Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark"

Transkript

1 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

2 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære indgang til sundhedsvæsenet i Danmark, og den alment praktiserende læge udfører vigtige funktioner både som generalist og leverandør af sundhedsydelser samt som gatekeeper til det øvrige sundhedsvæsen. Formålet med denne analyse er at beskrive almen praksissektoren i Danmark med data tilgængelige i centrale sundhedsregistre. Analysen giver et overblik over sektoren, hvor der ses på forskelligheder på tværs af regioner, praksistyper og i udvalgte tilfælde kommuner. Analysen giver en karakteristik af sektoren og berører lægetæthed, organisering og aktivitet med fokus på 214. For udvalgte faktorer sammenlignes almen praksis i 214 med 1996 og 24 for at belyse udviklingen inden for sektoren. Analysen kommer således ind på følgende temaer 1) lægetæthed, 2) karakteristik af praksis, 3) karakteristik af læger tilknyttet almen praksis, 4) kontaktaktivitet og honorar i almen praksis samt 5) sammenligning af almen praksis i 1996 og 24 med Hovedresultater 1. Lægetæthed På landsplan er der knap 1.98 praksis, som dækker over knap 3.5 fuldtidslægekapaciteter. På regionsniveau svarer andelen af fuldtidslæger i høj grad til befolkningsandelen. Set ift. befolkningsandelen er der relativt flere praksis i Region Hovedstaden; det skyldes, at Region Hovedstaden har den største andel solopraksis. I Region Syddanmark er der gennemsnitligt 1.52 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, mens der, med 1.714, er flest i Region Nordjylland. I Region Nordjylland har godt halvdelen af praksis mere end 1.65 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, og 2 pct. har over 2.. For praksistypen delepraksis ses det største gennemsnitlige antal tilmeldte patienter med 1.72 patienter pr. fuldtidslæge, mens kompagniskabspraksis, med tilmeldte patienter pr. læge, har færrest. 2. Karakteristik af praksis På landsplan er solopraksis den mest udbredte praksistype. Den største andel af fuldtidslæger er dog beskæftiget i kompagniskabspraksis. Lidt over halvdelen af landets praksis uddanner læger, og særligt dele- og kompagniskabspraksis har uddannelseslæger. På landsplan er 37,3 pct. af praksis lukket for tilgang af patienter ved indgangen af 214. I Region Syddanmark gælder det 25 pct., mens der i Region Nordjylland er lukket for tilgang af patienter i godt 65 pct. af praksis. 1 Se bilag 6 for opgørelser for perioden 1996 til 214. Side 2

3 3. Karakteristik af læger tilknyttet almen praksis alder og køn Den gennemsnitlige alder for læger tilknyttet almen praksis er 53 år. På aldersgrupper fordeler lægerne sig således, at 37 pct. er år, mens 12 pct. er 65 år eller derover. I Region Nordjylland er 41 pct. af lægerne under 55 år, mens det tilsvarende gælder 56 pct. af lægerne i Region Syddanmark. Ses på praksistype er gennemsnitsalderen for læger i kompagniskabs- og delepraksis hhv. 51 år og 52 år, mens gennemsnitsalderen for solopraksislæger er år. På landsplan er 47,7 pct. af lægerne i almen praksis kvinder. I Region Hovedstaden er det 52,2 pct., mens det i Region Nordjylland er 38,4 pct. 4. Aktivitet og honorar Praksis i Region Nordjylland og Region Syddanmark har den højeste kontaktaktivitet i 214 med gennemsnitligt ca. 52 kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag 2, hvoraf 3 kontakter er fysiske, såsom almindelige konsultationer og helbredsundersøgelser af gravide mv. Samtidig er det i delepraksis, at der er flest kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, herunder også flest fysiske kontakter. Det samlede årlige honorar pr. fuldtidslæge på 2, mio. kr. fordeler sig gennemsnitligt på,64 mio. kr. i basishonorar (beregnet pba. antal tilmeldte patienter primo 214) og 1,36 mio. kr. i samlet ydelseshonorar (honorar for kontaktydelser og tillægsydelser). Det samlede honorar er gennemsnitligt højest i Region Nordjylland og lavest i Region Hovedstaden. Ses på praksistype er det på tværs af alle regioner, delepraksis, der har det højeste samlede honorar pr. fuldtidslæge, mens solopraksis generelt har det laveste. 5. Ændringer i almen praksis fra 1996 til 214 Antallet af praksis er faldet med godt 1 pct. Andelen af praksis med én tilknyttet læge er faldet samtidig med, at der er sket en stigning i andelen af større praksis med minimum tre læger tilknyttet. Der er sket en stigning i andelen af kvindelige læger (fra 31,8 til 47,7 pct.). Analysen er baseret på oplysninger fra Yderregisteret og Sygesikringsregisteret. Opgørelserne inkluderer praksis, der har fået tildelt et ydernummer af regionerne, og som pr. januar 214 har tilknyttede læger og tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter, jf. Yderregisteret og Sygesikringsregisteret. Analysen er igangsat i 215, hvorfor udgangspunktet er 214. Yderligere information om afgrænsning af data mv. kan ses i Bilag 7. 2 Baseret på et normtal på 216 arbejdsdage pr. år, jf. SKATs beregningsgrundlag af f.eks. befordringsfradrag. Side 3

4 1. Lægetæthed 1.1 Overordnet beskrivelse af almen praksis Indledningsvist belyses antal praksis, antal fuldtidslægestillinger og antal tilknyttede lægepersoner samt praksistype. Til beskrivelsen af almen praksissektorener bl.a. anvendt en ny version af Yderregisteret, der indeholder oplysninger om praksis fra 214 og frem. Der er afgrænset til ydernumre med ydertypen almen lægegerning og hovedspeciale i almen medicin med første opgørelsesdato i 214. Der er yderligere afgrænset til ydernumre med tilknyttede læger og mindst 2 tilmeldte patienter. På baggrund af denne afgrænsning opgøres: o Antal praksis er antal almen praksis ydernumre. o Antal fuldtidslægestillinger er baseret på oplysninger om den samlede kapacitet, og angives som fuldtidslæger. En kapacitet svarer til en fuldtidslæge. Der kan være flere fuldtidslæger pr. ydernummer, og flere læger (målt i hoveder) kan tilsammen dække en fuldtidslægestilling. o Antal læger er antal læger, der, jf. Yderregisteret, er tilknyttet en almen praksis pr. 1. januar 214, uanset om der er tale om en fuldtidsstilling eller deltidsstillinger og uanset, om lægen har speciale i almen medicin. Fuldtids- og deltidsstillinger tæller således med samme vægt, og opgørelsen skal bruges med forsigtighed i forhold til at vurdere udviklingen i arbejdsudbuddet i sektoren. Det kan derfor også forekomme, at antal af læger tilknyttet en praksis overstiger antallet af fuldtidslæger. I januar 214 var der på landsplan almen praksis i Danmark. De praksis havde i alt fuldtidslæger (kapaciteter) og tilknyttede lægepersoner 3, jf. tabel 1. Tabel 1. Antal praksis, fuldtidslæger, læger i almen praksis, regioner 214 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Praksis (ydernumre) Fuldtidslæger (kapaciteter) I alt 1.976* 727 (36,8) 44* (2,4) 184* (9,3) 278* (14,1) 383* (19,4) (3,4) 812 (23,2) 339 (9,7) 495 (14,2) 789 (22,6) Lægepersoner** (31,8) 834 (22,) 336 (8,9) 551 (14,5) 864 (22,8) Borgere*** (i 1.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) (31,1) (22,7) 58 (1,3) 816 (14,5) 1.2 (21,4) Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkninger: * Inklusive regionsklinikker. I størstedelen af de øvrige opgørelser er de 1 regionsklikker på landsplan ikke omfattet, og det samlede antal praksis er ** Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 214 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. Opgøres ikke for regionsklinikker på baggrund af centrale sundhedsregistre. *** Borgere pr. 1. januar 214. Overordnet set svarer fordelingen af læger på tværs af regioner til befolkningsfordelingen. Region Hovedstaden havde i ,8 pct. af landets praksis og 3,4 pct. af fuldtidslægerne, mens Region Midtjylland og Region Syddanmark hver især rådede over omkring 2 pct. af 3 Samtlige læger tilknyttet praksis i 214 uanset hvor mange timer eller hvor lang en periode i 214 den enkelte læge er tilknyttet den specifikke praksis. Side 4

5 praksis og 23 pct. af fuldtidslægerne. Region Sjælland og Region Nordjylland havde hhv. 14 pct. og 9 pct. af praksis og fuldtidslæger. Praksis inddeles i opgørelsen i følgende praksistyper 4 : o Solopraksis. o Solopraksis med samarbejde (samarbejdspraksis eller netværkspraksis). o Kompagniskabspraksis (praksis der ejes og drives af flere læger under samme ydernummer). o Delepraksis (kan både være solopraksis eller kompagniskab med særlig tilladelse til, at to eller flere læger driver og ejer én fuldtidspraksis). o Regionsklinikker (der ejes og drives af en region vha. ansat personale, mhp. at sikre lægedækning i fx yderområderne). Opdelt efter praksistype var der i 214 flest solopraksis (uden samarbejde) (42,5 pct.), efterfulgt af kompagniskabspraksis (35,8 pct.), jf. tabel 2. Solopraksis med samarbejde udgjorde 12,3 pct. af praksis i 214, mens 8,9 pct. var delepraksis og,5 pct. regionsklinikker. Der var fuldtidslæger beskæftiget i de 77 kompagniskabspraksis, svarende til 56,1 pct. af den samlede kapacitet i almen praksis i 214. Solopraksis rådede til sammenligning over 849 fuldtidslæger, svarende til 24,3 pct. Overordnet set svarer andelen af tilmeldte patienter nogenlunde overens med antallet af fuldtidslæger på tværs af praksistype. Tabel 2. Antal praksis, fuldtidslæger og læger i almen praksis, praksistype 214 Praksis (ydernumre) Fuldtidslæger (kapaciteter) I alt 1.976* 839 (42,5) 244 (12,3) 176 (8,9) 77 (35,8) 1 (,5) (24,3) 252 (7,2) 414 (11,8) (56,1) 2 (,6) Lægerpersoner** (23,3) 27 (7,1) 617 (16,2) 2.18 (53,) Tilmeldte patienter (i 1.) *** Solo Solo m. samarb. Dele Kompagniskab Regionsklinik Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) Antal (pct.) (24,6) 412 (7,4) 712 (12,7) 3.66 (54,8) 28 (,5) Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkninger: * Inklusive regionsklinikker. I størstedelen af de øvrige opgørelser er de 1 regionsklikker på landsplan ikke omfattet, og det samlede antal praksis er ** Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 214 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. *** Opgøres ikke for regionsklinikker på baggrund af centrale sundhedsregistre. Figuren nedenfor viser fordelingen af praksis efter praksistype på tværs af de fem regioner. På landsplan samt i Region Sjælland og i Region Hovedstaden var solopraksis den mest udbredte praksisform, mens kompagniskabspraksis var mest udbredt i Nordjylland (45,7 pct.), Syddanmark (44,4 pct.) og Midtjylland (42,6 pct.), jf. figur 1. Region Hovedstaden havde en mindre andel kompagniskabspraksis end de øvrige regioner, men havde til gengæld en større *** 4 Pr er det blevet muligt for regionerne at udbyde drift af praksis til private leverandører, jf. sundhedslovens 227. Da opgørelsen tager udgangspunkt i januar 214 indgår denne praksistype ikke. Side 5

6 ,5,,3 2,2 2,2 2,9 1,4,3 5,5 8,9 7,8 7,2 9,8 12,3 1,9 14,6 13,3 19,3 25, 27,4 35,7 35,6 42,5 4,8 42,6 4,2 47,9 45,7 44,4 52,9 andel solopraksis, der samlet set (med og uden samarbejde) svarer til 67,2 pct. af regionens praksis. Figur 1. Fordeling af praksis efter praksistype og region (pct.), 214 Pct Danmark (1.976) Hovedstaden (727) Midtjylland (44) Nordjylland (184) Sjæ lland (279) Syddanmark (383) Solo Solo m. samarb. Dele Kompagniskab Regionsklinik Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Antal praksis angivet i parentes inklusive regionsklinikker. I størstedelen af de øvrige opgørelser er de 1 regionsklikker på landsplan ikke omfattet, og det samlede antal praksis er Der var regionsklinkker i fire regioner i 214 (se figur 1), og praksistypen var mest anvendt i Region Nordjylland og Region Sjælland, der hver havde fire regionsklinikker. På baggrund af det forholdsvis lille antal regionsklikker og den anderledes organisering i forhold til de øvrige praksistyper, udelades regionsklinikkerne i de følgende analyser Patienter tilmeldt praksis I det følgende ses på fordeling af patienter i almen praksis. Der var 5,56 mio. gruppe-1 sikrede patienter tilmeldt de almen praksis, svarende til 99 pct. af befolkningen pr. 1. januar 214. Antal tilmeldte patienter opgøres pr. fuldtidslæge i praksis. Normtallet for antal patienter pr. fuldtidslæge i almen praksis er 1.6, og størstedelen af praksis havde mellem 1.2 og 2. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, men der var også en del praksis med hhv. færre eller flere patienter pr. fuldtidslæge, jf. figur 2. Der var flest patienter pr. fuldtidslæge i Region Nordjylland, hvor gennemsnittet var i forhold til 1.6 på landsplan, jf. figur 3. I Region Midtjylland og Syddanmark var der i gennemsnit hhv og 1.52 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge. 5 Analysen vedrører dermed i alt praksis med fuldtidslæger og læger. Side 6

7 Figur 2. Tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, 214 Figur 3. Gennemsnitligt antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, regioner 214 Antal Hovedstaden (727) Midtjylland (43) Nordjylland (18) Sjæ lland (274) Syddanmark (382) Patienter pr. fuldtidslæge (gns.) Landsgennemsnit Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Antal praksis angivet i parentes. I Region Nordjylland havde omkring halvdelen af praksis mere end 1.65 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i 214, og i 2, pct. praksis var der minimum 2. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, jf. figur 4. I Region Syddanmark havde 4, pct. af praksis mere end 2. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, mens 18, pct. havde under 1.25 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge. Fordelt på kommuneniveau havde en stor del af de nordjyske kommuner således over 1.65 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i 214. Det samme ses i en række kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt i Odense Kommune, jf. figur 5. De fleste sønderjyske og sydfynske kommuner havde under 1.5 tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge. Side 7

8 Figur 4. Fordeling af praksis efter antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, regioner 214 Figur 5. Antal tilmeldte patienter pr. fuldstidslæge, kommuner 214 1% 9% 13, 5, 2, 12, 4, 8% 28, 29, 7% 6% 5% 33, 32, 33, 39, 25, 4% 3% 2% 1% % 25, 17, 23, 12, 11, Hovedstaden (727) Midtjylland (43) 22, 21, 2, 2, 6, 8, Nordjylland (18) Sjæ lland (274) 25, 18, Syddanmark (382) < > 2. Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Antal praksis angivet i parentes. Fordelt efter praksistype var der gennemsnitligt flere tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i solopraksis (solo: 1.617, solo m. samarbejde: 1.636) end i kompagniskabspraksis (1.563), jf. figur 6. Delepraksis havde det højeste gennemsnitlige antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge (1.72), og andelen af delepraksis med mere end 1.65 patienter pr. fuldtidslæge er også større end blandt de øvrige praksistyper, jf. figur 7. Figur 6. Antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, praksistype 214 Figur 7. Fordeling af praksis efter antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge, praksistype 214 Antal % 9% 12,8 9,8 14,8 6, % 27, Solopraksis Solo m. samarb. Delepraksis Kompagniskab (839) (244) (176) (77) Patienter pr. fuldtidslæge (gns.) Landsgennemsnit 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 31,6 38,5 21,5 19,4 14,7 Solopraksis (839) 27, 15,6 42,6 34,1 27,6 26, 9, 8,5 12,3 Solo m. samarb. (244) Deleprak sis (176) Kompagniskab (77) < > 2. Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Antal praksis angivet i parentes. Side 8

9 2. Praksiskarakteristika I det følgende afsnit beskrives karakteristika vedr. praksis, herunder antal fuldtidslæger i praksis, ansat klinikpersonale, deltagelse i uddannelse af læger og status vedrørende tilgang af patienter. Alle parametre opgøres på regionsniveau og efter praksistype. På landsplan var der gennemsnitligt 1,8 fuldtidslæge pr. praksis. I Region Hovedstaden var der 1,5 fuldtidslæge pr. praksis, mens praksis i Region Midtjylland og Region Syddanmark i gennemsnit havde henholdsvis 2, og 2,1 fuldtidslæge pr. praksis, jf. figur 8. Figur 8. Gennemsnitligt antal fuldtidslæger pr. praksis, regioner 214 Antal 3, 2,5 2, 1,5 1,5 2, 1,8 1,8 2,1 1,,5, Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Fuldtidslæger (gns.) Landsgennemsnit Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Nedenstående figur viser andelen af praksis med ansat klinikpersonale. Opgørelsen fortæller alene, om der er ansat klinikpersonale i praksis eller ej, og ikke antallet af ansatte eller ansattes funktioner i praksis. Opgørelsen er således ikke afgrænset til sundhedsfagligt personale, og på denne baggrund vil praksis, der har en sekretær eller en sygeplejerske ansat, indgå i andelen af praksis med ansat klinikpersonale på samme vis. På landsplan var der ansat klinikpersonale i størstedelen af praksis i 214 (93,4 pct.), og dette gjaldt i særlig høj grad i Region Midtjylland og Region Nordjylland, jf. figur 9. Andelen af praksis med ansat klinikpersonale er mindst blandt solopraksis uden samarbejde, jf. figur 1. Side 9

10 27, 34,5 32,4 3,5 4, 36,7 37,5 45,5 58,9 64,9 67, 72,7 72,2 77,3 77,4 74,1 8, 8,8 8,4 1, Figur 9. Andel praksis med ansat klinikpersonale, regioner 214 Pct ,2 95,8 96,1 92, 93,2 Figur 1. Andel praksis med ansat klinikpersonale, praksistype 214 Pct ,2 95,1 99,4 97,6 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Andel praksis med ansat klinikpersonale Landsgennemsnit Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Antal ansat klinikpersonale og antal timer i praksis opgøres ikke pba. centrale sundhedsregistre. Solo Solo m. samarb Dele Kompagniskab Andel praksis med ansat klinikpersonale Landsgennemsnit Lidt over halvdelen af landets praksis deltog i uddannelse af læger i 214 (52,2 pct.). På tværs af regioner var andelen af praksis, der uddanner læger mindre i Region Hovedstaden (42,5 pct.) end i de øvrige regioner, jf. figur 11, og dette gør sig gældende på tværs af praksistyper med undtagelse af solopraksis med samarbejde, jf. figur 12. Figur 11. Praksis der uddanner læger, regioner 214 Pct ,9 6,7 6 56,1 55,8 5 42, Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Figur 12. Praksis der uddanner læger, regioner og praksistype 214 Pct Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Andel praksis der uddanner læger Landsgennemsnit Solo Solo m. samarb. Dele Kompagniskab Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. På landsplan var 37,3 pct. af praksis lukket for tilgang af patienter pr. 1. januar 214. Den største andel praksis med lukket for tilgang af patienter var at finde i Region Nordjylland (66,7 pct.), mens omkring 25 pct. af praksis havde lukket for tilgang af patienter i Region Syddanmark, jf. figur 13. I en stor del af kommunerne i Region Nordjylland, samt drypvist andre steder i landet, bl.a. flere steder i Region Sjælland og Region Hovedstaden, havde mere end halvdelen af praksis i kommunen lukket for tilgang af patienter, jf. figur 14. Side 1

11 Figur 13. Praksis med lukket for tilgang af patienter, regioner 214 Figur 14. Praksis med lukket for tilgang af patienter, kommuner 214 Pct. 7 66, ,2 34,7 41,2 3 25,7 2 1 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Andel praksis lukket for tilgang Landsgennemsnit Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Oplysning om lukket for tilgang af patienter er en status pr. 1. januar 214, denne status kan ændre sig løbende. Almindeligvis er praksis lukket for tilgang af patienter som følge af enten a) ønske fra praksis selv, når der er minimum tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter pr. fuldtidslæge, eller b) automatisk som følge af, at antal tilmeldte gruppe-1 sikrede patienter pr. fuldtidslæge har krydset den øvre lukkegrænse på 2.7. Status vedr. åben/lukket vil ændre sig løbende, fx ved tilgang hhv. afgang af tilmeldte patienter. 3. Karakteristik af læger i almen praksis I dette afsnit ses på karakteristika for de lægepersoner tilknyttet almen praksis i 214, dvs. ikke afgrænset til fuldtidslæger. 3.1 Alder Herunder ses på alderen for læger tilknyttet almen praksis. Det bemærkes, at opgørelser omfatter samtlige læger tilknyttet den enkelte praksis i 214, uanset hvor mange timer og for hver lang en periode de er tilknyttet. Desuden er der ikke afgrænset til læger med speciale i almen praksis, bl.a. indgår oplysninger vedr. omkring 2 praksisreservelæger. På landsplan var gennemsnitsalderen 53 år. I tre regioner var gennemsnitsalderen den samme som på landsplan, mens læger tilknyttet almen praksis var ældre i Region Nordjylland (gennemsnitligt 55 år) og yngre i Region Syddanmark (52 år), jf. figur Normtallet for patienter pr. fuldtidslæge 7 Ikke inkluderet lægepersoner tilknyttet Regionsklinikker. Side 11

12 Figur 15. Læger fordelt efter alder, regioner 214 Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 214 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. I yderpunkter for alder indgår minimum fem lægepersoner, der grupperes som x år eller derover/derunder. Fx er den højeste opgjorte lægealder i Region Hovedstaden 75 år eller derover. På landsplan var 37, pct. af lægerne mellem 55 og 64 år, og 12,2 pct. var 65 år og derover, jf. figur 16. Således var der i 214 mere end 1 pct. af lægerne i almen praksis, der havde nået folkepensionsalderen, herudover vil en 1 ud af 3 læger nå folkepensionsalderen inden for 1 år. Den største andel læger på 55 år og derover ses i Region Nordjylland, jf. figur 17. Figur 16. Aldersfordeling læger, 214 Figur 17. Aldersfordeling læger, regioner 214 Pct 6 56,7 51,2 5,2 12, ,9 41,3 44,6 41,1 47,7 38,3 33, 5,8 3 37, 2 14,9 14,3 14, 1 8,5 1,3 < 55 år år 65 år og derover Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark < 55 år år 65 år og derover Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 214, uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. Nedenstående kommunekort viser fordelingen af andel læger i almen praksis, der hhv. var over folkepensionsalderen og hhv. 55 år og derover på opgørelsestidspunktet i 214. I alle regioner Side 12

13 var der kommuner, hvor læger i folkepensionsalderen udgjorde mere end 2 pct. af lægerne i almen praksis, jf. figur 18. De højeste andele af læger i pensionsalderen ses i Lolland Kommune og Kalundborg Kommune (se bilag 1). Læger på 55 år og derover udgjorde mere end 6 pct. af lægerne i almen praksis i en del kommuner, jf. figur 19. De højeste andele ses i Lemvig, Morsø og Dragør (se bilag 2). Figur 18. Andel læger på 65 år og derover, 214 Figur 19. Andel læger på 55 år og derover, 214 Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 214, uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. Tre kommuner med mindre end fem læger tilknyttet almen praksis er angivet med Ingen data. Nedenfor ses alder for læger i almen praksis opdelt efter praksistype. Læger i solopraksis var gennemsnitligt ældre end læger i de øvrige praksistyper i 214, jf. figur 2 og 21. Side 13

14 18,7 22,2 29,1 27,3 27,8 29,8 4,5 37,7 41,7 45,5 45,3 48,5 46,5 52,2 51,2 48,6 55,3 64, 68, 67,2 Figur 2. Gennemsnitsalder læger, praksistype 214 Figur 21. Aldersfordeling læger, praksistype 214 Alder Pct ,1 58, ,6 41,1 54 4, 4 33,6 53 3,6 3, ,7 18, ,4 1 8, Solo Solo m. samarb. Dele Kompagniskab Gennemsnitsalder Landsgennemsnit Solo Solo m. samarb Delepraksis < 55 år år 65 år og derover Kompagniskab Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 214, uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. Bilag 3 giver yderligere oplysning om fordeling af lægernes alder efter region og praksistype. 3.2 Køn I 214 var 47,7 pct. af lægerne i almen praksis kvinder. Med 52,2 pct. kvindelige læger havde Region Hovedstaden den højeste andel af kvindelige læger, mens andelen i Region Nordjylland var 38,4 pct., jf. figur 22. På tværs af praksistype var andelen af kvindelige læger størst i delepraksis og kompagniskaber, og mindst i solopraksis. Region Nordjylland havde den mindste andel kvindelige læger uanset praksistype, mens Region Hovedstaden modsat havde den største, jf. figur 23. Figur 22. Andel kvindelige læger, regioner 214 Pct. 8 Figur 23. Andel kvindelige læger, fordelt efter regioner og praksistype 214 Pct ,2 48,7 47,2 44, , Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Andel kvindelige læger Landsgennemsnit Solo Solo m. samarb. Delepraksis Kompagniskab Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Indeholder oplysninger om samtlige læger tilknyttet til almen praksis i 214, uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. Side 14

15 4. Aktivitet i 214 I det følgende ses på kontaktaktiviteten i de praksis, og der ses på antallet af kontakter i alt samt opdelt på hhv. fysiske kontakter (omfattende konsultationer, sygebesøg og andet fysisk fremmøde, fx helbredsundersøgelser) samt telefon- og konsultationer. Kontakter opgøres dels pr. fuldtidslæge (kapacitet) pr. arbejdsdag 8 og pr. tilmeldt patient pr. år. 4.1 Kontakter pr. fultidslæge På landsplan var der gennemsnitligt 49,3 kontakter pr. fuldtidslæge pr. arbejdsdag i de praksis i 214 (se bilag 4). Fysiske kontakter, herunder almindelige konsultationer, øvrige fysiske fremmøder og sygebesøg, udgjorde 28,1 af kontakterne, mens der gennemsnitligt var 14,9 telefonkonsultationer og 6,3 konsultationer pr. fuldtidslæge pr. dag. Fordelt efter region var det laveste gennemsnitlige antal kontakter i Region Hovedstaden (47,6), mens Region Sjælland og Region Nordjylland havde flest kontakter pr. fuldtidslæge, jf. figur 24. Fordelt efter praksistype havde delepraksis det højeste antal gennemsnitlige kontakter pr. fuldtidslæge, hvilket gjorde sig gældende både for fysiske kontakter, telefonkonsultationer og konsultationer. Det højeste antal telefonkonsultationer ses i solopraksis, som også har færrest fysiske kontakter, jf. figur 25. Figur 24. Kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, regioner 214 Figur 25. Kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, praksistype 214 Antal ,6 48,2 6,4 6,7 14,5 13,4 52,3 52,7 6,3 5,8 15,3 17,9 49,3 5,9 15, Antal ,8 49,9 5,5 6,2 17,3 16,4 54,2 7, 15,6 48, 6,4 13, ,6 28,2 3,8 29, 28, , 27,3 31,6 28, Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Fysiske kontakter Telefonkonsultationer konsultationer Solo Solo m. samarb. Delepraksis Kompagniskab Fysiske kontakter Telefonkonsultationer konsultationer Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte kontakttyper pga. afrunding. Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 214, mens aktiviteten er for hele 214, hvormed den gennemsnitlige aktivitet pr. fuldtidslæge kan undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. Fysiske kontakter dækker over alm. konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide og børn samt særlige vaccinationsydelser. 8 Der er anvendt et normtal for antal arbejdsdage pr. år på 216 dage, jf. SKATs beregningsgrundlag for fx befordringsfradrag. Side 15

16 I bilag 4 ses yderligere oplysning om antal kontakter pr. fuldtidslæge fordelt efter region og praksistype. 4.2 Kontakter pr. patient Nedenfor opgøres aktiviteten i de praksis som gennemsnitligt antal kontakter pr. tilmeldt patient pr. år. I 214 var der gennemsnitligt 6,7 kontakter pr. tilmeldt gruppe-1 sikret patient i almen praksis (se bilag 5). Gruppe-1 sikrede patienter i Region Hovedstaden havde gennemsnitligt 6,3 kontakter til almen praksis om året, hvilket var lavere end i de øvrige regioner. Til sammenligning var det gennemsnitlige antal kontakter pr. patient i Region Sjælland og Region Syddanmark 7,, jf. figur 26. Forskellen på tværs af regioner ses i antallet af fysiske kontakter og telefonkonsultationer, mens brugen af konsultationer er stort ses ens. Det gennemsnitlige antal kontakter pr. tilmeldt patient var stort set det samme uanset praksisform (6,6-6,8 kontakter), jf. figur 27. Det gennemsnitlige antal telefonkonsultationer pr. patient var lidt højere i solopraksis og solopraksis med samarbejde end de øvrige praksistyper, mens der omvendt var lidt flere fysiske kontakter i delepraksis og kompagniskabspraksis. Tendensen til, at der er flere telefonkonsultationer pr. patient i solopraksis, ses på tværs af regioner (se bilag 5 med yderligere oplysning om kontakter pr. tilmeldt patient fordelt efter region og praksistype). Figur 26. Kontakter pr. patient pr. år, regioner 214 Figur 27. Kontakter pr. patient pr. år, praksistype 214 Antal ,3,9 6,7 6,6,9,8 7,,8 7,,8 Antal ,7 6,6,7,8 6,8,9 6,6, ,9 1,9 1,9 2,4 2, ,3 2,2 2, 1, ,5 3,9 3,9 3,9 4, 2 3,6 3,6 4, 3,9 1 1 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Solo Solo m. samarb. Delepraksis Kompagniskab Fysiske kontakter Telefonkonsultationer konsultationer Fysiske kontakter Telefonkonsultationer konsultationer Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte kontakttyper pga. afrunding. Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 214, mens aktiviteten er for hele 214, hvormed den gennemsnitlige aktivitet pr. patient kan undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. Fysiske kontakter dækker over alm. konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide og børn samt særlige vaccinationsydelser. 4.3 Honorar i almen praksis Praksis modtager et kvartalsvist basishonorar pr. patient tilmeldt praksis, og honoreres pr. almen praksis ydelse (ydelseshonorar). Side 16

17 Nedenfor opgøres det årlige honorar pr. fuldtidslæge i praksis i 214, opdelt på det beregnede basishonorar 9 og det gennemsnitlige samlede honorar for almen praksis ydelser (samlet ydelseshonorar). På landsplan var det gennemsnitlige basishonorar pr. fuldtidslæge omkring,64 mio. kr., mens det gennemsnitlige samlede ydelseshonorar var 1,36 mio. kr. pr. fuldtidslæge, jf. figur 28. Region Nordjylland havde i 214 det højeste gennemsnitlige samlede honorar (basishonorar og samlet ydelseshonorar) pr. fuldtidslæge, jf. figur 28. Med undtagelse af i solopraksis med samarbejde, havde praksis i Region Nordjylland det højeste gennemsnitlige samlede honorar pr. fuldtidslæge uanset praksistype, jf. figur 29. Figur 28. Samlet honorar pr. fuldtidslæge i praksis opdelt på basishonorar og samlet ydelseshonorar, regioner 214 Kr Landsgennemsnit Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Basishonorar Samlet ydelseshonorar Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Samlet honorar omfatter beregnet basishonorar pr. tilmeldt patient og ydelseshonorar for både kontaktydelser (fx en almindelig konsultation) samt eventuelle tillægsydelser (fx honorar for blodprøve). Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 214, mens honorar er for hele 214, hvormed det gennemsnitlige honorar pr. fuldtidslæge kan undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. 9 Beregnet på baggrund af oplysning om kvartalsvist basishonorar fra takstmappen for april 214 og antal patienter tilmeldt praksis. Side 17

18 Figur 29. Samlet honorar pr. fuldtidslæge, regioner og praksistype 214 Kr Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Solo Solo m. samarb. Dele Kompagniskab Landsgennemsnit Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Samlet honorar omfatter beregnet basishonorar pr. tilmeldt patient og ydelseshonorar for både kontaktydelser (fx en almindelig konsultation) samt eventuelle tillægsydelser (fx honorar for blodprøve). Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 214, mens honorar er for hele 214, hvormed det gennemsnitlige honorar pr. fuldtidslæge kan undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. Nedenstående figurer viser det samlede ydelseshonorar (dvs. eksklusive basishonorar) pr. tilmeldt patient i 214. Det gennemsnitlige ydelseshonorar pr. tilmeldt patient var omkring 85 kr. på landsplan, jf. figur 3. Det højeste samlede ydelseshonorar pr. patient i 214 sås i Region Syddanmark, jf. figur 3, hvilket gjorde sig gældende inden for alle praksistyper undtagen delepraksis, jf. figur 31. Uanset praksistype havde Region Hovedstaden det laveste samlede ydelseshonorar pr. patient. Figur 3. Samlet ydelseshonorar pr. patient, regioner 214 Kr Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjæ lland Syddanmark Figur 31. Samlet ydelseshonorar pr. patient, regioner og praksistype 214 Kr Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Gennemsnitligt samlet ydelseshonorar pr. patient Landsgennemsnit Solo Solo m. samarb. Delepraksis Kompagniskab Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Samlet ydelseshonorar omfatter honorar for kontaktydelser (fx en almindelig konsultation) og for eventuelle tillægsydelser (fx honorar for blodprøve) og er eksklusive basishonorar. Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 214, mens samlet ydelseshonorar er for hele 214, hvormed det gennemsnitlige ydelseshonorar pr. patient kan undervurderes/overvurderes afhængigt af, om der sker ændringer i praksis. Side 18

19 5. Sammenligning af almen praksis i 1996, 24 og 214 Nedenfor sammenholdes oplysninger om almen praksis i 1996, 24 og 214. I bilag 6 ses oplysninger for samtlige år i perioden Nogle af tallene afviger fra den øvrige analyse af almen praksis i 214 (afsnit 1-4), hvilket skyldes, at den version af Yderregisteret, der er anvendt i den øvrige analyse alene er tilgængelig fra og med 214. Hermed har det været nødvendigt at anvende en tidligere version af Yderregisteret til beskrivelsen af almen praksis i perioden 1996 til 214. Tabel 3. Sammenligning af almen praksis i 1996, 24 og 214 1* Lægetæthed Antal praksis Antal læger tilknyttet almen praksis ** Patienter pr. læge ** i almen praksis Organisering Fordeling af praksis efter antal Ændring fra 1996 til 214 tilknyttede læger **, antal (pct.) (67,9) (63,3) 1.32 (53,1) (19,9) 447 (2,3) 416 (21,4) (7,4) 23 (9,2) 259 (13,3) (4,8) 158 (7,2) 237 (12,2) Antal læger ** pr. praksis (gns.) Lægekarakteristika Alder Gennemsnitsalder, år Aldersgruppe, antal (pct.) < 4 år 125 (3,8) 147 (4) 328 (8,8) 4-49 år (45,5) 989 (27,2) 1.41 (27,8) 5-59 år (41,8) 1.83 (5,4) 1.15 (3,8) 6-69 år 283 (8,5) 648 (17,8) (3,7) 7+ år 12 (,4) 18 (,5) 73 (2) Køn lægeperson, antal (pct.) ,5 1,6 1, Kvinder 726 (21,8) 1.17 (32,2) (48) Mænd 2.61 (78,2) (67,8) (52) Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. * Til denne opgørelse er anvendt en anden version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 214 (se dokumentation) mhp. at opnå størst mulig historisk sammenlignelighed. ** Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 214 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 1 Antallet af praksis afviger fra de i den øvrige analyse, hvilket skyldes dels, at de 1 regionsklinikker ikke er medtaget i ovenstående tabel og dels, at opgørelsesdatoen fra den anvendte version af Yderregisteret er opgjort på et andet tidspunkt. Antal tilmeldte patienter pr. læge i 214 er lavere end antal tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i den øvrige analyse, da der er flere læger tilknyttet almen praksis end fuldtidslæger (kapaciteter). Side 19

20 Antallet af praksis er stort set uændret fra 1996 til 24, men er efterfølgende faldet fra 2.23 i 24 til i 214, svarende til et fald på 11,8 pct. Omvendt er antal læger tilknyttet almen praksis i samme periode steget med ca. 12 pct. Det gennemsnitlige antal tilmeldte patienter pr. læge tilknyttet praksis er faldet fra 1996 til 24, og har ikke ændret sig væsentligt fra 24 til 214, jf. tabel 3. Der ses en ændring i organiseringen af almen praksis, idet andelen af praksis med én tilknyttet læge er faldet fra knap 68 pct. i 1996 til 63,4 pct. i 24, med et yderligere fald til 53,1 pct. i 214. Samtidig er der sket en udvikling i andelen af praksis med mere end tre læger tilknyttet. I 1996 havde 12,2 pct. af praksis minimum tre læger tilknyttet, hvilket i 24 var steget til 16,4 pct. og i 214 gælder det 25,5 pct., jf. tabel 3. Gennemsnitsalderen for læger tilknyttet almen praksis er steget fra 5 år i 1996 til 53 år i 24, mens der ikke ses en yderligere stigning fra 24 til 214. Når der ses på alderskategorier, er der sket en stigning i andelen af læger under 4 år, fra omkring 4 pct. i 1996 og 24 til 8,8 pct. i 214, samt en stigning i andelen af læger over 59 år, fra 9, pct. i 1996 til 18,3 pct. i 24 til 32,7 pct. i 214, jf. tabel 3. Tabel 4 nedenfor viser udvalgte aktivitetstal for praksis i 24 og 214. Tabel 4. Sammenligning af aktiviteten og ydelseshonoraret i almen praksis i 24 og 214 * Antal læger tilknyttet almen praksis ** 3.632** 3.739** Antal gruppe-1 sikrede patienter tilmeldt Kontakter *** samlet *** *** Kontakter *** pr. læge pr. dag (gns.) 41,1*** 43,9*** Kontakter *** pr. patient (gns.) 6,1*** 6,4*** Antal alm. konsultationer Alm. konsultationer pr. læge (gns.) 22,4 23,7 Alm. konsultationer pr. patient (gns.) 3,3 3,5 Antal sygebesøg Sygebesøg pr. læge (gns.),7,5 Sygebesøg pr. patient (gns.),1,7 Antal telefonkonsultationer Telefonkonsultationer pr. læge (gns.) 18, 13,9 Telefonkonsultationer pr. patient (gns.) 2,7 2, Antal konsultationer konsultationer pr. læge (gns.),1 5,8 konsultationer pr. patient (gns.),1,85 Samlet ydelseshonorar (gns.) 4,12 mia. kr.**** 4,73 mia. kr Gennemsnitligt ydelseshonorar pr. læge 1,13 mio. kr.***** 1,27 mio. kr.***** Gennemsnitligt ydelseshonorar pr. patient 775 kr. 855 kr. Kilde: Yderregisteret og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Ændrin g 24 til 214 * Til denne opgørelse er anvendt en anden version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 214 (se dokumentation). ** Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 214 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. *** Kontakter er her defineret smallere end i den øvrige analyse, og omfatter alene de specifikke kontaktydelser vedr. konsultationer, sygebesøg samt telefon og konsultationer. Derfor er antal kontakter i denne tabel også lavere end i den øvrige analyse. **** Samlet ydelseshonorar i 24 var kr., og dette tal er pris- og lønreguleret til 214-niveau, jf. Danske Regioners PL excl. medicin (sygesikring) med en faktor 1, ***** Det gennemsnitlige ydelseshonorar pr. læge er lavere end det gennemsnitlige ydelseshonorar pr. fuldtidslæge i den øvrige analyse af 214, da der er flere læger tilknyttet almen praksis end fuldtidslæger. Side 2

21 Der ses en mindre stigning i det gennemsnitlige antal kontakter pr. gruppe-1 sikret patient i almen praksis fra 6,1 i 24 til 6,4 11 i 214. Det gennemsnitlige antal konsultationer pr. tilmeldt patient var i 24 3,3 mod 3,5 i 214, og det gennemsnitlige antal telefon- og e- mailkonsultationer pr. patient er ændret fra hhv. 2,7 og,1 i 24 til 2, og,85 i 214. Det skal bemærkes, at konsultationer blev indført i 23. Det samlede ydelseshonorar pr. læge tilknyttet praksis er steget fra gennemsnitligt omkring 1,13 mio. kr. i 24 til omkring 1,27 mio. kr. i 214, mens ydelseshonorar pr. patient tilmeldt praksis er steget fra gennemsnitligt omkring 775 kr. i 24 til omkring 855 kr. i 214 (214 pris- og lønniveau). 11 Det samlede antal kontakter til almen praksis er her defineret smallere end i den øvrige analyse, og omfatter alene de specifikke kontaktydelser vedr. konsultationer, sygebesøg samt telefon og konsultationer. Som følge heraf er antal kontakter jf. tabel 4 lavere end i den øvrige analyse. Side 21

22 Bilag 1. Kommuner med de højeste andele læger på 65 år og derover, ,1 3 29, ,7 22,7 23,1 23,1 24, 24,2 25, 25, Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Bilag 2. Kommuner med de højeste andele læger over 55 år og derover, ,3 88,9 91, ,7 68,2 68,4 7,6 7,6 72,7 75, Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Side 22

23 Bilag 3. Karakteristika for læger tilknyttet almen praksis fordelt efter alder, 214 (procentvis andel er angivet for hver aldersgruppe i højre søjle) Praksistype Alder Antal læger <55 år år 65 + år (gns.) I alt , , ,3 Solo , , ,5 Solo m. samarb , , , Dele , , ,5 Kompagniskab , , ,1 Hovedstaden i alt , , ,7 Solo , , ,5 Solo m. samarb ,4 67 4,8 28 6, Dele , 57 4,1 22 4,7 Kompagniskab , ,1 44 9,5 Midtjylland i alt , , ,3 Solo ,6 92 6,6 23 4,9 Solo m. samarb ,3 13,9 3,6 Dele ,2 52 3,7 9 1,9 Kompagniskab , ,4 36 7,7 Nordjylland i alt ,2 15 1,7 48 1,3 Solo ,7 41 2,9 2 4,3 Solo m. samarb ,3 7,5 6 1,3 Dele ,2 7,5 1,2 Kompagniskab , 95 6,8 21 4,5 Sjælland i alt , , ,6 Solo ,1 79 5,6 39 8,4 Solo m. samarb ,3 4,3, Dele ,1 16 1,1 7 1,5 Kompagniskab , , 31 6,7 Syddanmark i alt , , ,1 Solo ,9 52 3,7 25 5,4 Solo m. samarb ,3 2 1,4 14 3, Dele ,8 56 4, 19 4,1 Kompagniskab , ,2 31 6,7 Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Alder Side 23

24 Bilag 4. Antal kontakter og kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag, region og praksistype, 214 Region og praksistype I alt I alt , , , ,3 Hovedstaden , , , ,4 Midtjylland , , , ,7 Nordjylland , , , ,3 Sjælland , , , ,8 Syddanmark , , , ,9 Praksistype Samlede kontakter Pr. fuldtidslæge Fysiske kontakter (I alt, pr. fuldtidslæge) Kontakttyper Tlf. konsultationer (I alt, pr. fuldtidslæge) konsultationer (I alt, pr. fuldtidslæge) Solo , , , ,5 Solo m. samarb , , , ,2 Dele , , , , Kompagniskab , , , ,4 Hovedstaden i alt , , , ,4 Solo , , , ,6 Solo m. samarb , , , ,7 Dele , , , ,9 Kompagniskab , , , ,9 Midtjylland i alt , , , ,7 Solo , , , , Solo m. samarb , , , ,2 Dele , , , ,6 Kompagniskab , , , ,7 Nordjylland i alt , , , ,3 Solo , , , ,7 Solo m- samarb , , , ,9 Dele , , , ,7 Kompagniskab , , , ,5 Sjælland i alt , , , ,8 Solo , , , , Solo m. samarb , , , ,9 Dele , , , ,6 Kompagniskab , , , ,9 Syddanmark i alt , , , ,9 Solo , , , , Solo m. samarb , , , ,9 Dele , , , ,4 Kompagniskab , , , ,9 Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte kontakttyper pga. afrunding. Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 214, mens aktiviteten er for hele 214. Fysiske kontakter dækker over alm. konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide og børn samt særlige vaccinationsydelser. Side 24

25 Bilag 5. Antal kontakter og antal kontakter pr. tilknyttet patient fordelt efter region og praksistype, 214 Region og praksistype I alt , , , ,8 Hovedstaden , , , ,9 Midtjylland , , , ,9 Nordjylland , , , ,8 Sjælland , , , ,8 Syddanmark , , , ,8 Praksistype Samlede kontakter I alt Gns. pr. tilknyttet patient Fysiske kontakter (I alt, pr. patient) Kontakttyper Tlf. konsultationer (I alt, pr. patient) konsultationer (I alt, pr. patient) Solo , , , ,7 Solo m. samarb , , , ,8 Dele , , , ,9 Kompagniskab , , , ,9 Hovedstaden i alt , , , ,9 Solo , , , ,8 Solo m. samarb , , , ,9 Dele , , , ,8 Kompagniskab , , , ,9 Midtjylland i alt , , , ,9 Solo , , , ,8 Solo m. samarb , , , ,7 Dele , , , , Kompagniskab , , , ,9 Nordjylland i alt , , , ,8 Solo , , , ,7 Solo m. samarb , , , ,8 Dele , , , ,8 Kompagniskab , , , ,8 Sjælland i alt , , , ,8 Solo , , , ,7 Solo m. samarb , , , ,7 Dele , , , ,9 Kompagniskab , , , ,8 Syddanmark i alt , , , ,8 Solo , , , ,7 Solo m. samarb , , , ,8 Dele , , , ,8 Kompagniskab , , , ,9 Kilde: Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Aktivitet i regionsklinikker indgår ikke i denne opgørelse. Det gennemsnitlige antal kontakter i alt kan afvige fra summen af de enkelte kontakttyper pga. afrunding. Oplysning om praksis er opgjort pr. 1. januar 214, mens aktiviteten er for hele 214. Fysiske kontakter dækker over alm. konsultationer, sygebesøg samt ydelser, der udgør en selvstændig fysisk kontakt, fx helbredsundersøgelser af gravide og børn samt særlige vaccinationsydelser. Side 25

26 Bilag 6. Almen praksis karakteristika, Almen praksis * Lægetæthed Antal praksis Læger tilknyttet almen praksis** Patienter pr. læge i almen praksis Organisering Antal læger tilknyttet praksis, antal (pct.) (67,9) (67,3) (67,2) (67,3) (66,6) (65,7) (19,9) 445 (2,3) 438 (19,9) 429 (19,4) 435 (19,7) 431 (19,5) (7,4) 159 (7,2) 166 (7,6) 171 (7,7) 165 (7,5) 186 (8,4) (4,8) 114 (5,2) 116 (5,3) 122 (5,5) 139 (6,3) 142 (6,4) Lægekarakteristika Alder Gennemsnitsalder, år Aldersgrupper, antal (pct.) <4 år 125 (3,8) 12 (3) 97 (2,9) 111 (3,2) 128 (3,7) 144 (4,1) 4-49 år (45,5) (43,2) (4,7) 1.3 (38,1) (35,4) (32,5) 5-59 år (41,8) (44,5) (47,1) (49) (5,5) (51,9) 6-69 år 283 (8,5) 296 (8,8) 36 (9,1) 323 (9,5) 351 (1,1) 393 (11,2) (,4) 14 (,4) 8 (,2) 8 (,2) 1 (,3) 11 (,3) Køn, antal (pct.) Kvinder 726 (21,8) 762 (22,7) 82 (23,7) 859 (25,1) 97 (26,1) 98 (27,8) Mænd 2.61 (78,2) 2.6 (77,3) (76,3) (74,9) (73,9) (72,2) Kilde: Yderregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. *Der er anvendt en tidligere version af Yderregisteret end i den øvrige analyse af almen praksis i 214 (se dokumentation). ** Samtlige læger tilknyttet almen praksis i 214 uanset hvor mange timer eller hvor lang tid de er tilknyttet praksis. 52 Side 26

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis og antal kontakter i praksis

Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis og antal kontakter i praksis Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 16 Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis og antal kontakter i praksis Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis

Læs mere

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet September 1 ANALYSE Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Indledning og sammenfatning Honorarsystemet i almen praksis består af et fast honorar pr. tilmeldt

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Henvisningspraksis i almen praksis med fokus på henvisning til psykolog

Henvisningspraksis i almen praksis med fokus på henvisning til psykolog Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 26 Henvisningspraksis i almen praksis med fokus på henvisning til psykolog Baggrund Denne analyse belyser forskelle i andelen af borgere,

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 216 Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL I denne analyse belyses variationen i alment praktiserende

Læs mere

Lægedækning i Aalborg kommune

Lægedækning i Aalborg kommune Aalborg Kommune Lægedækning i Aalborg kommune Alment praktiserende læger og behovet for lægedækning i kommunen de næste ti år Sundhed og Bæredygtig Udvikling 19-02-2010 Side 2 af 14 Indhold Resumé... 3

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 5.december 2012 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2012. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.578 praktiserende

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Juni 2017 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2006 til 2016 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2005 til 2015 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er en opgørelse

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 1 Sundhedsanalyser 3. maj 1 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og uhelbredelige, og er forbundet med et behov for behandling og

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Kronikeropfølgning i almen praksis fokus på borgere med KOL og type-2 diabetes

Kronikeropfølgning i almen praksis fokus på borgere med KOL og type-2 diabetes Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 16 Kronikeropfølgning i almen praksis fokus på borgere med KOL og type-2 diabetes Baggrund og formål Almen praksis spiller en væsentlig

Læs mere

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Praksisplan for almen praksis 2015-18

Praksisplan for almen praksis 2015-18 DEL Praksisplan for almen praksis 0- Gældende pr. 0.0.0 Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse DEL ORGANISERING OG SIKRING AF LÆGEDÆKNINGEN

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere