Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33"

Transkript

1 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode

2 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb... Side Indsatser og prioriteringer søer (P-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer fjorde (N-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer spildevand... Side Indsatser og prioriteringer grundvand... Side Øvrige indsatser... Side Miljøvurdering og forholdet til anden relevant planlægning... Side 27 Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 2

3 Forord Dette forslag til vandhandleplan beskriver hvordan Roskilde Kommune vil realisere det indsatsprogram som Miljøministeren har lagt fast i de statslige vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord og for Køge Bugt. Vandplanerne skal ifølge lovgivningen 1 sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god økologisk og kemisk tilstand inden udgangen af For grundvand er miljømålet god kvantitativ og kemisk tilstand. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Vandplanerne indeholder også generelle retningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. Resumé af vandplanerne kan findes i Bilag 1, og vandplanernes indsatsprogrammer fremgår af afsnit 1. Vandplan og kommunal handleplan Vandplanernes mål nås dels ved generel statslig regulering udmøntet i bekendtgørelser om de såkaldte generelle virkemidler, dels ved indsatser som kommunen skal iværksætte. Indsatserne er fastlagt i vandplanernes indsatsprogram, som kommunerne er forpligtet til at følge. Indsatsprogrammet beskriver i hvilke udvalgte søer, åer og grundvandsområder, kommunerne skal gøre en indsats for at nedbringe påvirkningen af vandområderne i den første planperiode Dette forslag til vandhandleplan beskriver, hvordan Roskilde Kommune vil gennemføre vandplanernes indsatsprogram for de kommunale indsatser i planperioden Forslaget indeholder en prioritering af indsatserne og forventet tidsplan for gennemførelse. Desuden er der i handleplanen kort over, hvor indsatserne skal ske og en redegørelse for vandhandleplanens konsekvenser for andre planlægningsområder. Forslaget til vandhandleplanen sendes nu ud til offentlig debat indtil den 14. september På baggrund af debatten skal Byrådet senest den 22. december 2012 vedtage den endelige vandhandleplan for planperioden Statens indsatsprogrammer er fastlagt med den endelige vedtagelse af Vandplanerne (se afsnit 2) efter den offentlige høring af disse oktober 2010 til april Indsatsprogrammerne er derfor ikke omfattet af den offentlige debat om kommunens vandhandleplan. Som det vil fremgå skal kommunen arbejde for gennemførelse af statens indsatsprogrammer. I den offentlige høring er der mulighed for at kommentere forslaget til vandhandleplan og komme med idéer og ønsker til handleplanens endelige udformning. Det kan være idéer til, hvordan statens vandplaners indsatsprogram evt. kan opfyldes med alternative tiltag, eller til ændring af prioritering og rækkefølge af indsatserne i planperioden. Roskilde Kommune vil i forbindelse med forberedelse af de enkelte indsatser i vandhandleplanen lægge stor vægt på dialog med de lokalt berørte lodsejere og interesseorganisationer, så lokale ønsker og idéer kan blive inddraget, når de konkrete indsatser skal planlægges og gennemføres. Vandoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt går på tværs af kommunegrænser, og Roskilde Kommune har derfor koordineret vandhandleplanen med nabokommunerne, i første række med Lejre Kommune, Egedal Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Solrød Kommune. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011). Dette forslag til Roskilde kommunes Vandhandleplan er vedtaget af Byrådets Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2012 og udsendes hermed i offentlig høring indtil den 14. september EU s Vandrammedirektiv samt lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 3

4 Bemærkninger kan indtil den 14. september 2012 sendes Roskilde Kommune, pr. til eller pr. brev til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde att.: Miljø og Byggesag 4

5 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune Staten har udarbejdet meget præcise indsatsprogrammer for de enkelte vandområder Indsatsprogrammerne i de to vandplaner der berører Roskilde Kommune fastlægger de indsatser der skal gennemføres i indeværende vandplanperiode, der løber fra Indsatsprogrammerne er bindende for kommunerne. Når Roskilde Kommunes vandhandleplan vedtages i december 2012 resterer der årene 2013, 2014 og 2015 til at realisere denne planperiodes miljømål og indsatser. Indsatsprogrammer for hovedoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og til Køge Bugt Roskilde Kommune er omfattet af to hovedvandoplande, og dermed af vandplaner og indsatsprogrammer for både Isefjord/Roskilde Fjord og Køge Bugt. (se Figur 9, Side 30). Vandplanernes mål i de to oplande skal nås ved en kombination af den generelle statslige regulering og den kommunale indsats i specifikke del-vandområder. Staten er ansvarlig for de såkaldte generelle virkemidler, som sættes i værk ved lovgivning, bekendtgørelser og støtteordninger. Som eksempel kan nævnes de nye 10-meter randzoner langs vandløb og søer. Kommunen har ansvar for brugen af de specifikke virkemidler. Virkemidlerne der er anført i indsatsprogrammerne er vurderet som de mest omkostningseffektive til opnåelse af vandplanens miljømål, og kommunerne anbefales derfor at benytte netop disse virkemidler. De to indsatsprogrammer som Roskilde Kommune skal realisere er optrykt i deres fulde omfang i resumeet af vandplanerne i Bilag 1. De kommunale indsatser i Roskilde kommune kan sammenfattes som følger: Isefjord og Roskilde Fjord Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 67 ha ca. 30 ha 335 ha 35,1 ha 7 mio. m 3 Én vandløbsstation Ændret vandløbsvedligeholdelse 195 km 22 km Fjernelse af faunaspærringer 12 stk. 3 stk. Vandløbsrestaurering 24 km 0,7 km Genåbning af rørlagte vandløb 8,4 km - Sørestaurering 1-4. Påvirkninger fra punktkilder 5

6 Renseanlæg forbedret rensning 2 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret 181 ejd. Op til 64 ejd. spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 36 udløb 0 Køge Bugt Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 15,8 ha - 0 ha - 0 mio. m 3 - Ændret vandløbsvedligeholdelse 59,7 km 0,6 km Fjernelse af faunaspærringer 11 stk. - Vandløbsrestaurering 5,1 km - Genåbning af rørlagte vandløb 1,7 km - Sørestaurering 0-4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 1 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret Ca. 321 ejd. op til 6 ejd. spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 39 udløb - Vandhandleplanen beskriver i afsnit 2 til 6, hvordan og hvornår Roskilde Kommune vil realisere vandplaner og indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område Af Miljøministeriets kortværk vandplanerne og især Miljøministeriets GIS-, som kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside 2, fremgår de specifikke indsatser som Roskilde Kommune er ansvarlig for at gennemføre. Det er disse specifikke indsatser som er nærmere beskrevet i nærværende handlingsplan. Indsatsprogrammet for de to relevante oplande er optrykt i Bilag 1. I statens vandplaner og indsatsprogrammer er der fastsat specifikke miljømål for i alt ca. 90 km vandløb i Roskilde Kommune. I bilag 2 redegøres der nærmere for miljømål for vandløb. Vandløbsindsatsen i første planperiode omfatter: - ændret vandløbsvedligeholdelse på 11 vandløbsstrækninger - i alt ca. 22 km - restaurering af en ca. 1 km lang vandløbsstrækning - fjernelse af 3 faunaspærringer der forbedrer muligheder for faunaopgang til ca. 54 km vandløb i Roskilde Kommune. 2 6

7 - overvågning af belastning med specifikke forurenende stoffer ( stofbestemt indsats ) på en 3 km lang vandløbsstrækning. Læs mere om vandløbsindsatserne i afsnit 2.1. Statens vandplaner fastlægger indsatser i oplandet i form af etablering af oversvømmelser af ådale med henblik på fjernelse af fosfor (P) og etablering af vådområder med henblik på fjernelse af kvælstof (N). Disse indsatser er allerede igangsat med særlige bekendtgørelser og prioritering og udpegning af vådområderne foretages af en tværkommunal VandOplandsStyregruppe (VOS). Læs mere om P- og N-vådområdeindsatserne i afsnit 2.2 og 3. I Roskilde Kommune skal op til 70 ejendomme i nyudpegede oplande i det åbne land have forbedret rensningen af deres spildevand i første vandplanperiode, altså inden den 22. december Roskilde Kommune regner med i samme periode at pålægge 350 ejendomme i oplande udpeget i regionplan 2005 at forbedre rensningen af spildevand enten ved kloakering eller ved etablering af minirenseanlæg. Læs mere om spildevandsindsatserne i afsnit 4 Statens vandplaner udpeger en enkelt målestation på et vandløb i Roskilde Kommune, hvor vandføringen er påvirket af grundvandsindvinding, og hvor vandføringen skal øges. Roskilde Kommune skal gennem virkemidler såsom flytning eller reduktion af indvinding, kompenserende udpumpning eller andet sørge for, at vandføringen forøges med ca. 75 %. Læs mere om grundvandsindsatsen i afsnit 5. Vandplanerne har ikke fastlagt indsatser for sørestaurering i Roskilde Kommune. 7

8 2. Indsatser og prioriteringer overfladevand 2.1 Vandløb Miljømål for vandløbene i Roskilde Kommune: Ifølge statens vandplaner skal vandløb som hovedregel opnå miljømålet god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Vandløb, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, skal opnå miljømålet god kemisk tilstand og et godt økologisk potentiale. Læs mere om miljømål i bilag 2. Miljømålene for vandløbenes økologisk tilstand er fastsat ud fra sammensætningen af smådyrsfaunaen. Den afhænger i høj grad af vandløbets flora (plantevækst), fysiske, kemiske og hydrologiske forudsætninger, og vil således være påvirket af spildevandsudledning, udledning af næringsstoffer, fysiske påvirkninger af vandløbsprofilet og mange andre natur- og kulturbetingede påvirkninger. Smådyrsfaunaens sammensætning bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser fra 1 til 7, som hver svarer til en bestemt fordeling af arter mellem forureningsfølsomme og forureningstålende arter. Faunaklasse 7 er den bedste, med forekomst af forureningsfølsomme arter, og faunaklasse 1 den dårligste tilstand, præget af forureningstålende arter og fravær af forureningsfølsomme arter. Der er redegjort nærmere for sammenhængen mellem miljømål og DVFI i bilag 2. De målsatte vandløb i Roskilde Kommune skal opfylde målet om god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 5-6. Enkelte strækninger betegnes som stærkt modificerede. Det drejer sig hovedsageligt om rørlagte strækninger, samt Hove Å s forløb gennem rørsumpen efter Gundsømagle Sø. Målsætningen er fastlagt som godt økologisk potentiale (se Bilag 2) Af de i alt ca. 130 km offentlige vandløb i Roskilde Kommune er ca. 90 km. omfattet af Vandplanens mål. Den nuværende økologiske tilstand i vandløbene i Roskilde Kommune som den er angivet i Vandplanen fremgår af figur 1. I en fjerdedel af de målsatte vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune beskrives tilstanden i Vandplanen som god økologisk tilstand. Det gælder f.eks. Skensved Å og delstrækninger af Værebro Å, Gedebæksrenden, Daruprenden, Syvbækken, Viby Å, Bregnetved Å og Skovbækken. Halvdelen af vandløbsstrækningerne har en moderat økologisk tilstand. Disse strækninger er således relativt tæt på miljømålet. Det er bl.a. nogle af disse strækninger, der er omfattet af vandplanens indsatsprogram. I 16 % af de målsatte strækninger beskrives den økologiske tilstand som dårlig eller ringe. 8

9 Figur 1 Nuværende økologisk tilstand for vandløb i Roskilde Kommune i henhold til vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 9

10 Miljømål for vandløb der skal opfyldes i planperioden Miljømålene skal ikke opfyldes i alle kommunens 90 km. målsatte vandløb i denne vandplan-periode inden Ifølge Vandplanerne er tidsfristen for målopfyldelse udsat for - vandløb, hvor tilstanden ikke kendes, - rørlagte vandløb øverst i vandløbssystemer, - vandløb, hvor hovedårsagen til manglende målopfyldelse vurderes at være udledning af spildevand fra spredt bebyggelse, hvor effekten af forbedret spildevandsrensning afventes. Vandplanens indsatsprogram for vandløb De statslige vandplaner pålægger med indsatsprogrammet kommunen at forbedre de fysiske forhold i vandløbene gennem en række helt specifikt angivne virkemidler. Staten har ved udarbejdelse af indsatsprogrammerne vurderet og meldt ud, at de angivne specifikke virkemidler er de mest omkostningseffektive Vandløbsindsatsen kan helt generelt omfatte virkemidlerne: Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af faunaspærringer i vandløb Åbning af rørlagte vandløb Vandløbsrestaurering Kommunerne kan i princippet vælge at opnå miljømålene med andre virkemidler end de i vandplanen foreskrevne. Men i så fald skal kommunen kunne dokumentere, at alternative virkemidler er lige så omkostningseffektive. Eventuelle merudgifter skal kommunen selv afholde. Vandplanernes indsatsprogram foreskriver konkrete indsatser der direkte berører 23 km af de ca. 90 km målsatte vandløb i Roskilde Kommune. Medregnes strækninger opstrøms for faunaspærringer der fjernes, samt strækninger med stofbestemt indsats berøres i alt ca. 80 km vandløb i Roskilde Kommune. Indsatserne fordeler sig på følgende måde: Ændret vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsrestaurering: Fjernelse af faunaspærringer: Stofbestemt indsats: Åbning af rørlagte vandløb 11 vandløbsstrækninger på i alt ca. 22 km, 1 vandløbsstrækning på 1 km, 3 lokaliteter med 54 km opstrøms vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune overvågning af belastning med miljøfremmede stoffer på en strækning på ca. 3 km ingen indsats i denne planperiode Ændret vandløbsvedligeholdelse Ifølge vandplanerne er det nødvendigt at forbedre de fysiske forhold i en række vandløb, hvis de skal opfylde de fastlagte miljømål. For en stor del af vandløbene vil det være nok at ændre vandløbsvedligeholdelsen. En ændret vandløbsvedligeholdelse kan medvirke til, at vandløbet udvikler sig mere naturligt og derved kommer til at indeholde forbedrede levesteder for dyr og planter. Behovet for at ændre vedligeholdelsen er forskelligt fra vandløb til vandløb. For nogle vandløbsstrækninger vil der være behov for helt at ophøre med vedligeholdelse, for andre vil det være nok at reducere eller målrette den nuværende praksis. Indsatsprogrammet pålægger kommunen at ændre vedligeholdelsen på de udpegede strækninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde miljømålet. Kommunen skal helt konkret vurdere, hvordan den ønskede miljøtilstand i vandløbene opnås. Altså hvilken effekt forskellige ændrede vedligeholdelses-praksis vil have. Det skal understreges, denne vurdering samt den konkretet fastlæggelse af ændret vedligeholdelse ikke foretages på nuværende tidspunkt i denne 10

11 handleplan. Vurderingen foretages i tilknytning til hver enkelt af de 11 vandløbsstrækninger nævnt nedenfor og vist på kortet figur 2, på det tidspunkt som fremgår af tids- og rækkefølgeplanen i figur 3. Ændret vedligeholdelse har som mål at forbedre levevilkår for vandløbs-faunaen, og den hermed følgende forbedring af faunaindekset. Herudover kan ændret vedligeholdelse medvirke til reduktion af kvælstof- og fosfortilførslen til vandløb, søer og fjorde. Ifølge vandplanerne kan ændret vedligeholdelse samtidig have en positiv effekt på naturtyper og arter, omfattet af Natura 2000-planerne. Når den ændrede vedligeholdelse senere i planperioden skal fastlægges på lokale vandløbsstrækninger, vil Roskilde Kommune kontakte de lokalt berørte lodsejere og eventuelle andre interessenter, og gå i dialog om den konkrete indsats. Hermed søges lokale ønsker og idéer så vidt muligt inddraget i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Om muligt gennemføres besigtigelse af de berørte strækninger. Ændring af vandløbsvedligeholdelsen vil blive gennemført i henhold til reglerne om partshøring i Vandløbsloven og anden relevant sektorlovgivning såsom naturbeskyttelsesloven m.m. I private vandløb kan vedligeholdelsen ændres ved fastsættelse af bestemmelser om vedligeholdelsen. Hvis det gældende vandløbsregulativ for et offentligt vandløb ikke giver mulighed for at gennemføre den fornødne ændring af vandløbsvedligeholdelsen, skal kommunen evt. udarbejde et reguleringsforslag og revidere regulativet. I den forbindelse vil der være offentlige høringer og klageadgang efter vandløbsloven. Vandplanens indsatsprogram udpeger 11 vandløbsstrækninger på i alt 22 km hvor Roskilde Kommune 3 skal ændre vedligeholdelsen. Strækninger med ændret vedligeholdelse fremgår af kortet figur 2. Indsatsen omfatter følgende strækninger af kommunevandløbene: - Avnsørenden (1,7 km) - Hove Å opstrøms Gundsømagle Sø (to delstrækninger, i alt 4,9 km) - Gundsømaglerenden (0,2 km) - Maglemose Å v/ St. Valby (2,8 km) - Øde Hastruprenden (3,6 km) - Vandløb fra Brordrup (2,8 km) - Langvad Å / Skelbækken mellem kommunevandløb 20 og Syvbækken (2,2 km) - Syvbækken nedstrøms jernbanen (0,7 km) - Bregnetved Å/Magle Å v. Amager Huse (0,4 km) - Hastruprenden nedstrøms Snoldelev-Hastrup (0,6 km) Samt det private vandløb - Vandløb ved Birkelund (1,4 km) Indsatsen i grænsevandløbene Avnsørenden, Bregnetved Å, Vandløb fra Brordrup, Hove Å og Hastruprenden vil ske i samarbejde med nabokommunerne 3 Vandløbsstrækning på 1,4 km Vandløb ved Birkelund er et privat vandløb, hvor vedligeholdelsen forestås af bredejerne 11

12 Figur 2 Vandløbsindsatser i Roskilde Kommune i henhold til indsatsprogram i vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 12

13 Ændret vandløbsvedligeholdelse kan medføre, at arealer langs vandløbene i visse situationer bliver oversvømmet, ligesom drændybden i drænede arealer kan blive reduceret. Det kan medføre udbyttetab, som skal kompenseres. Reglerne for fastlæggelse af påvirkede områder, og for lodsejernes kompensation for udbyttetab via landdistriktmidler er endnu ikke fastlagt i bekendtgørelsesform. Det er således heller ikke fastlagt, om sådanne kompensationer kan revideres efter projektgennemførelsen. Staten har tilkendegivet, kommunen ikke må ændre vedligeholdelsen på en vandløbsstrækning, før konsekvensområde og kompensation til berørte lodsejere er fastlagt. Fjernelse af faunaspærringer Fysiske spærringer skal fjernes de steder, hvor de udgør en fysisk barriere for spredning af fisk og smådyr i vandløbet. Ifølge vandplanerne vil fjernelse af faunaspærringer i vandløb forbedre sammenhængen (kontinuiteten) i vandløbene og dermed forbedre mulighederne for udbredelse af dyreliv og planter i hele vandløbssystemet. Dette forbedrer i sig selv mulighederne for at leve op til målet om god økologisk kvalitet. Faunaspærringer har typisk sammenhæng med forskellige tekniske anlæg. Forbedringen kan ske enten ved at fjerne selve spærringen, eller ved at lave en faunapassage forbi spærringen. I den forbindelse vil der være udgifter til projektering, anlæg og eventuelt erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi, ulemper m.v. Omkostningen ved at fjerne spærringer vil variere meget, da det vil afhænge af bl.a. vandløbets størrelse, faldhøjde og type af spærring. Vandplanens indsatsprogram udpeger 3 faunaspærringer på vandløb i Roskilde Kommune der skal fjernes Hove Å ved Gundsøgård (opstemning af Gundsømagle Sø) Hove Å ved Hegnstrup (mindre opstemning målebygværk) Opstemning af Store Kattinge Sø to spærringer. Stemmeværket ved Gundsømagle Sø vil sandsynligvis skulle suppleres med et stryg eller omløb ellers vil vandstanden i Gundsømagle Sø ikke kunne opretholdes i henhold til gældende regulativ. Der vil være tale om et omfattende og dyrt projekt. Roskilde Kommune forudsætter, at miljømålene kan opnås ved at fjerne den ene af de to faunaspærringer som udgør opstemningen af Store Kattinge Sø. Dette realiseres i samarbejde med Lejre Kommune. Det forudsættes, at staten etablerer en ordning til finansiering af projektering, anlæg og erstatninger i forbindelse med fjernelse af faunaspærringer. Ordningen påtænkes finansieret af fiskefonds-midler. Vandløbsrestaurering Ifølge virkemiddelkataloget anvendes vandløbsrestaurering i vandløb med manglende målopfyldelse på grund af meget ringe fysisk tilstand. Udlægning af gydegrus og sten og eventuelt bearbejdning af brinker og profil på egnede steder vil forbedre de fysiske forhold og den fysiske variation og skabe det fysiske grundlag for målopfyldelse. I særlige tilfælde kan genslyngning være nødvendigt, f.eks. ved fjernelse af en spærring eller ved åbning af et rørlagt vandløb. Vandplanens indsatsprogram pålægger Roskilde Kommune at gennemføre restaurering af en delstrækning af Syvbækken på ca. 700 m, hvor den løber langs med og for foden af en banedæmning. Strækningen er pålagt restriktioner af BaneDanmark af hensyn til sikkerheden for togdriften. Både fjernelse af faunaspærringer og vandløbsrestaurering vil blive gennemført i henhold til vandløbslovens bestemmelser og anden fornøden sektorlovgivning såsom naturbeskyttelsesloven m.m. Indsatserne kan i henhold til vandløbsloven gennemføres i både offentlige og private vandløb. I den forbindelse skal der gennemføres høring af bred-ejere og offentlig høring og der vil være klageadgang efter vandløbsloven 13

14 Prioritering og realiseringsrækkefølge Vandplanernes indsatsprogrammer er udarbejdet med henblik på at sammensætte et omkostningseffektivt indsatsprogram, sådan at der opnås målopfyldelse med den lavest mulige omkostning. For at opnå en høj omkostningseffektivitet i vandløbsindsatserne i Roskilde Kommune er det i vandhandleplanen som udgangspunkt valgt at samle indsatserne, så sammenhængende indsatser kan igangsættes og så vidt muligt gennemføres samtidigt. Prioritering/realiseringsrækkefølgen af indsatser er som udgangspunkt fastlagt på baggrund af følgende kriterier: 1: Projektindsatser prioriteres gennemført før ændret vandløbsvedligeholdelse 2: Afstemning/koordinering med nabokommuner omkring indsatser i grænsevandløb 3: Omkostningseffektivitet hvad angår effekter for længere vandløbsstrækninger eller hele vandløbssystemer 4: Synergi med Natura2000-planen 5: Nærhed af indsatser (herunder regulativmæssig sammenhæng og evt. mulighed for at pulje indsatser indenfor samme kategori) Med projektindsatser menes fjernelse af faunaspærringer og restaurering af vandløb. Prioriteringskriterierne har ført til Tids- og rækkefølgeplanen som fremgår af figur 3. Da indsatserne skal gennemføres inden for en kort periode, og da indsatserne forventes at variere meget med hensyn til kompleksitet og omfang, er tidspunktet for igangsættelse af den enkelte indsats ikke angivet præcist. Dette giver en større fleksibilitet i planlægningen af arbejdet. Den prioriterede rækkefølge kan blive ændret i den endelige vandhandleplan. Igangsættelse og gennemførelse af indsatsen er betinget af, at Roskilde Kommune opnår tilsagn fra staten om finansiering. Tids- og rækkefølgeplanen er foreløbig og retningsgivende. Om muligt vil forberedelserne til igangsættelse blive iværksat allerede fra slutningen af

15 Figur 3 Tids- og rækkefølgeplan for prioriteret igangsættelse af indsatser i h. t. vandplanerne Prioriteret og puljet indsats: Indsatser med samme nr. forventes igangsat samlet Fjernelse af faunaspærring: Ændret vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsrestaurering: Stofbestemt indsats: Forventet igangsættelse: Indsats Berørte vandløb, jf. kort Hove Å, stemmeværk Gundsøgård 1) 1 Hove Å, spærring Hegnstrup 1) 2* Langvad Å, spærringer v. St. Kattinge Sø 2) 2 Skelbækken/Langvad Å, Ramsødalen 3) 2* Vandløb fra Brordrup 4) 3* Hastruprenden 5) 4* Avnsørenden 6) 5 Maglemose Å 6 Syvbækken, langs jernbanen 7) 6 Syvbækken, nedre strækning 7* Bregnetved Å 8) 8* Hove Å, Hove Overdrev/Katrinebjerg 9) 8 Gundsømaglerenden 8* Vandløb v. Birkelund (privat) 10) 9 Øde Hastruprenden 10* Hove Å, opstrøms Østrup 11) *) berører grænsestrækninger prioritering koordineret med nabokommunerne og indsatserne vil efterfølgende også blive koordineret. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Eventuel synergi i henhold til planlagt vådområde (Salmose) umiddelbart nedstrøms skal undersøges nærmere. Etablering af faunapassage mellem Langvad Å-systemet og fjorden vil blive udført i samarbejde med Lejre Kommune. Synergi i henhold til Natura 2000 Plan for Ramsø Mose skal undersøges nærmere. Kort delstrækning grænse til Lejre Kommune. Størstedelen er grænse til Solrød Kommune, hvor vandløbet fortsætter som Møllebæk. Kort strækning nederst på vandløbet grænse til Egedal Kommune Strækningen forløber langs jernbanen ejes/bestyres af Bane Danmark. Grænse til Lejre Kommune. Høje Taastrup- og Egedal Kommune. Eventuel synergi i henhold til planlagte fosfor-ådale på strækningerne samt i henhold til den stofbestemte indsats skal undersøges nærmere. Privat vandløb (uden regulativ) mellem Høje Taastrup Kommune og Roskilde Kommune. Dibenzotiophen (PAH), Octylfenol, 4-tert-oktyfenol. Nærmere afklaring og undersøgelser iværksættes efter aftale mellem Roskilde Kommune/Egedal Kommune/Region Sjælland. Eventuel synergi med planlagt fosfor-ådal og ændret vedligeholdelse på strækningen skal undersøges nærmere. 15

16 2.2. Indsatser og prioriteringer - søer Miljømål for søer: Ifølge statens vandplan skal søer som udgangspunkt opnå god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra klorofyl a-koncentrationen i søerne, som varierer efter søens type. I de kalkrige, dybe, ferske søer skal klorofyl a-koncentrationen være lavere end i de lavvandede søer, for at målet er opnået. Vandplanerne opstiller specifikke miljømål for 9 søer i Roskilde Kommune. To søer i tidligere grusgrave ved Darup og ved Kamstrup har nu god økologisk tilstand, og skal derfor opfylde målet høj økologisk tilstand. De resterende 7 søer skal opfylde målet god økologisk tilstand. Søernes nuværende økologiske tilstand fremgår af kortet, figur 4 Figur 4 Nuværende økologisk tilstand for søer i Roskilde Kommune 16

17 Indsatser og virkemidler: Der er i Vandplanerne ikke fastlagt specifikke indsatser i form af sørestaurering overfor søer i Roskilde Kommune i denne planperiode. Ifølge vandplanerne forventes det, at søernes økologiske tilstand forbedres som følge af de øvrige specifikke og generelle virkemidler, der medvirker til at nedsætte fosforbelastningen af vandområderne generelt. Det er især etableringen af fosfor-ådale og 10 m randzoner langs søer og vandløb der vil have denne effekt. Men også indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme bidrager til reduktion af fosforbelastning af søerne. Men på grund af en række forhold, blandt andet den interne belastning med fosfor, regner vandplanerne ikke med at miljømålene kan blive opfyldt i denne planperiode, hvorfor målopfyldelsen er udsat. Fosfor-ådale Arealer i ådale, som periodevis oversvømmes når vandløbene løber over deres bredder, kan fjerne fosfor (P) fra vandløbene. Dermed reduceres fosforbelastningen af de søer, der ligger nedstrøms vådområderne. I statens vandplaner er etablering af fosfor-vådområder rettet mod fosforfjernelse i oplandet til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt i planperioden. For Roskilde Kommunes vedkommende skal der ifølge Vandplanen etableres fosfor-ådale i oplandet til Gundsømagle Sø samt i oplandet til Ll. Kattinge Sø og Kornerup Sø. De to sidstnævnte ligger på grænsen til Lejre Kommune. Oplandet til Gundsømagle Sø berører udover Roskilde Kommune også Egedal, Høje Taastrup og Ballerup Kommune. Ifølge den statslige vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord skal der etableres fosfor-ådale på i alt 67 ha i oplandet, som beregningsmæssigt kan fjerne 1,3 tons P/år. Fosfor-ådals-indsatsen er efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, som ligner modellen for kvælstof-vådområder, idet koordinering og prioritering af indsatsen finder sted i de tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS). VOS udpeger i en såkaldt Fosfor- Vandoplandsplan (P-VOP) egnede lokaliteter for fosfor-ådale. VOS for Isefjord og Roskilde Fjord oplandet har marts 2012 vedtaget en P-VOP, der udpeger de vådområder, der kan opfylde oplandets fosfor-mål. Der er udpeget forslag til 22 ha fosfor-vådområder i oplandet til Gundsømagle Sø, heraf 7 ha i Roskilde Kommune. Der er udpeget forslag til 48 ha fosfor-vådområder i oplandet til Kattinge-søerne, heraf 28 ha i Roskilde Kommune. Lodsejerne på de foreslåede lokaliteter vil blive orienteret om udpegningerne i løbet af den offentlige debat om vandhandleplanen. Udgifter til forundersøgelse og gennemførelse af fosfor-vådområderne herunder kompensation til berørte lodsejere - afholdes af beliggenhedskommunerne og refunderes af Naturerhvervstyrelsen via landdistriktsmidler. Forberedelse af konkrete projekter foregår i tæt samarbejde med berørte lodsejere. Det undersøges i denne forbindelse, om der kan opnås synergieffekter gennem tilskud fra flere puljer. 17

18 3. Indsatser og prioriteringer fjordene Miljømål for Isefjord og Roskilde Fjord: Ifølge statens vandplaner omfatter miljømålet for kystvande både deres økologiske og kemiske tilstand. De marine vandområder i vandoplandet skal opnå miljømålet god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra ud fra dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs. Isefjord og Roskilde Fjord skal opfylde miljømålet god økologisk og kemisk tilstand. For at opnå en god økologisk tilstand skal dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs i Roskilde Fjord ligge på 4,1 meter for den ydre del og 3,0 meter for den indre del af fjorden. I vandplanen karakteriseres den økologiske tilstand som moderat i de ydre dele af i Roskilde Fjord, og ringe i de indre dele. Tidligere modelberegninger og den gennemførte basisanalyse har konkluderet, at det er nødvendigt at reducere tilledningen af kvælstof til Roskilde Fjord, hvis miljømålet god økologisk tilstand skal opnås. Indsatser og virkemidler: I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord betyder indsatsprogrammet i indeværende planperiode en samlet kvælstofreduktion til de to fjorde på i alt 328 tons kvælstof pr. år. Se indsatsprogrammet i Bilag 1 Det bemærkes, at en tilsvarende nødvendig reduktion af kvælstof gennem generelle virkemidler er udsat til næste planperiode. Størsteparten af kvælstofreduktionen i denne planperiode opnås gennem de generelle statslige virkemidler. De kommunale specifikke indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra spredt bebyggelse, reduktion af regnvandsoverløb mv. bidrager med en årlig kvælstofreduktion på lidt over 2 tons. Se afsnit 4 om spildvandsindsatsen Kvælstof-vådområder Ifølge vandplanens indsatsprogram skal kvælstofudledningen til Isefjord og Roskilde Fjord reduceres med 37,9 tons om året gennem etableringen af op til 335 ha vådområde i oplandet til fjordene. Vådområder bidrager til at reducere udvaskningen af kvælstof til de indre farvande. Desuden vil vådområder fremme naturtyper, som bidrager til artsdiversiteten i det åbne land. Kvælstof-vådområde-indsatsen blev igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, jf. aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet. Aftalen fastlægger administration, økonomi og rollefordeling mellem de involverede parter. Koordinering og prioritering af indsatsen sker i de tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS), som udarbejder VandOplandsPlaner (VOP) for indsatsen. I hovedvandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord blev VOS etableret i marts Styregruppen har vedtaget en kvælstof-vandoplandsplan (N-VOP), der udpeger de vådområder, der kan opfylde indsatsprogrammets krav om kvælstofreduktion i oplandet. N-VOP en er revideret en del gange, og foreligger på nuværende tidspunkt (foråret 2012) i Version 6.0. I N-VOP en er udpeget 5 vådområder, der etableres af oplandets kommuner, og indtil videre ét privat vådområde, der søges etableret af grundejeren. Vådområderne ligger i Holbæk, Lejre, Roskilde, Egedal, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommune. Status for vådområdeprojekterne er på nuværende tidspunkt (foråret 2012), at ét vådområde er under etablering, én forundersøgelse er afsluttet, to forundersøgelser er stadig i gang, og et vådområde venter på tilsagn om forundersøgelse. Se oplandskort, Figur 5 Roskilde kommune har ansvaret for vådområdet udpeget i Salmosen. Der er gennemført forundersøgelser, og der er skitseret et projekt, der lever op til kravene for kvælstoffjernelse. Der arbejdes p.t. på sagen. 18

19 Figur 5. Beliggenheden af de 5 kommunale og det ene private kvælstof-vådområde i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord Projektet i Lammefjorden er opgivet og erstattet af Tempelkrog Nord og Agersvold Enge. 19

20 4. Indsatser og prioriteringer - spildevand Der er i Vandplanerne i alt udpeget 5 oplande, der berører Roskilde Kommune, hvor der af hensyn til opfyldelse af målsætningen i vandløbene, skal gennemføres forbedret spildevandsrensning for den spredte bebyggelse (ejendomme i det åbne land). Indsatskravet/rensekravet er i alle oplandene SO (rensning for organisk stof m. nitrifikation). De udpegede oplande er: Isefjord og Roskilde Fjord opland: - opland til Hove Å's nederste strækning (nedstrøms målestation efter stemmeværk), (ca ejd.) - opland til Maglemose Å (nedstrøms St. Valby), herunder Kildemose Å's opland (ca ejd.) - opland til Himmelev Bæk (ca ejd.) berører også Høje Taastrup Kommune - opland til Gedebæksrenden (ca ejd.) Køge Bugt opland: - opland til Vildmoseløbet (nord for Snoldelev-Hastrup), (ca. 5-6 ejd.) berører også Greve- og Solrød Kommune Tallene i parentes angiver ca. antallet af berørte ejendomme beliggende i Roskilde Kommune. I alt drejer det sig om ca ejendomme. Se kortskitse, Figur 6 Vandplanernes indsatsprogrammer forudsætter, at forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme er gennemført i overensstemmelse med udpegningerne i den tidligere regionplan. Denne indsats betegnes som baseline-indsatsen. Denne baseline-indsats mangler at blive gennemført i oplande der omfatter ca. 350 ejendomme i den sydlige del af Roskilde kommune. Det er en forudsætning for opfyldelse af målsætningen i vandløbene at baseline-indsatsen gennemføres. Baseline-indsatsen omfatter ejendomme i oplandet til Havdrup Mose, som er omfattet af en Natura handleplan. Tidsplan for realisering af indsatserne. Roskilde Kommune er ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen der svarer til realisering af baselineindsatsen. Det forventes, at hovedparten op til af ejendommene kloakeres, mens de resterende ca. 130 ejendomme vil blive varslet påbud om forbedret rensning. Oplandet til Vildmoseløbet, der er medtaget i Vandplanen for Køge Bugt og som er beliggende i den sydlige del af kommunen vil blive indarbejdet i dette spildevandsplantillæg. Tillægget til spildevandsplanen forventes vedtaget inden udgangen af 2012 og påbudsvarsler udsendt umiddelbart herefter. Under denne forudsætning forventes kloakering og etablering af minirenseanlæg at kunne gennemføres i De øvrige oplande, der er udpeget i henhold til Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord opland med krav om forbedret spildevandsrensning for spredt bebyggelse, vil blive indarbejdet i forbindelse med den generelle revision af Roskilde Kommunes spildevandsplan, der pt. pågår og som forventes færdiggjort og vedtaget medio Hovedparten af de omfattede 70 ejendomme forventes at skulle have meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen. Det er skønnet, at påbud kan være meddelt disse 70 ejendomme, og myndighedsforhold afklaret medio Roskilde Forsyning har vurderet, at en forceret etablering af minirenseanlæg vil kunne lade sig gøre inden Men anlægsudgifterne vil nok overskride Roskilde Forsynings sædvanlige årlige anlægsbudget. Finansiering af anlæggene vil således kunne udløse en forøgelse af afledningsbidrag med ca. 10%. Øvrige spildevandsforhold: Der er i Vandplanerne ikke peget på indsatser i Roskilde Kommune overfor renseanlæg og regnvandsbetingede udløb. 20

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Retningslinjer fra de statslige vandplaner

Retningslinjer fra de statslige vandplaner Retningslinjer fra de statslige vandplaner Myndighedernes administration af miljølovgivningen Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Miljørapport for vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 611 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 611 1.2 Alternativer... 611 1.3 Indvirkning på miljøet...

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Silkeborg Kommune 2010-2015 Vedtaget af Silkeborg Byråd 26. november 2012 Udgiver: Silkeborg Kommune Udgivelsesår: 2012

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hovedvandopland 1.1 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1. Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Forhøring, maj 2013 Vandplan Hovedopland Bornholm Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm - forslag Emneord:

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord Forhøring, maj 2013 Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Nissum Fjord. Hovedvandopland 1.4 Vanddistrikt: Jylland og Fyn - forslag Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade. Nyhedsbrev Juni 2010 Indeks side 2 Saltudskylning i Limfjorden EU stridigt Yderligere forsinkelser af miljømålsindsatsen EU retssag mod Danmark på vej. Indeks side 3 Vadehavet den næste nationalpark Så

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup.

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. 6.JULI2012 J.nr.: 7503994 SFS/ANL Svarskrift Til Retten i Hjørring I sagsnr. BS DOBU-591/2012 og BS DOBU-8 23/2012: Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug som mandatar for de i bilag l ca. 3500 anførte

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Udfordringer for den fremtidige indsats oplæg til debat. Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Præsentation

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006

Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006 Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 26 Kolofon Titel: Udarbejdet og udgivet af: Udgivelsesår: Tekst: Redaktion: Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbsanalyserne Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbs analyser Landbrugets stemme Fra 1970 2010 har Naturstyrelsen udtaget flere end 1 mio. analyser i danske vandløb. Naturstyrelsen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere