FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune"

Transkript

1 Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune

2 FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

3 KOLOFON Titel: Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode Vanddistrikt Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler, indsatsprogrammer, vandplaner, vandhandleplan, Lillebælt/Fyn, Odense Fjord. Udgiver: Assens Kommune Kontaktadresse: Assens Kommune Rådhus Allé Assens Mail: Kort: Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Kortmaterielet er også gjort tilgængeligt for Assens Kommune via følgende link: Kort Info for vandhandleplaner (klik på Miljø og Natur > Vandmiljø i venstre side af skærmen) Sprog: Dansk År: 2012 Udarbejdet januar 2012 til april 2012 af Assens Kommune i samarbejde med Assens Forsyning og de øvrige fynske kommuner. Forsidefoto: Turup Møllebæk, forløb på lavbundsareal Fotograf: Gunilla D. Ørbech Resumé: Vandhandleplanen for Assens Kommunes indeholder en beskrivelse af kommunens planer for realisering af den statslige vandplans indsatsprogram. Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner. Vandplanerne skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvand i udgangspunktet opfylder miljømålet god tilstand inden udgangen af Der fastsættes konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og grundvand, og der stilles krav til indsatsen. Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD Vandhandleplanens offentlighedsfase RESUMÉ AF DE STATSLIGE VANDPLANER Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord HANDLEPLANENS INDHOLD BAGGRUND OG MILJØMÅL Miljømål Virkemidler HANDLEPLANENS INDSATSER PRIORITERING AF INDSATSERNE BESKRIVELSE AF INDSATSERNE Overfladevand- vandløb, søer og vådområder Spildevand Grundvand Akvakultur Øvrige indsatser i kommunen FORHOLD TIL ANDEN RELEVANT PLANLÆGNING Kommuneplan Råstofplanen Spildevandsplanen Vandforsyningsplanen Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Relation til Natura 2000-handleplanerne...39 Bilag Bilag 1 - Oversigtskort med angivelse af samtlige indsatser i Assens Kommune Bilag 2 - Vandplanernes indsatsprogrammer for hhv. Lillebælt/Fyn og Odense Fjord Bilag 3 - Udvikling af vandplanernes indsatsprogrammer for Assens Kommune Bilag 4 - Vandoplandsplaner for vådområdeindsatsen Bilag 5 - Oversigt over kommuneplanens nuværende rammeområder, hvor der ifølge vandplanerne skal ske en indsats 4

5 1. FORORD Et af Assens Kommunes største aktiver er netop naturen og vores lange kyststrækning og vi er stolte af det! Vi ved, at både borgere og besøgende sætter stor pris på dét, som vi har at tilbyde lige udenfor døren. Den smukke ådal ved Brænde Å, de flotte kystlandskaber ved Helnæs, Sønderby Klint mv., den varierede natur på Baagø, de mange fine vandløb, rige muligheder for lystfiskeri, gode badestrande og meget mere. Assens Byråd har i januar 2012 vedtaget Vision 2018 for Assens Kommune. En af grundpillerne i Vision 2018 er bosætning og livskvalitet vi vil gøre hele kommunen til et endnu mere attraktivt sted at bo og trives. En meget vigtig parameter i den sammenhæng er vand og natur. Assens Byråd lægger stor vægt på at værne om vores vandmiljø og den nære natur. Med indsatserne i vandplanerne vil vi prioritere de helhedsorienterede projekter. Vi ønsker bl.a. at styrke og sammenkæde eksisterende natur, øge de rekreative muligheder med f.eks. afmærkede stier, løberuter, fugletårne, shelterpladser og lignende. Denne vandhandleplan redegør for, hvordan Assens Kommune vil realisere indsatsprogrammerne i de statslige vandplaner. Vi har længe set frem til at komme i gang med det konkrete arbejde, som skal forbedre tilstanden af vores overfladevand og grundvand. Indsatserne vil også give en mere varieret natur til gavn for både folk og fæ. Assens Kommune har areal inden for to hovedvandoplande. Kommunen er derfor omfattet af to vandplaner for hhv. hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Det ligger Byrådet på sinde, at hele dette store og spændende arbejde med realisering af vandplanernes indsatser vil blive gennemført med fokus på dialog og inddragelse af kommunens borgere! Lars Kristian Pedersen Fmd. for Miljø- og Teknikudvalget 5

6 1.1 Vandhandleplanens offentlighedsfase Forslag til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanernes offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse dvs. senest den 22. december Tidslinje for vedtagelse af vandhandleplanen kan ses på figur 1. Figur 1: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det fremgår af Miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelse af handleplanen og det konkrete indhold af høringsfasen er derfor også begrænset. Prioritering af indsatsen samt tidsplan er til debat, mens vandplanerne fastslår, at alle indsatser skal gennemføres. Assens Kommune lægger stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 3, stk. 2 gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Vandhandleplanen for Assens Kommune skal ikke miljøvurderes i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forslag til Assens Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Assens Byråd den 30. maj Byrådets Forslag til vandhandleplan vil blive fremlagt til offentlig høring i minimum 8 uger frem til den 17. august Bemærkninger og indsigelser til denne vandhandleplan skal inden den 17. august 2012 sendes til Assens Kommune på mail-adressen eller med posten til Assens Kommune Miljø & Natur Rådhus Allé Assens 1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009) 6

7 2. RESUMÉ AF DE STATSLIGE VANDPLANER for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Dette resumé indeholder tekstpassager fra de statslige vandplaner. Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Assens Kommune er omfattet af vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Vandplanerne og deres indsatsprogrammer indeholder bindende retningslinjer overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration - herunder i relation til konkrete sager. Desuden findes et teknisk baggrundsnotat til hver enkelt vandplan, som indeholder en uddybende beskrivelse af vandplanens datagrundlag og, hvordan datagrundlaget er anvendt. På landsplan skal indsatsen i første planperiode fra sikre, at der sker en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet med ca ton pr. år, op til km vandløb skal have ændret vedligeholdelse eller restaureres og ca ejendomme i det åbne land skal rense deres spildevand bedre. For at nå målene skal der blandt andet også etableres op til hektar vådområder og udlægges hektar randzoner langs vandløb og søer. Assens Kommunes samlede areal er 511 km 2 heraf ca. 411 km 2 i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og ca. 100 km 2 i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord. 2.1 Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Vandplanen dækker ca. 993 km 2 og dækker derved ca. 28 % af Fyn og øerne. I oplandet bor ca indbyggere. I oplandet findes 537 km målsatte vandløb og 10 søer større end 5 ha. Vandplanen berører kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Nordfyns, Odense samt Ærø. Indsatsprogrammet for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn omfatter følgende: Vådområder og P-ådale Etablering af op til 152 ha vådområder til kvælstoffjernelse og oversvømmelse af 8 ha med henblik på fosfor-fjernelse. Vandløb Ændret vedligeholdelse på 93 km vandløb, fjernelse af 57 faunaspærringer, restaurering af 3,3 km vandløb samt genåbning af 10 km rørlagte vandløb. Søer Restaurering af én sø (Sønderby Sø) vha. virkemidlet fosforbinding i sedimentet. Punktkilder Forbedret spildevandsrensning på yderligere 32 ejendomme samt forbedring af ca. 11 regnbetingede udløb. Link til vandplanen for Lillebælt/Fyn: 7

8 2.2 Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord Vandplanen dækker ca km 2 og dækker derved ca. 34 % af Fyn og øerne. I oplandet bor ca indbyggere. I oplandet findes 728 km målsatte vandløb og 15 søer større end 5 ha. Vandplanen berører kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg, Odense samt Svandborg. Indsatsprogrammet for Hovedvandopland Odense Fjord omfatter følgende: Vådområder og P-ådale Etablering af op til 432 ha vådområder til kvælstoffjernelse og oversvømmelse af 9,3 ha med henblik på fosfor-fjernelse. Vandløb Ændret vedligeholdelse på 149 km vandløb, fjernelse af 54 faunaspærringer, ingen vandløbsrestaurering samt genåbning af 5 km rørlagte vandløb. Søer Restaurering af én sø (Nr. Søby Sø) vha. virkemidlet fosforbinding i sedimentet. Punktkilder Forbedret spildevandsrensning på yderligere 130 ejendomme samt forbedring af ca. 32 regnbetingede udløb. Link til vandplanen for Odense Fjord: 8

9 3. HANDLEPLANENS INDHOLD I denne handleplan redegøres nærmere for, hvordan vandplanerne for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Assens Kommunes geografiske område. Planen indeholder en prioriteringsrækkefølge og et tidspunkt for igangsættelse af de enkelte indsatser. Indsatserne skal påbegyndes/gennemføres i perioden Ifølge vandplanerne skal der være opnået fuld målopfyldelse inden udgangen af Vandhandleplanen indeholder desuden en redegørelse i forhold til anden relevant planlægning - blandt andet kommuneplan, vandforsyningsplan, spildevandsplan og råstofplan. Planen informerer også om, hvordan offentligheden efter reglerne i sektorlovgivningen vil blive inddraget i forbindelse med gennemførelse af de forskellige vandplanindsatser. Udpegningen af lokaliteter for de konkrete indsatser er baseret på statsligt kortmateriale og er derfor ikke præciseret yderligere i denne plan. Det skyldes, at handleplanen ikke må foregribe lodsejeraftaler eller afgørelser. Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at se vandplanerne, herunder at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau. Figur 2 viser udbredelsen af hhv. hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord, som strækker sig over flere kommunegrænser. Assens Kommune Assens Kommune Figur 2: Kort med angivelse af hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Oplandet strækker sig over flere kommunegrænser. 9

10 Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Assens Kommune har derfor indgået et tværkommunalt samarbejde med især nabokommunerne, men også de øvrige fynske kommuner i forbindelse med udarbejdelsen af denne handleplan. 10

11 4. BAGGRUND OG MILJØMÅL EU s Vandrammedirektiv Den 22. december 2000 trådte EU s Vandrammedirektiv i kraft. Direktivet har til formål at sikre, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag Vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementering af EU s Vandrammedirektiv i dansk lov er sket i december 2003 med Miljømålsloven. Før kommunalreformen i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. Planlovens 3, stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv. Landsplandirektivet var gældende indtil den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne i henhold til Miljømålsloven. Statens vandplaner For at formålet med Vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Vandplanerne fungerer som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanernes indsatsprogrammer. Miljømålsloven fastsætter bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. Miljømålslovens 3, stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. Alle de 23 statslige vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. Vandplanerne og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have, og har derefter opsat et indsatsprogram for at nå målopfyldelse i hvis miljømålet ikke allerede er opfyldt. Kommunale vandhandleplaner Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner. Efter Miljømålslovens kapitel 11 skal den kommunale vandhandleplan redegøre nærmere for, hvordan de statslige vandplaner og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder hvordan og hvornår målsætningerne i vandplanerne derved opfyldes. Kommunernes Forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og endeligt vedtaget senest 1 år efter. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. 11

12 Vand- og Natura 2000-planerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Miljømål Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand Naturlige vandområder Økologisk kvalitetsklasse Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Tabel 1: Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. tabel 1 højst være en svag afvigelse. Vandløb Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå God økologisk tilstand eller Godt økologisk potentiale svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs-faunaindeks), jf. tabel 2. Vandløb Miljømål Økologisk tilstand Mål for faunaklasse Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Tabel 2: Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Søer Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. 12

13 Kystvande For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. Grundvand En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i Vandrammedirektivet og udbygget i Grundvandsdirektivet, jf. Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand 2. Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder kan opnå god tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandvindvinding. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % og % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der accepterer en større %-vis reduktion end ovenfor angivet, hvor det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. 4.2 Virkemidler Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 3. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. Kataloget indeholder en beskrivelse af hvert enkelt virkemiddel, forudsætninger og effekter, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde også fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at et alternativt virkemiddel har samme miljøeffektivitet som det virkemiddel, det skal erstatte. Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. 2 Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvande (BEK nr af 6. december 2009) 3 Virkemiddelkatalog - Til brug for vandplanindsatsprogrammer for: Overfladevand, grundvand, sø- og vandløbsrestaurering, spildevand, regnvand og dambrug. Udgivet december Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 13

14 5. HANDLEPLANENS INDSATSER med udgangspunkt i statens indsatsprogrammer Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i indsatsprogrammerne for hhv. vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, som skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. Der henvises til oversigtskort i Bilag 1 med angivelse af samtlige indsatser i Assens Kommune i første vandplanperiode. Desuden henvises til Bilag 2, som viser vandplanernes indsatsprogrammer for 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Samlet indsatsprogram for Assens Kommune i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord ses i tabel 3. Samlet indsatsprogram for Assens Kommune supplerende foranstaltninger Hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler Anvendelse af Virkemidler Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Fysisk påvirkning Iltforbrugende stoffer Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder pesticider 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale med henblik på 8 ha 0,2 + fosfor-fjernelse * Etablering af vådområder til ca. 200 ha 22,6 + kvælstoffjernelse * 2. Vandindvinding påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser - Kompenserende udpumpning - 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Ændret vandløbsvedligeholdelse * 48 km + Fjernelse af faunaspærringer * 38 stk. + Vandløbsrestaurering * - + Genåbning af rørlagte vandløb * 5,6 km + Sørestaurering 1 lokalitet + (Sønderby Sø) 4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning - Spredt bebyggelse forbedret - 0,3 0, spildevandsrensning Regnbetinget udløb bassiner 5 udløb (+ 8 udløb i 2. planperiode) 0,09 0,

15 Industri forbedret rensning/afskæring - til renseanlæg 5. Akvakultur Ferskvandsdambrug - Indsatsprogram omkostninger i alt/år Tabel 3: Samlet indsatsprogram for Assens Kommune i hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord (for de *mærkede indsatser er der afsat midler til kompensation/erstatning). Som supplement til indsatsen for sørestaurering, så er det en forudsætning for gennemførelse af restaurering, at Assens Kommune først reducerer fosfortilførslen til Sønderby Sø fra separatkloakeret område. Fosfortilførslen skal reduceres svarende til indsatsbehovet for fuld målopfyldelse. Jf. vandplan 1.12 for Lillebælt/Fyn, tabel 1.3.2b. Hertil kommer dét arbejde, som er afledt af vandplanerne herunder kommunens udarbejdelse af vandløbsregulativer, helhedsorienterede tiltag (bl.a. i forbindelse med vandløbs- og vådområdeprojekter) mv.. Det understreges, at de samlede årlige omkostninger i vandplanernes indsatsprogrammer (Bilag 2), er Statens bud på anslåede årlige omkostninger i planperioden. På bilag 3 kan ses en tabel med angivelse af udviklingen i statens indsatsprogrammer for Assens Kommune fra teknisk forhøring januar 2010 til de endelige vandplaner december

16 6. PRIORITERING AF INDSATSERNE I dette afsnit beskrives kommunens prioritering af indsatserne med angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning til opfyldelse af vandplanernes miljømål. Assens Kommune har prioriteret indsatserne ud fra nedenstående kriterier. Generelt: Sammenhængende vandløbssystemer Mest miljø og natur for pengene Borgerhenvendelser Sammenhængende vandløbssystemer Assens Kommune lægger stor vægt på at prioriteringen af vandplanernes indsatser skal ske i sammenhængende vandløbssystemer, således at man gennemfører en samlet indsats for et helt vandløbssystem ad gangen. På denne måde håber vi, at det ikke bliver nødvendigt at skulle tage kontakt til de samme lodsejere flere gange. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at færdiggøre hvert enkelt projekt, når entreprenørmaskinerne er i området. Mest miljø og natur for pengene Der er 52 spærringer i Assens Kommune af forskellig type - herunder 14 rørlagte strækninger. I prioriteringen fokuserer vi på, at fjerne de spærringer først, som åbner op til så mange meter/kilometer godt vandløb som muligt. Dvs. vandløb, som opfylder miljømålet eller som er tæt på målopfyldelse med gode faldforhold og gode fysiske forhold. Desuden vil Assens Kommune tage hensyn til områder med vigtige naturtyper, dyr og planter bl.a. ved synergi med Natura 2000-planerne. Ligeledes vil vandløbsstrækninger med mulighed for etablering af nye rekreative områder blive opprioriteret, hvorimod vandløbsstrækninger med spildevandspåvirkning nedprioriteres til der er sket en forbedring af dette. Borgerhenvendelser I fastlæggelse af prioriteringsrækkefølgen indgår, hvor mange borgerhenvendelser der har været i de enkelte vandløbsoplande. Hvis vandplanindsatserne samtidig kan medvirke til at afhjælpe et problem med eksempelvis oversvømmelse vil disse blive opprioriteret. Specifikt: Fjernelse af spærringer - som udgangspunkt gennemføres projekter nederst i vandløbssystemet først. Store projekter (bl.a. vandmøller) høj prioritet med gennemførelse hurtigst muligt. Indsatsen i første planperiode omfatter tre større møller (Køng Mølle, Hattebæk Mølle og Solvad Mølle). Assens Kommune har allerede igangsat undersøgelse af mulighederne for at etablere faunapassage ved disse møller. Et andet eksempel på et stort projekt er genåbning af den rørlagte del af Langedilafløbet. Ændret vandløbsvedligeholdelse - prioriteres til sidst efter fjernelse af spærringer. Assens Kommune ønsker, at se ændret vedligeholdelse som en samlet indsats, der igangsættes for alle vandløb samtidig. 16

17 Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og tidspunkt for igangsættelse af indsatserne i vandplanernes indsatsprogrammer: Indsats Foranstaltning Forventet tidspunkt for igangsættelse Oversvømmelse af ådale med henblik på fosfor-fjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse Brændholtafløbet Holevad Bæk Rævedamsafløbet/Lille Holmehave Bæk VÅDOMRÅDER 1 P-ådal ved Nordby Sø 4 vådområder VANDLØB samlet indsats fordelt på vandløbsoplande 0 spærringer, genåbning af 102 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 533 km**) 1 spærring, genåbning af 145 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 2371 m**) 1 spærring, genåbning af 304 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 3186 m**) *) *) Køng Mølle (Haarby Å) En større møllespærring 2012 Hallismosen/ Holmehave 5 spærringer, genåbning af 0 m Bæk rørlagt strækning og ændret 2013 Voldtoftebækken Turup Møllebæk/ Vedtofte- Mellemballeafløbet Sarup Møllebæk Puge Mølle Å (øvre del) Damrenden Langmoserenden Åsemosebækken Brønserudafløbet Langedilafløbet vedligeholdelse på 5813 m**) 2 spærringer, genåbning af 0 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 0 m 1 spærring, genåbning af 0 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 0 m 0 spærringer, genåbning af 122 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 1048 m**) 1 spærring, genåbning af 0 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 0 m 0 spærringer, genåbning af 115 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 3112 m**) 2 spærringer, genåbning af 0 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 4571 m**) 3 spærringer, genåbning af 0 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 957 m**) 1 spærring, genåbning af 0 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 1011 m**) 1 spærring, genåbning af 355 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 0 m

18 Hattebæk Mølle En større møllespærring 2013 Solevad Mølle En større møllespærring 2013/2014 Møllebækken 3 spærringer, genåbning af 236 m rørlagt strækning og ændret 2014 vedligeholdelse på 0 m Kådekildegrøften 0 spærringer, genåbning af 1090 m rørlagt strækning og ændret 2014 vedligeholdelse på 237 m**) Spangebækken 0 spærringer, genåbning af 227 m rørlagt strækning og ændret 2014 vedligeholdelse på 0 m Assensbølleafløbet 4 spærringer, genåbning af 718 m** *)rørlagt strækning og ændret 2014 vedligeholdelse på 87 m**) Magtenbølleafløbet 0 spærringer, genåbning af 211 m rørlagt strækning og ændret 2014 vedligeholdelse på 1400 m**) Viberenden 0 spærringer, genåbning af 261 m rørlagt strækning og ændret 2014 vedligeholdelse på 845 m**) Haarby Å (øvre del) 6 spærringer, genåbning af 224 m rørlagt strækning og ændret 2015 vedligeholdelse på 0 m Alenbæk 4 spærringer, genåbning af 237 m rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse på 1001 m**) 2015 Søer restaurering SØER 1 projekt, Sønderby Sø (fosforbinding i sedimentet) SPILDEVAND 2014 Søer reduktion af 1 projekt, Sønderby Sø (1-2 udløb) fosfortilførsel fra 2012/2013 separatkloakeret område Regnbetingede udløb Min. 5 udløb ved Glamsbjerg bassiner (vandløbsopland Haarby Å) 2012 Regnbetingede udløb bassiner Min. 9 udløb ved Glamsbjerg og Vissenbjerg (2. planperiode) Spredt bebyggelse Forbedret spildevandsrensning eller baseline jf. spildevandsplan kloakering af ca. 840 ejendomme Tabel 4: Forventet tids- og prioriteringsplan for indsatser i Assens Kommune. Kort med angivelse af vandløbsprioriteringerne ses på figur 3. *) Der henvises til de til enhver tid gældende vandoplandsplaner (se bilag 4). **) Ændret vedligehold vil ske samlet i ***) Den rørlagte strækning prioriteres til sidst, da det er et meget omkostningstungt projekt, som ikke åbner op til ret meget vandløb. 18

19 Der er endnu ikke opnået enighed mellem KL og staten om aftalemodellen for gennemførelse af vandløbsprojekterne. Der tages forbehold for, at prioriteringsrækkefølgen kan ændres på baggrund af statens udmeldinger. Det bemærkes endvidere, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Det er endnu ved planens offentliggørelse uafklaret, hvordan finansieringen skal ske, men Assens Kommune forventer at påbegynde, så snart finansieringen er til rådighed. Indsatserne er til enhver tid afhængig af de statslige tilskud samt tilskud fra EU. Figur 3: Oversigtskort med angivelse af vandløbsprioriteringerne i Assens Kommune. I de blå vandløbsoplande skal der ske flere indsatser, mens der i de grønne oplande kun skal ske ændret vedligeholdelse. 19

20 7. BESKRIVELSE AF INDSATSERNE Implementeringen af indsatsprogrammerne i vandplanerne betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne. Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 6 og indeholder en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen. Kapitlet indeholder et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte samt hvor langt kommunen er nået med de igangværende. Lokalisering af de enkelte indsatser fremgår af statens kortmateriale samt oversigtskortene i Bilag 1 og Kort Info. For hvert indsatsområde redegøres desuden for, hvilke myndighedsafgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogrammer samt oplysninger om offentlighedens inddragelse. Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler - bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af randzoner langs vandløb. Der skal herudover ske en specifik reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af vådområder (kvælstoffjernelse) og oversvømmelse af ådale (fosforfjernelse). Vådområder og ådale skal etableres af kommunerne, som desuden også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger samt sørestaurering. 7.1 Overfladevand- vandløb, søer og vådområder Vandløb I Danmark er der i alt fastsat mål for km vandløb, og indsatsen i første planperiode omfatter op til km vandløb. Vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens 4 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede 3-vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Der findes ca. 250 km offentlige vandløb i Assens Kommune, hvoraf ca. 40 km er rørlagt. Derudover findes der et langt større, men ukendt, antal kilometer private vandløb. Langt størstedelen af indsatserne i første vandplanperiode skal ske i de offentlige vandløb. Vandplanens virkemidler Ændret vandløbsvedligeholdelse Genåbning af rørlagte vandløb Fjernelse af faunaspærringer/sikring af kontinuitet Vandløbsrestaurering/-regulering I Assens Kommune er der ikke målopfyldelse af ca. 147 km vandløb. Målopfyldelse skal ske ved hjælp af de i vandplanerne foreslået virkemidler. Indsatsprogrammet i vandplanerne for Lillebælt/Fyn og Odense Fjord betyder, at der i Assens Kommune skal fjernes 38 spærringer 4 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 933 af 24. september 2009) 20

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Silkeborg Kommune 2010-2015 Vedtaget af Silkeborg Byråd 26. november 2012 Udgiver: Silkeborg Kommune Udgivelsesår: 2012

Læs mere

Retningslinjer fra de statslige vandplaner

Retningslinjer fra de statslige vandplaner Retningslinjer fra de statslige vandplaner Myndighedernes administration af miljølovgivningen Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Miljørapport for vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 611 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 611 1.2 Alternativer... 611 1.3 Indvirkning på miljøet...

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Forhøring, maj 2013 Vandplan Hovedopland Bornholm Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm - forslag Emneord:

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hovedvandopland 1.1 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1. Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Udfordringer for den fremtidige indsats oplæg til debat. Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Præsentation

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord Forhøring, maj 2013 Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Nissum Fjord. Hovedvandopland 1.4 Vanddistrikt: Jylland og Fyn - forslag Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup.

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. 6.JULI2012 J.nr.: 7503994 SFS/ANL Svarskrift Til Retten i Hjørring I sagsnr. BS DOBU-591/2012 og BS DOBU-8 23/2012: Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug som mandatar for de i bilag l ca. 3500 anførte

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune Side i Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING... 1-1 1.1 Vandrecipienterne og prioritering af disse... 1-1 1.2 Rensestrukturen...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere