Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald"

Transkript

1 Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: DKK Jord & Affald J.nr. MST Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Indhold 1. Baggrund Formålet med opgaven Opgaven På forhånd definerede leverancer Dynamiske leverancer Succeskriterier Succeskriterier for formidlingsopgaverne Succeskriterier for facilitering af erfaringsudveksling Afrapportering og kommunikation i forbindelse med projektets fremdrift Kvalitetssikring Organisering Tids- og betalingsplan Betalingsplan Krav til tidsplanen Tidsramme og budget

2 1. Baggrund Miljøstyrelsen har behov for konsulentbistand til formidling, videndeling og erfaringsudveksling af aktiviteter om genanvendelse af husholdningsaffald 1 på tværs af landet og på tværs af værdikæder. I regeringens ressourcestrategi - Danmark uden affald I (2013) - er der sat et mål for, at genanvendelsen af husholdningsaffald skal øges fra 22 % i 2011 til 50 % i Kommunerne, som har ansvaret for genanvendelse af husholdningsaffald, skal under metodefrihed og ved samlet indsats nå det nationale mål 2. Øget videndeling på tværs af kommuner De fleste kommuner oplever samme type udfordringer if. at kunne tilbyde borgerne gode affaldsløsninger for genanvendelse. I stedet for at arbejde hver for sig med de samme problemstillinger, ser kommunerne en stor fordel i at lære af hinandens erfaringer. I efteråret 2014 gennemførte Miljøstyrelsen en behovsanalyse. På møder, seminarer og konferencer blev interessenterne spurgt, hvad de har af behov, for at kunne nå 50 % genanvendelse i Behovsanalysen viste, at affaldsmedarbejdere i kommuner, affalds- og forsyningsselskaber efterspørger nationalt overblik over affaldsordninger, afsætning, viden om kommunikation, nudging og borgerinddragelse, og at de ønsker bedre mulighed for at udveksle konkrete erfaringer med hinanden. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at en styrket indsats for formidling og videndeling kan være et centralt og effektfuldt virkemiddel for kommunerne til - ved samlet indsats og med brug af de bedste løsninger at nå målet om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i Både kommunerne og Miljøstyrelsen har allerede fra 2014 igangsat en lang række initiativer med henblik på øget genanvendelse. Det betyder, at der opnås erfaringer og viden, som skal kommunikeres og deles bredt for at komme alle til gavn. Øget videndeling på tværs af værdikæder For at øge genanvendelsen af husholdningsaffald er kommunerne i stigende grad afhængige af, at have indsigt i, hvad der sker andre steder i materialernes (affaldets) værdikæde. Alle led i den konkrete værdikæde, som et givent materiale indgår i, har betydning for om det kan genanvendes, og hvilken kvalitet det i så fald kan oparbejdes til. Fx har designet af en plastemballage afgørende betydning for, om den kan genanvendes og bruges i nye produkter. For at øge samarbejdet på tværs af værdikæderne skal de fælles strategiske interesser og udfordringer, som kommunerne (indsamling), den private sektor (design produktion, salg og marketing, logistik, sortering og oparbejdning) og civilsamfundet (forbrug og genbrug) har, kommunikeres og tydeliggøres. 2. Formålet med opgaven Formålet er at styrke den videns- og erfaringsudveksling som kommunerne skal bruge, for at kunne udvikle, beslutte, implementere, drive og optimere ordninger for genanvendelse af husholdningsaffald. Konsulenten skal sammen med Miljøstyrelsen tilbyde let tilgængelig og opdateret formidling af viden og facilitering af erfaringsudveksling på området i en handlingsorienteret form, som nemt og hurtigt kan anvendes i de 1 Det drejer sig konkret om disse 7 fraktioner: plast, papir, pap, metal, glas, træ og organisk affald. 2 Danmark uden affald og Ressourceplan for affaldshåndtering og Miljøstyrelsen, 2013, miljøprojekt

3 kommunale affaldsmedarbejderes daglige arbejde. Tværkommunal erfaringsudveksling og erfaringsudvekling mellem kommunerne og aktører i andre værdikædeled prioriteres højt. Desuden skal den øgede kommunikationsindsats styrke forståelsen for, at affald er ressourcer, og at valg der træffes forskellige steder i værdikæden har betydning for, om man kan føre ressourcen tilbage i hhv. tekniske hhv. biologiske kredsløb. 3. Opgaven Opgaven består både i konkret opdatering og redaktion af en portal specifikt dedikeret til vidensformidling og erfaringsudveksling mellem kommunerne, og i en generelt styrket kommunikationsindsats på området. Portal for videndeling og erfaringsudveksling En af hovedaktiviteterne i at øge videns- og erfaringsudvekslingen er, at Miljøstyrelsen opretter og driver en brugervenlig og let tilgængelig virtuel portal. Selve oprettelsen af portalen sker internt i Miljøstyrelsen med brug af GoBasic CMS systemet, som også bruges til miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk. Planlægning og gennemførelse af lancering og udbredelse samt løbende opdatering, udvikling og redaktion af portalen, er derimod en del af nærværende opgave. Se nærmere under afsnit 3 opgaven og leverancer. Den primære målgruppe er affaldsmedarbejdere i landets 98 kommuner og medarbejdere i affalds- og forsyningsselskaber. Den sekundære målgruppe er øvrige aktører i de relevante værdikæder. Videndelingportalen (som er portalens foreløbige navn) skal skabe synergi med en række andre indsatser for kommunikation, netværk, og sparring som Miljøstyrelsens ressourceteam varetager, fx ved fysiske møder, via presse og på sociale medier. Videndelingportalen skal være det sted, hvor man i det daglige arbejde kan finde inspiration, sparre og debattere mulige løsninger, dele erfaringer gode ideer omkring initiativer til øget genanvendelse. Det kræver, at Videndelingsportalen løbende udvikles og struktureres at nyttig og opdateret viden og erfaringer er tilgængelig i tilstrækkeligt omfang, lette at søge frem, og at relevante faglige debatter inspirerer én i arbejdet. Konsulenten skal med supplement fra Miljøstyrelsens ressourceteam forestå den løbende redaktion og udvikling af portalen. Det er centralt, at redaktionen af portalen har opdateret viden på affaldsområdet og indsigt i, hvilke problemstillinger og udfordringer, der er vigtige for aktørerne. En vigtig ydelse for konsulenten er derfor at sikre, at aktørerne oplever videndelingsportalen som et nyttigt og up-to-date redskab i deres daglige arbejde. Generel indsats for øget kommunikation Udover redaktion og udvikling af Videndelingportalen har ressourceteamet i Miljøstyrelsen behov for en generel intensivering af kommunikationsindsatsen via bl.a. mst.dk, på andre virtuelle portaler, i trykte og på sociale medier samt på konferencer m.m. Konsulentens opgaver vil være af forskellig art henover kontraktperioden, som varer 2 ½ år. Leverancer vil typisk blive specificeret som konkrete opgaver, fx i form af at formidle resultaterne fra en analyse, en kortlægning eller et pilotprojekt, opsøge kommuner og indhente og udforme konkrete cases til formidling eller produktion af indhold til Miljøstyrelsens hjemmesider. Opgaverne kan også antage en bredere karakter, fx løbende facilitering af erfaringsudveklingen, varetagelse af kommunikationen på sociale medier, generel opdatering af hjemmesider om genanvendelse og koordinering af eksterne bloggere på Videndelingportalen. Andre opgaver igen kan have karakter af udvikling, hvor konsulenten vil blive bedt om at komme med ideer til kommunikationsprodukter, sociale medie strategier og promovering af ny viden og projektresultater. Miljøstyrelsen, herunder særligt 3

4 ressourceteamet og webafdelingen, vil guide og hjælpe i forbindelse med igangsættelsen af opgaverne. Det er dog meget vigtigt at konsulenten kan arbejde selvstændigt med opgaven og tage ansvar for at følge opgaven til helt til dørs. Opgaven omfatter både leverancer som allerede er definerede (afsnit 3.1), men vil også omfatte løbende udvikling og produktion af kommunikationsprodukter baseret på både interessenternes og Miljøstyrelsens behov (afsnit 3.2). Leverancerne omfatter, men er således ikke begrænset til følgende ydelser: 3.1. På forhånd definerede leverancer Tilbuddet skal indeholde et fast timeforbrug og en fast timepris for levering på alle de herunder definerede leverancer. Leverancer relateret direkte til Videndelingportalen Udførelse af presseevent i forbindelse lancering af videndelingportalen inklusiv beskrivelse af ministerens rolle i eventen og nyhedsvinklen for pressen Udarbejdelse af strategi for udbredelse af portalen. Skal bl.a. indeholde forslag til hvilke kanaler (nyhedsbreve, hjemmesider, sociale fora mv) hvor portalen kan udbredes, hvilke medier, der kan tages i brug (videoer, pressemeddelelse, nyhed, mv) samt overvejelser om hvordan målgruppen bedst nås Udvikling, redaktion og udsendelse af nyhedsbrev med nyheder omkring genanvendelse af husholdningsaffald. Nyhedsbrevet har kommunerne som hovedmålgruppe og skal som udgangspunkt udsendes månedligt via videndelingportalen. Efter 3 måneder skal nyhedsbrevet evalueres på baggrund af en rundspørge hos brugerne, og indhold og frekvens skal tilrettes på baggrund af feedback Tilrettelæggelse, facilitering og administration af en blog på Videndelingsportalen. Der skal ved opgavens start oprettes et blogforum med fokus på innovation i værdikædeperspektiv. Miljøstyrelsens projektleder for videndelingportalen har den overordnede kontakt med bloggerne men faciliteringen af at der holdes liv i bloggen og den rutinemæssige administration med bl.a. at sikre, at bloggerne kommer med færdige og formidlingsegnede indlæg til tiden varetages af konsulenten Udvikling og vedligeholdelse af kontaktliste under videndelingportalen hvor relevante aktører kan dele kontaktinformation på personniveau i et lukket forum Konsulenten foreslår og gennemfører hvordan løbende brugerfeedback skal håndteres (som supplement til de to store brugerundersøgelser, se nedenfor). Der skal som minimum føres en prioriteret behovs- og ønske samt fejl-og mangelliste for Videndelingportalen Tilrettelæggelse og gennemførelse af to omfattende brugerundersøgelser i hhv. starten af 2016 og starten af Resultaterne af brugerundersøgelserne skal foreligge i en form, så de umiddelbart kan anvendes til opdatering og tilretning af videndelingportalen. 4

5 Andre fast definerede leverancer Der skal udvikles og implementeres en kommunikationsstrategi til sociale medier som fokuserer på handlingsorienteret viden om genanvendelse af husholdningsaffald. Strategien skal indtænke synergi med både Videndelingportalen, TagDel profilen Danmark uden affald, den kommende Miljøvejviser 3, kendditaffald.dk, mst.dk og Miljøstyrelsens facebookside. Instagram, twitter, linkedin og andre sociale medier kan inkluderes afhængig af relevans for målgruppen, men her har Miljøstyrelsen (endnu) ikke sine egne profiler Dynamiske leverancer De dynamiske opgaver dækker en bred vifte af løbende opgaver. Det er ikke forventningen at alle nedenstående opgaver skal løftes i deres fulde omfang, men nedenstående er en liste over typen af opgaver som kan opstå i projektforløbet. Listen er ikke udtømmende. Formidlingen vil kunne ske via forskellige kanaler, herunder bl.a. Videndelingportalen, mst.dk, sociale medier, møder, events, fagblade og via pressen. De dynamiske opgaver honoreres under det overordnede rammebeløb. Tilbuddet skal derfor indeholde en generel timepris for udførelse af de dynamiske opgaver. For større opgaver vil leverandøren forud for udførelsen skulle afgive et tilbud med pris og tidsplan, mens de mere ad hoc prægede opgaver alene timeregistreres til afregning jf. betalingsplanen. Læs mere under afsnit 6 for detaljer om betalingsplanen Konsulenten vil umiddelbart efter kontraktens indgåelse skulle hjælpe med at tilrette og opsætte vidensprodukterne til Videndelingportalen, så de får en let læselig, inspirerende og letoverskuelig form Konsulenten skal, primært på baggrund af brugervenlighedstesten af videndelingportalen, tilrette portalen inden lancering Konsulenten kan løbende blive bedt om, at samle både eksisterende og ny faglig viden, og formidle den i en kort, systematisk, let tilgængelig og handlingsanvisende form. Under denne opgave hører særligt formidling af kommunale projekter (bl.a. dem der ydes tilskud under Puljen til implementering af regeringens ressourceplan), relevante MUDP projekter samt øvrige centrale miljøprojekter om affald og ressourcer, samt administration, opdatering, strukturering og udvikling af projektdatabasen for projekter under ressourcestrategien Danmark uden affald Konsulenten kan løbende blive bedt om at udvikle en kommunerettet case-samling med vægt på den type erfaringer kommunerne efterspørger på tværs af landet. Denne opgave omfatter også at kontakte og eventuelt besøge kommuner og andre aktører for at indsamle de erfaringer der skal videreformidles. Cases skal også indeholde relevante kontaktinformationer. Kommunerne lægger vægt på, at få indblik i både gode og dårlige erfaringer. Casene skal laves på baggrund af kvalitative interviews med relevante aktører, og evt. adgang til aktørernes egne data på området. 3 Miljøvejviseren er et konkret initiativ under Danmark uden affald II Udkast til strategi for affaldsforebyggelse. Det bliver en webportal med navnet Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag, der udbreder lettilgængelig viden og rådgivning og gør forbrugerne i stand til at udføre konkrete grønne handlinger gennem bl.a. kampagner, gode tips, viden, videoer, overblik over grønne events, information om tilskudsordninger mv. 5

6 Løbende og intensiv facilitering, support, strukturering og udvikling på det faglige debatforum som efter planen integreres via TagDel konceptet. Her kan kommuner og andre brugere erfaringsudveksle og drøfte løsninger i både lukkede og åbne fora. Konsulenten skal både hjælpe med at facilitere og strukturere den erfaringsudveksling som fx kommunale affaldsmedarbejdere vælger at have lukket, og de debatter, hvor de vælger at åbne for input fra fx borgere, civilsamfund og virksomheder. Se eksempel på TagDel konceptet her. Det er afgørende for den interaktive erfaringsudveksling at konsulenten på vegne af Miljøstyrelsen selv er aktivt tilstede og faciliterer og strukturerer brugernes erfaringsudveksling Konsulenten forestår det daglige arbejde med at redigere Videndelingportalen. Herunder sikrer at der sker en kontinuert opdatering af alle Videndelingsportalens sider Konsulenten skal løbende være proaktiv i at sikre promovering og formidling af Miljøstyrelsens initiativer omhandlende genanvendelse af husholdningsaffald. Herunder kan konsulenten også blive bedt om, at deltage i relevante møder, seminarer og konferencer med henblik på formidling til en bredere kreds. Al formidling skal være på dansk og fremstå i et klart og let forståeligt sprog målrettet brugeren. Konsulenten sikrer desuden løbende evaluering og kvalitetssikring af egne leverancer inden de overdrages til godkendelse hos Miljøstyrelsen. Alle leverancer skal følge Miljøstyrelsens og Miljøministeriets retningslinjer. De nærmere samarbejdsrutiner omkring opgaverne aftales ved projektstart. Samarbejdet evalueres og justeres evt. efter 3 måneder. 4. Succeskriterier Det overordnede succeskriterium for projektet med øget kommunikation og erfaringsudveksling er, at viden, erfaringer og spørgsmål omkring øget genanvendelse bliver spredt, delt og formidlet på en måde, så det bliver nemmere at planlægge, træffe beslutning og implementere initiativer, der øger genanvendelsen. Specifikt for Videndelingportalen er det overordnede succeskriterium, at den bliver et dagligt arbejdsredskab for affaldsmedarbejdere i kommuner, forsynings- og affaldsselskaber. Tid er en afgørende faktor. Det skal være ultra nemt at bruge og få overblik via portalen Succeskriterier for formidlingsopgaverne At alle interessenter på tværs af hele landet kender og har let og synlig adgang til formidlingen af Miljøstyrelsens, kommunernes og andre relevante aktørers aktiviteter og viden om øget genanvendelse af husholdningsaffald At formidlingen tager afsæt i en forståelse for områdets faglige kompleksitet, men samtidig formår at være let og hurtig at modtage, at de pointer der er særligt vigtige for beslutninger omkring øget genanvendelse fremhæves og at den er handlingsanvisende At kommunikationsprodukterne, hvor relevant, følger en kinesisk æske struktur, hvor det er nemt og hurtigt at overskue hovedpointer, hvorefter man kan søge ned i detaljer og/eller kontaktinformationer. 6

7 At formidlingsprodukterne så vidt muligt samles og struktureres ét sted At der minimum en gang om året samles op på, hvad brugernes behov er, og at produkterne tilrettes derefter Succeskriterier for facilitering af erfaringsudveksling Deltagelse: At interessenterne synes det er let at bruge mulighederne for interaktiv erfaringsudveksling. De faglige debatforums giver oplevelsen af, at den enkeltes bidrag skaber værdi i den fælles videnopbygning. Interessenterne oplever, at de løbende får hjælp til at strukturere og opsummere på de tråde hvor de erfaringsudveksler. At interessenterne oplever, at Miljøstyrelsen selv er aktiv i erfaringsudvekslingen og at de bliver hjulpet til at fokusere og vitalisere erfaringsudvekslingen Fællesskab: At det er tydeligt for interessenterne, at de bidrager til det brede fællesskab, når de deler erfaringer, tvivl, ideer, spørgsmål osv.? Har de fx fået feedback eller anderkendelse af Miljøstyrelsen eller hinanden? Interessenterne skal opleve, at det er nemmere at dele erfaringer på tværs af landet uafhængigt af personlige netværk og/eller geografiske eller organisationsdefinerede netværk Synergi: Interessenterne skal opleve, at den virtuelle erfaringsudveksling supplerer den videndeling de har, når de mødes fysisk? Dette succeskriterie varetages i samspil med ressourceteamet At interessenterne oplever, at de kan bruge andres erfaringer og de generelle formidlingsprodukter i deres eget arbejde. Er det fx let og overskueligt at søge og finde andres indlæg når man selv skal bruge de konkrete erfaringer, og er der lavet opsummeringer eller opdateringer på ældre debatter? 5. Afrapportering og kommunikation i forbindelse med projektets fremdrift Tilbudsgiver skal afrapportere til Miljøstyrelsen på projektets fremdrift. Formen for afrapportering aftales nærmere med Miljøstyrelsen efter kontraktindgåelse. Der afholdes løbende projektmøder om status og fremdrift mellem de ansvarlige i Miljøstyrelsen og leverandøren. 6. Kvalitetssikring Konsulenten udpeger en projektleder, som har erfaring med og uddannelse i projektledelse. Projektlederen redegør løbende for fremdriften i projektet overfor Miljøstyrelsen og anvender gængse projektstyringsværktøjer til at sikre projektets gennemførsel til tiden og i høj kvalitet. Konsulenten sikrer løbende evaluering og kvalitetssikring af projektet, herunder proces og resultater. Alle leverancer i forbindelse med dette projekt skal gennemgå en kvalificeret kvalitetssikring inden aflevering. 7. Organisering Miljøstyrelsen er projektejer og konsulentens leverancer skal derfor altid godkendes af Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen som kan træffe endelig beslutning om prioriteringer vedr. kvalitet, tid og ressourcer, samt evt. ændringer i opgavens indhold. 7

8 Opgaven skal løses i tæt samspil og koordinering med hhv. ressourceteamets og webafdelingens daglige arbejde. Opgaven skal derfor løses med fysisk placering i enheden Jord og Affald under Miljøstyrelsen, og det er et krav, at leverandøren skal udstationere én medarbejder med de krævede kompetencer til enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen på Strandgade 29, 1401 Kbh. K. Løsning af brugertest er undtaget denne betingelse. Opgaven skal løses ved tilstedeværelse hos Miljøstyrelsen i almindelige kontortid. Miljøstyrelsen stiller fastnettelefon og computer til rådighed. Arbejdstiden vil primært ligge mellem kl. 9:00 og 16: Tids- og betalingsplan Konsulenten skal i sit tilbud vedlægge tidsplan Betalingsplan Tilbuddet skal indeholde en fast timepris angivet for både de fast definerede leverancer og de dynamiske leverancer. Fakturering for alle typer opgaver skal ske kvartalsvist og bagudrettet efter hhv. levering og godkendelse af produkter og timeforbrug. For opgaverne ; ; og gælder det, at de faktureres i det pågældende kvartal efter godkendt levering. For opgaverne ; ; ; og gælder, at prisen fordeles jævnt over hele kontraktperioden og der faktureres for 3. mdr. af gangen med et beløb svarende til en fjerdedel af årskontraktsummen for de pågældende ydelser. For de dynamiske opgaver listet under afsnit 3.2. gælder, at de faktureres på baggrund af godkendte leverancer jf. løbende tilbud eller på baggrund af ad hoc timeforbrug. Forbruget tilrettelægges så DKK bruges i 2015,DKK i 2016 og DKK i De nævnte beløb er maksimal budget i de enkelte år. Opdelingen af det maksimale budget på regnskabsår skal overholdes, da Miljøstyrelsen ikke kan overføre midler fra et finansår til et andet, ligesom der ikke kan betales for ydelser før disse er leveret Krav til tidsplanen Af tidsplanen skal fremgå en plan for fordelingen af arbejdsdage hvor konsulenten sidder i Miljøstyrelsen fordelt over et årshjul inklusiv skitsering af ferieperioder. Miljøstyrelsen forventer at konsulenten er til rådighed jævnt fordelt over årets uger undtaget ferier. Tidsplanen skal indeholde milepæle og leveringsfrister for de på forhånd definerede ydelser. Der afholdes opstartsmøde ultimo juni 2015, umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Opgavevaretagelsen starter umiddelbart herefter. 9. Tidsramme og budget Kontrakten forventes i kraft i løbet af juni 2015 og løber til og med 31. december Der er afsat DKK ekskl. moms til projektet. 8

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald

Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 3 Pap-, papir-, glas-, metal- og træaffald Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2015/S 077-136306 Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål til

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen)

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) 1. Projektets

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen)

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) For at

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70...

file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70... file:///c:/adlib%20express/work/20150630t142706.976/20150630t142707.507/653b5d48-70... Page 1 of 1 30-06-2015 From: Lone Misfeldt Sent: 24-03-2015 13:00:37 To: Bendt Skodborg Nielsen Subject: MST ans gning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1

Udkast procesplan for MIDT Energistrategi. Opstartsmøde MIDT Energistrategi 27. marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen 1 Udkast procesplan for MIDT Energistrategi 1 Overordnet projektformål At aktører og kommuner i Region Midtjylland på tværs arbejder for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 1 Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 12. april 2016 Denne strategi og plan for Task Forcens kommunikation skal sikre, at budskaber fra Regional Task Force for klimatilpasning bliver kommunikeret

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Opsamling på workshops - Ressourceteamets opstartskonferencer den 27. og 29. oktober 2014 i København og Aarhus.

Opsamling på workshops - Ressourceteamets opstartskonferencer den 27. og 29. oktober 2014 i København og Aarhus. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-770-00070 Ref. alsoe Den 24. februar 2015 Opsamling på workshops - Ressourceteamets opstartskonferencer den 27. og 29. oktober 2014 i København og Aarhus. Grupperne blev bedt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv.

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv. N O T A T STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 SUNDHEDSSTYRELSENS PROJEKT SOM LED I FORSTÆRKET INDSATS FOR PATIENTER MED KRONISK SYGDOM Introduktion I dette notat redegøres for status på s projekt som led i forstærket

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCE- STRATEGI FOR AFFALDS- HÅNDTERING DANMARK UDEN AFFALD

EVALUERING AF RESSOURCE- STRATEGI FOR AFFALDS- HÅNDTERING DANMARK UDEN AFFALD Til Miljøstyrelsen Dokument type Billagssamling Dato Marts 2017 EVALUERING AF RESSOURCE- STRATEGI FOR AFFALDS- HÅNDTERING DANMARK UDEN AFFALD INDHOLD 1. BILAG 1: BESKRIVELSE AF DATA FRA MILJØSTYRELSEN

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere