NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING"

Transkript

1 NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse realitetsgrundsætningen ikke tilsidesættelse Mellemholdingreglen selskabets primære formål og aktivitet reel økonomisk virksomhed LOVGIVNING MV. Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat. Som følge af ændringsforslag fra Skatteministeren, vil lovforslaget ikke blive vedtaget med det oprindelige indhold. Betænkning med ændringsforslag forventes afgivet den 2. marts fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 I henhold til bekendtgørelse af 22. februar 2011 træder 2. fase af selskabsloven (og følgelovene) i kraft den 1. marts Når bortses fra ejerregisteret, er selskabsloven nu fuldt implementeret. De ikrafttrådte regler omfatter blandt andet følgende: Muligheden for delvis indbetaling af selskabskapitalen ved kontant stiftelse og kapitalforhøjelse. Muligheden for stiftelse med retsvirkning frem i tid og muligheden for at stifte et kapitalselskab med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft ved indskud af en bestemmende kapitalpost. Muligheden for at undlade vurderingsberetning ved indskud af aktiver ved stiftelse, efterfølgende erhvervelse, omdannelse og kapitalforhøjelse samt ved udlodning af aktiver ved udbytte og kapitalnedsættelse. Proklamafristen ved kapitalnedsættelse nedsættes til fire uger, og der sker automatisk registrering, medmindre der forinden fristens udløb foretages fornyet anmeldelse. Forenkling af reglerne for fusion og spaltning, så selskabsdeltagerne ved enighed kan fravælge (1) fusions-/ spaltningsplan eller vælge af forenklet plan (kun ApS), (2) fusions-/spaltningsredegørelse, (3) mellembalance, (4) kreditorerklæring mod at give kreditorerne anmeldelsesret og (5) forkortet vedtagelsesfrist efter offentliggørelse af fusions-/spaltningsplan (kun ApS). Hvis der indgår et aktieselskab i transaktionen, gælder reglerne for fusion/spaltning af aktieselskaber. Særlige undtagelsesregler for proportionelle spaltninger: der skal fremover ikke udarbejdes spaltningsredegørelse, mellembalance, vurderingsmandsudtalelse og ledelsesberetning. Muligheden for at fravælge kreditorerklæring ved fusion, spaltning, grænseoverskridende fusion, grænseoverskridende spaltning og omdannelse fra andelsselskab til aktieselskab. Muligheden for lovlig selvfinansiering. Betingelserne for selvfinansiering er, at (1) bestyrelsen skal redegøre for 1 REDAKTION: MICHAEL SERUP

2 det nærmere indhold af selvfinansieringsforslaget, (2) bestyrelsens redegørelse skal indsendes til og offentliggøres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (3) selvfinansieringen skal være på markedsvilkår, og (4) selvfinansieringsforslaget skal godkendes af generalforsamlingen med vedtægtsændringsmajoritet. Forbuddet imod aktionærlån gælder fortsat. AFGØRELSER Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse realitetsgrundsætningen ikke tilsidesættelse SKM LSR: Selskabet M var moderselskab for og sambeskattet med 37 datterselskaber. M havde i 1988 erhvervet aktiekapitalen i H1 og gennemførte den 5. december 2000 og den 28. december 2000 to kapitalforhøjelser i H1 på hver kr. førstnævnte var en emission på kr. med en overkurs på kr. M solgte 29. december 2000 aktierne i H1 til et andet helejet datterselskab for ca. 17. mio. kr. og konstaterede i den forbindelse et samlet aktietab på ca. 13 mio. kr. Det var oplyst, at H1 med valørdato 12. december 2000 havde indgået valutaterminsforretninger, der nogenlunde modsvarede lignende terminsforretninger i et andet sambeskattet koncernselskab H2. Valutaterminsforretningerne var dateret ens i H1 og H2 og havde samme struktur, og tabet på den ene forretning i H1 ( kr.) modsvarede nogenlunde en gevinst på den anden forretning i H2 ( kr.). H1 havde lånt investeringsbeløbet på selskabets terminsforretning ved at hæve på mellemregningskontoen med M, der i december 2000 havde afgivet støtteerklæring over for banken om, at man om fornødent ville tilføre H1 tilstrækkelige likvide midler til, at det ville være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for banken. SKAT afviste fradragsretten for aktietabet med henvisning til, at H1 var uden driftsaktivitet, og at kapitalforhøjelsen ikke var sket med fortsat drift for øje og derfor ikke havde en forretningsmæssig begrundelse. Der var ifølge SKAT tale om et kunstigt tab konstrueret ved de to modgående terminsforretninger, der var etableret med stor forhåndssikkerhed for, at gevinst i det ene selskab ville udløse tab i det andet selskab. Da terminsforretningerne på koncernbasis ville blive neutraliseret som følge af sambeskatningen, og da forretningerne ikke afdækkede driftsmæssige risici, var de efter SKATs opfattelse blot redskab til at producere det aktietab, der blev skabt ved den efterfølgende kapitalforhøjelse og det derpå følgende koncerninterne aktiesalg. Den indskudte kapital skulle blot dække den i forvejen opståede underbalance i H1. Og da M s kapitalindskud i H1 i øvrigt blot gik til at nedbringe den koncerninterne mellemregning til øvrige koncernselskaber, havde koncernselskabet ikke lidt et realøkonomisk tab. Under disse omstændigheder var det SKATs opfattelse, at realitetsgrundsætningen gav adgang til at tilsidesætte dispositionerne i skattemæssig henseende. Landsskatteretten fastslog med kortfattede præmisser, at kapitalforhøjelsen var sket ved kontant indskud i overensstemmelse med de selskabsretlige regler. Selv om kapitalforhøjelsen var anvendt til at indfri H1 s gæld til koncernforbundne selskaber, og mulighederne for at opnå et fradragsberettiget tab indgik i overvejelserne, var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at bortse fra kapitalforhøjelserne ved opgørelsen af M s aktietab ved salget af aktierne i H1. Kommentar Afgørelsen illustrerer, at en realitetsgrundsætning ikke er tilstrækkelig til at begrunde skattemæssig tilsidesættelse af civilretligt gyldige dispositioner. Når der på selskabsretlig gyldig måde er foretaget kapitalforhøjelse i et selskab, indgår kapitalindskuddet i den samlede anskaffelsessum for aktierne i selskabet, og hvis aktierne efterfølgende sælges til en afståelsessum, der er mindre end anskaffelsessummen, vil dette være et aktietab i aktieavancebeskatningslovens forstand, medmindre der er særlig hjemmel til eller grundlag for at anfægte anskaffelsessummen eller afståelsessummen. Der er i ABL 28 særlig hjemmel til at nedsætte anskaffelsessummen i særligt afgrænsede tilfælde, hvor kapitalindskuddet har til formål at konvertere et ikke-fradragsberettiget fordrings- eller kautionstab til et fradragsberettiget aktietab, jf. de nærmere kriterier i bestemmelsen, men der er ikke i ABL hjemmel til at stille krav om, at et kapitalindskud skal ske med fortsat drift for øje eller skal have en forretningsmæssig begrundelse. 2 REDAKTION: MICHAEL SERUP

3 Hvis forudsætningerne for anvendelse af ABL 28 ikke er opfyldt, er det principielt ren matematik at opgøre anskaffelsessummen på grundlag af de gennemførte selskabsretlige kapitalindskud mv. I den aktuelle sag havde SKAT ikke rejst spørgsmål om anvendelse af ABL 28. Opgørelsen af afståelsessummen kan naturligvis efterprøves ved anvendelse af almindelige skatteretlige korrektionsprincipper. Men hvis afståelsessummen som i den aktuelle sag blot afspejler et faktisk og altså reelt tab af egenkapital, er der ikke hjemmel til at se bort fra tabet blot som følge af, at et andet selskab i sambeskatningsenheden har haft en modsvarende gevinst, og der således set ud fra en nettobetragtning ikke er lidt et tab. Anderledes ville det være, hvis en konkret skatteretlig bedømmelse af de modgående terminsforretninger måtte føre til, at forretningerne som sådan ikke kunne anses som udtryk for reelle rettigheder og forpligtelser, og der af denne grund ikke var lidt et reelt tab i det relevante selskab. Når der ikke er hjemmel til eller faktisk grundlag for at anfægte hverken anskaffelsessum eller afståelsessum, er aktietabet en skatteretlig realitet, og selve formålet med de foretagne dispositioner er uden betydning for den skatteretlige kvalifikation. Der kan ikke stilles krav om, at kapitalindskud skal være forretningsmæssigt begrundet ( fortsat drift for øje ), og der kan ikke ses bort fra tabet, blot fordi dispositionerne er foretaget for at konstatere et fradragsberettiget tab. Landsskatterettens kendelse er i tråd med Højesterets dom i den såkaldte elevatorsag, SKM , hvor det på markant vis blev fastslået, at selskabsretligt gyldige dispositioner skal lægges til grund skatteretligt, og at formålet med en transaktion ikke i sig selv kan tillægges betydning for den skatteretlige lovfortolkning og kvalifikation. Mellemholdingreglen selskabets primære formål og aktivitet reel økonomisk virksomhed SKM SR: Selskabet X, der i ca. 16 år havde drevet ejendomsformidlingsvirksomhed, var ejet af selskaber A og B med hver 38 % og af C med 24 %. C var ejet af selskaberne D og E med hver 50 %. Alle fire ultimative ejere var beskæftiget i X. Man påtænkte at overdrage virksomheden i X til Y, der igennem et holdingselskab var 100 % ejet af personen F. Som vederlag for virksomheden ville X modtage 10 % af aktierne i Y. Samtidig ville C blive opløst, så dette selskabs aktier i X ville blive ejet direkte af D og E. Spørgsmålet var herefter, om X efterfølgende skulle kvalificeres som et mellemholdingselskab. X ejede to ejerlejligheder og en domicilejendom, der alle blev anvendt i den til Y overdragne virksomhed, og som følgelig skulle udlejes til Y. Herudover ejede X to andre ejerlejligheder, der blev udlejet til en virksomhed i en anden branche. Handelsværdien af ejendommen var ca. 20 mio. kr., og de samlede årlige lejeindtægter ville være på ca. 1 mio. kr. Ud over denne udlejningsvirksomhed og ejerskabet til 10 % aktier i Y ville X besidde 50 % af aktierne i selskabet Z, der drev virksomhed i udlandet. Værdien af X s aktier i Y og i Z forventedes at udgøre henholdsvis ca. 2 mio. kr. og 1 kr. Tre af de fire ultimative ejere af X var heltidsbeskæftigede i virksomheden og ville fortsætte som sådan efter overdragelsen til Y. Den fjerde ultimative ejer var også heltidsbeskæftiget i X, men en del af hans arbejdskraft skulle fortsat stilles til rådighed for Z og dettes udenlandske datterselskaber. J ville fremover være eneste ansatte i X. J s arbejde ville bestå i administration af udlejningsvirksomheden af X s ejendomme samt arbejde for Z via bestyrelsesarbejde og deltagelse i den driftsmæssige ledelse. J ville blive aflønnet med ca kr. årligt, hvoraf halvdelen ville være i form af honorar fra Z. J ville have kontor i en af X ejendomme. I relation til Y ville J deltage i bestyrelsesarbejde og i strategiske møder blandt andet med Y s ultimative hovedaktionær F. Det blev anslået, at ca kr. af J s løn ville relatere sig til arbejde vedrørende aktiebesiddelsen i Y. Skatterådet fandt, at X s primære funktion var at eje datterselskabsaktier, jf. ABL 4A, stk. 3, nr. 1. Der blev herved lagt vægt på, at den væsentligste del af J s arbejdskraft vedrørte datterselskabsaktierne i henholdsvis Y og Z, og at selve udlejningsaktiviteten ikke havde et omfang, så den kunne kvalificeres som selskabets primære aktivitet. Skatterådet fandt imidlertid samtidig, at X måtte anses for at drive reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen i Y, og at X som følge heraf ikke skulle anses som et mellemholdingselskab. Man lagde herved vægt på, at X havde ansat en lønnet direktør J med betydelig indsigt i branchen og med en betydelig arbejdsmængde, der blandt andet ville indebære aktiv indsats i relation til Y. 3 REDAKTION: MICHAEL SERUP

4 På dette punkt afviste Skatterådet indstillingen fra Skatteministeriet, der havde søgt at introducere det kriterium, at arbejde, der blot må anses som udslag af almindelige investorinteresser, ikke skulle kunne anses som reel økonomisk virksomhed i relation til en aktiebesiddelse. Skatteministeriet søgte hermed at øge den kvalitative tærskel for kriteriet reel økonomisk virksomhed i relation til det enkelte datterselskab men forsøget blev altså afvist. Kommentar Afgørelsen må anses som rigtig, men der er grund til at kommentere flere aspekter: Først og fremmest må der sættes spørgsmålstegn ved Skatterådets bedømmelse af selskabets primære funktion. Som anført i Nyhedsbrev er kriteriet selskabets primære funktion dynamisk, og bedømmelsen må derfor afgøres ud fra de til enhver tid gældende faktiske omstændigheder uanset selskabets vedtægtsmæssige formål og det oprindelige formål med stiftelsen og dermed også principielt uanset, om selskabet tidligere har haft en anden primær funktion. Omvendt fastslås det i forarbejderne, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvad der må anses for at være formålet med mellemholdingselskabets eksistens, og denne formålsbedømmelse kan ikke være upåvirket af, om selskabet er stiftet alene for at fungere som mellemholdingselskab, eller om selskabet oprindeligt har haft et andet, driftsaktivt formål, som blot suppleres eller ændres som følge af, at der erhverves datterselskabsaktier. Der må udvises større tilbageholdenhed med at omkvalificere et selskabs primære funktion i det omfang, selskabet har haft en primær aktivitet vedrørende andet end datterselskabsaktier. I den aktuelle sag var der tale om, at X havde haft en substantiel erhvervsmæssig aktivitet og en ikke uvæsentlig ejendomsportefølje, og selv om den erhvervsmæssige aktivitet blev overdraget til Y og dermed transformeret til en datterselskabsaktiebesiddelse, bevarede selskabet ejendomsporteføljen med en værdi svarende til ca. 10 gange værdien af datterselskabsaktierne og med indtægter, der væsentligt oversteg de løbende indtægter fra datterselskaberne. Under disse omstændigheder fremstår det ikke overbevisende, at Skatterådet vælger at omkvalificere selskabets primære funktion med henvisning til, at J s primære arbejdsindsats måtte antages at vedrøre datterselskabsaktierne. Det må erindres, at lovens kriterium er selskabets funktion, ikke dets aktivitet (fx i form af J s arbejdsindsats), og derfor er det relevante spørgsmål reelt, om selskabet primært har til formål at være mellemholdingselskab ikke om der i selskabet er en aktivitet, der i omfang og driftsmæssig intensitet fylder mere eller mindre end ejerskabet til nogle datterselskabsaktier. I et tilfælde som den aktuelle sag, hvor selskabet igennem en årrække har besiddet en ikke ubetydelig ejendomsportefølje, må det nødvendigvis være et væsentligt formål for selskabet at opretholde denne besiddelse, og dette formål kan vel kun få en sekundær karakter, hvis der er konkrete holdepunkter for, at der opstår et nyt formål, der fylder relativt mere i den samlede bedømmelse. Ifølge forarbejderne skal der foretages en sådan relativitetsbedømmelse. Når Skatterådet i den aktuelle sag anser det som selskabets primære formål at besidde datterselskabsaktier, der ikke afkaster væsentlige indtægter, og som kun har en værdi på én tiendedel af den oprindelige ejendomsportefølje, er det vanskeligt at se, at der er foretaget nogen relativitetsbedømmelse. Dermed fremstår afgrænsningen vilkårlig. Selv om Skatterådets bedømmelse af det konkrete selskabs primære funktion i bedste fald er tvivlsom, er det dog konsekvent og rigtigt, at man fastslår, at selskabets aktivitet må anses som udøvelse af reel økonomisk virksomhed i relation til datterselskabsaktierne i henholdsvis Y og Z. På dette punkt er afgørelsen i tråd med SKM SR og SKM SR. Det kan generelt bemærkes, at det vel i almindelighed må have formodningen for sig, at der foreligger reel økonomisk virksomhed vedrørende en datterselskabsaktiebesiddelse, hvis en ansat og aflønnet direktør deltager i bestyrelsen for datterselskabet og indgår i et løbende, aktivt samarbejde med øvrige aktionærer. Dette gælder særligt, hvis der er tale om en ansat ikke-aktionær eller en ansat aktionær, hvis aflønning indirekte finansieres af også af andre aktionærer. Der bør dog ikke herfra sluttes modsætningsvist. Som anført i Nyhedsbrev er der ikke i forarbejderne støtte for, at selskabet skal have lønnet personale ud over de ultimative aktionærer, når blot selskabet faktisk har personale (fx ansatte aktionærer) med fornødne kompetencer til at udøve aktivt ejerskab vedrørende datterselskabet. 4 REDAKTION: MICHAEL SERUP

5 Kontakt MICHAEL SERUP T E SYS ROVSING T E ANDERS OREBY HANSEN T E PETER NORDENTOFT Advokat T E CARSTEN PALS T E ANNE BECKER-CHRISTENSEN Specialistadvokat T E ARNE RIIS T E JOHAN HARTMANN STÆGER Advokat T E 5 REDAKTION: MICHAEL SERUP

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011. Sambeskatning

Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011. Sambeskatning Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011 Sambeskatning - en dybdegående behandling af koncerndefinitionen i SEL 31 C - en gennemgang af hvordan man opgør sambeskatningsindkomsten samt mulighederne

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Artikler. 19 om investeringsselskaber

Artikler. 19 om investeringsselskaber Artikler 2747 567 Investeringsselskaber Af lektor, ph.d. CBS, Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT), partner Jakob Bundgaard, Deloitte og cand.merc.(jur.) Peter Koerver Schmidt, Deloitte

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere