DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport december november 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013."

Transkript

1 DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport december november 2013 Endelig udgave 6.april 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Formandskabet for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud udgøres af ledende overlæge, MPM Niels Dieter Röck, Odense Universitetshospital og klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san, ph.d.-stud. Hanne Mainz, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i KCEB-Nord er afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og 2

3 Indhold 1. Konklusioner og anbefalinger Oversigt over alle indikatorerne Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau... 9 Indikator 1: Smerter... 9 Indikator 2: Tidlig mobilisering Indikator 3A: Basismobilitet forud for aktuelle fraktur Indikator 3B: Basismobilitet ved udskrivelsen Indikator 4: Rehabilitering Indikator 5: Osteoporoseprofylakse Indikator 6: Faldprofylakse Indikator 7: Overlevelse Indikator 8: Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. medial fraktur af lårbenshals uanset lårbensbrudstilling Indikator 8a. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. uforskudt medial fraktur Indikator 8b. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. forskudt medial fraktur Indikator 9. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. per/subtrochantær lårbensbrud Indikator 10: Reoperation, hemi- eller totalalloplastik Indikator 11: Reoperation, dyb infektion Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Definitioner og inklusionskriterier for patientforløb i LPR Datagrundlag Patient grundlag for årsrapport Patientgrundlag for de enkelte indikatorer Incidens beregning Styregruppens medlemmer Supplerende justerede risiko analyser Supplerende tabel 1 til indikator Supplerende tabel 2 til indikator Supplerende tabel 3 til indikator 8a

4 Supplerende tabel 4 til indikator 8b Supplerende tabel 5 til indikator Supplerende tabel 6 til indikator Supplerende tabel 7 til indikator Appendiks Datakomplethed og datakvalitet Vejledning i fortolkning af resultater fra DrHOFTEBRUD Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Bilag 1: Supplerende All-or-None analyser Bilag 2: Fordeling af prognostiske faktorer og andre variable Alder Køn Boligforhold BMI Ernæringstilstand Basismobilitet ved indlæggelsen Basismobilitet inden udskrivelsen Lårbensbrudtype Lårbensbrudstilling Operationstype Operationsside Operationsdelay Charlson Comorbiditet index score Bilag 3. Procedurekoder fordelt på primær aktionsdiagnoser per afdeling

5 1. Konklusioner og anbefalinger Det er nu 12. gang siden 2003 at der, først i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), og nu i RKKP regi, kan præsenteres data vedrørende kvaliteten og behandlingen af de borgere over 65 år, der har pådraget sig et hoftenært lårbensbrud. Formålet er fortsat at bidrage til en løbende forbedring af kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser til denne patientgruppe, som udgør en stor patientgruppe i sygehusvæsenet. Landet rundt arbejdes der ihærdigt med at med at optimere og forbedre kvaliteten i patientforløbene. Indrapportering af data, analyse af disse og formidling af resultater af disse analyser, er et væsentligt redskab i dette kvalitetsarbejde. I alt 14 indikatorer er udvalgt til at beskrive kvaliteten. De er fordelt på 6 procesindikatorer og 5 resultatindikatorer. Generelt set er afdelingerne blevet bedre og bedre til at indrapportere data, og målopfyldelsen er blevet bedre og bedre men der er fortsat områder, hvor der er behov for fokus. Resultatet vedrørende den meget væsentlige parameter, 30 dages overlevelse, er gået lidt tilbage i år, men der er tale om marginale forskelle og erfaringen viser at de, der ligger lavt, ret hurtigt får forbedrede resultater, hvilket netop er hovedformålet med at have løbende fokus på kvaliteten. Muligheden for at korrigere, hvis resultaterne bliver dårligere, både absolut og relativt, er til stede. Efter at der for nogen år siden kom øget fokus på det akutte område i det danske sygehusvæsen, med det formål at sikre bedre og ens akutbehandling døgnet rundt og i hele landet, er der er naturligt ønske om at kunne monitorere denne indsats, og følge kvaliteten af den akutte behandling. Derfor vil indikatorerne blive justeret og suppleret med indikatorer og prognostiske faktorer der generelt kan bidrage til dette formål. Dette betyder at der fra d. 1/ skal indrapporteres i forhold til et nyt sæt indikatorer som offentliggøres om kort tid. Ud over denne større justering foretager styregruppen løbende justeringer. Baggrunden er altid at tilstræbe forbedring af kvaliteten for gruppen af patienter med hoftenære brud. I denne indsats deltager både læger, sygeplejersker og terapeuter. Alle har ansvar for og bidrager med dele af patientforløbene og ingen kan undværes. Det er derfor meget vigtigt, at tilgangen er tværfaglig. Dette tilstræbes både ved sammensætningen af styregruppen, og ved valg af indsatsområder. Samtidig skal indsatsen kunne håndteres i dagligdagen der må ikke blive for megen registrering, og specielt bør dobbeltregistrering undgås. Det betyder, at der ind i mellem opstår konflikt mellem store ambitioner og de praktiske muligheder. I denne sammenhæng er det væsentligt at erindre, at formålet med databasen er løbende at forbedre kvaliteten ved hjælp af indikatorer, som er lettere at håndtere i dagligdagen, end meget præcise målesystemer. Styregruppen søger løbende at afbalancere behovet for præcision med den compliance, der kan opnås hos de, der skal registrere. At der fortsat er behov for indsats overfor patienter med hoftenære brud, skyldes at der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet samtidig er der tale om mange patienter, og antallet må jævnfør nedenstående forventes at øges. Antallet af brud i de seneste år og fremover. 5

6 Antallet af patienter har i aktuel periode (1/ til 30/ ) været eller lidt flere end i den forudgående periode hvor antallet var I de seneste tre perioder er data indsamlet via Landspatientregistret, og der er derfor stor sikkerhed for, at alle relevante patienter er med. Antallet af brud pr. indbygger på 65 år eller derover er faldet en smule over treårsperioden, det samme gælder når man kun ser på de patienter, der er fyldt 85. Samtidig er antallet af ældre borgere steget i samme periode, således at aldringen (det faktum at antallet og andelen af ældre i befolkningen vil vokse), er ved at overhale foryngringen (den formodning at helbredstilstanden vil bedres, også for de ældre). Dette har store perspektiver, idet der i følge Danmarks Statistik i 2050 vil være ca. 1,5 mio. borgere der er fyldt 65 år. Ved en uændret rate vil det betyde, at der i 2050 vil være ca brud i stedet for som nu, hvor der er ca Der er derfor, vigtigt at der fortsat er fokus på denne patientgruppe. Således at kvaliteten af behandlingen følges samtidig med en indsats for at forebygge at bruddene opstår. Det er derfor glædeligt at konstatere, at det er blevet rutine at tage stilling til medicinsk tromboseprofylakse samtidig med at en større og større andel af patienterne får iværksat faldprofylakse. Disse tiltag kan medvirke til at patienter med hoftebrud ikke pådrager sig nye brud. Antal af hoftenære brud hos 65+ årige , antallet af brud pr indb. i aldersgruppen Antal Indbygger 65+ (*1.000) Antal/ Hele Landet ,51 6,96 6,86 Hovedstaden ,25 6,90 6,80 Sjælland ,90 6,53 6,95 Syddanmark ,83 7,02 6,81 Midtjylland ,42 6,93 6,95 Nordjylland ,53 7,74 6,83 Antal af hoftenære brud hos 85+ årige , antallet af brud pr indb. i aldersgruppen Antal Indbygger 65+ (*1.000) Antal/ Hele Landet ,76 26,86 26,68 Hovedstaden ,56 25,29 26,67 Sjælland ,00 26,38 27,02 Syddanmark ,08 27,65 26,59 Midtjylland ,67 27,08 26,98 Nordjylland ,31 29,54 25,91 I forbindelse med arbejdet i styregruppen drøftes kodepraksis ofte, og der er enighed om, at der er behov for, at der udarbejdes en vejledning til hvordan der kodes korrekt, således at der sikres en ensartet national registreringspraksis. Vejledningen vil blive udarbejdet af styregruppen. Når resultaterne vurderes, er det væsentligt at erindre, at selvom patientklientellet er relativt homogent, er der forskelle. Det gør sig f.eks. gældende når komorbiditeten beskrives vha. Charlson comorbidity index score(se afsnittet herom). Jo højere index, jo flere, og alvorligere komorbide tilstande er der registreret pr. patient. Der er størst score i Region Hovedstaden og den falder når man bevæger sig vest- og nordover i landet. 6

7 Fordeling af Charlsonscores 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Region Resultaterne i denne årsrapport viser generelt forbedringer i forhold til de valgte indikatorer. Der er dog fortsat store variationer mellem regionerne og særligt mellem de forskellige sygehuse. For at optimere resultaterne anbefaler styregruppen, at årsrapportens resultater nøje gennemgås regionalt og lokalt med det formål at værdsætte gode resultater og forbedringer, men også at identificere områder hvor resultaterne ikke lever op til standarderne, eller hvor der er sket en forringelse af resultaterne. En regional og lokal udredning og benchmarking er afgørende for, at vi i Danmark sikrer en ensartet høj kvalitet af behandlingen af patienter med hoftebrud. 25 marts 2014 Formandskabet for Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud Niels Dieter Röck Ledende overlæge Odense Universitetshospital Klinisk Sygeplejespecialist Hanne Mainz Århus Universitetshospital 7

8 2. Oversigt over alle indikatorerne Indikatorområde Indikator Type Standard Smerter 1. Tidlig mobilisering 2. Basismobilitet 3a 3b. Rehabilitering 4. Profylakse Osteoporose Profylakse Fald 5. Andelen af patienter, der i hvile og i forbindelse med mobilisering systematisk får vurderet deres smerter ved hjælp af en smerteskala Andelen af patienter, der efter operationen mobiliseres inden for 24 timer Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet med Cumulated Ambulation Score (CAS) forud for aktuelle fraktur Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet med CAS ved udskrivelsen Andelen af patienter, der får udarbejdet en genoptræningsplan som indeholder både ADL funktionsvurdering forud for knoglebruddet og ADL funktionsvurdering inden udskrivelsen Andelen af patienter, hvor der er taget stilling til medicinsk osteoporoseprofylakse Proces Mindst 90% Proces Mindst 80% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% 6. Andelen af patienter, hvor der er taget stilling til faldprofylakse Proces Mindst 90% Overlevelse 7. Andelen af patienter, som er i live 30 dage efter operationsdato Resultat Mindst 90% Reoperation Osteosyntese pga. medial fraktur af lårbenshals Reoperation, Osteosyntese pga per- /subtrochantær femurfraktur Reoperation Hemi- eller totalalloplastik Reoperation Dyb infektion 8. 8a. 8b Andelen af patienter med osteosynteret medial fraktur uanset frakturstilling, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret uforskudt medial fraktur, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret forskudt medial fraktur, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret pertrochantær / subtrochantær femurfraktur der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med en hemi- eller totalalloplastik, der inden for 2 år reopereres Resultat Højst 25% Resultat Højst 10% Resultat Højst 25% Resultat Højst 5% Resultat Højst 10% 11. Andelen af patienter, der reopereres pga. dyb infektion inden for 2 år Resultat Højst 2% For indikatorerne vedr. smerter, tidlig mobilisering, basismobilitet, rehabilitering, osteoporose profylakse, fald profylakse og overlevelse, er indikatorværdier angivet for de følgende tre opgørelsesperioder: aktuelle år 2013 (1. december november 2013) og tidligere år 2012 (1. december november 2012) og 2011 (1. december november 2011). Alle tre perioder er LPR baseret. For indikatorer vedrørende reoperation gælder følgende to opgørelsesperioder: aktuelle år 2011 (1. december november 2011) og tidligere år 2010 (1. marts november 2010). Begge to perioder er LPR baseret. Der kan efter skæringsdatoen for indberetning til de forrige årsrapporter være blevet indberettet ekstra patientforløb til LPR tilhørende tidligere perioder disse forløb er medregnet i denne årsrapport. Derfor kan resultater fra nuværende rapport ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra de tidligere rapporter. Det er udelukkende udskrivningsdatoen, der definerer perioderne, idet udskrivningsdato skal ligge i opgørelsesperioden, uanset dato for operation. 8

9 3. Indikatorresultater på lands, regions og afdelingsniveau De efterfølgende tabeller viser indikatorresultater, dvs. andelen af patienter, der opfylder de forskellige indikatorer under deres samlede indlæggelsesforløb. Indikatorværdien for indikatorer 1-7 er tilordnet den afdeling i regionen, der har indberettet A-diagnose hoftenær lårbensbrud til LPR. Indikatorværdien for indikatorer 8-11 er tilordnet den afdeling i regionen, der har indberettet operationskoden til LPR. Indikator 1: Smerter Andelen af patienter, der i hvile og i forbindelse med mobilisering systematisk får vurderet deres smerter ved hjælp af en smerteskala (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraset patienter med indberettet kode for Smertevurdering forsøgt, men vurdering ikke mulig. Opfyldelse af indikator Antal med målt og registreret smerteniveau (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Systematisk vurdering af smerte ved hjælp af en smerteskala. På landsplan fik 84% af patienterne systematisk vurderet deres smerteintensitet. Dette er et fald på 5% procentpoint i forhold til sidste opgørelsesperiode. Indikatorværdien er endnu ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau er variationen fra 75% til 94%, hvilket er betydeligt mindre i forhold til sidste år. Fire regioner har haft et fald i indikatoropfyldelse i 2013 sammenlignet med sidste periode. Kun Region Midtjylland og Nordjylland opfylder standarden i 2013 til sammenligning opfyldte tre regioner standard i 2012 (Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland). Det må haves in mente, at der er regionale og afdelingsforskelle i andelen af patienter, der angives ikke at kunne medvirke til smertevurdering (data er ikke vist i rapporten). Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 1: Standarden er ikke fuldt opfyldt på landsplan, og resultatet er dårligere end i forrige periode. Dette er ikke tilfredsstillende idet god smertebehandling er megen væsentlig forudsætning for at opnå hurtig mobilisering. Selv i de to regioner, hvor målet på 90% nås, er der hospitaler, hvor man ikke når målet. Der er dermed tale om et område, der fortsat skal arbejdes med. Det er derfor glædeligt, at der er fokus på emnet i Den Danske Kvalitetsmodel (standard : Smertevurdering og behandling). Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 4450/5279 0(0) 84 (83; 85) 89 (88; 90) 81 (80; 82) Hovedstaden Nej 1237/1647 0(0) 75 (73; 77) 85 (84; 87) 85 (83; 86) Sjælland Nej 742/853 0(0) 87 (85; 89) 95 (94; 97) 69 (66; 72) Syddanmark Nej 951/1137 0(0) 84 (81; 86) 85 (83; 87) 72 (69; 74) Midtjylland Ja 997/1056 0(0) 94 (93; 96) 92 (91; 94) 94 (93; 96) Nordjylland Ja* 523/586 0(0) 89 (86; 92) 92 (90; 94) 82 (79; 85) 9

10 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Hovedstaden Nej 1237/1647 0(0) 75 (73; 77) 85 (84; 87) 85 (83; 86) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 283/307 0(0) 92 (89; 95) 94 (90; 96) 86 (82; 90) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 40/42 0(0) 95 (84; 99) 96 (86; 99) 96 (86;100) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Nej 267/545 0(0) 49 (45; 53) 73 (69; 77) 78 (75; 82) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 449/461 0(0) 97 (95; 99) 97 (95; 98) 97 (94; 98) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 198/292 0(0) 68 (62; 73) 78 (73; 83) 74 (68; 79) Sjælland Nej 742/853 0(0) 87 (85; 89) 95 (94; 97) 69 (66; 72) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Ja 272/299 0(0) 91 (87; 94) 98 (95; 99) 98 (96; 99) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 186/189 0(0) 98 (95;100) 97 (94; 99) 17 (12; 23) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 0(0) 0 ( 0; 98) 8 ( 0; 38) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 172/183 0(0) 94 (89; 97) 97 (93; 99) 89 (82; 93) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 112/181 0(0) 62 (54; 69) 88 (82; 92) 58 (50; 65) Syddanmark Nej 951/1137 0(0) 84 (81; 86) 85 (83; 87) 72 (69; 74) Kolding, , O-kir. Afd. Ja 207/221 0(0) 94 (90; 96) 98 (95; 99) 65 (58; 71) O-kir afd., Sygehus Fyn Ja 16/17 0(0) 94 (71;100) 93 (88; 96) 85 (79; 90) OUH Fælles Akut Sengeafd. (Svendborg) Ja 1/1 0(0) 100 ( 3;100) 75 (19; 99) 87 (72; 96) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Ja 452/490 0(0) 92 (90; 94) 94 (90; 96) 82 (77; 86) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Nej 119/152 0(0) 78 (71; 85) 77 (69; 83) 71 (64; 77) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Nej 35/56 0(0) 63 (49; 75) 60 (51; 69) 43 (36; 51) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Nej 33/98 0(0) 34 (24; 44) 53 (36; 69) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja* 88/102 0(0) 86 (78; 92) 75 (64; 84) 80 (71; 87) Midtjylland Ja 997/1056 0(0) 94 (93; 96) 92 (91; 94) 94 (93; 96) AUH, O-kir. Afd. E Ja 230/239 0(0) 96 (93; 98) 79 (74; 83) 99 (97;100) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Ja 50/54 0(0) 93 (82; 98) 96 (85; 99) 87 (78; 93) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Nej 101/135 0(0) 75 (67; 82) 100 (98;100) 99 (96;100) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 134/143 0(0) 94 (88; 97) 89 (83; 93) 96 (91; 98) Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro Ja 13/13 0(0) 100 (75;100) 100 (81;100) 100 (54;100) O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 258/261 0(0) 99 (97;100) 100 (98;100) 86 (81; 90) Randers, O-kir. Afd. O Ja 200/200 0(0) 100 (98;100) 98 (96;100) 98 (95; 99) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 11/11 0(0) 100 (72;100) 100 (48;100) Nordjylland Ja* 523/586 0(0) 89 (86; 92) 92 (90; 94) 82 (79; 85) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Nej 209/247 0(0) 85 (80; 89) 83 (78; 87) 66 (61; 72) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja 193/196 0(0) 98 (96;100) 98 (95; 99) 96 (93; 98) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 57/61 0(0) 93 (84; 98) 100 (94;100) 100 (94;100) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Nej 64/82 0(0) 78 (68; 86) 99 (94;100) 86 (78; 91) 10

11 Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 11

12 12

13 Indikator 2: Tidlig mobilisering Andelen af patienter, der mobiliseres inden for 24 timer efter operationen (Standard: => 80%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraset patienter med indberettet kode for: Vurdering: Ingen indikation for tidlig mobilisering. Opfyldelse af indikator Antal mobiliseret inden for 24 timer efter operation (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Mobilisering påbegyndt <= 24 timer efter operationstidspunkt. På landsplan blev 83% af patienterne mobiliseret inden for 24 timer efter operationen. Dette er en lille stigning på 1 procentpoint i forhold til sidste opgørelsesperiode. Indikatoren er opfyldt på landsplan anden periode i træk. På regionsniveau varierer indikatoropfyldelse i aktuelle år fra 73% i Region Sjælland til 88% i Region Midtjylland. Fire regioner opfylder standarden i aktuelle år. Region Hovedstaden, Syddanmark and Midtjylland har stigende indikatoropfyldelse fra tidligere år 2012 til aktuelle år 2013, mens Region Sjælland og Nordjylland har faldende indikatoropfyldelse. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 2: Standarden er opfyldt på landsplan, og lidt bedre end i forrige periode. Dog er det nu kun i 4 ud af 5 regioner man når målet, hvor målet nåedes i alle fem regioner sidste år. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 5290/ (6) 83 (82; 84) 82 (81; 83) 76 (75; 77) Hovedstaden Ja 1424/ (3) 84 (82; 86) 81 (79; 83) 69 (66; 71) Sjælland Nej 770/ (10) 73 (70; 76) 79 (76; 81) 69 (66; 72) Syddanmark Ja 1218/ (7) 83 (81; 85) 81 (79; 83) 83 (81; 85) Midtjylland Ja 1246/ (3) 88 (86; 90) 83 (81; 85) 82 (80; 84) Nordjylland Ja 632/751 54(7) 84 (81; 87) 86 (84; 89) 75 (72; 77) Hovedstaden Ja 1424/ (3) 84 (82; 86) 81 (79; 83) 69 (66; 71) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Nej 285/380 19(5) 75 (70; 79) 74 (69; 78) 62 (57; 67) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 52/57 2(3) 91 (81; 97) 85 (74; 92) 65 (52; 77) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Ja 398/488 15(3) 82 (78; 85) 85 (82; 88) 75 (71; 78) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 395/444 11(2) 89 (86; 92) 75 (71; 79) 64 (59; 69) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Ja 294/323 6(2) 91 (87; 94) 90 (86; 93) 74 (69; 79) Sjælland Nej 770/ (10) 73 (70; 76) 79 (76; 81) 69 (66; 72) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 204/311 29(9) 66 (60; 71) 77 (72; 82) 68 (63; 73) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja* 178/228 3(1) 78 (72; 83) 75 (69; 81) 76 (69; 82) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 8 ( 0; 36) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 225/261 11(4) 86 (81; 90) 84 (79; 88) 74 (69; 80) 13

14 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 163/252 69(21) 65 (58; 71) 78 (72; 83) 63 (57; 69) Syddanmark Ja 1218/ (7) 83 (81; 85) 81 (79; 83) 83 (81; 85) Kolding, , O-kir. Afd. Ja 191/217 10(4) 88 (83; 92) 93 (89; 96) 83 (77; 87) O-kir afd., Sygehus Fyn Ja 24/25 1(4) 96 (80;100) 92 (88; 95) 85 (81; 89) OUH Fælles Akut Sengeafd. (Svendborg) Ja 1/1 0(0) 100 ( 3;100) 83 (36;100) 86 (75; 94) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Ja 485/571 38(6) 85 (82; 88) 78 (73; 82) 80 (75; 85) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Ja 216/248 15(6) 87 (82; 91) 79 (74; 84) 82 (77; 87) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Ja* 95/125 6(5) 76 (68; 83) 71 (64; 76) 83 (78; 87) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Nej 118/167 24(13) 71 (63; 77) 66 (52; 77) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja 88/106 11(9) 83 (74; 90) 79 (71; 86) 87 (81; 92) Midtjylland Ja 1246/ (3) 88 (86; 90) 83 (81; 85) 82 (80; 84) AUH, O-kir. Afd. E Ja 283/323 10(3) 88 (84; 91) 74 (69; 78) 95 (92; 97) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Ja 63/67 3(4) 94 (85; 98) 87 (77; 94) 69 (59; 77) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Ja 163/195 22(10) 84 (78; 88) 92 (88; 96) 90 (85; 94) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 177/206 9(4) 86 (80; 90) 75 (69; 81) 82 (77; 87) Hosp.Senheden Vest, Skst. Holstebro Ja* 15/19 0(0) 79 (54; 94) 88 (68; 97) 70 (35; 93) O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 324/367 5(1) 88 (85; 91) 87 (83; 91) 77 (72; 81) Randers, O-kir. Afd. O Ja 212/227 0(0) 93 (89; 96) 88 (84; 92) 70 (64; 76) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 9/10 0(0) 90 (55;100) 80 (28; 99) Nordjylland Ja 632/751 54(7) 84 (81; 87) 86 (84; 89) 75 (72; 77) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Ja 274/328 28(8) 84 (79; 87) 83 (79; 87) 66 (62; 71) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja 228/241 4(2) 95 (91; 97) 93 (90; 96) 89 (85; 93) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 59/70 4(5) 84 (74; 92) 87 (77; 93) 93 (86; 97) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Nej 71/112 18(14) 63 (54; 72) 79 (70; 86) 53 (43; 62) Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 14

15 15

16 Indikator 3A: Basismobilitet forud for aktuelle fraktur Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet forud for aktuelle fraktur (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb. Opfyldelse af indikator Antal med vurderet basismobilitet forud for aktuelle fraktur (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Vurdering af basismobilitet målt ved indlæggelsen samt CAS tillægskode med værdi fra 0-6. Idet CAS blev obligatorisk at bruge forud for aktuelle fraktur fra 1.maj 2013, bliver indikator opgjort kun for patienter indlagt i perioden fra 1. maj 2013 til 30. november 2013 (aktuelle periode). CAS kode uoplyst eller missing tæller som failure. For at kunne give et mere retvisende billede af måling af basismobilitet før hoftebruddet er denne beregningsmetode blevet besluttet på den nationale kliniske audit marts 2014 idet den hidtidige beregningsmetode havde nogle uhensigtsmæssigheder. Således er resultaterne, i den løbende afrapportering, som afdelingerne har haft at forholde sig til i 2013, ikke er i overensstemmelse med de resultater, der er i årsrapporten. De nye beregningsregler vil blive implementeret i ledelsesinformationssystemerne fremover. På landsplan fik 79% af patienterne vurderet deres basismobilitet forud for aktuelle fraktur. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 68% i Region Sjælland og Region Syddanmark til 91% i Region Midtjylland. Kun Region Midtjylland opfylder indikatoren i aktuelle år. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 3A: Målet er ikke nået endnu idet kun en region opfylder standarden. I Region Syddanmark skyldes en del af den lave målopfyldelse, at sygehusene på Fyn i starten af perioden ikke indberettede CAS score. Resten af sygehusene i denne region har målopfyldelse. Baggrunden for forskellen i registreringspraksis er, at det først blev obligatorisk at indberette CAS værdierne 1/

17 Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Nej 2969/ (14) 79 (78; 81) Hovedstaden Nej 872/ (6) 86 (84; 88) Sjælland Nej 445/ (23) 68 (64; 71) Syddanmark Nej 564/ (22) 68 (64; 71) Midtjylland Ja 781/854 64(7) 91 (89; 93) Nordjylland Nej 307/389 38(9) 79 (75; 83) Hovedstaden Nej 872/ (6) 86 (84; 88) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 194/216 15(6) 90 (85; 94) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 30/31 0(0) 97 (83;100) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Nej 222/276 9(3) 80 (75; 85) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 263/274 7(2) 96 (93; 98) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 163/213 32(13) 77 (70; 82) Sjælland Nej 445/ (23) 68 (64; 71) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 151/187 19(9) 81 (74; 86) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 118/124 5(4) 95 (90; 98) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 173/181 6(3) 96 (91; 98) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 3/ (50) 2 ( 0; 5) Syddanmark Nej 564/ (22) 68 (64; 71) Kolding, , O-kir. Afd. Nej 87/139 29(17) 63 (54; 71) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Nej 161/ (34) 47 (41; 52) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Ja 130/140 8(5) 93 (87; 97) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Ja 14/15 0(0) 93 (68;100) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Ja* 118/140 21(13) 84 (77; 90) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja 54/57 3(5) 95 (85; 99) Midtjylland Ja 781/854 64(7) 91 (89; 93) AUH, O-kir. Afd. E Ja 185/194 8(4) 95 (91; 98) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Nej 0/38 38(50) 0 ( 0; 9) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Ja 90/94 3(3) 96 (89; 99) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 130/138 8(5) 94 (89; 97) Hosp.Senheden Vest, Skst. Holstebro Ja 12/12.(.) 100 (74;100) 17

18 Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 216/223 7(3) 97 (94; 99) Randers, O-kir. Afd. O Ja 141/148 0(0) 95 (90; 98) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 7/7.(.) 100 (59;100) Nordjylland Nej 307/389 38(9) 79 (75; 83) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Nej 114/172 32(16) 66 (59; 73) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja* 109/122 5(4) 89 (82; 94) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 39/39.(.) 100 (91;100) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Ja* 45/56 1(2) 80 (68; 90) Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 18

19 19

20 Indikator 3B: Basismobilitet ved udskrivelsen Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet ved udskrivelsen (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraregnet patienter der er døde under indlæggelsesforløbet. Opfyldelse af indikator Antal med vurderet basismobilitet ved udskrivelsen (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Vurdering af basismobilitet ved udskrivelsen samt CAS tillægskode med værdi fra 0-6. CAS kode uoplyst eller missing tæller som failure. På landsplan fik 84% af patienterne vurderet deres basismobilitet ved udskrivelse. Der er tale om en lille stigning på 4% i forhold til tidligere 2012 år. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 57% i Region Syddanmark til 96% i Region Midtjylland. Fire regioner opfylder indikatoren, i lighed med sidste år, undtagen Region Syddanmark. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 3B: Målet er opfyldt i alle regioner bortset fra i Region Syddanmark, baggrunden er også her at sygehusene på FYN ikke i starten af perioden indberettede CAS score. Der kan derfor fremover forventes målopfyldelse. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 5395/ (13) 84 (83; 85) 80 (79; 81) 72 (71; 73) Hovedstaden Ja 1583/ (8) 90 (88; 91) 89 (88; 91) 84 (82; 85) Sjælland Ja 962/ (4) 90 (88; 92) 93 (91; 95) 76 (74; 79) Syddanmark Nej 838/ (30) 57 (54; 59) 43 (40; 45) 44 (42; 47) Midtjylland Ja 1379/ (4) 96 (95; 97) 92 (91; 94) 76 (74; 78) Nordjylland Ja* 633/714 63(8) 89 (86; 91) 93 (90; 94) 86 (84; 88) Hovedstaden Ja 1583/ (8) 90 (88; 91) 89 (88; 91) 84 (82; 85) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 369/389 18(4) 95 (92; 97) 94 (91; 96) 90 (86; 92) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja* 43/52 6(10) 83 (70; 92) 88 (78; 95) 80 (68; 89) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Ja 497/514 14(3) 97 (95; 98) 86 (83; 89) 82 (78; 85) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 409/424 11(3) 96 (94; 98) 97 (95; 99) 93 (90; 95) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 265/ (23) 69 (64; 74) 80 (75; 84) 70 (65; 75) Sjælland Ja 962/ (4) 90 (88; 92) 93 (91; 95) 76 (74; 79) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 227/292 16(5) 78 (73; 82) 88 (83; 92) 89 (85; 93) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 216/220 4(2) 98 (95;100) 97 (93; 99) 96 (92; 98) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 0 ( 0; 26) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 286/298 10(3) 96 (93; 98) 97 (95; 99) 92 (88; 95) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Ja 233/253 17(6) 92 (88; 95) 90 (85; 94) 28 (22; 34) 20

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2012 1. december 2011 30. november 2012 Version 2,18.april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2011 1. december 2010 30. november 2011 Version 2, kommenteret Marts 2012 2 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

NIP-hoftenære frakturer

NIP-hoftenære frakturer Det Nationale Indikatorprojekt NIP-hoftenære frakturer National auditrapport 1. marts 2010 30. november 2010 Version 4, kommenteret 1. juni 2011 2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.0 September 2015 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.1 Januar 2016 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 2.5 September 2012 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk tværfagligt register for hoftebrud. Kliniske indikatorers vej fra ide til kvalitetsforbedring

Dansk tværfagligt register for hoftebrud. Kliniske indikatorers vej fra ide til kvalitetsforbedring Dansk tværfagligt register for hoftebrud. Kliniske indikatorers vej fra ide til kvalitetsforbedring Hanne Mainz. Formand for databasestyregruppen DrHoftebrud Klinisk sygeplejespecialist, PhD stud. Ortopædkirurgisk

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Version 4 Juni 2013 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Komplethedsgrad 2014 94% Antal

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DETALJER VEDR. DATAGRUNDLAG

DETALJER VEDR. DATAGRUNDLAG 77 8. APPENDIKS Detaljer vedr. datagrundlag 78...Tabel 1. Antal ambulante besøg/kontakter med KOL-diagnose i alt 78...Tabel 2. Antal ambulante besøg/kontakter på KOL-ansvarlige ambulatorier 90...Tabel

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.3 August 2016 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave 29. juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013)

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013) 1 DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Årsrapport (1. august 2012-31. juli 2013) December 2013 2 Årsrapportens forfattere Denne årsrapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere