Handlingsplan for Brugerfaciliteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Brugerfaciliteter"

Transkript

1 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Juni 2003 rettede DEF henvendelse til RUb/Peter Søndergaard og bad om forslag til sammensætningen af en arbejdsgruppe for DEF- programområdet brugerfaciliteter. DEF accepterede nedenstående forslag og arbejdsgruppens sammensætning har været uændret siden. Niels Jørgen Blåbjerg - AUB Holger Dyrbye - SDUB Poul Erlandsen - DPB Ditte Jessing - KASB Lilian Madsen - SB Lise Mikkelsen (sekretær) - DEF Niels Ole Pors - DB Gert Poulsen - HBK Peter Søndergaard (formand) - RUB Der er imidlertid intet til hinder for at arbejdsgruppen kan supplere sig med nye medlemmer. Arbejdsgruppen virker indtil videre frem til udgangen af DEF har bedt programområdet om at udarbejde en handlingsplan for 2004 og I august forelå et papir som beskrev en række emner som kunne behandles af programområdet, Grundlagspapir og papiret blev forelagt DEF-styregruppen på et møde d. 8. September Orientering om programområdets arbejde findes på: 1. Vision Det er programområdets vision at befordre slutbugernes adgang til forskningsbibliotekernes informationsressourcer og at nedbryde de barrierer som begrænser denne adgang. Historisk set blev begrebet brugerfacilitet oprindeligt introduceret som det samlende servicemål, det overordnede sigte, visionen for alle DEF-projekter i forskningsministerens indvielsestale i

2 Der er i de efterfølgende år sket det at en del af visionsaspekterne under brugerfaciliteter har løsrevet sig fra ophavet, er brudt ud af familien og har selvstændiggjort sig med egne, selvstændige programområder med egne arbejdsgrupper og projekter. Denne afskalning efterlader selvfølgelig det oprindelige område noget afpillet og giver logiske brist og beskrivelsesvanskeligheder. Ret beset forekommer en række af de nu selvstændige programområder at have karakter af at være brugerfaciliteter i helt samme grad som de tilbageblevne områder. 2. Målsætning Arbejdsgruppen for brugerfaciliter skal inspirere og igangsætte projekter som giver forskningsbibliotekernes medarbejdere værktøjer, viden og kvalifikationer til at udvikle bibliotekernes nytteeffekt for brugerne, for forskning og for uddannelse. Fra vision til målsætning sker der en gradvis konkretisering og præcisering af beskrivelsen af domænet for brugerfaciliteters interesseområde. Konkretiseringen kommer til udtryk ved at målsætningens ordlyd sætter forskningsbibliotekernes medarbejdere i fokus, hvor visionen er ubestemt i formuleringen. Det er således først og fremmest udviklingen af medarbejdernes muligheder for at assistere bibliotekernes slutbruger, der er styrende for arbejdsgruppens projektovervejelser. Brugerfaciliteters fokusering på bibliotekernes medarbejder udelukker dog ikke at programområdet kan iværksætte projekter der direkte sigter på at stille en særlig tjeneste til rådighed for slutbrugerne. Men i de fleste projekter vil dette hensyn være indirekte og være det endelige sigte, båret frem og formidlet af nye medarbejderkompetencer. For at opnå disse muligheder skal medarbejderne have de optimale kvalifikationer, kompetencer og tid for at kunne indgå i et attraktivt læringsmiljø. Det betyder at arbejdsgruppen for brugerfaciliteter også er interesseret i at effektiviseringen af bibliotekernes arbejdsprocesser fortsætter, fordi effektivitet og slutbrugernes inddragelse i arbejdsprocesserne giver mulighed for at friholde medarbejdertid til at udvikle tjenester der øger bibliotekernes nytteeffekt for brugerne. Til sættet af nye medarbejderkompetencer føjes også kompetencen til på samme tid at orientere sig i og indgå i slutbrugermiljøerne fysiske miljøer og til at orientere sig virtuelt. Hvor er bibliotekar-holger? Han er allevegne. 3. Indsatsområder Igangsætte undersøgelser af biblioteksbrug - brugeradfærd Igangsætte virtual reference-systemer, lokalt/centralt 2

3 Udvikle brugernes informationskompetencer ved at gøre bibliotekerne til attraktive læringsmiljøer Opdatere arbejdsgruppens kundskaber om biblioteksinnovation De her nævnte indsatsområder - som enkeltvis gennemgås i det efterfølgende - indgår i kataloget over emner som brugerfaciliteter har drøftet og som arbejdsgruppen mener ligger tættest på projektstadiet. Derudover har gruppen drøftet emner af tværgående karakter på accessionsområdet og mulighederne for at stille reference management værktøjer til rådighed for brugerne. Mht. tværgående fælles initiativer for hurtigere tilvejebringelse af papirbåren og elektronisk information afventer arbejdsgruppen at det i foråret 2004 annoncerede kvalitets- og performanceprojekt i FC ved overbibliotekar Aase Lindahl vil afdække problemer og best practice ved bibliotekernes forskellige arbejdsprocesser på området. Arbejdsgruppen har opgivet overvejelserne om at stille reference managementværktøjer til rådighed for brugerne, fordi tidspunktet synes forpasset. Endelig har arbejdsgruppen drøftet hvilke materialer der skal ligge på programområdets hjemmeside, og har som en særlig afdeling besluttet at lave en miniportal til de nyeste og vigtigste brugerundersøgelser. A. Undersøgelser af brugeradfærd 1 Efter ecsi-brugerundersøgelserne... nye undersøgelser baseret på adfærdsorienterede og indirekte metoder undersøgelser der fokuserer på områder hvor brugerne har høje forventninger eksempel på undersøgelsesfocus - Adgang til materialer - undersøgelse af brugersegmenters materialeforbrug og informationsadfærd Det er arbejdsgruppens opfattelse at de brugerundersøgelser som baserer sig på European Customer Satisfaction Index metoden har betydet et fremskridt for afklaringen af hvilken relativ betydning forskellige bibliotekstilbud har for brugerne, men det er også arbejdsgruppens overbevisning at disse undersøgelsestyper har deres begrænsning og at det er nødvendigt i et vist omfang at supplere undersøgelserne med adfærdsorienterede undersøgelser. Det er uomtvisteligt at de nye ECSI-undersøgelser alle har påvist at materialeforsyningen har stor betydning for brugerne, men at bibliotekerne ikke løser denne opgave til brugernes tilfredshed. Dette område er i hovedparten af undersøgelserne udpeget som et trusselsområde, et område hvor bibliotekerne med fordel kan forbedre de nuværende tilbud. Men hvad skal bibliotekerne gøre for at fjerne denne trussel? - ESCI giver ingen anvisninger på at løse problemer, men påpeger dem, lokaliserer dem. For at komme videre og få midler i hænde som sætter bibliotekerne i stand til at indfri slutbrugernes forventninger, er det arbejdsgruppens opfattelse at f.eks. en forbedret 3

4 tilgængelighed af biblioteksmaterialer kræver undersøgelser der baserer sig på brugeradfærd og viser hvordan brugersegmenter udvælger, får adgang til og benytter litteratur og informationer. Det er arbejdsgruppens prioritering at der igangsættes en undersøgelse med dette udgangspunkt i løbet af Arbejdsgruppen forventer et budget på kr ved deltagelse af 2-3 større forskningsbiblioteker (medarbejdertid ikke medregnet). B. Undersøgelser af brugeradfærd 2 Usability tests Opnå viden om hvordan brugere manøvrerer på hjemmesider og evt. finder de materialer, e-ressourcer og informationer i det digitale bibliotek de ønsker Erhverve kompetence om hvordan usability test gennemføres og usability data behandles Fastholde erhvervede usability-kompetencer Brugerfaciliteter gennemfører pt. i samarbejde med UNI-C og frem til marts 2005 et usability-projekt hvor medarbejdere i 12 forskningsbiblioteker tester brugernes manøvrering på bibliotekernes hjemmesider, herunder bibliotekernes digitale biblioteker. De deltagende biblioteker er: AUB, DB-Bib, DPB, DNLB, DTV, DVJB, HBK, KASB, KB, SB, SDUB, RUb. Projektet er økonomisk støttet af DEF. Formålet er: 1) at få viden om hvordan brugerne anvender hjemmesidernes tilbud 2) at opbygge usability-kompetence hos de deltagende medarbejdere om hvordan usability test gennemføres og hvordan indsamlede usability-data analyseres og behandles 3) gennem forpligtende netværkssamarbejde, mv. at fastholde og udvikle denne kompetence. Brugerfaciliteter opfatter usability-test som en ny type adfærdsorienterede brugerundersøgelser som skal give bibliotekerne viden om hvordan de skal præsentere bibliotekernes tilbud om materialer og informationer for at brugerne får det tilsigtede udbytte af disse tjenester. Der foregår løbende en frugtbar drøftelse mellem UNI-C og Brugerfaciliteter om hvordan man kan sikre at projektets kompetencedel, som rækker ud over selve projektfasen, kan styrkes og kompetencen fastholdes. Dette sker bl.a. via projektets konferencesite: C. Virtuelle referencetjenester 1 Biblioteksvagten programmel-overvejelser organisations- og ansvarsafklaring 4

5 Biblioteksvagten som oprindelig var en centralt organiseret folkebibliotekstjeneste har de seneste år haft deltagelse af en række forskningsbiblioteker. Tjenesten kan kategoriseres som en virtuel referencetjeneste, hvor brugerne får hjælp til selvhjælp. DEF har uafhængig af Brugerfaciliteter ført drøftelser om tilskud til tjenesten og senest har der været ydet tilskud til afprøvning af nyt programmel til erstatning af Biblioteksvagtens gamle. Styrelsesmæssigt har Biblioteksvagten sin egen organisation med et vægtet antal medlemmer fra folke- og forskningsbibliotekssektoren. Brugerfaciliteter beder Biblioteksstyrelsen og DEF overveje hvorvidt Brugerfaciliteter bør have sæde i styregruppen eller indstillingsret til et medlem af Biblioteksvagtens styregruppe. Den nuværende praksis hvor DEF-tilskud konteres under programområdet Brugerfaciliteter uden at arbejdsgruppen er involveret i Biblioteksvagtens beslutninger eller i beslutning om DEF-tilskud er næppe tilfredsstillende. Der er i forbindelse med Biblioteksvagtens aftestning af nyt programmel afholdt møder mellem Biblioteksvagtens daglige ledelse og Brugerfaciliteter med henblik på et tættere samarbejde om eventuelt programmelkøb, idet Brugerfaciliteter snarest mulig ønsker at igangsætte et projekt om lokal virtuel referencetjeneste. Brugerfaciliteter ønsker at understøtte samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker, ikke alene om Biblioteksvagten, men også om lokale virtuelle referencesystemer. D. Virtuelle referencesystemer 2 Lokal virtuel referencetjeneste, funktioner: lokal biblioteksvagt chat / just in time og brugerundervisning overtage brugers tastatur/skærm informations- og guideservice administrationsmodul arkivdatabase Et af de højest prioriterede indsatsområder hos brugerfaciliteter er igangsætning af forsøg med lokale virtuelle referencetjenester i en række forskningsbiblioteker med det formål: 1) at forny de traditionelle vejledninger med nyt værktøj og nye kompetencer 2) at bygge bro og udfylde gråzonen mellem vejledning og informationsundervisning 3) at understøtte personlige informationskompetencer. Spørg biblioteket / Spørg bibliotekaren er referencetjenester som bl.a. benytter sig af chat og andre digitale muligheder. Ikke mindst i Canada, USA og Australien har denne tjeneste udviklet sig hurtigt og i USA har udviklingen siden 1999 institutionaliseret sig i en årlig konference VRD, The Virtual Reference Desk. NVBF planlægger en studierejse dertil efteråret 2004 og det må forventes at interessen for at tage disse systemer i brug i universitetsbibliotekerne er stor, både når det gælder serviceringen af brugere i bibliotekerne, på campusområderne, i bopæl og hvor som helst brugeren er koblet op på internettet. 5

6 Det forventes at brugerfaciliteter kan igangsætte projekt i E. Udvikle brugernes informationskompetencer Efter brugerundervisning kommer... Informationskompetence/information literacy. Samarbejdsprojekter med programområde e-learning. Projekterne følger dobbeltstrategi: A. Projekt for biblioteksundervisere om personlig videnstyring og formidlingspædagogik B. Projekt om formidling af informationskompetence til brugere på udvalgte uddannelsesretninger Informationskompetence er et relativt nyt begreb som knytter sig til andre nye begreber f.eks. læring, lærende organisation, videnmanagement, kompetencemiljø, mv. og som udvider de gamle begreber som brugerundervisning, kvalifikationer og indlæring til at gælde forhold som permanens og tilstedeværelse i alle (livs)situationer. Begrebet knytter sig også til programområde e-learning som brugerfaciliteter gerne etablerer projektsamarbejde med. Målgenstanden er biblioteksbrugeren - og til dels den biblioteksansatte - som via kontakter og handlinger med biblioteket, virtuelt eller fysisk, erhverver sig nogle bestemte kompetencer til personlig videnstyring; først og fremmest det at kunne lokalisere, evaluere og anvende information som behøves i et erkendt informationsbehov. For den biblioteksansatte beskæftiget med at formidle informationskompetence gælder det at vedkommende skal kunne vurdere hvor i læreprocessen brugeren befinder sig og skal have pædagogiske kvalifikationer til at befordre processens videre forløb. Brugerfaciliteter vil undersøge Nordinfos og Nordisk Ministerråds initiativer på området og ligeledes undersøge overvejelser i Undervisningsministeriet om e-læring. Brugerfaciliteter overvejer at genanvende den organisatoriske model som er blevet udformet i usability-projektetet til at udvikle og fastholde informationskompetence blandt biblioteksundervisere på udvalgte danske forskningsbiblioteker. Ved cirka 1 års varighed fra 2005 kan projektets hoveddele skitseres således: A1: DB/Mastermodul-læring, udpegede lærere og bibliotekarer ved DB/biblioteksvæsenet eller relevante fagfolk med praktiske og teoretiske kvalifikationer fra højere læreranstalter og universiteter tutorerer projektet, A2: Udvalgte forskningsbiblioteker udpeger et antal undervisere, A3: Seminarer hvor undervisere og tutorer udvikler et fælles kompetencekoncept, A4: SWIM eller et remake af SWIM indgår i konceptevalueringen, A5: Lokale undervisere evalueres af tutor. B1. udvalgte uddannelser på uddannelsesinstitutionerne tilbydes (frikøb) et informationskompetence-kursus i et semester, B2. Kursus gennemføres og evalueres (måling af informationskompetence) Brugerfaciliteter ønsker endvidere at understøtte AUBs ønske om - sammen med Carol Kuhlthau - at producere en engelsksproget version af SWIM 6

7 F. Udvikle arbejdsgruppens innovationskompetence Arbejdsgruppens medlemmer har behov for inspiration ud over hvad hverdagen tilbyder for at kunne holde et højt innovationstempo indenfor interesseområder der vedrører brugerfaciliteter. Forskningsbiblioteksudviklingen i USA/Canada (virtual reference) og i Sydøstasien (virtual reference, automatisering, betalingsydelser, mv) viser træk som vi i DK med fordel bør kende og blive inspireret af når vi skal udvikle og tilbyde innovative bibliotekstjenester og dermed forøge nytteværdien for biblioteksbrugerene. Arbejdsgruppen ønsker at foretage en studierejse til USA/Canada i efteråret 2004, dels for at deltage i VRD-konferencen november i Cincinatti, Ohio, og dels for at besøge forskningsbiblioteker i USA og Canada hvor virtuelle referencesystemer er taget i brug. Arbejdsgruppen ønsker ligeledes at mødes med udviklere af disse systemer. Bilag 1 - tilgængelighed af biblioteksmaterialer Arbejdsgruppen ønsker at udvikle ideer og udarbejde inspirationskatalog til forskningsbibliotekerne - en check-af-katalog - som kan forbedre forskningsbiblioteksbrugernes adgang til ønskede materialer. Som omtalt andet sted viser nye brugerundersøgelser samstemmende at tilgængelighed af biblioteksmaterialer af brugerne opfattes som et stort problem. Vi bevæger os i et præferenceområde hvor brugerne har meget højt prioriterede ønsker og hvor bibliotekerne ikke er i stand til at indfri ønskerne. Det er et område der ville være mineret såfremt der eksisterede konkurrencelignende forhold i bibliotekssektoren. I punktform kan en katalog over områder hvor tilgængelighed til materialer kan forbedres se sådan ud: Forbedret tilgængelighed som følge af større informationskompetence hos brugerne - projekt (tidligere omtalt) Forbedret tilgængelighed som følge af bedre usability - (projekt - tidligere omtalt) Forbedret tilgængelighed som følge af bedre performance i accessionspolitik og ILL/indlån Forbedret tilgængelighed som følge af digitalisering og cirkulation af digitaliserede kopier Forbedret tilgængelighed som følge af bedre matching af poster i bibliotekskataloger Forbedret tilgængelighed som følge af udvidet eller dedikeret/personalised adgang til licensbetinget access Forbedret tilgængelighed som følge af ophævelse af regelmentære barrierer Forbedret tilgængelighed som følge af udvidelse af dokumentmassen - ekspl flere midler til accession eller masseforøgelse ved at de danske institutbiblioteker indgår i lånesamarbejdet på professionel vis eller masseforøgelse (men også brugerforøgelse) ved en udvidelse af kørselsordningen til at omfatte de svenske biblioteker i Øresundsuniversitetet. Indebærer katalogintegration af disse bibliotekers bestand i bibliotek.dk og netpunkt 7

8 Bilag 2 - overslag over projektmidler Brugerundersøgelser: Det skønnes at der søges DEF om og at der tilgår projektet fra anden side. Budgetår 2005 Virtuelle lokale referencesystemer test af programmel på 4-6 forskningsbiblioteker. Det skønnes at der søges DEF om til test og evalueringsforløb. Budgetår 2005 Studierejse for brugerfacilitets-arbejdsgruppe USA-Canada efterår 2004 som forberedelse på test af virtuelle lokale referencesystemer. Det skønnes at der søges DEF om til delvis dækning af rejseudgifter. Budgetår 2004 Gennemførelse af projekt Informationskompetence 1. fase for 12 forskningsbibliotekers undervisningsmedarbejdere i samarbejde med programområde e-læring. Projektorganisation og forløb som usability-projekt. Det skønnes at der søges DEF om til projektgennemførelse og evaluering. Budgetår 2005 Gennemførelse af projekt Informationskompetence 2. fase, hvor der gennemføres intensive informationskompetence-kurser for udvalgte uddannelsesretninger. Det skønnes at der søges DEF om til projektgennemførelse og evaluering. Budgetår Gennemførelse af engelsksproget/engelsktekstet udgave af SWIM. Beløb kan endnu ikke anslås. Budgetår

Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11

Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11 Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11 Mødedato 9. juni klokken 10-14 Sted DBC-møderum 2 Deltagere Ditte Jessing, Poul Erlandsen, Niels Ole Pors, Holger Dyrbye, Niels Jørgen Blåbjerg, Mette G Hansen, Peter

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere