DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport 20 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /"

Transkript

1 DANSE H4LLERhIE Arsrapprt 2 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V / FREDERIKS ALLE 2OB I DK- 8OOO AARHUS C /

2 Indhldsfrtegnelse Ledelsesberetning Revisinspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance Nter Side 1-r l

3 tsestyrelsens g ledelsens beretning - Denne beretning er fr det første hele kalenderår fr institutinen Dansehallerne Nu t år efter Dansehallerne blev en realitet, kan vi knkludere, at fusinen mellem Dansens Hus g Dansescenen er tilendebragt, g at en ny g stærk rganisatin er vkset ud af de t gamle. Det har været krævende fr alle invlverede at nå dertil, g der er str grund til at takke alle fr indsatsen g glædes ver resultatet. lkke blt er nye knstellatiner pstået, men vi har gså hævet aktivitetsniveauet g effektiviseret mange prcesser. Alt sammen til glæde fr dansemiljøet g publikum. I de kmmende år vil vi fkusere på udvikling g synliggørelse af dansen sm kunstart samt bruge ressurcer i arbejdet med at tiltrække g engagere publikum, Dansehallerne er det naturlige mdrejningspunktfr dans sm kunstart, herunder de mange tilbud derfølger med institutinens aktiviteter. Aktiviteterne kan samles i et af de tre fkusmråder; udbredelse af dans sm kunstart herunder præsentatin af frestillinger, arbejdsplads fr kunstnere g kunstnerisk udvikling samt prgrammer fr g med børn g unge. Dansehallerne arbejder på flere mråder i hele Danmark, men har gså med sine fantastiske lkaler i København den perfekte ramme m mange aktiviteter, herunder i frhld til publikum først g fremmest præsentatin af frestillinger. Udviklingen af Carlsberg Byen er kmmet i fuld Båflg, g sm nab til Dansehallerne bygges der nu den nye Carlsberg St., UCCC til 1. studerende samt frskerbliger. På trds af mrådets karakter af gigantisk byggeplads, tiltrækker Dansehallerne allerede nu ca 125. gæster g brugere m året frdelt på publikum, prfessinelle brugere, lejere, cafd gæster samt deltagere ved udlejningsarrangementer. Sammen med Dansk Danseteater er vi i løbende kntakt med Carlsberg Byen fr at finde frem til, hvrdan vi sammen kan nå den endelige bygningsmæssige løsning fr Dansehallerne g Dansk Danseteater. I nvember afsluttedes arbejdet med Dansehallernes første rammeaftale med Kulturministeriet g Københavns Kmmune fr periden 213-2!6, g det er første gang Dansehallerne i sin afrapprtering skal frhlde sig til en rammeaftale. Dansehallerne frhlder sig desuden til g efterlever i alt væsentligt'gd ledelse i selvejende Ku ltu rinstituti n e r'. I frhld tilvres fkusmråder ser det krt ud således - Publikum, udbredelse af dans sm kunstart, herunder præsentatin f frestillinger: I Dansehallerne i København kunne man pleve 34 prduktiner med i alt 155 pførelser, g gennem Mderne Dans på Turnd var der ude i landet rnulighed fr at se 43 pførelser af 11 frskellige kmpagnier. Dansehallernes digitale nyhedsbrev sendes ud til ca 3. mdtagere. Kunstnerisk udvikling g rbejdsplads fr kunstnere: I løbet af året afhldtes 42 gange mrgentræning med i a t5.426 deltagende dansere. På Labratriescenen havde L4 kregrafer researchperider. Hele 43 prduktiner gennemførte prøvefrløb i studierne, g Prjektcentret administrerede 18 større g mindre prjekter.

4 Prgrammer fr g med børn g unge: Via større g mindre prjekter fr g med børn g unge km i alt 21.L36 børn g unge til at pleve kunstarten g/eller selv medvirke i en skabende prces. Gennem lærerwrkshps var 373 ærere/pædagger i kntakt med dansen- Cmmunity døns Dansens Dag blev den største ngensinde med 289 aktiviteter, 57. deltagere samt mkring 87. tilskuere. Bestyrelsen har gennem 213 haft flere drøftelser angående Dansehallernes finansielle situatin. De almindelige stigninger i udgifter, herunder husleje g lønninger, udhuler hvert år Dansehallernes driftsbevilling, der il<ke reguleres g i rammeaftalen frventes at ligge på sarnme niveau indtil 216. Det ligger bestyrelsen på sinde atøee indtjeningen mest muligt, g dermed begrænse reduceringen af aktiviteter indehldt i driften. Dette arbejde vil gså fremver være et fkus fr bestyrelsen. lefteråret tildelte Statens Kunstråds Scenekunstudvalgtil 'Dans frbørn'kun halvdelen af tilsvarende midler mdtaget siden ZOO7, g desuden mdtg vi ikke midler til at frtsætte de igangværende prgrammer til kunstnerisk udvikling" Dette medførte henvendelser til Kulturministeren g Flketingets Kulturudvalg, da det kun vanskeligt lader sig gøre at gennemføre mfattende aktiviteter g prgrammer, der hverken har et stabilt øknmisk grundlag eller en tilstraekkelig tidshrisnt. Bestyrelse g ledelse vil gerne takke alle medarbejdere fr at bidrage til en gd prces med at implementere fusinen g fr at gøre en indsats fr at Dansehallerne er blevet en stærk rganisatin. Samtidig skal lyde en tak fr et altid knstruktivt samarbejde til Kulturministeriet, Københavns Kmmune g Kulturstyrelsen samt til de Fnde, der støtter vre aktiviteter. Dansehallerne, juni 214 I Mikkel Harder Munck-Hansen Bestyrelsesfrma nd S lrt^ Signe Waldrff Righlt æstfrma ld i{ Fr#n \:t.'] l ti q. \_Ål ffi$,/ ''l ', :: 1,L' Adm direktør Bush Hartshrn Kunstnerisk chef -

5 The artistic directrs reprt 213 saw very healthy increases in audiences fr the tw stages (ttal audience attendance (2L3) cmpared with (212)). The numbers d nt include admissin free events like Lna Nights. We hsted perfrmances frm mst f the rnajr Danish cntemprary dance cmpanies: Mute Cmp. Physciat Theatre, Granhøj Dans, Danish Dance Theatre, Recil Perfrmance Grup and the huge cast f Kitt Jhnsn's Frum Humnum. We were als delighted t present fr the first time in Cpenhagen the wrk f the Danish artist Mette Ingvartsen that prved t be very ppular with audiences and critics alike. presentatins frm ther parts f the glbe are key t ur missin in stimulating the Danish dance scene, audiences and artists alike. The year began with hsting 6 cmpanies frm Suth Krea in assciatin with the Eurpean Dance Huse netwrk. This has led us t seek a lnger-term relatinship with Krea and supprting the Danish fcus in the SlDance festival Seul 2L4. Utilizing ur brand Thusand Threads we have been able t present yung artists frm a number f Eurpean cuntries mstly surced thrugh ur membership f the Aerwaves netwrk, we are als slwly increasing the number f Danish artists included in this prgramme restaging wrks frm bth Fanclub and Tw Wman Machine shw. The prgramme cntinues t be ppular with bth press and public alike (Audience attendance 87 (77,4% f ttal capacity)). Our annual Urban dance Festival cntinues t be ppular with an incredibly diverse audiences and nce again the special energy that this event creates saw packed huses fr 3 nights. Our wrk with Cntinuing Prfessinal Develpment increased during this year, as well as ur tw nging daily dance classes fr prfessinals. The Spt On prgramme delivered artistic mentring pssibilities fr 11 Danish artists and thrugh ur participatin in the EU funded Mdul-dance Prgramme we were able t hst research residencies fr4 yung chregraphers fr between ne and tw weeks each. All f these artists were incredibly generus with sharing their varius practices with interested members f the Danish cmmunity. lt is this crss pllinatin f ideas and techniquesthat is a crnerstne f ur strategy t lift up the quality f Dance being made in Denmark. In reciprcatin Danish grup The Mb were given Mdul-dance residencies in Sweden, Pland, France, Slvenia and Germany. We were apprached by Kampnagel in Hamburg t develp an exchange prgramme between the tw cities and exchanged 3 artists wh spent a week in each thers city. This has led t artist exchanging perfrmances and ne Danish artist being ffered a paid nine mnth residency t cmmence August 214. The studis cntinue t be in heavy use year rund and the Lna Night prgramme has nw becme a ppular additin t ur annual prgramme with us inundated with applicatins t perfrm the minute we pen the Call. We cntinue t seek synergies between the stage presentatins and the participatry wrk Dansehallerne undertakes thrughut the cuntry. Perhaps ne f the mst imprtant develpments is the wrk we are beginning t instigate arund Dancing and Disability. Whilst nly a cuple f wrkshps have been held we can certainly identify an interest bth frm members f the Disabled cmmunity as well as prfessinal dancers and chregraphers.

6 Publikum Udbredelse af dans sm kunstart, herunder præsentatin af frestillinger lndsatsmråde Målfr 2Ot3 Resultat fr 213 Antal,pførelsetr* Antal publikum (slgte billetter) * 1,1. X,3;992 Dansk prducerede prduktiner* 8-9% 86?', I nternatinale prd r"r ktiner* ta-zay' 1.49å Prduktiner fr vksne* 88fl- 7'9Yt P rd u kti n er f r bø rn/u n ge/fam i li efrestil I i ng * ty 79% Cm m u n ity prdu ktiner* ZY tva Frmidling af dansk prduceret dåns via natinale g internatinale netværk 4+ I * Se billetrapprt side L6 g\7 - prcenttallene er beregnet på antal pførelser Frestillinter Sm en stærk del af den kunstneriske prfil præsenterer Dansehallerne kntinuerligt det danske publikum fr frestillinger, sm undersøger g udfrdrer vres pfattelse af kregrafi g dans. 2L3 gæstede således danske Mette Ingvartsen Dansehallerne med sin kntrversielle frestilling The Artificial Nature Priect g svenske Jefta Van Dinther ligeså med GRIND. En anden væsentlig del af Dansehallernes eget prgram er Thusand Threads - en serie med frestillinger af unge, innvative g eksperimenterende kregrafer fra ind- g udland, sm typisk vises i et sammensat prgram (2-3 frestillinger på en aften) ver 2 aftener samt det tilbagevendende LOONA NIGHTS, sm er en ufrmel åben platfrm sm trækker et ungt g nysgerrigt publikum til huse. Denne afhldtes på fyerscenen MiniCarl under enkle g rå frhld 4 gange i løbet af året. Et vigtigt nyt såmarbejde med Krea indledtes med Kre-a-Mves, en 2 dages festival med 5 frskellige frestillinger af kreanske kregrafer g den første præsentatin i dette nye samarbejde med Krea, sm f,tsætter i 214- Den kreanske turne blev arrangeret i samarbejde med vres samarbejdspartnere i Eurpean Dancehuse Netwrk. Ud ver de internatinale satsninger skal fremhæves den retrspektive festival med frestillinger af Granhøj Dans fra Aarhus. Festivalen var en c-prduktin med Granhøj Dans, g på 5 dage kunne publikum pleve 7 frestillinger af Granhøj Dans samt 2 nrdiske gæstespil af Karttunen Kllektiv fra Finland g nrske J Strømgren Kmpagni- Langt størstedelen af året var prgramsat med de danske kmpagnier, sm havde fået støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Kmpagnier sm Mute Cmp. g Recil Perfrmance Grup er grupper, sm fte præsenterer deres frestillinger i Dansehallerne, men i 213 gæstede gså X-act/Kitt Jhnsn Stre Carl med frestillingen Frum Humanum. Dansk Danseteater spillede i en længere peride i efteråret frestillinger fr både børn g vksne fr udslgte huse. Mderne dans på turn6 Mderne dans på turnd er med til at sikre, at et større antal dansefrestillinger bliver vist på spillesteder rundt m i landet. Ved at kregraferne kmmer på turn6, vises deres frestillinger flere gange end de 8-12 pførelser, der er nrmalt i frbindelse med en premiere. Danserne pnår samtidig større rutine ved at fremføre den samme frestilling flere gange, g desuden bliver bevillingerne til de enkelte frestillinger udnyttet i høiere grad, når et større publikum får glæde af frestillingerne.

7 Mderne dans på turnd kan efter næsten 9 sæsner påvise resultater g knstatere, at en langsigtet målrettet indsats hvr øknmisk støtte kmbineres med faglig sparring virkelig giver resultat. Flere arranlører har nu dansefrestillinger sm en fast del af deres sæsnprgram, g nye arrangører kmmer til hvert år. I kalenderåret 213 præsenterede 31 arrangører frestillinger af 11" frskellige kmpagnier med i alt 43 pførelser rundt i landet. Frestillingerne blev set af tilskuere. Da n ma rks teaterf re nin g e rs se mi n r Mderne dans på turne deltager i Danmarks Teaterfreningers årlige seminar, sm i 213 blev afhldt i Odense. Her præsenterer Mderne dans på turn6 samtlige dansefrestillinger, der udbydes til turn6, g indgår i dialg med arcangørerne m deres Ønsker, behv g vilkår. Administratin Spillestederne søger Mderne dans på turn6/dansehallerne m tilskud til at præsentere frestillinger, g når tilskud er bevilliget, fregår resten af administratinen mellem spillestedet g kregrafen. Tilskuddet udbetales først, når de enkelte frestillinger er afviklet, g på den måde er den administrative byrde fr Dansehallerne mindst mulig. Arrangører g turnerende kmpagnier i 2L3 Frestillinger blev præsenteret på Baggaardteatret, Baltppen, Bra Bra, Brnhlms Teaterfrening, Frederikshavn Teaterfrening, Frederikssund Børneteater, FuresØ Teater, Helsingør Teater, Hrsens Teaterfestival, Hvidvre Teaterfrening, Kulturelt Samråd Herning, Kulturhuset Kappelbrg, Limfjrds Teatret, Næstved Teaterfrening, Odin Teatret, Ringkgbing Fjrd Teater, Rudersdal Teater, Silkebrg Teaterkreds, Svendbrg Gymnasium, SØnderbrg Teaterfrening, Team Teatret, Teater Nrdkraft, Teater g Musik Odsherred, Teaterfreningen BØgestrØmmen, Teaterfreningen Guldbrgsund, Teaterfreningen fr Falster g Østllland, Vejleegnens Teaterfrening, Vestsjællands Teaterkreds, Vibrg Teaterfrening g Aarhus Festuge. Deturnerende kmpagniervar Dansk Danseteater, Dn Gnu, Freestyle Phanatix, Gazart, Granhøj Dans, lngrid Kristensen g C, Oded Graf/Yssi Berg, Recil Perfrmance Grup, sart, Uppercut Danseteater, WEGO g X- Act. PR g kmmunikatin De igangværende PR/Kmmunikatinstiltag primært fr Dansehallernes frestillinger frtsattes i 21-3, men med det verrdnede Ønske m at styrke den ensartede kmmunikatin i Dansehallerne sm følge af fusinen i 212, Øgede kmmunikatinsafdelingen desuden gså det kmmunikative samarbejde med de frskellige prjekter i huset. Endvidere er Dansehallernes'Crprate Brand' udviklet g styrket gennem flere målgruppe- g kmmunikatinstiltag. Online Marketing Generelt satte kmmunikatinsafdelingen større fkus på nline aktiviteterne, en udvikling sm vil frsætte fremver. Et eksempel herpå er nline annncering, sm er blevet benyttet i bl.a. Plitiken ifrbindelse med egen prduktiner. Facebk Gennem en målrettet indsats er antallet af Facebk Likes Øget fra 6 ( ) til t.6t2likes ( l'. I samme peride er den gennemsnitlige Ttal Reach Øget betydeligt fra (2Ot2 gns. 28-dage) til (213 gns. 28-dage). Vime Dansehallerne prettede i 213 et videbiblitek på vime.cm med henblik på at Øge søgemaskine ptimering, samt at tilbyde interessenter en mere bekvem tilgang til videmateriale. Direct Mail I løbet af året er der månedligt sendt nyhedsbreve ud til mkring 3. mdtagere. Nyhedsbrevene indehlder infrmatin m både sceneaktiviteterne g m husets øvrige prjekter g aktiviteter. Der er en løbende stigning i tilmeldingen til dette medie.

8 Dansehllerne.dk Siden Dansehallerne.dks pstart i2o1,t har besøgstallet været støt stigende. Dansehallerne,dk havde gennemsnitligt 7.73 unikke besøgende pr måned, hvilket er en pæn vækst sammenlignet med 4.281i2t7. Af yderligere tiltag på nline delen kan gså naevnes Instagram, sm Dansehallerne påbegyndte i213. Offline Marketing Tryksager Der prduceres sæsnbannere g sæsnplakater fr Dansehallernes efterårs- g frårsprgrammer, g tryksagerne distribueres i Strkøbenhavn g MalmØ. I Strkøbenhavn distribueres desuden plakater g flyers til Dansehallernes egenprduktiner, Mette Ingvartsen, Kre-a-mves gthusand Threads, ligesm trykt materiale vedrørende disse prduktiner gså distribueres til relevante samarbejdspartnere g målgrupper. Reklamefilm Dansehallerne har i samarbejde med prduktinsselskabet Friishaynes prduceret tre reklamefilm, sm er blevet vist i S-tgene af samarbejdspartneren Cmmute Media sm råder ver skærme med et ugentligt seertal på ver 5. unikke persner. Filmene er skabt i tråd med Dansehallernes målsaetning m at psitinere g øge kendskabet til Dansehallernes crprate brand, samt øge den generelle synlighed g interesse fr dans sm kunstart. Publikumsudvikling 213 har der været særligt fkus på publikumsudvikling, g der er i den frbindelse blevet skabt frskellige nye tiltag. P u b I i ku m s u n d e rsøge lse Med henblik på at ptimere publikumsudviklingsindsatsen, igangsatte kmmunikatinsafdelingen løbende publikumsundersøgelser i frbindelse med alle frestillinger fra august 2L3 g frem. UndersØgelsen skal afklare hvilke kundegrupperder benytterteatret, ifrhld til demgrafisk prfil, medieadfærd g købsadfærd, UndersØgelsen frventes færdig i september 2t4. Lnø Nights Dansehallerne videreudviklede egenknceptet Lna Nights, hvr et af frmålene er at skabe rammer fr naerhed g dialg med publikum. Knceptet har efterhånden sat sig gdt fast hs publikum g tiltrækker 2-3 gæster pr gang. Dette publikum består både af stamgæster g nye tilskuere. Lna Nights blev afviklet med vekslende værter g underhldning i pauserne. Succesen kan gså aflæses i det stigende antal deltageransøgninger. Kulturnatten Kulturnatten blev fejret med en udendørs prjekteret live-visning fra Dansk Danseteaters frestilling'rød', samt film fra 6secndsdance.dk. Disse aktiviteter blev understøttet af t bemandede infrmatinsstande, hvr publikum kunne mdtage sæsninfrmatin, tilmelde sig nyhedsbrevet g deltage i knkurrencer. Egenprduktiner I frbindelse med Dansehallernes egenprduktiner blev der lavet en række særlige publikumstiltag sm fredrag, artist talks g teaterpakker (billet g menu), sm både var med til at frstærke dialgen med publikum samt tiltrække nye publiku msgrupper. Øvri$e tiltag Kmmunikatinsafdelingen designede i frbindelse med julehandelen et billet-gavekrt. Samarbejdet med Caf6 Elefanten er styrket sparring g kundeudveksling gennem pakkeprdukter. Danseinfrmatin Efter i mange år at have mailet en hel del relevant faglig infrmatin direkte til Dansehallernes prfessinelle brugere, vergik vi sidst i2oi3 til at kun at sende infrmatin ud m jbs/auditins i Danmark, rabattilbud ifrbindelse med frestillinger samt infrmatin m vres aktiviteter.øvrig infrmatin pstes nu på en dertil prettet Facebk gruppe.

9 Eksternt støttede prj ekter varetaget af Kmmuni katinsafdel i ngen ScreenMves SceenMves præsenterede 11 udstillinger i Dansehallernes Fyer med i alt 39 krtfilm. I frbindelse med Thusand Threads std ScreenMves fr t filmvisninger med henhldsvis tre g en film. ScreenMves deltg i Dansehallernes Lna Nights, samt Kulturnatten arrangementer med ialt seks film. ScreenMves rganiserede My Mving Mment, et dansefilm arrangement i Lille Carl. ScreenMves var aktiv i implementering g kmmunikatin af 6secndsdance.dk, en Dansens Dag aktivitet. Kedja Udver Dansehallerne, der er prjektlederrganisatin, består kedja af 1 andre danserganisatinerfra de nrdiske g baltiske lande, samt 7 asscierede partnere. 2L3 gennemførtes prjektet sm planlagt i Nrden g Baltikum. Aktiviteterne var: r-3n'encunter'/tre-dages seminar i Klaipeda Litauen, 1 Wilderness residencies fr dansegrupper på 3-ugers phld langt fra metrpler, L'Writing Mvement' skrive wrkshps arrangementer, 2 x 2 Tænketanks møderf arrangementer samt individuelle mentr-mentee sessins. Aktiviteterne i 2L3 invlverede mkring 75 dansefaglige persner, g gegrafisk strakte aktiviteterne sig fra Hammerfest i Nrd-Nrge til Musik- g TeaterhØjsklen itftlund ved Tønder.

10 Kunstnerisk udvikling fr Dansehallernes prfessinelle brugere Arbejdsplads fr kunstnere lndsatsmråde Målfr 213 Resultat fr 213 Antal træningslektiner udbudt 4 42 Deltagende dansere Antal kregrafer faciliteret af Prjektcentret 1_5 18 Prd u ktiner i p røvef rløb 43 Antal kunstneriske udvikli ngsprjekter 3 5 Deltagelse i natinale g internatinale netværk 4+ B Træning Danserne har hver mrgen mulighed fr at vælge mellem en mderne træning eller ballettræning. I mrgentræningen deltager freelance dansere, medvirkende i diverse prduktiner samt danserne fra Dansk Danseteater. I frbindelse med residency prgrammet CDaSpace blev mrgentræningen åbnet fr alle Dansehallernes prfessinelle brugere, så de gså gennem hele smmeren kunne træne - antallet af træningslektiner g deltagende dansere i denne frbindelse indgår ikke i statistikken. Prduktiner Den største del, 76%, af studietiden i Dansehallernes syv studier benyttes til kunstnerisk prduktin, g kregraferne var i studierne i sammenlagt 13.7 timer. Sm prfessinel bruger af Dansehallerne kan studier enten bkes flere måneder i frvejen til en prduktin, der har mdtaget støttemidler, eller den enkelte bruger kan bke studietider nline p til 4 uger frem itiden. Der var i 213 hele 43 frhåndsbkede prduktiner. De frhåndsbkede perider kster et gebyr alt efter størrelsen af prduktinens støttemidler, mens de nline bkede tider er gratis' Kunstneriske udvikli ngsprjekter CDaSpace Dette residency prgram tilbyder gratis studier g sparring med internatinale mentrer til natinale g internatinale prfessinelle danseprjekter. Det var det fjerde g sidste CDaSpace, da prjektet må phøre på grund af manglende støttemidler. CDaSpace frløb ver fire uger i smmerferien, g i alt 11 prjekter var tilmeldt. Afvigende fra de seneste år ønskede prjekterne længere perider ngle helt p til tre uger. Det var gså kendetegnende fr dette års CDaSpace, at der var flest danske prjekter, g der var flere yngre kunstnere end de fregående år. Mentrerne var Rsemary Butcher (UK), Christine Gaigg (AU) e Guy Dartnell (UK). Spt On Spt On er et udviklingsprgram g en kregrafisk event med visningen af et antal kregrafier. Nye kregrafiske ideer kan prøves af, wrk-in-prgress kan udvikles. Det er fr kregrafer, der Ønsker at tage de første skridt ud i at kregrafere g fr dem, der har arbejdet sm kregrafer i årevis. Også fr dem der lige er vendt tilbage fra udlandet g fr dem, der er på vej ud i verden. Kregrafierne vises 6n gang hver på platfrmen i et råt g simpelt set-up. Til prjektet er knyttet t mentrer, sm er engageret til at gå i dialg med kregraferne i en prces ver t uger. 213 valgte vi at invitere Rsemary Butcher (kregraf g visual artist, England) sammen med Steve Purcell (prfessr i Internatinal Kultur Udvikling fra Yrk St Jhn University, England), g derudver inviterede vi Riva Rubin (cach med speciale i kunstnerisk virke, England)til at starte frløbet med en wrkshp fr de deltagende'cmmunicatin, Feedback, Creative Thinking'. De 11 deltagende kregrafer arbejdede i periden med deres materiale i Dansehallerne.

11 Prjektet afsluttedes med 2 visninger på Labratriescenen, hvr kregraferne gik i direkte dialg med publikum ud fra ngle spørgsmål stillet på frhånd i det prgram, publikum fik udleveret ved indgangen. Spt On giver publikum indblik i hvad der rører sig i den sceniske mderne dans lige nu g her - g giver rum fr en dialg mellem kregrafen g publikum, både på det persnlige g på det digitale plan. Labratriescenen Researchperider g muligheden fr at afprøve teknik p til en turnd på Labratriescenen er meget eftertragtet blandt de prfessinelle brugere i Dansehallerne. Det betyder at Labratriescenen kun yderst sjældent står ubenyttet hen. 213 havde 32 kregrafer phld på scenen med deres prjekter i 1-2 uger. Prjekterne g turn6psætningerne tildeles tid ud fra indsendt ansøgning ved deadline t gange hvert år. Der er altid langt flere ansøgninger, end der er uger til rådighed. Residencies I løbet af året havde viyderligere 9 residencies sm resultat af vres invlvering i internatinale partnerskaber g netværk. Et udvekslingssamarbejde med Kampnagel K3 i Hambrg betød residencies i Dansehallerne fr 3 kunstnere g residencies i K3 fr 3 herbende kunstnere. Desuden havde vi 6 Mdul-dance kregrafer i residency. Prjektcentret Prjektcentret har en central g neutral placering idansemiljøet, g sm samlingssted fr kregrafer g andre selvprducerende kunstnere, er centret med til at understøtte disse kunstneres udvikling g prjekter-samttage initiativ til møder, wrkshps g seminarer med verrdnede temaer på dagrdenen til fælles bedste fr alle i miljøet. Prjektcentret er en del af Dansehallerne, men servicerer alle kregrafer uafhængigt af den kunstneriske chef g det repertire, der præsenteres i Dansehallerne. Sm nget nyt udsendes nyhedsbreve til kregrafer, prducenter g andre interesserede i dansemiljøet. Det løbende arbejde i Prjektcentret er fkuseret på administratin af prjekter fr kregrafer uden egen administratr/prducent. Budgetlægning, øknmistyring g regnskabsaflæggelse er en vigtig del af arbejdet, g denne ydelse er helt afgørende fr brugerne, sm ikke selv besidder den indsigt, der er nødvendigt fr at sikre prjekternes gennemførelse g ikke mindst Øknmiske stabilitet. Andre pgaver er mms- g skatteafregning, kntraktskrivning, kntal<t til bevillingsmyndigheder, diverse abnnementsrdninger g samarbejdspartnere, samt en række andre pgaver med relatin til prjekternes administratin. Prjektcentret rådgiver g vejleder desuden m fx presse-, PR g målgruppestrategi, fundraising, turn6 g abnnementsrdninger. Derudver tilbydes gså vejledning g caching i frbindelse med skrivning af ansøgninger, frmulering af prjektbeskrivelse samt udarbejdelse af ansøgningsbudgetter. Kregraferne får derved frmuleret deres ide mere klart, når de skal søge fx Statens Kunstfnd g private fnde. 213 har Prjektcentret desuden varetaget mentrbanken til gavn fr 2L kregrafer. Der er en str internatinal interesse fr centrets arbejdsfrm, pgaver g struktur, g der afhldes løbende møder med interesserede besøgende, sm ønsker inspiratin til lignende centre' Prjektcentret indgår i flere internatinale sammenhænge, g har i løbet af året deltaget i kedja møder samt været aktiv i det nrdiske netvaerk fr prducenter g selvprducerende kregrafer, bl a ved et møde på lsland. Sæsn 2L2/L3 Prjektcentret administrerede i sæsn 2Ot2/I3 prjekter f r 4.5 mi kr. Dette beløb var bevilget til 14 prjekter, hvraf de 6 var frestillinger/nyprduktiner g 8 var mindre turneer samt research- g udviklingsprjekter. Sæsn 2L3/L4 I sæsn 21t3/t4 frventes administreret fr 6.9 mi kr. Dette er en stigning på 54%fra saesnen før. geløbet er frdelt på 2 prjekter, heraf 1- frestillinger/nyprduktiner g 1 mindre research- g udviklingsprjekter.

12 Prgrammer fr g med børn g unge lndsatsmråde Målfr 213 Resultat fr 213 Aktiviteter FOR børn g unge Publikum Aktiviteter MED børn g unge Deltagere L36 Kmmuner 5 54 Wrkshps fr prfessinelle dansere WS/deltagere 8/t7.4 Lærerwrkshps WS/deltagere LO/zs} 21./373 N etværksa rra ngementer Antal/deltagere 7 /zss Dansehallerne har til pgave at udbrede kendskabet til dans natinalt med specielt fkus på børn g unge. Dette sker bl.a. ved at udvikle g frmidle danseaktiviteter fr g med børn g unge rundt i landet. I tæt samarbejde med kmmunerne udvikles relevante aktiviteter til børnehave g skle samt på fritidsmrådet, g aktiviteterne frmidles af prfessinelle dansere, der ansættes af Dansehallerne. Til alle aktiviteter på mrådet søges ekstern finansiering, hvilket gør aktivitetsniveauet helt afhængigt af mdtagne bevillinger. Dansehallerne havde i2ol3 fkus på sklemrådet, g på hvrdan dans kan blive en relevant medspiller iden kmmende sklerefrm. Dansehallerne er garant fr høi kvalitet både kunstnerisk g frmidlingsmæssigt, B derfr har vi fkus på kvalificering af både dansere g de vksne sm er mdtagere af danseaktiviteterne på vegne af børn g unge. Dette udmøntes i wrkshps g kurser fr begge målgrupper. Dansehallerne er arrangør g inviterer deltagerne ind i Dansehallerne, eller vi arrangerer wrkshps ude i kmmunerne. Dansehallerne bliver set g pfatter sig sm natinalt kmpetencecenter inden fr dans sm scenekunst, g både lkalt, reginalt g natinalt arbejdes fr at skabe bedre muligheder fr at møde dansen fr børnene g de unge. Der lægges derfr meget tid i at synliggøre dansen på frskellige måder g til frskellige målgrupper. Partnerskaber med kmmuner g andre kulturinstitutiner er afgørende fr at løfte kunsten/dansen fra enkelt-prjekter g til mere langsigtede strukturer. 213 var samarbejder sm Dance Attack med Dans24syv, Kulturpakker g'dans fr Børn' med LMS g TC, Kulturrygsækken g Kreative BØrn i København med til at sætte dansen i en større sammenhæng g skabe bedre mulighed fr at børn g unge kan møde dansen. Deltagende kmmuner: Sjælland: Hvidvre, Gribskv, Guldbrgsund, Odsherred, Næstved, SrØ, Egedal, Rudersdal, Tårnby, Herlev, KøEe,lshøj, Greve, Gladsaxe, Halsnæs, Lyngby-Taarbæk, Stevns, Allerød, Albertslund, Frederikssund, Kalundbrg, Rskilde, Ringsted, Slagelse, Ballerup, FuresØ, København NV, København V, København SV g København S. Jylland g Fyn: Aarhus, Billund, Brønderslev, Esbjerg, Favrskv, Fåbrg-Midtfyn, Haderslev, Herning, Hlstebr, lkast- Brande, Jammerbugt, Klding, Rebild, Mariagerfjrd, Silkebrg, Skanderbrg, Syddjurs, Varde, Vesthimmerland, Assens, Kerteminde, Odense, Vejle g MrsØ. Dance and the Child Internatinal Dance and the Child Internatinal afhlder ijuli 2L5 sin l-3. Verdenskngres i København. Dansehallerne står sammen med Københavns Universitet (NEXS) g Statens Scenekunst Skle fr værtskabet fr kngressen. I 213 blev prjektbeskrivelse, budget g rganisatinsstruktur udarbejdet af samarbejdsparterne, g ansøgningsstrategi fastlagt. Desuden blev en digital platfrm planlagt g frberedt til pstart prim januar 2L4. Dansehallerne har med en fuldtidsansat medarbejder påtaget sig prjektledelsen prim ktber 213 g har derudver t medarbejdere, der deltager ved møder i krdinerings- g i prgramgrupperne. 1

13 Aktivitetsversigt - Dans fr g med børn g unge - Natinalt lndsatsmråde Prjekttitel Krt m Tal Aktiviteter FOR b6rn g unge Fkusmråde: Skle g børnehave Aktiviteter MED børn g unge Fkusmråde: Skle g børnehave Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Gymnasiet Fkusmråde: Fritid Dans fr Børn x skleåret 212-L3 indeår i Kulturpakker Dans fr BØrn * skleåret Indgår i Kulturpakker Årets Dans - Dansebander Kreative Børn Dansetid Sacre du Printemps D.A.N,S DANSEballaden * Frestilling g labratrium fregår ved samme besøg Turndrdning med I% times dansebesø g fr 4-12-årige i landets kmmuner. BesØBet indehlder en lille frestilling FOR deltagerne. Turn6rdning med 1% times dansebesøgfr 4- t}-årige i landets kmmuner. Besøget indehlder et labratrie MED deltagerne. Prjekt Dans 24syv sender dansebander rundt på skler i udvalgte kmmuner, hvr danserne underviser eleverne i årets dans. Prjekt i regin Hvedstaden KMØ, hvr dansewrkshps tilbydes til skler i kmmunerne. lndehlder desuden lærerwrkshps g strukturudvikling. Website, der henvender sig til lærere g pædagger, i første mgang i sklen. Indehlder dans-med-film skabt af børn samt kreative dansepgaver. Tallene til højre tæller de b6rn, der deltg i skabelsen af filmene fra 213. Et strt frestillingsprjekt i samarbejde med Dansk Danseteater, Cpenhagen Phil, Østre Gasværk g 8 kmmuner på Sjælland. Gymnasieprjekt med da nsefrløb med fkus på at kvalificere dans sm del af idrætsundervisningen. Fælles afslutning med både frestillinger g wrkshps. Kregrafisk ugeprjekt i smmerferien fr 9-14-årige i landets kmmuner. Afslutter med visninger fr tilskuere rundt i landet. Deltagere: 14.25O Deltagertim er: Kmmuner:1-4 Deltagere: 14.75O Deltagertim er:2l.375 Kmmuner:14 Deltagere: 2.5 Deltagertimer: 3.75 Kmmuner:5 Deltagere: 2.25O Deltagertimer: 1.11 Kmmuner: 12 Skabende børn:75 Deltagertimer: 6 Kmmuner: 2 Deltagere: 2 Deltagertimer: l-4. Kmmuner:8 Deltagere: 76 Deltagertimer: 11.4 Kmmuner/ Gymnasier: L2 Deltagere: 581 Deltagertimer: Kmmuner:28 11

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere