gladsaxe.dk Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Affaldsplan"

Transkript

1 gladsaxe.dk Affaldsplan

2 2

3 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor mængderne af affald fra Gladsaxe Kommune er steget med hele 57 %. Det er derfor oplagt, at vores nye affaldsplan Affaldsplan tager udgangspunkt i de stigende affaldsmængder. Gladsaxe Kommune vil forsøge at minimere stigningen så meget som muligt gennem flere forskellige løsninger især ved information og holdningsbearbejdning. Vi må dog se i øjnene, at det er begrænset, hvad vi som kommune kan gøre for at ændre mønstret med de stigende affaldsmængder. Det centrale for os er derfor stadig at have fokus på at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt men under hensyntagen til miljø, økonomi og service. Oftest er der flest miljømæssige fordele ved at genbruge og genanvende affaldet. Når vi genbruger og genanvender vores affald, sparer vi ofte også på energien. Og på den måde kan vi samtidig være med til at mindske udledningen af CO 2. Affaldsplan betyder ikke en revolution af affaldsområdet det er der ikke behov for. Vi vil bygge videre på det arbejde, der er igangsat i de tidligere affaldsplaner og rette opmærksomheden på de områder, som kræver en særlig indsats fra vores side. Vi vil arbejde for at styrke og videreudvikle de allerede eksisterende systemer, samtidig med at vi hele tiden opbygger og deler den viden vi har om affald. En tilgang som samlet set hele tiden sikrer bedre affaldsløsninger. Forslag til Affaldsplan har været i offentlig høring fra 13. november 2008 til 12. januar juni 2009 vedtog Byrådet Affaldsplan Karin Søjberg Holst Borgmester Affaldsplan skal sikre, at vi når vores mål på affaldsområdet gennem en række konkrete initiativer. Fælles for alle vores affaldsinitiativer er, at de er forankret i et ønske om at ligestille de tre begreber: holdningsbearbejdning, information og teknologi. Det nytter ikke at have den rigtige teknologi, hvis ingen ved, hvad den skal bruges til eller hvis ingen synes, at det er vigtigt at bruge den. 3

4 Indhold Hovedplan: 1. Indledning Gladsaxe Kommunes mål på affaldsområdet Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling Baggrund for Gladsaxe Kommunes mål og initiativer Initiativer på affaldsområdet Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding : Brugerdreven innovation : Affaldets vej : Direkte genbrug : Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse : Pap og papir : Dagrenovation : Plastaffald : Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet : Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald : Øget indsamling af batterier og småt elektronik : Øget indsamling af PCB-holdigt affald : Øget indsamling af klinisk risikoaffald : Øget indsamling af emballageaffald : Alternative løsninger til deponering : Styrket samarbejde med relevante aktører : Fremtidens affaldssystem Gladsaxe Kommunes lokale initiativer : Kompostering af have- og parkaffald : Forsøg med affaldsøer : Øget indsamling af emballageglas : Affaldsvejledning for boligselskaber : Information om affald på flere sprog : Information og fakta om affald : Bedre håndtering af affald fra kommunale institutioner : Øget genanvendelse af affald fra industrivirksomheder : Bedre sortering af affald fra butikker Tidsplan for initiativer i samarbejde med Vestforbrænding Tidsplan for Gladsaxe Kommunes lokale initiativer Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune (elektronisk rapport på gladsaxe.dk/affaldoggenbrug) 4

5 1. Indledning Denne affaldsplan indeholder rammerne for Gladsaxe Kommunes affaldsplanlægning med særlig vægt på de første fire år fra Affaldsplan afløser den tidligere plan for perioden Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet. Det drejer sig om affaldsforebyggelse, at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt og at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger. Affaldsplanen indeholder initiativer, der skal være med til at sikre, at vi når disse mål. De initiativer, vi nævner her i affaldsplanen, er de initiativer, som går ud over den daglige drift af affaldsom rådet. Affaldsplanen består af to dele; en hovedplan og et bilag. Nærværende del af affaldsplanen er hovedplanen. Her er Byrådets mål på affaldsområdet beskrevet samt kommunens initiativer for perioden , der skal støtte op om målene. Initiativerne er delt i to kapitler. Det ene kapitel handler om de initiativer, som Gladsaxe Kommune vil samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland om at iværksætte. De fleste af disse samarbejdsinitiativer lægger op til, at Gladsaxe Kommune efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis af lokale affaldsordninger i løbet af den kommende planperiode. Det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at forudsige, hvilke endelige konsekvenser disse initiativer får for kommunen. Det andet kapitel handler om Gladsaxe Kommunes lokale initiativer, som bl.a. er baseret på de ønsker og behov der har vist sig ved en række dialogmøder med forskellige lokale interessenter i foråret Disse initiativer er desuden baseret på den aktuelle status for affaldsmængder og behandling af affaldet i Gladsaxe. På kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/ affaldoggenbrug vil man i løbet af planperioden kunne følge med i status og udviklingen af de enkelte initiativer. I bilaget til Affaldsplanen findes oplysninger om målopfyldelse for den forrige planperiode , kortlægning af affaldsmængder og affaldsbehandling, beskrivelse af ordninger samt prog noser for de fremtidige affaldsmængder. Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med Vestforbrænding. 5

6 6

7 2. Gladsaxe Kommunes mål på affaldsområdet Gladsaxe Kommunes mål I samfundet står vi i dag med en række miljøproblemer, der i høj grad er et resultat af vores livsstil: højkonjunktur fører et større forbrug med sig, og et større forbrug fører blandt mange andre ting til mere affald. Affaldsmængder der stiger, kan være et problem for miljøet på flere måder. Det kan være alt fra miljøbelastende stoffer i affaldet til tab af ressourcer på grund af ringe genanvendelse af visse affaldsfraktioner. I Gladsaxe Kommune kan vi bidrage til at løse problemerne ved at forebygge, at affaldet opstår og ved at genanvende mere af vores affald samtidig med at vi sikrer os, at der ikke sker en øget belastning af miljøet, når vi bortskaffer vores affald. Vi kan bidrage til at løse problemet, men vi kan ikke gøre det alene løsningerne skal også skabes i et styrket samarbejde på landsplan via tiltag i EU og globalt. Gladsaxe Kommunes mål for tager udgangspunkt i problemerne omkring de stigende affaldsmængder og de deraf afledte konsekvenser. Gladsaxe Kommunes mål bygger på det danske affaldshierarki, som indeholder følgende prioriterede indsatser: I forbindelse med vedtagelsen af EU s nye affaldsrammedirektiv i november 2008 nævnes affaldshierarkiet eksplicit og er i direktivet defineret ved: a) Forebyggelse, b) Forberedelse med henblik på genbrug, c) Genanvendelse, d) Anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse, e) Bortskaffelse. Direktivet skal være implementeret i dansk lovgivning senest december Gladsaxe Kommune ønsker samtidig at styrke effektivitet og kvalitet i de eksisterende affaldsordninger. Gladsaxe Kommunes mål for den kommende fireårige planperiode er: At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 1. Affaldsforebyggelse 2. Genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Figur 2.1: Det danske affaldshierarki 7

8 3. Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling Gladsaxe Kommune vil i de næste fire år sætte en række initiativer i gang, der understøtter kommunens mål. Baggrunden for alle affaldsplanens initiativer er, at de skal medvirke til at opfylde affaldsplanens mål. I dette afsnit kan du læse om målene om hvorfor vi har valgt dem og om hvordan, vi vil nå dem. At forebygge dannelsen af affald Gladsaxe Kommunes udgangspunkt er, at arbejdet på affaldsområdet sker i overensstemmelse med det danske affaldshierarki. Øverst i affaldshierarkiet står affaldsforebyggelse. I løbet af de seneste år er mængderne af affald i Danmark steget uventet meget. Hvis denne udvikling fortsætter, kan de forskellige behandlingsanlæg få problemer med at håndtere de meget store mængder. Det vil måske betyde, at affaldet skal opbevares midlertidigt f.eks. på lossepladser. Hvis vi skal undgå at skabe flere lossepladser til skade for miljø og natur, er det derfor vigtigt med en forebyggende indsats overfor de stigende affaldsmængder. De stigende affaldsmængder er en konsekvens af et stigende forbrug. Og det stigende forbrug er tæt knyttet til en stigning i udledning af CO 2. Kan vi således få nedbragt den samlede mængde affald, vi producerer i kommunen så kan vi samtidig gøre en indsats på klimaområdet. En metode til at nedbringe den samlede mængde affald er at forsøge at påvirke os mennesker til at handle anderledes, når vi forbruger og smider væk. Holdningspåvirkning er dog en langsigtet strategi, da det tager tid for os at ændre den måde, vi handler på f.eks. synes sammenhængen mellem økonomisk vækst og et deraf følgende stigende forbrug at være svært for en kommune at ændre. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal prøve. Gladsaxe Kommune vil i den kommende planperiode, i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland, undersøge forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald. Undersøgelsens resultater vil kunne fortælle Figur 3.1: Oversigt over de initiativer Gladsaxe Kommune vil igangsætte for at medvirke til at forebygge dannelsen af affald. Numrene henviser til initiativernes numre, se samlet oversigt på de sidste sider i planen. Målsætning Initativer At forebygge dannelsen af affald 1. Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 2. Affaldets vej net-baseret tv, som følger affaldet fra grav til vugge 3. Direkte genbrug undersøge mulighederne i direkte genbrug 4. Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse koordinering af mål og midler 17. Kompostering af have- og parkaffald 8

9 9

10 noget om, hvilke virkemidler der bedst sikrer, at den enkelte borger og virksomhed får et fornuftigt grundlag at handle ud fra. Virkemidler kan eksempelvis være informationskampagner med konkrete forslag til affaldsforebyggelse eller en opfordring til at sige nej tak til reklamer. Derudover har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland valgt at medvirke til en række initiativer, der skal synliggøre affald og affaldshåndtering i forskellige medier. Et eksempel er det net-baserede tv-program Affaldets Vej, som vil følge affaldet fra det samles ind til det bliver et nyt produkt. Formålet er at sætte fokus på sammenhængen mellem forbrug og affald. Gladsaxe Kommune vil også forsøge at fremme kompostering af have- og parkaffald, så affaldet kan bruges som nyttig gødning i haverne og på kommunens grønne arealer i stedet for at blive kørt til et behandlingsanlæg. At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service Når vi sikrer affaldet den rigtige behandling, sparer vi energi og ressourcer samtidig med, at vi nedbringer de miljøbelastninger, der opstår når affald dannes og håndteres. I de fleste tilfælde vil der være flest miljømæssige fordele ved at genanvende affaldet. Vi kan f.eks. gøre en indsats i forhold til klimaet, når vi indsamler og genanvender pap og papir. Det kræver mindre energi at genanvende papir end at fremstille nyt. På den måde reduceres udledningen af CO 2. Vi gør også en indsats i forhold til at begrænse brugen af knappe ressourcer, når vi f.eks. genanvender it-udstyr, der indeholder mange forskellige metaller. Målet er dog at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, og affaldshierarkiet er ikke altid en selvfølge. Nogen gange vil det være en miljømæssig fordel at sende affald til forbrænding og udnytte energien til el og fjernvarme. Affaldet skal sendes til behandling, der hvor det er miljøøkonomisk fornuftigt. Gladsaxe Kommune vil fokusere på at flytte affaldet opad i affaldshierarkiet. Det affald der går til forbrænding eller deponi (losseplads), og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes bedre, skal frasorteres til genanvendelse. Og det affald der går til deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes bedre, skal frasorteres til forbrænding med udnyttelse af energien. I 2007 sendte Gladsaxe Kommune 71 % af affaldet til genanvendelse, 24 % til forbrænding mens kun 5 % gik til deponi. Det går altså godt men der er altid plads til fremskridt. Det er Gladsaxe Kommunes mål for den kommende planperiode at øge genanvendelsesprocenten og reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi. I Gladsaxe Kommune har der i den foregående planperiode været fokus på, hvordan affald kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse for således at øge genanvendelsesprocenten. I forlængelse af dette vil Gladsaxe Kommune, i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige interessentkommuner, se på mulighederne for at optimere metoderne til indsamling af udvalgte fraktioner. Kommunen vil f.eks. se på, om metoderne til indsamling af pap og papir er de mest hensigtsmæssige eller om andre metoder vil kunne øge indsamlingen og dermed genanvendelsen af pap og papir. Gladsaxe Kommune ønsker samtidig at reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi, og vil derfor i samarbejde med Vestforbrænding være med til 10

11 at undersøge, hvilke typer af affald vi kan flytte væk fra deponi, og hvordan vi kan gøre det. En generel styrket indsats i forhold til information og vejledning skal desuden sikre et større kendskab til kommunens affaldsordninger og derved motivere kommunens borgere og virksom heder til i højere grad at anvende de eksisterende indsamlingsordninger. Gladsaxe Kommune vil derfor bl.a. styrke indsatsen for affaldsvejledning i boligselskaber og via servicebe- Figur 3.2: Oversigt over de initiativer Gladsaxe Kommune vil igangsætte for at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service. Numrene henviser til initiativernes numre, se samlet oversigt på de sidste sider i planen. Målsætning Initativer At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service. 5. Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 14. Alternative løsninger til deponi 6. Dagrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 18. Forsøg med affaldsøer 7. Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 19. Øget indsamling af emballageglas 8. Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet vis mig dit køkkenskab 20. Affaldsvejledning i boligselskaber 9. Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 21. Information om affald på flere sprog 10. Øget indsamling af batterier og småt elektronik 22. Information og fakta om affald 11. Øget indsamling af PCB-holdigt affald 23. Bedre håndtering af affald fra kommunale institutioner 12. Øget indsamling af klinisk risikoaffald 24. Øget genanvendelse af affald fra industrivirksomheder 13. Øget indsamling af emballageaffald 25. Bedre sortering af affald fra butikker 11

12 12

13 søg på industrivirksomhederne se på, hvad der skal til for at øge genanvendelsen. At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger I Gladsaxe Kommune vil vi fortsætte det gode arbejde med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordninger. Vi sikrer løbende, at tilrettelæggelsen af kommunens affaldsordninger og den behandling affaldets sendes til tager udgangspunkt i en afvejning af miljø, økonomi og service. Men hvad betyder kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger egentligt? Kvalitet i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at serviceniveauet på genbrugsstationen er højt, og at de indsamlede affaldsfraktioner er af god kvalitet altså rene. Dette opnås f.eks. gennem en løbende udvikling af personalets kompetencer samt en effektiv informationsindsats. Kvalitet handler også om at sikre, at der er ordentlige miljø- og arbejdsmiljøforhold, når affaldet håndteres både ved transport og behandling. Effektivitet i kommunens affaldsordninger betyder, at vi tilrettelægger driften sådan, at vi samler større mængder affald ind til fordelagtige priser under hensyntagen til miljøet. Et af de områder, som Gladsaxe Kommune vil satse på i den kommende planperiode, er viden og vidensdeling mellem kommune, transportør og modtageanlæg. En viden som skal være med til at sikre effektivitet og kvalitet i kommunens affaldsordninger. Gladsaxe Kommune vil i den kommende planperiode bl.a. være med til, i samarbejde med Vestforbrænding og de andre kommuner i Vestforbrændings opland, at iværksætte et initiativ der skal indsamle viden om affaldssystemer i hele verden. Initiativet Fremtidens affaldssystem skal se på, om der er muligheder for at reducere miljøbelastningen, sikre renere fraktioner, tage højde for arbejdsmiljøet ved håndteringen og øge brugertilfredsheden, hvis vi organiserer indsamlingen af affald på helt andre måder. Desuden vil miljøøkonomiske analyser og kendskab til borgernes adfærd indgå som afgørende faktorer i udarbejdelse af information og ved eventuelle optimeringer af eksisterende ordninger. Figur 3.3: Oversigt over de initiativer Gladsaxe Kommune vil igangsætte for at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger. Numrene henviser til initiativernes numre, se samlet oversigt på de sidste sider i planen. Målsætning Initativer At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 15. Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører 16. Fremtidens affaldssystem 13

14 4. Baggrund for Gladsaxe Kommunes mål og initiativer Gladsaxe Kommunes mål og initiativer på affaldsområdet udspringer af regeringens og EU s affaldspolitik samt af, hvordan udviklingen er gået i Gladsaxe Kommune med hensyn til affaldsmængder og behandlingen af affald de såkaldte kortlægningsdata. Fremtidige mål Alle initiativer i denne plan handler om at øge genanvendelsen af affaldet eller om affaldsforebyggelse og følger på denne måde affalds hierarkiet, se kapitel 2. For en række af initiativerne beslutter kommunen først i løbet af planperioden, om der skal ændres i de lokale ordninger. Beslutningen tager sit afsæt i de undersøgelser som Vestforbrænding og de øvrige samarbejdskommuner skal udføre. Det vil især være disse beslutninger, som er afgørende for, hvor stor en stigning der kan forventes i genanvendelsesprocenten. For husholdningsaffaldet vil omfanget af stigningen være meget afhængig af, hvilken beslutning der tages i løbet af planperioden om initiativ nr. 6 om dagrenovation skal der for eksempel ske en 2-delt sortering i en organisk del og en restfraktion? Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt fastsat et specifikt mål for den samlede genanvendelse af husholdningsaffaldet. I stedet vil vi i slutningen af 2010 fastsætte et mål for genanvendelsen af husholdningsaffaldet, i forbindelse med at kommunen skal beslutte, om der skal ske en ændret praksis af indsamlingsordningerne jf. initiativ nr. 6. For industriaffaldet har vi i initiativ nr. 24 om affald fra industrivirksomheder fastsat et mål om, at industrivirksomhederne genanvender mindst 70 % af affaldet inden udgangen af Derudover har vi i to initiativer fastlagt et eksakt mål for genanvendelsen af en bestemt fraktion. Det drejer sig om: Initiativ nr. 5 om pap og papir, hvor målet er at indsamle 75 % af potentialet i løbet af plan perioden , hvor vi i 2007 indsamlede 68 % af potentialet. Initiativ nr. 19 om emballageglas, hvor målet er at øge glasindsamlingen med omkring 25 % i perioden Udover dette skal kommunen leve op til gældende målsætninger på affaldsområdet. Ifølge 1.del af regeringens affaldsstrategi (fra marts 2009) er målet for 2012, at der genanvendes 65 % af de samlede affaldsmængder og højest 6 % deponeres. I Danmark er der en vejledende målsætning om indsamling af 45 % af de bærbare batterier i 2012, på baggrund af EU s batteridirektiv. Desuden skal det nye affaldsrammedirektiv være implementeret i Danmark senest december 2010, som også kommer til at indeholde genanvendelsesmål på papir, metal, plast og glas fra husholdninger samt mål for bygge- og anlægsaffald. Se afsnittet om EU s affaldspolitik. Regeringens affaldspolitik Kommunen har pligt til at udarbejde en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplanen skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af denne affalds strategi. Regeringsgrundlaget fra december 2007 varslede en ny affaldsstrategi i slutningen af Strategien var endnu ikke færdig da initiativerne i afffaldsplanen blev udarbejdet, hvorfor det ikke har været muligt at indarbejde denne i vores affaldsplan. Derfor tager Gladsaxe Kommunes affaldsplan udgangspunkt i regeringens daværende affaldspolitik. 14

15 15

16 Regeringens affaldspolitik bygger på tre grundelementer, hentet fra den hidtidige nationale affaldsstrategi : Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald. Vi skal sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke stiger i takt med den økonomiske vækst. Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Regeringen indgik i 2007 en politisk aftale om omorganisering af affaldssektoren. Fremover skal det være lettere for borgere og virksomheder at komme af med affaldet. Det skal være klart, hvad den enkelte betaler for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen er. I forbindelse med den bebudede omorganisering af affaldssektoren og de afledte strukturændringer vil Gladsaxe Kommune tage højde for de ændrede opgaver i den løbende planlægning af arbejdsopgaverne på affaldsområdet. Disse op gaver er ikke beskrevet som initiativer i affaldsplanen, men du kan læse mere om dem i afsnittet Andre opgaver i introduktionen til kapitel 5: Initiativer på affaldsområdet Du kan læse mere om regeringens politik på affaldsområdet på Miljøstyrelsens hjemmeside: affald. EU s affaldspolitik EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Det er disse miljøhandlingsprogrammer, der danner rammerne for EU s miljøpolitik. Som følge af EU s nyeste miljø program er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: EU s tematiske strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse EU s tematiske strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er at gøre Europa til et samfund der: Søger at undgå dannelsen af affald Genanvender mest muligt affald Reducerer påvirkningerne fra affalds håndteringen Et af virkemidlerne er Affaldsrammedirektivet. Rådet vedtog i oktober 2008 det nye affalds rammedirektiv, som blev publiceret i EU-Tidende i november Direktivet skal være implementeret i medlemslandene senest december Direktivet kommer bl.a. til at betyde, at medlemsstaterne skal nå et genanvendelsesmål i 2020 på 50 % for papir, metal, plast og glas fra husholdninger samt 70 % for bygge- og anlægsaffald. Der er ingen mål for genanvendelse af bioaffald i det ændrede direktiv, hvilket dog kan komme, hvis det besluttes at udarbejde et egentligt bioaffaldsdirektiv. Medlemslandene skal senest 5 år efter, at det nye direktiv træder i kraft, udarbejde en plan for behandling og forebyggelse af affald. Kommunens kortlægningsdata Hvert år kortlægges den mængde affald Gladsaxe Kommune har produceret fordelt på bl.a. affaldstype, behandlingsform og kilde. Når kortlægningsdataene fra 2002 sammenlignes med 2007, ses en betydelig stigning i affaldsmængderne på hele 57 %. I 2002 blev der produceret ton affald, hvilket var steget til ton i Dette skyldes især en kraftig stigning i mængderne af affald fra bygge- og anlægssektoren og fra servicevirksomheder. 16

17 Den samlede genanvendelse af affald i perioden fra 2002 til 2007 er steget fra 67 % til 71 %. Mængden der går til forbrænding er tilsvarende faldet fra 28 % til 24 %, mens mængden til deponi i både 2002 og 2007 er på 5 %. Dette dækker dog over store forskelle, alt efter hvor affaldet kommer fra. Dette er illustreret i tabel 4.1, som viser, at genanvendelsen af affald fra husstande er faldet noget. Genanvendelsen fra især servicevirksomheder er steget, men faldet markant for industrivirksomheder. For både husholdninger, institutioner, handel, kontor, byggeri og anlæg ligger Gladsaxe Kommune i 2006 dog over regeringens mål for 2008, der er opgjort i den nationale affaldsstrategi Man skal dog også være opmærksom på, at der i perioden fra 2002 til 2006 er sket en ændret praksis i forhold til opgørelsesmetode i forbindelse med kortlægningen af data fra erhverv, hvilket også har indflydelse på tolkningen af data. Kortlægningsdataene for behandlingen er endvidere baseret på modtageanlæggenes indberetninger. I forhold til tallene for erhverv skal det også bemærkes, at mange modtageanlæg har svært ved at skelne mellem kilderne Institutioner, handel og kontor, Industri og Byggeri og anlæg. Opdelingen af affaldsmængderne i erhvervsmæssige kilder er derfor ikke altid retvisende og bør ses i den sammenhæng. Det er derfor tydeligt, at der i Gladsaxe Kommune især ligger en udfordring i de stigende affaldsmængder samt fortsat at have fokus på at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt ved især at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse, hvor det er miljøøkonomisk fornuftigt. Tabel 4.1: Status for genanvendelsen (i % af samlet affaldsmængde) i 2002 og 2007 sammenholdt med kommunens og regeringens målsætninger for genanvendelsen af affaldet i Husholdninger Erhverv Gladsaxes målsætning Regeringens for 2008, jf. målsætning for Affaldsplan Servicevirksomheder (institutioner, handel og kontor) Industri Bygge- og anlæg

18 5. Initiativer på affaldsområdet Kommunens mål på affaldsområdet for bliver opfyldt gennem en række initiativer, der er beskrevet i kapitel 6 og 7. De enkelte initiativer er beskrevet i forhold til mål, tidsplan, evt. mængdepotentiale, hvis det er muligt at opgøre, miljøpåvirkning, status for den aktuelle indsamling og ressourcer. Piktogrammer markerer om initiativet er rettet mod husholdninger og/eller erhverv. Initiativerne er udformet som opslag. Og da flere af initiativerne har fælles overordnede mål, vil der forekomme gentagelser, hvis initiativerne læses fortløbende. Initiativerne er delt i to kapitler. Kapitel 6 Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding er baseret på de initiativer, som Gladsaxe Kommune vil samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland om at iværksætte. Kapitel 7 Gladsaxe Kommunes lokale initiativer er de initiativer, som Gladsaxe Kommune selv vil sætte i værk. Disse initiativer er blandt andet baseret på de ønsker og behov, der har vist sig ved debat og drøftelse med forskellige brugergrupper under udarbejdelsen af affaldsplanen. De er desuden en følge af den aktuelle status for affaldsmængder og behandling af affaldet i Gladsaxe. De fleste af samarbejdsinitiativerne med Vestforbrænding lægger op til, at Gladsaxe Kommune efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis af lokale affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvilke konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser, de enkelte initiativer får for kommunen, da beslutningsgrundlaget først skal dannes, inden den egentlige driftsmæssige ændring kan besluttes og iværksættes. I forbindelse med en eventuel optimering af nuværende ordninger og ved implementering af nye lægger Gladsaxe Kommune stor vægt på fyldestgørende information til den relevante målgruppe. En oversigt over initiativerne kan ses i skemaerne bagest i planen som også viser, hvornår de enkelte initiativer sættes i gang. Det skal her bemærkes, at oversigten er et bedste bud, og at tidsestimeringen kan ændres i takt med, at ny viden om de planlagte initiativer kommer frem. Andre opgaver Foregående års politik på affaldsområdet har resulteret i arbejdsopgaver, der skal tages højde for i planperioden. Det drejer sig hovedsageligt om omorganisering af affaldssektoren. Opgaverne er ikke formuleret som initiativer i affaldsplanen. Men kommunen vil løbende tage hensyn til dem i planlægningen af ressourceforbruget i planperioden. I 2007 indgik regeringen en politisk aftale om en omorganisering af affaldssektoren. Aftalen sigter mod at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet. Forligspartierne blev enige om at iværksætte følgende initiativer for affalds sektoren: Styrket konkurrence for genanvendeligt erhvervsaffald Effektiv service og administrativ forenkling Innovation nye teknologier til affalds behandling En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg I forbindelse med denne udmelding vil kommunerne blive pålagt følgende administrative op gaver i løbet af den kommende planperiode: Vedtagelse af standardregulativer et for erhvervsaffald og et for husholdninger Ændrede tilsynsopgaver i forbindelse med regulering af det genanvendelige erhvervsaffald Ny affaldsdatamodel kvalitetssikring af data og implementering af brug Gebyrer for affaldsordningerne, herunder genbrugsstationen, der formodentligt skal revideres Se regeringens udspil om affaldssektorens omorganisering på Miljøstyrelsens hjemmeside 18

19 6. Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding 19

20 At forebygge dannelsen af affald 1: Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald Mål og planlægning Hvad vil vi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke borgeres og virksomheders miljøbevidste tilgang til affald og affaldssortering på grundlag af et bedre kendskab til brugernes behov. Målet er at udvikle redskaber, der kan påvirke borgernes og virksomhedernes holdning til affald og affaldssortering i en positiv retning for derigennem at flytte mere affald til genanvendelse. Hvordan gør vi det? Kommunen vil derfor være med til at gennemføre en undersøgelse, der skal give en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i samarbejde med Danmarks Designskole og Vestforbrænding. Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a. antropologi, kommunikation, design samt et bredt udsnit af aktører fra affaldsbranchen. Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges besvaret: Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle følgende redskaber: En designhåndbog til indretning af eksisterende og fremtidige indsamlingssteder og indsamlingssystemer. En håndbog for inddragelse af borgerne, når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles og tages i anvendelse. Hvornår gør vi det? 1. Projektet gennemføres med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland og begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Gladsaxe Kommune gør informationen tilgængelig til borgerne bl.a. på kommunens hjemmeside 3. kvartal kvartal Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger. Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres? Hvilke krav og ønsker har borgerne til fremtidens indsamlingssystemer? Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med borgerne på affaldsområdet? 20

21 Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding Baggrund Anslået mængdepotentiale De nye redskaber forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Holdningsbearbejdning er miljømæssigt set en langsigtet løsning, da holdning også gives videre til de efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at hente den mængde af affald, der kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau hos borgerne forventes at blive forbedret, når øget viden om borgernes ønsker og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen. Status for indsamling Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007 produceret ton affald i kommunen, hvilket er en stigning på 57 % siden Lovgivning I både den danske og i EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Ressourcer Størstedelen af projektet er finansieret eksternt med midler fra Erhvervsministeriet. Derudover betales en del af projektet af Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Gladsaxe Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops og med at gøre erfaringerne tilgængelige via kommunens hjemmeside. 21

22 At forebygge dannelsen af affald 2: Affaldets vej netbaseret tv som følger affaldet fra grav til vugge Mål og planlægning Hvad vil vi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej, fra at borgerne har sorteret deres affald, til at nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle produktionssteder i affaldsfraktionernes livscyklus skal skabe forståelse for sammenhængen mellem forbrug og affald, samt at affald kan ses som ressourcer i et kredsløb frem for som et problem. Programmerne udvikles af Vestforbrænding i samarbejde med kommunerne i Vestforbrændings opland. Hvornår gør vi det? 1. Redskabet udvikles i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland og afsluttes i 3. kvartal Affaldets vej markedsføres løbende via kommunens genbrugsstation, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside fra 1. kvartal 2009 til 4. kvartal Herefter vil det være en fast del af kommunens hjemmeside. 3. Gladsaxe Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere og erhverv. Hvordan gør vi det? Gladsaxe Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for forbedret affaldssortering blandt nogle borgere. Det er myter som f.eks., at affaldet efter genbrugsstationens lukketid sammen blandes og køres til forbrænding. Myterne skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge, det vil sige fra affald til nyt genanvendeligt produkt. 22

23 Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding Baggrund Anslået mængdepotentiale Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Service Det oplevede serviceniveau hos borgerne forventes at blive forbedret, når myter om sammenblanding af sorteret affald og lignende forsvinder. På denne baggrund forventes det også, at borgernes motivation for sortering af affald stiger. Status for indsamling Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007 produceret ton affald i kommunen, hvilket er en stigning på 57 % siden Lovgivning I både den danske og i EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Ressourcer Udviklingen af redskabet er finansieret af Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Gladsaxe Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej. 23

24 At forebygge dannelsen af affald 3: Direkte genbrug undersøge mulighederne i direkte genbrug Mål og planlægning Hvad vil vi? Gladsaxe Kommune ønsker at optimere mulighederne for direkte genbrug. Kommunen vil derfor være med til at undersøge mulighederne for et samarbejde om direkte genbrug i forhold til større fælles byttecentraler på tværs af kommunegrænser samt mulighederne for at fremme byttecentraler i boligselskaber og lignende. Målet er at forebygge dannelsen af affald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gladsaxe Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres fra 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Gladsaxe Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i for bindelse med direkte genbrug på genbrugsstationen samt udarbejder en strategi for, hvordan byttecentraler evt. kan fremmes i boligselskaber og lignende. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af direkte genbrug sættes denne proces i gang 4. kvartal Være med til at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland, der skal kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug. Undersøgelsen vil bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling til direkte genbrug f.eks. via genbrugsstationer og bytte centraler i forbindelse med storskraldsrum og lignende og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af mulighederne for direkte genbrug. 3. Bruge undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats på området. 24

25 Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding Baggrund Anslået mængdepotentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængde potentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges og affaldsmængden mindskes. Service Gladsaxe Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007 produceret ton affald i kommunen, hvilket er en stigning på 57 % siden Gladsaxe Kommune har i en årrække haft en ordning for direkte genbrug på genbrugsstationen i samarbejde med en sammenslutning af diverse frivillige organisationer, kaldet Genbrugslopperne. Genbrugslopperne solgte i 2007 ca. 64 ton effekter indsamlet via genbrugsstationen. Ordningen er midlertidigt lukket fra medio 2008 på grund af manglende salgslokale, men starter igen primo 2009, når et nyt salgslokale er ledigt. Lovgivning I både den danske og i EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Ressourcer Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver en optimering af det direkte genbrug, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningen. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle informationskampagner. 25

26 At forebygge dannelsen af affald 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse koordinering af mål og midler Mål og planlægning Hvad vil vi? Det er en udfordring for en kommune at forebygge dannelse af affald alene. Koordineres et samarbejde flere kommuner imellem med fælles mål og midler, er chancen for succes langt større. Gladsaxe Kommune ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde kommunerne imellem med henblik på vidensdeling, tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse. Målet er at forebygge dannelsen af affald både fra husholdninger og erhverv. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner fra 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Koordinering af vejledninger, kampagner og andre tiltag foregår fra 2. kvartal 2010 til og med 1. kvartal Gladsaxe Kommune iværksætter og gennemfører efterfølgende de planlagte kampagner, støtter etablering af netværk for kommunale affaldsmedarbejdere og igangsætter initiativer til fremme af affaldsforebyggelse. 1. Være med til at etablere et netværk for kommunale affaldsmedarbejdere med fokus på affaldsforebyggelse og gennemførelse af relevante tiltag på området. Herunder: Undersøge relevante initiativer der kan have en forebyggende effekt på dannelsen af affald. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i allerede indhentede erfaringer på området. Med udgangspunkt i undersøgelsen; udarbejde handlingsplaner for vejledninger, kampagner og andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen af affald fra kommunens borgere og virksomheder. 2. Være med til at koordinere de fremtidige vejledninger, kampagner og andre tiltag i forbindelse med affaldsforebyggelse kommunerne imellem. 26

27 Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding Baggrund Anslået mængdepotentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængde potentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Gennemførelse af initiativer til affaldsforebyggelse vil således have en positiv ind flydelse på miljøet. Lovgivning I både den danske og i EU s affaldspolitik er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement. Ressourcer Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Kommunen skal afsætte ressourcer til at gennemføre eventuelle kampagner, netværksmøder samt til at igangsætte initiativer til fremme af affaldsforebyggelse. Service Gladsaxe Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ må formodes at blive forbedret, når der i højere grad sker en koordinering og vidensdeling kommunerne imellem. Status for indsamling Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007 produceret ton affald i kommunen, hvilket er en stigning på 57 % siden

28 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service 5: Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Gladsaxe Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for indsamling af papir og pap. Målet er at indsamle 75 % af potentialet i løbet af planperioden Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger til indsamling af papir og pap op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en tilpasning og optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gladsaxe Kommune: 1. Være med til at igangsætte en undersøgelse, der skal afklare, hvad der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af papir og pap i kommunen er det indsamling ved husstanden, via genbrugsbeholdere, etc. Undersøgelsen udføres i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner og vil: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder til papir og pap vil blive gennemført fra 1. kvartal kvartal 2009 i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland. 2. Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune træffer beslutning i 1. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordninger for indsamling af papir og pap. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af pap og papir sættes denne proces i gang 2. kvartal Bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af papir og pap i ind- og udland. Omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold ved at tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af husstandstyper m.v. Give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. Lægge op til en handlingsplan for kommunen. 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af de eksisterende papir- og papordninger. 3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats på pap- og papirområdet. 28

29 Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding Baggrund Anslået mængdepotentiale Undersøgelser fra 2008 viser, at der er et gennemsnitligt indsamlingspotentiale på 193,5 kg pap og papir pr. husstand pr. år heraf er de 186,5 kg papir. For Gladsaxe Kommune betyder det et samlet potentiale på ca ton papir og pap pr. år. Indflydelse på miljø Genanvendelse af papir og pap er generelt godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. F.eks. halveres energiforbruget, når papir produceres af genbrugsfibre fremfor af nyt træ. Service Gladsaxe Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil oplevet serviceniveau indgå som en vigtig parameter. Serviceniveau afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning. Gladsaxe Kommune indsamlede i 2007 ca. 131 kg pap og papir pr. husstand. I forhold til undersøgelser der viser, at der er et gennemsnitligt indsamlingspotentiale på 193,5 kg pr. husstand indsamlede Gladsaxe Kommune i 2007 således ca. 68 % af potentialet. Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 42 stilles der krav til kommunen om indsamling af pap og papir. Ifølge EU s emballagedirektiv var målet for genanvendelse af pap og papir i 2008 på 60 %. Ressourcer Forundersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres eller ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift. Status for indsamling Kommunens ordninger består af en husstandsindsamling af pap (storskrald) og mulighed for aflevering af papir i kuber. Borgere i etageboliger har flere steder også husstandsindsamling af papir via storskraldsordningen. Desuden kan begge fraktioner afleveres på genbrugsstationen. 29

30 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service 6: Dagrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode Mål og planlægning Hvad vil vi? Gladsaxe Kommune ønsker, at så meget som muligt af det genanvendelige affald, der i dag smides ud med dagrenovationen, i stedet går til genanvendelse. Kommunen vil derfor undersøge og afklare den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af dagrenovation for dermed at sikre beslutningsgrundlaget for en eventuel optimering af ordningen. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gladsaxe Kommune: 1. Være med til at igangsætte en undersøgelse, herunder bidrage med relevante kommunespecifikke data og sparring. Undersøgelsen skal se på forskellige former for indsamling af dagrenovation med henblik på at fremme frasortering af den genanvendelige del. Indsamlingsmetoder som indgår i undersøgelsen vil f.eks. være reduceret beholdervolumen, vægtbaseret indsamling og 2-delt sortering af dagrenovationen i en organisk del og en restfraktion. Undersøgelsen udføres i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i oplandet. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen begynder 3. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om eventuel ændret praksis i forbindelse med kommunens ordning for indsamling af dag renovation og storskrald og fastsætter mål for genanvendelsen af husholdningsaffaldet. 3. Implementeringsfase for optimeret drift af ordningen kan tidligst sættes i værk i 2. kvartal 2013, hvor den nuværende kontrakt med en vognmand om indsamling af dag renovation udløber. 2. På baggrund af undersøgelsen; træffe beslutning om ændring eller videreudvikling af ordninger for indsamling af dagrenovation i kommunen. I den forbindelse også vurdere andre kommuners erfaringer i forhold til behandlingen af organisk affald samt udformningen af storskraldsordninger i andre kommuner. 3. Afsætte ressourcer til planlægning og drift, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at ordningerne for indsamling af dagrenovation og storskrald skal justeres. 30

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere