Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33"

Transkript

1 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode

2 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb... Side Indsatser og prioriteringer søer (P-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer fjorde (N-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer spildevand... Side Indsatser og prioriteringer grundvand... Side Øvrige indsatser... Side Miljøvurdering og forholdet til anden relevant planlægning... Side 27 Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 2

3 Forord Dette forslag til vandhandleplan beskriver hvordan Roskilde Kommune vil realisere det indsatsprogram som Miljøministeren har lagt fast i de statslige vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord og for Køge Bugt. Vandplanerne skal ifølge lovgivningen 1 sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god økologisk og kemisk tilstand inden udgangen af For grundvand er miljømålet god kvantitativ og kemisk tilstand. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Vandplanerne indeholder også generelle retningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. Resumé af vandplanerne kan findes i Bilag 1, og vandplanernes indsatsprogrammer fremgår af afsnit 1. Vandplan og kommunal handleplan Vandplanernes mål nås dels ved generel statslig regulering udmøntet i bekendtgørelser om de såkaldte generelle virkemidler, dels ved indsatser som kommunen skal iværksætte. Indsatserne er fastlagt i vandplanernes indsatsprogram, som kommunerne er forpligtet til at følge. Indsatsprogrammet beskriver i hvilke udvalgte søer, åer og grundvandsområder, kommunerne skal gøre en indsats for at nedbringe påvirkningen af vandområderne i den første planperiode Dette forslag til vandhandleplan beskriver, hvordan Roskilde Kommune vil gennemføre vandplanernes indsatsprogram for de kommunale indsatser i planperioden Forslaget indeholder en prioritering af indsatserne og forventet tidsplan for gennemførelse. Desuden er der i handleplanen kort over, hvor indsatserne skal ske og en redegørelse for vandhandleplanens konsekvenser for andre planlægningsområder. Forslaget til vandhandleplanen sendes nu ud til offentlig debat indtil den 14. september På baggrund af debatten skal Byrådet senest den 22. december 2012 vedtage den endelige vandhandleplan for planperioden Statens indsatsprogrammer er fastlagt med den endelige vedtagelse af Vandplanerne (se afsnit 2) efter den offentlige høring af disse oktober 2010 til april Indsatsprogrammerne er derfor ikke omfattet af den offentlige debat om kommunens vandhandleplan. Som det vil fremgå skal kommunen arbejde for gennemførelse af statens indsatsprogrammer. I den offentlige høring er der mulighed for at kommentere forslaget til vandhandleplan og komme med idéer og ønsker til handleplanens endelige udformning. Det kan være idéer til, hvordan statens vandplaners indsatsprogram evt. kan opfyldes med alternative tiltag, eller til ændring af prioritering og rækkefølge af indsatserne i planperioden. Roskilde Kommune vil i forbindelse med forberedelse af de enkelte indsatser i vandhandleplanen lægge stor vægt på dialog med de lokalt berørte lodsejere og interesseorganisationer, så lokale ønsker og idéer kan blive inddraget, når de konkrete indsatser skal planlægges og gennemføres. Vandoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt går på tværs af kommunegrænser, og Roskilde Kommune har derfor koordineret vandhandleplanen med nabokommunerne, i første række med Lejre Kommune, Egedal Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Solrød Kommune. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011). Dette forslag til Roskilde kommunes Vandhandleplan er vedtaget af Byrådets Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2012 og udsendes hermed i offentlig høring indtil den 14. september EU s Vandrammedirektiv samt lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 3

4 Bemærkninger kan indtil den 14. september 2012 sendes Roskilde Kommune, pr. til eller pr. brev til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde att.: Miljø og Byggesag 4

5 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune Staten har udarbejdet meget præcise indsatsprogrammer for de enkelte vandområder Indsatsprogrammerne i de to vandplaner der berører Roskilde Kommune fastlægger de indsatser der skal gennemføres i indeværende vandplanperiode, der løber fra Indsatsprogrammerne er bindende for kommunerne. Når Roskilde Kommunes vandhandleplan vedtages i december 2012 resterer der årene 2013, 2014 og 2015 til at realisere denne planperiodes miljømål og indsatser. Indsatsprogrammer for hovedoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og til Køge Bugt Roskilde Kommune er omfattet af to hovedvandoplande, og dermed af vandplaner og indsatsprogrammer for både Isefjord/Roskilde Fjord og Køge Bugt. (se Figur 9, Side 30). Vandplanernes mål i de to oplande skal nås ved en kombination af den generelle statslige regulering og den kommunale indsats i specifikke del-vandområder. Staten er ansvarlig for de såkaldte generelle virkemidler, som sættes i værk ved lovgivning, bekendtgørelser og støtteordninger. Som eksempel kan nævnes de nye 10-meter randzoner langs vandløb og søer. Kommunen har ansvar for brugen af de specifikke virkemidler. Virkemidlerne der er anført i indsatsprogrammerne er vurderet som de mest omkostningseffektive til opnåelse af vandplanens miljømål, og kommunerne anbefales derfor at benytte netop disse virkemidler. De to indsatsprogrammer som Roskilde Kommune skal realisere er optrykt i deres fulde omfang i resumeet af vandplanerne i Bilag 1. De kommunale indsatser i Roskilde kommune kan sammenfattes som følger: Isefjord og Roskilde Fjord Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 67 ha ca. 30 ha 335 ha 35,1 ha 7 mio. m 3 Én vandløbsstation Ændret vandløbsvedligeholdelse 195 km 22 km Fjernelse af faunaspærringer 12 stk. 3 stk. Vandløbsrestaurering 24 km 0,7 km Genåbning af rørlagte vandløb 8,4 km - Sørestaurering 1-4. Påvirkninger fra punktkilder 5

6 Renseanlæg forbedret rensning 2 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret 181 ejd. Op til 64 ejd. spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 36 udløb 0 Køge Bugt Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 15,8 ha - 0 ha - 0 mio. m 3 - Ændret vandløbsvedligeholdelse 59,7 km 0,6 km Fjernelse af faunaspærringer 11 stk. - Vandløbsrestaurering 5,1 km - Genåbning af rørlagte vandløb 1,7 km - Sørestaurering 0-4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 1 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret Ca. 321 ejd. op til 6 ejd. spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 39 udløb - Vandhandleplanen beskriver i afsnit 2 til 6, hvordan og hvornår Roskilde Kommune vil realisere vandplaner og indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område Af Miljøministeriets kortværk vandplanerne og især Miljøministeriets GIS-, som kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside 2, fremgår de specifikke indsatser som Roskilde Kommune er ansvarlig for at gennemføre. Det er disse specifikke indsatser som er nærmere beskrevet i nærværende handlingsplan. Indsatsprogrammet for de to relevante oplande er optrykt i Bilag 1. I statens vandplaner og indsatsprogrammer er der fastsat specifikke miljømål for i alt ca. 90 km vandløb i Roskilde Kommune. I bilag 2 redegøres der nærmere for miljømål for vandløb. Vandløbsindsatsen i første planperiode omfatter: - ændret vandløbsvedligeholdelse på 11 vandløbsstrækninger - i alt ca. 22 km - restaurering af en ca. 1 km lang vandløbsstrækning - fjernelse af 3 faunaspærringer der forbedrer muligheder for faunaopgang til ca. 54 km vandløb i Roskilde Kommune

7 - overvågning af belastning med specifikke forurenende stoffer ( stofbestemt indsats ) på en 3 km lang vandløbsstrækning. Læs mere om vandløbsindsatserne i afsnit 2.1. Statens vandplaner fastlægger indsatser i oplandet i form af etablering af oversvømmelser af ådale med henblik på fjernelse af fosfor (P) og etablering af vådområder med henblik på fjernelse af kvælstof (N). Disse indsatser er allerede igangsat med særlige bekendtgørelser og prioritering og udpegning af vådområderne foretages af en tværkommunal VandOplandsStyregruppe (VOS). Læs mere om P- og N-vådområdeindsatserne i afsnit 2.2 og 3. I Roskilde Kommune skal op til 70 ejendomme i nyudpegede oplande i det åbne land have forbedret rensningen af deres spildevand i første vandplanperiode, altså inden den 22. december Roskilde Kommune regner med i samme periode at pålægge 350 ejendomme i oplande udpeget i regionplan 2005 at forbedre rensningen af spildevand enten ved kloakering eller ved etablering af minirenseanlæg. Læs mere om spildevandsindsatserne i afsnit 4 Statens vandplaner udpeger en enkelt målestation på et vandløb i Roskilde Kommune, hvor vandføringen er påvirket af grundvandsindvinding, og hvor vandføringen skal øges. Roskilde Kommune skal gennem virkemidler såsom flytning eller reduktion af indvinding, kompenserende udpumpning eller andet sørge for, at vandføringen forøges med ca. 75 %. Læs mere om grundvandsindsatsen i afsnit 5. Vandplanerne har ikke fastlagt indsatser for sørestaurering i Roskilde Kommune. 7

8 2. Indsatser og prioriteringer overfladevand 2.1 Vandløb Miljømål for vandløbene i Roskilde Kommune: Ifølge statens vandplaner skal vandløb som hovedregel opnå miljømålet god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Vandløb, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, skal opnå miljømålet god kemisk tilstand og et godt økologisk potentiale. Læs mere om miljømål i bilag 2. Miljømålene for vandløbenes økologisk tilstand er fastsat ud fra sammensætningen af smådyrsfaunaen. Den afhænger i høj grad af vandløbets flora (plantevækst), fysiske, kemiske og hydrologiske forudsætninger, og vil således være påvirket af spildevandsudledning, udledning af næringsstoffer, fysiske påvirkninger af vandløbsprofilet og mange andre natur- og kulturbetingede påvirkninger. Smådyrsfaunaens sammensætning bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser fra 1 til 7, som hver svarer til en bestemt fordeling af arter mellem forureningsfølsomme og forureningstålende arter. Faunaklasse 7 er den bedste, med forekomst af forureningsfølsomme arter, og faunaklasse 1 den dårligste tilstand, præget af forureningstålende arter og fravær af forureningsfølsomme arter. Der er redegjort nærmere for sammenhængen mellem miljømål og DVFI i bilag 2. De målsatte vandløb i Roskilde Kommune skal opfylde målet om god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 5-6. Enkelte strækninger betegnes som stærkt modificerede. Det drejer sig hovedsageligt om rørlagte strækninger, samt Hove Å s forløb gennem rørsumpen efter Gundsømagle Sø. Målsætningen er fastlagt som godt økologisk potentiale (se Bilag 2) Af de i alt ca. 130 km offentlige vandløb i Roskilde Kommune er ca. 90 km. omfattet af Vandplanens mål. Den nuværende økologiske tilstand i vandløbene i Roskilde Kommune som den er angivet i Vandplanen fremgår af figur 1. I en fjerdedel af de målsatte vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune beskrives tilstanden i Vandplanen som god økologisk tilstand. Det gælder f.eks. Skensved Å og delstrækninger af Værebro Å, Gedebæksrenden, Daruprenden, Syvbækken, Viby Å, Bregnetved Å og Skovbækken. Halvdelen af vandløbsstrækningerne har en moderat økologisk tilstand. Disse strækninger er således relativt tæt på miljømålet. Det er bl.a. nogle af disse strækninger, der er omfattet af vandplanens indsatsprogram. I 16 % af de målsatte strækninger beskrives den økologiske tilstand som dårlig eller ringe. 8

9 Figur 1 Nuværende økologisk tilstand for vandløb i Roskilde Kommune i henhold til vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 9

10 Miljømål for vandløb der skal opfyldes i planperioden Miljømålene skal ikke opfyldes i alle kommunens 90 km. målsatte vandløb i denne vandplan-periode inden Ifølge Vandplanerne er tidsfristen for målopfyldelse udsat for - vandløb, hvor tilstanden ikke kendes, - rørlagte vandløb øverst i vandløbssystemer, - vandløb, hvor hovedårsagen til manglende målopfyldelse vurderes at være udledning af spildevand fra spredt bebyggelse, hvor effekten af forbedret spildevandsrensning afventes. Vandplanens indsatsprogram for vandløb De statslige vandplaner pålægger med indsatsprogrammet kommunen at forbedre de fysiske forhold i vandløbene gennem en række helt specifikt angivne virkemidler. Staten har ved udarbejdelse af indsatsprogrammerne vurderet og meldt ud, at de angivne specifikke virkemidler er de mest omkostningseffektive Vandløbsindsatsen kan helt generelt omfatte virkemidlerne: Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af faunaspærringer i vandløb Åbning af rørlagte vandløb Vandløbsrestaurering Kommunerne kan i princippet vælge at opnå miljømålene med andre virkemidler end de i vandplanen foreskrevne. Men i så fald skal kommunen kunne dokumentere, at alternative virkemidler er lige så omkostningseffektive. Eventuelle merudgifter skal kommunen selv afholde. Vandplanernes indsatsprogram foreskriver konkrete indsatser der direkte berører 23 km af de ca. 90 km målsatte vandløb i Roskilde Kommune. Medregnes strækninger opstrøms for faunaspærringer der fjernes, samt strækninger med stofbestemt indsats berøres i alt ca. 80 km vandløb i Roskilde Kommune. Indsatserne fordeler sig på følgende måde: Ændret vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsrestaurering: Fjernelse af faunaspærringer: Stofbestemt indsats: Åbning af rørlagte vandløb 11 vandløbsstrækninger på i alt ca. 22 km, 1 vandløbsstrækning på 1 km, 3 lokaliteter med 54 km opstrøms vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune overvågning af belastning med miljøfremmede stoffer på en strækning på ca. 3 km ingen indsats i denne planperiode Ændret vandløbsvedligeholdelse Ifølge vandplanerne er det nødvendigt at forbedre de fysiske forhold i en række vandløb, hvis de skal opfylde de fastlagte miljømål. For en stor del af vandløbene vil det være nok at ændre vandløbsvedligeholdelsen. En ændret vandløbsvedligeholdelse kan medvirke til, at vandløbet udvikler sig mere naturligt og derved kommer til at indeholde forbedrede levesteder for dyr og planter. Behovet for at ændre vedligeholdelsen er forskelligt fra vandløb til vandløb. For nogle vandløbsstrækninger vil der være behov for helt at ophøre med vedligeholdelse, for andre vil det være nok at reducere eller målrette den nuværende praksis. Indsatsprogrammet pålægger kommunen at ændre vedligeholdelsen på de udpegede strækninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde miljømålet. Kommunen skal helt konkret vurdere, hvordan den ønskede miljøtilstand i vandløbene opnås. Altså hvilken effekt forskellige ændrede vedligeholdelses-praksis vil have. Det skal understreges, denne vurdering samt den konkretet fastlæggelse af ændret vedligeholdelse ikke foretages på nuværende tidspunkt i denne 10

11 handleplan. Vurderingen foretages i tilknytning til hver enkelt af de 11 vandløbsstrækninger nævnt nedenfor og vist på kortet figur 2, på det tidspunkt som fremgår af tids- og rækkefølgeplanen i figur 3. Ændret vedligeholdelse har som mål at forbedre levevilkår for vandløbs-faunaen, og den hermed følgende forbedring af faunaindekset. Herudover kan ændret vedligeholdelse medvirke til reduktion af kvælstof- og fosfortilførslen til vandløb, søer og fjorde. Ifølge vandplanerne kan ændret vedligeholdelse samtidig have en positiv effekt på naturtyper og arter, omfattet af Natura 2000-planerne. Når den ændrede vedligeholdelse senere i planperioden skal fastlægges på lokale vandløbsstrækninger, vil Roskilde Kommune kontakte de lokalt berørte lodsejere og eventuelle andre interessenter, og gå i dialog om den konkrete indsats. Hermed søges lokale ønsker og idéer så vidt muligt inddraget i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Om muligt gennemføres besigtigelse af de berørte strækninger. Ændring af vandløbsvedligeholdelsen vil blive gennemført i henhold til reglerne om partshøring i Vandløbsloven og anden relevant sektorlovgivning såsom naturbeskyttelsesloven m.m. I private vandløb kan vedligeholdelsen ændres ved fastsættelse af bestemmelser om vedligeholdelsen. Hvis det gældende vandløbsregulativ for et offentligt vandløb ikke giver mulighed for at gennemføre den fornødne ændring af vandløbsvedligeholdelsen, skal kommunen evt. udarbejde et reguleringsforslag og revidere regulativet. I den forbindelse vil der være offentlige høringer og klageadgang efter vandløbsloven. Vandplanens indsatsprogram udpeger 11 vandløbsstrækninger på i alt 22 km hvor Roskilde Kommune 3 skal ændre vedligeholdelsen. Strækninger med ændret vedligeholdelse fremgår af kortet figur 2. Indsatsen omfatter følgende strækninger af kommunevandløbene: - Avnsørenden (1,7 km) - Hove Å opstrøms Gundsømagle Sø (to delstrækninger, i alt 4,9 km) - Gundsømaglerenden (0,2 km) - Maglemose Å v/ St. Valby (2,8 km) - Øde Hastruprenden (3,6 km) - Vandløb fra Brordrup (2,8 km) - Langvad Å / Skelbækken mellem kommunevandløb 20 og Syvbækken (2,2 km) - Syvbækken nedstrøms jernbanen (0,7 km) - Bregnetved Å/Magle Å v. Amager Huse (0,4 km) - Hastruprenden nedstrøms Snoldelev-Hastrup (0,6 km) Samt det private vandløb - Vandløb ved Birkelund (1,4 km) Indsatsen i grænsevandløbene Avnsørenden, Bregnetved Å, Vandløb fra Brordrup, Hove Å og Hastruprenden vil ske i samarbejde med nabokommunerne 3 Vandløbsstrækning på 1,4 km Vandløb ved Birkelund er et privat vandløb, hvor vedligeholdelsen forestås af bredejerne 11

12 Figur 2 Vandløbsindsatser i Roskilde Kommune i henhold til indsatsprogram i vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 12

13 Ændret vandløbsvedligeholdelse kan medføre, at arealer langs vandløbene i visse situationer bliver oversvømmet, ligesom drændybden i drænede arealer kan blive reduceret. Det kan medføre udbyttetab, som skal kompenseres. Reglerne for fastlæggelse af påvirkede områder, og for lodsejernes kompensation for udbyttetab via landdistriktmidler er endnu ikke fastlagt i bekendtgørelsesform. Det er således heller ikke fastlagt, om sådanne kompensationer kan revideres efter projektgennemførelsen. Staten har tilkendegivet, kommunen ikke må ændre vedligeholdelsen på en vandløbsstrækning, før konsekvensområde og kompensation til berørte lodsejere er fastlagt. Fjernelse af faunaspærringer Fysiske spærringer skal fjernes de steder, hvor de udgør en fysisk barriere for spredning af fisk og smådyr i vandløbet. Ifølge vandplanerne vil fjernelse af faunaspærringer i vandløb forbedre sammenhængen (kontinuiteten) i vandløbene og dermed forbedre mulighederne for udbredelse af dyreliv og planter i hele vandløbssystemet. Dette forbedrer i sig selv mulighederne for at leve op til målet om god økologisk kvalitet. Faunaspærringer har typisk sammenhæng med forskellige tekniske anlæg. Forbedringen kan ske enten ved at fjerne selve spærringen, eller ved at lave en faunapassage forbi spærringen. I den forbindelse vil der være udgifter til projektering, anlæg og eventuelt erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi, ulemper m.v. Omkostningen ved at fjerne spærringer vil variere meget, da det vil afhænge af bl.a. vandløbets størrelse, faldhøjde og type af spærring. Vandplanens indsatsprogram udpeger 3 faunaspærringer på vandløb i Roskilde Kommune der skal fjernes Hove Å ved Gundsøgård (opstemning af Gundsømagle Sø) Hove Å ved Hegnstrup (mindre opstemning målebygværk) Opstemning af Store Kattinge Sø to spærringer. Stemmeværket ved Gundsømagle Sø vil sandsynligvis skulle suppleres med et stryg eller omløb ellers vil vandstanden i Gundsømagle Sø ikke kunne opretholdes i henhold til gældende regulativ. Der vil være tale om et omfattende og dyrt projekt. Roskilde Kommune forudsætter, at miljømålene kan opnås ved at fjerne den ene af de to faunaspærringer som udgør opstemningen af Store Kattinge Sø. Dette realiseres i samarbejde med Lejre Kommune. Det forudsættes, at staten etablerer en ordning til finansiering af projektering, anlæg og erstatninger i forbindelse med fjernelse af faunaspærringer. Ordningen påtænkes finansieret af fiskefonds-midler. Vandløbsrestaurering Ifølge virkemiddelkataloget anvendes vandløbsrestaurering i vandløb med manglende målopfyldelse på grund af meget ringe fysisk tilstand. Udlægning af gydegrus og sten og eventuelt bearbejdning af brinker og profil på egnede steder vil forbedre de fysiske forhold og den fysiske variation og skabe det fysiske grundlag for målopfyldelse. I særlige tilfælde kan genslyngning være nødvendigt, f.eks. ved fjernelse af en spærring eller ved åbning af et rørlagt vandløb. Vandplanens indsatsprogram pålægger Roskilde Kommune at gennemføre restaurering af en delstrækning af Syvbækken på ca. 700 m, hvor den løber langs med og for foden af en banedæmning. Strækningen er pålagt restriktioner af BaneDanmark af hensyn til sikkerheden for togdriften. Både fjernelse af faunaspærringer og vandløbsrestaurering vil blive gennemført i henhold til vandløbslovens bestemmelser og anden fornøden sektorlovgivning såsom naturbeskyttelsesloven m.m. Indsatserne kan i henhold til vandløbsloven gennemføres i både offentlige og private vandløb. I den forbindelse skal der gennemføres høring af bred-ejere og offentlig høring og der vil være klageadgang efter vandløbsloven 13

14 Prioritering og realiseringsrækkefølge Vandplanernes indsatsprogrammer er udarbejdet med henblik på at sammensætte et omkostningseffektivt indsatsprogram, sådan at der opnås målopfyldelse med den lavest mulige omkostning. For at opnå en høj omkostningseffektivitet i vandløbsindsatserne i Roskilde Kommune er det i vandhandleplanen som udgangspunkt valgt at samle indsatserne, så sammenhængende indsatser kan igangsættes og så vidt muligt gennemføres samtidigt. Prioritering/realiseringsrækkefølgen af indsatser er som udgangspunkt fastlagt på baggrund af følgende kriterier: 1: Projektindsatser prioriteres gennemført før ændret vandløbsvedligeholdelse 2: Afstemning/koordinering med nabokommuner omkring indsatser i grænsevandløb 3: Omkostningseffektivitet hvad angår effekter for længere vandløbsstrækninger eller hele vandløbssystemer 4: Synergi med Natura2000-planen 5: Nærhed af indsatser (herunder regulativmæssig sammenhæng og evt. mulighed for at pulje indsatser indenfor samme kategori) Med projektindsatser menes fjernelse af faunaspærringer og restaurering af vandløb. Prioriteringskriterierne har ført til Tids- og rækkefølgeplanen som fremgår af figur 3. Da indsatserne skal gennemføres inden for en kort periode, og da indsatserne forventes at variere meget med hensyn til kompleksitet og omfang, er tidspunktet for igangsættelse af den enkelte indsats ikke angivet præcist. Dette giver en større fleksibilitet i planlægningen af arbejdet. Den prioriterede rækkefølge kan blive ændret i den endelige vandhandleplan. Igangsættelse og gennemførelse af indsatsen er betinget af, at Roskilde Kommune opnår tilsagn fra staten om finansiering. Tids- og rækkefølgeplanen er foreløbig og retningsgivende. Om muligt vil forberedelserne til igangsættelse blive iværksat allerede fra slutningen af

15 Figur 3 Tids- og rækkefølgeplan for prioriteret igangsættelse af indsatser i h. t. vandplanerne Prioriteret og puljet indsats: Indsatser med samme nr. forventes igangsat samlet Fjernelse af faunaspærring: Ændret vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsrestaurering: Stofbestemt indsats: Forventet igangsættelse: Indsats Berørte vandløb, jf. kort Hove Å, stemmeværk Gundsøgård 1) 1 Hove Å, spærring Hegnstrup 1) 2* Langvad Å, spærringer v. St. Kattinge Sø 2) 2 Skelbækken/Langvad Å, Ramsødalen 3) 2* Vandløb fra Brordrup 4) 3* Hastruprenden 5) 4* Avnsørenden 6) 5 Maglemose Å 6 Syvbækken, langs jernbanen 7) 6 Syvbækken, nedre strækning 7* Bregnetved Å 8) 8* Hove Å, Hove Overdrev/Katrinebjerg 9) 8 Gundsømaglerenden 8* Vandløb v. Birkelund (privat) 10) 9 Øde Hastruprenden 10* Hove Å, opstrøms Østrup 11) *) berører grænsestrækninger prioritering koordineret med nabokommunerne og indsatserne vil efterfølgende også blive koordineret. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Eventuel synergi i henhold til planlagt vådområde (Salmose) umiddelbart nedstrøms skal undersøges nærmere. Etablering af faunapassage mellem Langvad Å-systemet og fjorden vil blive udført i samarbejde med Lejre Kommune. Synergi i henhold til Natura 2000 Plan for Ramsø Mose skal undersøges nærmere. Kort delstrækning grænse til Lejre Kommune. Størstedelen er grænse til Solrød Kommune, hvor vandløbet fortsætter som Møllebæk. Kort strækning nederst på vandløbet grænse til Egedal Kommune Strækningen forløber langs jernbanen ejes/bestyres af Bane Danmark. Grænse til Lejre Kommune. Høje Taastrup- og Egedal Kommune. Eventuel synergi i henhold til planlagte fosfor-ådale på strækningerne samt i henhold til den stofbestemte indsats skal undersøges nærmere. Privat vandløb (uden regulativ) mellem Høje Taastrup Kommune og Roskilde Kommune. Dibenzotiophen (PAH), Octylfenol, 4-tert-oktyfenol. Nærmere afklaring og undersøgelser iværksættes efter aftale mellem Roskilde Kommune/Egedal Kommune/Region Sjælland. Eventuel synergi med planlagt fosfor-ådal og ændret vedligeholdelse på strækningen skal undersøges nærmere. 15

16 2.2. Indsatser og prioriteringer - søer Miljømål for søer: Ifølge statens vandplan skal søer som udgangspunkt opnå god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra klorofyl a-koncentrationen i søerne, som varierer efter søens type. I de kalkrige, dybe, ferske søer skal klorofyl a-koncentrationen være lavere end i de lavvandede søer, for at målet er opnået. Vandplanerne opstiller specifikke miljømål for 9 søer i Roskilde Kommune. To søer i tidligere grusgrave ved Darup og ved Kamstrup har nu god økologisk tilstand, og skal derfor opfylde målet høj økologisk tilstand. De resterende 7 søer skal opfylde målet god økologisk tilstand. Søernes nuværende økologiske tilstand fremgår af kortet, figur 4 Figur 4 Nuværende økologisk tilstand for søer i Roskilde Kommune 16

17 Indsatser og virkemidler: Der er i Vandplanerne ikke fastlagt specifikke indsatser i form af sørestaurering overfor søer i Roskilde Kommune i denne planperiode. Ifølge vandplanerne forventes det, at søernes økologiske tilstand forbedres som følge af de øvrige specifikke og generelle virkemidler, der medvirker til at nedsætte fosforbelastningen af vandområderne generelt. Det er især etableringen af fosfor-ådale og 10 m randzoner langs søer og vandløb der vil have denne effekt. Men også indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme bidrager til reduktion af fosforbelastning af søerne. Men på grund af en række forhold, blandt andet den interne belastning med fosfor, regner vandplanerne ikke med at miljømålene kan blive opfyldt i denne planperiode, hvorfor målopfyldelsen er udsat. Fosfor-ådale Arealer i ådale, som periodevis oversvømmes når vandløbene løber over deres bredder, kan fjerne fosfor (P) fra vandløbene. Dermed reduceres fosforbelastningen af de søer, der ligger nedstrøms vådområderne. I statens vandplaner er etablering af fosfor-vådområder rettet mod fosforfjernelse i oplandet til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt i planperioden. For Roskilde Kommunes vedkommende skal der ifølge Vandplanen etableres fosfor-ådale i oplandet til Gundsømagle Sø samt i oplandet til Ll. Kattinge Sø og Kornerup Sø. De to sidstnævnte ligger på grænsen til Lejre Kommune. Oplandet til Gundsømagle Sø berører udover Roskilde Kommune også Egedal, Høje Taastrup og Ballerup Kommune. Ifølge den statslige vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord skal der etableres fosfor-ådale på i alt 67 ha i oplandet, som beregningsmæssigt kan fjerne 1,3 tons P/år. Fosfor-ådals-indsatsen er efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, som ligner modellen for kvælstof-vådområder, idet koordinering og prioritering af indsatsen finder sted i de tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS). VOS udpeger i en såkaldt Fosfor- Vandoplandsplan (P-VOP) egnede lokaliteter for fosfor-ådale. VOS for Isefjord og Roskilde Fjord oplandet har marts 2012 vedtaget en P-VOP, der udpeger de vådområder, der kan opfylde oplandets fosfor-mål. Der er udpeget forslag til 22 ha fosfor-vådområder i oplandet til Gundsømagle Sø, heraf 7 ha i Roskilde Kommune. Der er udpeget forslag til 48 ha fosfor-vådområder i oplandet til Kattinge-søerne, heraf 28 ha i Roskilde Kommune. Lodsejerne på de foreslåede lokaliteter vil blive orienteret om udpegningerne i løbet af den offentlige debat om vandhandleplanen. Udgifter til forundersøgelse og gennemførelse af fosfor-vådområderne herunder kompensation til berørte lodsejere - afholdes af beliggenhedskommunerne og refunderes af Naturerhvervstyrelsen via landdistriktsmidler. Forberedelse af konkrete projekter foregår i tæt samarbejde med berørte lodsejere. Det undersøges i denne forbindelse, om der kan opnås synergieffekter gennem tilskud fra flere puljer. 17

18 3. Indsatser og prioriteringer fjordene Miljømål for Isefjord og Roskilde Fjord: Ifølge statens vandplaner omfatter miljømålet for kystvande både deres økologiske og kemiske tilstand. De marine vandområder i vandoplandet skal opnå miljømålet god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra ud fra dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs. Isefjord og Roskilde Fjord skal opfylde miljømålet god økologisk og kemisk tilstand. For at opnå en god økologisk tilstand skal dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs i Roskilde Fjord ligge på 4,1 meter for den ydre del og 3,0 meter for den indre del af fjorden. I vandplanen karakteriseres den økologiske tilstand som moderat i de ydre dele af i Roskilde Fjord, og ringe i de indre dele. Tidligere modelberegninger og den gennemførte basisanalyse har konkluderet, at det er nødvendigt at reducere tilledningen af kvælstof til Roskilde Fjord, hvis miljømålet god økologisk tilstand skal opnås. Indsatser og virkemidler: I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord betyder indsatsprogrammet i indeværende planperiode en samlet kvælstofreduktion til de to fjorde på i alt 328 tons kvælstof pr. år. Se indsatsprogrammet i Bilag 1 Det bemærkes, at en tilsvarende nødvendig reduktion af kvælstof gennem generelle virkemidler er udsat til næste planperiode. Størsteparten af kvælstofreduktionen i denne planperiode opnås gennem de generelle statslige virkemidler. De kommunale specifikke indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra spredt bebyggelse, reduktion af regnvandsoverløb mv. bidrager med en årlig kvælstofreduktion på lidt over 2 tons. Se afsnit 4 om spildvandsindsatsen Kvælstof-vådområder Ifølge vandplanens indsatsprogram skal kvælstofudledningen til Isefjord og Roskilde Fjord reduceres med 37,9 tons om året gennem etableringen af op til 335 ha vådområde i oplandet til fjordene. Vådområder bidrager til at reducere udvaskningen af kvælstof til de indre farvande. Desuden vil vådområder fremme naturtyper, som bidrager til artsdiversiteten i det åbne land. Kvælstof-vådområde-indsatsen blev igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, jf. aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet. Aftalen fastlægger administration, økonomi og rollefordeling mellem de involverede parter. Koordinering og prioritering af indsatsen sker i de tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS), som udarbejder VandOplandsPlaner (VOP) for indsatsen. I hovedvandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord blev VOS etableret i marts Styregruppen har vedtaget en kvælstof-vandoplandsplan (N-VOP), der udpeger de vådområder, der kan opfylde indsatsprogrammets krav om kvælstofreduktion i oplandet. N-VOP en er revideret en del gange, og foreligger på nuværende tidspunkt (foråret 2012) i Version 6.0. I N-VOP en er udpeget 5 vådområder, der etableres af oplandets kommuner, og indtil videre ét privat vådområde, der søges etableret af grundejeren. Vådområderne ligger i Holbæk, Lejre, Roskilde, Egedal, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommune. Status for vådområdeprojekterne er på nuværende tidspunkt (foråret 2012), at ét vådområde er under etablering, én forundersøgelse er afsluttet, to forundersøgelser er stadig i gang, og et vådområde venter på tilsagn om forundersøgelse. Se oplandskort, Figur 5 Roskilde kommune har ansvaret for vådområdet udpeget i Salmosen. Der er gennemført forundersøgelser, og der er skitseret et projekt, der lever op til kravene for kvælstoffjernelse. Der arbejdes p.t. på sagen. 18

19 Figur 5. Beliggenheden af de 5 kommunale og det ene private kvælstof-vådområde i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord Projektet i Lammefjorden er opgivet og erstattet af Tempelkrog Nord og Agersvold Enge. 19

20 4. Indsatser og prioriteringer - spildevand Der er i Vandplanerne i alt udpeget 5 oplande, der berører Roskilde Kommune, hvor der af hensyn til opfyldelse af målsætningen i vandløbene, skal gennemføres forbedret spildevandsrensning for den spredte bebyggelse (ejendomme i det åbne land). Indsatskravet/rensekravet er i alle oplandene SO (rensning for organisk stof m. nitrifikation). De udpegede oplande er: Isefjord og Roskilde Fjord opland: - opland til Hove Å's nederste strækning (nedstrøms målestation efter stemmeværk), (ca ejd.) - opland til Maglemose Å (nedstrøms St. Valby), herunder Kildemose Å's opland (ca ejd.) - opland til Himmelev Bæk (ca ejd.) berører også Høje Taastrup Kommune - opland til Gedebæksrenden (ca ejd.) Køge Bugt opland: - opland til Vildmoseløbet (nord for Snoldelev-Hastrup), (ca. 5-6 ejd.) berører også Greve- og Solrød Kommune Tallene i parentes angiver ca. antallet af berørte ejendomme beliggende i Roskilde Kommune. I alt drejer det sig om ca ejendomme. Se kortskitse, Figur 6 Vandplanernes indsatsprogrammer forudsætter, at forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme er gennemført i overensstemmelse med udpegningerne i den tidligere regionplan. Denne indsats betegnes som baseline-indsatsen. Denne baseline-indsats mangler at blive gennemført i oplande der omfatter ca. 350 ejendomme i den sydlige del af Roskilde kommune. Det er en forudsætning for opfyldelse af målsætningen i vandløbene at baseline-indsatsen gennemføres. Baseline-indsatsen omfatter ejendomme i oplandet til Havdrup Mose, som er omfattet af en Natura handleplan. Tidsplan for realisering af indsatserne. Roskilde Kommune er ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen der svarer til realisering af baselineindsatsen. Det forventes, at hovedparten op til af ejendommene kloakeres, mens de resterende ca. 130 ejendomme vil blive varslet påbud om forbedret rensning. Oplandet til Vildmoseløbet, der er medtaget i Vandplanen for Køge Bugt og som er beliggende i den sydlige del af kommunen vil blive indarbejdet i dette spildevandsplantillæg. Tillægget til spildevandsplanen forventes vedtaget inden udgangen af 2012 og påbudsvarsler udsendt umiddelbart herefter. Under denne forudsætning forventes kloakering og etablering af minirenseanlæg at kunne gennemføres i De øvrige oplande, der er udpeget i henhold til Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord opland med krav om forbedret spildevandsrensning for spredt bebyggelse, vil blive indarbejdet i forbindelse med den generelle revision af Roskilde Kommunes spildevandsplan, der pt. pågår og som forventes færdiggjort og vedtaget medio Hovedparten af de omfattede 70 ejendomme forventes at skulle have meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen. Det er skønnet, at påbud kan være meddelt disse 70 ejendomme, og myndighedsforhold afklaret medio Roskilde Forsyning har vurderet, at en forceret etablering af minirenseanlæg vil kunne lade sig gøre inden Men anlægsudgifterne vil nok overskride Roskilde Forsynings sædvanlige årlige anlægsbudget. Finansiering af anlæggene vil således kunne udløse en forøgelse af afledningsbidrag med ca. 10%. Øvrige spildevandsforhold: Der er i Vandplanerne ikke peget på indsatser i Roskilde Kommune overfor renseanlæg og regnvandsbetingede udløb. 20

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode VERSION 4, 22. Maj 2012 Til behandling i TMU den 7. juni 2012

Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode VERSION 4, 22. Maj 2012 Til behandling i TMU den 7. juni 2012 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010-2015 VERSION 4, 22. Maj 2012 Til behandling i TMU den 7. juni 2012 1 Indhold Forord...Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...Side

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. marts 2015 Sagsid: 09.00.06-G01-1-15 Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune 2012-2015

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Høje-Taastrup

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Nr. Organisation/ borger 1 Danmarks Naturfredningsforening. Resumé Svar og vurdering Ændring i vandhandleplan

Nr. Organisation/ borger 1 Danmarks Naturfredningsforening. Resumé Svar og vurdering Ændring i vandhandleplan HVIDBOG over høringssvar til forslag til Roskilde Kommunes vandhandleplan for Isefjord og Roskilde Fjord Høringsperiode fra 8. juni til 14. september 2012. INDSATSER DER ER UDGÅET MÆRKET MED RØDT. Nr.

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2009 2015 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser NOTAT Høringssvar til forslag til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser KL har flg. bemærkninger til planforslaget og de tilhørende bekendtgørelser. KL uddyber gerne bemærkningerne efter

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning... Indholdsfortegnelse Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63 Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...3/63 Resume af den statslige vandplan...5/63 Forord...7/63 Offentlighedsfase

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere