Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald"

Transkript

1 Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: DKK Jord & Affald J.nr. MST Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Indhold 1. Baggrund Formålet med opgaven Opgaven På forhånd definerede leverancer Dynamiske leverancer Succeskriterier Succeskriterier for formidlingsopgaverne Succeskriterier for facilitering af erfaringsudveksling Afrapportering og kommunikation i forbindelse med projektets fremdrift Kvalitetssikring Organisering Tids- og betalingsplan Betalingsplan Krav til tidsplanen Tidsramme og budget

2 1. Baggrund Miljøstyrelsen har behov for konsulentbistand til formidling, videndeling og erfaringsudveksling af aktiviteter om genanvendelse af husholdningsaffald 1 på tværs af landet og på tværs af værdikæder. I regeringens ressourcestrategi - Danmark uden affald I (2013) - er der sat et mål for, at genanvendelsen af husholdningsaffald skal øges fra 22 % i 2011 til 50 % i Kommunerne, som har ansvaret for genanvendelse af husholdningsaffald, skal under metodefrihed og ved samlet indsats nå det nationale mål 2. Øget videndeling på tværs af kommuner De fleste kommuner oplever samme type udfordringer if. at kunne tilbyde borgerne gode affaldsløsninger for genanvendelse. I stedet for at arbejde hver for sig med de samme problemstillinger, ser kommunerne en stor fordel i at lære af hinandens erfaringer. I efteråret 2014 gennemførte Miljøstyrelsen en behovsanalyse. På møder, seminarer og konferencer blev interessenterne spurgt, hvad de har af behov, for at kunne nå 50 % genanvendelse i Behovsanalysen viste, at affaldsmedarbejdere i kommuner, affalds- og forsyningsselskaber efterspørger nationalt overblik over affaldsordninger, afsætning, viden om kommunikation, nudging og borgerinddragelse, og at de ønsker bedre mulighed for at udveksle konkrete erfaringer med hinanden. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at en styrket indsats for formidling og videndeling kan være et centralt og effektfuldt virkemiddel for kommunerne til - ved samlet indsats og med brug af de bedste løsninger at nå målet om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i Både kommunerne og Miljøstyrelsen har allerede fra 2014 igangsat en lang række initiativer med henblik på øget genanvendelse. Det betyder, at der opnås erfaringer og viden, som skal kommunikeres og deles bredt for at komme alle til gavn. Øget videndeling på tværs af værdikæder For at øge genanvendelsen af husholdningsaffald er kommunerne i stigende grad afhængige af, at have indsigt i, hvad der sker andre steder i materialernes (affaldets) værdikæde. Alle led i den konkrete værdikæde, som et givent materiale indgår i, har betydning for om det kan genanvendes, og hvilken kvalitet det i så fald kan oparbejdes til. Fx har designet af en plastemballage afgørende betydning for, om den kan genanvendes og bruges i nye produkter. For at øge samarbejdet på tværs af værdikæderne skal de fælles strategiske interesser og udfordringer, som kommunerne (indsamling), den private sektor (design produktion, salg og marketing, logistik, sortering og oparbejdning) og civilsamfundet (forbrug og genbrug) har, kommunikeres og tydeliggøres. 2. Formålet med opgaven Formålet er at styrke den videns- og erfaringsudveksling som kommunerne skal bruge, for at kunne udvikle, beslutte, implementere, drive og optimere ordninger for genanvendelse af husholdningsaffald. Konsulenten skal sammen med Miljøstyrelsen tilbyde let tilgængelig og opdateret formidling af viden og facilitering af erfaringsudveksling på området i en handlingsorienteret form, som nemt og hurtigt kan anvendes i de 1 Det drejer sig konkret om disse 7 fraktioner: plast, papir, pap, metal, glas, træ og organisk affald. 2 Danmark uden affald og Ressourceplan for affaldshåndtering og Miljøstyrelsen, 2013, miljøprojekt

3 kommunale affaldsmedarbejderes daglige arbejde. Tværkommunal erfaringsudveksling og erfaringsudvekling mellem kommunerne og aktører i andre værdikædeled prioriteres højt. Desuden skal den øgede kommunikationsindsats styrke forståelsen for, at affald er ressourcer, og at valg der træffes forskellige steder i værdikæden har betydning for, om man kan føre ressourcen tilbage i hhv. tekniske hhv. biologiske kredsløb. 3. Opgaven Opgaven består både i konkret opdatering og redaktion af en portal specifikt dedikeret til vidensformidling og erfaringsudveksling mellem kommunerne, og i en generelt styrket kommunikationsindsats på området. Portal for videndeling og erfaringsudveksling En af hovedaktiviteterne i at øge videns- og erfaringsudvekslingen er, at Miljøstyrelsen opretter og driver en brugervenlig og let tilgængelig virtuel portal. Selve oprettelsen af portalen sker internt i Miljøstyrelsen med brug af GoBasic CMS systemet, som også bruges til miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk. Planlægning og gennemførelse af lancering og udbredelse samt løbende opdatering, udvikling og redaktion af portalen, er derimod en del af nærværende opgave. Se nærmere under afsnit 3 opgaven og leverancer. Den primære målgruppe er affaldsmedarbejdere i landets 98 kommuner og medarbejdere i affalds- og forsyningsselskaber. Den sekundære målgruppe er øvrige aktører i de relevante værdikæder. Videndelingportalen (som er portalens foreløbige navn) skal skabe synergi med en række andre indsatser for kommunikation, netværk, og sparring som Miljøstyrelsens ressourceteam varetager, fx ved fysiske møder, via presse og på sociale medier. Videndelingportalen skal være det sted, hvor man i det daglige arbejde kan finde inspiration, sparre og debattere mulige løsninger, dele erfaringer gode ideer omkring initiativer til øget genanvendelse. Det kræver, at Videndelingsportalen løbende udvikles og struktureres at nyttig og opdateret viden og erfaringer er tilgængelig i tilstrækkeligt omfang, lette at søge frem, og at relevante faglige debatter inspirerer én i arbejdet. Konsulenten skal med supplement fra Miljøstyrelsens ressourceteam forestå den løbende redaktion og udvikling af portalen. Det er centralt, at redaktionen af portalen har opdateret viden på affaldsområdet og indsigt i, hvilke problemstillinger og udfordringer, der er vigtige for aktørerne. En vigtig ydelse for konsulenten er derfor at sikre, at aktørerne oplever videndelingsportalen som et nyttigt og up-to-date redskab i deres daglige arbejde. Generel indsats for øget kommunikation Udover redaktion og udvikling af Videndelingportalen har ressourceteamet i Miljøstyrelsen behov for en generel intensivering af kommunikationsindsatsen via bl.a. mst.dk, på andre virtuelle portaler, i trykte og på sociale medier samt på konferencer m.m. Konsulentens opgaver vil være af forskellig art henover kontraktperioden, som varer 2 ½ år. Leverancer vil typisk blive specificeret som konkrete opgaver, fx i form af at formidle resultaterne fra en analyse, en kortlægning eller et pilotprojekt, opsøge kommuner og indhente og udforme konkrete cases til formidling eller produktion af indhold til Miljøstyrelsens hjemmesider. Opgaverne kan også antage en bredere karakter, fx løbende facilitering af erfaringsudveklingen, varetagelse af kommunikationen på sociale medier, generel opdatering af hjemmesider om genanvendelse og koordinering af eksterne bloggere på Videndelingportalen. Andre opgaver igen kan have karakter af udvikling, hvor konsulenten vil blive bedt om at komme med ideer til kommunikationsprodukter, sociale medie strategier og promovering af ny viden og projektresultater. Miljøstyrelsen, herunder særligt 3

4 ressourceteamet og webafdelingen, vil guide og hjælpe i forbindelse med igangsættelsen af opgaverne. Det er dog meget vigtigt at konsulenten kan arbejde selvstændigt med opgaven og tage ansvar for at følge opgaven til helt til dørs. Opgaven omfatter både leverancer som allerede er definerede (afsnit 3.1), men vil også omfatte løbende udvikling og produktion af kommunikationsprodukter baseret på både interessenternes og Miljøstyrelsens behov (afsnit 3.2). Leverancerne omfatter, men er således ikke begrænset til følgende ydelser: 3.1. På forhånd definerede leverancer Tilbuddet skal indeholde et fast timeforbrug og en fast timepris for levering på alle de herunder definerede leverancer. Leverancer relateret direkte til Videndelingportalen Udførelse af presseevent i forbindelse lancering af videndelingportalen inklusiv beskrivelse af ministerens rolle i eventen og nyhedsvinklen for pressen Udarbejdelse af strategi for udbredelse af portalen. Skal bl.a. indeholde forslag til hvilke kanaler (nyhedsbreve, hjemmesider, sociale fora mv) hvor portalen kan udbredes, hvilke medier, der kan tages i brug (videoer, pressemeddelelse, nyhed, mv) samt overvejelser om hvordan målgruppen bedst nås Udvikling, redaktion og udsendelse af nyhedsbrev med nyheder omkring genanvendelse af husholdningsaffald. Nyhedsbrevet har kommunerne som hovedmålgruppe og skal som udgangspunkt udsendes månedligt via videndelingportalen. Efter 3 måneder skal nyhedsbrevet evalueres på baggrund af en rundspørge hos brugerne, og indhold og frekvens skal tilrettes på baggrund af feedback Tilrettelæggelse, facilitering og administration af en blog på Videndelingsportalen. Der skal ved opgavens start oprettes et blogforum med fokus på innovation i værdikædeperspektiv. Miljøstyrelsens projektleder for videndelingportalen har den overordnede kontakt med bloggerne men faciliteringen af at der holdes liv i bloggen og den rutinemæssige administration med bl.a. at sikre, at bloggerne kommer med færdige og formidlingsegnede indlæg til tiden varetages af konsulenten Udvikling og vedligeholdelse af kontaktliste under videndelingportalen hvor relevante aktører kan dele kontaktinformation på personniveau i et lukket forum Konsulenten foreslår og gennemfører hvordan løbende brugerfeedback skal håndteres (som supplement til de to store brugerundersøgelser, se nedenfor). Der skal som minimum føres en prioriteret behovs- og ønske samt fejl-og mangelliste for Videndelingportalen Tilrettelæggelse og gennemførelse af to omfattende brugerundersøgelser i hhv. starten af 2016 og starten af Resultaterne af brugerundersøgelserne skal foreligge i en form, så de umiddelbart kan anvendes til opdatering og tilretning af videndelingportalen. 4

5 Andre fast definerede leverancer Der skal udvikles og implementeres en kommunikationsstrategi til sociale medier som fokuserer på handlingsorienteret viden om genanvendelse af husholdningsaffald. Strategien skal indtænke synergi med både Videndelingportalen, TagDel profilen Danmark uden affald, den kommende Miljøvejviser 3, kendditaffald.dk, mst.dk og Miljøstyrelsens facebookside. Instagram, twitter, linkedin og andre sociale medier kan inkluderes afhængig af relevans for målgruppen, men her har Miljøstyrelsen (endnu) ikke sine egne profiler Dynamiske leverancer De dynamiske opgaver dækker en bred vifte af løbende opgaver. Det er ikke forventningen at alle nedenstående opgaver skal løftes i deres fulde omfang, men nedenstående er en liste over typen af opgaver som kan opstå i projektforløbet. Listen er ikke udtømmende. Formidlingen vil kunne ske via forskellige kanaler, herunder bl.a. Videndelingportalen, mst.dk, sociale medier, møder, events, fagblade og via pressen. De dynamiske opgaver honoreres under det overordnede rammebeløb. Tilbuddet skal derfor indeholde en generel timepris for udførelse af de dynamiske opgaver. For større opgaver vil leverandøren forud for udførelsen skulle afgive et tilbud med pris og tidsplan, mens de mere ad hoc prægede opgaver alene timeregistreres til afregning jf. betalingsplanen. Læs mere under afsnit 6 for detaljer om betalingsplanen Konsulenten vil umiddelbart efter kontraktens indgåelse skulle hjælpe med at tilrette og opsætte vidensprodukterne til Videndelingportalen, så de får en let læselig, inspirerende og letoverskuelig form Konsulenten skal, primært på baggrund af brugervenlighedstesten af videndelingportalen, tilrette portalen inden lancering Konsulenten kan løbende blive bedt om, at samle både eksisterende og ny faglig viden, og formidle den i en kort, systematisk, let tilgængelig og handlingsanvisende form. Under denne opgave hører særligt formidling af kommunale projekter (bl.a. dem der ydes tilskud under Puljen til implementering af regeringens ressourceplan), relevante MUDP projekter samt øvrige centrale miljøprojekter om affald og ressourcer, samt administration, opdatering, strukturering og udvikling af projektdatabasen for projekter under ressourcestrategien Danmark uden affald Konsulenten kan løbende blive bedt om at udvikle en kommunerettet case-samling med vægt på den type erfaringer kommunerne efterspørger på tværs af landet. Denne opgave omfatter også at kontakte og eventuelt besøge kommuner og andre aktører for at indsamle de erfaringer der skal videreformidles. Cases skal også indeholde relevante kontaktinformationer. Kommunerne lægger vægt på, at få indblik i både gode og dårlige erfaringer. Casene skal laves på baggrund af kvalitative interviews med relevante aktører, og evt. adgang til aktørernes egne data på området. 3 Miljøvejviseren er et konkret initiativ under Danmark uden affald II Udkast til strategi for affaldsforebyggelse. Det bliver en webportal med navnet Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag, der udbreder lettilgængelig viden og rådgivning og gør forbrugerne i stand til at udføre konkrete grønne handlinger gennem bl.a. kampagner, gode tips, viden, videoer, overblik over grønne events, information om tilskudsordninger mv. 5

6 Løbende og intensiv facilitering, support, strukturering og udvikling på det faglige debatforum som efter planen integreres via TagDel konceptet. Her kan kommuner og andre brugere erfaringsudveksle og drøfte løsninger i både lukkede og åbne fora. Konsulenten skal både hjælpe med at facilitere og strukturere den erfaringsudveksling som fx kommunale affaldsmedarbejdere vælger at have lukket, og de debatter, hvor de vælger at åbne for input fra fx borgere, civilsamfund og virksomheder. Se eksempel på TagDel konceptet her. Det er afgørende for den interaktive erfaringsudveksling at konsulenten på vegne af Miljøstyrelsen selv er aktivt tilstede og faciliterer og strukturerer brugernes erfaringsudveksling Konsulenten forestår det daglige arbejde med at redigere Videndelingportalen. Herunder sikrer at der sker en kontinuert opdatering af alle Videndelingsportalens sider Konsulenten skal løbende være proaktiv i at sikre promovering og formidling af Miljøstyrelsens initiativer omhandlende genanvendelse af husholdningsaffald. Herunder kan konsulenten også blive bedt om, at deltage i relevante møder, seminarer og konferencer med henblik på formidling til en bredere kreds. Al formidling skal være på dansk og fremstå i et klart og let forståeligt sprog målrettet brugeren. Konsulenten sikrer desuden løbende evaluering og kvalitetssikring af egne leverancer inden de overdrages til godkendelse hos Miljøstyrelsen. Alle leverancer skal følge Miljøstyrelsens og Miljøministeriets retningslinjer. De nærmere samarbejdsrutiner omkring opgaverne aftales ved projektstart. Samarbejdet evalueres og justeres evt. efter 3 måneder. 4. Succeskriterier Det overordnede succeskriterium for projektet med øget kommunikation og erfaringsudveksling er, at viden, erfaringer og spørgsmål omkring øget genanvendelse bliver spredt, delt og formidlet på en måde, så det bliver nemmere at planlægge, træffe beslutning og implementere initiativer, der øger genanvendelsen. Specifikt for Videndelingportalen er det overordnede succeskriterium, at den bliver et dagligt arbejdsredskab for affaldsmedarbejdere i kommuner, forsynings- og affaldsselskaber. Tid er en afgørende faktor. Det skal være ultra nemt at bruge og få overblik via portalen Succeskriterier for formidlingsopgaverne At alle interessenter på tværs af hele landet kender og har let og synlig adgang til formidlingen af Miljøstyrelsens, kommunernes og andre relevante aktørers aktiviteter og viden om øget genanvendelse af husholdningsaffald At formidlingen tager afsæt i en forståelse for områdets faglige kompleksitet, men samtidig formår at være let og hurtig at modtage, at de pointer der er særligt vigtige for beslutninger omkring øget genanvendelse fremhæves og at den er handlingsanvisende At kommunikationsprodukterne, hvor relevant, følger en kinesisk æske struktur, hvor det er nemt og hurtigt at overskue hovedpointer, hvorefter man kan søge ned i detaljer og/eller kontaktinformationer. 6

7 At formidlingsprodukterne så vidt muligt samles og struktureres ét sted At der minimum en gang om året samles op på, hvad brugernes behov er, og at produkterne tilrettes derefter Succeskriterier for facilitering af erfaringsudveksling Deltagelse: At interessenterne synes det er let at bruge mulighederne for interaktiv erfaringsudveksling. De faglige debatforums giver oplevelsen af, at den enkeltes bidrag skaber værdi i den fælles videnopbygning. Interessenterne oplever, at de løbende får hjælp til at strukturere og opsummere på de tråde hvor de erfaringsudveksler. At interessenterne oplever, at Miljøstyrelsen selv er aktiv i erfaringsudvekslingen og at de bliver hjulpet til at fokusere og vitalisere erfaringsudvekslingen Fællesskab: At det er tydeligt for interessenterne, at de bidrager til det brede fællesskab, når de deler erfaringer, tvivl, ideer, spørgsmål osv.? Har de fx fået feedback eller anderkendelse af Miljøstyrelsen eller hinanden? Interessenterne skal opleve, at det er nemmere at dele erfaringer på tværs af landet uafhængigt af personlige netværk og/eller geografiske eller organisationsdefinerede netværk Synergi: Interessenterne skal opleve, at den virtuelle erfaringsudveksling supplerer den videndeling de har, når de mødes fysisk? Dette succeskriterie varetages i samspil med ressourceteamet At interessenterne oplever, at de kan bruge andres erfaringer og de generelle formidlingsprodukter i deres eget arbejde. Er det fx let og overskueligt at søge og finde andres indlæg når man selv skal bruge de konkrete erfaringer, og er der lavet opsummeringer eller opdateringer på ældre debatter? 5. Afrapportering og kommunikation i forbindelse med projektets fremdrift Tilbudsgiver skal afrapportere til Miljøstyrelsen på projektets fremdrift. Formen for afrapportering aftales nærmere med Miljøstyrelsen efter kontraktindgåelse. Der afholdes løbende projektmøder om status og fremdrift mellem de ansvarlige i Miljøstyrelsen og leverandøren. 6. Kvalitetssikring Konsulenten udpeger en projektleder, som har erfaring med og uddannelse i projektledelse. Projektlederen redegør løbende for fremdriften i projektet overfor Miljøstyrelsen og anvender gængse projektstyringsværktøjer til at sikre projektets gennemførsel til tiden og i høj kvalitet. Konsulenten sikrer løbende evaluering og kvalitetssikring af projektet, herunder proces og resultater. Alle leverancer i forbindelse med dette projekt skal gennemgå en kvalificeret kvalitetssikring inden aflevering. 7. Organisering Miljøstyrelsen er projektejer og konsulentens leverancer skal derfor altid godkendes af Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen som kan træffe endelig beslutning om prioriteringer vedr. kvalitet, tid og ressourcer, samt evt. ændringer i opgavens indhold. 7

8 Opgaven skal løses i tæt samspil og koordinering med hhv. ressourceteamets og webafdelingens daglige arbejde. Opgaven skal derfor løses med fysisk placering i enheden Jord og Affald under Miljøstyrelsen, og det er et krav, at leverandøren skal udstationere én medarbejder med de krævede kompetencer til enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen på Strandgade 29, 1401 Kbh. K. Løsning af brugertest er undtaget denne betingelse. Opgaven skal løses ved tilstedeværelse hos Miljøstyrelsen i almindelige kontortid. Miljøstyrelsen stiller fastnettelefon og computer til rådighed. Arbejdstiden vil primært ligge mellem kl. 9:00 og 16: Tids- og betalingsplan Konsulenten skal i sit tilbud vedlægge tidsplan Betalingsplan Tilbuddet skal indeholde en fast timepris angivet for både de fast definerede leverancer og de dynamiske leverancer. Fakturering for alle typer opgaver skal ske kvartalsvist og bagudrettet efter hhv. levering og godkendelse af produkter og timeforbrug. For opgaverne ; ; og gælder det, at de faktureres i det pågældende kvartal efter godkendt levering. For opgaverne ; ; ; og gælder, at prisen fordeles jævnt over hele kontraktperioden og der faktureres for 3. mdr. af gangen med et beløb svarende til en fjerdedel af årskontraktsummen for de pågældende ydelser. For de dynamiske opgaver listet under afsnit 3.2. gælder, at de faktureres på baggrund af godkendte leverancer jf. løbende tilbud eller på baggrund af ad hoc timeforbrug. Forbruget tilrettelægges så DKK bruges i 2015,DKK i 2016 og DKK i De nævnte beløb er maksimal budget i de enkelte år. Opdelingen af det maksimale budget på regnskabsår skal overholdes, da Miljøstyrelsen ikke kan overføre midler fra et finansår til et andet, ligesom der ikke kan betales for ydelser før disse er leveret Krav til tidsplanen Af tidsplanen skal fremgå en plan for fordelingen af arbejdsdage hvor konsulenten sidder i Miljøstyrelsen fordelt over et årshjul inklusiv skitsering af ferieperioder. Miljøstyrelsen forventer at konsulenten er til rådighed jævnt fordelt over årets uger undtaget ferier. Tidsplanen skal indeholde milepæle og leveringsfrister for de på forhånd definerede ydelser. Der afholdes opstartsmøde ultimo juni 2015, umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Opgavevaretagelsen starter umiddelbart herefter. 9. Tidsramme og budget Kontrakten forventes i kraft i løbet af juni 2015 og løber til og med 31. december Der er afsat DKK ekskl. moms til projektet. 8

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen)

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) Side 1 af 12 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere