Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33"

Transkript

1 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode

2 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb... Side Indsatser og prioriteringer søer (P-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer fjorde (N-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer spildevand... Side Indsatser og prioriteringer grundvand... Side Øvrige indsatser... Side Miljøvurdering og forholdet til anden relevant planlægning... Side 27 Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 2

3 Forord Dette forslag til vandhandleplan beskriver hvordan Roskilde Kommune vil realisere det indsatsprogram som Miljøministeren har lagt fast i de statslige vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord og for Køge Bugt. Vandplanerne skal ifølge lovgivningen 1 sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god økologisk og kemisk tilstand inden udgangen af For grundvand er miljømålet god kvantitativ og kemisk tilstand. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Vandplanerne indeholder også generelle retningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. Resumé af vandplanerne kan findes i Bilag 1, og vandplanernes indsatsprogrammer fremgår af afsnit 1. Vandplan og kommunal handleplan Vandplanernes mål nås dels ved generel statslig regulering udmøntet i bekendtgørelser om de såkaldte generelle virkemidler, dels ved indsatser som kommunen skal iværksætte. Indsatserne er fastlagt i vandplanernes indsatsprogram, som kommunerne er forpligtet til at følge. Indsatsprogrammet beskriver i hvilke udvalgte søer, åer og grundvandsområder, kommunerne skal gøre en indsats for at nedbringe påvirkningen af vandområderne i den første planperiode Dette forslag til vandhandleplan beskriver, hvordan Roskilde Kommune vil gennemføre vandplanernes indsatsprogram for de kommunale indsatser i planperioden Forslaget indeholder en prioritering af indsatserne og forventet tidsplan for gennemførelse. Desuden er der i handleplanen kort over, hvor indsatserne skal ske og en redegørelse for vandhandleplanens konsekvenser for andre planlægningsområder. Forslaget til vandhandleplanen sendes nu ud til offentlig debat indtil den 14. september På baggrund af debatten skal Byrådet senest den 22. december 2012 vedtage den endelige vandhandleplan for planperioden Statens indsatsprogrammer er fastlagt med den endelige vedtagelse af Vandplanerne (se afsnit 2) efter den offentlige høring af disse oktober 2010 til april Indsatsprogrammerne er derfor ikke omfattet af den offentlige debat om kommunens vandhandleplan. Som det vil fremgå skal kommunen arbejde for gennemførelse af statens indsatsprogrammer. I den offentlige høring er der mulighed for at kommentere forslaget til vandhandleplan og komme med idéer og ønsker til handleplanens endelige udformning. Det kan være idéer til, hvordan statens vandplaners indsatsprogram evt. kan opfyldes med alternative tiltag, eller til ændring af prioritering og rækkefølge af indsatserne i planperioden. Roskilde Kommune vil i forbindelse med forberedelse af de enkelte indsatser i vandhandleplanen lægge stor vægt på dialog med de lokalt berørte lodsejere og interesseorganisationer, så lokale ønsker og idéer kan blive inddraget, når de konkrete indsatser skal planlægges og gennemføres. Vandoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt går på tværs af kommunegrænser, og Roskilde Kommune har derfor koordineret vandhandleplanen med nabokommunerne, i første række med Lejre Kommune, Egedal Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Solrød Kommune. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011). Dette forslag til Roskilde kommunes Vandhandleplan er vedtaget af Byrådets Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2012 og udsendes hermed i offentlig høring indtil den 14. september EU s Vandrammedirektiv samt lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 3

4 Bemærkninger kan indtil den 14. september 2012 sendes Roskilde Kommune, pr. til eller pr. brev til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde att.: Miljø og Byggesag 4

5 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune Staten har udarbejdet meget præcise indsatsprogrammer for de enkelte vandområder Indsatsprogrammerne i de to vandplaner der berører Roskilde Kommune fastlægger de indsatser der skal gennemføres i indeværende vandplanperiode, der løber fra Indsatsprogrammerne er bindende for kommunerne. Når Roskilde Kommunes vandhandleplan vedtages i december 2012 resterer der årene 2013, 2014 og 2015 til at realisere denne planperiodes miljømål og indsatser. Indsatsprogrammer for hovedoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og til Køge Bugt Roskilde Kommune er omfattet af to hovedvandoplande, og dermed af vandplaner og indsatsprogrammer for både Isefjord/Roskilde Fjord og Køge Bugt. (se Figur 9, Side 30). Vandplanernes mål i de to oplande skal nås ved en kombination af den generelle statslige regulering og den kommunale indsats i specifikke del-vandområder. Staten er ansvarlig for de såkaldte generelle virkemidler, som sættes i værk ved lovgivning, bekendtgørelser og støtteordninger. Som eksempel kan nævnes de nye 10-meter randzoner langs vandløb og søer. Kommunen har ansvar for brugen af de specifikke virkemidler. Virkemidlerne der er anført i indsatsprogrammerne er vurderet som de mest omkostningseffektive til opnåelse af vandplanens miljømål, og kommunerne anbefales derfor at benytte netop disse virkemidler. De to indsatsprogrammer som Roskilde Kommune skal realisere er optrykt i deres fulde omfang i resumeet af vandplanerne i Bilag 1. De kommunale indsatser i Roskilde kommune kan sammenfattes som følger: Isefjord og Roskilde Fjord Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 67 ha ca. 30 ha 335 ha 35,1 ha 7 mio. m 3 Én vandløbsstation Ændret vandløbsvedligeholdelse 195 km 22 km Fjernelse af faunaspærringer 12 stk. 3 stk. Vandløbsrestaurering 24 km 0,7 km Genåbning af rørlagte vandløb 8,4 km - Sørestaurering 1-4. Påvirkninger fra punktkilder 5

6 Renseanlæg forbedret rensning 2 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret 181 ejd. Op til 64 ejd. spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 36 udløb 0 Køge Bugt Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 15,8 ha - 0 ha - 0 mio. m 3 - Ændret vandløbsvedligeholdelse 59,7 km 0,6 km Fjernelse af faunaspærringer 11 stk. - Vandløbsrestaurering 5,1 km - Genåbning af rørlagte vandløb 1,7 km - Sørestaurering 0-4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 1 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret Ca. 321 ejd. op til 6 ejd. spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 39 udløb - Vandhandleplanen beskriver i afsnit 2 til 6, hvordan og hvornår Roskilde Kommune vil realisere vandplaner og indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område Af Miljøministeriets kortværk vandplanerne og især Miljøministeriets GIS-, som kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside 2, fremgår de specifikke indsatser som Roskilde Kommune er ansvarlig for at gennemføre. Det er disse specifikke indsatser som er nærmere beskrevet i nærværende handlingsplan. Indsatsprogrammet for de to relevante oplande er optrykt i Bilag 1. I statens vandplaner og indsatsprogrammer er der fastsat specifikke miljømål for i alt ca. 90 km vandløb i Roskilde Kommune. I bilag 2 redegøres der nærmere for miljømål for vandløb. Vandløbsindsatsen i første planperiode omfatter: - ændret vandløbsvedligeholdelse på 11 vandløbsstrækninger - i alt ca. 22 km - restaurering af en ca. 1 km lang vandløbsstrækning - fjernelse af 3 faunaspærringer der forbedrer muligheder for faunaopgang til ca. 54 km vandløb i Roskilde Kommune. 2 6

7 - overvågning af belastning med specifikke forurenende stoffer ( stofbestemt indsats ) på en 3 km lang vandløbsstrækning. Læs mere om vandløbsindsatserne i afsnit 2.1. Statens vandplaner fastlægger indsatser i oplandet i form af etablering af oversvømmelser af ådale med henblik på fjernelse af fosfor (P) og etablering af vådområder med henblik på fjernelse af kvælstof (N). Disse indsatser er allerede igangsat med særlige bekendtgørelser og prioritering og udpegning af vådområderne foretages af en tværkommunal VandOplandsStyregruppe (VOS). Læs mere om P- og N-vådområdeindsatserne i afsnit 2.2 og 3. I Roskilde Kommune skal op til 70 ejendomme i nyudpegede oplande i det åbne land have forbedret rensningen af deres spildevand i første vandplanperiode, altså inden den 22. december Roskilde Kommune regner med i samme periode at pålægge 350 ejendomme i oplande udpeget i regionplan 2005 at forbedre rensningen af spildevand enten ved kloakering eller ved etablering af minirenseanlæg. Læs mere om spildevandsindsatserne i afsnit 4 Statens vandplaner udpeger en enkelt målestation på et vandløb i Roskilde Kommune, hvor vandføringen er påvirket af grundvandsindvinding, og hvor vandføringen skal øges. Roskilde Kommune skal gennem virkemidler såsom flytning eller reduktion af indvinding, kompenserende udpumpning eller andet sørge for, at vandføringen forøges med ca. 75 %. Læs mere om grundvandsindsatsen i afsnit 5. Vandplanerne har ikke fastlagt indsatser for sørestaurering i Roskilde Kommune. 7

8 2. Indsatser og prioriteringer overfladevand 2.1 Vandløb Miljømål for vandløbene i Roskilde Kommune: Ifølge statens vandplaner skal vandløb som hovedregel opnå miljømålet god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Vandløb, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, skal opnå miljømålet god kemisk tilstand og et godt økologisk potentiale. Læs mere om miljømål i bilag 2. Miljømålene for vandløbenes økologisk tilstand er fastsat ud fra sammensætningen af smådyrsfaunaen. Den afhænger i høj grad af vandløbets flora (plantevækst), fysiske, kemiske og hydrologiske forudsætninger, og vil således være påvirket af spildevandsudledning, udledning af næringsstoffer, fysiske påvirkninger af vandløbsprofilet og mange andre natur- og kulturbetingede påvirkninger. Smådyrsfaunaens sammensætning bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser fra 1 til 7, som hver svarer til en bestemt fordeling af arter mellem forureningsfølsomme og forureningstålende arter. Faunaklasse 7 er den bedste, med forekomst af forureningsfølsomme arter, og faunaklasse 1 den dårligste tilstand, præget af forureningstålende arter og fravær af forureningsfølsomme arter. Der er redegjort nærmere for sammenhængen mellem miljømål og DVFI i bilag 2. De målsatte vandløb i Roskilde Kommune skal opfylde målet om god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 5-6. Enkelte strækninger betegnes som stærkt modificerede. Det drejer sig hovedsageligt om rørlagte strækninger, samt Hove Å s forløb gennem rørsumpen efter Gundsømagle Sø. Målsætningen er fastlagt som godt økologisk potentiale (se Bilag 2) Af de i alt ca. 130 km offentlige vandløb i Roskilde Kommune er ca. 90 km. omfattet af Vandplanens mål. Den nuværende økologiske tilstand i vandløbene i Roskilde Kommune som den er angivet i Vandplanen fremgår af figur 1. I en fjerdedel af de målsatte vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune beskrives tilstanden i Vandplanen som god økologisk tilstand. Det gælder f.eks. Skensved Å og delstrækninger af Værebro Å, Gedebæksrenden, Daruprenden, Syvbækken, Viby Å, Bregnetved Å og Skovbækken. Halvdelen af vandløbsstrækningerne har en moderat økologisk tilstand. Disse strækninger er således relativt tæt på miljømålet. Det er bl.a. nogle af disse strækninger, der er omfattet af vandplanens indsatsprogram. I 16 % af de målsatte strækninger beskrives den økologiske tilstand som dårlig eller ringe. 8

9 Figur 1 Nuværende økologisk tilstand for vandløb i Roskilde Kommune i henhold til vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 9

10 Miljømål for vandløb der skal opfyldes i planperioden Miljømålene skal ikke opfyldes i alle kommunens 90 km. målsatte vandløb i denne vandplan-periode inden Ifølge Vandplanerne er tidsfristen for målopfyldelse udsat for - vandløb, hvor tilstanden ikke kendes, - rørlagte vandløb øverst i vandløbssystemer, - vandløb, hvor hovedårsagen til manglende målopfyldelse vurderes at være udledning af spildevand fra spredt bebyggelse, hvor effekten af forbedret spildevandsrensning afventes. Vandplanens indsatsprogram for vandløb De statslige vandplaner pålægger med indsatsprogrammet kommunen at forbedre de fysiske forhold i vandløbene gennem en række helt specifikt angivne virkemidler. Staten har ved udarbejdelse af indsatsprogrammerne vurderet og meldt ud, at de angivne specifikke virkemidler er de mest omkostningseffektive Vandløbsindsatsen kan helt generelt omfatte virkemidlerne: Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af faunaspærringer i vandløb Åbning af rørlagte vandløb Vandløbsrestaurering Kommunerne kan i princippet vælge at opnå miljømålene med andre virkemidler end de i vandplanen foreskrevne. Men i så fald skal kommunen kunne dokumentere, at alternative virkemidler er lige så omkostningseffektive. Eventuelle merudgifter skal kommunen selv afholde. Vandplanernes indsatsprogram foreskriver konkrete indsatser der direkte berører 23 km af de ca. 90 km målsatte vandløb i Roskilde Kommune. Medregnes strækninger opstrøms for faunaspærringer der fjernes, samt strækninger med stofbestemt indsats berøres i alt ca. 80 km vandløb i Roskilde Kommune. Indsatserne fordeler sig på følgende måde: Ændret vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsrestaurering: Fjernelse af faunaspærringer: Stofbestemt indsats: Åbning af rørlagte vandløb 11 vandløbsstrækninger på i alt ca. 22 km, 1 vandløbsstrækning på 1 km, 3 lokaliteter med 54 km opstrøms vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune overvågning af belastning med miljøfremmede stoffer på en strækning på ca. 3 km ingen indsats i denne planperiode Ændret vandløbsvedligeholdelse Ifølge vandplanerne er det nødvendigt at forbedre de fysiske forhold i en række vandløb, hvis de skal opfylde de fastlagte miljømål. For en stor del af vandløbene vil det være nok at ændre vandløbsvedligeholdelsen. En ændret vandløbsvedligeholdelse kan medvirke til, at vandløbet udvikler sig mere naturligt og derved kommer til at indeholde forbedrede levesteder for dyr og planter. Behovet for at ændre vedligeholdelsen er forskelligt fra vandløb til vandløb. For nogle vandløbsstrækninger vil der være behov for helt at ophøre med vedligeholdelse, for andre vil det være nok at reducere eller målrette den nuværende praksis. Indsatsprogrammet pålægger kommunen at ændre vedligeholdelsen på de udpegede strækninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde miljømålet. Kommunen skal helt konkret vurdere, hvordan den ønskede miljøtilstand i vandløbene opnås. Altså hvilken effekt forskellige ændrede vedligeholdelses-praksis vil have. Det skal understreges, denne vurdering samt den konkretet fastlæggelse af ændret vedligeholdelse ikke foretages på nuværende tidspunkt i denne 10

11 handleplan. Vurderingen foretages i tilknytning til hver enkelt af de 11 vandløbsstrækninger nævnt nedenfor og vist på kortet figur 2, på det tidspunkt som fremgår af tids- og rækkefølgeplanen i figur 3. Ændret vedligeholdelse har som mål at forbedre levevilkår for vandløbs-faunaen, og den hermed følgende forbedring af faunaindekset. Herudover kan ændret vedligeholdelse medvirke til reduktion af kvælstof- og fosfortilførslen til vandløb, søer og fjorde. Ifølge vandplanerne kan ændret vedligeholdelse samtidig have en positiv effekt på naturtyper og arter, omfattet af Natura 2000-planerne. Når den ændrede vedligeholdelse senere i planperioden skal fastlægges på lokale vandløbsstrækninger, vil Roskilde Kommune kontakte de lokalt berørte lodsejere og eventuelle andre interessenter, og gå i dialog om den konkrete indsats. Hermed søges lokale ønsker og idéer så vidt muligt inddraget i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Om muligt gennemføres besigtigelse af de berørte strækninger. Ændring af vandløbsvedligeholdelsen vil blive gennemført i henhold til reglerne om partshøring i Vandløbsloven og anden relevant sektorlovgivning såsom naturbeskyttelsesloven m.m. I private vandløb kan vedligeholdelsen ændres ved fastsættelse af bestemmelser om vedligeholdelsen. Hvis det gældende vandløbsregulativ for et offentligt vandløb ikke giver mulighed for at gennemføre den fornødne ændring af vandløbsvedligeholdelsen, skal kommunen evt. udarbejde et reguleringsforslag og revidere regulativet. I den forbindelse vil der være offentlige høringer og klageadgang efter vandløbsloven. Vandplanens indsatsprogram udpeger 11 vandløbsstrækninger på i alt 22 km hvor Roskilde Kommune 3 skal ændre vedligeholdelsen. Strækninger med ændret vedligeholdelse fremgår af kortet figur 2. Indsatsen omfatter følgende strækninger af kommunevandløbene: - Avnsørenden (1,7 km) - Hove Å opstrøms Gundsømagle Sø (to delstrækninger, i alt 4,9 km) - Gundsømaglerenden (0,2 km) - Maglemose Å v/ St. Valby (2,8 km) - Øde Hastruprenden (3,6 km) - Vandløb fra Brordrup (2,8 km) - Langvad Å / Skelbækken mellem kommunevandløb 20 og Syvbækken (2,2 km) - Syvbækken nedstrøms jernbanen (0,7 km) - Bregnetved Å/Magle Å v. Amager Huse (0,4 km) - Hastruprenden nedstrøms Snoldelev-Hastrup (0,6 km) Samt det private vandløb - Vandløb ved Birkelund (1,4 km) Indsatsen i grænsevandløbene Avnsørenden, Bregnetved Å, Vandløb fra Brordrup, Hove Å og Hastruprenden vil ske i samarbejde med nabokommunerne 3 Vandløbsstrækning på 1,4 km Vandløb ved Birkelund er et privat vandløb, hvor vedligeholdelsen forestås af bredejerne 11

12 Figur 2 Vandløbsindsatser i Roskilde Kommune i henhold til indsatsprogram i vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 12

13 Ændret vandløbsvedligeholdelse kan medføre, at arealer langs vandløbene i visse situationer bliver oversvømmet, ligesom drændybden i drænede arealer kan blive reduceret. Det kan medføre udbyttetab, som skal kompenseres. Reglerne for fastlæggelse af påvirkede områder, og for lodsejernes kompensation for udbyttetab via landdistriktmidler er endnu ikke fastlagt i bekendtgørelsesform. Det er således heller ikke fastlagt, om sådanne kompensationer kan revideres efter projektgennemførelsen. Staten har tilkendegivet, kommunen ikke må ændre vedligeholdelsen på en vandløbsstrækning, før konsekvensområde og kompensation til berørte lodsejere er fastlagt. Fjernelse af faunaspærringer Fysiske spærringer skal fjernes de steder, hvor de udgør en fysisk barriere for spredning af fisk og smådyr i vandløbet. Ifølge vandplanerne vil fjernelse af faunaspærringer i vandløb forbedre sammenhængen (kontinuiteten) i vandløbene og dermed forbedre mulighederne for udbredelse af dyreliv og planter i hele vandløbssystemet. Dette forbedrer i sig selv mulighederne for at leve op til målet om god økologisk kvalitet. Faunaspærringer har typisk sammenhæng med forskellige tekniske anlæg. Forbedringen kan ske enten ved at fjerne selve spærringen, eller ved at lave en faunapassage forbi spærringen. I den forbindelse vil der være udgifter til projektering, anlæg og eventuelt erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi, ulemper m.v. Omkostningen ved at fjerne spærringer vil variere meget, da det vil afhænge af bl.a. vandløbets størrelse, faldhøjde og type af spærring. Vandplanens indsatsprogram udpeger 3 faunaspærringer på vandløb i Roskilde Kommune der skal fjernes Hove Å ved Gundsøgård (opstemning af Gundsømagle Sø) Hove Å ved Hegnstrup (mindre opstemning målebygværk) Opstemning af Store Kattinge Sø to spærringer. Stemmeværket ved Gundsømagle Sø vil sandsynligvis skulle suppleres med et stryg eller omløb ellers vil vandstanden i Gundsømagle Sø ikke kunne opretholdes i henhold til gældende regulativ. Der vil være tale om et omfattende og dyrt projekt. Roskilde Kommune forudsætter, at miljømålene kan opnås ved at fjerne den ene af de to faunaspærringer som udgør opstemningen af Store Kattinge Sø. Dette realiseres i samarbejde med Lejre Kommune. Det forudsættes, at staten etablerer en ordning til finansiering af projektering, anlæg og erstatninger i forbindelse med fjernelse af faunaspærringer. Ordningen påtænkes finansieret af fiskefonds-midler. Vandløbsrestaurering Ifølge virkemiddelkataloget anvendes vandløbsrestaurering i vandløb med manglende målopfyldelse på grund af meget ringe fysisk tilstand. Udlægning af gydegrus og sten og eventuelt bearbejdning af brinker og profil på egnede steder vil forbedre de fysiske forhold og den fysiske variation og skabe det fysiske grundlag for målopfyldelse. I særlige tilfælde kan genslyngning være nødvendigt, f.eks. ved fjernelse af en spærring eller ved åbning af et rørlagt vandløb. Vandplanens indsatsprogram pålægger Roskilde Kommune at gennemføre restaurering af en delstrækning af Syvbækken på ca. 700 m, hvor den løber langs med og for foden af en banedæmning. Strækningen er pålagt restriktioner af BaneDanmark af hensyn til sikkerheden for togdriften. Både fjernelse af faunaspærringer og vandløbsrestaurering vil blive gennemført i henhold til vandløbslovens bestemmelser og anden fornøden sektorlovgivning såsom naturbeskyttelsesloven m.m. Indsatserne kan i henhold til vandløbsloven gennemføres i både offentlige og private vandløb. I den forbindelse skal der gennemføres høring af bred-ejere og offentlig høring og der vil være klageadgang efter vandløbsloven 13

14 Prioritering og realiseringsrækkefølge Vandplanernes indsatsprogrammer er udarbejdet med henblik på at sammensætte et omkostningseffektivt indsatsprogram, sådan at der opnås målopfyldelse med den lavest mulige omkostning. For at opnå en høj omkostningseffektivitet i vandløbsindsatserne i Roskilde Kommune er det i vandhandleplanen som udgangspunkt valgt at samle indsatserne, så sammenhængende indsatser kan igangsættes og så vidt muligt gennemføres samtidigt. Prioritering/realiseringsrækkefølgen af indsatser er som udgangspunkt fastlagt på baggrund af følgende kriterier: 1: Projektindsatser prioriteres gennemført før ændret vandløbsvedligeholdelse 2: Afstemning/koordinering med nabokommuner omkring indsatser i grænsevandløb 3: Omkostningseffektivitet hvad angår effekter for længere vandløbsstrækninger eller hele vandløbssystemer 4: Synergi med Natura2000-planen 5: Nærhed af indsatser (herunder regulativmæssig sammenhæng og evt. mulighed for at pulje indsatser indenfor samme kategori) Med projektindsatser menes fjernelse af faunaspærringer og restaurering af vandløb. Prioriteringskriterierne har ført til Tids- og rækkefølgeplanen som fremgår af figur 3. Da indsatserne skal gennemføres inden for en kort periode, og da indsatserne forventes at variere meget med hensyn til kompleksitet og omfang, er tidspunktet for igangsættelse af den enkelte indsats ikke angivet præcist. Dette giver en større fleksibilitet i planlægningen af arbejdet. Den prioriterede rækkefølge kan blive ændret i den endelige vandhandleplan. Igangsættelse og gennemførelse af indsatsen er betinget af, at Roskilde Kommune opnår tilsagn fra staten om finansiering. Tids- og rækkefølgeplanen er foreløbig og retningsgivende. Om muligt vil forberedelserne til igangsættelse blive iværksat allerede fra slutningen af

15 Figur 3 Tids- og rækkefølgeplan for prioriteret igangsættelse af indsatser i h. t. vandplanerne Prioriteret og puljet indsats: Indsatser med samme nr. forventes igangsat samlet Fjernelse af faunaspærring: Ændret vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsrestaurering: Stofbestemt indsats: Forventet igangsættelse: Indsats Berørte vandløb, jf. kort Hove Å, stemmeværk Gundsøgård 1) 1 Hove Å, spærring Hegnstrup 1) 2* Langvad Å, spærringer v. St. Kattinge Sø 2) 2 Skelbækken/Langvad Å, Ramsødalen 3) 2* Vandløb fra Brordrup 4) 3* Hastruprenden 5) 4* Avnsørenden 6) 5 Maglemose Å 6 Syvbækken, langs jernbanen 7) 6 Syvbækken, nedre strækning 7* Bregnetved Å 8) 8* Hove Å, Hove Overdrev/Katrinebjerg 9) 8 Gundsømaglerenden 8* Vandløb v. Birkelund (privat) 10) 9 Øde Hastruprenden 10* Hove Å, opstrøms Østrup 11) *) berører grænsestrækninger prioritering koordineret med nabokommunerne og indsatserne vil efterfølgende også blive koordineret. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Eventuel synergi i henhold til planlagt vådområde (Salmose) umiddelbart nedstrøms skal undersøges nærmere. Etablering af faunapassage mellem Langvad Å-systemet og fjorden vil blive udført i samarbejde med Lejre Kommune. Synergi i henhold til Natura 2000 Plan for Ramsø Mose skal undersøges nærmere. Kort delstrækning grænse til Lejre Kommune. Størstedelen er grænse til Solrød Kommune, hvor vandløbet fortsætter som Møllebæk. Kort strækning nederst på vandløbet grænse til Egedal Kommune Strækningen forløber langs jernbanen ejes/bestyres af Bane Danmark. Grænse til Lejre Kommune. Høje Taastrup- og Egedal Kommune. Eventuel synergi i henhold til planlagte fosfor-ådale på strækningerne samt i henhold til den stofbestemte indsats skal undersøges nærmere. Privat vandløb (uden regulativ) mellem Høje Taastrup Kommune og Roskilde Kommune. Dibenzotiophen (PAH), Octylfenol, 4-tert-oktyfenol. Nærmere afklaring og undersøgelser iværksættes efter aftale mellem Roskilde Kommune/Egedal Kommune/Region Sjælland. Eventuel synergi med planlagt fosfor-ådal og ændret vedligeholdelse på strækningen skal undersøges nærmere. 15

16 2.2. Indsatser og prioriteringer - søer Miljømål for søer: Ifølge statens vandplan skal søer som udgangspunkt opnå god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra klorofyl a-koncentrationen i søerne, som varierer efter søens type. I de kalkrige, dybe, ferske søer skal klorofyl a-koncentrationen være lavere end i de lavvandede søer, for at målet er opnået. Vandplanerne opstiller specifikke miljømål for 9 søer i Roskilde Kommune. To søer i tidligere grusgrave ved Darup og ved Kamstrup har nu god økologisk tilstand, og skal derfor opfylde målet høj økologisk tilstand. De resterende 7 søer skal opfylde målet god økologisk tilstand. Søernes nuværende økologiske tilstand fremgår af kortet, figur 4 Figur 4 Nuværende økologisk tilstand for søer i Roskilde Kommune 16

17 Indsatser og virkemidler: Der er i Vandplanerne ikke fastlagt specifikke indsatser i form af sørestaurering overfor søer i Roskilde Kommune i denne planperiode. Ifølge vandplanerne forventes det, at søernes økologiske tilstand forbedres som følge af de øvrige specifikke og generelle virkemidler, der medvirker til at nedsætte fosforbelastningen af vandområderne generelt. Det er især etableringen af fosfor-ådale og 10 m randzoner langs søer og vandløb der vil have denne effekt. Men også indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme bidrager til reduktion af fosforbelastning af søerne. Men på grund af en række forhold, blandt andet den interne belastning med fosfor, regner vandplanerne ikke med at miljømålene kan blive opfyldt i denne planperiode, hvorfor målopfyldelsen er udsat. Fosfor-ådale Arealer i ådale, som periodevis oversvømmes når vandløbene løber over deres bredder, kan fjerne fosfor (P) fra vandløbene. Dermed reduceres fosforbelastningen af de søer, der ligger nedstrøms vådområderne. I statens vandplaner er etablering af fosfor-vådområder rettet mod fosforfjernelse i oplandet til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt i planperioden. For Roskilde Kommunes vedkommende skal der ifølge Vandplanen etableres fosfor-ådale i oplandet til Gundsømagle Sø samt i oplandet til Ll. Kattinge Sø og Kornerup Sø. De to sidstnævnte ligger på grænsen til Lejre Kommune. Oplandet til Gundsømagle Sø berører udover Roskilde Kommune også Egedal, Høje Taastrup og Ballerup Kommune. Ifølge den statslige vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord skal der etableres fosfor-ådale på i alt 67 ha i oplandet, som beregningsmæssigt kan fjerne 1,3 tons P/år. Fosfor-ådals-indsatsen er efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, som ligner modellen for kvælstof-vådområder, idet koordinering og prioritering af indsatsen finder sted i de tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS). VOS udpeger i en såkaldt Fosfor- Vandoplandsplan (P-VOP) egnede lokaliteter for fosfor-ådale. VOS for Isefjord og Roskilde Fjord oplandet har marts 2012 vedtaget en P-VOP, der udpeger de vådområder, der kan opfylde oplandets fosfor-mål. Der er udpeget forslag til 22 ha fosfor-vådområder i oplandet til Gundsømagle Sø, heraf 7 ha i Roskilde Kommune. Der er udpeget forslag til 48 ha fosfor-vådområder i oplandet til Kattinge-søerne, heraf 28 ha i Roskilde Kommune. Lodsejerne på de foreslåede lokaliteter vil blive orienteret om udpegningerne i løbet af den offentlige debat om vandhandleplanen. Udgifter til forundersøgelse og gennemførelse af fosfor-vådområderne herunder kompensation til berørte lodsejere - afholdes af beliggenhedskommunerne og refunderes af Naturerhvervstyrelsen via landdistriktsmidler. Forberedelse af konkrete projekter foregår i tæt samarbejde med berørte lodsejere. Det undersøges i denne forbindelse, om der kan opnås synergieffekter gennem tilskud fra flere puljer. 17

18 3. Indsatser og prioriteringer fjordene Miljømål for Isefjord og Roskilde Fjord: Ifølge statens vandplaner omfatter miljømålet for kystvande både deres økologiske og kemiske tilstand. De marine vandområder i vandoplandet skal opnå miljømålet god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra ud fra dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs. Isefjord og Roskilde Fjord skal opfylde miljømålet god økologisk og kemisk tilstand. For at opnå en god økologisk tilstand skal dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs i Roskilde Fjord ligge på 4,1 meter for den ydre del og 3,0 meter for den indre del af fjorden. I vandplanen karakteriseres den økologiske tilstand som moderat i de ydre dele af i Roskilde Fjord, og ringe i de indre dele. Tidligere modelberegninger og den gennemførte basisanalyse har konkluderet, at det er nødvendigt at reducere tilledningen af kvælstof til Roskilde Fjord, hvis miljømålet god økologisk tilstand skal opnås. Indsatser og virkemidler: I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord betyder indsatsprogrammet i indeværende planperiode en samlet kvælstofreduktion til de to fjorde på i alt 328 tons kvælstof pr. år. Se indsatsprogrammet i Bilag 1 Det bemærkes, at en tilsvarende nødvendig reduktion af kvælstof gennem generelle virkemidler er udsat til næste planperiode. Størsteparten af kvælstofreduktionen i denne planperiode opnås gennem de generelle statslige virkemidler. De kommunale specifikke indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra spredt bebyggelse, reduktion af regnvandsoverløb mv. bidrager med en årlig kvælstofreduktion på lidt over 2 tons. Se afsnit 4 om spildvandsindsatsen Kvælstof-vådområder Ifølge vandplanens indsatsprogram skal kvælstofudledningen til Isefjord og Roskilde Fjord reduceres med 37,9 tons om året gennem etableringen af op til 335 ha vådområde i oplandet til fjordene. Vådområder bidrager til at reducere udvaskningen af kvælstof til de indre farvande. Desuden vil vådområder fremme naturtyper, som bidrager til artsdiversiteten i det åbne land. Kvælstof-vådområde-indsatsen blev igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, jf. aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet. Aftalen fastlægger administration, økonomi og rollefordeling mellem de involverede parter. Koordinering og prioritering af indsatsen sker i de tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS), som udarbejder VandOplandsPlaner (VOP) for indsatsen. I hovedvandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord blev VOS etableret i marts Styregruppen har vedtaget en kvælstof-vandoplandsplan (N-VOP), der udpeger de vådområder, der kan opfylde indsatsprogrammets krav om kvælstofreduktion i oplandet. N-VOP en er revideret en del gange, og foreligger på nuværende tidspunkt (foråret 2012) i Version 6.0. I N-VOP en er udpeget 5 vådområder, der etableres af oplandets kommuner, og indtil videre ét privat vådområde, der søges etableret af grundejeren. Vådområderne ligger i Holbæk, Lejre, Roskilde, Egedal, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommune. Status for vådområdeprojekterne er på nuværende tidspunkt (foråret 2012), at ét vådområde er under etablering, én forundersøgelse er afsluttet, to forundersøgelser er stadig i gang, og et vådområde venter på tilsagn om forundersøgelse. Se oplandskort, Figur 5 Roskilde kommune har ansvaret for vådområdet udpeget i Salmosen. Der er gennemført forundersøgelser, og der er skitseret et projekt, der lever op til kravene for kvælstoffjernelse. Der arbejdes p.t. på sagen. 18

19 Figur 5. Beliggenheden af de 5 kommunale og det ene private kvælstof-vådområde i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord Projektet i Lammefjorden er opgivet og erstattet af Tempelkrog Nord og Agersvold Enge. 19

20 4. Indsatser og prioriteringer - spildevand Der er i Vandplanerne i alt udpeget 5 oplande, der berører Roskilde Kommune, hvor der af hensyn til opfyldelse af målsætningen i vandløbene, skal gennemføres forbedret spildevandsrensning for den spredte bebyggelse (ejendomme i det åbne land). Indsatskravet/rensekravet er i alle oplandene SO (rensning for organisk stof m. nitrifikation). De udpegede oplande er: Isefjord og Roskilde Fjord opland: - opland til Hove Å's nederste strækning (nedstrøms målestation efter stemmeværk), (ca ejd.) - opland til Maglemose Å (nedstrøms St. Valby), herunder Kildemose Å's opland (ca ejd.) - opland til Himmelev Bæk (ca ejd.) berører også Høje Taastrup Kommune - opland til Gedebæksrenden (ca ejd.) Køge Bugt opland: - opland til Vildmoseløbet (nord for Snoldelev-Hastrup), (ca. 5-6 ejd.) berører også Greve- og Solrød Kommune Tallene i parentes angiver ca. antallet af berørte ejendomme beliggende i Roskilde Kommune. I alt drejer det sig om ca ejendomme. Se kortskitse, Figur 6 Vandplanernes indsatsprogrammer forudsætter, at forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme er gennemført i overensstemmelse med udpegningerne i den tidligere regionplan. Denne indsats betegnes som baseline-indsatsen. Denne baseline-indsats mangler at blive gennemført i oplande der omfatter ca. 350 ejendomme i den sydlige del af Roskilde kommune. Det er en forudsætning for opfyldelse af målsætningen i vandløbene at baseline-indsatsen gennemføres. Baseline-indsatsen omfatter ejendomme i oplandet til Havdrup Mose, som er omfattet af en Natura handleplan. Tidsplan for realisering af indsatserne. Roskilde Kommune er ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen der svarer til realisering af baselineindsatsen. Det forventes, at hovedparten op til af ejendommene kloakeres, mens de resterende ca. 130 ejendomme vil blive varslet påbud om forbedret rensning. Oplandet til Vildmoseløbet, der er medtaget i Vandplanen for Køge Bugt og som er beliggende i den sydlige del af kommunen vil blive indarbejdet i dette spildevandsplantillæg. Tillægget til spildevandsplanen forventes vedtaget inden udgangen af 2012 og påbudsvarsler udsendt umiddelbart herefter. Under denne forudsætning forventes kloakering og etablering af minirenseanlæg at kunne gennemføres i De øvrige oplande, der er udpeget i henhold til Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord opland med krav om forbedret spildevandsrensning for spredt bebyggelse, vil blive indarbejdet i forbindelse med den generelle revision af Roskilde Kommunes spildevandsplan, der pt. pågår og som forventes færdiggjort og vedtaget medio Hovedparten af de omfattede 70 ejendomme forventes at skulle have meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen. Det er skønnet, at påbud kan være meddelt disse 70 ejendomme, og myndighedsforhold afklaret medio Roskilde Forsyning har vurderet, at en forceret etablering af minirenseanlæg vil kunne lade sig gøre inden Men anlægsudgifterne vil nok overskride Roskilde Forsynings sædvanlige årlige anlægsbudget. Finansiering af anlæggene vil således kunne udløse en forøgelse af afledningsbidrag med ca. 10%. Øvrige spildevandsforhold: Der er i Vandplanerne ikke peget på indsatser i Roskilde Kommune overfor renseanlæg og regnvandsbetingede udløb. 20

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere