Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget"

Transkript

1 Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf Fax 20. februar 2015 Sagsnr Dokumentnr Miljøministeriet har offentliggjort de statslige vandplaner den 30. oktober Det er kommunens opgave inden for et år at foreslå og vedtage den endelige handleplan. Handleplanen er kommunens værktøj til at opnå de miljømål som vandplanerne fastsætter i medfør af vandrammedirektivet og miljømålsloven. Kerteminde Kommune deles af to vandoplande: Odense Fjord 1 og Storebælt 2. Alt vand fra kommunen udledes altså i et af disse vandområder. De statslige vandplaner for de to oplande kan ses på nedenstående link. Indsatsområderne i Kerteminde Kommune er: - Sørestaurering - Åbning af rørlagt vandløb - Ændring af regnbetigede overløb fra fælleskloakerede områder Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forord... 3 Baggrund... 6 Miljømål... 7 Handleplanens mål... 8 Prioriteringer Indsatser, vandløb Indsatser, Søer og Vådområder Indsatser, spildevand og grundvand Grundvand Forholdet til andre planer Miljøvurdering af vandhandleplan Høring af plan: Bilagsoversigt Side 2 af 21

3 Indledning Vandplanerne for Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord og 1.14 Storebælt er udarbejdet efter bestemmelserne i Miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer EU s vandrammedirektiv (direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000) i Danmark. Side 3 af 21 Vandplanen skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god tilstand inden udgangen af Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. I vandplanen er der fastlagt nedre grænser for størrelsen af vandområder, som er omfattet af den konkrete planlægning. For øvrige vandområder indeholder vandplanen generelle retningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. For Natura 2000-områderne i hovedvandoplandet foreligger Natura planer, som foreskriver nødvendig indsats for at sikre naturens tilstand i områderne. Denne indsats vil i mange tilfælde have samme karakter, som den indsats, der er nødvendig for at opnå god økologisk tilstand i vandområderne. I konsekvens heraf er det i vandplanen søgt at udnytte denne synergi med henblik på at minimere planernes omkostninger. Effekten af de generelle virkemidler vil medvirke til, at der sker en forbedring med hensyn til næringsstofbelastning i forhold til naturtilstanden. Regeringen vil arbejde aktivt for, at effekten af klimaforandringerne indarbejdes i vandplanlægningen. For investeringer med lang levetid, som fx kloakker, bør der derfor allerede nu indregnes klimaeffekter. For fastlæggelse af miljømål, ændret afstrømning og udvaskning vurderes der dog ikke at være tilstrækkeligt fagligt grundlag for, at det kan indgå i de første vandplaner. Dette forventes at blive vurderet i næste planperiode. En del af de indsatser, der er defineret i denne plan, vil dog medvirke til at kunne imødegå konsekvenserne af ændret nedbør, fx vil vådområder langs vandløb virke som bufferzoner for øget nedbør; tilsvarende gælder for regnvandsbassiner på regnbetingede udledninger. Myndighederne bør give de indsatser i vandplanerne, som understøtter synergieffekt i forhold til klimatilpasning, en høj prioritet. Vandplanen er udarbejdet på baggrund af data frem til og med 2009 og i visse tilfælde er også 2010 data inddraget. Forord Denne handleplan er en realisering af de statslige vandplaner for område nr Odense Fjord og 1.14 Storebælt for Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ).

4 Side 4 af 21 Hovedvandoplande i Kerteminde Kommune. Kort i A4-format findes som bilag 1. De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første handleplan vil være gældende frem til næste planperiode. Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Kerteminde Kommune har derfor indgået et tværkommunalt samarbejde med de øvrige kommuner i de to vandoplande som berører kommunen på indsatserne vedrørende vådområder og vandløb. Dette er udmøntet i de to vandoplandsstyregrupper: VOS-Odense Fjord og VOS-Storebælt, samt i det fynske ERFA-samarbejde gennem grupperne Vand og Naturplaner, Vandløb, Natur, Spildevand og Drikkevand. En handleplan skal ifølge bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK nr af 15/ ) indeholde: 1. Mål for kommunens indsats i planperioden (Bekendtgørelsens 2, stk. 2) 2. Realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats i planperioden (Bekendtgørelsens 4 og 5) 3. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 4. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk. 2) Handleplanen må ikke stride imod de statslige vandplaner. Et forslag til kommunal vandhandleplan vil ikke kunne vedtages, hvis andre berørte kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod planforslaget. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed (MML 31e og d). Det er regionerne, der skal fungere som mæglere, hvis der er uenighed ml. to eller flere kommuner (MML 31d stk. 3). Det er Naturstyrelsen, der skal godkende handleplanerne, og de kan sende planen retur, hvis den er i strid med vandplanerne, eller hvis kommunen ikke efterlever målene. Offentlighedsfase og aktiviteter De statslige vandplaner forpligter kommunen til at efterleve målene i vandplanerne. Planerne blev oprindeligt vedtaget i 2011 efter en seks måneder lang offentlig høring og en efterfølgende supplerende høring på otte dage.

5 VP1 blev imidlertid underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012, da nævnet fandt, at fristen på de otte dage for den supplerende høring var for kort. Konsekvenserne af afgørelsen var, at vandplanerne blev erklæret ugyldige. Naturstyrelsen har derfor i foråret 2013 opdateret vandplanerne og sendt dem i en fornyet offentlig høring. Høringen løb fra den 21. juni 2013 og 6 måneder frem til den 23. december Naturstyrelsen behandlede herefter de indkomne høringssvar, hvorefter planerne blev sendt i en fornyet supplerende høring på 8 uger henover sommeren På baggrund heraf er VP1 blevet tilrettet. Side 5 af 21 Kommunens råderum er meget lille i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor stor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. kan prioriteringen af indsatsen og tidsplanen være til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Høringsperiode Forslag til Kerteminde Kommunes vandhandleplan forventes vedtaget af Kerteminde kommunes Miljø og Teknikudvalg den 10. marts og fremlægges herefter i offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsperioden går til og med den 8. maj. Det bemærkes at dette er en ny høring, de høringssvar der er afgivet til den kommunale vandhandleplan i 2012 bliver ikke behandlet, da der er lavet en del ændringer i forhold til den plan der var i høring i Høringssvar sendes som mail via mærket høringssvar til vandhandleplan eller Kommunen tager derefter stilling til de indkommende høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK nr af 15/ ) som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i Miljø Måls Loven. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver de statslige vandplaners foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

6 Handleplanen skal ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009), da den alene gengiver foranstaltninger i de statslige vandplaner. Side 6 af 21 Skematisk tidslinje for vandhandleplanen Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s Vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har til formål at sikre, at alle EU-landenes vandløb, overfladevand, søer, kystvande og grundvand bliver beskyttet. Tanken bag Vandrammedirektivet er, at alt vand på sin vis hænger sammen, og at vand derfor skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af Vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med Miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med Strukturreformen har disse målsætninger, jf. Planlovens 3 stk. 1, fået retsvirkning som et landsplandirektiv og er gældende indtil der fastsættes nye miljømål i vandplanerne efter miljømålsloven. Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. MML 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanen bindende tidsfrister for målopfyldelse. For at formålet med Vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Ved vandplanens ikrafttrædelse erstattes regionplanernes målsætninger og retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne og kvaliteten af vandløb, søer og kystvande af vandplanerne, jf. ændringen af planloven som følge af strukturreformen, 3 stk. 5. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Vandplanerne er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende ind-

7 satsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Side 7 af 21 Vandplanerne bygger på amternes basisanalyser omkring kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt truslerne mod dem som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har på baggrund af basisanalysens første og anden del vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter MML kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder - og målsætningerne i vandplanen derved opfyldes. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Miljømål Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand Økologisk tilstand Naturlige vandområder Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Højt økologisk potentiale Ingen eller ubetydelig Høj økologisk tilstand afvigelse Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstantentiale Moderat økologisk po- Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR), der kan antage en værdi mellem 0 og 1, hvor 1 svarer til den højeste og 0 til den dårligste kvalitet. Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. figuren højst være en svag afvigelse.

8 Vandløb Kommunernes indsatser skal minimum bringe vandløb til faunaklasse 5 eller 6 (Dansk Vandløbs-faunaindeks). Side 8 af 21 Søer Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. Kystvande For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbreddelse opfylde det mål, der er sat for den pågældende type af kystvand. I det marine miljø defineres miljømålet god økologisk tilstand som maksimalt en 26 % afvigelse (reduktion) af ålegræssets dybdeudbredelse i forhold til en referencetilstand. Fastlæggelsen af miljømålene sker lokalt via ca. 925 positioner med historiske (hovedparten år ) observationer af ålegræs. Grundvand En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder Grundvandsdirektivets (2006/118/EF af 12. december 2006) grundkrav, og at indvindingen af grundvand sker bæredygtigt. Bæredygtigheden af indvindingen vurderes ud fra de følgende fire indikatorer for vandvindvinding 1. Max indvinding = 35% naturlig grundvandsdannelse 2. Max indvinding = 30 % af aktuel grundvandsdannelse 3. Max reduktion af gennemsnitlig afstrømning = 10 % 4. Max reduktion af sommervandføring = (5-50 %) afhængig af recipientmålsætning Virkemidler Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og anbefalet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet costbenefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Såfremt en kommune ønsker at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, skal kommunen sandsynliggøre, at det alternative virkemiddel er ligeså miljøeffektivt samt dokumentere, at dette også er lige så omkostningseffektivt, som det anbefalede i virkemiddelkataloget. Handleplanens mål Indsatsprogram I tabellen nedenfor fremgår den overordnede indsats for 1. vandplanperiode for Hovedvandoplandene Odense Fjord og Storebælt i Kerteminde Kommune.

9 Handleplanens mål fastsættes med udgangspunkt i vandplanerne Odense Fjord og Storebælts indsatsprogrammer. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Side 9 af 21 Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne af de forskellige vandområder i første vandplanperiode fastlagt for henholdsvis vandløb, søer, marine områder samt grundvand. Tallene er indsat i tabellen således at det første tal gælder for Odense Fjord, mens det andet gælder for Storebælt. For visse tiltag er det pt. ikke muligt at stedfæste indsatsen på kommuneniveau. Disse tiltag er derfor kun opført med titel uden angivelse af omfang. Der henvises til de statslige vandplaners indsatsprogram for disse. Indsatsbehovet er opgjort som differencen mellem den maksimalt tilladte påvirkning ved målopfyldelse og den forventede påvirkning i 2015 (baseline 2015). Den forventede baseline påvirkning i 2015 beregnes som den nuværende påvirkning (2009/2010) korrigeret for effekterne af allerede planlagte og gennemførte tiltag til reduktion af påvirkningen. Ikke alle steder er det, af naturbetingede eller økonomiske/tekniske årsager, muligt at gennemføre en indsats, der i denne første vandplanperiode dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der gennemføres, betegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det ikke er muligt at opfylde det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen for opnåelse af miljømålet til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmelserne i miljømålslovens 19. Indsatsprogram Hovedvandoplandene Odense Fjord og Storebælt Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler Anvendelse af virkemidler Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug mv. Randzoner - op til 10 m langs vandløb og søer* Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret Ændring af norm- Samlede årlige omkostninger (1.000 kr/år)

10 systemet Oversvømmelse af ådale med henblik på fosforfjernelse* 0 ha/ 0 ha Side 10 af 21 Etablering af vådområder 38 ha/ 0 ha 4,3/ 0 235/ 0 til kvælstoffjernelse* Yderligere brug af efterafgrøder eller godkendte alternativer, jf. Fødevareministeriet BEK nr. 845/ Vandindvinding - påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser 0 m 3 / 0 m 3 Kompenserende udpumpning 0 m 3 / 0 m 3 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Ændret vandløbsvedligeholdelse* Udgår som virkemiddel Udgår som virkemiddel Fjernelse af faunaspærringer* 0 stk/ 0 stk Vandløbsrestaurering* 0 km/ 0 km Genåbning af rørlagte 0 km/0,2 km 0/ 4 (Gns.) vandløb* Sørestaurering 0 stk/ 1 stk 0/ Påvirkning fra punktkilder Renseanlæg - forbedret rensning Spredt bebyggelse - forbedret spildevandsrensning Regnbetingede udløb bassiner Industri - forbedret rensning/afskæring til renseanlæg 0 stk/ 0 stk 0 stk/ 0 stk 0/ 0 0/ 0 0/ 0 (Gns.) 3 stk/ 3 stk 0,05/ 0,05 0 stk/ 0 stk 0,01/ 0,01 490/ 490 (Gns.) 5. Akvakultur Ferskvandsdambrug 0 stk/ 0 stk Indsatsprogram omkostninger i alt /år 725/529 Indsatsprogram supplerende foranstaltninger for Hovedvandoplandene Odense Fjord/Storebælt i Kerteminde Kommune. For de *mærkede indsatser er afsat midler til kompensation/erstatning. Der er i tabellen opstillet et omkostningseffektivt indsatsprogram for 1. vandplanperiode som på givne forudsætninger angiver den mest omkostningseffektive kombination af virkemidler. I de statslige vandplaners afsnit 2.5 er der

11 yderligere redegjort for programmets virkemidler, foranstaltninger og økonomi. Indsatsprogrammet er baseret på, at den eksisterende miljølovgivning og tidligere aftaler om handlingsplaner for vandmiljøet i vidt omfang indeholder grundlæggende bestemmelser og foranstaltninger, der har til formål at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet. Der er redegjort for disse i de statslige vandplaners bilag 3 Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger. (Dokumentet er udarbejdet i henhold til reglerne i 4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet mv.). Side 11 af 21 Indsatsprogrammet i nærværende handleplan fokuserer alene på de supplerende foranstaltninger, der skal gennemføres for at opfylde miljømålene i de konkrete overfladevandområder og grundvandsforekomster. Med det opstillede indsatsprogram for Hovedvandoplandene Odense Fjord og Storebælt opfyldes forpligtigelserne i EU s vandrammedirektiv for kommunens område. Dog opfyldes nogle af målene først i en senere vandplanperiode. Forud for 2. planperiode ( ) vurderes om der er behov for yderligere indsatser for at leve op til miljømålslovens mål om god tilstand i alle danske vandløb, søer og kystvande samt grundvandsforekomster. De specifikke krav til indsats i 1. vandplanperiode for Kerteminde Kommune er vist på kortet. Yderligere beskrivelser af de enkelte tiltag følger på de kommende sider. Kort i A4-format findes som bilag 2. Målet for den samlede kvælstofreduktion på landsplan er minimum tons. Vandplanerne fastlægger den konkrete indsats i forhold til tons, mens der udestår en kvælstofreduktion på minimum tons. Vurdering af virkemidler til at gennemføre kvælstofreduktionen på yderligere tons vil indgå som ét element i den kommende Natur- og Landbrugskommissions arbejde. Resultater fra et udvalg nedsat af den tidligere regering, kvælstofudvalget, vil udgøre et input hertil. På baggrund af Natur- og Landbrugskommissionens arbejde kan regeringen træffe beslutning om virkemidler og tidshorisont for fuld gennemførelse af vandrammedirektivet og herunder yderligere kvælstofreduktion. Det bemærkes, at regeringen med finansloven for 2012 har truffet beslutning om at supplere kvælstofreduktionsindsatsen i første planperiode med yderligere 181 tons gennem udlæg af supplerende storskala statslige vådområ-

12 der. Da den præcise fordeling af indsatsen først vil blive fastlagt i forbindelse med detailplanlægningen af indsatsen, er indsatsen ikke indarbejdet i nedenstående oversigt over indsatser i første planperiode. De supplerende statslige vådområder vil ikke påvirke den igangværende kommunale vådområdeindsats. Side 12 af 21 Indsatsen for forbedring af de fysiske forhold i vandløb er i vandplanerne fastlagt på et niveau, der er realistisk at gennemføre i første afkortede planperiode. Indsatsen er desuden fokuseret på de vandløb, der repræsenterer de største naturværdier. I forbindelse med de kommende planperioder vil der blive tilvejebragt et fagligt grundlag for at prioritere, hvor en yderligere indsats bør foretages. Regeringen vil på den baggrund i næste planperiode træffe beslutning om en yderligere vandløbsindsats. Omkostningerne bæres af det offentlige, forsyningsselskaber, borgerne eller de berørte erhverv. Indsatsprogrammet er det mest omkostningseffektive ud fra de givne forudsætninger og mulige brug af virkemidler. I henhold til lov om randzoner (lov nr. 591 af 14. juni 2011) med efterfølgende ændringer udlægges der randzoner på 9 meter fra bredden af vandløb (der er offentlige, omfattet af NBL 3, er omfattet af 2 m bræmmer eller har fastsatte miljømål) og søer større end 100m2 og ligger i landzone. I randzonen må der ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning. Loven sættes i kraft ved en bekendtgørelse fra fødevareministeren. Randzonernes beliggenhed vil fremgå af kortmaterialer på fødevareministeriets og miljøministeriets hjemmesider, hvoraf de præcist udpegede randzoner fremgår. Den supplerende indsats overfor regnbetingede udløb er fastlagt under hensyntagen til kommunernes generelle ønske om fristforlængelse for spildevandsindsatsen for at sikre, at indsatsen er praktisk realiserbar. Det er på baggrund heraf fastlagt, at den supplerende indsats for de regnbetingede udløb, som udgangspunkt gennemføres fra 2014 med en jævn investeringstakt over 5 år, således at ca. 2/5 af det samlede indsatsbehov gennemføres i 1. planperiode. Af retningslinje 15, jf. kapitel 1.4 i de statslige vandplaner fremgår kriterier for kommunalbestyrelsens prioritering af gennemførelse af spildevandsindsatsen.

13 Prioriteringer I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål. Side 13 af 21 Handleplanen skal jf. 5 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK nr af 15/ ) indeholde kommunens realiseringsrækkefølge og tidspunkt. Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og tidspunkt for indsatserne opstillet i vandplanen(/planerne). 1. Overløbsbygværker i Skjoldmoserenden og Rynkeby Bæk. Forbedring er lavet 2. Vindinge Å Genåbning af rørlagt vandløb Ellinge Bæk forundersøgelse i 2014, åbning i 2015 (samarbejde med Nyborg Kommune). Sørestaurering af Vomme Sø forundersøgelse i Overløbsbygværk ved Ålebækken. Området påbegyndes separatkloakeret i Overløbsbygværker ved Rødsbækken og Ålekisterenden. Ændres i 2017 i forbindelse med separatkloakering Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning griber prioriteringslisten an fra toppen og realiserer indsatserne i den givne rækkefølge, indsatsen med separatkloakering følger de pågældende oplande. Handleplanen giver ingen garanti for, at målene fra vandplanerne nås i Handleplanens målopfyldelse hviler på, at Kerteminde Kommune kan få den finansiering, som er nødvendig, for at det kan gennemføres. Visse tiltag kræver direkte aktion fra enkelte lodsejere, og det kan ikke garanteres at de agerer rettidigt til at gennemføre det påkrævede tiltag. Desuden er planarbejdet stærkt forsinket, hvilket vil medføre at en betydelig del af de krævede indsatser vil blive udført så sent i planperioden, at det er tvivlsomt om deres miljøforbedrende effekt vil nå at slå igennem til 2015.

14 Indsatser, vandløb De fleste vandløb er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Side 14 af 21 Indsatser i vandløb. Kort i A4-format findes som bilag 3. På kortet er alle større registrerede vandløb i Kerteminde Kommune vist, både de vandløb som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og de øvrige vandløb. I vandløbene gælder nedenstående virkemidler, virkemidlerne er taget fra Statens vandplan. Vandplanens virkemidler 1. Genåbning af vandløb 2. Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet 3. Vandløbsregulering/restaurering Genåbning af rørlagte vandløb Frilægning af rørlagte vandløb er en regulering af vandløbet, idet vandløbets forløb ændres. Projektet forudsætter tilladelse efter jf. 17 i vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering og som regel også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbets nye forløb og dimensioner skal indskrives i regulativet for vandløbet. I denne vandhandleplan, som er i høring, er eneste røråbning i Refsvindinge-Ellingebæk som er et fællesprojekt med Nyborg kommune. Sikring af kontinuitet Fjernelse af en spærring er en regulering af vandløbet, idet vandløbets forløb ændres. Projektet forudsætter tilladelse efter jf. 17 i vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering og som regel også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbets nye forløb og dimensioner skal indskrives i regulativet for vandløbet. Regulering/restaurering Reguleringer eller restaurering af vandløbet er ændringer af vandløbets forløb. Projekterne forudsætter tilladelse efter jf. 17 i vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering og som regel også en

15 tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbets nye forløb og dimensioner skal indskrives i regulativet for vandløbet. Side 15 af 21 Finansiering På finansloven er der afsat en årlig pulje til vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte strækninger og fjernelse af spærringer. Dette beløb skal dække omkostninger til anlæg/projektering og erstatninger til lodsejerne. Indsatserne gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme. Udgifter til erstatninger indgår ikke i ovenstående overslag over samlede årlige omkostninger. Erstatningsudmålingen vil blive gennemført efter gældende lov og praksis, som anvendes i dag i forbindelse med vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte strækninger og fjernelse af spærringer. I forhold til sørestaurering skal kommunen selv udrede omkostningerne, da midlerne til sørestaurering er fordelt via DUT-midler. Indsatser, Søer og Vådområder Permanent eller temporært oversvømmede arealer er en betegnelse som kan dække over søer, vådområder og fosfor-ådale. Allerede inden vedtagelsen af den kommunale handleplan er der igangsat en række tiltag på disse områder gennem de såkaldte vandområdestyregrupper (VOS), hvor Kerteminde Kommune deltager i både VOS-Odense Fjord og VOS-Storebælt. I VOS-gruppen udarbejdes en vandområdeplan (VOP), der styrer gennemførelsen af etableringen af nye vådområder til reduktion af kvælstofudledningen til kystvandene. Vandplanens virkemidler Søer Sørestaurering Kvælstof-vådområder Fosfor-ådale Alle søer over 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur, derfor må der ikke ske tilstandsændringer i søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven. For Kerteminde Kommune er to søer konkret beskrevet i vandplanerne: Selleberg Sø og Vomme Sø. Selleberg Sø opfylder i dag målsætningen i vandplanen for Odense Fjord, og der skal ikke foretages yderligere i denne sø. Vomme Sø er omfattet af vandplanen for Storebælt, og da den ikke opfylder målsætningen, skal der foretages en sørestaurering. Det er udgangspunktet at restaureringen skal ske gennem fosforfældning ved tilsætning af aluminium til søen. Samtidig skal yderligere tilførsel af fosfor til minimeres. Kort over Vomme Sø i A4-format findes som bilag 4. Vådområder Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til vandmiljøet samt give en rigere natur der hvor, de etableres. Tilskudsordninger, der retter sig mod kommunernes anlæg, administreres under Landdistrikts-programmet.

16 Kerteminde Kommune har kun projekter i VOPen for Odense Fjord. Her er der afsluttet et projekt omkring habitatområdet ved Urup, mens et andet projekt ved udløbet af ved Lillestrand på Hindsholm ligger i støbeskeen. Side 16 af 21 Realisering af disse projekter, foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. Kort over det nyetablerede vådområde i Urup Dam som bilag 5. P-ådale Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i hele vandmiljøet. I vandplanerne er etablering af arealer med periodevise oversvømmelser i ådale rettet primært mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. Etableringen sker derfor kun opstrøms søer. Vandplanerne indeholder ikke tiltag i Kerteminde Kommune på dette område. Indsatser, spildevand og grundvand Spildevand Spildevand dækker over tre begreber der håndterer det våde affald som vi producerer. Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, indeholder nye initiativer og indsatsområder for spildevandsrensning. Vandplanens virkemidler Spildevandsrensning i det åbne land Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak Renseanlæg Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Dette medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan. Der har været en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af planen. Den endelige plan kan ikke påklages. Kommunens spildevandsplan er vedtaget Spildevand i det åbne land Der er ikke i Vandhandleplanen krav om indsats på spildevandsområdet. Regnvandsbetingede udløb I vandplanerne er der beskrevet i alt 6 regnbetingede udløb der skal forbedres. De er fordelt således 3 i Dalby, der bliver ændret når området seperatkloakeres det forventes udført i i Rynkeby er udført 1 i Hundslev. Her er der tale om et nødoverløb hvis pumpen ikke virker, der er således ikke tale om et regnbetinget udløb.

17 1 i Kølstrup. Bliver ændret når området separatkloakeres dette påbegyndes i Side 17 af 21 Det typiske tiltag vil være etablering af et regnvandsbassin ved selve udløbet fra kloakken til et vandløb. Bassinet vil reducere sandsynligheden for at opspædet spildevand i forbindelse med kraftig nedbør strømmer ud i vandløbet. Alternativt kan der ske en separatkloakering af oplandet. Renseanlæg Vandplanerne stiller ikke krav til forbedret rensning af spildevandet gennem renseanlæg i Kerteminde Kommune. Der skal ikke gennemføres tiltag på renseanlæggene i første planperiode. Grundvand For fremtidens grundvand skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand for fremtiden. Jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. En indsatsplan til beskyttelse af drikkevandet skal detaljeret beskrive, hvad der skal gøres, og hvor der skal gøres noget for at beskytte drikkevandsressourcerne for fremtiden indenfor indsatsområderne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Beskyttelsen af grundvandet skal omfatte både de fremtidige udnyttelige ressourcer, vandværkers indvindingsinteresser samt alle OSD-områder. Indsatsplaner skal behandles i grundvandsrådet / koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog ud i offentlig høring i 12 uger. For Kerteminde Kommune er der vedtaget en indsatsplan for grundvandsmagasinet Kerteminde. Den statslige kortlægning af grundvandsmagasinerne Hindsholm og Nyborg Vest er afsluttet. Kerteminde Kommune har igangsat arbejdet med indsatsplaner for disse områder. Vandplanens virkemidler Flytning af kildepladser Kompenserende udpumpning Vandplanerne stiller ikke krav til gennemførelse af projekter i Kerteminde Kommune til beskyttelse af grundvandet. Der skal ikke gennemføres tiltag på disse to områder i første planperiode. Forholdet til andre planer I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, Natura 2000-planerne, råstofplanen, vandforsyningsplanen, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, spildevandsplanen, badevand, samt øvrige planer som enten er under udarbejdelse eller ikke igangsatte, men kommende.

18 Afsnittet beskriver i hvilke planer, der skal ske ændringer for at opfylde de opstillede målsætninger og krav til den kommunale indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Side 18 af 21 Kommuneplan Kommuneplanen revideres i 2013, og Kerteminde Kommune påtænker at indskrive de retningslinjer som fremgår af afsnit 1.4 i de statslige vandplaner. Retningslinjerne er gældende fra vedtagelsen af de statslige vandplaner, men ved indskrivning i kommuneplanen bliver deres gyldighed tydeligere for borgerne, idet de kan ses sammen med de øvrige retningslinjer for kommunens administration af den relevante lovgivning. Det vil fremgå at de pågældende retningslinjer er statsligt påkrævede retningslinjer. Der er ikke umiddelbart fundet gældende retningslinjer i den nuværende kommuneplan, som strider imod retningslinjerne i vandplanerne. Se Kommuneplan på Natura 2000-planerne For Kerteminde Kommune gælder fire Natura 2000-planer: Fynshoved, Lillegrund og Lillestrand, Natura 2000-område nr. 107 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø, Natura område nr. 109 Odense Fjord, Natura 2000-område nr. 110 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose, Natura område nr. 113 Se Natura 2000 handleplanerne på Råstofplan 2012 Råstofplanen har været i høring hen over foråret 2012, se Der er ikke umiddelbart fundet konflikter mellem de statslige vandplaner og forslaget til Råstofplanen for så vidt angår Kerteminde Kommune. Region Syddanmark bør dog inden endelig vedtagelse af Råstofplan 2012 vurdere de statslige vandplaners konsekvenser for forslaget, idet vandplanerne hierarkisk set ligger over Råstofplanen i det danske planlovssystem. Det samme gælder desuden Natura planerne. Vandforsyningsplanen For Kerteminde Kommune er det vandforsyningsplanerne fra der er gældende. En kommende vandforsyningsplan vil inddrage vandplanernes bestemmelser. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse I Kerteminde Kommune er der en gældende plan: Indsatsplan for grundvand. Kerteminde Der ses ikke konkrete konflikter mellem indsatsplanen og de statslige vandplaner. Det kan dog ikke afvises, at indvindingen af

19 drikkevand kan have en påvirkning på vandføringen i vandløbet Vejlbækken, men som udgangspunkt er påvirkningen ikke så stor at vandplanens retningslinjer vedrørende grundvand eller vandløb bør medføre ændringer i indvindingen. Side 19 af 21 Spildevandsplanen Der er vedtaget en spildevandsplan den I denne indgår vandplanens bestemmelser, med særligt fokus på de regnbetingede udløb og de nyeste område med krav om forbedret rensning fra spredt bebyggelse. Badevandsprofiler Kommunerne har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler som en del af implementeringen af Badevandsdirektivet. Disse profiler kan indgå f.eks. på et kort som en del af planen. Handlingsplaner for klimatilpasning Flere kommuner arbejder med klimatilpasning af specielt deres vandløb. Dette arbejde kan inkluderes i vandhandleplanen. Kommunerne skal indenfor kort tid udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning som kan betragtes som en plan der er en form for paraply som samler alle kommunale planer i et. Her vil input fra de kommunale vandhandleplaner også indgå. Kerteminde Kommune har vedtaget en klimatilpasningsplan den 30. oktober Risikostyringsplaner I forhold til implementering af Oversvømmelsesdirektivet skal der udarbejdes risikostyringsplaner i kommunerne. Nogle kommuner har allerede lavet strategier eller planer der omhandler oversvømmelser og forebyggelse af disse. Disse kan indgå som en del af planen. Regionplan 2005 Regionplan 2005 bortfalder når vandplanerne er endeligt vedtaget. Nogle retningslinjer fra disse regionplaner er ikke inkluderet i vandplanerne. Nogle af disse retningslinjer kan være nyttige at bibeholde og kan derfor indgå kommuneplanen, som revideres i Landdistriktsprogrammet Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU s landbrugspolitik. Hvilken fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af de nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne. Øvrige planer Kerteminde Kommune har overordnet vurderet vandplanernes betydning for følgende andre planer i kommunen, men ikke umiddelbart fundet konflikter mellem disse og vandplanerne.

20 Temaplan for placering af større vindmøller (Status: Udkast under udarbejdelse) Temaplan for placering af biogasanlæg (Status: Under forberedelse) Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Status: Udkast under udarbejdelse). Kerteminde Kommune har valgt at bekæmpe i 2. bræmmen. Kommunen benytter kun personer med erfaring i bekæmpelse af bjørneklo, og metoder der er godkendt til brug nær vandløb. Side 20 af 21 Miljøvurdering af vandhandleplan Vandhandleplanen er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Vandhandleplanen har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede naturplaner. Da vandhandleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser, er planen ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Høring af plan: Forslag til Kerteminde Kommunes vandhandleplan forventes vedtaget af Miljø- og teknikudvalget den 10. marts 2015 og er fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsperioden går til og med den 8. maj Bemærk der er tale om en ny vandhandleplan, høringssvar fra 2012 til første udkast til en kommunal vandhandleplan er ikke gældende. Høringssvar sendes som mail via mærket høringssvar til vandhandleplan.

21 Bilagsoversigt Side 21 af 21 Bilag 1: Hovedvandoplande i Kerteminde Kommune Bilag 2: De specifikke krav til indsats i 1. vandplanperiode Bilag 3: Indsatser i vandløb Bilag 4: Vomme Sø Bilag 5: Urup Dam vådområde

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Indhold 1 Planens indhold og baggrund 3 2 Resumé af de statslige vandplaner 5 3 Forord 7 Offentlighedsfase og aktiviteter 9 4 Baggrund 10 5 Handleplanens indsatser

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Vandhandleplan for Ringsted Kommune

Vandhandleplan for Ringsted Kommune Vandhandleplan for Ringsted Kommune 2010-2015 November 2012 0. Indhold Vandhandleplan for Ringsted Kommune... 1 Forslag... 1 0. Indhold... 2 1. Forord... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 Kolofon...

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2009 2015 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Spørgsmål af generel/politisk karakter

Spørgsmål af generel/politisk karakter Spørgsmål af generel/politisk karakter Emne Problemstilling Miljøministeriets bemærkninger Grøn vækst Hvad er den politiske ramme for gennemførelsen af vand- og naturplanerne. I april 2009 offentliggjorde

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

. VANDHANDLEPLAN SKANDERBORG KOMMUNE 1

. VANDHANDLEPLAN SKANDERBORG KOMMUNE 1 . VANDHANDLEPLAN 2009-2015 SKANDERBORG KOMMUNE 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015. Skanderborg Kommune År: Fremlagt til vedtagelse af Skanderborg Byråd, september 2015 Kort: Kortmaterialet er hentet

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015)

Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015) Dato 9. februar 2015 Dok.nr. Sagsnr. FORSLAG TIL Varde Kommunes Vandhandleplan for 1. planperiode (frem til udgangen af 2015) Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold...3 2. Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Høje-Taastrup

Læs mere

Faxe Kommune. Kommunal vandhandleplan

Faxe Kommune. Kommunal vandhandleplan Faxe Kommune Kommunal vandhandleplan 2012-2015 Den 26. april 2012 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning... Indholdsfortegnelse Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63 Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...3/63 Resume af den statslige vandplan...5/63 Forord...7/63 Offentlighedsfase

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere