Handlingsplan for Brugerfaciliteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Brugerfaciliteter"

Transkript

1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Juni 2003 rettede DEF henvendelse til RUb/Peter Søndergaard og bad om forslag til sammensætningen af en arbejdsgruppe for DEF- programområdet brugerfaciliteter. DEF accepterede nedenstående forslag og arbejdsgruppens sammensætning har været uændret siden. Niels Jørgen Blåbjerg - AUB Holger Dyrbye - SDUB Poul Erlandsen - DPB Ditte Jessing - KASB Lilian Madsen - SB Lise Mikkelsen (sekretær) - DEF Niels Ole Pors - DB Gert Poulsen - HBK Peter Søndergaard (formand) - RUB Der er imidlertid intet til hinder for at arbejdsgruppen kan supplere sig med nye medlemmer. Arbejdsgruppen virker indtil videre frem til udgangen af DEF har bedt programområdet om at udarbejde en handlingsplan for 2004 og I august forelå et papir som beskrev en række emner som kunne behandles af programområdet, Grundlagspapir og papiret blev forelagt DEF-styregruppen på et møde d. 8. September Orientering om programområdets arbejde findes på: 1. Vision Det er programområdets vision at befordre slutbugernes adgang til forskningsbibliotekernes informationsressourcer og at nedbryde de barrierer som begrænser denne adgang. Historisk set blev begrebet brugerfacilitet oprindeligt introduceret som det samlende servicemål, det overordnede sigte, visionen for alle DEF-projekter i forskningsministerens indvielsestale i

2 Der er i de efterfølgende år sket det at en del af visionsaspekterne under brugerfaciliteter har løsrevet sig fra ophavet, er brudt ud af familien og har selvstændiggjort sig med egne, selvstændige programområder med egne arbejdsgrupper og projekter. Denne afskalning efterlader selvfølgelig det oprindelige område noget afpillet og giver logiske brist og beskrivelsesvanskeligheder. Ret beset forekommer en række af de nu selvstændige programområder at have karakter af at være brugerfaciliteter i helt samme grad som de tilbageblevne områder. 2. Målsætning Arbejdsgruppen for brugerfaciliter skal inspirere og igangsætte projekter som giver forskningsbibliotekernes medarbejdere værktøjer, viden og kvalifikationer til at udvikle bibliotekernes nytteeffekt for brugerne, for forskning og for uddannelse. Fra vision til målsætning sker der en gradvis konkretisering og præcisering af beskrivelsen af domænet for brugerfaciliteters interesseområde. Konkretiseringen kommer til udtryk ved at målsætningens ordlyd sætter forskningsbibliotekernes medarbejdere i fokus, hvor visionen er ubestemt i formuleringen. Det er således først og fremmest udviklingen af medarbejdernes muligheder for at assistere bibliotekernes slutbruger, der er styrende for arbejdsgruppens projektovervejelser. Brugerfaciliteters fokusering på bibliotekernes medarbejder udelukker dog ikke at programområdet kan iværksætte projekter der direkte sigter på at stille en særlig tjeneste til rådighed for slutbrugerne. Men i de fleste projekter vil dette hensyn være indirekte og være det endelige sigte, båret frem og formidlet af nye medarbejderkompetencer. For at opnå disse muligheder skal medarbejderne have de optimale kvalifikationer, kompetencer og tid for at kunne indgå i et attraktivt læringsmiljø. Det betyder at arbejdsgruppen for brugerfaciliteter også er interesseret i at effektiviseringen af bibliotekernes arbejdsprocesser fortsætter, fordi effektivitet og slutbrugernes inddragelse i arbejdsprocesserne giver mulighed for at friholde medarbejdertid til at udvikle tjenester der øger bibliotekernes nytteeffekt for brugerne. Til sættet af nye medarbejderkompetencer føjes også kompetencen til på samme tid at orientere sig i og indgå i slutbrugermiljøerne fysiske miljøer og til at orientere sig virtuelt. Hvor er bibliotekar-holger? Han er allevegne. 3. Indsatsområder Igangsætte undersøgelser af biblioteksbrug - brugeradfærd Igangsætte virtual reference-systemer, lokalt/centralt 2

3 Udvikle brugernes informationskompetencer ved at gøre bibliotekerne til attraktive læringsmiljøer Opdatere arbejdsgruppens kundskaber om biblioteksinnovation De her nævnte indsatsområder - som enkeltvis gennemgås i det efterfølgende - indgår i kataloget over emner som brugerfaciliteter har drøftet og som arbejdsgruppen mener ligger tættest på projektstadiet. Derudover har gruppen drøftet emner af tværgående karakter på accessionsområdet og mulighederne for at stille reference management værktøjer til rådighed for brugerne. Mht. tværgående fælles initiativer for hurtigere tilvejebringelse af papirbåren og elektronisk information afventer arbejdsgruppen at det i foråret 2004 annoncerede kvalitets- og performanceprojekt i FC ved overbibliotekar Aase Lindahl vil afdække problemer og best practice ved bibliotekernes forskellige arbejdsprocesser på området. Arbejdsgruppen har opgivet overvejelserne om at stille reference managementværktøjer til rådighed for brugerne, fordi tidspunktet synes forpasset. Endelig har arbejdsgruppen drøftet hvilke materialer der skal ligge på programområdets hjemmeside, og har som en særlig afdeling besluttet at lave en miniportal til de nyeste og vigtigste brugerundersøgelser. A. Undersøgelser af brugeradfærd 1 Efter ecsi-brugerundersøgelserne... nye undersøgelser baseret på adfærdsorienterede og indirekte metoder undersøgelser der fokuserer på områder hvor brugerne har høje forventninger eksempel på undersøgelsesfocus - Adgang til materialer - undersøgelse af brugersegmenters materialeforbrug og informationsadfærd Det er arbejdsgruppens opfattelse at de brugerundersøgelser som baserer sig på European Customer Satisfaction Index metoden har betydet et fremskridt for afklaringen af hvilken relativ betydning forskellige bibliotekstilbud har for brugerne, men det er også arbejdsgruppens overbevisning at disse undersøgelsestyper har deres begrænsning og at det er nødvendigt i et vist omfang at supplere undersøgelserne med adfærdsorienterede undersøgelser. Det er uomtvisteligt at de nye ECSI-undersøgelser alle har påvist at materialeforsyningen har stor betydning for brugerne, men at bibliotekerne ikke løser denne opgave til brugernes tilfredshed. Dette område er i hovedparten af undersøgelserne udpeget som et trusselsområde, et område hvor bibliotekerne med fordel kan forbedre de nuværende tilbud. Men hvad skal bibliotekerne gøre for at fjerne denne trussel? - ESCI giver ingen anvisninger på at løse problemer, men påpeger dem, lokaliserer dem. For at komme videre og få midler i hænde som sætter bibliotekerne i stand til at indfri slutbrugernes forventninger, er det arbejdsgruppens opfattelse at f.eks. en forbedret 3

4 tilgængelighed af biblioteksmaterialer kræver undersøgelser der baserer sig på brugeradfærd og viser hvordan brugersegmenter udvælger, får adgang til og benytter litteratur og informationer. Det er arbejdsgruppens prioritering at der igangsættes en undersøgelse med dette udgangspunkt i løbet af Arbejdsgruppen forventer et budget på kr ved deltagelse af 2-3 større forskningsbiblioteker (medarbejdertid ikke medregnet). B. Undersøgelser af brugeradfærd 2 Usability tests Opnå viden om hvordan brugere manøvrerer på hjemmesider og evt. finder de materialer, e-ressourcer og informationer i det digitale bibliotek de ønsker Erhverve kompetence om hvordan usability test gennemføres og usability data behandles Fastholde erhvervede usability-kompetencer Brugerfaciliteter gennemfører pt. i samarbejde med UNI-C og frem til marts 2005 et usability-projekt hvor medarbejdere i 12 forskningsbiblioteker tester brugernes manøvrering på bibliotekernes hjemmesider, herunder bibliotekernes digitale biblioteker. De deltagende biblioteker er: AUB, DB-Bib, DPB, DNLB, DTV, DVJB, HBK, KASB, KB, SB, SDUB, RUb. Projektet er økonomisk støttet af DEF. Formålet er: 1) at få viden om hvordan brugerne anvender hjemmesidernes tilbud 2) at opbygge usability-kompetence hos de deltagende medarbejdere om hvordan usability test gennemføres og hvordan indsamlede usability-data analyseres og behandles 3) gennem forpligtende netværkssamarbejde, mv. at fastholde og udvikle denne kompetence. Brugerfaciliteter opfatter usability-test som en ny type adfærdsorienterede brugerundersøgelser som skal give bibliotekerne viden om hvordan de skal præsentere bibliotekernes tilbud om materialer og informationer for at brugerne får det tilsigtede udbytte af disse tjenester. Der foregår løbende en frugtbar drøftelse mellem UNI-C og Brugerfaciliteter om hvordan man kan sikre at projektets kompetencedel, som rækker ud over selve projektfasen, kan styrkes og kompetencen fastholdes. Dette sker bl.a. via projektets konferencesite: C. Virtuelle referencetjenester 1 Biblioteksvagten programmel-overvejelser organisations- og ansvarsafklaring 4

5 Biblioteksvagten som oprindelig var en centralt organiseret folkebibliotekstjeneste har de seneste år haft deltagelse af en række forskningsbiblioteker. Tjenesten kan kategoriseres som en virtuel referencetjeneste, hvor brugerne får hjælp til selvhjælp. DEF har uafhængig af Brugerfaciliteter ført drøftelser om tilskud til tjenesten og senest har der været ydet tilskud til afprøvning af nyt programmel til erstatning af Biblioteksvagtens gamle. Styrelsesmæssigt har Biblioteksvagten sin egen organisation med et vægtet antal medlemmer fra folke- og forskningsbibliotekssektoren. Brugerfaciliteter beder Biblioteksstyrelsen og DEF overveje hvorvidt Brugerfaciliteter bør have sæde i styregruppen eller indstillingsret til et medlem af Biblioteksvagtens styregruppe. Den nuværende praksis hvor DEF-tilskud konteres under programområdet Brugerfaciliteter uden at arbejdsgruppen er involveret i Biblioteksvagtens beslutninger eller i beslutning om DEF-tilskud er næppe tilfredsstillende. Der er i forbindelse med Biblioteksvagtens aftestning af nyt programmel afholdt møder mellem Biblioteksvagtens daglige ledelse og Brugerfaciliteter med henblik på et tættere samarbejde om eventuelt programmelkøb, idet Brugerfaciliteter snarest mulig ønsker at igangsætte et projekt om lokal virtuel referencetjeneste. Brugerfaciliteter ønsker at understøtte samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker, ikke alene om Biblioteksvagten, men også om lokale virtuelle referencesystemer. D. Virtuelle referencesystemer 2 Lokal virtuel referencetjeneste, funktioner: lokal biblioteksvagt chat / just in time og brugerundervisning overtage brugers tastatur/skærm informations- og guideservice administrationsmodul arkivdatabase Et af de højest prioriterede indsatsområder hos brugerfaciliteter er igangsætning af forsøg med lokale virtuelle referencetjenester i en række forskningsbiblioteker med det formål: 1) at forny de traditionelle vejledninger med nyt værktøj og nye kompetencer 2) at bygge bro og udfylde gråzonen mellem vejledning og informationsundervisning 3) at understøtte personlige informationskompetencer. Spørg biblioteket / Spørg bibliotekaren er referencetjenester som bl.a. benytter sig af chat og andre digitale muligheder. Ikke mindst i Canada, USA og Australien har denne tjeneste udviklet sig hurtigt og i USA har udviklingen siden 1999 institutionaliseret sig i en årlig konference VRD, The Virtual Reference Desk. NVBF planlægger en studierejse dertil efteråret 2004 og det må forventes at interessen for at tage disse systemer i brug i universitetsbibliotekerne er stor, både når det gælder serviceringen af brugere i bibliotekerne, på campusområderne, i bopæl og hvor som helst brugeren er koblet op på internettet. 5

6 Det forventes at brugerfaciliteter kan igangsætte projekt i E. Udvikle brugernes informationskompetencer Efter brugerundervisning kommer... Informationskompetence/information literacy. Samarbejdsprojekter med programområde e-learning. Projekterne følger dobbeltstrategi: A. Projekt for biblioteksundervisere om personlig videnstyring og formidlingspædagogik B. Projekt om formidling af informationskompetence til brugere på udvalgte uddannelsesretninger Informationskompetence er et relativt nyt begreb som knytter sig til andre nye begreber f.eks. læring, lærende organisation, videnmanagement, kompetencemiljø, mv. og som udvider de gamle begreber som brugerundervisning, kvalifikationer og indlæring til at gælde forhold som permanens og tilstedeværelse i alle (livs)situationer. Begrebet knytter sig også til programområde e-learning som brugerfaciliteter gerne etablerer projektsamarbejde med. Målgenstanden er biblioteksbrugeren - og til dels den biblioteksansatte - som via kontakter og handlinger med biblioteket, virtuelt eller fysisk, erhverver sig nogle bestemte kompetencer til personlig videnstyring; først og fremmest det at kunne lokalisere, evaluere og anvende information som behøves i et erkendt informationsbehov. For den biblioteksansatte beskæftiget med at formidle informationskompetence gælder det at vedkommende skal kunne vurdere hvor i læreprocessen brugeren befinder sig og skal have pædagogiske kvalifikationer til at befordre processens videre forløb. Brugerfaciliteter vil undersøge Nordinfos og Nordisk Ministerråds initiativer på området og ligeledes undersøge overvejelser i Undervisningsministeriet om e-læring. Brugerfaciliteter overvejer at genanvende den organisatoriske model som er blevet udformet i usability-projektetet til at udvikle og fastholde informationskompetence blandt biblioteksundervisere på udvalgte danske forskningsbiblioteker. Ved cirka 1 års varighed fra 2005 kan projektets hoveddele skitseres således: A1: DB/Mastermodul-læring, udpegede lærere og bibliotekarer ved DB/biblioteksvæsenet eller relevante fagfolk med praktiske og teoretiske kvalifikationer fra højere læreranstalter og universiteter tutorerer projektet, A2: Udvalgte forskningsbiblioteker udpeger et antal undervisere, A3: Seminarer hvor undervisere og tutorer udvikler et fælles kompetencekoncept, A4: SWIM eller et remake af SWIM indgår i konceptevalueringen, A5: Lokale undervisere evalueres af tutor. B1. udvalgte uddannelser på uddannelsesinstitutionerne tilbydes (frikøb) et informationskompetence-kursus i et semester, B2. Kursus gennemføres og evalueres (måling af informationskompetence) Brugerfaciliteter ønsker endvidere at understøtte AUBs ønske om - sammen med Carol Kuhlthau - at producere en engelsksproget version af SWIM 6

7 F. Udvikle arbejdsgruppens innovationskompetence Arbejdsgruppens medlemmer har behov for inspiration ud over hvad hverdagen tilbyder for at kunne holde et højt innovationstempo indenfor interesseområder der vedrører brugerfaciliteter. Forskningsbiblioteksudviklingen i USA/Canada (virtual reference) og i Sydøstasien (virtual reference, automatisering, betalingsydelser, mv) viser træk som vi i DK med fordel bør kende og blive inspireret af når vi skal udvikle og tilbyde innovative bibliotekstjenester og dermed forøge nytteværdien for biblioteksbrugerene. Arbejdsgruppen ønsker at foretage en studierejse til USA/Canada i efteråret 2004, dels for at deltage i VRD-konferencen november i Cincinatti, Ohio, og dels for at besøge forskningsbiblioteker i USA og Canada hvor virtuelle referencesystemer er taget i brug. Arbejdsgruppen ønsker ligeledes at mødes med udviklere af disse systemer. Bilag 1 - tilgængelighed af biblioteksmaterialer Arbejdsgruppen ønsker at udvikle ideer og udarbejde inspirationskatalog til forskningsbibliotekerne - en check-af-katalog - som kan forbedre forskningsbiblioteksbrugernes adgang til ønskede materialer. Som omtalt andet sted viser nye brugerundersøgelser samstemmende at tilgængelighed af biblioteksmaterialer af brugerne opfattes som et stort problem. Vi bevæger os i et præferenceområde hvor brugerne har meget højt prioriterede ønsker og hvor bibliotekerne ikke er i stand til at indfri ønskerne. Det er et område der ville være mineret såfremt der eksisterede konkurrencelignende forhold i bibliotekssektoren. I punktform kan en katalog over områder hvor tilgængelighed til materialer kan forbedres se sådan ud: Forbedret tilgængelighed som følge af større informationskompetence hos brugerne - projekt (tidligere omtalt) Forbedret tilgængelighed som følge af bedre usability - (projekt - tidligere omtalt) Forbedret tilgængelighed som følge af bedre performance i accessionspolitik og ILL/indlån Forbedret tilgængelighed som følge af digitalisering og cirkulation af digitaliserede kopier Forbedret tilgængelighed som følge af bedre matching af poster i bibliotekskataloger Forbedret tilgængelighed som følge af udvidet eller dedikeret/personalised adgang til licensbetinget access Forbedret tilgængelighed som følge af ophævelse af regelmentære barrierer Forbedret tilgængelighed som følge af udvidelse af dokumentmassen - ekspl flere midler til accession eller masseforøgelse ved at de danske institutbiblioteker indgår i lånesamarbejdet på professionel vis eller masseforøgelse (men også brugerforøgelse) ved en udvidelse af kørselsordningen til at omfatte de svenske biblioteker i Øresundsuniversitetet. Indebærer katalogintegration af disse bibliotekers bestand i bibliotek.dk og netpunkt 7

8 Bilag 2 - overslag over projektmidler Brugerundersøgelser: Det skønnes at der søges DEF om og at der tilgår projektet fra anden side. Budgetår 2005 Virtuelle lokale referencesystemer test af programmel på 4-6 forskningsbiblioteker. Det skønnes at der søges DEF om til test og evalueringsforløb. Budgetår 2005 Studierejse for brugerfacilitets-arbejdsgruppe USA-Canada efterår 2004 som forberedelse på test af virtuelle lokale referencesystemer. Det skønnes at der søges DEF om til delvis dækning af rejseudgifter. Budgetår 2004 Gennemførelse af projekt Informationskompetence 1. fase for 12 forskningsbibliotekers undervisningsmedarbejdere i samarbejde med programområde e-læring. Projektorganisation og forløb som usability-projekt. Det skønnes at der søges DEF om til projektgennemførelse og evaluering. Budgetår 2005 Gennemførelse af projekt Informationskompetence 2. fase, hvor der gennemføres intensive informationskompetence-kurser for udvalgte uddannelsesretninger. Det skønnes at der søges DEF om til projektgennemførelse og evaluering. Budgetår Gennemførelse af engelsksproget/engelsktekstet udgave af SWIM. Beløb kan endnu ikke anslås. Budgetår

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11

Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11 Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11 Mødedato 9. juni klokken 10-14 Sted DBC-møderum 2 Deltagere Ditte Jessing, Poul Erlandsen, Niels Ole Pors, Holger Dyrbye, Niels Jørgen Blåbjerg, Mette G Hansen, Peter

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

INFORMATION LITERACY...1

INFORMATION LITERACY...1 Indholdsfortegnelse INFORMATION LITERACY...1 INDLEDNING...1 BESKRIVELSE AF INFORMATION LITERACY...2 INFORMATION LITERACY - EN PROCES...2 BIBLIOTEKET OG DETS LÅNERE...3 FORUDSÆTNINGER FOR INFORMATION LITERACY

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug

Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug Midtvejsrapport: Levende læring - Udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter til undervisningsbrug Denne midtvejsrapport tager udgangspunkt i Levende læring (herefter LL) projektplans kronologi.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Lokal og national virtuel vejledning - rapport om et DEFF projekt

Lokal og national virtuel vejledning - rapport om et DEFF projekt Lokal og national virtuel vejledning - rapport om et DEFF projekt Ved Claus Aarslev, Vera Daugaard, Morten Fogh, Lis Jensen, Tonny Laursen, Ellen Nielsen, Gert Poulsen og Peter Søndergaard Hovedkonklusioner

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Accessionsprocessen i forandring - Danmarks Biblioteksskole nov.. 2000 Performance measurement.dk. Præsenteret af Peter Søndergaard

Accessionsprocessen i forandring - Danmarks Biblioteksskole nov.. 2000 Performance measurement.dk. Præsenteret af Peter Søndergaard Accessionsprocessen i forandring - Danmarks Biblioteksskole nov.. 2000 Performance measurement.dk Præsenteret af Peter Søndergaard Performance measurement.dk 1998-99 Deltagende forskningsbiblioteker: AUB,

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Integrerede brugerrettigheder på tværs af folke- og forskningsbiblioteker. Konference, 26. januar 2005, ARoS, Aarhus Kunstmuseum.

Integrerede brugerrettigheder på tværs af folke- og forskningsbiblioteker. Konference, 26. januar 2005, ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Integrerede brugerrettigheder på tværs af folke- og forskningsbiblioteker. Konference, 26. januar 2005, ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Barrierer og perspektiver set fra Danmarks Forskningsbiblioteksforening.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt

Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt Biblioteksstyrelsen DEF-sekretariatet Nyhavn 31 E 1051 København K Til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt 1. Ansøger: Aalborg Universitetsbibliotek. Følgegruppe

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere