Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:"

Transkript

1 Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4

2 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Udarbejdet af: Lemvig Kommune År: 2014 Forsidefoto: Billede taget i 1400 meters højde over Lemvig by. Forrest til venstre ses Horn Sø, som er én af de søer, der er medtaget i vandplanen. Fotograf: Kortmateriale: Geodatastyrelsens kort fra MiljøGIS og Lemvig Kommunes GIS Resumé: Vandhandleplanen for Lemvig Kommune er en udmøntning af de statslige vandplaner og beskriver, hvordan vandplanernes indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske afgrænsning. Vandhandleplanen er udarbejdet af Lemvig Kommune. Planlægningen er sket i samarbejde med Holstebro Kommune og Limfjordsrådet. Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. PLANENS INDHOLD RESUMÉ AF DE STATSLIGE VANDPLANER FORORD OFFENTLIGHEDSFASE OG AKTIVITETER BAGGRUND VANDHANDLEPLANENS INDSATSER FASTLÆGGES MED UDGANGSPUNKT I STATENS INDSATSPROGRAM INDSATSER OG PRIORITERINGER VANDLØB (I FORHOLD TIL VANDLØBSLOVEN) SØER (I FORHOLD TIL NATURBESKYTTELSESLOVEN) KVÆLSTOF-VÅDOMRÅDER FOSFOR-VÅDOMRÅDER SPILDEVAND AKVAKULTUR GRUNDVAND ØVRIGE INDSATSER I KOMMUNEN FORHOLDET TIL ANDEN RELEVANT PLANLÆGNING KOMMUNEPLANEN RÅSTOFPLANEN VANDFORSYNINGSPLANEN OG SPILDEVANDSPLANEN INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE RELATION TIL NATURA 2000-HANDLEPLAN OVERSIGT OVER FIGURER OG TABELLER...30 BILAG 1: OVERSIGTSKORT OVER INDSATSER I LEMVIG KOMMUNE...31 BILAG 2: MÅLSATTE SØER I LEMVIG KOMMUNE

4 1. Planens indhold Lemvig Kommunes vandhandleplan er i henhold til 2 i Bek. om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, 1219 af 15/ , udarbejdet på baggrund af de vedtagne og offentliggjorte vandplaner, inden for oplandene 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord. De statslige vandplaner kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år 2015 eller senest i 2027 (udgangen af tredje planperiode). Vandhandleplanen er udarbejdet på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i vandplanen og dens indsatsprogram og som skal gennemføres af kommunalbestyrelsen inden for kommunens geografiske område på land og de tilstødende kystvande, som grænser op til hovedvandoplandet. Vandhandleplanen indeholder en redegørelse om forholdet til kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen og Natura2000 planerne. Vandhandleplanen fastsætter, hvordan kommunalbestyrelsen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelsen af vandhandleplanen. Vandhandleplanen angiver på kort, hvor kommunalbestyrelsen gennemfører de foranstaltninger, der fremgår af vandhandleplanen (afsnit 6). Vandhandleplanen indeholder en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder er der redegjort for, hvordan offentligheden efter reglerne i særlovgivningen vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse. Tabel 1: Oversigt over vandplanernes indsatser i Lemvig Kommune: (Limfjorden 1.2 og Nissum Fjord 1.4). Se oversigtskort på bilag 1 og i afsnit 6. Indsats Omfang af indsatser Effekt Fosfor-ådale opstrøms søer (P-ådale) Vådområde til kvælstoffjernelse Spærringer, hvor der skal sikres kontinuitet Godkendelse af dambrug Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger Restaureringer i vandløb Forbedret spildevandsrensning Indsats på 6 søer i alt ca. 90 ha 1-2 vådområder på ca. 62 ha Teoretisk beregnet forventes-p-tilførslen reduceret med i alt 1,8 tons/år. Forventer at reducere kvælstofudvaskningen med 9,5 tons/år til Limfjorden. 1 stk. 1 stk. Sikrer naturlig spredning for fisk og smådyr. 2 stk. 1 strækning på i alt 0,2 km Ca. 407 ejendomme 2 strækninger på i alt 0,7 km 4 indsatser på i alt ca. 5 km Ca. 33 ejendomme Forbedrer vandløbets fysiske tilstand. Forbedrer vandløbets fysiske tilstand. Forbedrer vandkvaliteten i vandløbene. 4

5 2. Resumé af de statslige vandplaner For vandplanerne: 1.2 Limfjorden & 1.4 Nissum Fjord Vandplanernes overordnede målsætning er, at alle vandområder, som er målsat i vandplanerne, senest i 2015 har opnået mindst god tilstand eller godt potentiale. Virkemidlerne for at forbedre vandkvaliteten er bl.a.: at fjerne spærringer eller restaurere vandløb at spildevandsrensning skal forbedres både i forbindelse med regnvejrsoverløb og kloakering i det åbne land at indvindingstilladelser og udpumpning af grundvand ikke må være til hinder for opfyldelse af vandplanernes målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper at etablere nye vådområder og oversvømme ådale, for at reducere udledning af kvælstof og fosfor Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande, og der er udarbejdet en vandplan for hvert opland. De statslige vandplaner indeholder en lang række af indsatser til realisering af planernes mål. Retningslinjerne i vandplanen har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Lemvig Kommune er omfattet af vandplanerne for to hovedvandoplande: Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord (omfatter 7 kommuner) Hovedvandopland 1.2 Limfjorden (omfatter 18 kommuner) Lemvig Kommunes vandhandleplan omhandler kun de indsatser, som skal gennemføres af Lemvig Kommune. I tabel 1 fremgår det, hvilke indsatser der skal anvendes i Lemvig Kommune for at opnå målopfyldelse samt i hvilket omfang, der er tale om supplerende indsatser udover allerede igangsatte tiltag. Vandplanerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.0 5

6 3. Forord I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for hovedvandområde 1.2 Limfjorden og vandområde 1.4 Nissum Fjord og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Lemvig Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Figur 1: Vandoplande og nabokommune til hhv. Limfjorden og Nissum Fjord. Lemvig Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 hovedvandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale vandhandleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december Hovedvandoplandene går på tværs af kommunegrænserne og der kan i visse tilfælde være god synergieffekt ved at samarbejde over kommunegrænserne. I oplandet til Limfjorden har der været koordineringsmøder i vandoplandsstyregruppen (VOS), især i forhold til sø-indsatsen (P-ådale), hvor Lemvig Kommune har ca. 20 % af den samlede P-reduktion i oplandet. I oplandet til Nissum Fjord har Lemvig Kommune ingen forpligtigelse til at etablere P- ådale til reduktion af fosfor, da søerne ifølge vandplanen opfylder deres målsætning. Damhus Å fungerer som grænsevandløb mellem Lemvig og Holstebro kommuner. Der er i forvejen en aftale om, at Holstebro Kommune varetager vandløbsvedligeholdelsen i Damhus Å, og det er derfor aftalt, at Holstebro Kommune tager indsatserne omkring ændret vandløbsvedligeholdelse i Damhus Å med i deres vandhandleplan. Knap 1 km af Fald Å ligger på grænsen mellem Lemvig og Struer kommuner, men administreres af Lemvig Kommune. Ca. 1 km af Resen Bæk ligger i Lemvig Kommune, men administreres af Struer Kommune. Der er ingen indsatser i Fald Å og Resen Bæk i 1. planperiode. Hovedvandoplandet til Limfjorden indeholder desuden et direkte opland til Vesterhavet som udgør 2,6 km 2 og omfatter et ca m bredt område langs kysten. Størstedelen af området består af klitter. 6

7 Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4, stk. 2) Vandhandleplanen må ikke stride imod vandplanerne. Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om vandhandleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. Figur 2: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis vandhandleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i vandhandleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Loven giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det er vandhandleplan-myndighedens vurdering, at den nærværende vandhandleplan har et indhold, som ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i miljøvurderingen for de statslige vandplaner for området. Der er således ikke tale om en ny plan, og vandhandleplan-myndigheden har derfor truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering for nærværende vandhandleplan. 7

8 3.1. Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i deres administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af vandhandleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Lemvig Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale vandhandleplan. Forslag til Lemvig Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune den XX Udkastet til vandhandleplanen vil blive fremlagt til offentlig høring i 8 uger frem til den XX Bemærkninger og indsigelser kan inden den XX 2015 ved kontortids ophør fremsendes til 8

9 4. Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Miljømålsloven (MML) afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. MML 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EUkommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder og hvordan målsætningerne i vandplanen derved opfyldes. 9

10 Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand. Økologisk kvalitetsklasse Naturlige vandområder Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Moderat økologisk Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Figur 3 Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. figur 3 højst være en svag afvigelse. Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI) jf. figur 3. Miljømål Vandløb Mål for Økologisk faunaklasse tilstand Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Figur 4 Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvands- 10

11 forekomsternes tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandvindvinding. Retningslinjer for grundvandsindvinding: - Grundvandsindvindinger må ikke væsentligt forringe tilstanden i tilknyttede vandløb eller medføre væsentlig skade på terrestriske økosystemer. - Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % og % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. - I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger, kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 1. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. Kommunernes ansvar er at vedtage en vandhandleplan indenfor den opstillede tidsfrist på et år efter vedtagelsen af vandplanerne, som ikke strider mod vandplanernes mål. I relation til ansvarsfordelingen henvises i øvrigt til kodex for samarbejdet mellem staten og kommunerne på miljøområdet. Heri understreges betydningen af, at kommunerne bidrager til opfyldelse af de overordnede miljøpolitiske målsætninger og indgåede aftaler med regeringen samt lever op til de lovgivningsmæssige forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til EU s regulering på miljøområdet. Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. 1 Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet. 11

12 Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december

13 5. Vandhandleplanens indsatser fastlægges med udgangspunkt i statens indsatsprogram Vandhandleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i indsatsprogrammerne beskrevet i vandplanerne 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. Den samlede indsats for hovedvandoplandene 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord i Lemvig Kommune i 1. planperiode ( ) er følgende: Indsatsprogram supplerende foranstaltninger i Lemvig Kommune for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden & 1.4 Nissum Fjord Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug m.v. Oversvømmelse af ådale med henblik på fosfor-fjernelse 1) * Etablering af vådområder til N- fjernelse 1) * Anvendelse af virkemidler Effekter reduceret påvirkning af overfladevande Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Ca. 90 ha 1,8 Ca. 62 ha 9,5 Fysisk påvirkning + + Iltforbrugende stoffer Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder pesticider 2. Vandindvinding påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser 0 m 3 Kompenserende udpumpning 0 m 3 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Fjernelse af faunaspærringer* 2 stk. + Vandløbsrestaurering * Ca. 5 km + Genåbning af rørlagte vandløb* Ca m + Sørestaurering 0 lokaliteter 4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret 0 anlæg rensning Spredt bebyggelse forbedret Ca. 440 Ca. 1,0 Ca. spildevandsrensning 2) ejendomme 0,5 + + Regnbetingede udløb bassiner 0 udløb Industri forbedret 0 anlæg rensning/afskæring til renseanlæg 4. Akvakultur Ferskvandsdambrug 2 dambrug 0,13 (miljøgodkendelse) + + Tabel 2: Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger for hovedvandoplandene 1.2 & 1.4. For de *mærkede indsatser er afsat midler til kompensation/erstatning. 13

14 Note 1) Projekterne er udvalgt af vandoplandsstyregrupperne ud fra deres omkostnings- og arealeffektivitet. Note 2) Målopfyldelse udskudt. I enkelte kommuner strækker den angivne gennemførelse af indsats over for spredt bebyggelse sig ud over 1. planperiode. Ud over ovennævnte supplerende indsatser kommer en række generelle krav om randzoner, efterafgrøder i jordbearbejdning, og ændring af normsystemet Disse generelle indsatser er vedtaget af folketingen i særskilt lovgivning. På bilag 1 er indsatserne i Lemvig Kommune vist på kortudsnit. 14

15 6. Indsatser og prioriteringer Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne. Det følgende fungerer som en uddybning af afsnit 5 og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen. Afsnittet indeholder et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte samt, hvor langt kommunen er nået med de igangværende. I beskrivelsen er der indsat kort, der viser indsatsområdernes geografiske placering. Se desuden Miljøministeriets SagsGis på: For hvert indsatsområde redegøres desuden for, hvilke afgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt oplysninger om offentlighedens inddragelse heri. Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af randzoner. Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der herudover også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering Vandløb (i forhold til vandløbsloven) Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede 3- vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Vandplanens virkemidler Rørlagte vandløbsstrækninger genåbnes med henblik på at sikre kontinuitet for åbne målsatte vandløb. I forbindelse med genåbning skal det altid sikres, at der bliver tilstrækkeligt varierede fysiske forhold i det nye vandløb. Derfor indgår i genåbningen normalt en udlægning af grus/sten og i visse tilfælde også genslyngning. Lovhjemlen til frilægning af vandløb findes i vandløbsloven. Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet: På grund af spærringernes meget varierende karakter, vil fremgangsmåden ved fjernelse være varierende. Fjernelsen af spærringen kan ske enten ved at fjerne selve opstemningen, der giver anledning til spærringen eller ved at lave en faunapassage forbi spærringen. Dette vil afhænge af de konkrete forhold. Fjernelsen af spærringen skal ske i henhold til vandløbslovens bestemmelser. Vandløbsregulering/restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres enten ved en genslyngning, hvor vandløbet forlægges i en ny profil eller ved at skabe fysisk variation med udlægning af gydegrus og sten samt evt. bearbejdning af brinker og profil på egnede steder. Projektet forudsætter tilladelse efter 17 i vandløbsloven og 15

16 efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, og som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. De foranstaltninger, der er angivet i vandplanen , er her angivet på kort, der viser indsatsområdernes geografiske placering på de konkrete vandløbsstrækninger. Figur 5: Kort over indsatskrav om fjernelse af spærringer, genåbning af vandløbsstrækninger og restaureringer i vandløb. Prioritering På vandløbsområdet har Lemvig Kommune anvendt følgende prioriteringskriterier for indsatsen: 16

17 Vandløbsindsatserne prioriteres efter omkostningseffektivitet. Således at der opnås mest målopfyldelse på flest antal km i forhold til indsatsens pris. Samlede vandløbssystemer Lodsejerinteresser Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og tidspunkt for indsatserne opstillet i vandplanerne. Tabel 3: Prioritering af vandløbsindsatserne i Lemvig Kommune. Projekter igangsættes det i tabellen nævnte årstal Vandløb/vandsystem Indsatser Prioritet Bemærkninger Flynder Å Fåremølle Å Ramme Å Nr. Budsgård Bæk Fald Å Restaurering 2014 Spærringer 2014 Opstemning til Ørts Dambrug Dambrug 2015 Ørts Dambrug (miljøgodkendelser) Åbning af rørlægning 2015 Restaurering 2014 Åbning af rørlægning 2015 Åbning af rørlægning 2015 Dambrugsspærringer Er fjernet Såfremt der ved gennemførelsen af indsatserne konstateres, at en indsats ønskes fremskyndet, forbeholder Lemvig Kommune sig ret til at ændre på realiseringsrækkefølgen. Tilsvarende vil opståede komplikationer ved gennemførelsen af en indsats betyde, at Lemvig Kommune må udsætte gennemførelsen af en indsats. Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatserne på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Økonomi Frilægning af vandløb, der i dag er rørlagt: Der er anlægsomkostninger i form af gravearbejde og udlægning af grus. Udgiften til anlægsomkostninger vil afhænge af vandløbets størrelse. For større vandløb vil udgiften være bestemt af markedsprisen for jordarbejder, mens den for mindre vandløb er påvirket af logistik og lokale forhold, eksempelvis terræn. Vejledende overslag over udgifter til anlæg og projektering kan for de tre vandløbstyper sættes til (kr. pr. km): Minimum Middel Maximum Type 1 vandløb < 2m Type 2 vandløb 2-10 m Type 3 vandløb > 10 m

18 Vandløbsrestaurering: Økonomien er meget varierende for enkeltstrækninger. Som vejledende overslag over udgifter til anlæg og projektering kan anvendes nedenstående tabel (kr. pr. km): Minimum Middel Maximum Type 1 vandløb Type 2 vandløb Type 3 vandløb (Ref: Miljøministeriets virkemiddelkatalog fra 2010) Vandløbsregulativer Vandløbsregulativerne skal revideres, hvis der foretages ændringer i vandløbene, der rækker ud over det eksisterende regulativ. Reguleringer og ændring af fysiske forhold generelt skal godkendes i forhold til vandløbsloven. Som led i disse processer skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndighederne og lodsejerne, bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives herunder en beskrivelse af vandløbet. Vandrammedirektivet forpligter EU-medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger. Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007) Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven) Der er på landsplan i alt udpeget 18 søer til sørestaurering, så det er langt fra alle kommuner, som skal gennemføre et sådant projekt. Lemvig Kommune skal ikke lave sørestaurering. I visse tilfælde kan intern belastning afhjælpes ved en sørestaurering, men for Ferring Sø, Horn Sø og Lemvig Sø gælder det, at de ikke opfylder de kriterier, der i denne vandplanperiode er opstillet for at gennemføre en sørestaurering på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde. Søernes tilstand vil dog også blive forbedret via bl.a. forbedret spildevandsrensning og fosforådalsprojekterne for de udvalgte søer. Dertil kommer det generelle lovkrav om randzoner med forbud mod sprøjtning, gødskning og dyrkning til søer større end 100m 2. Alle søer over 100 m 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven Kvælstof-vådområder Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til specifikke indre farvande samt give en rigere natur der, hvor de etableres. I den statslige plan for Nissum Fjord er der lagt op til at reducere udledningen af kvælstof i oplandet med 40 tons/år fordelt på op til ca. 350 ha vådområde. 18

19 Denne mængde fjernes igennem vådområdeindsatsen omkring Felsted Kog i Holstebro Kommune som vedtaget af Vandoplandsstyregruppen for Nissum Fjord, hvor Lemvig Kommune er repræsenteret. Ligeledes er der i den statslige plan for Limfjorden lagt op til at reducere udledningen af kvælstof i oplandet med 415 tons/år fordelt på op til ca ha vådområde. Heraf er det vedtaget at etablere et 62 ha. stort vådområde til fjernelse af ca. 9,5 tons/kvælstof/år i Vestersøområdet i Lemvig Kommune. Forarbejdet til projektet er gennemført i , men er endnu ikke gennemført på grund af vanskeligheder med at skaffe erstatningsjord til de berørte lodsejere. Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordningen indgår i Landdistrikts-programmet. Lodsejere har også mulighed for at søge om tilskud hos Fødevareministeriet til private projekter. I aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet er fastlagt administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. Gennemførelsen af disse projekter foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter. Økonomi kr./ha. (budgetøkonomisk) og 144 kr./kg N (Ref: Miljøministeriets virkemiddelkatalog fra 2010). Figur 6: Kort over kvælstofindsatskrav 6.4. Fosfor-vådområder Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene og dermed de søer, der ligger nedstrøms vådområderne, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i søerne. I vandplanerne er etablering af fosfor-vådområder rettet primært mod fosforfjernelse i 19

20 oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. Etableringen sker derfor kun opstrøms specifikke søer. I den statslige plan for Nissum Fjord er der lagt op til at reducere udledningen af fosfor til søerne i oplandet med 0,3 tons/ fordelt på op til ca. 15 ha. Ifølge den statslige plan for Nissum Fjord skal der ikke etableres P-ådale i oplandet til Lemvig Kommunes søer i oplandet til Nissum Fjord; Byn, Søndersund, Tangsø og Indfjorden. Dette skyldes, at søerne opfylder målsætningen for klorofylindholdet, selv om der kan konstateres en kraftig negativ miljøudvikling i søerne. I den statslige plan for Limfjorden er der lagt op til at reducere udledningen af fosfor til søerne i oplandet med 8,6 tons/år fordelt på op til ca. 430 ha P-ådal. Heraf skal der etableres ca. 90 ha. fosforådale i Lemvig Kommune. Disse forventes at tilbageholde ca. 1,8 tons fosfor/år. Den indsats Lemvig Kommune skal lave er specielt tilknyttet 6 søer i kommunen. Det drejer sig om Horn Sø, Lemvig Sø, Ferring Sø, Søndervese, Hygum Nor og Noret. Oplandet til Hygum Nor og Noret er kunstigt afvandet og består hovedsageligt af flad omdriftsjord med dybe grøfter. Lemvig Kommune forholder sig tvivlende overfor muligheden for at etablere P-ådale i oplandet til Noret og Hygum Nor inden for de statsligt udmeldte rammer for virkemidlet. Lemvig Kommune er i dialog med Naturstyrelsen omkring indsatsen. Figur 7: Kort over fosforindsatskrav Prioritering Lemvig Kommunes indsats bliver derfor begrænset til tilbageholdelse af ca. 1,1 tons fosfor/år fordelt på ca. 55 ha ved Horn Sø, Lemvig Sø, Ferring Sø og Søndervese. Prioriteringen er jf. VOP Limfjorden følgende: 20

21 Tabel 4: Prioritering af søindsatserne for Lemvig Kommune (P-ådale). Sønavn Prioritet Bemærkninger Lemvig Sø 2012 Midler til at gennemføre projektet er søgt hjem Horn Sø 2012 Midler til at gennemføre projektet er søgt hjem Ferring Sø 2014 Forundersøgelse gennemført Søndervese 2014 Forundersøgelse gennemført Hygum Nor Noret Lemvig Kommune forholder sig tvivlende overfor muligheden for at etablere P-ådale i oplandet til Hygum Nor og Noret, og er i dialog med Naturstyrelsen om dette. På bilag 2 er de målsatte søer i Lemvig Kommune listet. Bilaget viser desuden, hvilke indsatser der skal til, for at hæve tilstanden til målopfyldelse. Hovedparten af projektarealerne i Lemvig Kommune til etablering af fosfor-ådale er beskyttet af 3 i Naturbeskyttelsesloven, og kræver således en 3 dispensation før en eventuel realisering kan finde sted. Gennemførelsen af disse projekter foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter Økonomi kr./ha (budgetøkonomisk), svarende til ca. 500 kr. pr. kg. P reduceret. (Ref: Miljøministeriets virkemiddelkatalog fra 2010) Spildevand Spildevandspåvirkninger af vandområderne sker primært fra renseanlæg, regnbetingede udløb fra separat- og fælleskloakerede oplande, dambrug, virksomheder samt fra den spredte bebyggelse. Vandplanens virkemidler: - Forbedret rensning fra renseanlæg - Regnbetinget udløb fra fælles kloak (etablering af forsinkelsesbassiner) - Forbedret rensning af spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, indeholder nye initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning. Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Dette medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. Den endelige plan kan ikke påklages. 21

22 Renseanlæg Der er ikke fastlagt en indsats overfor renseanlæg i Lemvig Kommune Regnbetinget udløb Der er ikke fastlagt en indsats overfor regnbetingede udløb i Lemvig Kommune Forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Indsatsen overfor spildevandsudledninger fra den spredte bebyggelse er baseret på, at den allerede planlagte indsats som følge af lov om spildevandsudledning i det åbne land (nr. 325 af 14/5 1997) gennemføres (baselineindsats). Lemvig Kommune har i perioden meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til ca. 585 ejendomme. Ifølge vandplanen skal der gives påbud til 440 ejendomme i 1. planperiode og 106 i den kommende planperiode. Lemvig Kommune vurderer at så godt som alle ejendomme, der ifølge vandplanerne skal have påbud om forbedret spildevandsrensning, har fået påbuddet. Dog har ca. 130 ejendomme ikke fået påbud trods udledning ifølge BBR, da det ikke har været muligt at dokumentere denne udledning. Endvidere har 130 ejendomme endnu ikke har opfyldt deres påbud. De 106 ejendomme i kommende planperioder vil blive indarbejdet i Lemvig Kommunes spildevandsplan. Der er fastlagt en supplerende indsats i Harboøreland, og i et område i det nordøstlige hjørne af kommunen (grænsende op til Struer kommune) se kort herunder. SOP betyder, at spildevandet skal være renset for kvælstof, organisk stof og fosfor. SO betyder, at spildevandet skal være renset for kvælstof og organisk stof Figur 8: Kort over indsatskrav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. 22

23 Prioritering På spildevand har Lemvig Kommune anvendt følgende prioriteringskriterier: I vandplanens retningslinje 15 er der opstillet 4 prioriteringskriterier, som angiver at følgende sideordnede prioriteringer bør følges: o Spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning o Spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand o Spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning o Spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder) Sammenhæng med den øvrige planlægning på spildevandsområdet Prioritering i Lemvig Vandområde 1 Vejlby Vrist Spildevandskloak (separering/bassin/nedsivning) Økonomi Der er medregnet en gennemsnitlig anlægspris, en levetid samt en udgift til drift og vedligeholdelse. (Ref: Miljøministeriets virkemiddelkatalog fra 2010). Indsats SO-spildevandsrensning SOP-spildevandsrensning Budgetøkonomisk kr./år pr. ejendom kr./år pr. ejendom 6.6. Akvakultur Alle dambrug skal miljøgodkendes, og senest hvert 10. år skal meddelte miljøgodkendelser revurderes. I den forbindelse meddeles nødvendige påbud. Gennemførelsen skal ske gennem miljøgodkendelse og påbud, jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser, særligt ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen. I forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse sker inddragelsen af offentligheden i overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10. Der er fastlagt en indsats overfor 2 dambrug i Lemvig Kommune, som har behov for en miljøgodkendelse. Det drejer sig om Øster Ørts Dambrug og Vilhelmsborg Dambrug - begge beliggende i Flynder Å. Vilhelmsborg Dambrug stoppede dog produktionen i 2013 og kravet bortfalder dermed. På kortet herunder fremgår dambrugenes placering. 23

24 Figur 9: Kort over indsatskrav overfor dambrug Prioritering Alle dambrug skal senest være miljøgodkendte ved udgangen af Økonomi Anlægs/projekteringsomkostningen er skønsmæssigt sat til (kr. pr. spærring): Minimum Middel Maximum Type Type Type Prisen afhænger bl.a. af faldhøjde og vandløbstype. (Ref: Miljøministeriets virkemiddelkatalog fra 2010) 6.7. Grundvand I vandplanen er der for Lemvig Kommune ikke anført supplerende indsatser for grundvand. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand, Jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning som en grundlæggende foranstaltning. Lemvig Kommune har udarbejdet og vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Indsatsområdet ved Klosterheden, som skal sikre, at vandværkerne i dette område kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Struer kommune har vedtaget Indsatsplan i og nord for 24

25 Klosterhede Plantage som skal sikre drikkevandet til bl.a. Kobbelhøje vandværk, hvis indvindingsopland går ind i Lemvig Kommune. Figur 10: Oversigtskort for "Indsatsområdet ved Klosterheden" Grundvandsområdet ved Klosterheden omfatter oplandene til 8 vandværker Lemvig Vandværk III, Nørre Nissum Vandværk, Fabjerg Vandværk, Gudum Vandværk og Klosterhede Vandværk samt tre vandværker i Struer Kommune (Kobbelhøje, Bremdal og Humlum Vandværker). Vandværkerne beliggende i Lemvig Kommune har en samlet indvinding på næsten 1,4 mio. m 3 pr. år (data fra 2013). Indsatsplanerne angiver at den fremtidige bæredygtige indvinding i området blandt andet skal sikres ved harmonisk kildepladsstyring, overvågning af grundvandskvaliteten, tinglysning af dyrkningsdeklarationer, information, oprydning af forurenede grunde samt øget fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med kommunale tilsyn og sagsbehandling. I Indsatsområdet ved Klosterheden er de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fastlagt ud fra en beregnet afstand til indvindingsboringerne svarende til 1 års transporttid. Der er registreret enkelte afløbsanlæg, private drikkevandsboringer og markvandingsboringer samt olietanke inden for BNBO. Følgende retningslinjer gælder indenfor BNBO områderne: Anvendelse, håndtering og opbevaring af miljøfremmede stoffer herunder pesticider skal begrænses mest muligt, og helst undgås, igennem kommunens myndighedsudøvelse og aftaler med grundejerne. 25

26 Udvaskning af nitrat, der forlader rodzonen, skal begrænses mest muligt igennem kommunens myndighedsudøvelse og aftaler med grundejerne Øvrige indsatser i kommunen Badevandsprofiler Kommunerne har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler som en del af implementeringen af badevandsdirektivet. Disse profiler kan ses på Lemvig Kommunes hjemmeside Landdistriktsprogrammet Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU s landbrugspolitik. Hvilken fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af de nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne. Husdyrgodkendelser De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne. Miljøfremmede stoffer Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfremmede stoffer i første planperiode. Første planperiode vil der blive indsamlet viden om emnet. I tilfælde af, at der i den statslige vandplan er nævnt behov for konkret indsats foreslås det, at kommunen tager kontakt til den lokale enhed af Naturstyrelsen med henblik på at afklare forholdene nærmere. 26

27 7. Forholdet til anden relevant planlægning I det følgende beskrives vandhandleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsynings-planen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Figur 11: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 7.1. Kommuneplanen Vandplanerne for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden og Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord, giver ikke Lemvig Kommune anledning til en ændring i kommunens eksisterende kommuneplan Råstofplanen Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen, som det også ses af figur 11. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Vandplanerne for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, og Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord, giver ikke anledning til, at Region Midtjylland foretager en ændring i den eksisterede råstofplan. 27

28 7.3. Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Vandforsyningsplanen Af vandforsyningslovens 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor planteog dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. Vandplanerne for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, og Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord, giver ikke Lemvig Kommune anledning til ændring i kommunens eksisterende vandforsyningsplaner. Lemvig Kommune agter at vedtage en ny vandforsyningsplan i Denne vil blive udarbejdet under hensyntagen til vandplanernes retningslinjer. Spildevandsplanen Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen jf. vandplanernes indsatsprogrammer. Vandplanerne for Limfjorden og Nissum Fjord har ikke givet anledning til en ændring i kommunens spildevandsplaner. En ny revideret spildevandsplan blev vedtaget i Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser. Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder, vedtage en indsatsplan, jf. 13 og 13 a i vandforsyningsloven, og 2 i bekendtgørelse nr. 1430/2006 om indsatsplaner. Det omfatter alle områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbehov for at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis 28

29 hvilket virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog pege på f.eks. skovrejsning som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste/bedste løsning. Hvis kommunen ønsker etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal rollefordelingen mellem kommune, vandselskab og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale Relation til Natura 2000-handleplan Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura handleplanerne. Dette fremgår af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK nr af 15/12/2011). Af afsnittet Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner fremgår: 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem. Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder. Af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr af 25/11/2011) fremgår af afsnittet Forholdet til de kommunale vandhandleplaner : 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handleplaner til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner. Der er et lovhjemlet krav til samspil mellem de kommunale naturhandleplaner og vandhandleplanen mhp. at realisere Natura 2000-planen hvad angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. Følgende 3 Natura 2000-områder ligger indenfor Lemvig Kommune: - Nr. 65 Nissum Fjord - nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø - Nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage Den koordinerende indsats er udtrykt ved at vandhandleplanen generelt understøtter de relevante naturtyper i samspil med Natura 2000-handleplanen. Vandhandleplanens indsatsprogram vil generelt forbedre den eksisterende vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. Forbedringen sker ved reduktion i tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt stedvis sikring af en mere naturlig hydrologi i ådale. Indsatser, der reducerer næringsstoftabet til Limfjorden vil have en positiv effekt på tilstanden i Natura områderne og opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er direkte afhængige af vand, eksempelvis sø-typerne og de marine naturtyper samt arter som f.eks. gæs og ænder. I visse tilfælde kan vandplanens virkemidler i ådalene inden for Natura 2000-områder dog være i konflikt med Natura 2000-planernes målsætning om at sikre områdernes udpegningsgrundlag dels gennem en hensigtsmæssig drift og hydrologi, dels ved en forbedret 29

30 vandkvalitet. Dette gælder f.eks. naturtypen rigkær. Hvis en vandstandsændring indebærer, at rigkærarealerne ikke længere kan afgræsses, eller der tilføres næringsrigt vand, vil der ikke kunne opnås god eller høj naturtilstand, og så kan indsatsen i udgangspunktet ikke gennemføres. Det vurderes dog, at det ved passende implementering af vandplantiltag i ådalene som oftest kan sikres, at tilstanden af Natura 2000-områdernes naturtyper og arter samlet set ikke forringes og mange steder endda kan styrkes af vandplanindsatsen. 8. Oversigt over figurer og tabeller Figur 1: Vandoplande og nabokommune til hhv. Limfjorden og Nissum Fjord Figur 2: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse... 7 Figur 3 Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Figur 4 Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Figur 5: Kort over indsatskrav om fjernelse af spærringer, genåbning af vandløbsstrækninger og restaureringer i vandløb Figur 6: Kort over kvælstofindsatskrav Figur 7: Kort over fosforindsatskrav Figur 8: Kort over indsatskrav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land Figur 9: Kort over indsatskrav overfor dambrug Figur 10: Oversigtskort for "Indsatsområdet ved Klosterheden" Figur 11: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) Tabel 1: Oversigt over vandplanernes indsatser i Lemvig Kommune:... 4 Tabel 2: Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger for hovedvandoplandene 1.2 & Tabel 3: Prioritering af vandløbsindsatserne i Lemvig Kommune Tabel 4: Prioritering af søindsatserne for Lemvig Kommune (P-ådale) Tabel 5: Indsatser til søerne i oplandet til Limfjorden i Lemvig Kommune

31 Bilag 1: Oversigtskort over indsatser i Lemvig Kommune Signatur! VP11 Indsatskrav - Dambrug $+ VP11 Indsatskrav - Sprærringer, hvor der skal sikres kontinuitet VP11 Indsatskrav - Restaureringer i vandløb VP11 Indsatskrav - Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger Indsatskrav - SO Indsatskrav - SOP Vådområdeprojekt Fosforindsats - søer Kommunegrænse $+! $+!

32 Bilag 2: Målsatte søer i Lemvig Kommune Indsats for reduktion af påvirkning af søer i Lemvig Kommune (Kilde: Statens vandplaner) Vandområde og type af påvirkning der skal reduceres Baseline 2015 Forudsat indsats Indsatsbehov overfor ekstern belastning ift. fuld målopfyldelse Indsatskrav i 1.planperiode (ekstern belastning) Ferring Sø Dårlig Næringsstofbelastning fra: a) Intern fosforbelastning a) Evt. restaurering a) Ingen indsats b) Spredt bebyggelse b) 40 kg P/år c) Landbrug c) 389 kg P/år c) 388 kg P/år Gjeller Sø Dårlig 32 kg P/år 1 kg P/år Nuværende tilstandsklasse P-ådale med henblik på fosforfjernelse* 262 kg P på 13,1 ha Målopfyldelse 2015 Delvis (usikkert pga. intern belastning) Nej Horn Sø Næringsstofbelastning fra: a) Intern fosforbelastning b) Spredt bebyggelse c) Landbrug Søndervese Næringsstofbelastning fra: a) Spredt bebyggelse b) Landbrug Mellemvese Næringsstofbelastning fra: a) Spredt bebyggelse b) Landbrug Nørrevese Næringsstofbelastning fra: a) Spredt bebyggelse b) Landbrug Lemvig Sø Næringsstofbelastning fra: a) Intern fosforbelastning b) Spredt bebyggelse c) Landbrug d) Miljøfarlige forurenende stoffer Dårlig Dårlig Dårlig Ringe Dårlig b) 18 kg P/år a) 23 kg P/år a) 19 kg P/år a) 317 kg P/år b) 57 kg P/år 519 kg P/år a) evt. restaurering c) 519 kg P/år b) 481 kg P/år a) Ingen indsats c) 518 kg P/år b) 370 kg P/år b)370 kg P/år b)731 kg P/år a) evt. restaurering c) 293 kg P/år I indsatskravet indgår effekten af indsatsen i opstrøms liggende søer. b) 480 kg P/år a) 38 kg P/år b) 693 kg P/år a) Ingen indsats c) 293 kg P/år d) Søen placeres i indsatskategori 2 for DEHA og 446 kg P på 22,3 ha 194 kg P på 9,7 ha 228 kg P på 11,4 ha Delvis (usikkert pga. intern belastning) Delvis (usikkert pga. intern belastning) Delvis Delvis Delvis (usikkert pga. intern belastning) 32

33 Noret Næringsstofbelastning fra: a) Spredt bebyggelse b) Landbrug Vandhandleplan for Lemvig Kommune december 2012 kobber og 3 for hexachlorbenzen, krom og lithium. Dårlig 418 kg P på 20,9 ha a) 346 kg P/år a) 529 kg P/år a) 44 kg P/år b) 487 kg P/år Nej Hygum Nor Næringsstofbelastning fra: a) Spredt bebyggelse b) Landbrug Harboøre Fjord Næringsstofbelastning fra: a) Landbrug Moderat Moderat a) 272 kg P/år b) 1090 kg P/år Tabel 5: Indsatser til søerne i oplandet til Limfjorden i Lemvig Kommune. a) 33 kg P/år b) 1060 kg P/år a) 141 kg P/år a) 4 kg P/år 274 kg P på 13,7 ha Delvis Nej * Der er i udarbejdet en teknisk anvisning i form af en faglig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DMU) om etablering af fosforvådområder. På baggrund af denne rapport vil kunne opnås en gennemsnitlig arealeffektivitet på 20 kg P/ha/år svarende til 20 oversvømmelsesdage/år. 33

34 På figuren herunder ses kvælstof- og fosforbelastningen af de enkelte søer dels under de nuværende belastningsforhold og dels under den fremskrevne belastning (baseline 2015), hvor der ikke udføres en supplerende indsats. Endvidere er markeret den fosforbelastning, der svarer til målopfyldelse. Den arealspecifikke kvælstof- og fosforbelastning af søerne i oplandet, dels under de nuværende belastningsforhold og dels den fremskrevne belastning (baseline 2015). Fosforbelastningen ved målopfyldelse fremgår tillige. Da der ikke er foretaget en belastningsopgørelse af søer uden overfladiske tilløb, fremgår de ikke i ovenstående figur. 34

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning... Indholdsfortegnelse Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63 Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...3/63 Resume af den statslige vandplan...5/63 Forord...7/63 Offentlighedsfase

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Maj 2012 Kolofon Udarbejdet fra december 2011 til maj 2012 af Odense Kommune. 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af Odense Kommunes vandhandleplan... 4 2. Forord... 5

Læs mere

Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015)

Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015) Dato 9. februar 2015 Dok.nr. Sagsnr. FORSLAG TIL Varde Kommunes Vandhandleplan for 1. planperiode (frem til udgangen af 2015) Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold...3 2. Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (PDF - print af forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, april 2015 Forord Vedtagelse Miljøvurdering Offentlighedsfase Spørgsmål

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2009 2015 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk 20. februar 2015 Sagsnr. 440-2013-11032 Dokumentnr.

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planlægning Stat -kommuner -regioner Statens Vandplaner (4 vanddistrikter,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Vandhandleplan for Herning Kommune

Vandhandleplan for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere