Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat varetagelse af opgaven med bevilling af lån til pensionisters ejendomsskat. Der er for tiden ingen udsigt til, at aktiviteten på området falder, idet antallet af personer på efterløn og pension stiger i de kommende år. Der har i de senere år været så mange nye ansøgninger om lån, at opgaven ikke mere kan løses med den nuværende bemanding. Der søges derfor om resurser til at ansætte yderligere 2 medarbejdere. Udgiften søges finansieret delvist ved at de skadesløsbreve (svarer til pantebreve), der tinglyses som sikkerhed for lånene, gives en størrelse svarende til 10 års ejendomsskat mod 15 år i dag. Rådhuset 8100 Århus C Sagsnummer POB/08/02114 Sagsbehandler Holger Kjerulf Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte De ikke finansierede restudgifter foreslås gjort til emne ved de kommende budgetforhandlinger. Da låneordningen er en stor udgift for kommunen, og da den i stort omfang bruges af ejendomsejere, som ikke er økonomisk trængte, foreslås det, at der rettes henvendelse til Kommunernes Landsforening med opfordring til, at de anmoder regeringen om at ophæve ordningen eller alternativt at kommunen kan pålægge låntager at betale tinglysningsudgiften. 2. Beslutningspunkter At 1) byrådet tilslutter sig, at der fra 2009 ansættes yderligere 2 medarbejdere til opgaven med bevilling af lån til pensionister,

2 At 2) skadesløsbrevene, der tinglyses som sikkerhed for lånene, gives en størrelse svarende til 10 års ejendomsskat, At 3) der gives en merudgiftsbevilling på kr. med rammekorrigerende effekt på sektor 2.21 fra 2009 og indtil ordningen nedlægges som beskrevet i indstillingen, og at merudgiften finansieres delvist ved mindre udgifter på kr. til tinglysningsafgift på sektor 2.22, samt at restfinansieringen på kr. indgår i de kommende budgetdrøftelser. At 4) at der rettes henvendelse til Kommunernes Landsforening med opfordring til, at de anmoder regeringen om at ophæve ordningen eller alternativt at kommunen kan pålægge låntager at betale tinglysningsudgiften. 3. Baggrund Muligheden for at pensionister kan få lån til betaling af deres ejendomsskat blev indført ved lov i Ordningen er ikke valgfri for kommunen, som skal stille lånemuligheden til rådighed for borgerne. Udviklingen i låneordningen: Frem til ca var antallet af lån under 500, og opgaven kunne løses af 1 person. I årene frem til midten af 80 erne var der en jævn stigning i antallet af lån, og bemandingen på opgaven blev derfor forøget i midten af 80 erne. Fra midten af 80 erne og indtil år 2000 lå antallet af lån nogenlunde stabilt på ca Tilgangen af nye lån blev stort set modsvaret af lån, som blev indfriet enten på grund af låntagernes salg af deres ejendom eller på grund af dødsfald. I år 2000 skete der en stor forøgelse af nye ansøgninger om lån, så det samlede antal lån oversteg 2500 ved udgangen af år 2001, og bemandingen blev igen forøget - til 2½ medarbejdere. Siden er antallet af lån steget kraftigt, og det er nu på ca Med de ansøgninger som er modtaget, men endnu ikke behandlet, vil antallet af lån overstige 5000 inden årets udgang. Diagram over udviklingen i antal lån: Side 2 af 7

3 Ligeledes er det samlede beløb, som er udlånt steget markant, som det fremgår af oversigten herunder. Lånesum i mio. kr Antal lån Lånebeløb År Arbejdsopgaven kan derfor ikke løses uden flere medarbejdere. Der søges derfor om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse af medarbejderstaben til varetagelse af opgaven med virkning fra Der er for tiden ingen udsigt til, at aktiviteten på området falder, idet antallet af ældre og dermed potentielle låntagere stiger i de kommende år. Side 3 af 7

4 Befolkningsprognose for Århus Kommune 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 over 65 år alle 110,0 100,0 90,0 80, Såfremt antallet af medarbejdere ikke forøges, vil vi komme i den situation, at sagsbehandlingstiden forøges så meget, at ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskatten ikke kan bevilges i samme år, som ansøgningen modtages og som ansøgningen vedrører. Kort beskrivelse af arbejdsopgaven: Arbejdsopgaven omfatter ud over bevilling af nye lån også udstedelse af yderligere skadesløsbreve, hvis kommunen ikke mere har tilstrækkelig sikkerhed inden for det oprindelige skadesløsbrevs pålydende værdi. I de seneste år er ejendomsvurderingerne steget meget. Men på grund af skatteloftet, slår stigningerne i ejendomsskatten ikke igennem øjeblikkeligt, men over en længere årrække. Det kan derfor allerede nu konstateres, at der vil blive en stor stigning i behovet for yderligere skadesløsbreve i de kommende år. Arbejdsopgaven omfatter også rykningspåtegninger på eksisterende skadesløsbreve. Når ejendomsvurderingerne er steget, er der også blevet mere plads til optagelse af andre lån, som kommunens skadesløsbreve rykker for. Desuden består arbejdet i, at når låntageren dør, sælger sin ejendom eller anmoder herom, så skal lånet gøres op, lånebeløbet afregnes og skadesløsbrevet aflyses. Det har været undersøgt i de andre store byer i Danmark hvorledes låneordningen er organiseret og hvor stor omfang den har: By: Antal lån Lånebeløb Indbyggere Andel over 67 år i mio. kr. København ,6% Århus ,6% Odense ,8% Side 4 af 7

5 Ålborg ,1% Frederiksberg ,4% Esbjerg ,7% Oplysninger om lån og lånebeløb er opgjort pr. 31. dec Oplysninger om indbyggere er fra KMD s Borgerservice trukket den 28. februar Sammenlign de danske kommuner på tværs. Odense, Ålborg og Frederiksberg har organiseret arbejdet væsentlig anderledes end i Århus. I de 3 kommuner er arbejdet delt ud på 3-4 forskellige afdelinger, som hver for sig også har andet arbejde. I København er arbejdet organiseret nogenlunde som i Århus, men kontoret, der er bemandet med 6 personer, laver også andet arbejde. I Esbjerg løses opgaven stort set som i Århus, og der bruges skønsmæssigt ½ stilling til opgaven. Ophævelse af ordningen. Ordningen benyttes i stort omfang af ejendomsejere, som kunne klare sig uden det kommunale lån til ejendomsskatten. Alternativt kunne ejerne optage et lån i en bank eller et realkreditinstitut til betalingen af ejendomsskatten. Renten på det kommunale lån er i 2008 på 2 % p. a., som ikke er fradragsberettiget. For et tilsvarende lån i et realkreditinstitut ville der medio 2008 skulle betales ca. 6 % p. a. i rente, som er fradragsberettiget. Det betyder, at nettorenteudgiften ville være ca. 4 % p. a. Overslag over kommunens udgifter til låneordningen i 2008: Rentetab *) Tinglysningsudgift Administrationsudgifter Samlet kommunal udgift i ,1 mio. kr. 2,2 mio. kr. 1,3 mio. kr. 16,6 mio. kr. *) Den ekstraudgift, som kommunen har ved at optage et langfristet lån på 375 mio. kr. til 5,5 % p. a. i rente, modregnet for renten på 2 % p. a. som betales af låntagerne. Da låneordningen er en stor udgift for kommunen, og da den i stort omfang bruges af ejendomsejere, som ikke er økonomisk trængte, foreslås det, at der rettes henvendelse til Kommunernes Landsforening med opfordring til, at de anmoder regeringen om at ophæve Side 5 af 7

6 ordningen eller alternativt at kommunen kan pålægge låntager i overensstemmelse med normal praksis ved låneoptagelse at betale tinglysningsudgiften. 4. Den forventede effekt Effekten af resursetilførslen til Ejendomsbeskatningen vil betyde, at hvis ikke antallet af ansøgninger forøges endnu mere, så vil sagsbehandlingstiden for låneansøgninger nå ned på et rimeligt niveau. 5. Konsekvenser for resurser 5.1 Økonomiske resurser: Det foreslås, at lønudgiften finansieres delvist ved at størrelsen på de skadesløsbreve, der tinglyses som sikkerhed for lånene, reduceres, så de fremover kun svarer til 10 års ejendomsskat mod i dag 15 år. Derved reduceres tinglysningsafgiften, som består af en fast afgift på kr. samt 1,5 % af skadesløsbrevets pålydende. Ulempen er, at der derved må forventes en stigning i antallet i yderligere skadesløsbreve, og dermed en stigning af arbejdsmængden. Det skyldes, at mange låntagere bebor deres ejerbolig i mere end 10 år. I år 2007 var der 395 nye låneansøgninger, som resulterede i tinglyste skadesløsbreve med en samlet pålydende værdi på 64 mio. kr. Tinglysningsafgiften heraf var på kr. 1,51 mio. kr. Hvis skadesløsbrevene blev reduceret svarende til et beløb på 10 års ejendomsskat ville tinglysningsafgiften blive reduceret til 1,19 mio. kr. Der vil dermed være en umiddelbar mindreudgift på 0,32 mio. kr Forøgelse af driftsudgifter Sektor 2.21 Besparelse sektor Ufinansieret merudgift Det har været undersøgt i forvaltningen, om der er mulighed for selv at finansiere den resterende merudgift. Det har desværre vist sig at være udelukket. Side 6 af 7

7 De ufinansierede merudgifter foreslås derfor gjort til emne ved de kommende budgetforhandlinger. 5.2 Personalemæssige resurser: De seneste 5 år er arbejdspresset på arbejdsfunktion steget uafbrudt, så det påvirker medarbejdernes motivation og helbred. Når det så sammenholdes med, at der så langt der kan ses ud i fremtiden ikke er udsigt til, at det bliver anderledes, er det nødvendigt, at funktionen tilføres flere arbejdsresurser. Antallet af medarbejdere på arbejdsopgaven søges derfor forøget fra 2½ til 4½. Derved forventer vi, at denne lovbundne opgave fremover kan løses på en hensigtsmæssig måde. Peter Thyssen / Bjarne Knudsen Bilag 1: Budgetændringer: T (Vedlagt originalsagen/-elektronisk). Side 7 af 7

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Økonomiudvalget. Økonomiudvalget

Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Økonomiudvalget. Økonomiudvalget Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Økonomiudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling 1 Lånefinansiering 2 Grundskyld/personskat 3 Indefrysning af ejendomsskat

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere