Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode"

Transkript

1 Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode

2 2

3 Sorø Kommune Vandhandleplan Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold Resumé af de statslige vandplaner Indledning Vandløb Spildevandsindsatsen Forholdet til anden relevant planlægning Retningslinjer Kolofon Udarbejdet af Sorø Kommune. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommuner og kommunens Grønt Forum. Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner. Fotos: Forside og bagside fotos af Tude Å. Copyright Teknik og Miljø, Sorø Kommune. 3

4 1.0 Planens indhold Vandhandleplan for Sorø Kommune er en plan til realiseringen af de statslige vandplaner for 1. planperiode ( ). På grund af 5 års forsinkelse i vedtagelsen af de statslige planer, udsendt 30. oktober 2014, så skal handleplanen for Sorø Kommune først være vedtaget 30. oktober Vandhandleplan for Sorø Kommune vedrører alene tilrettelæggelse af vandløbsindsatsen. Dette er en reduktion i forhold til tidligere udkast til en kommunal handleplan, hvor indsats for spildevand, grundvand og vådområder blev omtalt. Naturstyrelsen har præciseret, at selve spildevandsindsatsen håndteres i kommunernes spildevandsplaner, vandindvindingsindsatsen i forbindelse med løbende revision af indvindingstilladelser og vådområder beror på en særlig aftale (påbegyndt i 2012). Sorø Kommune afvander til to vandområder, så kommunen er omfattet af to vandplaner - henholdsvis 2.1 Kalundborg og 2.5 Smålandsfarvandet (figur 3.0.1). Da vandplanerne går på tværs af kommunegrænser, så har Sorø Kommune koordineret med Holbæk, Ringsted, Næstved, Slagelse og Kalundborg kommuner, hvor det har været påkrævet i forbindelse med udarbejdelse af vandhandleplanen. Vandhandleplanen har været i høring hos kommunens Grønt Forum. Sorø Kommunes vandhandleplan v er godkendt af Teknik og Miljøudvalget den 1.. september

5 2.0 Resumé af de statslige vandplaner - for vandområderne 2.1 Kalundborg og 2.5 Smålandsfarvande farvandet De statslige vandplaner er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ), som skal udmøntes ved kommunale vandhandleplaner. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år 2015 eller senest i Virkemidlerne er bl.a.: at fjerne spærringer, genåbne rørlagte vandløb og restaurere vandløbsstrækninger, at forbedre spildevandsrensning, sikre regnbetingede udløb og kloakering i det åbne land, at regulere indvindingstilladelser og udpumpe grundvand, at etablere nye vådområder for at reducere udledningen af kvælstof og fosfor. Statens vandplaner indeholder en redegørelse og et konkret indsatsprogram for hvert vandområde med tilhørende opland. Indsatsprogrammet refererer til EU s vandrammedirektiv, hvor de grundlæggende foranstaltninger til at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet er implementeret via fællesskabslovgivningen i den nationale lovgivning. Vandplanernes indsatsprogram er derfor supplerende indsatser til opfyldelse af miljømålene indenfor hvert enkelt vandområde. Desuden indeholder vandplanerne retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager indenfor hovedvandoplandet. Retningslinjerne er indsat i kap Sorø Kommune er omfattet af Hovedopland 2.1 Kalundborg og Hovedopland 2.5 Smålandsfarvandet (se figur 3.0.1). De to vandplaner, som Sorø Kommune er omfattet af, kan ses her: Vandplan_Kalundborg Vandplan_Smålandsfarvandet De præcise oplysninger om tilstandsvurdering, miljømål og indsatsbehov for vandområder i oplandet til Kalundborg og Smålandsfarvandet kan findes i Miljøministeriets digitale kortværk SagsGIS_2014 (findes på ). 5

6 2.1 Indsatskrav I Sorø Kommune er der ca. 190 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 30 km er grænsevandløb og ca. 20 km er rørlagte vandløb. Derudover er der et stort antal private vandløb. Statens indsatsprogram for vandløbsstrækninger i Sorø Kommune er: Restaurering langs ca. 600 m vandløbsstrækning Åbning af rørlagte vandløb langs ca. 360 m vandløbstrækning Fjernelse af en spærring I denne vandhandleplan tilrettelægges kommunens vandløbsindsats. Udover den kommunale vandløbsindsats jf. indsatskravene på vandløb i 1. planperiode, har regeringen truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af vandløbsbræmmer. Der skal herudover også ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. I vandoplandet til Smålandsfarvandet er der udpeget fosfor-vådområder opstrøms visse søer. Opstrøms Tystrup Sø skal etableres ca. 292 ha vådområder i Sorø, Ringsted og Næstved kommuner. Vådområderne skal bidrage til at reducere fosfortilførslen til Tystrup Sø med 5832 tons fosfor (P) årligt. Den tidligere P- indsats i oplandet til Kongskilde Møllesø i Sorø Kommune er udgået. Fosfor-indsatsen er påbegyndt i foråret 2012 og beror på en særlig aftale som tovholdes af kommunerne i styregrupper for hvert vandopland (VOS). Indsatskravet til spildevandsrensning i det åbne land i Sorø Kommune er 580 ejendomme i 1. planperiode, hvor der er fristforlængelse pga. de udskudte vandplaner til 31. oktober Supplerende indsats for to regnbetingede udløb (overløb) fra renseanlæg skal fordeles over perioden Spildevandsindsatsen håndteres med kommunernes spildevandsplaner. Sorø Kommune har ingen indsatser for søer, grundvand eller kvælstof-vådområder i 1. planperiode. 6

7 3.0 Indledning I denne vandhandleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandopland nr. 2.1 Kalundborg og nr. 2.5 Smålandsfarvandet og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Sorø Kommunes geografiske område på land. Da vandoplande følger vandskel og ikke kommunegrænser har Sorø Kommunes indgået et samarbejde med nabokommunerne hhv. Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Ringsted og Næstved Kommuner. Vandoplandsstyregruppen (VOS) til Smålandsfarvandet har ligeledes indgået i den tværfaglige koordinering. Figur 3.0.1: Hovedvandoplande og nabokommuner Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK nr af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 31a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde: Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5), Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3), Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk.2). 7

8 Der er foretaget strategisk miljøvurdering af de statslige vandplaner. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Når handleplanen alene gengiver de statslige vandplaners foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009). Vandhandleplanen for Sorø Kommune skal derfor ikke miljøvurderes. 3.1 Offentlighedsfasen og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk.2. Vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Kommunens råderum i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. Sorø Kommune lægger stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. Forslag til den første Vandhandleplan for Sorø Kommune har været fremlagt i offentlig høring fra den 22. juni til den 31. august Hvidbog er udarbejdet og fremlagt til politisk behandling i efteråret Den reviderede vandhandleplan for Sorø Kommune indeholder færre indsatser i vandløbene i overensstemmelse med de reviderede statslige vandplaner for 1.planperiode, som udkommet i december Kommunens vandhandleplan har været sendt i fornyet 12 ugers høring fra 4. april til 10. august Hvidbog er udarbejdet og fremlagt til politisk behandling den 1. september Spildevandsafsnittet er genindsat efter høringen, da den geografiske placering af indsatserne skal fremgå af vandhandleplanen. 8

9 Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil der den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. MML 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. 9

10 Ny opdateret basisanalysen fra 2014: Naturstyrelsen offentliggjorde den 7. februar 2014 basisanalysen for vandområdeplanerne, der skal gælde for perioden Det samlede antal målsatte km vandløb er blevet reduceret. Den nye udpegning af vandløb er sket ud fra en konkret vurdering af vandløbenes naturpotentiale i form af faldforhold, slyngningsgrad og fysisk indeks. Ny data har vist, at en række vandløb og søer nu vurderes at have målopfyldelse. Dette har betydet, at indsatser vedrørende disse vandområder udgår af vandplanerne for perioden Endeligt er det blevet fastslået, at tilstanden for sammensætningen af smådyr i de såkaldte blødbundsvandløb ikke kan vurderes ud fra DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks). Der fastlægges derfor ikke indsatser i denne type vandløb, før der er udviklet et nyt indeks (se Tabel 3.0.2). Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder hvordan og målsætningerne i vandplanen derved opfyldes. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. tabel højst være en svag afvigelse. Afvigelser i forh. t. uforstyrret tilstand Naturlige vandområder Økologisk kvalitetsklasse Kunstige/ stærkt modificerede vandområder Ingen/ ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Tabel : Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (EQR) Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (baseret på Dansk Vandløbs-faunaindeks, DVFI) jf. tabel

11 Vandløbstype Miljømål Økologisk tilstand Mål for faunaklasse Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand Kan ikke vurderes derfor ingen indsats Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Tabel : Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand. Fastlæggelse af konkrete mål for en grundvandsforekomsts kvantitative tilstand skal ske således, at de tilknyttede vådområder og terrestriske økosystemer kan opfylde deres miljømål. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % og % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimums-vandføringen, der accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysiskkemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. 11

12 Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske dvs. forureningsmæssige tilstand. Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 1. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer afhængig af indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og for vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. For spærringer kan kommunerne vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. Og der er en vis frihed i valg af løsninger hvad angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering. Kommunerne skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. Kommunernes ansvar er at lave en handleplan indenfor den opstillede tidsfrist på et år efter vedtagelsen af vandplanerne, som ikke strider mod vandplanernes mål dvs. inden den 1. oktober I relation til ansvarsfordelingen henvises i øvrigt til kodeks for samarbejdet mellem staten og kommunerne på miljøområdet. Heri understreges betydningen af, at kommunerne bidrager til opfyldelse af de overordnede miljøpolitiske målsætninger og indgåede aftaler med regeringen samt lever op til de lovgivningsmæssige forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til EU s regulering på miljøområdet. Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet. 12

13 4.0 Vandløb I Sorø Kommune er der ca. 190 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 30 km er grænsevandløb og ca. 20 km er rørlagte vandløb. Derudover er der et stort antal private vandløb inkl. grøfter og rørledninger. De offentlige vandløb vedligeholdes af Sorø Kommune og de private vandløb vedligeholdes af lodsejere. Flere af vandløbene i Sorø Kommune opfylder ikke målsætningerne i vandplanerne. Der skal derfor gennemføres indsatser for at opnå øget biodiversitet og forbedre vandkvalitet på en række vandløbsstrækninger. Vandplanerne stiller krav om, at et vandløbs målsætning opnås ud fra virkemidler som fysisk forbedring, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer. De forskellige indsatser er fastlagt i vandplanerne for 1. planperiode på konkrete vandløbsstrækninger og beskrevet i virkemiddelkataloget. Det tidligere virkemiddel ændret vedligeholdelse er udgået som indsats i 1. planperiode. Vandløb udpeget som kunstige eller stærkt modificerede skal opnå et godt økologisk potentiale. Alle vandløb skal opnå god kemisk tilstand. Vandløbenes kemiske tilstand vurderes ud fra en række prioriterede stoffer ifølge vandrammedirektivet, samt stoffer for hvilke der på EU-fællesskabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav. Vandplanernes indsatsprogram skal være iværksat tidligst muligt efter de kommunale handleplaner foreligger. En bevillingskrævende indsats betragtes som iværksat, hvis der er indsendt ansøgning om forundersøgelse sendt senest 31. december Status for administrationsmodellen for vandløbsområdet kan løbende ses på Vandprojekter 4.1 tilstand i Sorø Kommunes vandløb I vandplanerne beskrives vandløbene økologisk tilstand og deres målsætning. Flere af kommunens vandløb har en dårligere tilstand end de er målsat til. Målsætningen for de vandløb, hvor der skal ske en indsats, er listet i tabel

14 Miljømål: Kvaliteten af et vandløb kan bestemmes ud fra den smådyrsfauna, der lever i vandløbet. Kvaliteten beregnes på baggrund af artssammensætningen og antal individer af en række bundlevende hvirvelløse smådyr, som dog er større end 0,5 mm, såsom døgnflue- og slørvingenymfer, vårfluelarver, børsteorme, snegle m.m. De forskellige arter af smådyr har forskellige krav til levestedets kvalitet. Det gælder både med hensyn til fysiske faktorer som bundlagets sammensætning af mudder, sand, grus eller sten og med hensyn til vandets kemiske forhold. Resultatet udtrykkes som en DVFI (Dansk Vandløbs Faunaindeks) værdi mellem 1 og 7. Værdiskalaen er faldende, så 7 er den bedste tilstand og 1 er den dårligste. Sammenhængen mellem målsætningerne og de tilhørende faunaklasser er vist på figur Dårlig vandkvalitet skyldes oftest, at vandløbene får tilført spildevand, især fra det åbne land. Men tilførsel af næringsstoffer fra landbruget kan også påvirke tilstanden i vandløbene. Mange vandløb lider under, at de er blevet rettet ud med dårlig fysisk tilstand til følge, samt at de bliver vedligeholdt for meget, til at der kan etableres en høj biodiversitet. Desuden er flere vandløb rørlagte eller har spærringer der forhindre passage for vandløbsfaunaen. I de vandløb, hvor der skal ske en indsats, ligger tilstanden lige fra faunaklasse 4 op til 7. I Vandløb nr i Broby Vesterskov (intet NYK nr.) er tilstanden god og målsætningen udtrykt ved DVFI er opfyldt. Men en spærring i vandløbet hindrer vandløbsdyrs og planters frie passage. Tilstanden for de vandløb, hvor der skal ske en indsats, er listet i nedenstående tabel Nuværende Miljømålsætning Vandløb i 2.5 Smålandsfarvandet økologisk faunaklasse økologisk faunaklasse tilstand tilstand Vandløb nr Broby Vesterskov (intet NYK nr.) God 5 God 5 Vandløb nr Vester Broby (NYK48456) Høj 7 Høj 7 Vandløb nr nedre del Nordlundgård (NYK48308) God 6 God 6 Vandløb nr nord ved Gulager (NYK37873) Moderat 4 God 5 Vandløb nr syd ved Gulager (NYK42371) Moderat 4 God 5 Tabel : 1: Miljømål og økologisk tilstand af vandløb i Sorø Kommune, mune, hvor der skal ske en indsats. 14

15 4.2 vandløbsindsatser ndsatser Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram for vandløb i 1. planperiode betyder, at der er fastlagt krav om følgende tiltag på vandløbsstrækninger i Sorø Kommune: Der er krav om fjernelse af 1 spærring. På ca. 600 m vandløbsstrækninger, er der krav om restaurering af vandløb. På ca. 359 m vandløbsstrækninger, er der krav om åbning af rørlagte vandløb. Indsatskrav og antal meter på vandløbsstrækningerne, hvor indsatsen skal gennemføres, er vist i tabel Indsatsområdernes geografiske placering på de konkrete vandløbsstrækninger er vist på figur Indsatsen for forbedring af de fysiske forhold i vandløb er i vandplanerne bl.a. fokuseret på de vandløb, der repræsenterer de største naturværdier. Der er derfor udskydelse af tidsfrist på fysisk forbedring af vandløb på en del af de øvrige målsatte vandløb i Sorø Kommune. Til de kommende planperioder vil der blive tilvejebragt et fagligt grundlag for at prioritere, hvor en yderligere indsats bør foretages. Regeringen forventes på den baggrund at træffe beslutning om yderligere vandløbsindsatser i de næste planperioder. Der er ingen vandløbsindsatser i vandopland 2.1 Kalundborg i 1. planperiode. Vandløb i 2.5 Smålandsfarvandet Genåbning af Restaurering Fjernelse af rørlag lagt t vandløb (m) (m) spærring ring (stk.) Vandløb nr Broby Vesterskov (intet NYK 1 nr.) Vandløb nr Vester Broby (NYK 48456) 186 Vandløb nr nedre del Nordlundgård 173 (NYK 48308) Vandløb nr nord ved Gulager (NYK ) Vandløb nr syd ved Gulager (NYK ) I alt Tabel : Indsatskrav og antal meter med indsatskrav på vandløb for vandløbstrækninger omfattet af vandplanerne i Sorø Kommune. Beskrivelse af vandløbs v andløbsind indsatser i 2.5 Smålandsfarvandet Indsatserne ligger alle i Suså-systemet hvilket omfatter Susåen med sidevandløb. 15

16 Indsatsen i vandløb nr i Broby Vesterskov er en spærring, der skal fjernes. Spærringen findes på en vandløbsstrækning der ligger i skov, og er klassificeret som privat vandløb. Indsatsen i vandløb nr Vester Broby er genåbning af rørlagt vandløb. Vandløbsstrækningen, der gennemløber åben mark vest for Molsdysse, har et svagt fald og beskeden vandføring. Vandløbsstrækningen, der skal genåbnes på en 186 m lang strækning, er klassificeret som privat og er beliggende på én og samme matrikel. Indsatsen i vandløb nr nedre del ved Nordlundgård er genåbning af rørlagt vandløb. Vandløbsstrækningen der gennemløber åben mark i Susådalen har et fint fald og god strøm. Vandløbsstrækningen, der skal genåbnes på en 173 m lang strækning, er klassificeret som privat og er beliggende på én og samme matrikel. I den nordlige del af vandløb nr ved Gulager skal en ca. 134 m lang strækning restaureres. Vandløbet er klassificeret som privat og er på strækningen omgivet af skov. I den sydlige del af vandløb nr ved Gulager består indsatsen i restaurering af en ca. 466 m lang strækning. Vandløbet er klassificeret som privat og er på strækningen omgivet af skov. 16

17 Figur : Kort over indsatskrav i Susåsystemet i Sorø Kommune Virkemidler Naturstyrelsen har udarbejdet et virkemiddelkatalog, hvor vandplanernes forskellige virkemidler på vandløb er beskrevet: I. Vandløbsrestaurering II. Genåbning af rørlagte vandløb III. Fjernelse af fysiske spærringer i vandløb Vandløbsrestaureringerne vil i første planperiode bestå af mindre restaureringstiltag, såsom udlægning af gydegrus og sten samt tilretning af brinker og profil, mens egentlige genslyngninger kun undtagelsesvis vil kunne blive relevante ved åbning af rørlagte vandløb og omkring en spærring. Rørlagte vandløbsstrækninger skal åbnes. De åbnede strækninger vil blive restaurerede som beskrevet ovenfor. Fysiske spærringer skal fjernes de steder, hvor der er en fysisk barriere for spredning af fisk og smådyr. Det kan ske enten ved at fjerne selve spærringen eller ved at lave en faunapassage forbi spærringen. I det følgende er en nærmere beskrivelse af virkemidlerne fra Naturstyrelsens Virkemiddelkatalog til brug for vandplanernes indsatsprogrammer for vandløb. I. Vandløbsrestaurering Virkemidlet skal indsættes i vandløb, hvor meget ringe fysisk tilstand forhindrer målopfyldelse. Der er allerede opnået forbedringer af tilstanden i mange vandløb ved simple restaureringsindgreb som udlægning af gydegrus og sten, samt tilretning af brinker og profil på egnede steder. I de fleste vandløb vil der på samme måde kunne skabes det fysiske grundlag for målopfyldelse. I særlige tilfælde kan en kunstig genslyngning vise sig nødvendig i forbindelse med andre virkemidler, eksempelvis ved fjernelse af en spærring eller ved genåbning af et rørlagt vandløb, hvor genslyngningen så indgår som en del af virkemidlet. I forbindelse med vandløbsrestaurering vil der være udgifter til f.eks. projektering, anlæg og erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi og evt. ulemper. Økonomien er meget variabel for enkeltstrækninger. 17

18 Udgiften til anlægsomkostninger vil afhænge af vandløbets størrelse (type 1-3). Vejledende overslag over udgifter til anlæg og projektering i kr. pr. km. restaureret vandløb er: Restaurering Min. Middel Max. kr. pr. km Type Type Type Restaureringsprojekter skal inden realiseringen godkendes af staten på baggrund af konsekvensredegørelse og kort. Udgifter til projektering, anlæg og erstatning for arealafståelse og nedgang i ejendomsværdi afholdes af staten. Vandløbsregulering og -restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projekterne forudsætter tilladelse efter 17 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Offentliggørelse, høring og klagemuligheder sker bl.a. i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007). II. Genåbning af rørlagte vandløb Virkemidlet skal bruges for at opnå god økologisk tilstand i rørlagte vandløb og på opstrømsliggende strækninger. Vandløb, der i dag er rørlagt, genåbnes for at sikre levesteder for vandløbsdyr og planter på strækningen, og for at skabe fri passage for vandløbsdyr til og fra andre åbne vandløbsstrækninger. I forbindelse med genåbninger skal der skabes gode og varierede fysiske forhold i de nye vandløb. Derfor indgår i genåbningen normalt en udlægning af grus/sten og i visse tilfælde også genslyngning af vandløbet. I forbindelse med åbning af rørlagte vandløb vil der være udgifter til f. eks. projektering, anlæg og erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi og evt. ulemper. Der er anlægsomkostninger i form af gravearbejde og udlægning af grus. For større projekter vil udgiften primært være bestemt af generelle markedspriser for jordarbejder, mens den for mindre projekter er mere påvirket af logistik og lokale forhold, eksempelvis terrænforhold. Udgiften til anlægsomkostninger vil afhænge af vandløbets størrelse (type 1-3). 18

19 Vejledende overslag over udgifter til anlæg og projektering for genåbning af de tre vandløbstyper i kr. pr. km. vandløb er: Genåbning Min. Middel Max. kr. pr. km Type Type Type Genåbningsprojekter skal inden genåbning godkendes af staten på baggrund af konsekvensredegørelse og kort. Udgifter til projektering, anlæg og erstatning for arealafståelse og nedgang i ejendomsværdi afholdes af staten. Genåbning af et vandløb gennemføres efter vandløbsloven samt regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen. Offentliggørelse, høring og klagemuligheder sker i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007). Genåbning af vandløb er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 (nr. 11f). III. Fjernelse af fysiske spærringer i vandløb Virkemidlet sikrer kontinuiteten i vandløbene og er en forbedring af de fysiske forhold. Spærringer i vandløb er typisk menneskeskabte konstruktioner, der hindrer eller hæmmer spredningen af fisk og smådyr. Sikringen af kontinuiteten kan ske enten ved at fjerne selve spærringen eller ved at lave en faunapassage forbi den. Valget afhænger af de konkrete forhold. I forbindelse med fjernelse af spærringer vil der f.eks. være udgifter til projektering, anlæg og erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi og evt. ulemper. Omkostningen ved fjernelse af spærringer vil variere meget, idet det vil afhænge af bl.a. vandløbstype, faldhøjde og type af spærring. Vejledende overslag over udgifter pr. spærring til anlægs og projektering er: Kr. pr. spærring Min. Middel Max. Type Type 2, Type

20 Fjernelse af spærringer skal ske i henhold til Vandløbsloven samt Regulerings- og Restaureringsbekendtgørelsen med tilhørende offentliggørelses- og klagebestemmelser. Lovgivning og retningslinjer De generelle bestemmelser i vandløbsloven samt naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven mv., udgør reglerne for beskyttelse af vandløb. De fleste vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Desuden er der i vandplanen beskrevet en række retningslinjer, der understøtter indsatsprogrammet med supplerende foranstaltninger. Der henvises til vandplanerne for Smålandsfarvandet og for Kalundborg. Retningslinjerne fra nr. 16 til og med nr. 31 skal være med til at sikre opnåelse af god økologisk tilstand i vandløbene. Der henvises til Bilag 1 i kap for nærmere beskrivelse af retningslinjerne. Retningslinjerne har bindende virkning for Sorø Kommunes og andre myndigheders fysiske planlægning og administration, også i relation til behandling af konkrete sager. 20

21 4.3 Kommunens prioritering af vandløbsindsatsen Sorø Kommune har opstillet en realiseringsrækkefølge med forventet tidspunkt og udførelse for indsatserne i kommunens vandløb i 1. planperiode. Overordnet prioritering af virkemiddel Sorø Kommune har valgt at prioritere rækkefølgen af virkemidlerne, således at det virkemiddel prioriteres først, der generelt vurderes at være mest omkostningseffektivt/have den største positive effekt i vandløbene. Det har ført til følgende prioritering: 1. Genåbning af rørlagte vandløb 2. Restaureringer 3. Fjernelse af spærring Prioriteringskriterier Sorø Kommune har derefter prioriteret indsatserne i vandløbene med samme indsats ud fra en samlet vurdering efter nedenstående kriterier: Lodsejerpositivitet / få lodsejere, Potentielle konflikter (f.eks. infrastruktur, hyppige klager), Indsats teknisk ukompliceret, Andre kommuners evt. ønske om prioritering ved grænsevandløb, Vandløb som er meget tæt på målopfyldelse, Vandløb som er meget langt fra målopfyldelse, Vandløb med særlig høj målsætning, Vandløbets betydning for fisk, Evt. synergi med Natura 2000 plan, Evt. synergi mellem flere indsatser, Evt. synergi med vedligeholdelseshensyn. Tidspunkt for igangsættelse og udførelse I de følgende afsnit om de enkelte indsatser er vandløbsstrækningerne opført i den prioriterede rækkefølge, kommunen som udgangspunkt vil søge at udføre projekterne i. Men lodsejerhensyn og praktiske forhold ved projekteringerne kan medføre, at realiseringerne af projekterne ikke helt kommer til at følge prioriteringsrækkefølgen. Realisering af indsatserne og tidspunkterne for realiseringerne er desuden betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Kommunen har søgt og udført forprojekt til alle vandløbsindsatser. 21

22 Genåbning af rørlagte vandløb I tabel er oplistet de vandløbsstrækninger i Sorø Kommune, hvor der er indsatskrav om genåbning af rørlagt vandløb. På 2 strækninger har det vist sig, at vandplanens krav om indsats er fejlbehæftet, idet strækningerne allerede er åbnet. Prioritet Vandløb Forprojekt/ realisering* 1 Vandløb nr , nedre del ved Nordlundgård (NYK48308) / fra Vandløb nr Vester Broby (NYK48456) / fra 2015 Tabel Vandløb med indsats genåbning af rørlagt vandløb i prioriteret rækkefølge. Restaurering og spærring i vandløb I tabel er oplistet de vandløbsstrækninger i Sorø Kommune, hvor der er indsatskrav om restaurering af vandløb. Desuden er medtaget den strækning, som der er indsats for fjernelse af spærring på. Fjernelse af spærringen vil medføre et omfattende restaureringsarbejde i vandløbet. Prioritet Vandløb Udførelse 1 Vandløb nr nord ved Gulager (NYK37873) / fra Vandløb nr syd ved Gulager (NYK42371) / fra Vandløb nr i Broby Vesterskov (intet NYKnr.), spærring / fra 2015 Tabel Vandløb med indsats restaurering af vandløb (og spærring) i prioriteret rækkefølge. 22

23 5.0 Spildevandsindsatsen Vandplanernes formål i første planperiode er, at reducere mængden af organisk stof til vandløb og kystvande fra overløb fra fælleskloak også kaldet regnbetingede udløb. Indsatsen skal være medvirkende til, at forbedre vandmiljøet målt på baggrund af smådyrsfauna for vandløb og målt som ålegræsudbredelse i kystvandene. En indsats for de regnbetingede udløb er udpeget efter, at udledningen fra et delopland ikke må overstige 1 mg BI5* pr. liter ved udløbet fra oplandet. * BI5mod eller BOD er mængden af iltforbrugende organisk stof i vandmiljøet Spildevandsindsatserne for reduktion af organisk stof forventes ligeledes, at have en positiv effekt på udledningen af forurenende stoffer 2 (miljøfarlige stoffer) og bakterier til vandmiljøet. Indholdet af miljøfremmede stoffer i dyr, vand og sediment forventes, at blive reduceret i 2. planperiode. Dermed forventes den negative effekt af organisk stof, fosfor, kvælstof og miljøfarlige stoffer, at blive reduceret over tid. 5.1 Statens indsatsprogram for spildevand Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplanernes indsatsprogrammer. Vandplanernes virkemidler vedrører: Renseanlæg, Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak, Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme (åbne land). Sorø Kommune har ingen indsats for renseanlæg jf. vandplanerne. Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak Supplerende indsats for to regnbetingede udløb i Sorø Kommune skal som udgangspunkt gennemføres med en jævn investeringstakt over 5 år, i perioden , således at ca. 2/5 af det samlede indsatsbehov gennemføres i 1. planperiode. Det betyder, at Sorø Kommune har indsats til sikring af 1 regnbetinget udløb i 1. planperiode ( ). Det er kommunen, der konkret skal tage stilling til hvordan forbedringerne etableres optimalt. 23

24 Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme For den spredte bebyggelse er der i indsatsprogrammets bilag 2 angivet, hvor mange ejendomme i hver kommune, der er registreret med direkte udledning i BBR, som skal have forbedret rensning i 1. planperiode og de kommende planperioder. Der er imidlertid mange ejendomme, der ikke er korrekt registreret i BBR, disse ejendomme skal også have forbedret rensning i den udstrækning, der sker udledning fra disse ejendomme. Det kan typisk være ejendomme, der er registreret med kode 30 i BBR, nedsivning uden tilladelse. Kommunerne skal efter vandplanerne gennemføre 5 påbud/ alternativt kloakeringer pr indbyggere i kommunen pr. år. For Sorø Kommune betyder det, at der skal gennemføres påbud på 580 ukloakerede enkeltejendomme i det åbne land, som i dag har direkte udledninger til målsatte vandområder. Indsatsen skal være gennemført 22. december Retningslinjer De generelle bestemmelser i miljølovgivningen udgør de grundlæggende foranstaltninger med hensyn til at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet. I tilknytning til disse bestemmelser er der i vandplanerne beskrevet en række retningslinjer, der i henhold til miljømålslovens 25 understøtter det indsatsprogram med supplerende foranstaltninger, der er beskrevet i vandplanerne for at opnå god tilstand i alle vandforekomster. Retningslinjerne har bindende virkning overfor Sorø Kommunes og andre myndigheders fysiske planlægning og administration, også i relation til behandling af konkrete sager inden for hovedvandoplandene. For spildevand er det retningslinjerne fra nr. 6 til og med nr. 15 i kap Sorø Kommunes spildevandss pildevandsplan plan Sorø kommunes spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og indeholder nye initiativer og indsatsområder for spildevandsrensning. Planen er udarbejdet på grundlag af basisanalysen til vandplanerne, og tager højde for de nu vedtagne vandplanernes prioriteringskriterier og retningslinjer. Spildevandsplanen bygger på 3 hovedtemaer: Forbedring af vores vandmiljø, Kloakrenovering og klimatilpasning, Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift. Planen bygger på, at et velfungerende spildevandssystem er et naturligt og nødvendigt krav for at fastholde en høj sundhedstilstand i et udviklet samfund. 24

25 Det grundlæggende mål med spildevandsplanen i Sorø Kommune, er at sikre bortskaffelse af spildevand og regnvand på en sådan måde, at befolkningens sundhedstilstand ikke forringes og miljøet tilgodeses. I nyudstykninger skal håndtering af overfladevand og tagvand indtænkes i planlægningen, så det så vidt muligt undgås at regnvandet ledes til kloaksystemet. I udvalgte områder med fælleskloakering vil der komme løsninger til seperatkloakering, hvor overfladevand og tagvand håndteres lokalt ved rensning, nedsivning, udledning eller anvendelse som rekreativt element. Dermed bidrager regnvandet til øget natur og rekreativ værdi via anvendelse af f.eks. LAR løsninger (lokal afledning af regnvand). Disse løsninger skal også bidrage til en øget sikkerhed mod oversvømmelser ved ekstremregn. I Sorø Kommune er oversvømmelser efter ekstreme regnvejrshændelser sjældne. Indsatsen med at afskære tag- og overfladevand fra kloak vurderes at have synergieffekt med vandplanens indsats for færre overløb fra fælleskloak til søer og vandløb. Vandplanernes retningslinje nr. 15 angiver sideordnet prioriteringskriterier for kommunens planlægning af spildevandsindsatsen: a. Spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning, b. Spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand, c. Spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning, jf. undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens 16 og 19, d. Spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder). 5.3 Kommunens prioritering af spildevandsindsatsen Spildevandsrensning i det åbne land Prioritering og rækkefølge for kloakering i det åbne land fremgår i dag af kort på kommunens hjemmeside. Kommunen vil sørge for, at vandplanernes indsats for 580 ejendomme i det åbne land i 1. planperiode bliver præciseret med prioritering og rækkefølge i den kommende revision af spildevandsplanen. Regnbetingede udløb Prioritering af indsats for de regnbetingede udløb i perioden , er baseret på aktuel status for separatkloakering i oplandene til hhv. Niløse renseanlæg (udleder til Veddeløbet) og Ruds Vedby renseanlæg (udleder til Møllerenden). Begge overløb udleder til små vandløb med målsætning om god økologisk tilstand, beliggende i søopland til Tissø, i Hovedvandopland Kalundborg. I begge vandløb har Sorø Kommune indsats for ændret vedligeholdelse af vandløb. Vandløben er under observation for miljøfarlige forurenende stoffer og indgår i 25

26 statens overvågningsprogram for Anden vandløbsindsats ved overløbene er udsat til 2. planperiode. Overløbene ligger ikke indenfor Natura 2000-områder, men afvander til de internationale beskyttelsesområder hhv. nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å og nr. 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken. Overløbet ved Niløse Oplandet er seperatkloakeret. Sorø Kommunen vil følge op på status for separatkloakering i oplandet til Niløse renseanlæg påbegyndt af gl. Dianalund Kommune i 1995, således at alt regnvand er ude af spildevandssystemet inden Niløse renseanlæg er i spildevandsplanen planlagt nedlagt. Forsyningen vil etablere trykledning til Dianalund renseanlæg. Overløbet i Ruds Vedby Sorø Forsyning moniterer i 2012 på overløbet for at vurdere mængden og antallet af overløbshændelser. Ruds Vedby by er i den nuværende spildevandsplan planlagt separeret inden 2020, da det mindre renseanlæg i byen nedlægges og et større moderne anlæg etableres ved Skellebjerg. Hele Ruds Vedby og Dianalund vil blive koblet til det nye anlæg. Indsats for regnbetingede udløb fra Ruds Vedby renseanlæg vil derfor bliver håndteret i næste planperiode, i perioden Supplerende monitering på overløb Sorø Kommune og Sorø Forsyning moniterer i 2012 på 6 overløb fra fælleskloak. Moniteringen sker, for at kunne vurdere på mængden og antallet af overløbshændelser bl.a. jf. retningslinjerne til beskyttelse af badevandsområder. Moniteringen på overløb sker med henblik på den fremadrettede indsats i kommende planperioder. 26

27 6.0 Forholdet til anden relevant planlægning ng I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Figur 1: : Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 6.1 Kommuneplanen Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. 27

28 Vandplanerne for 2.1 Kalundborg og 2.5 Smålandsfarvandet giver ikke Sorø kommune anledning til en ændring i kommunens eksisterende kommuneplan da der sideløbende er udarbejdet ny kommuneplan. Overordnede udvikling (kommuneplankatalog) Kommuneplanen må ikke stride mod: en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs 36, stk.3 (planlovens 11 stk. 4, nr. 4). Vand- og naturplanlægningen får indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankataloget dog primært nok nedenstående punkter i planlovens 11a: 2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v., 10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder, 11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug, 12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, 13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder. Rammerne for lokalplaner Der kan foretages ændringer i rammer for lokalplanlægning som fremmer målene i vandplanerne herunder primært nedenstående punkter i planlovens 15: 3) ejendommes størrelse og afgrænsning, 6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, 15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom, 25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. Også lokalplaner skal være i overensstemmelse med vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Det kan ikke udelukkes, at administrationen af en eksisterende lokalplan med ikrafttræden af vandplanen kan komme i konflikt med vandplanens indhold. Her er det imidlertid op til den enkelte kommune og det konkrete tilfælde, hvorledes det i givet fald skal løses. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil kommunen eksempelvis kunne give dispensation, såfremt betingelserne i planlovens 19 er opfyldt, overtage en ejendom på grundlag af planlovens 48 og 49, ændre lokalplanen efter planlovens bestemmelser herom og foretage ekspropriation med henblik på opfyldelse af lokalplanens formål efter planlovens

29 6.2 Vandforsyningsplan Af vandforsyningslovens 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. Sorø Kommune har ingen samlet vandforsyningsplan, men kommunen har påbegyndt registreringerne som skal danne grundlaget for vandforsyningsplanen. Vandplanerne for 2.1 Kalundborg og 2.5 Smålandsfarvandet giver anledning til at Sorø Kommune i 2015 udarbejder en vandforsyningsplan, som bl.a. skal indeholde ovenstående retningslinjer, og sikre at udviklingen af vandforsyningerne i Sorø Kommune sker så der sikres stor forsyningssikkerhed for forbrugerne og grundvandet beskyttes og anvendes mest forsvarligt. 6.3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser. Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder, vedtage en indsatsplan, jf. 13 og 13 a i vandforsyningsloven, og 2 i bekendtgørelse nr. 1430/2006 om indsatsplaner. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således den nødvendige indsatsbehov for at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis hvilket virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog pege på f.eks. skovrejsning som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste/bedste løsning. Hvis kommunen ønsker etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal rollefordelingen mellem kommune, vandforsyning og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale. 29

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (PDF - print af forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, april 2015 Forord Vedtagelse Miljøvurdering Offentlighedsfase Spørgsmål

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Vandhandleplan for Ringsted Kommune

Vandhandleplan for Ringsted Kommune Vandhandleplan for Ringsted Kommune 2010-2015 November 2012 0. Indhold Vandhandleplan for Ringsted Kommune... 1 Forslag... 1 0. Indhold... 2 1. Forord... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 Kolofon...

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (Link til digital version af "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, november 2015 Forord Vedtagelse Vedtagelse Annoncering Klagevejledning

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Maj 2012 Kolofon Udarbejdet fra december 2011 til maj 2012 af Odense Kommune. 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af Odense Kommunes vandhandleplan... 4 2. Forord... 5

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan

Teknik og Miljø. Vandhandleplan Teknik og Miljø Vandhandleplan 2014-2015 -2 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Miljøvurdering... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter...

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere