Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 15. maj 2006 Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune 1. Resume Anbringelsesreformen trådte i kraft den 1. januar Loven indeholder en meget omfattende revision af reglerne bag forebyggelse og anbringelse overfor socialt udsatte børn og unge. Loven er meget omfattende og indeholder en lang række større og mindre ændringer i lovgrundlaget. Et hovedtræk i anbringelsesreformen er et ønske om en indsats, der i højere grad end tidligere har fokus på de udsatte børns og unges nærmiljø og i mindre grad gør brug af meget indgribende anbringelsestyper. Fx indeholder loven et stort fokus på, at flere børn og unge skal anbringes via netværksanbringelser frem for i almindelig familiepleje. Århus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Socialforvaltningen Jægergården Værkmestergade Århus C Sagsnummer M1/2006/00955 Sagsbehandler Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Et andet hovedelement er en forøget indsats i forhold til gruppen over 18 år. Dette sker både ved, at flere unge forventes at være i anbringelse, og at kontakten til tidligere anbringelsessted styrkes. Et tredje hovedelement er en forøget fokus på kravene til den kommunale sagsbehandling på området. Der sættes bl.a. ved nye krav til indholdet af den såkaldte 38-undersøgelse, der ligger bag enhver anbringelse. Bevægelsen fra familiepleje til netværksanbringelse medfører mindreudgifter for kommunerne, hvilket har givet anledning til en negativ regulering af bloktilskuddet. Da Århus Kommune har færre familieplejesager end landsgennemsnittet og da Århus Kommunes udgifter per sag er lavere end på landsplan medfører loven merudgifter i forhold til

2 landsplan. Som en konsekvens af de lavere gennemsnitspriser i Århus Kommune indstilles det til Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2006 stigende til 4,7 mio. kr. i 2010 ud over bloktilskuddet. Merudgifterne finansieres dels via reserven til opsamling af ikke styrbare merudgifter, dels via en reserve vedrørende en forventet genåbning af dut-sagen. Merudgifter som følge af færre familieplejesager og dermed færre sager, der kan flyttes til netværksanbringelse, finansieres ved omlægninger indenfor anbringelsesområdet. 2. Tidligere beslutninger Indstilling vedtaget af Byrådet den 26. september 2001: Styrkelse af indsatsen over for udsatte børn og unge forslag til politik for udsatte børn og unge i Århus Kommune. Indstilling, vedtaget af Byrådet den 21. januar 2004: Styrkelse af indsatsen overfor udsatte børn og unge Status og opfølgning på politikken. Folketinget vedtog den 22. december 2004 ændringer af Serviceloven og Retssikkerhedsloven på det sociale område den såkaldte Anbringelsesreform. 3. Beskrivelse af indstilling Med virkning fra 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer af indsatsen overfor udsatte børn og unge. Formålet med reformen er at styrke indsatsen gennem en omlægning. De vigtigste ændringer i reformen er: Fokus på netværksanbringelser som alternativ til almindelig familiepleje. Vægt på anbringelse af årige i nærmiljøet frem for langt fra netværket. Forøget fokus på sagsbehandlingen gennem forøgede krav til handleplaner, samarbejdet med anbragte og deres familier samt disses retsgarantier. Udvidet indsats for gruppen over 18 år det vil sige mere efterværn. Side 2 af 11

3 Reformen medfører altså mere sagsbehandling og mere efterværn. Dette betyder merudgifter for kommunerne. Disse merudgifter er finansieret ved at mindske udgiften per anbringelse ved i fremtiden i større omfang at bruge netværksanbringelser og anbringelser i nærmiljøet for de årige. Frem for at øge de kommunale udgifter gennem en forøgelse af bloktilskuddet forudsætter loven, at indsatsen omlægges så den øges på nogle punkter og mindskes på andre. I nedenstående tabel ses en skematisk oversigt over ændringerne i loven. Ændringerne er uddybet i bilag 2. Efter tabellen gives en kort uddybende forklaring på de fire vigtigste ændringer, der er nævnt ovenfor. Tema 1. Tidlig og sammenhængende indsats 2. Styrkelse af undersøgelse og handleplaner 3. Målrettet indsats for store børn og unge, herunder efterværn 4. Større inddragelse af barn, familie og netværk Indhold Børnepolitik Standarder for sagsbehandling Hurtig kvittering for modtagelse af underretning Undersøgelse inden 4 mdr. Afdækning af ressourcer og problemer Undersøgelse af evt. søskende 6 faste punkter i undersøgelse Handleplan i alle sager med foranstaltning Angivelse af formål, mål og delmål for indsats Afdækning af særlige forhold ved unge over 15 år Afdækning af særlige forhold, gældende for unge Overvejelser vedr. alternativer til anbringelser Efterværn Ny type efterværn: fleksibelt efterværn Børnesamtale ved alle afgørelser Sikring af information til forældre til anbragte børn Side 3 af 11

4 Systematisk inddragelse af familie og netværk Udvidede klagemuligheder for børn Børns ret til øget advokatbistand ved tvangsafgørelser 5. Mere målrettede og fleksible foranstaltninger nets behov Indsats skal målrettes bar- Indsats skal målrettes den enkelte families behov Fleksible tilbud Udvikling af nødvendige nye tilbud 6. Mere fokus på skolegang i Stillingtagen til skoletilbud i forbindelse med anbringelse forbindelse med valg af anbringelsessted Stillingtagen til uddannelse/beskæftigelse ved anbringelsesophør 7. Netværkspleje og uddannelse af familieplejere Flere netværksplejefamilier 8. Dokumentation og opfølgning sagsbehandling Opfølgning på standarder for Revision af handleplan Formål, mål og delmål i alle sager med foranstaltning Erfaringsopsamling i kommunen 9. Implementering og kontrol Månedlig indberetning til Ankestyrelsen om anbringelsessager Som det fremgår af ovenstående tabel er der tale om en meget omfattende lovændring, der får stor betydning for indsatsen, sagsbehandlingen og økonomien på området. Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer nærmere. Ændringer vedrørende sagsbehandling Der indføres en lang række stramninger af kravene til de administrative procedurer i kommunen. Der har været foretaget landsdækkende undersøgelser, der har vist mangler og uklarheder i den måde, hvorpå kommunerne sagsbehandler i forbindelse med anbringelsesområdet. Side 4 af 11

5 Derfor indfører man regler for udformningen af de såkaldte 38 undersøgelser, der ligger bag enhver anbringelse. Disse skal fx fremover forholde sig eksplicit til seks forhold i barnets hverdag. Der bliver også øgede krav til undersøgelse af søskende til anbragte børn. I forbindelse med bloktilskudskompensationen på dette punkt skrev Århus Kommune til KL og gjorde opmærksom på, at den statslige kompensation var utilstrækkelig, idet den bagvedliggende beregning ikke tager højde for sygefravær, efteruddannelse, personalemøder m.v. ved det berørte personale. Efterfølgende har KL tilkendegivet overfor Århus Kommune, at man finder Århus Kommunes indvendinger relevante. Man anser imidlertid den foreliggende sag for afsluttet for så vidt angår de administrative udgifter. Man vil dog tage Århus Kommunes indvending med ved kommende forhandlinger i forbindelse med lovændringer. Forøget efterværn Efterværn er den indsats, der ydes efter den unge er fyldt 18 år. Under den tidligere lovgivning kunne den unge forblive i en anbringelse i en periode efter det fyldte 18. år. Denne mulighed findes fortsat. Men med anbringelsesreformen kan man også få genoptaget sin anbringelse, hvis det efter en hjemgivelse viser sig, at der er behov for at fortsætte anbringelsen alligevel. Dette var ikke muligt under den tidligere lovgivning. Kommunen får derudover fremover pligt til i forbindelse med hjemgivelse ved det 18. år at vurdere behovet for flere personlige rådgivere, faste kontaktpersoner og fortsat døgnophold. Det er vurderingen, at der alt i alt bliver behov for 10% flere foranstaltninger som følge heraf. Der forventes fra statsligt hold samlede merudgifter til efterværn på 42,1 mio. kr. i kommunerne under et fra 2006 stigende til 81,3 mio. kr. i Herudover vil der være merudgifter i amterne. Da kommunerne overtager hovedparten af amternes udgifter på området fra 2007 vil de samlede kommunale merudgifter i 2010 udgøre 134 mio. kr. Side 5 af 11

6 Århus Kommunes andel heraf udgør 7,3 mio. kr. Fokus på indsats i nærmiljøet for årige Der er forudsat en forøget fokus på mulighederne i de unges netværk. Det er lovgivers forventning, at dette vil muliggøre en nedbringelse af anbringelserne af årige med 20%. Alternativet til de eksisterende typer anbringelser er forebyggende foranstaltninger i nærmiljøet samt netværksanbringelser. Det kommunale bloktilskud er reguleret ned med 27 mio. kr. i 2006 stigende til 80 mio. kr. i 2009 og frem for amter og kommuner under et (kommunerne overtager som nævnt ovenfor amternes opgaver på området fra 1. januar 2007). Netværksanbringelser Et vigtigt element i Anbringelsesreformen er, at staten forventer at 15% af alle familieplejesager skal flyttes fra familiepleje til netværksanbringelse. Her påtager en voksen i barnets netværk eksempelvis en nabo eller et familiemedlem sig at varetage pasningen af barnet. Hvor man hidtil har kendt til slægtsanbringelser er dette nu udvidet til at omfatte hele barnets netværk altså mere end slægten. Netværksanbringelserne vil primært kunne bruges overfor sager, hvor den største del af problemet ligger hos forældrene snarere end i barnets fysiske handicap eller i dets sociale adfærd. Blandt denne del af børnene, hvor det altså er forældrene der udgør problemet i barnets hverdag, skal en betydeligt større del af børnene således flyttes fra familiepleje til netværkspleje som følge af lovændringen. KL har betvivlet, at det vil være muligt at flytte 15% af de børn der i dag er i familiepleje til netværksplejefamilier. Derfor er det aftalt med regeringen, at dette punkt drøftes igen, når der er indhøstet erfaringer med, hvor mange børn der reelt kan flyttes til netværksanbringelse. Der vil derfor blive en økonomisk efterregulering af lovændringen på dette punkt. Netværksanbringelse er en billig foranstaltning. Det skyldes at 2/3 af netværksfamilierne ikke forventes at skulle have vederlag for tabt arbejdsfortjeneste, mens 1/3 forventes at modtage betaling for tabt arbejdsfortjeneste. Alle netværksplejefamilier vil modtage kompensa- Side 6 af 11

7 tion for merudgifter (tøj, mad, lommepenge mv.) forbundet med netværksanbringelsen. Herudover har Århus Kommune i ovennævnte henvendelse til KL påpeget, hvad Århus Kommune anser for fejl i beregningen af den økonomiske kompensation til kommunerne. KL har delvist givet Århus Kommune ret i sin henvendelse og tilkendegivet, at man vil søge en del af sagen genåbnet overfor regeringen jf. også nedenfor i økonomiafsnittet. På et andet punkt omkring gennemsnitsprisen for de nuværende familieplejesager, mener KL ikke, at der er grundlag for at søge sagen genåbnet. Århus Kommune anvender familiepleje i mindre omfang end andre kommuner. Dette er et resultat af en målrettet fokus på forebyggelse. Samtidigt har en stram udgiftsstyring gjort det muligt at holde udgifterne til familiepleje nede per sag. Derfor bliver Århus Kommunes besparelse ved den forudsatte fokus på netværksanbringelser mindre end den landsgennemsnitlige besparelse. Dette medfører merudgifter for Århus Kommune. En del af merudgifterne indstilles jf. økonomiafsnittet finansieret via reserven for opsamling af ikke-styrbare merudgifter. En anden del af merudgifterne skal finansieres via omlægninger af indsatsen. Generelle udviklingstendenser Befolkningstilvæksten i Århus Kommune er betydelig. Udviklingen er særlig kraftig i de ungdomsårgange, hvor anbringelsesudgifterne er størst. Det vil sige blandt de lidt ældre børn. Dette presser udgifterne til anbringelser og forebyggelse betydeligt. Med voksende befolkning bliver der flere handicappede børn, der har behov for en døgnplads, aflastning og anden støtte. Det er næppe muligt indenfor kommunalt regi i væsentligt omfang at forebygge behovet for pasning af handicappede børn udenfor hjemmet. Samtidigt vokser behovet for sociale anbringelser ligeledes med befolkningen. Her kan der i et vist omfang forebygges. Det er dog vigtigt Side 7 af 11

8 at understrege, at Århus Kommune i forvejen har lave anbringelsesfrekvenser således som nedenstående tabel viser. Antal anbragte børn og unge pr årige pr. 31. december 2004: Ultimo 2004 Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Familiepleje Eget værelse Kost- og efterskole Hele landet 2,3 1,7 4,3 0,5 0,6 9,4 Århus Amt 2,8 1,6 3,0 0,4 0,5 8,3 Århus 3,5 1,6 2,7 0,2 0,5 8,6 Randers 3,3 1,7 5,0 0,2 0,5 10,8 København 4,3 1,0 4,3 1,5 0,6 11,7 Odense 3,0 2,0 4,3 0,2 0,2 9,7 Ålborg 1,7 1,9 4,6 0,5 0,3 9,1 Esbjerg 3,1 3,6 5,2 0,6 0,9 13,4 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken I alt Med uændrede rammer, voksende udgifter til pasning af handicappede børn og et stigende behov for en indsats overfor socialt udsatte børn, bliver Socialforvaltningens rammer sat under et betydeligt udgiftspres. Det vil derfor blive nødvendigt i stigende omfang at fokusere på såvel tilbudsviftens sammensætning, priserne på de enkelte tilbud og den hyppighed, hvormed de enkelte tilbud bruges. Det vil således blive nødvendigt på en gang at sænke priserne på de enkelte tilbud, bruge billigere pladstyper og sænke hyppigheden med hvilken børn anbringes. Det vil således være en stor udfordring på en gang at sikre økonomisk balance og fastholde en indsats, der sikrer handicappede børn og børn fra socialt svage familier en tilfredsstillende opvækst. Anbringelsesreformen skal ses i sammenhæng med de forslag der sideløbende er fremlagt i forbindelse med prioriteringskataloget. Disse forslag berører en lang række forhold omkring sammensætningen af indsatsen overfor udsatte børn. Blandt de mange forslag til budgetreduktioner på børneområdet, der fremlægges, er også et forslag om at fastholde det niveau for efterværn, der var gældende før 1. januar De øgede økonomiske rammer til efterværn, nærværende indstilling giver anledning til, vil såfremt forslaget om uændret efterværn vedtages, blive nulstillet. Side 8 af 11

9 4. Økonomiske konsekvenser I dette afsnit omtales de økonomiske ændringer for Århus Kommune. Ud over disse ændringer vil der være ændringer for Århus Amt. Da Århus Kommune overtager hovedparten af de amtslige opgaver fra 2007, vil disse ændringer også få indflydelse på Århus Kommunes økonomi fra Disse ændringer vil blive indarbejdet i forbindelse med de øvrige økonomiske ændringer som følge af strukturreformen. I bloktilskudsreguleringen angående netværksanbringelser er det beregnet, at kommunerne kan spare 235 mio. kr. på omlægningen fra Denne beregning bygger på en gennemsnitspris for familieplejesager på kr. Århus Kommunes faktiske gennemsnitspris er væsentligt lavere end den af staten beregnede gennemsnitspris. Derfor medfører lovændringen ikke de besparelser for Århus Kommune, der er forudsat i lovændringen. Århus Kommunes merudgifter på grund af kommunens lavere gennemsnitsudgifter er: kr priser Århus Kommunes merudgifter ved netværksanbringelser sfa. lavere gns. udgift i Århus Kommune Århus Kommune har henvendt sig til KL og påpeget, hvad man finder er to alvorlige fejl i beregningerne omkring den økonomiske kompensation i forhold til netværksanbringelser. Disse er: Der er påpeget en række konteringsmæssige fejl i 29 kommuner i landet, der igen medfører fejl i dut-kompensationen. Det er herudover Århus Kommunes opfattelse, at den anvendte gennemsnitsudgift for familiepleje er for høj, hvilket Århus Kommune begrunder med, at der udover de anførte systematiske fejl også kan være usystematiske fejlkonteringer. KL er enig i Århus Kommunes påpegning af fejl i en række kommuners konteringer. På den baggrund vil man rejse sagen igen overfor Socialministeriet. Ifølge s beregninger vil dette forventeligt kunne give følgende positive bloktilskudsregulering: Side 9 af 11

10 1.000 kr., 2006 priser Forventet efterregulering sfa. genåbning Derimod finder KL ikke grundlag for at formode, at familiepleje generelt set skulle have en så lav udgift på landsplan som Århus Kommune har været i stand til at opnå. På baggrund af ovenstående indstiller Sociale Forhold og Beskæftigelse, at merudgifterne som følge af lavere gennemsnitspriser for familieplejesager i Århus Kommune finansieres dels via en reserve som følge af den forventede efterregulering af sagen (jf. ovenstående tabel), dels via reserven til ikke-styrbare merudgifter. De merudgifter Århus Kommune får, fordi familiepleje bruges mindre i Århus Kommune end i landet som helhed finansieres derimod via omlægninger indenfor den eksisterende ramme på familieområdet Ud over reguleringen af netværksplejefamilier er der en lang række reguleringer for andre ændringer i loven. En del af disse falder på det administrative område (sektor 1.01) og resten på foranstaltningsområdet (sektor 1.02). I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over de økonomiske reguleringer som følge af Anbringelsesreformen , 2006 priser Merudgifter til administration sektor Merudgifter til foranstaltninger sektor Bloktilskudskompensation optaget på reserve sektor Forventet regulering sfa. fejlkonteringer sektor Reserve vedrørende ikkestyrbare merudgifter sektor Netto Side 10 af 11

11 5. Konsekvenser i forhold til mål I forbindelse med Budget 2007 vil der blive indarbejdet målsætninger omkring antallet af børn i netværksanbringelse og for antallet af anbringelser i familiepleje. 6. Beslutningspunkter 1. De under afsnit 4 angivne budgetændringer tiltrædes. 2. De optagne reserver vedrørende lovændringen udmøntes til henholdsvis sektor 1.01 (Socialforvaltningens administrative område) og sektor 1.02 (Socialforvaltningens område for foranstaltninger). 3. At der optages en ny reserve vedrørende forventet genåbning af sagen som følge af fejlberegning af gennemsnitsprisen for familieplejesager på landsplan. 4. At restbeløbet finansieres via reserven til opsamling af ikke-styrbar merudgifter. Gert Bjerregaard John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bilagsskema 1 om drift. Bilag 2: Notat med indholdsmæssig beskrivelse af Anbringelsesreformen. Side 11 af 11

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Justering praktisk pædagogisk støtte

Justering praktisk pædagogisk støtte Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Sagsbehandler: Distrikt: Skoledistrikt: Aktuelle foranstaltninger Sæt X Pris pr.mdr Varighed Konsulentbistand

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder. Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403025 Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 25. november 2014 Sagsnr. 14/19330 Løbenr. 201133/14 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børnerådet - Høringssvar

Børnerådet - Høringssvar Side 1 af 8 Socialministeriet Børne -og familieenheden BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL HØRING OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL SERVICE OG LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk

Læs mere

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for: Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313600 Brevid. 3121839 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge

Læs mere

Rapportering på ramme 30.46

Rapportering på ramme 30.46 Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Notat Kommunaldirektørens område Økonomiafdelingen Ramsherred 5 5700 Svendborg Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Baggrund: Med baggrund i en væsentlig

Læs mere

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Folkeparti om anbringelser af børn og unge Side 1 af 18 Til Til Byrådet Orientering Baggrund Folkeparti har stillet en række spørgsmål til Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling

Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Tillægsbevillinger til budget 24 for Familieafdelingen 1. Resume Formålet med denne indstilling er at søge om bevillingsmæssig

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

Solrød-model, BDO-analyse m.m. Solrød-model, BDO-analyse m.m. Orientering til Familie- og uddannelsesudvalget 13. marts 2017 Poul Edvard Larsen, leder af Børn og Unge Rådgivningen Lone Vandborg, leder af Familieafsnittet Disposition

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Kvalitetsstandard Handleplan

Kvalitetsstandard Handleplan Aabenraa kommune Juni 2018 Kvalitetsstandard Handleplan Indhold Handleplansmøder... 1 Hvornår skal der udarbejdes handleplaner... 2 Indhold i handleplaner... 3 Særligt for døgnanbringelser i Aabenraa kommune...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Socialafdelingen Familiegrupperne

Socialafdelingen Familiegrupperne Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Familie og Rådgivning Udmøntning af byrådets beslutning om færrest mulige skift i forbindelse med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Dato: 13.10.2015

Læs mere