Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster"

Transkript

1 Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den udvikling, der er sket i mellemtiden. Budgetvejledningen indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen for 2005 og et skøn for 2006 og Skønnet for 2007 indgår i de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen Pris- og lønudviklingen for 2005 er endelig. Indenrigsministeriet har på baggrund af det amtskommunale regnskab 2005 opgjort regnskabsvægte for Ligeledes har ministeriet opgjort samtlige prisindeks for 2005 på baggrund af en opgørelse fra Danmarks Statistik og lønindeks på baggrund af tal fra FLD. Danske Regioner er enige med Indenrigsministeriet om den bagudrettede opgørelse for 2005 og med Finansministeriet om det fremadrettede skøn for Opgørelsesmetoder Pris- og lønindeksene bliver opgjort på baggrund af de metoder, der blev aftalt i Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende pris- og lønudviklingen fra Heri blev aftalt en metode til opgørelsen af den amtskommunale pris- og lønudvikling (bagudrettet opgørelse) og skønnene for den amtskommunale pris- og lønudvikling (fremadrettet skøn). Det fremadrettede skøn anvendes til at pris- og lønregulere de fremtidige udgifter for regionerne i forbindelse med økonomiforhandlinger. Pris- og lønudviklingen skønnes i det fremadrettede skøn eksklusiv medicinudgifterne, da disse ikke prisfremskrives i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner. I stedet skønnes udgiftsudviklingen vedr. medicin særskilt. De bagudrettede opgørelser har tidligere været brugt til at regulere amternes bloktilskud. Det har ikke været relevant i år, da amterne nedlægges og regionernes bloktilskud er fastsat på ny. Ændring i vægte Metoden til beregningen af pris- og lønudvikling er uændret, men på grund af regionernes oprettelse ændres vægtene i beregningen mere end sædvanligt i pris- og lønudviklingen for Ændringerne skyldes, at udgifter vedrørende Københavns og Frederiksberg kommuner er medtaget i beregningen af vægtene for Vægtene for 2007 er opgjort med baggrund i udgifter, der er korrigeret i forhold til regionernes opgaver. Vægtene for regionerne er som sædvanligvis beregnet på baggrund af seneste års regnskab, denne gang regnskab Der er for 2007 taget udgangspunkt i hovedkonto 4 (sundhed), idet det er vurderet, at hovedkonto 4 er dækkende for de regionale opgaver. Når regnskab 2007 foreligger i 2008, vil kontoplanen og regnskab 2007 være udgangspunkt for beregningen. Det betyder, at regional udvikling først indgår i beregningen af vægtene i skønnet for Vægtene for 2005 og 2006 er opdateret i forhold til regnskab 2005 på baggrund af alle amtskommunale opgaver.

2 Side 2 I denne budgetvejledning præsenteres derfor to sæt vægte, et for amterne (2005 og 2006) og et for regionerne (2007). Herunder ses de to sæt vægte for forholdet mellem priser, sygesikring og løn. Som det ses, ændres vægtene for løn og overførsler i Tabel 1. Ændring i vægte Amter Regioner 2005 og Pris 0,32 0,30 Overførsler 0,15 0,23 Løn 0,53 0,47 1,00 1,00 I tilknytning til udviklingen for priser gives følgende eksempler på områder, hvor vægtene er ændret. Entreprenør- og håndværkerydelser samt øvrige tjenesteydelser vægtes mindre i skønnet for prisudviklingen end tidligere; entreprenør- og håndværkerydelser ændres fra 0,15 til 0,09 og tjenesteydelser ændres fra 0,51 til 0,45. Derimod vægtes øvrige varekøb og anskaffelser lidt højere; øvrige varekøb ændres fra 0,25 til 0,36 og anskaffelser fra 0,03 til 0,04. Ved foreliggende budgetvejledning er beregningen af pris- og lønudviklingen sat op i et nyt regneark, hvor alle vægte er synlige, jf. bilag 1. 2a. Prisudviklingen for 2005 Den endelige opgørelse af prisudviklingen fra 2004 til 2005 viser en prisudvikling ekskl. sygesikring på 1,8 pct. Opgørelsen fra juni 2005 viste skønnet 2,0 pct., hvormed prisudviklingen er 0,2 pct. point lavere. Medicinpriserne er faldet med 2,9 pct. i Årsagen til prisfaldene skal blandt andet findes i de store patentudløb, der har været i de senere år. Der har i 2005 ikke har været samme grad af patentudløb som i året før, hvorfor faldet i medicinpriser er lavere i 2005 end 2004, hvor det var 5,3 pct. 2b. Lønudviklingen 2005 Lønudviklingen for 2005 er endeligt opgjort af Indenrigsministeriet til 2,7 pct. Amtsrådsforeningens seneste skøn fra juni 2005 var på 2,8 pct. Forskellen i de to opgørelser kan delvist henføres til, at Indenrigsministeriet i deres opgørelse korrigerer lønudviklingen i forhold til arbejdsgivernes indbetaling til AER (Arbejdsgiverens elevrefusion). Denne udgjorde i ,01 pct. for amtskommunerne. 2c. Den samlede pris- og lønudvikling 2005 Det giver samlet en pris- og lønudvikling i 2005 på 2,1 pct. Det er 0,2 pct. point lavere end det seneste skøn i juni 2005, hvilket både er et resultat af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling. Pris- og lønudviklingen eksklusiv medicin er opgjort til 2,4 pct. (0,2 pct. point lavere end juni skønnet).

3 3a. Skøn for prisudviklingen 2006 Side 3 Prisskønnet for 2006 er justeret i forlængelse af konjunkturvurderingen i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, maj Skønnene for de enkelte prisindeks fremgår af bilag 1. Det giver en prisudvikling ekskl. sygesikring på 2,2 pct. i 2006 (0,2 pct. point højere end skønnet fra juni 2005). Ændringen skyldes primært skønnet for øvrige varekøb, som er opjusteret fra -0,8 pct. til 0,2 pct., men også skønnet for brændsel, som er opjusteret fra 1,5 pct. til 4,6 pct. Jord og bygninger er opjusteret fra 6,0 pct. til 17,0 pct. Det har dog mindre betydning på grund af lave vægte. Skønnet for lægeudgifter er 2,1 pct. i Det er 0,2 pct. point højere end i budgetvejledningspunktet fra juni Skønnet er dokumenteret i budgetvejledningspunktet Konto 4.70 Offentlig Sygesikring. Medicinudgifterne skønnes med baggrund i udviklingen det sidste år til -1,0 pct. Det beror på det seneste års udvikling i tilskuddet til receptpligtige lægemidler med tilskudsstatus, og en forventning om endnu færre patentudløb i resten af Den samlede prisudvikling skønnes til 1,8 pct. i Her er lægeudgifter på 2,1 (tidligere 1,9 pct.) og medicinudgifter på -1,0 pct. (tidligere -2,0 pct.) medtaget. Skønnet ligger 0,2 pct. point højere end skønnet fra juni b. Skøn for lønudviklingen 2006 Skønnet for lønudviklingen 2006 er baseret på resultatet fra organisationsforhandlingerne og af de aftalte lønstigninger, der indgår i det samlede overenskomstresultat. I 2006 er der aftalt generelle lønstigninger og afsat midler til lokal løndannelse. Derudover er der aftalt udmøntninger fra reguleringsordningen pr og pr , jf. tabel 1. Tabel 1: Aftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,69 ATP-forhøjelse 0,05 Lokal løndannelse 0,34 Gennemsnitsløngaranti (org.forh.) 0,06 Organisationsforhandlingerne 1,84 Reguleringsordning 0,7 0,99 I alt 1,78 1,90 0,99 Budgetvirkning i 2006 i pct. = 3,45 Overhæng fra 2005 = 0,45 Budgetvirkning i alt i 2006 = 3,90

4 Side 4 Den ekstraordinære udmøntning af reguleringsordningen på 0,7 pct. pr ligger fast. Udmøntningen dækker overgangsperioden fra august 2003 til februar 2005, som opstår i forbindelse med, at den nye reguleringsordning træder i kraft. 1 Udmøntningen af reguleringsordningen pr er derimod et skøn baseret på forventningerne til den private og kommunale lønudvikling. I Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2006 faldt forventningerne til den private lønudvikling i 2006 igen - denne gang fra 3,5 pct. til 3,4 pct., mens den offentlige lønudvikling blevet skønnet uændret. Konsekvensen heraf er, at skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen pr er ændret til 0,99 pct. Omkostningerne til lokal løndannelse og organisationsforhandlingerne er ligeledes blevet justeret til henholdsvis 0,34 pct. og 1,84 pct. mod tidligere 0,25 pct. og 1,90 pct. i KTO-forliget. Baggrunden herfor er, at økonomien vedrørende lokal løndannelse ved KTO-forhandlingerne bl.a. var baseret på et skøn om, at ansatte svarende til 20 pct. af lønsummen ville få lokal løndannelse med udmøntning på 1,25 pct. i 2006 og 2007 (den store model) og dermed 80 pct. med udmøntning på 1,25 pct. kun i 2007 (den lille model). En gennemgang af overenskomstresultaterne på amternes område har vist, at disse andele udgør henholdsvis 27,3 pct. og 72,7 pct. Konsekvensen er, at omkostningerne til lokal løndannelse i 2006 er større end forudsat ved KTO-forliget indgåelse. Effekten dæmpes dog af, at omkostningerne til organisationsforhandlingerne modsat er blevet mindre grundet den ændret vægtning mellem ansatte omfattet af henholdsvis den store og lille model. Ovenstående betyder, at den samlede budgetvirkning af de aftalte udmøntninger i 2006 nu er skønnet til 3,90 pct. mod 3,86 pct. i budgetvejledningsskønnet udsendt c. Den samlede pris- og lønudvikling 2006 I 2006 skønnes den samlede pris- og lønudvikling ekskl. medicin til 3,1 pct. Pris- og lønudviklingen inkl. medicin er 2,9 pct. Samlet set er skønnet eksklusiv medicin uændret, mens skønnet inklusiv medicin er 0,2 pct. point lavere end sidste skøn. Medicinskønnet er opjusteret som resultat af tendensen for et mindre fald i medicinpriser end forventet. 4a. Skøn for prisudviklingen 2007 I 2007 skønnes prisudviklingen til 1,7 pct. ekskl. sygesikring. Udfra Finansministeriets prisindeks antydes en forventning om en begyndende lavkonjunktur. Det ses i skønnet for brændsel og køb af jord og bygninger, som henholdsvis falder med 6,0 og 12,0 pct. point. Brændsel falder fra 4,6 pct. point i 2006 til -1,4 pct. point i 2007 og køb af jord og bygninger falder fra 17,0 i 2006 pct. til 5,0 pct. i De enkelte prisindeks ses i bilag 1. Prisudviklingen inkl. sygesikring er 1,5 pct. mod 1,8 pct. i Sygesikring skønnes til 1,2 pct. herunder, et medicinskøn på -1,0 pct. og et skøn vedr. lægeudgifter på 2,5 pct. Skønnet for lægeudgifter i 1 Som omtalt i sidste budgetvejledningspunkt vedr. pris- og lønopgørelser fra marts 2005 blev reguleringsordningen ændret i denne overenskomstperiode. Opgørelsestidspunktet er flyttet til februar måned og udmøntningstidspunktet til oktober måned samtidig med, at opgørelsen er baseret på et gennemsnit af fire kvartalsmålinger.

5 Side er betragteligt højere end i Det skyldes primært overenskomstaftalen for alment praktiserende læger. Medicinskønnet på -1,0 er fastholdt fra 2006, da der ikke er forventninger om, at det vil ændre sig. 4b. Skøn for lønudviklingen 2007 Skønnet for lønudviklingen 2007 er baseret på resultatet fra organisationsforhandlingerne og af de aftalte lønstigninger, der indgår i det samlede overenskomstresultat. I 2007 er der aftalt generelle lønstigninger, strukturkravsmidler og afsat midler til lokal løndannelse. Derudover er der aftalt en udmøntning fra reguleringsordningen pr , jf. tabel 2. Tabel 2: Aftalte udmøntninger i Strukturkrav mv. 0,06 Lokal løndannelse 1,25 Generelle lønstigninger 0,80 Reguleringsordning skøn 0,40 I alt 1,31 0,80 0,40 Budgetvirkning i 2007 i pct. = 2,01 Overhæng fra 2006 i pct. = 1,22 Budgetvirkning i alt i 2007 i pct. = 3,23 Skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen pr på 0,40 pct. ligger lavere end det oprindelige skøn, da KTO-forliget blev indgået. Det skyldes ligesom for 2006, at Finansministeriet forventer en lavere privat lønudvikling og en uændret kommunal lønudvikling. Konsekvensen af det lavere skøn for udmøntningen af reguleringsordningen i 2007 er, at budgetvirkningen i 2007 falder tilsvarende. Budgetvirkning af de aftalte udmøntninger i 2007 skønnes til 3,23 pct. hertil skal lægges 0,04 pct. til forhøjelsen af AER-bidraget. Den samlede budgetvirkning for 2007 skønnes derfor til 3,27 pct. 4c. Den samlede pris- og lønudvikling 2007 I 2007 skønnes pris- og lønudviklingen ekskl. medicin til 2,6 pct. Det dækker over et prisskøn på 1,7 pct. og et lønskøn på 3,27 pct. Pris- og lønudviklingen inkl. medicin er 2,3 pct. I 2007 benyttes de nye vægte, hvormed sygesikringsområdet får større vægt. 5. Særligt vedrørende forudsætninger for budgetårene 2006 og 2007 Ovenstående skøn over budgetvirkningen i henholdsvis 2006 og 2007 skal nødvendigvis ses i en sammenhæng. I økonomiaftalen for 2006 blev der aftalt et lønskøn på 3,84 pct. på grundlag af resultatet af KTOforhandlingerne fra marts Imidlertid har visse overenskomstområder, eksempelvis GL og visse

6 Side 6 FOA-grupper, som en del af overenskomstresultatet fået fremrykket udmøntningen af lokal løndannelse fra 2007 til I økonomiaftalen for 2007 indgår et lønskøn på 3,27 pct. inkl. AER-bidrag. Der er i skønnet over lønudviklingen forudsat, at udgifterne til lokal løndannelse har været højere i 2006 end forventet ved aftaleindgåelsen sidste år.

7 Side 7 Bilag 1. Pris- og lønudvikling PL-skøn for regioner - inkl. medicin Vægte Index Sammenvejet Amter Regioner Amter Amter Regioner Amter Amter Regioner Faste og Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,021 0,017 0,38 1,30 2,00 0,01 0,03 0, Brændsel 1,00 0,036 0,038 6,65 4,60-1,40 0,24 0,17-0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,004 0,001 11,51 17,00 5,00 0,05 0,07 0, Anskaffelser 1,00 0,028 0,041-0,74 1,00 0,80-0,02 0,03 0, Øvrige varekøb 1,00 0,251 0,363-1,21 0,20 0,87-0,31 0,05 0,32 Herunder: Øvrige varekøb 0,67-0,38 0,80 1,80 Medicin 0,33-2,88-1,00-1, Entreprenør- og håndværksydelser 1,00 0,147 0,094 2,33 2,30 2,40 0,34 0,34 0, Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,512 0,446 2,84 3,00 2,60 1,45 1,54 1,16 Prisudvikling 1,8 2,2 1,7 Overførsler 5.2. Overførsler (sygesikring) Lægeudgifter mv. 0,620 0,629 3,00 2,10 2,50 1,86 1,30 1,57 Medicinudgifter 0,380 0,371-2,88-1,00-1,00-1,09-0,38-0,37 Overførsler 0,8 0,9 1,2 Pris 0,679 0,565 1,77 2,22 1,72 1,20 1,51 0,97 Overførsler 0,321 0,435 0,77 0,92 1,20 0,25 0,30 0,52 Samlet prisudvikling 1,4 1,8 1,5 Pris 0,322 0,298 1,77 2,22 1,72 0,57 0,71 0,51 Overførsler 0,152 0,229 0,77 0,92 1,20 0,12 0,14 0,28 Løn 0,526 0,472 2,72 3,90 3,27 1,43 2,05 1,55 Pris- og Lønudvikling 2,1 2,9 2,3

8 Side 8 PL-skøn for regioner - ekskl. medicin Vægte Index Sammenvejet Amter Regioner Amter Amter Regioner Amter Amter Regioner Faste og Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,021 0,017 0,38 1,30 2,00 0,01 0,03 0, Brændsel 1,00 0,036 0,038 6,65 4,60-1,40 0,24 0,17-0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,004 0,001 11,51 17,00 5,00 0,05 0,07 0, Anskaffelser 1,00 0,028 0,041-0,74 1,00 0,80-0,02 0,03 0, Øvrige varekøb 1,00 0,251 0,363-1,21 0,20 0,87-0,31 0,05 0,32 Herunder: Øvrige varekøb 0,67-0,38 0,80 1,80 Medicin 0,33-2,88-1,00-1, Entreprenør- og håndværksydelser 1,00 0,147 0,094 2,33 2,30 2,40 0,34 0,34 0, Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,512 0,446 2,84 3,00 2,60 1,45 1,54 1,16 Prisudvikling 1,8 2,2 1,7 Overførsler 5.2. Overførsler (sygesikring) Lægeudgifter mv. 1,000 1,000 3,00 2,10 2,50 3,00 2,10 2,50 Overførsler (ekskl. medicin) 3,0 2,1 2,5 Pris 0,773 0,674 1,77 2,22 1,72 1,37 1,716 1,158 Overførsler 0,227 0,326 3,00 2,10 2,50 0,68 0,476 0,814 Samlet prisudvikling (ekskl. medicin) 2,0 2,2 2,0 Pris 0,342 0,326 1,77 2,22 1,72 0,60 0,76 0,56 Overførsler 0,100 0,158 3,00 2,10 2,50 0,30 0,21 0,39 Løn 0,558 0,516 2,72 3,90 3,27 1,52 2,18 1,69 Pris- og Lønudvikling (ekskl. medicin) 2,4 3,1 2,6 Bilag 2. Pris- og lønudviklingen , inkl. puljer og decentral løn Pct Samlet prisudvikling 1,4 1,8 1,5 Budgetvejledning 2006 (juni 2005) 1,6 1,4 Budgetvejledning 2006 (feb. 2005) 1,5 1,6 Budgetvejledning 2005 (juni 2004) 1,4 Samlet lønudvikling (ekskl. rest stigning) * 2,72 3,90 3,27 Budgetvejledning 2006 (juni 2005) 2,8 3,9 Budgetvejledning 2006 (feb. 2005) 2,8 2,8 Samlet pris- og lønudvikling 2,1 2,9 2,3 Budgetvejledning 2006 (juni 2005) 2,3 2,7 Budgetvejledning 2006 (feb. 2005) 2,2 2,2 Pris- og lønudvikling ekskl. sygesikringsmedicin 2,4 3,1 2,6 Budgetvejledning 2006 (juni 2005) 2,6 3,1 Budgetvejledning 2006 (feb. 2005) 2,5 2,5

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Pris og lønudvikling

Pris og lønudvikling Pris og lønudvikling 2011-2013 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2011 samt et nyt skøn for 2012 og skøn for 2013. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Pris- og lønudviklingen

Pris- og lønudviklingen N O T A T Pris- og lønudviklingen 2013-2015 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2013, et revideret skøn for 2014 samt et første skøn for 2015. Skønnene for 2014

Læs mere

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 N O T A T 30-06-2016 Sag nr. 16/1130 Dokumentnr. 31240/16 Pris- og lønudviklingen 2015-17 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL KTO SHK Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Kommissorium... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked KTO KTO s repræsentanter i arbejdsgruppe om analyse af lønudvikling Den 23. januar 2004 J.nr.: 5.02.25-06/4 Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked 1998-2003 En arbejdsgruppe

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Reallønsfald for stort set alle

Reallønsfald for stort set alle 10-0719 - poul - 04.03.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reallønsfald for stort set alle Med tallene for lønudviklingen for 4. kvartal 2010 er der nu reallønsfald for alle sektorer

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

AKTUELLE SAGER. nr. 4/ juni august Løn- og pensionsvilkår Øvrige ansættelsesvilkår Medbestemmelse...

AKTUELLE SAGER. nr. 4/ juni august Løn- og pensionsvilkår Øvrige ansættelsesvilkår Medbestemmelse... bilag 3.1 AKTUELLE SAGER nr. 4/2005 11. juni 2005 19. august 2005 Løn- og pensionsvilkår... 3 Øvrige ansættelsesvilkår... 5 Medbestemmelse... 6 Personalepolitik... 7 Kommunalreformen... 7 Andet...10 KTO

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere