DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport 20 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /"

Transkript

1 DANSE H4LLERhIE Arsrapprt 2 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V / FREDERIKS ALLE 2OB I DK- 8OOO AARHUS C /

2 Indhldsfrtegnelse Ledelsesberetning Revisinspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance Nter Side 1-r l

3 tsestyrelsens g ledelsens beretning - Denne beretning er fr det første hele kalenderår fr institutinen Dansehallerne Nu t år efter Dansehallerne blev en realitet, kan vi knkludere, at fusinen mellem Dansens Hus g Dansescenen er tilendebragt, g at en ny g stærk rganisatin er vkset ud af de t gamle. Det har været krævende fr alle invlverede at nå dertil, g der er str grund til at takke alle fr indsatsen g glædes ver resultatet. lkke blt er nye knstellatiner pstået, men vi har gså hævet aktivitetsniveauet g effektiviseret mange prcesser. Alt sammen til glæde fr dansemiljøet g publikum. I de kmmende år vil vi fkusere på udvikling g synliggørelse af dansen sm kunstart samt bruge ressurcer i arbejdet med at tiltrække g engagere publikum, Dansehallerne er det naturlige mdrejningspunktfr dans sm kunstart, herunder de mange tilbud derfølger med institutinens aktiviteter. Aktiviteterne kan samles i et af de tre fkusmråder; udbredelse af dans sm kunstart herunder præsentatin af frestillinger, arbejdsplads fr kunstnere g kunstnerisk udvikling samt prgrammer fr g med børn g unge. Dansehallerne arbejder på flere mråder i hele Danmark, men har gså med sine fantastiske lkaler i København den perfekte ramme m mange aktiviteter, herunder i frhld til publikum først g fremmest præsentatin af frestillinger. Udviklingen af Carlsberg Byen er kmmet i fuld Båflg, g sm nab til Dansehallerne bygges der nu den nye Carlsberg St., UCCC til 1. studerende samt frskerbliger. På trds af mrådets karakter af gigantisk byggeplads, tiltrækker Dansehallerne allerede nu ca 125. gæster g brugere m året frdelt på publikum, prfessinelle brugere, lejere, cafd gæster samt deltagere ved udlejningsarrangementer. Sammen med Dansk Danseteater er vi i løbende kntakt med Carlsberg Byen fr at finde frem til, hvrdan vi sammen kan nå den endelige bygningsmæssige løsning fr Dansehallerne g Dansk Danseteater. I nvember afsluttedes arbejdet med Dansehallernes første rammeaftale med Kulturministeriet g Københavns Kmmune fr periden 213-2!6, g det er første gang Dansehallerne i sin afrapprtering skal frhlde sig til en rammeaftale. Dansehallerne frhlder sig desuden til g efterlever i alt væsentligt'gd ledelse i selvejende Ku ltu rinstituti n e r'. I frhld tilvres fkusmråder ser det krt ud således - Publikum, udbredelse af dans sm kunstart, herunder præsentatin f frestillinger: I Dansehallerne i København kunne man pleve 34 prduktiner med i alt 155 pførelser, g gennem Mderne Dans på Turnd var der ude i landet rnulighed fr at se 43 pførelser af 11 frskellige kmpagnier. Dansehallernes digitale nyhedsbrev sendes ud til ca 3. mdtagere. Kunstnerisk udvikling g rbejdsplads fr kunstnere: I løbet af året afhldtes 42 gange mrgentræning med i a t5.426 deltagende dansere. På Labratriescenen havde L4 kregrafer researchperider. Hele 43 prduktiner gennemførte prøvefrløb i studierne, g Prjektcentret administrerede 18 større g mindre prjekter.

4 Prgrammer fr g med børn g unge: Via større g mindre prjekter fr g med børn g unge km i alt 21.L36 børn g unge til at pleve kunstarten g/eller selv medvirke i en skabende prces. Gennem lærerwrkshps var 373 ærere/pædagger i kntakt med dansen- Cmmunity døns Dansens Dag blev den største ngensinde med 289 aktiviteter, 57. deltagere samt mkring 87. tilskuere. Bestyrelsen har gennem 213 haft flere drøftelser angående Dansehallernes finansielle situatin. De almindelige stigninger i udgifter, herunder husleje g lønninger, udhuler hvert år Dansehallernes driftsbevilling, der il<ke reguleres g i rammeaftalen frventes at ligge på sarnme niveau indtil 216. Det ligger bestyrelsen på sinde atøee indtjeningen mest muligt, g dermed begrænse reduceringen af aktiviteter indehldt i driften. Dette arbejde vil gså fremver være et fkus fr bestyrelsen. lefteråret tildelte Statens Kunstråds Scenekunstudvalgtil 'Dans frbørn'kun halvdelen af tilsvarende midler mdtaget siden ZOO7, g desuden mdtg vi ikke midler til at frtsætte de igangværende prgrammer til kunstnerisk udvikling" Dette medførte henvendelser til Kulturministeren g Flketingets Kulturudvalg, da det kun vanskeligt lader sig gøre at gennemføre mfattende aktiviteter g prgrammer, der hverken har et stabilt øknmisk grundlag eller en tilstraekkelig tidshrisnt. Bestyrelse g ledelse vil gerne takke alle medarbejdere fr at bidrage til en gd prces med at implementere fusinen g fr at gøre en indsats fr at Dansehallerne er blevet en stærk rganisatin. Samtidig skal lyde en tak fr et altid knstruktivt samarbejde til Kulturministeriet, Københavns Kmmune g Kulturstyrelsen samt til de Fnde, der støtter vre aktiviteter. Dansehallerne, juni 214 I Mikkel Harder Munck-Hansen Bestyrelsesfrma nd S lrt^ Signe Waldrff Righlt æstfrma ld i{ Fr#n \:t.'] l ti q. \_Ål ffi$,/ ''l ', :: 1,L' Adm direktør Bush Hartshrn Kunstnerisk chef -

5 The artistic directrs reprt 213 saw very healthy increases in audiences fr the tw stages (ttal audience attendance (2L3) cmpared with (212)). The numbers d nt include admissin free events like Lna Nights. We hsted perfrmances frm mst f the rnajr Danish cntemprary dance cmpanies: Mute Cmp. Physciat Theatre, Granhøj Dans, Danish Dance Theatre, Recil Perfrmance Grup and the huge cast f Kitt Jhnsn's Frum Humnum. We were als delighted t present fr the first time in Cpenhagen the wrk f the Danish artist Mette Ingvartsen that prved t be very ppular with audiences and critics alike. presentatins frm ther parts f the glbe are key t ur missin in stimulating the Danish dance scene, audiences and artists alike. The year began with hsting 6 cmpanies frm Suth Krea in assciatin with the Eurpean Dance Huse netwrk. This has led us t seek a lnger-term relatinship with Krea and supprting the Danish fcus in the SlDance festival Seul 2L4. Utilizing ur brand Thusand Threads we have been able t present yung artists frm a number f Eurpean cuntries mstly surced thrugh ur membership f the Aerwaves netwrk, we are als slwly increasing the number f Danish artists included in this prgramme restaging wrks frm bth Fanclub and Tw Wman Machine shw. The prgramme cntinues t be ppular with bth press and public alike (Audience attendance 87 (77,4% f ttal capacity)). Our annual Urban dance Festival cntinues t be ppular with an incredibly diverse audiences and nce again the special energy that this event creates saw packed huses fr 3 nights. Our wrk with Cntinuing Prfessinal Develpment increased during this year, as well as ur tw nging daily dance classes fr prfessinals. The Spt On prgramme delivered artistic mentring pssibilities fr 11 Danish artists and thrugh ur participatin in the EU funded Mdul-dance Prgramme we were able t hst research residencies fr4 yung chregraphers fr between ne and tw weeks each. All f these artists were incredibly generus with sharing their varius practices with interested members f the Danish cmmunity. lt is this crss pllinatin f ideas and techniquesthat is a crnerstne f ur strategy t lift up the quality f Dance being made in Denmark. In reciprcatin Danish grup The Mb were given Mdul-dance residencies in Sweden, Pland, France, Slvenia and Germany. We were apprached by Kampnagel in Hamburg t develp an exchange prgramme between the tw cities and exchanged 3 artists wh spent a week in each thers city. This has led t artist exchanging perfrmances and ne Danish artist being ffered a paid nine mnth residency t cmmence August 214. The studis cntinue t be in heavy use year rund and the Lna Night prgramme has nw becme a ppular additin t ur annual prgramme with us inundated with applicatins t perfrm the minute we pen the Call. We cntinue t seek synergies between the stage presentatins and the participatry wrk Dansehallerne undertakes thrughut the cuntry. Perhaps ne f the mst imprtant develpments is the wrk we are beginning t instigate arund Dancing and Disability. Whilst nly a cuple f wrkshps have been held we can certainly identify an interest bth frm members f the Disabled cmmunity as well as prfessinal dancers and chregraphers.

6 Publikum Udbredelse af dans sm kunstart, herunder præsentatin af frestillinger lndsatsmråde Målfr 2Ot3 Resultat fr 213 Antal,pførelsetr* Antal publikum (slgte billetter) * 1,1. X,3;992 Dansk prducerede prduktiner* 8-9% 86?', I nternatinale prd r"r ktiner* ta-zay' 1.49å Prduktiner fr vksne* 88fl- 7'9Yt P rd u kti n er f r bø rn/u n ge/fam i li efrestil I i ng * ty 79% Cm m u n ity prdu ktiner* ZY tva Frmidling af dansk prduceret dåns via natinale g internatinale netværk 4+ I * Se billetrapprt side L6 g\7 - prcenttallene er beregnet på antal pførelser Frestillinter Sm en stærk del af den kunstneriske prfil præsenterer Dansehallerne kntinuerligt det danske publikum fr frestillinger, sm undersøger g udfrdrer vres pfattelse af kregrafi g dans. 2L3 gæstede således danske Mette Ingvartsen Dansehallerne med sin kntrversielle frestilling The Artificial Nature Priect g svenske Jefta Van Dinther ligeså med GRIND. En anden væsentlig del af Dansehallernes eget prgram er Thusand Threads - en serie med frestillinger af unge, innvative g eksperimenterende kregrafer fra ind- g udland, sm typisk vises i et sammensat prgram (2-3 frestillinger på en aften) ver 2 aftener samt det tilbagevendende LOONA NIGHTS, sm er en ufrmel åben platfrm sm trækker et ungt g nysgerrigt publikum til huse. Denne afhldtes på fyerscenen MiniCarl under enkle g rå frhld 4 gange i løbet af året. Et vigtigt nyt såmarbejde med Krea indledtes med Kre-a-Mves, en 2 dages festival med 5 frskellige frestillinger af kreanske kregrafer g den første præsentatin i dette nye samarbejde med Krea, sm f,tsætter i 214- Den kreanske turne blev arrangeret i samarbejde med vres samarbejdspartnere i Eurpean Dancehuse Netwrk. Ud ver de internatinale satsninger skal fremhæves den retrspektive festival med frestillinger af Granhøj Dans fra Aarhus. Festivalen var en c-prduktin med Granhøj Dans, g på 5 dage kunne publikum pleve 7 frestillinger af Granhøj Dans samt 2 nrdiske gæstespil af Karttunen Kllektiv fra Finland g nrske J Strømgren Kmpagni- Langt størstedelen af året var prgramsat med de danske kmpagnier, sm havde fået støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Kmpagnier sm Mute Cmp. g Recil Perfrmance Grup er grupper, sm fte præsenterer deres frestillinger i Dansehallerne, men i 213 gæstede gså X-act/Kitt Jhnsn Stre Carl med frestillingen Frum Humanum. Dansk Danseteater spillede i en længere peride i efteråret frestillinger fr både børn g vksne fr udslgte huse. Mderne dans på turn6 Mderne dans på turnd er med til at sikre, at et større antal dansefrestillinger bliver vist på spillesteder rundt m i landet. Ved at kregraferne kmmer på turn6, vises deres frestillinger flere gange end de 8-12 pførelser, der er nrmalt i frbindelse med en premiere. Danserne pnår samtidig større rutine ved at fremføre den samme frestilling flere gange, g desuden bliver bevillingerne til de enkelte frestillinger udnyttet i høiere grad, når et større publikum får glæde af frestillingerne.

7 Mderne dans på turnd kan efter næsten 9 sæsner påvise resultater g knstatere, at en langsigtet målrettet indsats hvr øknmisk støtte kmbineres med faglig sparring virkelig giver resultat. Flere arranlører har nu dansefrestillinger sm en fast del af deres sæsnprgram, g nye arrangører kmmer til hvert år. I kalenderåret 213 præsenterede 31 arrangører frestillinger af 11" frskellige kmpagnier med i alt 43 pførelser rundt i landet. Frestillingerne blev set af tilskuere. Da n ma rks teaterf re nin g e rs se mi n r Mderne dans på turne deltager i Danmarks Teaterfreningers årlige seminar, sm i 213 blev afhldt i Odense. Her præsenterer Mderne dans på turn6 samtlige dansefrestillinger, der udbydes til turn6, g indgår i dialg med arcangørerne m deres Ønsker, behv g vilkår. Administratin Spillestederne søger Mderne dans på turn6/dansehallerne m tilskud til at præsentere frestillinger, g når tilskud er bevilliget, fregår resten af administratinen mellem spillestedet g kregrafen. Tilskuddet udbetales først, når de enkelte frestillinger er afviklet, g på den måde er den administrative byrde fr Dansehallerne mindst mulig. Arrangører g turnerende kmpagnier i 2L3 Frestillinger blev præsenteret på Baggaardteatret, Baltppen, Bra Bra, Brnhlms Teaterfrening, Frederikshavn Teaterfrening, Frederikssund Børneteater, FuresØ Teater, Helsingør Teater, Hrsens Teaterfestival, Hvidvre Teaterfrening, Kulturelt Samråd Herning, Kulturhuset Kappelbrg, Limfjrds Teatret, Næstved Teaterfrening, Odin Teatret, Ringkgbing Fjrd Teater, Rudersdal Teater, Silkebrg Teaterkreds, Svendbrg Gymnasium, SØnderbrg Teaterfrening, Team Teatret, Teater Nrdkraft, Teater g Musik Odsherred, Teaterfreningen BØgestrØmmen, Teaterfreningen Guldbrgsund, Teaterfreningen fr Falster g Østllland, Vejleegnens Teaterfrening, Vestsjællands Teaterkreds, Vibrg Teaterfrening g Aarhus Festuge. Deturnerende kmpagniervar Dansk Danseteater, Dn Gnu, Freestyle Phanatix, Gazart, Granhøj Dans, lngrid Kristensen g C, Oded Graf/Yssi Berg, Recil Perfrmance Grup, sart, Uppercut Danseteater, WEGO g X- Act. PR g kmmunikatin De igangværende PR/Kmmunikatinstiltag primært fr Dansehallernes frestillinger frtsattes i 21-3, men med det verrdnede Ønske m at styrke den ensartede kmmunikatin i Dansehallerne sm følge af fusinen i 212, Øgede kmmunikatinsafdelingen desuden gså det kmmunikative samarbejde med de frskellige prjekter i huset. Endvidere er Dansehallernes'Crprate Brand' udviklet g styrket gennem flere målgruppe- g kmmunikatinstiltag. Online Marketing Generelt satte kmmunikatinsafdelingen større fkus på nline aktiviteterne, en udvikling sm vil frsætte fremver. Et eksempel herpå er nline annncering, sm er blevet benyttet i bl.a. Plitiken ifrbindelse med egen prduktiner. Facebk Gennem en målrettet indsats er antallet af Facebk Likes Øget fra 6 ( ) til t.6t2likes ( l'. I samme peride er den gennemsnitlige Ttal Reach Øget betydeligt fra (2Ot2 gns. 28-dage) til (213 gns. 28-dage). Vime Dansehallerne prettede i 213 et videbiblitek på vime.cm med henblik på at Øge søgemaskine ptimering, samt at tilbyde interessenter en mere bekvem tilgang til videmateriale. Direct Mail I løbet af året er der månedligt sendt nyhedsbreve ud til mkring 3. mdtagere. Nyhedsbrevene indehlder infrmatin m både sceneaktiviteterne g m husets øvrige prjekter g aktiviteter. Der er en løbende stigning i tilmeldingen til dette medie.

8 Dansehllerne.dk Siden Dansehallerne.dks pstart i2o1,t har besøgstallet været støt stigende. Dansehallerne,dk havde gennemsnitligt 7.73 unikke besøgende pr måned, hvilket er en pæn vækst sammenlignet med 4.281i2t7. Af yderligere tiltag på nline delen kan gså naevnes Instagram, sm Dansehallerne påbegyndte i213. Offline Marketing Tryksager Der prduceres sæsnbannere g sæsnplakater fr Dansehallernes efterårs- g frårsprgrammer, g tryksagerne distribueres i Strkøbenhavn g MalmØ. I Strkøbenhavn distribueres desuden plakater g flyers til Dansehallernes egenprduktiner, Mette Ingvartsen, Kre-a-mves gthusand Threads, ligesm trykt materiale vedrørende disse prduktiner gså distribueres til relevante samarbejdspartnere g målgrupper. Reklamefilm Dansehallerne har i samarbejde med prduktinsselskabet Friishaynes prduceret tre reklamefilm, sm er blevet vist i S-tgene af samarbejdspartneren Cmmute Media sm råder ver skærme med et ugentligt seertal på ver 5. unikke persner. Filmene er skabt i tråd med Dansehallernes målsaetning m at psitinere g øge kendskabet til Dansehallernes crprate brand, samt øge den generelle synlighed g interesse fr dans sm kunstart. Publikumsudvikling 213 har der været særligt fkus på publikumsudvikling, g der er i den frbindelse blevet skabt frskellige nye tiltag. P u b I i ku m s u n d e rsøge lse Med henblik på at ptimere publikumsudviklingsindsatsen, igangsatte kmmunikatinsafdelingen løbende publikumsundersøgelser i frbindelse med alle frestillinger fra august 2L3 g frem. UndersØgelsen skal afklare hvilke kundegrupperder benytterteatret, ifrhld til demgrafisk prfil, medieadfærd g købsadfærd, UndersØgelsen frventes færdig i september 2t4. Lnø Nights Dansehallerne videreudviklede egenknceptet Lna Nights, hvr et af frmålene er at skabe rammer fr naerhed g dialg med publikum. Knceptet har efterhånden sat sig gdt fast hs publikum g tiltrækker 2-3 gæster pr gang. Dette publikum består både af stamgæster g nye tilskuere. Lna Nights blev afviklet med vekslende værter g underhldning i pauserne. Succesen kan gså aflæses i det stigende antal deltageransøgninger. Kulturnatten Kulturnatten blev fejret med en udendørs prjekteret live-visning fra Dansk Danseteaters frestilling'rød', samt film fra 6secndsdance.dk. Disse aktiviteter blev understøttet af t bemandede infrmatinsstande, hvr publikum kunne mdtage sæsninfrmatin, tilmelde sig nyhedsbrevet g deltage i knkurrencer. Egenprduktiner I frbindelse med Dansehallernes egenprduktiner blev der lavet en række særlige publikumstiltag sm fredrag, artist talks g teaterpakker (billet g menu), sm både var med til at frstærke dialgen med publikum samt tiltrække nye publiku msgrupper. Øvri$e tiltag Kmmunikatinsafdelingen designede i frbindelse med julehandelen et billet-gavekrt. Samarbejdet med Caf6 Elefanten er styrket sparring g kundeudveksling gennem pakkeprdukter. Danseinfrmatin Efter i mange år at have mailet en hel del relevant faglig infrmatin direkte til Dansehallernes prfessinelle brugere, vergik vi sidst i2oi3 til at kun at sende infrmatin ud m jbs/auditins i Danmark, rabattilbud ifrbindelse med frestillinger samt infrmatin m vres aktiviteter.øvrig infrmatin pstes nu på en dertil prettet Facebk gruppe.

9 Eksternt støttede prj ekter varetaget af Kmmuni katinsafdel i ngen ScreenMves SceenMves præsenterede 11 udstillinger i Dansehallernes Fyer med i alt 39 krtfilm. I frbindelse med Thusand Threads std ScreenMves fr t filmvisninger med henhldsvis tre g en film. ScreenMves deltg i Dansehallernes Lna Nights, samt Kulturnatten arrangementer med ialt seks film. ScreenMves rganiserede My Mving Mment, et dansefilm arrangement i Lille Carl. ScreenMves var aktiv i implementering g kmmunikatin af 6secndsdance.dk, en Dansens Dag aktivitet. Kedja Udver Dansehallerne, der er prjektlederrganisatin, består kedja af 1 andre danserganisatinerfra de nrdiske g baltiske lande, samt 7 asscierede partnere. 2L3 gennemførtes prjektet sm planlagt i Nrden g Baltikum. Aktiviteterne var: r-3n'encunter'/tre-dages seminar i Klaipeda Litauen, 1 Wilderness residencies fr dansegrupper på 3-ugers phld langt fra metrpler, L'Writing Mvement' skrive wrkshps arrangementer, 2 x 2 Tænketanks møderf arrangementer samt individuelle mentr-mentee sessins. Aktiviteterne i 2L3 invlverede mkring 75 dansefaglige persner, g gegrafisk strakte aktiviteterne sig fra Hammerfest i Nrd-Nrge til Musik- g TeaterhØjsklen itftlund ved Tønder.

10 Kunstnerisk udvikling fr Dansehallernes prfessinelle brugere Arbejdsplads fr kunstnere lndsatsmråde Målfr 213 Resultat fr 213 Antal træningslektiner udbudt 4 42 Deltagende dansere Antal kregrafer faciliteret af Prjektcentret 1_5 18 Prd u ktiner i p røvef rløb 43 Antal kunstneriske udvikli ngsprjekter 3 5 Deltagelse i natinale g internatinale netværk 4+ B Træning Danserne har hver mrgen mulighed fr at vælge mellem en mderne træning eller ballettræning. I mrgentræningen deltager freelance dansere, medvirkende i diverse prduktiner samt danserne fra Dansk Danseteater. I frbindelse med residency prgrammet CDaSpace blev mrgentræningen åbnet fr alle Dansehallernes prfessinelle brugere, så de gså gennem hele smmeren kunne træne - antallet af træningslektiner g deltagende dansere i denne frbindelse indgår ikke i statistikken. Prduktiner Den største del, 76%, af studietiden i Dansehallernes syv studier benyttes til kunstnerisk prduktin, g kregraferne var i studierne i sammenlagt 13.7 timer. Sm prfessinel bruger af Dansehallerne kan studier enten bkes flere måneder i frvejen til en prduktin, der har mdtaget støttemidler, eller den enkelte bruger kan bke studietider nline p til 4 uger frem itiden. Der var i 213 hele 43 frhåndsbkede prduktiner. De frhåndsbkede perider kster et gebyr alt efter størrelsen af prduktinens støttemidler, mens de nline bkede tider er gratis' Kunstneriske udvikli ngsprjekter CDaSpace Dette residency prgram tilbyder gratis studier g sparring med internatinale mentrer til natinale g internatinale prfessinelle danseprjekter. Det var det fjerde g sidste CDaSpace, da prjektet må phøre på grund af manglende støttemidler. CDaSpace frløb ver fire uger i smmerferien, g i alt 11 prjekter var tilmeldt. Afvigende fra de seneste år ønskede prjekterne længere perider ngle helt p til tre uger. Det var gså kendetegnende fr dette års CDaSpace, at der var flest danske prjekter, g der var flere yngre kunstnere end de fregående år. Mentrerne var Rsemary Butcher (UK), Christine Gaigg (AU) e Guy Dartnell (UK). Spt On Spt On er et udviklingsprgram g en kregrafisk event med visningen af et antal kregrafier. Nye kregrafiske ideer kan prøves af, wrk-in-prgress kan udvikles. Det er fr kregrafer, der Ønsker at tage de første skridt ud i at kregrafere g fr dem, der har arbejdet sm kregrafer i årevis. Også fr dem der lige er vendt tilbage fra udlandet g fr dem, der er på vej ud i verden. Kregrafierne vises 6n gang hver på platfrmen i et råt g simpelt set-up. Til prjektet er knyttet t mentrer, sm er engageret til at gå i dialg med kregraferne i en prces ver t uger. 213 valgte vi at invitere Rsemary Butcher (kregraf g visual artist, England) sammen med Steve Purcell (prfessr i Internatinal Kultur Udvikling fra Yrk St Jhn University, England), g derudver inviterede vi Riva Rubin (cach med speciale i kunstnerisk virke, England)til at starte frløbet med en wrkshp fr de deltagende'cmmunicatin, Feedback, Creative Thinking'. De 11 deltagende kregrafer arbejdede i periden med deres materiale i Dansehallerne.

11 Prjektet afsluttedes med 2 visninger på Labratriescenen, hvr kregraferne gik i direkte dialg med publikum ud fra ngle spørgsmål stillet på frhånd i det prgram, publikum fik udleveret ved indgangen. Spt On giver publikum indblik i hvad der rører sig i den sceniske mderne dans lige nu g her - g giver rum fr en dialg mellem kregrafen g publikum, både på det persnlige g på det digitale plan. Labratriescenen Researchperider g muligheden fr at afprøve teknik p til en turnd på Labratriescenen er meget eftertragtet blandt de prfessinelle brugere i Dansehallerne. Det betyder at Labratriescenen kun yderst sjældent står ubenyttet hen. 213 havde 32 kregrafer phld på scenen med deres prjekter i 1-2 uger. Prjekterne g turn6psætningerne tildeles tid ud fra indsendt ansøgning ved deadline t gange hvert år. Der er altid langt flere ansøgninger, end der er uger til rådighed. Residencies I løbet af året havde viyderligere 9 residencies sm resultat af vres invlvering i internatinale partnerskaber g netværk. Et udvekslingssamarbejde med Kampnagel K3 i Hambrg betød residencies i Dansehallerne fr 3 kunstnere g residencies i K3 fr 3 herbende kunstnere. Desuden havde vi 6 Mdul-dance kregrafer i residency. Prjektcentret Prjektcentret har en central g neutral placering idansemiljøet, g sm samlingssted fr kregrafer g andre selvprducerende kunstnere, er centret med til at understøtte disse kunstneres udvikling g prjekter-samttage initiativ til møder, wrkshps g seminarer med verrdnede temaer på dagrdenen til fælles bedste fr alle i miljøet. Prjektcentret er en del af Dansehallerne, men servicerer alle kregrafer uafhængigt af den kunstneriske chef g det repertire, der præsenteres i Dansehallerne. Sm nget nyt udsendes nyhedsbreve til kregrafer, prducenter g andre interesserede i dansemiljøet. Det løbende arbejde i Prjektcentret er fkuseret på administratin af prjekter fr kregrafer uden egen administratr/prducent. Budgetlægning, øknmistyring g regnskabsaflæggelse er en vigtig del af arbejdet, g denne ydelse er helt afgørende fr brugerne, sm ikke selv besidder den indsigt, der er nødvendigt fr at sikre prjekternes gennemførelse g ikke mindst Øknmiske stabilitet. Andre pgaver er mms- g skatteafregning, kntraktskrivning, kntal<t til bevillingsmyndigheder, diverse abnnementsrdninger g samarbejdspartnere, samt en række andre pgaver med relatin til prjekternes administratin. Prjektcentret rådgiver g vejleder desuden m fx presse-, PR g målgruppestrategi, fundraising, turn6 g abnnementsrdninger. Derudver tilbydes gså vejledning g caching i frbindelse med skrivning af ansøgninger, frmulering af prjektbeskrivelse samt udarbejdelse af ansøgningsbudgetter. Kregraferne får derved frmuleret deres ide mere klart, når de skal søge fx Statens Kunstfnd g private fnde. 213 har Prjektcentret desuden varetaget mentrbanken til gavn fr 2L kregrafer. Der er en str internatinal interesse fr centrets arbejdsfrm, pgaver g struktur, g der afhldes løbende møder med interesserede besøgende, sm ønsker inspiratin til lignende centre' Prjektcentret indgår i flere internatinale sammenhænge, g har i løbet af året deltaget i kedja møder samt været aktiv i det nrdiske netvaerk fr prducenter g selvprducerende kregrafer, bl a ved et møde på lsland. Sæsn 2L2/L3 Prjektcentret administrerede i sæsn 2Ot2/I3 prjekter f r 4.5 mi kr. Dette beløb var bevilget til 14 prjekter, hvraf de 6 var frestillinger/nyprduktiner g 8 var mindre turneer samt research- g udviklingsprjekter. Sæsn 2L3/L4 I sæsn 21t3/t4 frventes administreret fr 6.9 mi kr. Dette er en stigning på 54%fra saesnen før. geløbet er frdelt på 2 prjekter, heraf 1- frestillinger/nyprduktiner g 1 mindre research- g udviklingsprjekter.

12 Prgrammer fr g med børn g unge lndsatsmråde Målfr 213 Resultat fr 213 Aktiviteter FOR børn g unge Publikum Aktiviteter MED børn g unge Deltagere L36 Kmmuner 5 54 Wrkshps fr prfessinelle dansere WS/deltagere 8/t7.4 Lærerwrkshps WS/deltagere LO/zs} 21./373 N etværksa rra ngementer Antal/deltagere 7 /zss Dansehallerne har til pgave at udbrede kendskabet til dans natinalt med specielt fkus på børn g unge. Dette sker bl.a. ved at udvikle g frmidle danseaktiviteter fr g med børn g unge rundt i landet. I tæt samarbejde med kmmunerne udvikles relevante aktiviteter til børnehave g skle samt på fritidsmrådet, g aktiviteterne frmidles af prfessinelle dansere, der ansættes af Dansehallerne. Til alle aktiviteter på mrådet søges ekstern finansiering, hvilket gør aktivitetsniveauet helt afhængigt af mdtagne bevillinger. Dansehallerne havde i2ol3 fkus på sklemrådet, g på hvrdan dans kan blive en relevant medspiller iden kmmende sklerefrm. Dansehallerne er garant fr høi kvalitet både kunstnerisk g frmidlingsmæssigt, B derfr har vi fkus på kvalificering af både dansere g de vksne sm er mdtagere af danseaktiviteterne på vegne af børn g unge. Dette udmøntes i wrkshps g kurser fr begge målgrupper. Dansehallerne er arrangør g inviterer deltagerne ind i Dansehallerne, eller vi arrangerer wrkshps ude i kmmunerne. Dansehallerne bliver set g pfatter sig sm natinalt kmpetencecenter inden fr dans sm scenekunst, g både lkalt, reginalt g natinalt arbejdes fr at skabe bedre muligheder fr at møde dansen fr børnene g de unge. Der lægges derfr meget tid i at synliggøre dansen på frskellige måder g til frskellige målgrupper. Partnerskaber med kmmuner g andre kulturinstitutiner er afgørende fr at løfte kunsten/dansen fra enkelt-prjekter g til mere langsigtede strukturer. 213 var samarbejder sm Dance Attack med Dans24syv, Kulturpakker g'dans fr Børn' med LMS g TC, Kulturrygsækken g Kreative BØrn i København med til at sætte dansen i en større sammenhæng g skabe bedre mulighed fr at børn g unge kan møde dansen. Deltagende kmmuner: Sjælland: Hvidvre, Gribskv, Guldbrgsund, Odsherred, Næstved, SrØ, Egedal, Rudersdal, Tårnby, Herlev, KøEe,lshøj, Greve, Gladsaxe, Halsnæs, Lyngby-Taarbæk, Stevns, Allerød, Albertslund, Frederikssund, Kalundbrg, Rskilde, Ringsted, Slagelse, Ballerup, FuresØ, København NV, København V, København SV g København S. Jylland g Fyn: Aarhus, Billund, Brønderslev, Esbjerg, Favrskv, Fåbrg-Midtfyn, Haderslev, Herning, Hlstebr, lkast- Brande, Jammerbugt, Klding, Rebild, Mariagerfjrd, Silkebrg, Skanderbrg, Syddjurs, Varde, Vesthimmerland, Assens, Kerteminde, Odense, Vejle g MrsØ. Dance and the Child Internatinal Dance and the Child Internatinal afhlder ijuli 2L5 sin l-3. Verdenskngres i København. Dansehallerne står sammen med Københavns Universitet (NEXS) g Statens Scenekunst Skle fr værtskabet fr kngressen. I 213 blev prjektbeskrivelse, budget g rganisatinsstruktur udarbejdet af samarbejdsparterne, g ansøgningsstrategi fastlagt. Desuden blev en digital platfrm planlagt g frberedt til pstart prim januar 2L4. Dansehallerne har med en fuldtidsansat medarbejder påtaget sig prjektledelsen prim ktber 213 g har derudver t medarbejdere, der deltager ved møder i krdinerings- g i prgramgrupperne. 1

13 Aktivitetsversigt - Dans fr g med børn g unge - Natinalt lndsatsmråde Prjekttitel Krt m Tal Aktiviteter FOR b6rn g unge Fkusmråde: Skle g børnehave Aktiviteter MED børn g unge Fkusmråde: Skle g børnehave Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Gymnasiet Fkusmråde: Fritid Dans fr Børn x skleåret 212-L3 indeår i Kulturpakker Dans fr BØrn * skleåret Indgår i Kulturpakker Årets Dans - Dansebander Kreative Børn Dansetid Sacre du Printemps D.A.N,S DANSEballaden * Frestilling g labratrium fregår ved samme besøg Turndrdning med I% times dansebesø g fr 4-12-årige i landets kmmuner. BesØBet indehlder en lille frestilling FOR deltagerne. Turn6rdning med 1% times dansebesøgfr 4- t}-årige i landets kmmuner. Besøget indehlder et labratrie MED deltagerne. Prjekt Dans 24syv sender dansebander rundt på skler i udvalgte kmmuner, hvr danserne underviser eleverne i årets dans. Prjekt i regin Hvedstaden KMØ, hvr dansewrkshps tilbydes til skler i kmmunerne. lndehlder desuden lærerwrkshps g strukturudvikling. Website, der henvender sig til lærere g pædagger, i første mgang i sklen. Indehlder dans-med-film skabt af børn samt kreative dansepgaver. Tallene til højre tæller de b6rn, der deltg i skabelsen af filmene fra 213. Et strt frestillingsprjekt i samarbejde med Dansk Danseteater, Cpenhagen Phil, Østre Gasværk g 8 kmmuner på Sjælland. Gymnasieprjekt med da nsefrløb med fkus på at kvalificere dans sm del af idrætsundervisningen. Fælles afslutning med både frestillinger g wrkshps. Kregrafisk ugeprjekt i smmerferien fr 9-14-årige i landets kmmuner. Afslutter med visninger fr tilskuere rundt i landet. Deltagere: 14.25O Deltagertim er: Kmmuner:1-4 Deltagere: 14.75O Deltagertim er:2l.375 Kmmuner:14 Deltagere: 2.5 Deltagertimer: 3.75 Kmmuner:5 Deltagere: 2.25O Deltagertimer: 1.11 Kmmuner: 12 Skabende børn:75 Deltagertimer: 6 Kmmuner: 2 Deltagere: 2 Deltagertimer: l-4. Kmmuner:8 Deltagere: 76 Deltagertimer: 11.4 Kmmuner/ Gymnasier: L2 Deltagere: 581 Deltagertimer: Kmmuner:28 11

14 Kmpetenceudvikling Fkusmråde: Prfessinelle dansere Prjektwrkshps Dansefrmidlerne deltager i frberedende wrkshps i alle prjekter, de deltager i. Der arbejdes med bl.a. frmidlingsprincipper g -temaer. Wrkshps:8 Deltagere:124 Deltagertimer: 557 Fkusmråde: Lærere g paedagger Ku rse r "lnd i prjektet" wrkshps Kurser sm ikke er prjektrelaterede, men er åbne fr alle sm vil tilegne sig kmpetencer i dansefrmidling. Wrkshps sm intrducerer g kvalificere r lærere/pædagger til den dans, sm de efterfølgende får besøg af. Wrkshps:2 Deltagere: 24 Deltagertim er: 7L6 Wrkshps:21 Deltagere:373 Deltagertimer: l-.133 N etværksa rra nge me nter Afvikl ing af netværksmøder/fred rag fr lærere, skleledere, TA-persnale m.fl. i Kulturpakker Arrangementer: 7 Deltagere: 295 Deltagertim er:784 Aktivitetsversigt - Dans fr g med børn g unge - København lndsatsmråde Titel Krt m Tal Aktiviteter FOR børn g unge Fkusmråde: Skle Ku ltu rrygsaekken Et samarbejde mellem frskellige kulturinstitutiner i Københavns Kmmune, hvr der samlet sendes kulturtilbud ud til børnehaver g skler. Deltagerne tilbydes at kmme i Dansehallerne g pleve da nsefresti llinger g wrksh ps. Deltagere:83 Deltagertirner: L24 Kmmuner:1 Aktiviteter MED børn g unge Fkusmråde: Børnehave Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Fritid Ku ltu rrygsaekken Dans på Enghavesklen DANSEballaden København Et samarbejde mellem frskellige kulturinstitutiner i Københavns Kmmune, hvr der samlet sendes kulturtilbud ud til børnehaver g skler. Deltagerne får besøg af en danser sm laver en wrkshp med børnene. En specialskle på Vesterbr, sm får besøb af en dansefrmidler g sm afslutning besøger Dansehallerne til wrkshps Kregrafisk ugeprjekt i smmerferien fr 9 - I{-årige i hele landet, gså i København. Afslutter med visninger fr tilskuere i Dansehallerne. Deltagere:4 Deltagertimer: 3 Kmmuner: 1 Deltagere:45 Deltagertirner: Kmmuner: i- Deltagere: 75 Deltagertimer: 2.1- Kmmuner/bydele: Ll4 12

15 1 : Cmmunity dans Dans24syv g Dansens Dag Dans24syv er en landsdækkende indsats fr dans, med det frmål at udbrede kendskabet til dans sm scial aktivitet, kunstfrm g mtin, med den årlige fejring af Dansens Dag den 29. april sm spydspids. Prjektet er støttet af Nrdeafnden 2OI2-L4. Dansens Dag frankres mere g mere rundt m i landet, g særligt i regi af Dance Attack har vi kunnet erfare, hvrdan Dansens Dag frankres lkalt, knyttes sammen med øvrige danseaktiviteter i løbet af året g er et samlet højdepunkt. Hvedparten af aktiviteterne arrangeres lkalt - ngle med øknmisk tilskud fra Nrdea-fndens Dansepulje. Man kunne blandt andet pleve strt gratis familie-arragement på Musicn i Rskilde med charlestn, hip hp, lanciers, flkedans, MTV-dans mm. I Hrsens blev Yutube-fænmenet'Dance like nbdy's watching' vakt til live, g på Traphlt i Klding kunne man se 4bØrn ptræde sammen med et prfessinelt dansekmpagni. I København bød Cpenhagen Dance Arts på The Plitical Tur g ptrådte mkring 4 steder i København bl.a. i Kulturministeriet, DR- Byen, Københavns Universitet g Rigshspitalet. Dans24syv står bag en række større landsdækkende aktiviteter g tiltag mkring Dansens Dag, herunder: udnævnelse g støtte til fem Dance Attack-kmmuner fern Dansebander, hvr prfessinelle undervlser skleelever rundt m i Danmark - desværre blev denne aktivitet ramt af lærer lck-uten i 213, g kun ca 25 elever fik derfr besøg, ca 5O% af det planlagte. fem stre dance flash mbs med skleelever fællesdansen Årets Dans, der danses af flere tusinde danskere på Dansens Dag c dansefilmknkurrencen 6secndsdance.dk c Dans på Farten, hvr der danses på en række danske tgstatiner Nrdea-fndens Dansepulje, der giver støtte til udvalgte Dansens Dag-aktiviteter c den verrdnede landsdækkende PR- g pressedækning med Iandsmdelte plakater, pstkrt g PR-pakker samt website g sciale medier kregrafi-, ft- g plakatknkurrencer NØgletal ifrbindelse med Dansens Dag(e) , 29 l 21 2LL ** Arrangementer i hele landet t46 ' 2t Arrangementer i Strkøbenhavn* Deltagere på landsplan* Tilskuere på landsplan* L1., Presseklip Dansens Dag(e). 258 i *Disse tal er estimeret ud fra tilbagemeldinger fra de deltagende g arrangører **lnklusive andre Dans24syv-aktiviteter 396 4L Dance Attack-initiativet er et samarbejde med Danseknsulenterne g giver hvert år fem kmmuner hjælp til en målrettet indsats mkring Dansens Dag, der samtidig knyttes til en længerevarende strategi fr dansens udvikling i kmmunen. De fem Dance Attack-kmmuner i2ot3 er: Hlstebr, Vejle, Kerteminde, Odsherred g Slagelse Kmmune. Dance Attack-initiativet lancerede i 213 en række nye tiltag sm lærerwrkshps, udvikling af undervisningsmateriale til brug fr inddragelse af dansen i idrætsundervisningen g 'Dance Attack-kn sulenter'knyttet til hver sin kmmune' 13

16 Et af målene fr Dans24syv er at gøre dansen synlig g tilgængelig året rundt g udbrede kendskabet til dans. Dette pnås ved at arrangere events mv i løbet af året, indimellem knyttet til andre kulturbegivenheder sm fx Jazz Festivalen. Prjekteringsfase - Ta'fat m dansen! Dans24syv g Dansens Dag prjektet afsluttes i2ot4, g da Dansehallerne søger begrebet cmmunity dans indført, startede ideen m at udvikle et nyt strt landsdaekkende danseinitiativ, sm invlverer 6 samarbejdspartnere, de såkaldte Dansefyrtårne. Med initiativet Ønskede Dansehallerne i endnu højere grad at inddrage samarbejdspartnere helt fra pstarten af prjektet, blandt andet fr at sikre lkal frankring g medejerskab. Dansehallerne inviterede derfr ptentielle samarbejdspartnere (dansefyrtårne) ind iprjektudviklingen fra start. Sideløbende ansøgte g mdtg vi 1. kr fra Nrdea-fnden til prjektering af prjektet - Ta' fat m dansen! lfråret nedsattes en intern arbejdsgruppe (herunder en prjektleder) samt en referencegruppe (herunder Dansehallernes ledelse). Prjekteringsfrløbet indehldt et udviklingsseminar i september med deltagelse af ca 75 persner fra hele Danmark fra bl.a. kmmuner, kultur- g uddannelsesinstitutiner g naturligvis fra dansemiljøet. Der blev lavet en udbudsrunde, g Dansehallernes mdtg i december i alt 14 ansøgninger, repræsenterende i alt 46 kmmuner g en lang raekke kulturinstitutiner. Seks primære samarbejdspartnere, seks dansefyrtårne, blev valgt ud g samarbejdede med Dansehallerne m at færdiggøre den endelige ansøgning til Nrdea-fnden. Resultatet af prjekteringsfasen blev en meget str ansøgning-ta'fat m dansen! blev sendt til Nrdea-fnden den 31. januar 2L4, g i april 214 km der svar på ansøgningen; Nrdea-fnden har valgt at støtte Ta'fat m dansen! itre år med en bevilling på i alt 2.5 mi kr. Dans g Handicap Der er ikke i Danmark indenfr dans sm kunstart traditin fr at arbejde med handicappede. 213 blev det første skridt taget af Dansehallerne i frm af 3 wrkshps, sm skulle undersøge ptentialet fr at udvikle mrådet fr scenedans g handicap, samt tilvejebringe erfaringsgrundlag fr at skabe muligheder fr andre "dansekrppe" i scenedansen. De tre wrkshps blev gennemført af Tanja Mangalanayagam, Skånes Danseteater i september, Carline Bwditch, Sktland i ktber g IDE Grup, København i nvember, g disse wrkshps blev rnuliggjrt af støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs lnternatinale Pulje, Dansk Skuespillerfrbund, Efteruddannelsen på Statens Scenekunst Skle g Elsass Fnden. I alt 16 deltagere medvirkede. Hver wrkshp var på 4 timer, i alt 92 deltagertimer. I4

17 Øvrige indtægter Udlejning Selv m det er frestillingerne på scenerne g dansen istudierne, der er nerven i Dansehallerne, rummer huset en rigdm af muligheder fr helt andre aktiviteter. Dansehallernes rå g kreative lkaler danner derfr fte rammen m selskaber g events af såvel privat sm erhvervsmæssig karakter. Denne kmmercielle udlejning af lkaler g faciliteter fregår frtrinsvist i tæt samarbejde med Cafd Elefanten, sm leverer frplejning g service til lejerne. Dansehallerne har i2ol3lagt vægt på g målrettet indsatsen fr at Øge den kmmercielle udlejning g styrke samarbejdet med Caf6 Elefanten, hvilket har resulteret i en øgning af antallet af afhldte arrangementer i Dansehallerne i 2L3. Der er en markant stigning i interessen fr at leje Dansehallernes studier g andre lkaler. Studier Dansehallerne havde l- faste lejere med faste ugedage, tider g studier, g dermed benyttes 7%af studietiden til udlejning til danseskler. Derudver udlejes studier gså isammenheeng med udlejning af andre af Dansehallernes lkaler" Studierne udlejes på timebasis til enkeltstående danseundervisning, videptagelser, auditins etc. Prjektkntrer Der udlejes kntrer til tre faste lejere - Cpenhagen Cntemprary Dance Schl, Recil Perfrmance Grup g X-act. Et kntr udlejes til frskellige mindre prjekter i krtere perider, g endelig stilles et kntr gratis til rådighed fr Dansehallernes prfessinelle brugere på dagbasis. Fste Lejemål Dansehallerne har sm faste lejere Caf6 Elefanten, K6benhavns Danseartikler, Sirnple Creatins Aps, Karsten Svane Alexanderteknik g Anja Clear Pilates. Dansk Danseteater Ved udflytning til Carlsberg Byen i 29 flyttede Dansk Danseteater med til egne lkaler i Dansehallerne. I verensstemmelse med daværende aftale med Kulturministeriet, betaler Dansk Danseteater samme bidrag til driften, sm de gjrde tidligere på Flketeatret. Desuden deler vi udgiften til den mrgentræning, hvri danserne fra Dansk Danseteater deltager. Billetrapprt Nedenfr billetrapprt fr 213. Billetrapprten mfatter alle billetter, der er slgt til frestillinger i Dansehallerne, uanset m billetindtægten går til kmpagnierne eller til Dansehallerne. Repertiret mfattede i alt 34 prduktiner - heraf spillede 2 i Stre Carl g 14 i Lille Carl. Der var i alt 155 pførelser med i alt tilskuere, hvilket er en belægningsprcent på 72% med en middelværdi på 68% samt en værdibelægningsprcent prcent på 59 % med en middelværdi på 54%. Den samlede billetindtægt var på L kr, hvraf Dansehallernes andel var t kr. 15

18 CL ø b! (! øq 5.e L ht J F a! PE drp =E FE OP r/r 6J b.- $= EtrO $ff8-6 rtttllltlllll dddlridddddct'-ddrr' NNNCNNNNNNNONNN Ft d -t Fl rl rl Fl Fl -l el Ol rl rl r{ c)b SSSS: Lnlnl' tn6 e., **** ***L irf+$bh=b88s3$383 d*ssssgxscd...tægess r{ (O (O O ( sf N (O (O ro rf, r. æ ( $ æ I q il'hha N$FNHN*Hil$s-$$ N n trl c! r-l (9 c! N ct -l ;s F\ a.l N sl æ F{ c.i >s ;R Fl <l ( rn \ 6 ts* cc, il'h E c EgE E19E < 8= ås s s >s s år s s s ås s s >R år x..\ R 3nUs3HSS95NE=SN "-\ grehgbseeæsre3rf8 N æ'4tnrntnnm 4tn\q.'l r_l r_l ri ii :R m r-{ >s >R <fæ N(O Fl N q N E ii -Y <rl HEH8Eil$$$EEEHHH$h -i6i -i -i.i-i (n ri F{ ut ui Fl a (9!!.; ; 4., EPs --Påg - 5 åg :Li.l EEE LPF < OJE 3v OJ 6l! PEJ <E cr NNOOOOOaaOaa 6-6NlrtrnOOOcfAaQAQQ r.. r\ N cl $ v <f, sl ( æ c.ic.i -i.i c.i.ic.i-i RRRREEERRRFHRRRRR N rl ) cn ri- rf, $ Lr) u).\l N N N cn Or O Ol slhsi sr (\,1 N N Nct \l r rr') Ol.Yi N e{ an Fl I 6l r{i Fl rn an Fl r.:a t{?t i l. EE v= ; cla cl '= (!b, l- c, :E+ :: (P = 2-- he ^ c (! El E v P q, L ll vt.9 c)e 9bl-L -rs'lg,qj -=-._.PP 9E I? t E.E8 Jfiå,.9d-- (uv-c cel S P" ^ar"; E E E E h c rs rs f:=^- '-.-HEå,.>- ; ; _ (J (r (Jr.J 9-'q å E Yl E ø IEngggCEEEH.HEE**E 8eP å*,9Åd c rgj -c O-(U (!> F q -:c:-=. *r<cri9 3 b<e EF ; PE-E >O =_tre.abha u ;U =-.f q: = ååigre +;å F - IIsS-U-UE=-bsi il-4 EF.r,.,i,.-.-, * 3 1 ei = 5 ^ - i Y Y- d) cr r J: c.;icj: if6 99åfff,f5A;Si3E"<a E'trEE'trE=TEEEE='trE.-T,5.5S , EEEEEEEEEEEEEEEEE ees9eggg99988e998 rh Vt Vl Vt V, Jrt V, Vt Vt Vr Vl Vt.t Vl Ul Vl Vl - G - r.rl J E 6 bi) F ii - c L.E (J J L P art c J b! c C, E TI.5 6.,c g8 =O 'F 9r ;F at L =E 19> FE stt 35 ='tr G'! L' L' Eg PP Vl Vt

19 L ø a (! ø 6 S.e ht t! ht -E dlf -E FC -g r- r-,-.8,.,. r.istn NNOc{.*NO rl r'{ Ol rl U,, F{ rl (9Ø (9(9(9 OO(JULJL,O ***.1 ***+ g E -v N(rilNQ( rl -r \f t\ $ l.r) cnnæfi'c{o'l cd -i c.i rri c.i st r{ I rn (\ -l (9 O F,- rn <l ( crn m el ( tft. an <r.yi ti N<t NF{.i F. F- tsc $ffe -E 'll q 9- c ffe c r- E.gg < Ele6 s= NåRNåSåR}RS l'\ Ot rt t. rl t\ sl COdrrFlNr{cO ;s s >S>R>RNXbR-N x It (O r{ rn rl -.. s(nanf\,1 <f= = tn NsfFlCOOLnc{ $cnslfna{a{ FIF i+ ss rn <t Irt >RS (F FI Itt.i >R :S drn rn 't ss N C'] Fr N CN ctr (Yi F{ +cc)(ocon OCn(O(ncnr.O FIF{N N(. 6 c N Ctr (n r{ ri FI E E-i <? EEg åg' 5 )NNN(Osr(9 rlotololsrsft{ c{nnnf{rlfi N r..l r.ft q ayt ctr rct..i N L =33 TgE å68 5 L s6 <e cnar)m(nfn(cn 1.. f.- F\ t\ N (n F. cn$<f,$nsfn N (n r. 6r (n rtt rtl N CN s ln ttl F.l z c ui tr c q E u- (It ah 5c -Lc ",h 8.e '3 ;IO^TH.:sBEgF.- H(u-c.-c.c-c9l ;clcccc: cq(!ru(g= AfiLLL (;SZ(9(9(9a -in.e g (tt + (u g3 tg -tt EO rt E-.9r ':L lj.c' # [s"al c ;å'crj ;cqc'e'= p.<35d e=e<{} 'poj<j E.-ETR U 6E Pz-3# Esåå=;E LLLLLL.!.E(tf!GaB(! L.lL. (J(JL'(J9 rcr).j==.j=5= - CJ L ( L (E (J OJ J c,, c! c,, L E.= Jc H8 =.F CI UL 9r ^-h cre ru> =E FE Ptt 3= (! a! (J(J J JJ ET >Rl <fl TI *l It >s (Ji g>e E6' b. F{ ll (gop cj b! b.e S ';e.u ; ile &E= åhr.eif F 3-s F E,E 3 E#E aha E5F

20 Den uafhængige revisrs erklæringer Til ledelsen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet fr Dansehallerne fr periden 1. januar december 213, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 171 af 21. december 21 m øknmiske g administrative frhld fr mdtagere af drift stilskud fra Kulturministeriet. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl g mangler i verensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1 7 l af 27. december 21 m øknmiske g administrative frhld fr mdtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser fr nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg g anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis g udøvelse af regnskabsmæssige skøn, sm er rimelige efter mstændighederne. Herudver er det ledelsens ansvar, at de dispsitiner, der er mfattet af arsregnskabet, er i verensstemmelse med meddelte bevillinger, lve g andre frskrifter samt med indgåede aftaler g sædvanlig praksis. Revisrs ansvar Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på grundlag af vres revisin. Vi har udførtrevisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning, gd ffentlig revisinsskik, jf. rigsrevisrlven. Dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurdering af risici fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr institutinens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl g mangler. Frmålet hermed er, at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af institutinens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, m ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige -samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Revisinen mfatter desuden en vurdering af, m der er etableret frretningsgange g interne kntrller, der understøtter, at de dispsitiner, der er mfattet af årsregnskabet, er i verensstemmelse med meddelte bevillinger, lve g andre frskrifter samt med indgåed aftaler g sædvanlig praksis. 1B

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

DR s Musikplan levende musik

DR s Musikplan levende musik DR s Musikplan levende musik 21. december 2014 I DR s nye bestyrelsesgdkendte musikplan har DR pririteret væsentlige mråder af den levende musik fr samlet set at bidrage til vitaliteten i den levende musik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND CVR-NR. 71 91 36 19 ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Vldgade 107 DK-1552 København V Amager: Amagerbrgade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-mail:

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere