DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport december november 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013."

Transkript

1 DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport december november 2013 Endelig udgave 6.april 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Formandskabet for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud udgøres af ledende overlæge, MPM Niels Dieter Röck, Odense Universitetshospital og klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san, ph.d.-stud. Hanne Mainz, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i KCEB-Nord er afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og 2

3 Indhold 1. Konklusioner og anbefalinger Oversigt over alle indikatorerne Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau... 9 Indikator 1: Smerter... 9 Indikator 2: Tidlig mobilisering Indikator 3A: Basismobilitet forud for aktuelle fraktur Indikator 3B: Basismobilitet ved udskrivelsen Indikator 4: Rehabilitering Indikator 5: Osteoporoseprofylakse Indikator 6: Faldprofylakse Indikator 7: Overlevelse Indikator 8: Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. medial fraktur af lårbenshals uanset lårbensbrudstilling Indikator 8a. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. uforskudt medial fraktur Indikator 8b. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. forskudt medial fraktur Indikator 9. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. per/subtrochantær lårbensbrud Indikator 10: Reoperation, hemi- eller totalalloplastik Indikator 11: Reoperation, dyb infektion Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Definitioner og inklusionskriterier for patientforløb i LPR Datagrundlag Patient grundlag for årsrapport Patientgrundlag for de enkelte indikatorer Incidens beregning Styregruppens medlemmer Supplerende justerede risiko analyser Supplerende tabel 1 til indikator Supplerende tabel 2 til indikator Supplerende tabel 3 til indikator 8a

4 Supplerende tabel 4 til indikator 8b Supplerende tabel 5 til indikator Supplerende tabel 6 til indikator Supplerende tabel 7 til indikator Appendiks Datakomplethed og datakvalitet Vejledning i fortolkning af resultater fra DrHOFTEBRUD Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Bilag 1: Supplerende All-or-None analyser Bilag 2: Fordeling af prognostiske faktorer og andre variable Alder Køn Boligforhold BMI Ernæringstilstand Basismobilitet ved indlæggelsen Basismobilitet inden udskrivelsen Lårbensbrudtype Lårbensbrudstilling Operationstype Operationsside Operationsdelay Charlson Comorbiditet index score Bilag 3. Procedurekoder fordelt på primær aktionsdiagnoser per afdeling

5 1. Konklusioner og anbefalinger Det er nu 12. gang siden 2003 at der, først i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), og nu i RKKP regi, kan præsenteres data vedrørende kvaliteten og behandlingen af de borgere over 65 år, der har pådraget sig et hoftenært lårbensbrud. Formålet er fortsat at bidrage til en løbende forbedring af kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser til denne patientgruppe, som udgør en stor patientgruppe i sygehusvæsenet. Landet rundt arbejdes der ihærdigt med at med at optimere og forbedre kvaliteten i patientforløbene. Indrapportering af data, analyse af disse og formidling af resultater af disse analyser, er et væsentligt redskab i dette kvalitetsarbejde. I alt 14 indikatorer er udvalgt til at beskrive kvaliteten. De er fordelt på 6 procesindikatorer og 5 resultatindikatorer. Generelt set er afdelingerne blevet bedre og bedre til at indrapportere data, og målopfyldelsen er blevet bedre og bedre men der er fortsat områder, hvor der er behov for fokus. Resultatet vedrørende den meget væsentlige parameter, 30 dages overlevelse, er gået lidt tilbage i år, men der er tale om marginale forskelle og erfaringen viser at de, der ligger lavt, ret hurtigt får forbedrede resultater, hvilket netop er hovedformålet med at have løbende fokus på kvaliteten. Muligheden for at korrigere, hvis resultaterne bliver dårligere, både absolut og relativt, er til stede. Efter at der for nogen år siden kom øget fokus på det akutte område i det danske sygehusvæsen, med det formål at sikre bedre og ens akutbehandling døgnet rundt og i hele landet, er der er naturligt ønske om at kunne monitorere denne indsats, og følge kvaliteten af den akutte behandling. Derfor vil indikatorerne blive justeret og suppleret med indikatorer og prognostiske faktorer der generelt kan bidrage til dette formål. Dette betyder at der fra d. 1/ skal indrapporteres i forhold til et nyt sæt indikatorer som offentliggøres om kort tid. Ud over denne større justering foretager styregruppen løbende justeringer. Baggrunden er altid at tilstræbe forbedring af kvaliteten for gruppen af patienter med hoftenære brud. I denne indsats deltager både læger, sygeplejersker og terapeuter. Alle har ansvar for og bidrager med dele af patientforløbene og ingen kan undværes. Det er derfor meget vigtigt, at tilgangen er tværfaglig. Dette tilstræbes både ved sammensætningen af styregruppen, og ved valg af indsatsområder. Samtidig skal indsatsen kunne håndteres i dagligdagen der må ikke blive for megen registrering, og specielt bør dobbeltregistrering undgås. Det betyder, at der ind i mellem opstår konflikt mellem store ambitioner og de praktiske muligheder. I denne sammenhæng er det væsentligt at erindre, at formålet med databasen er løbende at forbedre kvaliteten ved hjælp af indikatorer, som er lettere at håndtere i dagligdagen, end meget præcise målesystemer. Styregruppen søger løbende at afbalancere behovet for præcision med den compliance, der kan opnås hos de, der skal registrere. At der fortsat er behov for indsats overfor patienter med hoftenære brud, skyldes at der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet samtidig er der tale om mange patienter, og antallet må jævnfør nedenstående forventes at øges. Antallet af brud i de seneste år og fremover. 5

6 Antallet af patienter har i aktuel periode (1/ til 30/ ) været eller lidt flere end i den forudgående periode hvor antallet var I de seneste tre perioder er data indsamlet via Landspatientregistret, og der er derfor stor sikkerhed for, at alle relevante patienter er med. Antallet af brud pr. indbygger på 65 år eller derover er faldet en smule over treårsperioden, det samme gælder når man kun ser på de patienter, der er fyldt 85. Samtidig er antallet af ældre borgere steget i samme periode, således at aldringen (det faktum at antallet og andelen af ældre i befolkningen vil vokse), er ved at overhale foryngringen (den formodning at helbredstilstanden vil bedres, også for de ældre). Dette har store perspektiver, idet der i følge Danmarks Statistik i 2050 vil være ca. 1,5 mio. borgere der er fyldt 65 år. Ved en uændret rate vil det betyde, at der i 2050 vil være ca brud i stedet for som nu, hvor der er ca Der er derfor, vigtigt at der fortsat er fokus på denne patientgruppe. Således at kvaliteten af behandlingen følges samtidig med en indsats for at forebygge at bruddene opstår. Det er derfor glædeligt at konstatere, at det er blevet rutine at tage stilling til medicinsk tromboseprofylakse samtidig med at en større og større andel af patienterne får iværksat faldprofylakse. Disse tiltag kan medvirke til at patienter med hoftebrud ikke pådrager sig nye brud. Antal af hoftenære brud hos 65+ årige , antallet af brud pr indb. i aldersgruppen Antal Indbygger 65+ (*1.000) Antal/ Hele Landet ,51 6,96 6,86 Hovedstaden ,25 6,90 6,80 Sjælland ,90 6,53 6,95 Syddanmark ,83 7,02 6,81 Midtjylland ,42 6,93 6,95 Nordjylland ,53 7,74 6,83 Antal af hoftenære brud hos 85+ årige , antallet af brud pr indb. i aldersgruppen Antal Indbygger 65+ (*1.000) Antal/ Hele Landet ,76 26,86 26,68 Hovedstaden ,56 25,29 26,67 Sjælland ,00 26,38 27,02 Syddanmark ,08 27,65 26,59 Midtjylland ,67 27,08 26,98 Nordjylland ,31 29,54 25,91 I forbindelse med arbejdet i styregruppen drøftes kodepraksis ofte, og der er enighed om, at der er behov for, at der udarbejdes en vejledning til hvordan der kodes korrekt, således at der sikres en ensartet national registreringspraksis. Vejledningen vil blive udarbejdet af styregruppen. Når resultaterne vurderes, er det væsentligt at erindre, at selvom patientklientellet er relativt homogent, er der forskelle. Det gør sig f.eks. gældende når komorbiditeten beskrives vha. Charlson comorbidity index score(se afsnittet herom). Jo højere index, jo flere, og alvorligere komorbide tilstande er der registreret pr. patient. Der er størst score i Region Hovedstaden og den falder når man bevæger sig vest- og nordover i landet. 6

7 Fordeling af Charlsonscores 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Region Resultaterne i denne årsrapport viser generelt forbedringer i forhold til de valgte indikatorer. Der er dog fortsat store variationer mellem regionerne og særligt mellem de forskellige sygehuse. For at optimere resultaterne anbefaler styregruppen, at årsrapportens resultater nøje gennemgås regionalt og lokalt med det formål at værdsætte gode resultater og forbedringer, men også at identificere områder hvor resultaterne ikke lever op til standarderne, eller hvor der er sket en forringelse af resultaterne. En regional og lokal udredning og benchmarking er afgørende for, at vi i Danmark sikrer en ensartet høj kvalitet af behandlingen af patienter med hoftebrud. 25 marts 2014 Formandskabet for Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud Niels Dieter Röck Ledende overlæge Odense Universitetshospital Klinisk Sygeplejespecialist Hanne Mainz Århus Universitetshospital 7

8 2. Oversigt over alle indikatorerne Indikatorområde Indikator Type Standard Smerter 1. Tidlig mobilisering 2. Basismobilitet 3a 3b. Rehabilitering 4. Profylakse Osteoporose Profylakse Fald 5. Andelen af patienter, der i hvile og i forbindelse med mobilisering systematisk får vurderet deres smerter ved hjælp af en smerteskala Andelen af patienter, der efter operationen mobiliseres inden for 24 timer Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet med Cumulated Ambulation Score (CAS) forud for aktuelle fraktur Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet med CAS ved udskrivelsen Andelen af patienter, der får udarbejdet en genoptræningsplan som indeholder både ADL funktionsvurdering forud for knoglebruddet og ADL funktionsvurdering inden udskrivelsen Andelen af patienter, hvor der er taget stilling til medicinsk osteoporoseprofylakse Proces Mindst 90% Proces Mindst 80% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% 6. Andelen af patienter, hvor der er taget stilling til faldprofylakse Proces Mindst 90% Overlevelse 7. Andelen af patienter, som er i live 30 dage efter operationsdato Resultat Mindst 90% Reoperation Osteosyntese pga. medial fraktur af lårbenshals Reoperation, Osteosyntese pga per- /subtrochantær femurfraktur Reoperation Hemi- eller totalalloplastik Reoperation Dyb infektion 8. 8a. 8b Andelen af patienter med osteosynteret medial fraktur uanset frakturstilling, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret uforskudt medial fraktur, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret forskudt medial fraktur, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret pertrochantær / subtrochantær femurfraktur der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med en hemi- eller totalalloplastik, der inden for 2 år reopereres Resultat Højst 25% Resultat Højst 10% Resultat Højst 25% Resultat Højst 5% Resultat Højst 10% 11. Andelen af patienter, der reopereres pga. dyb infektion inden for 2 år Resultat Højst 2% For indikatorerne vedr. smerter, tidlig mobilisering, basismobilitet, rehabilitering, osteoporose profylakse, fald profylakse og overlevelse, er indikatorværdier angivet for de følgende tre opgørelsesperioder: aktuelle år 2013 (1. december november 2013) og tidligere år 2012 (1. december november 2012) og 2011 (1. december november 2011). Alle tre perioder er LPR baseret. For indikatorer vedrørende reoperation gælder følgende to opgørelsesperioder: aktuelle år 2011 (1. december november 2011) og tidligere år 2010 (1. marts november 2010). Begge to perioder er LPR baseret. Der kan efter skæringsdatoen for indberetning til de forrige årsrapporter være blevet indberettet ekstra patientforløb til LPR tilhørende tidligere perioder disse forløb er medregnet i denne årsrapport. Derfor kan resultater fra nuværende rapport ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra de tidligere rapporter. Det er udelukkende udskrivningsdatoen, der definerer perioderne, idet udskrivningsdato skal ligge i opgørelsesperioden, uanset dato for operation. 8

9 3. Indikatorresultater på lands, regions og afdelingsniveau De efterfølgende tabeller viser indikatorresultater, dvs. andelen af patienter, der opfylder de forskellige indikatorer under deres samlede indlæggelsesforløb. Indikatorværdien for indikatorer 1-7 er tilordnet den afdeling i regionen, der har indberettet A-diagnose hoftenær lårbensbrud til LPR. Indikatorværdien for indikatorer 8-11 er tilordnet den afdeling i regionen, der har indberettet operationskoden til LPR. Indikator 1: Smerter Andelen af patienter, der i hvile og i forbindelse med mobilisering systematisk får vurderet deres smerter ved hjælp af en smerteskala (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraset patienter med indberettet kode for Smertevurdering forsøgt, men vurdering ikke mulig. Opfyldelse af indikator Antal med målt og registreret smerteniveau (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Systematisk vurdering af smerte ved hjælp af en smerteskala. På landsplan fik 84% af patienterne systematisk vurderet deres smerteintensitet. Dette er et fald på 5% procentpoint i forhold til sidste opgørelsesperiode. Indikatorværdien er endnu ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau er variationen fra 75% til 94%, hvilket er betydeligt mindre i forhold til sidste år. Fire regioner har haft et fald i indikatoropfyldelse i 2013 sammenlignet med sidste periode. Kun Region Midtjylland og Nordjylland opfylder standarden i 2013 til sammenligning opfyldte tre regioner standard i 2012 (Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland). Det må haves in mente, at der er regionale og afdelingsforskelle i andelen af patienter, der angives ikke at kunne medvirke til smertevurdering (data er ikke vist i rapporten). Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 1: Standarden er ikke fuldt opfyldt på landsplan, og resultatet er dårligere end i forrige periode. Dette er ikke tilfredsstillende idet god smertebehandling er megen væsentlig forudsætning for at opnå hurtig mobilisering. Selv i de to regioner, hvor målet på 90% nås, er der hospitaler, hvor man ikke når målet. Der er dermed tale om et område, der fortsat skal arbejdes med. Det er derfor glædeligt, at der er fokus på emnet i Den Danske Kvalitetsmodel (standard : Smertevurdering og behandling). Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 4450/5279 0(0) 84 (83; 85) 89 (88; 90) 81 (80; 82) Hovedstaden Nej 1237/1647 0(0) 75 (73; 77) 85 (84; 87) 85 (83; 86) Sjælland Nej 742/853 0(0) 87 (85; 89) 95 (94; 97) 69 (66; 72) Syddanmark Nej 951/1137 0(0) 84 (81; 86) 85 (83; 87) 72 (69; 74) Midtjylland Ja 997/1056 0(0) 94 (93; 96) 92 (91; 94) 94 (93; 96) Nordjylland Ja* 523/586 0(0) 89 (86; 92) 92 (90; 94) 82 (79; 85) 9

10 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Hovedstaden Nej 1237/1647 0(0) 75 (73; 77) 85 (84; 87) 85 (83; 86) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 283/307 0(0) 92 (89; 95) 94 (90; 96) 86 (82; 90) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 40/42 0(0) 95 (84; 99) 96 (86; 99) 96 (86;100) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Nej 267/545 0(0) 49 (45; 53) 73 (69; 77) 78 (75; 82) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 449/461 0(0) 97 (95; 99) 97 (95; 98) 97 (94; 98) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 198/292 0(0) 68 (62; 73) 78 (73; 83) 74 (68; 79) Sjælland Nej 742/853 0(0) 87 (85; 89) 95 (94; 97) 69 (66; 72) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Ja 272/299 0(0) 91 (87; 94) 98 (95; 99) 98 (96; 99) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 186/189 0(0) 98 (95;100) 97 (94; 99) 17 (12; 23) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 0(0) 0 ( 0; 98) 8 ( 0; 38) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 172/183 0(0) 94 (89; 97) 97 (93; 99) 89 (82; 93) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 112/181 0(0) 62 (54; 69) 88 (82; 92) 58 (50; 65) Syddanmark Nej 951/1137 0(0) 84 (81; 86) 85 (83; 87) 72 (69; 74) Kolding, , O-kir. Afd. Ja 207/221 0(0) 94 (90; 96) 98 (95; 99) 65 (58; 71) O-kir afd., Sygehus Fyn Ja 16/17 0(0) 94 (71;100) 93 (88; 96) 85 (79; 90) OUH Fælles Akut Sengeafd. (Svendborg) Ja 1/1 0(0) 100 ( 3;100) 75 (19; 99) 87 (72; 96) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Ja 452/490 0(0) 92 (90; 94) 94 (90; 96) 82 (77; 86) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Nej 119/152 0(0) 78 (71; 85) 77 (69; 83) 71 (64; 77) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Nej 35/56 0(0) 63 (49; 75) 60 (51; 69) 43 (36; 51) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Nej 33/98 0(0) 34 (24; 44) 53 (36; 69) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja* 88/102 0(0) 86 (78; 92) 75 (64; 84) 80 (71; 87) Midtjylland Ja 997/1056 0(0) 94 (93; 96) 92 (91; 94) 94 (93; 96) AUH, O-kir. Afd. E Ja 230/239 0(0) 96 (93; 98) 79 (74; 83) 99 (97;100) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Ja 50/54 0(0) 93 (82; 98) 96 (85; 99) 87 (78; 93) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Nej 101/135 0(0) 75 (67; 82) 100 (98;100) 99 (96;100) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 134/143 0(0) 94 (88; 97) 89 (83; 93) 96 (91; 98) Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro Ja 13/13 0(0) 100 (75;100) 100 (81;100) 100 (54;100) O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 258/261 0(0) 99 (97;100) 100 (98;100) 86 (81; 90) Randers, O-kir. Afd. O Ja 200/200 0(0) 100 (98;100) 98 (96;100) 98 (95; 99) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 11/11 0(0) 100 (72;100) 100 (48;100) Nordjylland Ja* 523/586 0(0) 89 (86; 92) 92 (90; 94) 82 (79; 85) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Nej 209/247 0(0) 85 (80; 89) 83 (78; 87) 66 (61; 72) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja 193/196 0(0) 98 (96;100) 98 (95; 99) 96 (93; 98) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 57/61 0(0) 93 (84; 98) 100 (94;100) 100 (94;100) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Nej 64/82 0(0) 78 (68; 86) 99 (94;100) 86 (78; 91) 10

11 Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 11

12 12

13 Indikator 2: Tidlig mobilisering Andelen af patienter, der mobiliseres inden for 24 timer efter operationen (Standard: => 80%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraset patienter med indberettet kode for: Vurdering: Ingen indikation for tidlig mobilisering. Opfyldelse af indikator Antal mobiliseret inden for 24 timer efter operation (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Mobilisering påbegyndt <= 24 timer efter operationstidspunkt. På landsplan blev 83% af patienterne mobiliseret inden for 24 timer efter operationen. Dette er en lille stigning på 1 procentpoint i forhold til sidste opgørelsesperiode. Indikatoren er opfyldt på landsplan anden periode i træk. På regionsniveau varierer indikatoropfyldelse i aktuelle år fra 73% i Region Sjælland til 88% i Region Midtjylland. Fire regioner opfylder standarden i aktuelle år. Region Hovedstaden, Syddanmark and Midtjylland har stigende indikatoropfyldelse fra tidligere år 2012 til aktuelle år 2013, mens Region Sjælland og Nordjylland har faldende indikatoropfyldelse. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 2: Standarden er opfyldt på landsplan, og lidt bedre end i forrige periode. Dog er det nu kun i 4 ud af 5 regioner man når målet, hvor målet nåedes i alle fem regioner sidste år. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 5290/ (6) 83 (82; 84) 82 (81; 83) 76 (75; 77) Hovedstaden Ja 1424/ (3) 84 (82; 86) 81 (79; 83) 69 (66; 71) Sjælland Nej 770/ (10) 73 (70; 76) 79 (76; 81) 69 (66; 72) Syddanmark Ja 1218/ (7) 83 (81; 85) 81 (79; 83) 83 (81; 85) Midtjylland Ja 1246/ (3) 88 (86; 90) 83 (81; 85) 82 (80; 84) Nordjylland Ja 632/751 54(7) 84 (81; 87) 86 (84; 89) 75 (72; 77) Hovedstaden Ja 1424/ (3) 84 (82; 86) 81 (79; 83) 69 (66; 71) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Nej 285/380 19(5) 75 (70; 79) 74 (69; 78) 62 (57; 67) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 52/57 2(3) 91 (81; 97) 85 (74; 92) 65 (52; 77) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Ja 398/488 15(3) 82 (78; 85) 85 (82; 88) 75 (71; 78) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 395/444 11(2) 89 (86; 92) 75 (71; 79) 64 (59; 69) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Ja 294/323 6(2) 91 (87; 94) 90 (86; 93) 74 (69; 79) Sjælland Nej 770/ (10) 73 (70; 76) 79 (76; 81) 69 (66; 72) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 204/311 29(9) 66 (60; 71) 77 (72; 82) 68 (63; 73) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja* 178/228 3(1) 78 (72; 83) 75 (69; 81) 76 (69; 82) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 8 ( 0; 36) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 225/261 11(4) 86 (81; 90) 84 (79; 88) 74 (69; 80) 13

14 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 163/252 69(21) 65 (58; 71) 78 (72; 83) 63 (57; 69) Syddanmark Ja 1218/ (7) 83 (81; 85) 81 (79; 83) 83 (81; 85) Kolding, , O-kir. Afd. Ja 191/217 10(4) 88 (83; 92) 93 (89; 96) 83 (77; 87) O-kir afd., Sygehus Fyn Ja 24/25 1(4) 96 (80;100) 92 (88; 95) 85 (81; 89) OUH Fælles Akut Sengeafd. (Svendborg) Ja 1/1 0(0) 100 ( 3;100) 83 (36;100) 86 (75; 94) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Ja 485/571 38(6) 85 (82; 88) 78 (73; 82) 80 (75; 85) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Ja 216/248 15(6) 87 (82; 91) 79 (74; 84) 82 (77; 87) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Ja* 95/125 6(5) 76 (68; 83) 71 (64; 76) 83 (78; 87) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Nej 118/167 24(13) 71 (63; 77) 66 (52; 77) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja 88/106 11(9) 83 (74; 90) 79 (71; 86) 87 (81; 92) Midtjylland Ja 1246/ (3) 88 (86; 90) 83 (81; 85) 82 (80; 84) AUH, O-kir. Afd. E Ja 283/323 10(3) 88 (84; 91) 74 (69; 78) 95 (92; 97) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Ja 63/67 3(4) 94 (85; 98) 87 (77; 94) 69 (59; 77) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Ja 163/195 22(10) 84 (78; 88) 92 (88; 96) 90 (85; 94) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 177/206 9(4) 86 (80; 90) 75 (69; 81) 82 (77; 87) Hosp.Senheden Vest, Skst. Holstebro Ja* 15/19 0(0) 79 (54; 94) 88 (68; 97) 70 (35; 93) O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 324/367 5(1) 88 (85; 91) 87 (83; 91) 77 (72; 81) Randers, O-kir. Afd. O Ja 212/227 0(0) 93 (89; 96) 88 (84; 92) 70 (64; 76) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 9/10 0(0) 90 (55;100) 80 (28; 99) Nordjylland Ja 632/751 54(7) 84 (81; 87) 86 (84; 89) 75 (72; 77) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Ja 274/328 28(8) 84 (79; 87) 83 (79; 87) 66 (62; 71) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja 228/241 4(2) 95 (91; 97) 93 (90; 96) 89 (85; 93) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 59/70 4(5) 84 (74; 92) 87 (77; 93) 93 (86; 97) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Nej 71/112 18(14) 63 (54; 72) 79 (70; 86) 53 (43; 62) Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 14

15 15

16 Indikator 3A: Basismobilitet forud for aktuelle fraktur Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet forud for aktuelle fraktur (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb. Opfyldelse af indikator Antal med vurderet basismobilitet forud for aktuelle fraktur (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Vurdering af basismobilitet målt ved indlæggelsen samt CAS tillægskode med værdi fra 0-6. Idet CAS blev obligatorisk at bruge forud for aktuelle fraktur fra 1.maj 2013, bliver indikator opgjort kun for patienter indlagt i perioden fra 1. maj 2013 til 30. november 2013 (aktuelle periode). CAS kode uoplyst eller missing tæller som failure. For at kunne give et mere retvisende billede af måling af basismobilitet før hoftebruddet er denne beregningsmetode blevet besluttet på den nationale kliniske audit marts 2014 idet den hidtidige beregningsmetode havde nogle uhensigtsmæssigheder. Således er resultaterne, i den løbende afrapportering, som afdelingerne har haft at forholde sig til i 2013, ikke er i overensstemmelse med de resultater, der er i årsrapporten. De nye beregningsregler vil blive implementeret i ledelsesinformationssystemerne fremover. På landsplan fik 79% af patienterne vurderet deres basismobilitet forud for aktuelle fraktur. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 68% i Region Sjælland og Region Syddanmark til 91% i Region Midtjylland. Kun Region Midtjylland opfylder indikatoren i aktuelle år. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 3A: Målet er ikke nået endnu idet kun en region opfylder standarden. I Region Syddanmark skyldes en del af den lave målopfyldelse, at sygehusene på Fyn i starten af perioden ikke indberettede CAS score. Resten af sygehusene i denne region har målopfyldelse. Baggrunden for forskellen i registreringspraksis er, at det først blev obligatorisk at indberette CAS værdierne 1/

17 Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Nej 2969/ (14) 79 (78; 81) Hovedstaden Nej 872/ (6) 86 (84; 88) Sjælland Nej 445/ (23) 68 (64; 71) Syddanmark Nej 564/ (22) 68 (64; 71) Midtjylland Ja 781/854 64(7) 91 (89; 93) Nordjylland Nej 307/389 38(9) 79 (75; 83) Hovedstaden Nej 872/ (6) 86 (84; 88) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 194/216 15(6) 90 (85; 94) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 30/31 0(0) 97 (83;100) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Nej 222/276 9(3) 80 (75; 85) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 263/274 7(2) 96 (93; 98) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 163/213 32(13) 77 (70; 82) Sjælland Nej 445/ (23) 68 (64; 71) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 151/187 19(9) 81 (74; 86) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 118/124 5(4) 95 (90; 98) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 173/181 6(3) 96 (91; 98) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 3/ (50) 2 ( 0; 5) Syddanmark Nej 564/ (22) 68 (64; 71) Kolding, , O-kir. Afd. Nej 87/139 29(17) 63 (54; 71) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Nej 161/ (34) 47 (41; 52) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Ja 130/140 8(5) 93 (87; 97) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Ja 14/15 0(0) 93 (68;100) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Ja* 118/140 21(13) 84 (77; 90) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja 54/57 3(5) 95 (85; 99) Midtjylland Ja 781/854 64(7) 91 (89; 93) AUH, O-kir. Afd. E Ja 185/194 8(4) 95 (91; 98) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Nej 0/38 38(50) 0 ( 0; 9) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Ja 90/94 3(3) 96 (89; 99) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 130/138 8(5) 94 (89; 97) Hosp.Senheden Vest, Skst. Holstebro Ja 12/12.(.) 100 (74;100) 17

18 Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 216/223 7(3) 97 (94; 99) Randers, O-kir. Afd. O Ja 141/148 0(0) 95 (90; 98) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 7/7.(.) 100 (59;100) Nordjylland Nej 307/389 38(9) 79 (75; 83) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Nej 114/172 32(16) 66 (59; 73) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja* 109/122 5(4) 89 (82; 94) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 39/39.(.) 100 (91;100) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Ja* 45/56 1(2) 80 (68; 90) Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 18

19 19

20 Indikator 3B: Basismobilitet ved udskrivelsen Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet ved udskrivelsen (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraregnet patienter der er døde under indlæggelsesforløbet. Opfyldelse af indikator Antal med vurderet basismobilitet ved udskrivelsen (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Vurdering af basismobilitet ved udskrivelsen samt CAS tillægskode med værdi fra 0-6. CAS kode uoplyst eller missing tæller som failure. På landsplan fik 84% af patienterne vurderet deres basismobilitet ved udskrivelse. Der er tale om en lille stigning på 4% i forhold til tidligere 2012 år. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 57% i Region Syddanmark til 96% i Region Midtjylland. Fire regioner opfylder indikatoren, i lighed med sidste år, undtagen Region Syddanmark. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 3B: Målet er opfyldt i alle regioner bortset fra i Region Syddanmark, baggrunden er også her at sygehusene på FYN ikke i starten af perioden indberettede CAS score. Der kan derfor fremover forventes målopfyldelse. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 5395/ (13) 84 (83; 85) 80 (79; 81) 72 (71; 73) Hovedstaden Ja 1583/ (8) 90 (88; 91) 89 (88; 91) 84 (82; 85) Sjælland Ja 962/ (4) 90 (88; 92) 93 (91; 95) 76 (74; 79) Syddanmark Nej 838/ (30) 57 (54; 59) 43 (40; 45) 44 (42; 47) Midtjylland Ja 1379/ (4) 96 (95; 97) 92 (91; 94) 76 (74; 78) Nordjylland Ja* 633/714 63(8) 89 (86; 91) 93 (90; 94) 86 (84; 88) Hovedstaden Ja 1583/ (8) 90 (88; 91) 89 (88; 91) 84 (82; 85) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 369/389 18(4) 95 (92; 97) 94 (91; 96) 90 (86; 92) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja* 43/52 6(10) 83 (70; 92) 88 (78; 95) 80 (68; 89) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Ja 497/514 14(3) 97 (95; 98) 86 (83; 89) 82 (78; 85) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 409/424 11(3) 96 (94; 98) 97 (95; 99) 93 (90; 95) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 265/ (23) 69 (64; 74) 80 (75; 84) 70 (65; 75) Sjælland Ja 962/ (4) 90 (88; 92) 93 (91; 95) 76 (74; 79) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 227/292 16(5) 78 (73; 82) 88 (83; 92) 89 (85; 93) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 216/220 4(2) 98 (95;100) 97 (93; 99) 96 (92; 98) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 0 ( 0; 26) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 286/298 10(3) 96 (93; 98) 97 (95; 99) 92 (88; 95) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Ja 233/253 17(6) 92 (88; 95) 90 (85; 94) 28 (22; 34) 20

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 November 2007 Indhold Forord 1. Om kliniske databaser generelt 1.1 Faktorer af betydning for indikatorer og data i DAD 1.2 Klinisk Måle System (KMS) og Analyseportalen

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport, Den Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere