Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2012"

Transkript

1 Affaldsplan Sylvester Hvid & Co. Nr Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse T E W

2 1 Egedal Kommune og affaldet Handlingsplan Egedal Kommune Denne affaldsplan for Egedal Kommune gælder for årene Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning af affaldsmængder, affaldsprognose osv. kan du læse mere på Planen er udarbejdet i samarbejde med I/S Vestforbrænding og har været i offentlig høring i uge Affaldsplanen er godkendt af Kommunal bestyrelsen den 25. marts 2009 Indhold 1 Egedal Kommune og affaldet Egedal Kommunes mål på affaldsområdet Kommunens kortlægningsdata Egedal kommunes mål At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i Kommunens affaldsordninger Indsatsområder og initiativer på affaldsområdet Initiativer på affaldsområdet Indsatsområde 1: Borgere Indsatsområde 2: Virksomheder Indsatsområde 3: Kommune for Egedal Kommunes mål og initiativer Regeringens affaldspolitik EU s affaldspolitik Bilag Initiativer Denne affaldsplan indeholder rammerne for Egedal Kommunes affaldsplanlægning Affaldsplanen bliver brugt i Kommunens hverdag, som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat os på affaldsområdet. Affaldsplanen indeholder initiativer som skal sikre, at vi når disse mål. De initiativer vi nævner her i affaldsplanen - kan påvirke din dagligdag og dine handlinger kan være med til at vi i Egedal Kommune opnår en mere effektiv affaldshåndtering. Hver dag arbejder Egedal Kommune med affald og affaldsløsninger. Og det er således også i hverdagen, at vi sikrer opnåelse af de mål, vi har sat os i affaldsplanen. Affaldsplanen for perioden tager udgangspunkt i de stigende affaldsmængder. Egedal Kommune vil forsøge at stabilisere de stigende affaldsmængder gennem flere forskellige løsninger, som samlet set skal være med til at opfylde vores målsætninger det kan altså både dreje sig om ændringer af bestemte affaldsordninger eller om målrettet information om håndteringen af en specifik affaldsfraktion. Fælles for alle vores affaldsinitiativer er, at de vil være forankret i et ønske om at ligestille de tre begreber holdningsbearbejdning, information og teknologi. Det nytter ikke at have den rigtige teknologi, hvis ingen ved hvordan den bruges eller hvis ingen synes det er vigtigt. Affaldsplanen betyder ikke en revolution af affaldsområdet det er der ikke behov for. Det går generelt rigtigt godt med affaldshåndteringen i Egedal Kommune. Vi vil derfor gøre som vi plejer arbejde for at styrke og videreudvikle de allerede eksisterende systemer, samtidig med at vi hele tiden opbygger og deler den viden vi har om affald. En tilgang som samlet set hele tiden sikrer bedre affaldsløsninger. God læselyst Med venlig hilsen Svend Kjærgaard Jensen Borgmester Se mere om Kommunens affaldspolitik på Her finder du også kommunens årlige kortlægningsrapport samt en beskrivelse af alle kommunes affaldstilbud. Og her kan du også se, hvilke initiativer vi ønsker at gennemføre i de kommende år. 2 3

3 2 Egedal Kommunes mål på affaldsområdet Kommunens kortlægningsdata Egedal Kommunes kortlægningsdata viser en generel stigning i affaldsmængderne. Det gælder især affald fra byggeri og anlæg, samt affald fra institutioner, handel og kontor. Også mængden af affald fra husholdninger er steget i perioden, hvilket især skyldes en stigning i mængden af haveaffald. Der er ikke modtaget indberetninger fra Smørum Papir A/S for 2007, hvilket specielt kan have indflydelse på mængden af papir, pap, plast samt elektriske og elektroniske produkter fra kilden Institutioner, handel og kontor. I Tabel 1 vises affaldet fordelt på erhvervsmæssige kilder og behandlingsform for 2006 og Derudover viser tabellen prognosen for mængderne fordelt på erhvervsmæssige kilder for årene 2012 og For yderligere detaljer om de indsamlede affaldsmængder og behandling af disse, henvises til Affaldsplanens Kortlægningsrapport. Mængden af slam fra renseanlæg kan variere fra 2006 til Dette skyldes blandt andet, at rense anlæggene ikke har indberettet de mængder, som er kørt på landbrugsjord i Desuden er slammets tørstofindhold variabelt, hvilket ligeledes kan have stor indflydelse på den indberettede mængde. Som en sidste årsag til eventuelle udsving i mængderne kan der forekomme renseanlæg, som ikke har indberettet for

4 Kilde og affaldstype Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Emballageaffald Farligt affald Total Erhverv Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Total Total (husholdninger og erhverv) Tabel 1: Affald fordelt efter erhvervsmæssig kilde og behandlingsform for årene 2006, 2007, 2012 og 2020 (ton) og 2007 er kortlagte mængder, 2012 og 2020 er baseret på prognose. 6 7

5 2.2 Egedal kommunes mål I samfundet står vi i dag med en række miljøproblemer, der i høj grad er et resultat af vores livsstil: Den aktuelle højkonjunktur fører et større forbrug med sig, og et større forbrug fører blandt mange andre ting - til mere affald. Affaldsmængder, der stiger, kan udgøre et problem for miljøet på flere måder. Det kan være alt fra miljøbelastende stoffer i affaldet til tab af ressourcer på grund af ringe genanvendelse af visse affaldsfraktioner. I Egedal Kommune kan vi bidrage til at løse problemerne ved at forebygge at affaldet opstår og ved at genanvende mere af vores affald - samtidigt med at vi sikrer os, at der ikke sker en øget belastning af miljøet, når vi bortskaffer vores affald. Vi kan bidrage til at løse problemet, men vi kan ikke gøre det alene - løsningerne skal også skabes i et styrket samarbejde på landsplan, via tiltag i EU og globalt. Egedal Kommunes mål for tager udgangspunkt i problemerne omkring de stigende affaldsmængder og de deraf afledte konsekvenser. Egedal Kommunes mål bygger på at affaldshierarkiet i højere grad end hidtil skal følges. Affaldshierarkiet indeholder følgende prioriterede indsatser: 1. Affaldsforebyggelse 2. Genbrug og genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Egedal Kommune ønsker samtidigt at styrke effektivitet og kvalitet i de eksisterende affaldsordninger. Samtidig skal Egedal Kommunes borgere have vid mulighed for indsigt i affaldsordningerne. Egedal Kommunes mål for den kommende fireårige planperiode er: At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i Kommunens affaldsordninger 2.3 At forebygge dannelsen af affald Egedal Kommunes udgangspunkt er, at arbejdet på affaldsområdet sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Øverst i affaldshierarkiet står affaldsforebyggelse. I løbet af de seneste år er mængderne af affald i Danmark steget uventet meget. Hvis denne udvikling fortsætter kan de forskellige behandlingsanlæg få problemer med at håndtere de meget store mængder. Det vil kunne betyde, at affaldet skal opbevares midlertidigt fx på deponeringsanlæg. Hvis vi skal undgå at skabe flere lossepladser til skade for miljø og natur, er det derfor vigtigt med en forebyggende indsats overfor de stigende affaldsmængder. De stigende affaldsmængder er en konsekvens af et stigende forbrug. Og det stigende forbrug er tæt knyttet til en stigning i udledning af CO 2. Kan vi således få nedbragt den samlede mængde affald, vi producerer i kommunen så kan vi samtidig gøre en indsats på klimaområdet. En metode til at nedbringe den samlede mængde affald er at forsøge at påvirke os mennesker til at handle anderledes, når vi forbruger og smider væk. Holdningspåvirkning er dog en langsigtet strategi, idet det tager tid for os at ændre den måde, vi handler på - fx synes sammenhængen mellem økonomisk vækst og et deraf følgende stigende forbrug at være svært for en kommune at ændre. Det betyder ikke, at vi ikke skal prøve. 2.4 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service Når vi sikrer affaldet den rigtige behandling, reducerer vi affaldsmængderne, sparer energi og ressourcer - samtidig med, at vi nedbringer de miljøbelastninger, der opstår når affald dannes og håndteres. I de fleste tilfælde vil der være størst miljømæssige fordele ved at genanvende affaldet. Vi kan fx gøre en indsat i forhold til klimaet, når vi indsamler og genanvender pap og papir. Det kræver mindre energi at genanvende papir end at fremstille nyt papir, og den træmasse, der spares ved at genanvende papiret, kan bruges til erstatning af fossil energi. Derved reducerer man fx udledningen af CO 2. Målet er dog at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, og i få tilfælde, er det sådan, at genanvendelse ikke er den miljømæssigt bedste løsning. I disse tilfælde kan det være miljømæssigt bedre, at sende affald til forbrænding og herved udnytte energien til el og fjernvarme i stedet for at sende det til genanvendelse. Egedal Kommune vil fokusere på at flytte affaldet opad i affaldshierarkiet. Det affald der går til forbrænding eller deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan genanvendes, skal frasorteres til genanvendelse. Og det affald der går til deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes bedre, skal frasorteres til genanvendelse eller forbrænding med udnyttelse af energien. I 2006 sendte Egedal Kommune 68 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse, 26 % til forbrænding mens kun 5 % gik til deponi. Det går altså godt - men der er altid plads til fremskridt. Det er Egedal Kommunes mål for den kommende planperiode at øge genanvendelsesprocenten og reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi. 2.5 At øge kvalitet og effektivitet i Kommunens affaldsordninger I Egedal Kommune vil vi fortsætte det gode arbejde med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i Kommunens affaldsordninger. Vi sikrer løbende, at tilrettelæggelsen af kommunens affaldsordninger og den behandling affaldets sendes til tager udgangspunkt i en afvejning af miljø, økonomi og service. Vi sætter hver dag fokus på sammenhængen mellem økonomien og miljøbelastningen i de valg, vi træffer på affaldsområdet. Men hvad betyder egentligt kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger? Kvalitet i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at serviceniveauet på vores genbrugsstationer er højt og at sorteringen af affaldet sker på højeste niveau. Dette opnås fx gennem en løbende udvikling af personalets kompetencer samt en effektiv informationsindsats. Det medfører blandt andet, at de indsamlede affaldsfraktioner er af god kvalitet, hvilket øger 8 9

6 3 Indsatsområder og initiativer på affaldsområdet genanvendelsesgraden. Samtidigt er det gavnligt for økonomien, da indtægterne stiger i takt med kvaliteten af de genanvendelige affaldsfraktioner. Således øges effektiviteten i kommunens affaldsordning både med hensyn til miljø og økonomi. Et af de områder, som Egedal Kommune vil satse på i den kommende planperiode, er viden og vidensdeling. En viden som skal være med til at sikre effektivitet og kvalitet i kommunens affaldsordninger. Deling af viden er nødvendig for udvikling af arbejdspladsen og medarbejdernes kompetencer. Det er vigtigt at strukturere og systematisere indsamlingen af denne viden - og selve vidensdelingen. Egedal Kommune vil i den kommende planperiode bl.a. iværksætte et initiativ, der skal indsamle viden om affaldssystemer i hele verden. Initiativet Fremtidens affaldssystem - skal se på, om der er muligheder for at reducere miljøbelastningen, sikre renere fraktioner og øge brugertilfredsheden, hvis vi organiserer indsamlingen af affald på helt andre måder. Desuden vil miljøøkonomiske analyser og kendskab til borgeradfærd indgå som en afgørende faktor i udarbejdelse af information og ved eventuelle optimeringer af eksisterende ordninger. 3.1 Initiativer på affaldsområdet Egedal Kommunes målsætninger for affaldsplanen bliver opfyldt gennem en række initiativer, beskrevet i dette afsnit. De enkelte initiativer er uddybet i forhold til bl.a. mål, tidsplan, mængdepotentiale, miljøpåvirkning og økonomi. Tabellerne viser - hvor det er muligt - den forventede udvikling, forudsat at der ikke handles på området. Fremskrivningen af affaldsmængderne er estimeret på baggrund af den generelle samfundsmæssige udvikling i forbrug og økonomi. Denne rammevækst er fastsat af Finansministeriet (se Kortlægnings og prognosedelen). De fleste initiativer lægger op til, at kommunen efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis af affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvilke konsekvenser de enkelte initiativer får for kommunen, da beslutningsgrundlaget først skal være til stede, inden den egentlige driftsmæssige ændring kan besluttes og iværksættes. I forbindelse med evt. optimering af nuværende ordninger og ved implementering af nye lægger Egedal Kommune stor vægt på fyldestgørende information til den relevante målgruppe kommunens virksomheder og/eller borgere. En kort præsentation af hvert initiativ fremgår i de følgende tre afsnit. En samlet oversigt over alle initiativer kan ses i Skema 1. Af skemaet fremgår det også, hvornår initiativerne iværksættes og afsluttes. Det skal her bemærkes, at oversigten er et bedste bud, og, at tidsestimeringen kan ændres i takt med, at ny viden om de planlagte initiativer kommer frem. Handlingsplanen bliver, som en konsekvens heraf, opdateret i 1. kvartal hvert år i planperioden og bliver lagt på kommunens hjemmeside. Andre opgaver Foregående års nationale politik på affaldsområdet har resulteret i nogle arbejdsopgaver, der skal tages højde for i planperioden. Det drejer sig hovedsageligt om omorganisering af affaldssektoren, hvor staten har pålagt de danske kommuner nogle opgaver. Opgaverne er ikke formuleret som initiativer i affaldsplanen men kommunen har taget hensyn til dem i planlægningen af ressourceforbruget i planperioden. Som nævnt tidligere indgik Regeringen i 2007 en politisk aftale om en omorganisering af affaldssektoren. Aftalen sigter mod at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet. Forligspartierne blev enige om at iværksætte følgende initiativer for affaldssektoren: - Styrket konkurrence for genanvendeligt erhvervsaffald - Effektiv service og administrativ forenkling - Innovation nye teknologier til affaldsbehandling - En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg I forbindelse med denne udmelding vil Kommunerne blive pålagt følgende administrative opgaver: - Vedtagelse af standardregulativer et for erhvervsaffald og et for husholdninger - Nye tilsynsopgaver i forbindelse med regulering af det genanvendelige erhvervsaffald - Affaldsdatamodel - kvalitetssikring af data og implementering af brug - Harmonisering og ensretning af eksisterende ordninger i sammenlagte Kommuner Se regeringens udspil om affaldssektorens omorganisering på Miljøstyrelsens hjemmeside - Den+nye+affaldssektor/ 10 11

7 Egedal Kommune vil i de næste fire år sætte en række initiativer i gang, der understøtter Kommunens mål. en for alle affaldsplanens initiativer er, at de skal medvirke til at opfylde affaldsplanens mål. I dette afsnit kan du læse om målene om hvorfor vi har valgt dem og om hvordan, vi vil nå dem. Der vil i den kommende fireårs periode fokuseres på en række initiativer, som hver især har en målgruppe. Der er derfor opstillet tre indsatsområder, som hver har en målgruppe: 1. Borgere aktiviteter, som direkte henvender sig til borgere eksempelvis i forhold til at sortere eller andre informationskampagner 2. Virksomheder Aktiviteter, som direkte henvender sig til serviceerhverv og industrier, i forhold til at sortering og indsamling 3. Kommune aktiviteter, som Egedal Kommune og/eller I/S Vestforbrænding står for. Det kan være undersøgelser, vurderinger mm., som har til formål af klarlægge fremtidige muligheder. Disse undersøgelser kan med tiden få indflydelse overfor borgere og virksomheder, men har det ikke nødvendigvis. I det følgende kan du se en oversigt med en kort beskrivelse af de 16 initiativer, som iværksættes over den næste 4-års planperiode. I Bilag 1 finder du en mere detaljeret beskrivelse af hvorledes og hvornår hvert enkelt initiativ gennemføres samt en beskrivelse af de miljømæssige og ressourcemæssige konsekvenser, som hvert initiativ medfører. 3.2 Indsatsområde 1: Borgere Der planlægges iværksat en række kampagner og konkrete initiativer overfor borgerne i den kommende 4-års periode. Flere af kampagnerne og initiativerne har til formål at øge viden og dermed øge sorteringen af affaldet i husholdningerne. 1 Affaldets vej netbaseret TV som følger affaldet fra vugge til grav 2009 Dette initiativ, som er forankret hos I/S Vestforbrænding, har til formål at lave små TVprogrammer, som skal hentes på internettet. TV-programmerne fokuserer hver på en enkelt affaldsfraktion, som følges fra affaldsproduktionen, til indsamling, oparbejdning og genanvendelse. Formålet er at øge opmærksomheden på genanvendelse. 2 Øget genbrug over nettet - tilmelding til Det forventes at Egedal Kommune tilmelder sig hvorefter borgere i Egedal Kommune kan benytte sig af portalen. Portalen muliggør at borgere kan aflevere brugte effekter til andre, i stedet for at aflevere effekterne som affald på genbrugspladsen. Herved reduceres affaldsmængderne, og borgere kan få glæde af brugte effekter frem for de bortskaffes. 3 Kampagne for bio-sortering 2009 Der gennemføres en kampagne rette mod private husstande om korrekt sortering af grønt køkkenaffald. Kampagnen gennemføres for alle borgere i Egedal Kommune, som har bio-sortering. 4 Øget indsamling af farligt affald fra husholdninger 2011 Dette initiativ indebærer en undersøgelse om hvilken målgruppe, og hvilken metoder der skal anvendes for at informere om farligt affald. I/S Vestforbrænding finansierer undersøgelsen

8 Derefter iværksættes en kampagne, som er målrettet overfor de(n) relevante grupper, med det formål at øge mængden af separat indsamlet farligt affald fra husholdninger. 5 Øget indsamling af batterier og småt elektronik fra husholdninger Dette initiativ indebærer en undersøgelse om hvilke indsamlingsmetoder, som er de mest hensigtsmæssige for batteriaffald og affald fra småt elektronik. I/S Vestforbrænding finansierer undersøgelsen. Derefter iværksættes eventuelt en mere optimal indsamlingsmetode til batterier og småt elektronikaffald. 3.3 Indsatsområde 2: Virksomheder Der planlægges iværksat en række kampagner og konkrete initiativer overfor virksomhederne i Egedal Kommune i den kommende 4-års periode. Flere af kampagnerne og initiativerne har til formål at øge viden om affald på virksomhederne og derigennem øge opmærksomheden og bevidstheden om korrekt sortering af affaldet på virksomheden. 6 Øget indsamling af PCB-holdigt affald 2012 Dette initiativ, som er forankret hos I/S Vestforbrænding, vil i første omgang indebære en forundersøgelse om hvor og hvordan mere PCB-holdigt-affald kan indsamles. PCB findes typisk i visse bygningsmaterialer, blandt andet i fuger og vinduer, men er ikke anvendt i de sidste ca. 30 år. 7 Øget indsamling af klinisk risikoaffald 2011 Dette initiativ, som er forankret hos I/S Vestforbrænding, vil i første omgang indebære en forundersøgelse om hvor og hvordan mere klinisk risikoaffald kan indsamles. Klinisk risikoaffald kommer hovedsageligt fra læge-, tandlæge- og dyreklinikker og sygehuse. Herefter udarbejdes en kommunal handlingsplan til fremtidig indsamling af klinisk risikoaffald. Der vil også i denne forbindelse blive udarbejdet informationsmateriale, som uddeles til relevante aktører. 8 Øget indsamling af emballageaffald 2011 Dette initiativ, som er forankret hos I/S Vestforbrænding, har til formål at udarbejde en handlingsplan og en kampagne med fokus på at øge indsamlingen af emballageaffald fra virksomheder. Der vil efterfølgende ske en opfølgning på udvalgte virksomheder, for at identificere affald, som bør sorteres og genanvendes. 3.4 Indsatsområde 3: Kommune Følgende initiativer udføres af Egedal Kommune - ofte i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Borgere og virksomheder i Egedal Kommune vil i første omgang ikke blive involveret eller påvirket af disse initiativer. Initiativerne er typisk undersøgelser og vurderinger, om hvorledes det nuværende affaldssystem kan bliver mere effektivt i forhold til miljø, økonomi og serviceniveau. På længere sigt vil borgere og virksomheder blive påvirket, når ordninger og systemer gennemføres. Herefter udarbejdes en handlingsplan til fremtidig indsamling af PCB-holdigt affald fra bygge- og anlægssektoren

9 13 Bioaffald Implementering af biosortering i Ledøje-Smørum 2012 Borgere i den del af Egedal Kommune som tidligere var Ledøje-Smørum Kommune får indført todelt indsamling af dagrenovation. Det planlægges færdigimplementeret til maj Herved sorteres det grønne køkkenaffald fra restaffaldet, og mængden af affald til forbrænding reduceres herved væsentligt. Det grønne køkkenaffald køres til Frederikssund, hvor det sorteres. Herefter køres det til behandlingsanlægget Solum i Audebo, hvor affaldet bliver anvendt til produktion af biogas og kompost. 14 Biosortering ved dagligvarehandel Initiativet tager bl.a. afsæt i en forundersøgelse fra Vestforbrændings Erhvervstjeneste, der påviser betydelige mængder bioaffald i dagligvarehandlen. Egedal Kommune ønsker at mindske mængden af affald til forbrænding og vil derfor etablere en frivillig ordning for dagligvarehandlen til indsamling af bioaffald. Tidligere undersøgelser viser, at der er betydelige mængder kasserede madvarer i dagligvarehandlen. Egedal Kommune vil derfor medvirke til, at der etableres en indsamlingsordning i samarbejde med en eller flere vognmænd, der har interesse i at opstarte en indsamling af bioaffald fra dagligvarehandel. Egedal Kommune vil også medvirke til at udarbejde en sorteringsvejledning rettet mod dagligvarehandlen, som her håndterer uåbnet emballage. 15 Alternative løsninger til deponering 2010 Egedal Kommune vil i samarbejde med I/S Vestforbrænding igangsætte en undersøgelse af, om det affald, som i dag deponeres alternativt kan genanvendes. Undersøgelsen vil blandt andet indeholde vurderinger på mængder og affaldsfraktioner, miljøøkonomi, status og erfaringer. Herefter vil Egedal Kommune eventuelt træffe en beslutning om visse affaldsfraktioner skal behandles anderledes i fremtiden. 16 Fremtidens affaldssystem Fremtidens affaldssystem er et visionært planlægningsværktøj, som skal sætte fokus på løbende at udvikle og forbedre affaldshåndteringen i kommunen det vil sige kommunikation til borgere og virksomheder, affaldsordninger, affaldsbeholdere og affaldsbehandling. Egedal Kommune vil i samarbejde med de øvrige kommuner i I/S Vestforbrændings opland i 2009, udarbejde en handlingsplan for udvikling af fremtidens affaldssystem. 9 Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald Kommunen vil være med til at gennemføre en undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i et samarbejde med Danmarks Designskole og I/S Vestforbrænding. Målet er at udvikle håndbøger, der kan definere, hvorledes borgeres og virksomheders holdning til affald og affaldssortering kan ændres i en positiv retning for derigennem at flytte mere affald til genanvendelse. 10 Undersøgelse om direkte genbrug undersøgelse af mulighederne for direkte genbrug Dette initiativ indebærer en undersøgelse i samarbejde med I/S Vestforbrænding, der har til formål at kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug. Undersøgelsen vil bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af direkte genbrug - fx via genbrugsstationer og byttecentraler i forbindelse med storskraldsrum og affaldsøer - og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. Herefter kan Egedal Kommune beslutte om der skal iværksættes yderligere initiativer omkring direkte genbrug. 11 Undersøgelse om indsamling af Papir og pap identifikation af optimal indsamlingsmetode 2009 I samarbejde med I/S Vestforbrænding vil Egedal Kommune igangsætte en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af papir og pap i kommunen. Egedal Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for indsamling af papir og pap til 75 % af det samlede potentiale. Herefter kan Egedal Kommune beslutte om der skal iværksættes yderligere initiativer omkring en mere effektiv indsamling af pap og pair. 12 Undersøgelse om indsamling af plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 2009 I samarbejde med I/S Vestforbrænding vil Egedal Kommune gennemføre en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af plast i kommunen. Kommunen vil herefter tage de eksisterende ordninger for indsamling af plast op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en optimering af indsamlingsordningerne for plastaffald

10 4 for Egedal Kommunes mål og initiativer 4.1 Regeringens affaldspolitik Kommunen har pligt til at udarbejde en affaldsplan hvert 4. år denne gang altså i Affaldsplanerne skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af denne strategi. Regeringsgrundlaget fra december 2007 varslede en ny affaldsstrategi i slutningen af Strategien var endnu ikke færdig, da kommunens affaldsplan blev vedtaget og derfor har det ikke været muligt at indarbejde denne i vores affaldsplan. Derfor tager Egedal Kommunes affaldsplan udgangspunkt i regeringens gældende affaldspolitik. Regeringens affaldspolitik bygger på 3 grundelementer, hentet fra den nationale affaldsstrategi : - Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald. - Vi skal sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke stiger i takt med den økonomiske vækst. - Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Regeringen indgik i 2007 en politisk aftale om omorganisering af affaldssektoren. Fremover skal det være lettere for borgere og virksomheder at komme af med affaldet. Det skal være klart, hvad man betaler for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen er. I forbindelse med den bebudede omorganisering af affaldssektoren og strukturændringer tager Egedal Kommune højde for nye opgaver i planlægningen. Disse opgaver er ikke beskrevet som initiativer i affaldsplanen, men du kan læse mere om dem i afsnittet 3.1. Initiativer på affaldsområdet Du kan læse mere om regeringens politik på affaldsområdet på EU s affaldspolitik EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Det er disse miljøhandlingsprogrammer, som danner rammerne for EU s miljøpolitik. Som følge af EU s nyeste miljøprogram er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: Tematiske strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse Tematiske strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er, at gøre Europa til et samfund der - søger at undgå dannelsen af affald, - genanvender mest muligt affald, og - reducerer påvirkningerne fra affalds - håndteringen. Et af virkemidlerne er, at affaldsrammedirektivet skal revideres. Direktivet skal for fremtiden indeholde standarder for genanvendelse og en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for affaldsforebyggelse. Medlemsstaterne er forpligtede til at implementere EU-direktiver i den nationale lovgivning. Et nyt Affaldsdirektiv har været igennem en lang politiske behandling i EU og blev endelig vedtaget i efteråret Herefter har Danmark 2 år til at implementere det nye direktiv. Det betyder, at EU s affaldsdirektivet får direkte betydning for Kommunens affaldsordning fra sidst i Du kan læse mere om EU s affaldspolitik på

11 Oversigt over initiativer i den kommende 4-års periode. Indsatsområde Initativ Tidsplan Indsatsområde 1: Borgere 1. Affaldets vej net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 1. Kampagne for bio-sortering 3. Tilmelding til 4. Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 5. Øget indsamling af batterier og småt elektronik fra husholdninger Indsatsområde 2: Virksomheder 6. Øget indsamling af PCB-holdigt affald 7. Øget indsamling af klinisk risikoaffald 8. Øget indsamling af emballageaffald Indsatsområde 3: Kommune 9. Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd 10. Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne i direkte genbrug 11. Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 12. Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 13. Implementering af bio-sortering i Ledøje-Smørum 14. Bio-sortering ved dagligvarehandel 15. Alternative løsninger til deponering 16. Fremtidens affaldssystem 21

12 5 Bilag Initiativer 1. Affaldets vej Øge genbrug over nettet - Tilmelding af kommunen på Kampagne om bioaffaldssortering Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald Øget indsamling af batterier og småt elektronik fra husholdninger Øget indsamling af PCB-holdigt affald Øget indsamling af klinisk risikoaffald Øget indsamling af emballageaffald Brugerdreven innovation Undersøgelse om direkte genbrug Undersøgelse om indsamling af pap og papir Undersøgelse om indsamling af plastaffald Implementering af bioaffaldssortering Biosortering ved dagligvarehandel Alternative løsninger til deponering Undersøgelse om fremtidens affaldssystem

13 Indsatsområde 1: Borgere 1. Affaldets vej - net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav Egedal Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej, fra at borgerne har sorteret deres affald, til nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle produktionssteder i affaldsfraktionernes livscyklus skal skabe forståelse for sammenhængen mellem forbrug og affald samt at affald kan ses som ressourcer i et levende og konstruktivt kredsløb frem for et problem. Egedal Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for forbedret affaldssortering blandt borgere. Det er myter som f.eks. at affaldet, efter genbrugsstationens lukketid, sammenblandes og køres til forbrænding. De myter skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer, som det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge dvs. fra affald til nyt genanvendeligt produkt. - Redskabet udvikles i samarbejde med de øvrige Kommuner i I/S Vestforbrændings opland i perioden 1. kvartal kvartal Affaldets vej markedsføres via kommunens genbrugsstationer, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside 1. kvartal kvartal Egedal Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere. Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når myter om sammenblanding af sorteret affald og lignende over tid forsvinder. Desuden forventes borgernes motivation for sortering af affald på denne baggrund at stige. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Egedal Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald. Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udviklingen i den samlede affaldsmængde fra husholdninger og erhverv i Egedal Kommune fra 2006 til 2007 samt den forventede udvikling i 2009 til Udviklingen af redskabet er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Egedal Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej. Desuden vil Egedal Kommune bidrage med arbejdstid i forbindelse med direkte kontakt til borgerne ved kampagner i butikscentre og ved de årlige miljødage ton Samlet affaldsmængde fra husholdninger og erhverv 24 25

14 Indsatsområde 1: Borgere 2. Øge genbrug over nettet - Tilmelding af kommunen på Et andet initiativ for at øge direkte genbrug er at opfordre borgere til at aflevere deres gen brugelige effekter via i stedet for at køre på genbrugspladsen. Via denne hjemmeside kan borgere også finde og afhente effekter fra andre borgere i og uden for kommunen. Det er gratis for alle at aflevere effekter på den interaktive genbrugsplads, men for borgere, som bor uden for kommuner, som støtter portalen, skal der betales et gebyr for at se kontaktoplysningerne på den person som afleverer. udgør en service til borgere i Danmark, som ønsker at medvirke til at begrænse den enorme mængde effekter/ materialer som hvert år ender på affaldspladserne rundt omkring i landet. Hensigten er, at få omfordelt mest muligt ved kilden og dermed forlænge effekternes levetid mest muligt. Det koster kr. pr. år for kommunen og kommunens borgere kan herefter frit anvende portalen. Det er væsentligt ved tilmelding, at borgere bliver informeret om portalen og den nye service som der tilbydes for at opnå den højest mulige effekt og at der herved kan opnås en lille reduktion i affaldsmængderne. - Egedal Kommune skal tilmelde sig portalen efter at det er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. - Præsenterer konceptet for TM-udvalget - Kontakter portalen via deres egen kontaktformular; - Egedal Kommune tilmelder sig portalen Begyndelsen af 2009 Det nye initiativ forventes at kunne reducere mængden af storskrald og affald på genbrugspladsen, men det ligeså væsentlige er, at øge serviceniveauet overfor kommunens borgere. Især borgere, som ikke har mulighed for at komme på genbrugspladsen med store effekter, har med dette initiativ mulighed for at bortskaffe effekterne og samtidig reducere affaldsmængderne. kan være medvirkende til at reducere affaldsmængderne ved at potentielt affald genbruges. Herved reduceres mængderne til affaldsforbrænding og deponi og samtidig reduceres samfundets behov for ressourcer, da ressourcerne i affaldet genbruges. Det forventes, at borgerne i Egedal Kommune oplever et øget service niveau, idet borgerne har mulighed for at aflevere og aftage effekter. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Egedal Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald. Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udvikling ikke vurderet. Det koster kr. per år for en kommune at være tilmeldt ordningen, hvorefter borgerne i kommunen frit kan benytte sig af portalen, og gratis afhente effekter hos andre borgere, også udenfor kommunen

15 Indsatsområde 1: Borgere 3. Kampagne om bioaffaldssortering - Kampagne om bio-sortering i husholdningerne Egedal Kommune ønsker at forøge mængderne af bioaffald, som føres til bioforgasning og samtidig øge kvaliteten eller renligheden af det affald, som bliver genanvendt. Derfor er der behov for en kampagne målrettet alle borgere i kommunen, som har bio-sortering i hjemmet. Kampagnen har til formål at formidle hvorledes affaldet skal sorteres og hvorfor det hjælper at sortere. Der skal tages stilling til, hvorledes informationskampagnen skal udformes og hvorledes budskabet skal formidles til borgerne. - Informationsmateriale udarbejdes af Egedal Kommune, jan.09 marts 09 - Informationsmaterialet godkendes af Teknik & Miljøudvalget, april evt. revision af materiale, april - maj materiale trykkes, maj juni Informationsmateriale udleveres i løbet af august 2009 En korrekt sortering er vigtig i forhold til at opnå de forventede affaldsmængder til biologisk behandling og i forhold til at bioaffaldet opnår en tilfredsstillende kvalitet, og ikke skaber pro blemer i behandlingsprocessen eller for den færdige kompost. Miljøkonsekvenserne ved biologisk behandling af det grønne køkkenaffald anses for at være betragtelig mindre end ved affaldsforbrænding. Det grønne køkkenaffald anvendes til energiformål, som forbrænding, og der er samtidig de positive miljømæssige konsekvenser af at have en næringsrig kompost, som kan anvendes af borgere og virksomheder. Det forventes, at borgerne vil opleve informationskampagnen som et positivt initiativ, i forhold til, at de modtager viden om korrekt sortering af bioaffald. Status Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Egedal Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald, hvoraf ca tons er bioaffald fra husholdninger. Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udviklingen i bioaffald til genanvendelse fra husholdninger i Egedal Kommune fra 2006 til 2007 samt den forventede udvikling i 2009 til 2020 Egedal Kommune må forvente at afsætte ressourcer til udarbejdelse og trykning af informationsmateriale ton Bioaffald fra private husstande 28 29

16 Indsatsområde 1: Borgere 4. Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald - kampagne målrettet borgere Egedal Kommune ønsker at styrke informationen om de typer af farligt affald, der typisk forekommer i en husholdning. Derfor medvirker kommunen til at udarbejde informationsmateriale, der skal vejlede husholdninger i det daglige møde med - og den efter følgende håndtering af - farligt affald. Informations materialet skal også udarbejdes på relevante fremmedsprog. Det er kommunens mål at højne indsatsen for indsamling af farligt affald fra husholdninger, og derved sikre at farligt affald håndteres korrekt via specialbehandling. For at nå målet vil Egedal Kommune; - medvirke til igangsættelsen af en undersøgelse, der skal afklare hvem, der er den primære målgruppe samt den mest effektive metode til at komme i kontakt med denne. Undersøgelsen sker i samarbejde med I/S Vestforbrænding, - med udgangspunkt i undersøgelsens resultater udarbejde vejledende materiale til målgruppen som fx kan husstandsomdeles til borgere - og evt. relevante virksomheder i kommunen. - Undersøgelsen gennemføres i perioden 1. kvartal 2011 til 3. kvartal Der lægges op til, at Egedal Kommune i 4. kvartal 2011 træffer beslutning om, hvordan resultaterne af projektet skal anvendes fremover. - Udarbejdelse af informationsmateriale og kampagneplanlægning begynder 1. kvartal Farligt affald fra husholdningerne udgør, forholdsvist, ikke en særlig stor mængde. Til gengæld er det meget væsentligt for miljø og sundhed, at netop farligt affald håndteres korrekt ved bortskaffelse. Det forventes, at en øget mængde farligt husholdningsaffald indsamles på baggrund af en styrket vejledning og informationsindsats. Der er mange forskellige typer af farligt affald. Fælles for dem alle er, at de kan skabe forskellige miljø- og sundhedsmæssige problemer. Et eksempel er lysstofrør og energi-spare-pærer som indeholder kviksølv. Hvis farligt affald som lysstofrør - brændes sammen med den almindelige dagrenovation, vil det give anledning til en forurening af slaggen. Denne forurening kan fører til, at der ledes tungmetaller ud i miljøet, når slaggen senere bruges til opfyldning i fx veje. En styrket vejledning og information forventes at bidrage til større forståelse for håndtering af farligt affald. En større forståelse for affaldshåndteringen forventes at blive opfattet som bedre service. Status for indsamling Egedal Kommune har en bringeordning i form af genbrugsstation for farligt affald. Kommunen indsamlede 500 tons farligt affald fra husholdninger i Læs mere om kommunens ordninger for farligt affald på Ifølge affaldsbekendtgørelsens 61 kan der etableres indsamlingsordninger i form af henteordninger for farligt affald. Udvikling ikke vurderet. I/S Vestforbrænding finansierer den relevante forundersøgelse samt udvikling af det materiale, der skal bruges til information og vejledning. Vestforbrænding er tovholder på opgaven. Kommunen afsætter midler til trykning og udsendelse af informationsmateriale til kommunens borgere og relevante virksomheder. - afhængigt af projektets resultater, indgå i et samarbejde om en større kampagne om farligt affald fra husholdninger

17 Indsatsområde 1: Borgere 5. Øget indsamling af batterier og småt elektronik fra husholdninger - undersøgelse af indsamlingsmetoder Egedal Kommune ønsker at styrke indsamlingen af batterier og småt batteridrevet elektronik (fx mobiltelefon, elektronisk legetøj, syngende postkort, håndværktøj osv.). Kommunen vil tage de eksisterende metoder til indsamling af batterier og småt elektronik op til revision og træffe beslutning om - og i givet fald hvordan - der skal ske en optimering af indsamlingen. Målet er at øge indsamlingen af batterierne i kommunen og dermed øge genanvendelsen samt at etablere en ordning for indsamling af småt elektronik. For at nå målet vil Egedal Kommune; - medvirke til at igangsætte en undersøgelse, som skal afklare, hvad der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af batterier og småt elektronik i kommunen. Undersøgelsen sker i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Undersøgelsen vil: - bygge på viden om eksisterende metoder til at indsamle batterier og småt elektronik i ind- og udland fx fælles indsamling i poser, der lægges oven på skraldespanden - omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold - tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af husstandstyper m.v. - give en vurdering af forskellige indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi - lægge op til en handlingsplan for kommunen - på baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af de eksisterende metoder for indsamling af batterier og småt elektronik. - benytte undersøgelsens resultater til efterfølgende at styrke informationsindsatsen for indsamling af batterier og småt elektronik. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder til batterier og småt elektronik vil blive gennemført fra 4. kvartal kvartal Der lægges op til, at Egedal Kommune træffer beslutning i 2. kvartal 2012 om evt. ændrede metoder til indsamling af batterier og småt elektronik. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af batterier og småt elektronik begynder 3. kvartal Indsamlingspotentialer for batterier fra husholdninger har ikke været mulige at udregne. Visse batterier indeholder store mængder tungmetaller; især bly, men også kviksølv, cadmium og nikkel. Brugte batterier, der ender i dagrenovationen, udgør derfor et stort miljøproblem, fordi tungmetaller ender i forbrændingsslaggerne, som ofte anvendes til vejformål. Her kan metallerne potentielt udgøre et miljøproblem, da de ikke nedbrydes, og kan ophobes i miljøet. Samtidig anvendes meget kostbare metaller i elektronik, og ender elektronikaffald i forbrændingsovnene, spildes disse knappe ressourcer for evigt. Derfor er det vigtigt, at disse ressourcer genanvendes så vidt muligt. Der er også store miljømæssige konsekvenser forbundet ved udvinding af metaller så som guld, blandt andet på grund af et meget stort energiforbrug. Derimod er energiforbruget ved genanvendelse meget lavere, og miljøeffekterne og heriblandt påvirkningen på global opvarmning er også meget lavere end ved udvinding af jomfruelige ressourcer. Egedal Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil oplevet serviceniveau indgå som en vigtig parameter. niveauet afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning Status for indsamling Egedal Kommune indsamlede i tons batterier og 224 ton elektronikaffald fra private hussholdninger. Der kan ikke anslås en mængdeværdi for småt elektronik, idet det indsamles sammen med andre elektriske og elektroniske produkter. Læs mere om kommunens ordninger for batterier og småt elektronik på Ifølge affaldsbekendtgørelsens 61 kan der etableres indsamlingsordninger i form af henteordninger for farligt affald både batterier og småt elektronik klassificeres som farligt affald. EU har indført producentansvar for både elektriske og elektroniske produkter og batterier. Læs mere om producentansvar og EUs batteridirektiv på miljøstyrelsens hjemmeside Udviklingen i den indsamlede mængde af batterier og elektronikaffald fra private i Egedal Kommune fra 2006 til 2007 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009 til Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift ton 33 Bioaffald fra private husstande

18 Indsatsområde 2: Virksomheder 6. Øget indsamling af PCB-holdigt affald - kampagne målrettet byggebranchen Egedal Kommune ønsker at øge opmærksomheden på det miljøproblematiske stof PolyChloreret Biphenyl (PCB), for at fremme kildesorteringen. Målet er, at øge indsamlingen af PCB-holdigt affald genereret i kommunen. Der findes betydelige mængder PCB i eksisterende bygninger opført i 50 erne 70 erne. Nedrivning af bygninger fra denne periode er allerede i fuld gang. Det er derfor væsentligt, at dette bygningsmateriale håndteres forsvarligt under nedrivningen, da det er for sent, når affaldet er blandet sammen. Det antages, at PCB vil være udfaset af affaldet inden PCB kan ikke genanvendes, men skal destrueres. Initiativet tager bl.a. afsæt i en forundersøgelse fra 2007 om PCB gennemført i samarbejde med I/S Vestforbrænding. For at nå målet vil Egedal Kommune; - Medvirke til at gennemføre en undersøgelse som bygger på allerede indsamlet viden samt erfaringer fra andre Kommuner og lande. Undersøgelsen iværksættes i samarbejde med I/S Vestforbrænding, og skal klarlægge målgrupper og hvor potentialet er størst i kommunen, - Igangsætte og afvikle en informationskampagne målrettet byggebranchens aktører bygherrer, rådgivere, entreprenører og nedrivningsfirmaer. - Undersøgelse af relevante målgrupper og aktuelle potentialer begynder 1. kvartal 2012 og afsluttes 2. kvartal Egedal Kommune udarbejder handlingsplan 3. kvartal Informationskampagne begynder 3. kvartal 2012 og afsluttes 4. kvartal PCB er et miljøproblematisk stof, som hyppigt forekommer i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. PCB blev introduceret i 1950 erne og blev et populært tilsætningsstof i bl.a. elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder og transformerolie. PCB blev forbudt i Undersøgelser viser, at PCB de kommende år fortrinsvist vil forekomme i byggeaffald indeholdende termoruder, beton afskær og fugemasser. Det er dog ikke muligt at skønne et konkret potentiale på kommuneniveau eller oplandsniveau. PCB optages let af levende organismer og ophobes i fødekæden, for til sidst at havne i den mad vi spiser. PCB er på grund at sin stabile kemiske struktur svært nedbrydelig i naturen, og stoffet bliver derfor i naturens kredsløb i mange år. PCB har negativ indflydelse på reproduktionsevnen og er kræftfremkaldende. Ny information skal sikre virksomheder en bedre vejledning i håndtering af PCB-holdigt affald. Det forventes, at denne forbedrede information vil blive opfattet som god service. Status for indsamling Der foreligger ikke mængdedata for indsamlingen af PCB-holdigt affald i kommunen. Læs mere om Egedal Kommunes ordning for farligt affald på Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 61 stk. 2 er kommunen forpligtet til at indsamle farligt affald herunder PCB-holdigt affald. PCB er på EUs prioriterede liste over uønskede kemiske stoffer. Udvikling ikke vurderet. Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Kommunen afholder selv udgifter til trykning og udsendelse af informationsmateriale til relevante virksomheder. Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af handlingsplan samt den efterfølgende kampagne og vejledning af virksomheder. - Udarbejde en handlingsplan for fremtidig indsamling af PCB i kommunen, hvor der bl.a. stilles krav til håndtering af PCB, når bygninger skal nedrives eller renoveres, - Sætte fokus på håndhævelse af kravene til korrekt håndtering af PCB, 34 35

19 Indsatsområde 2: Virksomheder 7. Øget indsamling af klinisk risikoaffald - kampagne målrettet relevante affaldsproducenter Egedal Kommune ønsker at sætte fokus på klinisk risikoaffald og derved øge indsamlingen fra erhverv. Målet er en indsamlingsordning med tilslutning af alle relevante virksomheder i kommunen. Klinisk risikoaffald stammer bl.a. fra læge-, tandlæge- og dyreklinikker, hospitaler og forskningsinstitutter og er bl.a. affald med særlig smitterisiko ved håndtering, skærende og stikkende genstande, vævsdele samt laboratorie affald indeholdende levende bakterie, virus eller vaccine. Klinisk risikoaffald kan ikke genanvendes, men skal destrueres via forbrænding. - Undersøgelse af relevante målgrupper og aktuelle potentialer begynder 3. kvartal 2011 og afsluttes 4. kvartal Udarbejde handlingsplan 1. kvartal Informationskampagne begynder 1. kvartal 2012 og afsluttes 2. kvartal Forholdsmæssigt er det ikke store mængder, det handler om, men affaldet anses som farligt og uetisk og skal derfor specialbehandles. Forbedret miljø- og arbejdsmiljøforhold da risiko for fx smittespredning med sundhedsskadeligt materiale mindskes. Kommunen ønsker at opretholde et højt serviceniveau bl.a. ved at tilbyde interesserede virksomheder en forsvarlig og velfungerende ordning for bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 61 stk. 2 er Kommunen forpligtet til at indsamle farligt affald herunder klinisk risikoaffald. Udvikling ikke vurderet. Undersøgelsen samt forberedelse og udvikling af informationsmateriale finansieres af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Kommunen afholder selv udgifter til trykning og udsendelse af informationsmateriale til relevante virksomheder i kommunen. For at nå målet vil Egedal Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding; - medvirke til en fælles undersøgelse af potentiale, målgruppe og affaldsstrøm for klinisk risikoaffald, - udarbejde en kommunal handlingsplan for fremtidig indsamling af klinisk risikoaffald i kommunen, Status for indsamling Egedal Kommune er med i den fælles kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald varetaget af I/S Vestforbrænding. Virksomheder i kommunen har benyttelsespligt til denne ordning. Kommunen indsamlede i 2006 ca. 1 ton klinisk risikoaffald. Læs mere om kommunens ordning for klinisk risikoaffald på Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af handlingsplan samt den efterfølgende kampagne og vejledning af virksomheder. - udvikle informationsmateriale specifikt til målgruppen, som beskriver indsamlingsmateriel og indsamlingsordning, - gennemføre en informationskampagne

20 Indsatsområde 2: Virksomheder 8. Øget indsamling af emballageaffald - kampagne målrettet erhverv Egedal Kommune ønsker at fastholde fokus på genanvendelsen af emballageaffald fra erhverv. Målet er samlet set at øge genanvendelsen af emballageaffald med 15 % i forhold til det nuværende niveau. Der tages udgangspunkt i erfaringer fra tidligere kampagner bl.a. en emballagekampagne for erhverv gennemført i For at nå målet vil Egedal Kommune; - Medvirke til udarbejdelsen af en handlingsplan og en kampagne målrettet relevante virksomheder i kommunen. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde med I/S Vestforbrænding. - Det forberedende kampagnearbejde handlingsplan og materialeudvikling påbegyndes 2. kvartal 2010 og afsluttes 4. kvartal Gennemførsel af kampagnen med udsendelse af informationsmateriale og efterfølgende virksomhedskontakt forløber fra 4. kvartal 2010 til 2. kvartal Kommunen udfører i 2011 opfølgning på virksomhedsbesøg og sikre dokumentation for ændret affaldshåndtering. Der er stadig meget emballageaffald fra visse typer af virksomheder, som ikke indsamles til genanvendelse. Undersøgelser har vist, at især pap, papir og plast er de mest gængse emballagetyper. Det vurderes, at der samlet set i Vest forbrændings opland er potentiale for indsamling af tons papir, tons pap og tons plast ved at gennemføre en emballagekampagne. Genanvendelse er godt for miljøet, da det spare energi og ressourcer. Øget genanvendelse af plastemballage vil f.eks. medvirke til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding af plast. En kortlægning af CO 2 -udslip fra forbrændingen af affald peger på, at plast udgør den væsentligste kilde. Status for indsamling Virksomheder kan aflevere mindre mængder emballageaffald på genbrugsstationen. Desuden anviser kommunen emballageaffald til genanvendelse. Egedal Kommune indsamlede i tons emballageaffald fra erhverv Læs mere om kommunens ordninger for emballageaffald på I Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 4 stilles der krav om tiltag til forebyggelse og genanvendelse af emballage. Grafen viser mængden af emballageaffald indsamlet fra erhverv i 2007 samt den forventede udvikling i mængderne fra 2009 til Via affaldstilsyn kontakte udvalgte virksomheder, der på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse fortæller, at de har emballageaffald af relevant mængde. - Via skærpet kontrol sikre, at relevante virksomheder uden korrekt affaldshåndtering og med væsentlige mængder emballageaffald - benytter de aktuelle ordninger for gen anvendelse. Kommunen ønsker at opretholde en højt serviceniveau bl.a. ved at tilbyde vejledning til interesserede virksomheder om ansvarlig bortskaffelse af emballageaffald Undersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning og udarbejdelse af handlingsplan samt efterfølgende kampagne og virksomhedskontakt ton Emballageaffald fra erhverv 38 39

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere