DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport december november 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013."

Transkript

1 DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport december november 2013 Endelig udgave 6.april 2014

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Formandskabet for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud udgøres af ledende overlæge, MPM Niels Dieter Röck, Odense Universitetshospital og klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san, ph.d.-stud. Hanne Mainz, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i KCEB-Nord er afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og 2

3 Indhold 1. Konklusioner og anbefalinger Oversigt over alle indikatorerne Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau... 9 Indikator 1: Smerter... 9 Indikator 2: Tidlig mobilisering Indikator 3A: Basismobilitet forud for aktuelle fraktur Indikator 3B: Basismobilitet ved udskrivelsen Indikator 4: Rehabilitering Indikator 5: Osteoporoseprofylakse Indikator 6: Faldprofylakse Indikator 7: Overlevelse Indikator 8: Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. medial fraktur af lårbenshals uanset lårbensbrudstilling Indikator 8a. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. uforskudt medial fraktur Indikator 8b. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. forskudt medial fraktur Indikator 9. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. per/subtrochantær lårbensbrud Indikator 10: Reoperation, hemi- eller totalalloplastik Indikator 11: Reoperation, dyb infektion Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Definitioner og inklusionskriterier for patientforløb i LPR Datagrundlag Patient grundlag for årsrapport Patientgrundlag for de enkelte indikatorer Incidens beregning Styregruppens medlemmer Supplerende justerede risiko analyser Supplerende tabel 1 til indikator Supplerende tabel 2 til indikator Supplerende tabel 3 til indikator 8a

4 Supplerende tabel 4 til indikator 8b Supplerende tabel 5 til indikator Supplerende tabel 6 til indikator Supplerende tabel 7 til indikator Appendiks Datakomplethed og datakvalitet Vejledning i fortolkning af resultater fra DrHOFTEBRUD Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Bilag 1: Supplerende All-or-None analyser Bilag 2: Fordeling af prognostiske faktorer og andre variable Alder Køn Boligforhold BMI Ernæringstilstand Basismobilitet ved indlæggelsen Basismobilitet inden udskrivelsen Lårbensbrudtype Lårbensbrudstilling Operationstype Operationsside Operationsdelay Charlson Comorbiditet index score Bilag 3. Procedurekoder fordelt på primær aktionsdiagnoser per afdeling

5 1. Konklusioner og anbefalinger Det er nu 12. gang siden 2003 at der, først i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), og nu i RKKP regi, kan præsenteres data vedrørende kvaliteten og behandlingen af de borgere over 65 år, der har pådraget sig et hoftenært lårbensbrud. Formålet er fortsat at bidrage til en løbende forbedring af kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser til denne patientgruppe, som udgør en stor patientgruppe i sygehusvæsenet. Landet rundt arbejdes der ihærdigt med at med at optimere og forbedre kvaliteten i patientforløbene. Indrapportering af data, analyse af disse og formidling af resultater af disse analyser, er et væsentligt redskab i dette kvalitetsarbejde. I alt 14 indikatorer er udvalgt til at beskrive kvaliteten. De er fordelt på 6 procesindikatorer og 5 resultatindikatorer. Generelt set er afdelingerne blevet bedre og bedre til at indrapportere data, og målopfyldelsen er blevet bedre og bedre men der er fortsat områder, hvor der er behov for fokus. Resultatet vedrørende den meget væsentlige parameter, 30 dages overlevelse, er gået lidt tilbage i år, men der er tale om marginale forskelle og erfaringen viser at de, der ligger lavt, ret hurtigt får forbedrede resultater, hvilket netop er hovedformålet med at have løbende fokus på kvaliteten. Muligheden for at korrigere, hvis resultaterne bliver dårligere, både absolut og relativt, er til stede. Efter at der for nogen år siden kom øget fokus på det akutte område i det danske sygehusvæsen, med det formål at sikre bedre og ens akutbehandling døgnet rundt og i hele landet, er der er naturligt ønske om at kunne monitorere denne indsats, og følge kvaliteten af den akutte behandling. Derfor vil indikatorerne blive justeret og suppleret med indikatorer og prognostiske faktorer der generelt kan bidrage til dette formål. Dette betyder at der fra d. 1/ skal indrapporteres i forhold til et nyt sæt indikatorer som offentliggøres om kort tid. Ud over denne større justering foretager styregruppen løbende justeringer. Baggrunden er altid at tilstræbe forbedring af kvaliteten for gruppen af patienter med hoftenære brud. I denne indsats deltager både læger, sygeplejersker og terapeuter. Alle har ansvar for og bidrager med dele af patientforløbene og ingen kan undværes. Det er derfor meget vigtigt, at tilgangen er tværfaglig. Dette tilstræbes både ved sammensætningen af styregruppen, og ved valg af indsatsområder. Samtidig skal indsatsen kunne håndteres i dagligdagen der må ikke blive for megen registrering, og specielt bør dobbeltregistrering undgås. Det betyder, at der ind i mellem opstår konflikt mellem store ambitioner og de praktiske muligheder. I denne sammenhæng er det væsentligt at erindre, at formålet med databasen er løbende at forbedre kvaliteten ved hjælp af indikatorer, som er lettere at håndtere i dagligdagen, end meget præcise målesystemer. Styregruppen søger løbende at afbalancere behovet for præcision med den compliance, der kan opnås hos de, der skal registrere. At der fortsat er behov for indsats overfor patienter med hoftenære brud, skyldes at der er tale om et sygdomsområde med stor morbiditet og mortalitet samtidig er der tale om mange patienter, og antallet må jævnfør nedenstående forventes at øges. Antallet af brud i de seneste år og fremover. 5

6 Antallet af patienter har i aktuel periode (1/ til 30/ ) været eller lidt flere end i den forudgående periode hvor antallet var I de seneste tre perioder er data indsamlet via Landspatientregistret, og der er derfor stor sikkerhed for, at alle relevante patienter er med. Antallet af brud pr. indbygger på 65 år eller derover er faldet en smule over treårsperioden, det samme gælder når man kun ser på de patienter, der er fyldt 85. Samtidig er antallet af ældre borgere steget i samme periode, således at aldringen (det faktum at antallet og andelen af ældre i befolkningen vil vokse), er ved at overhale foryngringen (den formodning at helbredstilstanden vil bedres, også for de ældre). Dette har store perspektiver, idet der i følge Danmarks Statistik i 2050 vil være ca. 1,5 mio. borgere der er fyldt 65 år. Ved en uændret rate vil det betyde, at der i 2050 vil være ca brud i stedet for som nu, hvor der er ca Der er derfor, vigtigt at der fortsat er fokus på denne patientgruppe. Således at kvaliteten af behandlingen følges samtidig med en indsats for at forebygge at bruddene opstår. Det er derfor glædeligt at konstatere, at det er blevet rutine at tage stilling til medicinsk tromboseprofylakse samtidig med at en større og større andel af patienterne får iværksat faldprofylakse. Disse tiltag kan medvirke til at patienter med hoftebrud ikke pådrager sig nye brud. Antal af hoftenære brud hos 65+ årige , antallet af brud pr indb. i aldersgruppen Antal Indbygger 65+ (*1.000) Antal/ Hele Landet ,51 6,96 6,86 Hovedstaden ,25 6,90 6,80 Sjælland ,90 6,53 6,95 Syddanmark ,83 7,02 6,81 Midtjylland ,42 6,93 6,95 Nordjylland ,53 7,74 6,83 Antal af hoftenære brud hos 85+ årige , antallet af brud pr indb. i aldersgruppen Antal Indbygger 65+ (*1.000) Antal/ Hele Landet ,76 26,86 26,68 Hovedstaden ,56 25,29 26,67 Sjælland ,00 26,38 27,02 Syddanmark ,08 27,65 26,59 Midtjylland ,67 27,08 26,98 Nordjylland ,31 29,54 25,91 I forbindelse med arbejdet i styregruppen drøftes kodepraksis ofte, og der er enighed om, at der er behov for, at der udarbejdes en vejledning til hvordan der kodes korrekt, således at der sikres en ensartet national registreringspraksis. Vejledningen vil blive udarbejdet af styregruppen. Når resultaterne vurderes, er det væsentligt at erindre, at selvom patientklientellet er relativt homogent, er der forskelle. Det gør sig f.eks. gældende når komorbiditeten beskrives vha. Charlson comorbidity index score(se afsnittet herom). Jo højere index, jo flere, og alvorligere komorbide tilstande er der registreret pr. patient. Der er størst score i Region Hovedstaden og den falder når man bevæger sig vest- og nordover i landet. 6

7 Fordeling af Charlsonscores 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Region Resultaterne i denne årsrapport viser generelt forbedringer i forhold til de valgte indikatorer. Der er dog fortsat store variationer mellem regionerne og særligt mellem de forskellige sygehuse. For at optimere resultaterne anbefaler styregruppen, at årsrapportens resultater nøje gennemgås regionalt og lokalt med det formål at værdsætte gode resultater og forbedringer, men også at identificere områder hvor resultaterne ikke lever op til standarderne, eller hvor der er sket en forringelse af resultaterne. En regional og lokal udredning og benchmarking er afgørende for, at vi i Danmark sikrer en ensartet høj kvalitet af behandlingen af patienter med hoftebrud. 25 marts 2014 Formandskabet for Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud Niels Dieter Röck Ledende overlæge Odense Universitetshospital Klinisk Sygeplejespecialist Hanne Mainz Århus Universitetshospital 7

8 2. Oversigt over alle indikatorerne Indikatorområde Indikator Type Standard Smerter 1. Tidlig mobilisering 2. Basismobilitet 3a 3b. Rehabilitering 4. Profylakse Osteoporose Profylakse Fald 5. Andelen af patienter, der i hvile og i forbindelse med mobilisering systematisk får vurderet deres smerter ved hjælp af en smerteskala Andelen af patienter, der efter operationen mobiliseres inden for 24 timer Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet med Cumulated Ambulation Score (CAS) forud for aktuelle fraktur Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet med CAS ved udskrivelsen Andelen af patienter, der får udarbejdet en genoptræningsplan som indeholder både ADL funktionsvurdering forud for knoglebruddet og ADL funktionsvurdering inden udskrivelsen Andelen af patienter, hvor der er taget stilling til medicinsk osteoporoseprofylakse Proces Mindst 90% Proces Mindst 80% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% Proces Mindst 90% 6. Andelen af patienter, hvor der er taget stilling til faldprofylakse Proces Mindst 90% Overlevelse 7. Andelen af patienter, som er i live 30 dage efter operationsdato Resultat Mindst 90% Reoperation Osteosyntese pga. medial fraktur af lårbenshals Reoperation, Osteosyntese pga per- /subtrochantær femurfraktur Reoperation Hemi- eller totalalloplastik Reoperation Dyb infektion 8. 8a. 8b Andelen af patienter med osteosynteret medial fraktur uanset frakturstilling, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret uforskudt medial fraktur, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret forskudt medial fraktur, der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med osteosynteret pertrochantær / subtrochantær femurfraktur der inden for 2 år reopereres Andelen af patienter med en hemi- eller totalalloplastik, der inden for 2 år reopereres Resultat Højst 25% Resultat Højst 10% Resultat Højst 25% Resultat Højst 5% Resultat Højst 10% 11. Andelen af patienter, der reopereres pga. dyb infektion inden for 2 år Resultat Højst 2% For indikatorerne vedr. smerter, tidlig mobilisering, basismobilitet, rehabilitering, osteoporose profylakse, fald profylakse og overlevelse, er indikatorværdier angivet for de følgende tre opgørelsesperioder: aktuelle år 2013 (1. december november 2013) og tidligere år 2012 (1. december november 2012) og 2011 (1. december november 2011). Alle tre perioder er LPR baseret. For indikatorer vedrørende reoperation gælder følgende to opgørelsesperioder: aktuelle år 2011 (1. december november 2011) og tidligere år 2010 (1. marts november 2010). Begge to perioder er LPR baseret. Der kan efter skæringsdatoen for indberetning til de forrige årsrapporter være blevet indberettet ekstra patientforløb til LPR tilhørende tidligere perioder disse forløb er medregnet i denne årsrapport. Derfor kan resultater fra nuværende rapport ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra de tidligere rapporter. Det er udelukkende udskrivningsdatoen, der definerer perioderne, idet udskrivningsdato skal ligge i opgørelsesperioden, uanset dato for operation. 8

9 3. Indikatorresultater på lands, regions og afdelingsniveau De efterfølgende tabeller viser indikatorresultater, dvs. andelen af patienter, der opfylder de forskellige indikatorer under deres samlede indlæggelsesforløb. Indikatorværdien for indikatorer 1-7 er tilordnet den afdeling i regionen, der har indberettet A-diagnose hoftenær lårbensbrud til LPR. Indikatorværdien for indikatorer 8-11 er tilordnet den afdeling i regionen, der har indberettet operationskoden til LPR. Indikator 1: Smerter Andelen af patienter, der i hvile og i forbindelse med mobilisering systematisk får vurderet deres smerter ved hjælp af en smerteskala (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraset patienter med indberettet kode for Smertevurdering forsøgt, men vurdering ikke mulig. Opfyldelse af indikator Antal med målt og registreret smerteniveau (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Systematisk vurdering af smerte ved hjælp af en smerteskala. På landsplan fik 84% af patienterne systematisk vurderet deres smerteintensitet. Dette er et fald på 5% procentpoint i forhold til sidste opgørelsesperiode. Indikatorværdien er endnu ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau er variationen fra 75% til 94%, hvilket er betydeligt mindre i forhold til sidste år. Fire regioner har haft et fald i indikatoropfyldelse i 2013 sammenlignet med sidste periode. Kun Region Midtjylland og Nordjylland opfylder standarden i 2013 til sammenligning opfyldte tre regioner standard i 2012 (Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland). Det må haves in mente, at der er regionale og afdelingsforskelle i andelen af patienter, der angives ikke at kunne medvirke til smertevurdering (data er ikke vist i rapporten). Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 1: Standarden er ikke fuldt opfyldt på landsplan, og resultatet er dårligere end i forrige periode. Dette er ikke tilfredsstillende idet god smertebehandling er megen væsentlig forudsætning for at opnå hurtig mobilisering. Selv i de to regioner, hvor målet på 90% nås, er der hospitaler, hvor man ikke når målet. Der er dermed tale om et område, der fortsat skal arbejdes med. Det er derfor glædeligt, at der er fokus på emnet i Den Danske Kvalitetsmodel (standard : Smertevurdering og behandling). Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 4450/5279 0(0) 84 (83; 85) 89 (88; 90) 81 (80; 82) Hovedstaden Nej 1237/1647 0(0) 75 (73; 77) 85 (84; 87) 85 (83; 86) Sjælland Nej 742/853 0(0) 87 (85; 89) 95 (94; 97) 69 (66; 72) Syddanmark Nej 951/1137 0(0) 84 (81; 86) 85 (83; 87) 72 (69; 74) Midtjylland Ja 997/1056 0(0) 94 (93; 96) 92 (91; 94) 94 (93; 96) Nordjylland Ja* 523/586 0(0) 89 (86; 92) 92 (90; 94) 82 (79; 85) 9

10 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Hovedstaden Nej 1237/1647 0(0) 75 (73; 77) 85 (84; 87) 85 (83; 86) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 283/307 0(0) 92 (89; 95) 94 (90; 96) 86 (82; 90) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 40/42 0(0) 95 (84; 99) 96 (86; 99) 96 (86;100) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Nej 267/545 0(0) 49 (45; 53) 73 (69; 77) 78 (75; 82) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 449/461 0(0) 97 (95; 99) 97 (95; 98) 97 (94; 98) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 198/292 0(0) 68 (62; 73) 78 (73; 83) 74 (68; 79) Sjælland Nej 742/853 0(0) 87 (85; 89) 95 (94; 97) 69 (66; 72) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Ja 272/299 0(0) 91 (87; 94) 98 (95; 99) 98 (96; 99) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 186/189 0(0) 98 (95;100) 97 (94; 99) 17 (12; 23) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 0(0) 0 ( 0; 98) 8 ( 0; 38) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 172/183 0(0) 94 (89; 97) 97 (93; 99) 89 (82; 93) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 112/181 0(0) 62 (54; 69) 88 (82; 92) 58 (50; 65) Syddanmark Nej 951/1137 0(0) 84 (81; 86) 85 (83; 87) 72 (69; 74) Kolding, , O-kir. Afd. Ja 207/221 0(0) 94 (90; 96) 98 (95; 99) 65 (58; 71) O-kir afd., Sygehus Fyn Ja 16/17 0(0) 94 (71;100) 93 (88; 96) 85 (79; 90) OUH Fælles Akut Sengeafd. (Svendborg) Ja 1/1 0(0) 100 ( 3;100) 75 (19; 99) 87 (72; 96) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Ja 452/490 0(0) 92 (90; 94) 94 (90; 96) 82 (77; 86) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Nej 119/152 0(0) 78 (71; 85) 77 (69; 83) 71 (64; 77) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Nej 35/56 0(0) 63 (49; 75) 60 (51; 69) 43 (36; 51) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Nej 33/98 0(0) 34 (24; 44) 53 (36; 69) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja* 88/102 0(0) 86 (78; 92) 75 (64; 84) 80 (71; 87) Midtjylland Ja 997/1056 0(0) 94 (93; 96) 92 (91; 94) 94 (93; 96) AUH, O-kir. Afd. E Ja 230/239 0(0) 96 (93; 98) 79 (74; 83) 99 (97;100) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Ja 50/54 0(0) 93 (82; 98) 96 (85; 99) 87 (78; 93) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Nej 101/135 0(0) 75 (67; 82) 100 (98;100) 99 (96;100) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 134/143 0(0) 94 (88; 97) 89 (83; 93) 96 (91; 98) Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro Ja 13/13 0(0) 100 (75;100) 100 (81;100) 100 (54;100) O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 258/261 0(0) 99 (97;100) 100 (98;100) 86 (81; 90) Randers, O-kir. Afd. O Ja 200/200 0(0) 100 (98;100) 98 (96;100) 98 (95; 99) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 11/11 0(0) 100 (72;100) 100 (48;100) Nordjylland Ja* 523/586 0(0) 89 (86; 92) 92 (90; 94) 82 (79; 85) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Nej 209/247 0(0) 85 (80; 89) 83 (78; 87) 66 (61; 72) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja 193/196 0(0) 98 (96;100) 98 (95; 99) 96 (93; 98) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 57/61 0(0) 93 (84; 98) 100 (94;100) 100 (94;100) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Nej 64/82 0(0) 78 (68; 86) 99 (94;100) 86 (78; 91) 10

11 Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 11

12 12

13 Indikator 2: Tidlig mobilisering Andelen af patienter, der mobiliseres inden for 24 timer efter operationen (Standard: => 80%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraset patienter med indberettet kode for: Vurdering: Ingen indikation for tidlig mobilisering. Opfyldelse af indikator Antal mobiliseret inden for 24 timer efter operation (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Mobilisering påbegyndt <= 24 timer efter operationstidspunkt. På landsplan blev 83% af patienterne mobiliseret inden for 24 timer efter operationen. Dette er en lille stigning på 1 procentpoint i forhold til sidste opgørelsesperiode. Indikatoren er opfyldt på landsplan anden periode i træk. På regionsniveau varierer indikatoropfyldelse i aktuelle år fra 73% i Region Sjælland til 88% i Region Midtjylland. Fire regioner opfylder standarden i aktuelle år. Region Hovedstaden, Syddanmark and Midtjylland har stigende indikatoropfyldelse fra tidligere år 2012 til aktuelle år 2013, mens Region Sjælland og Nordjylland har faldende indikatoropfyldelse. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 2: Standarden er opfyldt på landsplan, og lidt bedre end i forrige periode. Dog er det nu kun i 4 ud af 5 regioner man når målet, hvor målet nåedes i alle fem regioner sidste år. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 5290/ (6) 83 (82; 84) 82 (81; 83) 76 (75; 77) Hovedstaden Ja 1424/ (3) 84 (82; 86) 81 (79; 83) 69 (66; 71) Sjælland Nej 770/ (10) 73 (70; 76) 79 (76; 81) 69 (66; 72) Syddanmark Ja 1218/ (7) 83 (81; 85) 81 (79; 83) 83 (81; 85) Midtjylland Ja 1246/ (3) 88 (86; 90) 83 (81; 85) 82 (80; 84) Nordjylland Ja 632/751 54(7) 84 (81; 87) 86 (84; 89) 75 (72; 77) Hovedstaden Ja 1424/ (3) 84 (82; 86) 81 (79; 83) 69 (66; 71) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Nej 285/380 19(5) 75 (70; 79) 74 (69; 78) 62 (57; 67) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 52/57 2(3) 91 (81; 97) 85 (74; 92) 65 (52; 77) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Ja 398/488 15(3) 82 (78; 85) 85 (82; 88) 75 (71; 78) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 395/444 11(2) 89 (86; 92) 75 (71; 79) 64 (59; 69) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Ja 294/323 6(2) 91 (87; 94) 90 (86; 93) 74 (69; 79) Sjælland Nej 770/ (10) 73 (70; 76) 79 (76; 81) 69 (66; 72) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 204/311 29(9) 66 (60; 71) 77 (72; 82) 68 (63; 73) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja* 178/228 3(1) 78 (72; 83) 75 (69; 81) 76 (69; 82) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 8 ( 0; 36) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 225/261 11(4) 86 (81; 90) 84 (79; 88) 74 (69; 80) 13

14 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 163/252 69(21) 65 (58; 71) 78 (72; 83) 63 (57; 69) Syddanmark Ja 1218/ (7) 83 (81; 85) 81 (79; 83) 83 (81; 85) Kolding, , O-kir. Afd. Ja 191/217 10(4) 88 (83; 92) 93 (89; 96) 83 (77; 87) O-kir afd., Sygehus Fyn Ja 24/25 1(4) 96 (80;100) 92 (88; 95) 85 (81; 89) OUH Fælles Akut Sengeafd. (Svendborg) Ja 1/1 0(0) 100 ( 3;100) 83 (36;100) 86 (75; 94) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Ja 485/571 38(6) 85 (82; 88) 78 (73; 82) 80 (75; 85) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Ja 216/248 15(6) 87 (82; 91) 79 (74; 84) 82 (77; 87) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Ja* 95/125 6(5) 76 (68; 83) 71 (64; 76) 83 (78; 87) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Nej 118/167 24(13) 71 (63; 77) 66 (52; 77) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja 88/106 11(9) 83 (74; 90) 79 (71; 86) 87 (81; 92) Midtjylland Ja 1246/ (3) 88 (86; 90) 83 (81; 85) 82 (80; 84) AUH, O-kir. Afd. E Ja 283/323 10(3) 88 (84; 91) 74 (69; 78) 95 (92; 97) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Ja 63/67 3(4) 94 (85; 98) 87 (77; 94) 69 (59; 77) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Ja 163/195 22(10) 84 (78; 88) 92 (88; 96) 90 (85; 94) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 177/206 9(4) 86 (80; 90) 75 (69; 81) 82 (77; 87) Hosp.Senheden Vest, Skst. Holstebro Ja* 15/19 0(0) 79 (54; 94) 88 (68; 97) 70 (35; 93) O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 324/367 5(1) 88 (85; 91) 87 (83; 91) 77 (72; 81) Randers, O-kir. Afd. O Ja 212/227 0(0) 93 (89; 96) 88 (84; 92) 70 (64; 76) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 9/10 0(0) 90 (55;100) 80 (28; 99) Nordjylland Ja 632/751 54(7) 84 (81; 87) 86 (84; 89) 75 (72; 77) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Ja 274/328 28(8) 84 (79; 87) 83 (79; 87) 66 (62; 71) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja 228/241 4(2) 95 (91; 97) 93 (90; 96) 89 (85; 93) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 59/70 4(5) 84 (74; 92) 87 (77; 93) 93 (86; 97) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Nej 71/112 18(14) 63 (54; 72) 79 (70; 86) 53 (43; 62) Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 14

15 15

16 Indikator 3A: Basismobilitet forud for aktuelle fraktur Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet forud for aktuelle fraktur (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb. Opfyldelse af indikator Antal med vurderet basismobilitet forud for aktuelle fraktur (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Vurdering af basismobilitet målt ved indlæggelsen samt CAS tillægskode med værdi fra 0-6. Idet CAS blev obligatorisk at bruge forud for aktuelle fraktur fra 1.maj 2013, bliver indikator opgjort kun for patienter indlagt i perioden fra 1. maj 2013 til 30. november 2013 (aktuelle periode). CAS kode uoplyst eller missing tæller som failure. For at kunne give et mere retvisende billede af måling af basismobilitet før hoftebruddet er denne beregningsmetode blevet besluttet på den nationale kliniske audit marts 2014 idet den hidtidige beregningsmetode havde nogle uhensigtsmæssigheder. Således er resultaterne, i den løbende afrapportering, som afdelingerne har haft at forholde sig til i 2013, ikke er i overensstemmelse med de resultater, der er i årsrapporten. De nye beregningsregler vil blive implementeret i ledelsesinformationssystemerne fremover. På landsplan fik 79% af patienterne vurderet deres basismobilitet forud for aktuelle fraktur. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 68% i Region Sjælland og Region Syddanmark til 91% i Region Midtjylland. Kun Region Midtjylland opfylder indikatoren i aktuelle år. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 3A: Målet er ikke nået endnu idet kun en region opfylder standarden. I Region Syddanmark skyldes en del af den lave målopfyldelse, at sygehusene på Fyn i starten af perioden ikke indberettede CAS score. Resten af sygehusene i denne region har målopfyldelse. Baggrunden for forskellen i registreringspraksis er, at det først blev obligatorisk at indberette CAS værdierne 1/

17 Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI Danmark Nej 2969/ (14) 79 (78; 81) Hovedstaden Nej 872/ (6) 86 (84; 88) Sjælland Nej 445/ (23) 68 (64; 71) Syddanmark Nej 564/ (22) 68 (64; 71) Midtjylland Ja 781/854 64(7) 91 (89; 93) Nordjylland Nej 307/389 38(9) 79 (75; 83) Hovedstaden Nej 872/ (6) 86 (84; 88) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 194/216 15(6) 90 (85; 94) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja 30/31 0(0) 97 (83;100) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Nej 222/276 9(3) 80 (75; 85) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 263/274 7(2) 96 (93; 98) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 163/213 32(13) 77 (70; 82) Sjælland Nej 445/ (23) 68 (64; 71) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 151/187 19(9) 81 (74; 86) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 118/124 5(4) 95 (90; 98) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 173/181 6(3) 96 (91; 98) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Nej 3/ (50) 2 ( 0; 5) Syddanmark Nej 564/ (22) 68 (64; 71) Kolding, , O-kir. Afd. Nej 87/139 29(17) 63 (54; 71) OUH, Od + Mi O-kir. Afd. O Nej 161/ (34) 47 (41; 52) SVS O-kir. afsnit (Esbjerg) Ja 130/140 8(5) 93 (87; 97) Sgh. Sønderjyll., Aabenraa, Ortopædkir. Afd. Ja 14/15 0(0) 93 (68;100) Sygehus Sønderjylland - Ortopædisk klinik Ja* 118/140 21(13) 84 (77; 90) Vejle Sygehus, O-kir. afd. Ja 54/57 3(5) 95 (85; 99) Midtjylland Ja 781/854 64(7) 91 (89; 93) AUH, O-kir. Afd. E Ja 185/194 8(4) 95 (91; 98) HE Midt RH Silkeborg, O-kir Nej 0/38 38(50) 0 ( 0; 9) HE Midt, RH Viborg, O-kir. Afd Ja 90/94 3(3) 96 (89; 99) HEH, O-kir. Sengeafd. Ja 130/138 8(5) 94 (89; 97) Hosp.Senheden Vest, Skst. Holstebro Ja 12/12.(.) 100 (74;100) 17

18 Uoplyst Aktuelle år Standard Tæller/ antal 2013 opfyldt nævner (%) % 95% CI O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest Ja 216/223 7(3) 97 (94; 99) Randers, O-kir. Afd. O Ja 141/148 0(0) 95 (90; 98) Reg. Hosp. Randers, Skst. Q - Randers Ja 7/7.(.) 100 (59;100) Nordjylland Nej 307/389 38(9) 79 (75; 83) Aalborg UH, Alb O-kir sengeafd. Nej 114/172 32(16) 66 (59; 73) Aalborg UH, Hjr O-kir sengeafd. Ja* 109/122 5(4) 89 (82; 94) Aalborg UH, Far O-kir sengeafd. Ja 39/39.(.) 100 (91;100) Sygehus Thy - Mors, Ortopæd. Sengeafd. Ja* 45/56 1(2) 80 (68; 90) Patienter registreret under Hosp.senheden Vest, Skst. Holstebro er fejlregistreret og hører endelig under O-kir. afd. Hospitalsenheden Vest. 18

19 19

20 Indikator 3B: Basismobilitet ved udskrivelsen Andelen af patienter, der får vurderet deres basismobilitet ved udskrivelsen (Standard: => 90%) I indikatortabellen angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%.'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk-epidemiologisk kommentar: Antal patientforløb relevante for denne indikator (nævner) omfatter alle patientforløb, fraregnet patienter der er døde under indlæggelsesforløbet. Opfyldelse af indikator Antal med vurderet basismobilitet ved udskrivelsen (tæller) forudsætter, at der er indberettet kode for Vurdering af basismobilitet ved udskrivelsen samt CAS tillægskode med værdi fra 0-6. CAS kode uoplyst eller missing tæller som failure. På landsplan fik 84% af patienterne vurderet deres basismobilitet ved udskrivelse. Der er tale om en lille stigning på 4% i forhold til tidligere 2012 år. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 57% i Region Syddanmark til 96% i Region Midtjylland. Fire regioner opfylder indikatoren, i lighed med sidste år, undtagen Region Syddanmark. Faglig klinisk kommentar og anbefaling til indikator 3B: Målet er opfyldt i alle regioner bortset fra i Region Syddanmark, baggrunden er også her at sygehusene på FYN ikke i starten af perioden indberettede CAS score. Der kan derfor fremover forventes målopfyldelse. Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 5395/ (13) 84 (83; 85) 80 (79; 81) 72 (71; 73) Hovedstaden Ja 1583/ (8) 90 (88; 91) 89 (88; 91) 84 (82; 85) Sjælland Ja 962/ (4) 90 (88; 92) 93 (91; 95) 76 (74; 79) Syddanmark Nej 838/ (30) 57 (54; 59) 43 (40; 45) 44 (42; 47) Midtjylland Ja 1379/ (4) 96 (95; 97) 92 (91; 94) 76 (74; 78) Nordjylland Ja* 633/714 63(8) 89 (86; 91) 93 (90; 94) 86 (84; 88) Hovedstaden Ja 1583/ (8) 90 (88; 91) 89 (88; 91) 84 (82; 85) Bispebjerg Hospital, O-kir. afd. M Ja 369/389 18(4) 95 (92; 97) 94 (91; 96) 90 (86; 92) Bornholms Hospital, Kir. Afd. Ja* 43/52 6(10) 83 (70; 92) 88 (78; 95) 80 (68; 89) Herlev Hospital, O-kir. Afd. T Ja 497/514 14(3) 97 (95; 98) 86 (83; 89) 82 (78; 85) Hvidovre/Glostrup Hospital, - O-kir. Afd. Ja 409/424 11(3) 96 (94; 98) 97 (95; 99) 93 (90; 95) Nordsjællands Hospital, HI - HL, - O-kir. Afd. Nej 265/ (23) 69 (64; 74) 80 (75; 84) 70 (65; 75) Sjælland Ja 962/ (4) 90 (88; 92) 93 (91; 95) 76 (74; 79) 3800E20 - KOE O-kir. Afd. Nej 227/292 16(5) 78 (73; 82) 88 (83; 92) 89 (85; 93) 3800J40 - HOL O-kir. Afd. Ja 216/220 4(2) 98 (95;100) 97 (93; 99) 96 (92; 98) 3800P70 - NAE O-kir. Afd. Ja* 0/1 1(50) 0 ( 0; 98) 0 ( 0; 26) 3800S30 - SLA O-kir. Afd. Ja 286/298 10(3) 96 (93; 98) 97 (95; 99) 92 (88; 95) 3800X00+V40 - NFS, O-kir. Ja 233/253 17(6) 92 (88; 95) 90 (85; 94) 28 (22; 34) 20

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bilag 1d: Geriatrisk og ortopædkirurgisk afdeling, Århus

Bilag 1d: Geriatrisk og ortopædkirurgisk afdeling, Århus Bilag 1d: Geriatrisk og ortopædkirurgisk afdeling, Århus Casebeskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRHUS SYGEHUS: ORTOPÆDKIRURGISK OG GERIATRISK AFDELING...3 1.1 FAKTA... 3 1.1.1 Afdelingerne...5 1.2 HVORDAN

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Strukturelle forhold og opgørelse af patientgrundlag og aktivitet i Landspatientregisteret 2013

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Strukturelle forhold og opgørelse af patientgrundlag og aktivitet i Landspatientregisteret 2013 Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Strukturelle forhold og opgørelse af patientgrundlag og aktivitet i Landspatientregisteret 2013 Høringsudgave december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Dokumentalistrapport. Version 1.0

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. Dokumentalistrapport. Version 1.0 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Version 1.0 Juli 2014 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG

Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG Tirsdag d. 8. oktober 2013 Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Registre i medicinsk forskning Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Om mig Siden 2007 biostatistiker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. læst matematik i Tyskland

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Landsregisteret Karbase

Landsregisteret Karbase Landsregisteret Karbase www.karbase.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere