt store generelle ønsker i undersøgelsen var mere information omkring affald. Undersøgelsen viser også, at der i et vist omfang er en mangel på forståelse for affaldsordningerne og deres indretning. Ligeledes synes der i nogle tilfælde at være uklarhed om hensigten med ordningerne, rent miljømæssigt. Med udarbejdelsen af et sådant lille affaldsleksikon skulle en stor del af disse problemer kunne afhjælpes. Side 15

16 Anslået potentiale Det anslås, at der i Dragør Kommune er potentiale for at indsamle 150 ton pap fra husholdninger, heraf vurderes hovedparten at komme fra emballage. Samtidig vurderes det at der er potentiale for at indsamle 170 ton flasker og glasemballage, 100 ton plastemballage samt 130 ton metalemballage fra husholdninger i 2010 Miljøgevinst Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer energi og ressourcer. Øget genanvendelse af emballageaffald vil f.eks. være med til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding. Det vurderes, at denne form for information vil forbedre sorteringen og dermed genanvendelsen og miljøet. Ressourcer og økonomi Kommunen afsætter ressourcer til udarbejdelse af information samt løbende opdatering. Viden og information 5 Hold Dragør Ren Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil intensivere indsatsen mod henkastet affald i kommunen. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Kommunikere til borgere og virksomheder på en utraditionel måde. Budskabet vil bl.a. være, at det er dårlig stil at smide affald 2. Holde kommunens arealer rene. Dette gøres for at mindske lysten til at henkaste affaldet 3. Opgøre mængderne af indsamlet henkastet affald for dermed at synliggøre problemet 4. Opfordre borgere, virksomheder og ansatte i kommunen til at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende årlige affaldsindsamling. Næste gang søndag d. 18. april 2010 Hvornår gør vi det? Hold Dragør Rent udføres løbende. Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling udføres en gang årligt. Baggrund Lovgivning I regeringens affaldsstrategi for er henkastet affald et af fokusområderne. Status Det vurderes, at der på landsplan bliver brugt op mod 500 mio. kr årligt på indsamling af henkastet affald. Side 16

17 Anslået potentiale Der er ikke overblik over mængderne af henkastet affald, hverken i Dragør Kommune eller på landsplan. De bedste indikationer fås pt. ved at se på Danmarks Naturfredningsforenings årlige landsindsamling af henkastet affald. Her blev der i 2009 indsamlet 173 ton, på én dag. Miljøgevinst Henkastet affald kan påvirke naturen og miljøet negativt på en række forskellige måder. Det kan skade dyr, fx når dyr forveksler affaldet med føde, eller når dyr fanges i plasticposer og kvæles. Det kan skade miljøet, fx når plastik afgiver kemiske stoffer i havmiljøet, eller når miljøfarligt affald som batterier henkastes i naturen. Det er en tabt ressource. Når flasker, dåser og aviser mv. smides i naturen, kommer de ikke ind i genanvendelseskredsløbet. Der findes ingen samlede opgørelser over natur- og miljøeffekterne af henkastet affald. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse af informationsmateriale samt øget renholdelse af kommunens arealer. Side 17

18 Side 18

19 Sortering skal være nem Sortering skal være nem 6 Optimering af metode til indsamling af dagrenovation Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune ønsker at forbedre indsamlingen af dagrenovationsaffald for at frasortere genanvendeligt affald. Samtidig er det ønsket at øge fleksibiliteten i ordningen så den kan tilpasse den enkelte borgers behov. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Undersøge mulighederne for indsamling af dagrenovation evt. i nyt opsamlingsmateriel 2. På baggrund af undersøgelsen at træffe beslutning om ændring eller videreudvikling af ordningen for indsamling af dagrenovation Hvornår gør vi det? Undersøgelsen gennemføres i Implementeringen af en eventuel ændring eller videreudvikling gennemføres i Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 41 er kommunen forpligtet til at etablere indsamling af dagrenovation i form af en henteordning. Status Der blev i 2007 indsamlet ton dagrenovationsaffald fra husholdninger. Anslået potentiale Det vurderes, at en ændring af indsamlingsmateriel ikke vil give en øget indsamling. Miljøgevinst Det vurderes, at en ændring af indsamlingsmateriel ikke vil give en væsentlig miljøgevinst. Ressourcer og økonomi Der afsættes ressourcer til undersøgelse og vurdering af de mulige indsamlingsmetoder. Hvis det besluttes at ændre på den nuværende indsamlingsmetode afsættes ressourcerne hertil. Side 19

20 Sortering skal være nem 7 Optimering af metode til indsamling af storskrald fra etageejendomme Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ søge at øge indsamlingen af en række genanvendelige affaldsfraktioner fra etageboliger. Disse fraktioner indsamles allerede fra villaboliger gennem den kommunale storskraldsordning. Fraktionerne indsamles allerede fra etageboliger, men det skønnes at indsamlingseffektiviteten er lav på grund af ringe kilesortering. Initiativet forventes også at fremme en bedre sortering af de genanvendelige fraktioner ved at gøre det lettere for husstande i etageboliger at komme af med affaldet på korrekt vis. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Optimere materiel til indsamling af ved etageejendomme. 2. Udarbejde information om hvordan elektronik, jern, metal og andet storskrald indsamles og behandles i Dragør Kommune samt hvorfor. Hvornår gør vi det? Initiativet gennemføres 4. kvartal Baggrund Lovgivning Der skal ifølge affaldsbekendtgørelsen etableres indsamlingsordninger for bl.a. jern, metal og farligt affald. Det meste elektronikaffald klassificeres som farligt affald. Status Der blev i 2007 indsamlet 290 ton jern og metal samt 143 ton elektronikaffald fra husholdninger i Dragør Kommune. Anslået potentiale Det anslås, at der i 2010 er et potentiale for at indsamle 370 ton jern og metal samt 240 ton elektronikaffald fra husholdninger i Dragør Kommune Miljøgevinst Øget genanvendelse af affaldet er en miljømæssig fordel. Blandt andet spares forbrug af nye råmaterialer ligesom mængden af affald, der sendes til forbrænding, reduceres. Det betyder mindre emissioner og mindre mængder restprodukter. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til etablering og drift af indsamlingen samt til information om den nye indsamlingsmetode Side 20

21 Sortering skal være nem 8 Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ søge at øge sorteringen og indsamlingen af en række genanvendelige affaldsfraktioner fra villaboliger. Dette gøres ved, med konkrete eksempler, at inspirere borgerne til at gøre den daglige affaldssortering til en del af hverdagen med mindst muligt besvær for den enkelte borger. Kildesorteringen skal sikre, at mest muligt affald går til genanvendelse. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Gennemføre en kampagne med tilhørende konkurrence 2. Kampagnen skal, gennem konkrete eksempler fra kommunens borgere, påvirke andre borgeres holdning til affald og affaldssortering 3. Omdrejningspunktet for kampagnen er en konkurrence i lokalaviser og lignende. Borgerne kan her indsende billeder og videoer af deres egne hjemmesorteringsløsninger. De enkelte bidrag samles på kommunens hjemmeside til inspiration for andre Hvornår gør vi det? Konkurrencen forventes gennemført i 2010 Baggrund Lovgivning Kildesortering og dermed genanvendelse er en vigtig brik i Affaldsbekendtgørelsens affaldshierarki. Status Affaldsmængderne i Dragør Kommune er stigende. Stigningen forventes at fortsætte fremover. Anslået potentiale Det er vanskeligt at opgøre et decideret potentiale for konkurrencen. Men det forventes, at en bedre kildesortering i hjemmet vil give en højere genanvendelse Miljøgevinst Øget genanvendelse af affaldet er en miljømæssig fordel. Blandt andet spares forbrug af nye råmaterialer ligesom mængden af affald, der sendes til forbrænding, reduceres. Det betyder mindre emissioner og mindre mængder restprodukter. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til annoncering, promovering og gennemførelse af konkurrencen Side 21

22 Side 22

23 Styringsværktøjer Styringsværktøjer 9 Gennemførelse af en borgertilfredshedsundersøgelse af affaldsområdet Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil fortsætte med at gennemføre en borgertilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Resultanterne fra undersøgelsen bruges i den fremadrettede affaldsplanlægning. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Gennemføre en borgertilfredshedsundersøgelse af affaldsområdet 2. Offentliggøre resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen på kommunens hjemmeside 3. Anvende undersøgelsens resultater i den fremtidige planlægning af affaldsområdet Hvornår gør vi det? Undersøgelse gennemføres første halvår 2011 Baggrund Status Dragør Kommune har gennemført en borgertilfredshedsundersøgelser på affaldsområdet i 2009 Anslået potentiale Undersøgelsen forventes ikke at give anledning til ændrede affaldsmængder. Resultaterne fra undersøgelsen kan dog give anledning til initiativer, der påvirker affaldsmængderne. Miljøgevinst Undersøgelsen forventes ikke at give anledning til ændrede miljøpåvirkninger. Resultaterne fra undersøgelsen kan dog give anledning til initiativer, der giver en ændret miljøpåvirkning. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til gennemførelse af undersøgelsen samt til informationsmateriale om undersøgelsens resultater Side 23

24 Styringsværktøjer 10 Indsats over for de mest affaldsfrembringende virksomheder Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ søge at øge sorteringen og indsamlingen af genanvendelige affaldsfraktioner fra virksomheder. Samtidigt er det målet at nedbringe affaldsmængderne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 2. Identificere de mest affaldsfrembringende virksomheder i kommunen 3. Oplyse og vejlede virksomhederne om mulighederne for kildesortering af affaldet, dette gøres for eksempel ved: Almindelige Miljøtilsyn på virksomheden Servicebesøg på virksomheden Informationsmateriale, dele af materialet fra initiativ 1 genbruges 4. Hjælpe virksomhederne med at finde løsninger til at nedbringe affaldsmængderne Hvornår gør vi det? Indsatsen påbegyndes i 2011 Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 4 skal kommunens affaldshåndtering ske med henblik på at mest muligt affald går til genanvendelse. I både den danske affaldspolitik og EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Status Affaldsmængderne i Dragør Kommune er stigende. Stigningen forventes at fortsætte fremover. Anslået potentiale Det er vanskeligt at opgøre et decideret potentiale for initiativet. Men det forventes at en bedre kildesortering vil give en højere genanvendelse. Samtidigt er det målet at nedbringe affaldsmængderne for de berørte virksomheder Miljøgevinst Øget genanvendelse af affaldet er en miljømæssig fordel. Blandt andet spares forbrug af nye råmaterialer ligesom mængden af affald, der sendes til forbrænding, reduceres. Det betyder mindre emissioner og mindre mængder restprodukter. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til analyse af affalds- og virksomhedsdata, udførelse af tilsyn og servicebesøg samt til udarbejdelse og tilpasning af informationsmaterialet Side 24

25 Styringsværktøjer 11 Tilsyn med erhverv med store plastmængder Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ søge at øge sorteringen og indsamlingen af plast fra virksomheder. Samtidigt er det målet at nedbringe mængden af plastaffald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Identificere de mest plastaffaldsfrembringende virksomheder i kommunen 2. Oplyse og vejlede virksomhederne om mulighederne for kildesortering af plastaffald, dette gøres for eksempel ved: a. Almindelige Miljøtilsyn på virksomheden b. Servicebesøg på virksomheden c. Informationsmateriale om plastaffald, dele af materialet fra initiativ 1 og 10 genbruges 3. Hjælpe virksomhederne med at finde løsninger til at nedbringe plastaffaldsmængderne Hvornår gør vi det? Initiativet udføres sidste halvdel af 2011 og første halvdel af 2012 Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 4 skal kommunens affaldshåndtering ske med henblik på at mest muligt affald går til genanvendelse. I både den danske affaldspolitik og EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Status Der blev i 2007 indsamlet 123 ton plast fra erhvervsvirksomheder Anslået potentiale Det vurderes, at der i 2009 er et potentiale for indsamling af 80 ton plast fra erhvervsvirksomheder Miljøgevinst Øget genanvendelse af affaldet er en miljømæssig fordel. Blandt andet spares forbrug af nye råmaterialer ligesom mængden af affald, der sendes til forbrænding, reduceres. Det betyder mindre emissioner og mindre mængder restprodukter. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til analyse af affalds- og virksomhedsdata, udførelse af tilsyn og servicebesøg samt til udarbejdelse og tilpasning af informationsmaterialet Side 25

26 Styringsværktøjer 12 Kontakt til nyetablerede virksomheder Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ sikre, at nye virksomheder i kommunen kommer godt fra start også på affaldsområdet. Initiativet gennemføres for at sikre at mest mulig affald bliver håndteret korrekt, og at mest muligt affald ender til genanvendelse. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Tage kontakt til nyetablerede virksomheder i kommunen 2. Oplyse og vejlede virksomhederne om mulighederne for kildesortering af affaldet, for eksempel ved: Almindelige Miljøtilsyn på virksomheden Servicebesøg på virksomheden Informationsmateriale målrettet nye virksomheder, dele af materialet fra initiativ 1 3. Oplyse og vejlede virksomhederne om kommunens affaldsregulativer og affaldsordninger Hvornår gør vi det? Initiativet påbegyndes 2. halvår 2010 Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 4 skal kommunens affaldshåndtering ske med henblik på at mest muligt affald går til genanvendelse. I både den danske affaldspolitik og EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Status Der blev i 2007 indsamlet ton affald fra erhvervsvirksomheder. Heraf gik 61 % til genanvendelse Anslået potentiale Det vurderes, at der i 2009 er et potentiale for indsamling af ton affald fra erhvervsvirksomheder. Det forventes at initiativet vil øge andelen af affald til genanvendelse. Miljøgevinst Øget genanvendelse af affaldet er en miljømæssig fordel. Blandt andet spares forbrug af nye råmaterialer ligesom mængden af affald, der sendes til forbrænding, reduceres. Det betyder mindre emissioner og mindre mængder restprodukter. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til analyse af affalds- og virksomhedsdata, udførelse af tilsyn og servicebesøg samt til udarbejdelse og tilpasning af informationsmaterialet Side 26

27 Styringsværktøjer 13 Direkte genbrug Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ understøtte borgernes muligheder for direkte genbrug Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Undersøge mulighederne for at tilmelde Dragør Kommune til hjemmesiden 2. Udarbejde kampagnemateriale om borgernes muligheder for direkte genbrug Hvornår gør vi det? Initiativet gennemføres i 2012 Baggrund Lovgivning I både den danske og EU's affaldspolitikker er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Status Affaldsmængderne i Dragør Kommune er stigende. Stigningen forventes at fortsætte fremover Anslået potentiale Det er vanskeligt at angive et mængdepotentiale. Men det vurderes, at initiativet vil nedbringe mængderne af især storskrald og elektronikaffald. Miljøgevinst Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges og affaldsmængden mindskes Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningerne. Desuden afsættes et årligt beløb til evt. tilmelding til Derudover skal der afsættes ressourcer til udarbejdelsen af informationsmateriale Side 27

28 Styringsværktøjer 14 Udarbejdelse af standardregulativer Mål og planlægning Hvad vil vi? Det forventes at folketinget i planperioden vedtager nye regler på affaldsområdet. De ændrede regler forventes at betyde at bl.a. de nuværende regler om udarbejdelse af affaldsregulativer ændres. Dragør Kommune vil med dette initiativ imødekomme de mulige forandringer. Standardregulativer vil gøre det lettere for virksomheder og borgere at sammenligne affaldsregulativer på tværs af kommuner Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Tilpasse kommunens affaldsregulativer til de nye krav 2. Lægge de nye regulativer på kommunens hjemmeside 3. Omdele de nye regulativer til: Borgere Boligforeninger Virksomheder Hvornår gør vi det? Initiativet gennemføres når lovgivningen ændres Baggrund Lovgivning Det forventes, at reglerne for den nye affaldsstruktur vedtages i efteråret 2009 eller foråret 2010 Anslået potentiale Initiativet forventes ikke at give ændrede affaldsmængder. Miljøgevinst Initiativet forventes ikke at give ændringer i miljøpåvirkningen Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse og implementering af de nye takster. Derudover skal der afsættes ressourcer til udarbejdelsen af informationsmateriale Side 28

29 Farligt affald Farligt affald 15 Øget indsamling af PCB-holdigt affald Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ øge indsamlingen af de miljøproblematiske stoffer, Polyklorerede bifenyler (PCB), fra byggebranchen Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Udarbejde en handlingsplan for fremtidig indsamling af PCB i kommunen, der bl.a. stiller krav til håndtering af PCB, når bygninger skal nedrives eller renoveres. Sætte fokus på håndhævelse af kravene til korrekt håndtering af PCB, bl.a. i forbindelse med den kommunale myndighedsbehandling ved nedrivningstilladelser m.v. 2. Igangsætte og afvikle en informationskampagne, målrettet byggebranchens aktører for eksempel bygherrer, rådgivere, entreprenører og nedrivningsfirmaer. Hvornår gør vi det? Initiativet opstartes 2011 og kører mindst planperioden ud Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 61 stk. 2 er kommunen forpligtet til at indsamle farligt affald herunder PCB-holdigt affald. PCB er på EU s prioriterede liste over uønskede kemiske stoffer. Status Det skønnes, at der er blevet produceret omkring 2 millioner ton PCB. En del af dette er blevet forbrændt, men en stor befinder sig stadig i de elektronikprodukter og bygninger, der omgiver os eller er blevet deponeret. Resten er primært blevet udledt til havene og er havnet i kredsløbet. Resultatet er, at dyr og mennesker vil blive eksponeret for disse stoffer i generationer fremover. Der foreligger ikke mængdedata for indsamlingen af PCB-holdigt affald i kommunen. Anslået potentiale Undersøgelser viser, at PCB de kommende år fortrinsvist vil forekomme i byggeaffald indeholdende termoruder, betonafskær og fugemasser. Det er dog ikke muligt at skønne et konkret potentiale på kommuneniveau eller oplandsniveau. Miljøgevinst PCB optages let i levende organismer og ophobes i fødekæder, for til sidst at havne i den mad vi spiser. PCB er på grund af sin stabile kemiske struktur svært nedbrydelig i naturen. Stoffet bliver derfor i naturens kredsløb i mange år. PCB har alvorlige konsekvenser for menneskers helbred, bl.a. negativ indflydelse på reproduktionsevnen og er kræftfremkaldende. Side 29

30 Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningerne. Derudover skal der afsættes ressourcer til udarbejdelsen af informationsmateriale Farligt affald 16 Information om sortering af farligt affald i etageejendomme Mål og planlægning Hvad vil vi? Dragør Kommune vil med dette initiativ sikre korrekt indsamling og behandling af farligt affald fra etageboliger Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Dragør Kommune: 1. Udarbejde informationsmateriale om farligt affald målrettet til etageboliger, dele af affaldsleksikonet fra initiativ 1 genbruges 2. Skabe dialog med boligselskaber og ejendomsfunktionærer om indsamling af farligt affald 3. Hvor nødvendigt, opstille materiel til indsamling af farligt affald Hvornår gør vi det? Initiativet gennemføres 2. halvår 2010 Baggrund Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 61 stk. 2 er kommunen forpligtet til at indsamle farligt. Status På nuværende tidspunkt indsamles farligt affald via kommunens genbrugspladser. Anslået potentiale Det skønnes, et der i Dragør Kommune er et potentiale for indsamling af 23 ton (2009) farligt affald Miljøgevinst Farligt affald dækker en række affaldsfraktioner, som udgør f.eks. en brand-, sundheds- eller miljøfare. Korrekt indsamling og behandling af farligt affald er vigtigt for at beskytte miljøet. Ressourcer og økonomi Der skal afsættes ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningerne. Derudover skal der afsættes ressourcer til udarbejdelsen af informationsmateriale Side 30

31 3.2 Tidsplan for initiativer Fokusområd er Viden og information Initiativer Målgruppe Udarbejdelse af en informationsmappe om affald til borgere, boligselskaber og virksomheder 2 Fortsætte kommunens arbejde med hjemmekompostering 3 Virksomhedskampagne om sortering af emballageaffald 4 Information til om emballageaffald 5 Hold Dragør Ren Sortering skal være nem 6 Optimering af metode til indsamling af dagrenovation Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. 7 Optimering af metode til indsamling af storskrald fra etageejendomme 8 Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet Side 31

32 Fokusområd er Styringsvæ rktøjer Initiativer Målgruppe Gennemførelse af en borgertilfredshedsundersøge lse af affaldsområdet 10 Indsats over for de mest affaldsfrembringende virksomheder 11 Tilsyn med erhverv med store plastmængder 12 Kontakt til nyetablerede virksomheder 13 Direkte genbrug 14 Udarbejdelse af standardregulativer Farligt affald 15 Øget indsamling af PCBholdigt affald 16 Information om sortering af farligt affald i etageejendomme Side 32

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Status og målsætninger Side 4 Initiativer Side 6 Tidsplan Side 15 Kolofon Side 16 Affaldsplan 2015-2024 1 Indledning

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Målsætninger og planlægning Hvidovre Kommune FORORD (Af borgmesteren) (Indsættes i den endelige version af affaldsplanen) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere