BUDGET FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER ALLERØD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER ALLERØD KOMMUNE"

Transkript

1 BUDGET FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER ALLERØD KOMMUNE

2 BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre og Sundhed Studiemodeller til tandregulering Digital fremstilling af studiemodeller til tandreguleringen forudsætter investering i 3D scanner til formålet. Der er fremsendt anmodning til direktionen om ekstraordinær overførsel af budgetoverskud 2015 på kr. til til indkøb af scanner forår Dentale materialer til tandregulering Optimering af leverandøraftaler til indkøb af dentale materialer til tandreguleringsbehandling Indkaldelse af patienter til tandeftersyn Digital indkaldelse af patienter via e-boks og breve medfører en besparelse på porto til indkaldekort og breve Telefoni IT telefoni Skype/Lync har ved centralisering erstattet almindelig telefoni med en besparelse på abonnementer og forbrug Service af teknisk tandlægeudstyr Optimering af serviceaftale med leverandør Skole og Dagtilbud Børneafhængig pulje til tosprogede aktiviteter Puljen anvendes ikke Ophør af projekt Ung i Allerød hjemmeside Hjemmesiden er aldrig kommet i gang, dermed ikke tale om en serviceforringelse Reduktion af lederstilling Fra 4 til 3 ledere på Maglebjergskolen

3 (Allerøds elevandel udgør ca. 20%, hvorfor effektiviseringen ikke er større) SFO Sampasning i uge 7 og uge 42 på 2 SFO'er Sampasning Maglebjerg og Centerklasse 4 uger i sommerferien på Skovvangsskolen SFO (samme personaleforbrug) Allerøds elevandel udgør ca. 20%, hvorfor effektiviseringen ikke er større) Klub Stop for omdeling af klubblade, bliver i stedet sendt som link på skoleintra. Besparelse på bladomdelere, papir, kopier, drift af kopimaskine. Effektueres a.s.a.p Fælles pasning i dagsinstitutioner Sam pasning i lokalområdet af børn i sommerferieugerne 29, 30 og 31. (NB! Skal varsles 3 måneder før) Fælles administration Forslag fra Blovstrød skole, Lynge skole, Maglebjergskolen og Kongevejsskolen: Efter 2:2. Administrativt samarbejde om økonomistyring og bogføring. Vil medføre afskedigelser af adm. medarbejdere. Skal beregnes - kræver større analyse. Analyse af mulighederne for fælles administration på skolerne igangsættes frem mod budgetlægning 0????? 2

4 Digital mødeprotokol i SFO Digital mødeprotokol i SFO 'er. Det sparer enkelte pædagogtimer hver uge (kontrolfunktion), men kræver en investering og en årlig abonnements-udgift for skolerne. Skal beregnes i forhold til at vurdere potentiale, analyse igangsættes 0????? Alle skoler Investere i at hver elev i folkeskolen får en bærbar Pc'er eller Chromebook og at det samtidigt betyder, at print og kopier lukkes ned for elever. Pc'er og Chromebooks skal udskiftes hvert 4. år. Skal beregnes for at vurdere potentialet. Analyse igangsættes 0????? ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Borgeservice Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Der etableres i samarbejde med Social Rehabilitering og Integration en række aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der vurderes at være en effektiviseringsgevinst som følge af tilsvarende minimering af brugen af eksterne aktører

5 Inducas screeningsværktøj I Borgerservice indføres i februar/marts et nyt screeningssystem. Via en række spørgsmål som borgeren besvarer kan Inducas guide sagsbehandlerne til den mest effektive indsats for den enkelte borgere. Systemet er målrettet sygedagpengemodtagere, og forventes at kunne nedbringe den gennemsnitlig sygeperiode med 0,5 uge. Forkortelsen af den gennemsnitlige sygeperiode forventes at medføre at et fald på 10 HÅP i. Der forventes en gennemsnitlig forsørgelsesudgift på ca. 0,144 mio.kr. pr. HÅP, svarende til en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i. Beregningen er baseret på antal HÅP og gennemsnitlig udgift pr. HÅP i 2015 samt Furesøs besparelser ved indførsel af værktøjet. Det skal bemærkes, at antallet af sygedagpengemodtagere er meget svingende. Der må derfor forventes en usikkerhed i forhold til besparelsespotentialet. Der er ved beregning af refusion taget udgangspunkt i en gennemsnitlig refusionsprocent på 27. Potentiale i afhænger af hvor hurtigt værktøjet kan implementeres, og hvor hurtigt effekterne ses. Der vil blive fulgt op herpå i budgetopfølgningerne for. 0?

6 Mediconnect Speciallæge- og Psykologdatabase Borgerservice indhenter til brug for sagsbehandlingen oplysninger fra læger herunder speciallægeattester. Speciallæge- og Psykologdatabasen gør sagsbehandlingen enkel og effektiv. Sagsbehandleren udfærdiger en kort sagsbeskrivelse og inviterer herefter udvalgte specialister fra databasen til at gennemføre en undersøgelse og udarbejde en erklæring. Systemet synliggør forskellen i prisen for udarbejdelse af blanketten, således at sagsbehandleren har mulighed for at vælge den billigste eller hurtigste afhængig af hvad der er mest formålstjenstligt i den enkelte sag. Mediconnect kan også bruges til fremsendelse af sager til Sundhedskoordinator og til kommunikation med lægerne. De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke, men forventes at medføre en besparelse. Det vil blive undersøgt nærmere. Ligeledes vil det blive undersøgt om Mediconnect kan afløse det nuværende system Net Forvaltning Sundhed, og dermed give en yderligere besparelse. 0????? Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud På baggrund af et øget fokus på effekt og progression i indsatsen for ledige borgere gennemføres en kritisk revision af brugen af private leverandører på beskæftigelsesområdet. Aktiveringsforløb der ikke kan dokumentere den forventede progression vil blive stoppet og erstattet af andre tilbud. Det forventes, at dette vil betyde en forkortelse af den gennemsnitlige aktiveringsperiode for borgeren, og Allerød Kommune vil opnå en besparelse på betaling af eksterne leverandører. Refusionen er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen forudsat en refusionsprocent på 43. 0?

7 KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Sekretariatet Kulturområdet Pulje til kulturfremmende aktiviteter : projekt teater battele KIU besluttede den 13. april at sætte kr. af til projektet fra Mungo Park har oplyst at projektet ikke bliver til noget Musikskolen - Ansat personale Musikskolens Administrative leder har valgt at gå på efterløn 1. marts. Det er planen at nedskalere denne stilling til en 30 timers skolesekretærstilling. Konsekvenserne vil være at musikskolelederen skal undervise mindre end nu og at musikskolens kontortider og svartider bliver ændret, men effektiviseringen vil ikke ramme skolens primærdrift (undervisningen) Allerød bibliotek - Mindre udgift til katalogiseringsbidrag(lovpligtigt bidrag). Kulturstyrelsen/DDB har forhandlet en bedre aftale igennem. Udgiften til katalogisering for Allerød Kommune bliver derfor mindre i - Fald i brug af emnelister i papirversioner. Brugen af emnelister i papir format er faldende - Større bøde indtægter. Hvis man bortregner at biblioteket havde lukket 20 dage i 2015, så har der været en ekstra bøde indtægt på ca kr. i

8 KLIMA- OG MILJØUDVALGET Natur og miljø Virksomhedstilsyn Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og godkendelser. Dette betyder øget brugerbetalt indtægt. Arbejdet løses med eksisterende bemanding SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Borgeservice Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere til stede. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere. Effektivisering: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt udannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen. Effektiviseringen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt

9 Socialpædagogisk støtte 85 Allerød bo og støtte modtager fremover 2-4 socialpædagog studerende årligt. De studerende går til dels ind i en arbejdsplan, hvor ved der udløses 6 timer, som personalenormen bliver nedsat med. Dette berører ikke støtten til borgerne Ældre og sundhed Skovvang plejecenter På baggrund af Regnskab 2015 viste et markant mindre forbrug, vil der sandsynligvis kunne normeringstilpasses svarede til /år. Årsagerne til mindre forbruget er flere. Organiseringsmodellen med helhedspleje kan være en mere effektiv måde at organisere sig på. Skovvang havde i ultimo 2014 en kapacitetsudvidelse på 50% (ibrugtagning af 1.sal) og grundet rekrutteringsudfordringer i 2015 har normeringsrammen ikke været fyldt ud. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere. 1.kvartals regnskab vil give et mere realistisk billede af, hvad normeringstilpasningen kan udmøntes i Genoptræningen - Brug af træningsudstyr Der er taget beslutning om at flytte Genoptræningens aktiviteter ud af FH-hallen, Skovensvej 8. Med den kommende samling af Genoptræningens aktiviteter på Engholm, Rådhusvej 3, vil det være muligt at effektivisere brug af træningsudstyr

10 Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi leveres efter henvisning fra egen læge af privatpraktiserende fysioterapeuter til borgere med en række kroniske diagnoser og nedsat funktionsniveau. Kommunens udgift har været ca. 2013: 4,5 mio. kr. 2014: 4,5 mio. kr. 2015: 4,7 mio. kr. Der igangsættes en analyse af mulighederne for at vederlagsfri fysioterapi indgår kommunalt tilbud. Kommunal timepris vil være lavere end privatpraktiserende fysioterapeuters. Borgerne har valgfrihed mellem privat og kommunalt tilbud, og besparelsen er derfor svær at estimere. I praksis kan der ikke etableres kommunalt tilbud i Genoptræningens nuværende lokaleforhold, men det kan overvejes og beregnes, når Genoptræningens aktiviteter er samlet på Rådhusvej 3.????? Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik Oprette en sygeplejeklinik på Engholm, hvor borgerne kan komme og få deres behandling. Dette vil vi spare transport tid og udgifter til de sygeplejerske som ikke skal køre ud. Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. I forhold til serviceniveau skal borgerne selv sikre transport

11 Plejecentrene - Udviklingsarbejde Idet plejecentrene ultimo forventes sammenlagt under fælles ledelse, vil der i højere grad end i dag kunne arbejdes med samdrift på tværs af alle plejecentrene - især inden for områder som udvikling. Dette vil medføre øget effektivitet samt større ensartethed på centrene Engholm - Rengøring Idet man på plejecenter Engholm ikke helt har justeret antallet af ugentlige rengøringstimer med de ændrede kvalitetsstandarder, mener vi, at der kan skæres timer ned om ugen, og alligevel fortsat leve op til kvalitetsstandarden for rengøring Mimosen - Ergoterapi Idet Mimosen har afgivet 10 pladser til Engholm, således at der nu kun er 24 beboere på Ellevej, vil det være muligt at komprimere den ergoterapeutiske indsats, så den fra 1/1 falder fra 35 timer ugentligt til 30 timer ugentligt, uden at det vil give serviceforringelser Lyngehus - Køkken Opvask efter aftensmåltidet varetages pt. henholdsvis af køkkenmedarbejder/ernæringsassistent. Der vil være mulighed for at opgaven vil kunne passes ind som en del af nattevagtsarbejdet og hermed frigive ca.1 time hver aften fra køkkenet Skovvang - Plejen weekend Aftenvagter går fra hver 3.weekend til at arbejde hver 2. weekend besparelse på afløser timer

12 Administration Omlægning af opgaver blandt andet som følge af nyt SD samt mere effektiv betjening, som følge af ny-, om, og ud-prioritering af opgaverne TEKNIK- OG PLANUDVALGET Teknik og drift Park og Vej Automatisering af arbejdsproces ved hækklipning ØKONOMIUDVALGET Personale Personale Effektivisering af arbejdsgang ifm. refusioner, hvor beløb udbetales automatisk aconto efter 4 ugers sygemelding; brug af autosignatur ved anmeldelse af refusion; synergieffekter ifm. ny gruppedannelse. OBS! Der skal beregnes på omkostninger ifm. efterregulering. Personale har ikke foretaget denne beregning Teknik og drift Administration Udfasning af program til opgørelse af kommunens energiforbrug til grønt regnskab, da registreringen fremadrettet kan foretages med andet system Administration Kritisk revision af abonnementer og medlemskaber Rengøring Etablering af få centrale affaldsøer i stedet for individuelle skraldespande på rådhuset. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne

13 Rengøring Etablering af få centrale affaldsøer i stedet for individuelle skraldespande på skoler og dagsinstitutioner. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne Økonomi og IT NetForvaltning Sundhed I forbindelse med sagsbehandlingen er det nødvendigt at indhente lægelige oplysninger. Disse indhentes via systemet NetForvaltning Sundhed. Med tilkøb af et korrespondancemodul kan sagsbehandleren sende fremmødebrev direkte til borgerens digitale postkasse og herved spare forsendelses-omkostninger. Ligeledes vil kommunikationen med lægerne kunne foregå digitalt i stedet for telefonisk. Besparelsen på portoudgiften er beregnet til ca kr. Korrespondancemodulet koster ca årligt Reducere print på rådhuset med 10 pct. Borgerservice har omlagt arbejdsgange, med henblik på at bruge mindre papir. Så vidt muligt printes mindre i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne. Derudover fjernes store unødvendige afsnit i standardbrevene i WorkBase, når der genereres breve til borgerne. Dette betyder ofte en side mindre til udskrift i Doc2mail, og dermed mindre porto. Økonomi og IT foreslår, at tilsvarende tiltag udbredes til hele rådhuset, hvilket skønsmæssigt kan reducere print på rådhuset med 10 pct

14 Ingen lokal print for byrådsmedlemmer Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning IT system portefølje Gennemgang af kommunens IT system portefølje samt reduktion af KMD-systemer - Omlægning af CPR og Vdata og betalinger til KMD-systemer og anvendelse af data ( kr.) - Omlægning af web-løsning (Mansida) ( kr.) - Ophør af elektronisk spørgeskemaløsning og anvendelse af gratis-løsninger ( kr.) Trykt budget og regnskab Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning. Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden. Fra er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned A-refusion KMD-A-refusion kan opsiges, idet der er adgang til samme informationer. Kan først opsiges i

15 Indkøbsaftaler og kontraktstyring Den aktuelle udbudsplan forventes at resultere i gevinster ud over det allerede budgetterede. Der foreslås, at udbuds og indkøbsfunktionen opnormeres med 1 årsværk i foreløbig 1 år. Dette giver mulighed for en styrket indsats vedr. kontraktstyring, som forventes at medføre effektiviseringer. Dels effektivisering af processen ved hjælp af et kontraktstyringssystem, og dels forventes en bedre udnyttelse og controlling af kontrakter Sekretariatet Valg Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Besparelsen er begrænset, da mange af udgifterne er knyttet til antallet af vælgere. Der vil dog være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen. Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold Kommissioner, råd og nævn Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet til det nationale minimumsantal 5 personer. Der er i budget indarbejdet en reduktion til 7 medlemmer i Effektivisering består i færre udgift til diæter, mødeudgifter etc. Der er i budgettet 2018 regnet med en besparelse på kr. v. 7 medlemmer, og v. 5 medlemmer må det skønnes at der kan effektiveres for yderligere kr. sammenhæng med reduktion på serviceniveau. Råd- og Nævn, Kommissioner

16 Borgmesterens konto Borgmesterens konto udgør i : kr. Kontoen foreslås nedsat til ca kr. Borgmesteren har som øverste daglige leder af administrationen et mindre budget, som han kunne råde over. Praksis har været, at Borgmesteren har orienteret Økonomiudvalget om dispositioner fra Borgmesterens konto. Borgmesteren kan disponere over kontoen inden for alle kommunale områder Plan og Byg Byggesagsbehandling Integration mellem byggesagsstyringssystemet og det digitale arkiv, Fil Arkiv, så alle afsluttede sager ligger i arkivet uden forsinkelse og kan findes af borgere m.fl. Det vil betyde bedre service for borgerne og mere tid til byggesagsbehandling og dermed kortere sagsbehandlingstider. Integrationen vil kræve en engangsinvestering på op imod kr

17 Lokalplanbehandling Færre politiske behandlinger af lokalplaner kan betyde færre sagsfremstillinger og hurtigere tilvejebringelse og dermed service forbedringer i forhold til eksterne samarbejdspartnere og borgere. Forslaget går f.eks. på at undlade, at ØU skal igangsætte lokalplanarbejdet i de tilfælde, hvor en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Efter planlovens 13. stk. 3. påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt, hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor kan den type lokalplansager begynde i TPU. Effektiviseringen vil betyde, at afdelingen kan leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet Lokalplanbehandling Udnytte delegationsmulighederne i henhold til nr. 579 af 18. juni 2012, således at lokalplanforslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller Forvaltning. I dag behandles lokalplaner mindst to gange i henholdsvis TPU, ØU og byråd. Ved gennemførsel af ændringen vil arbejdet med sagsfremstillinger kunne reduceres, og afdelingen vil bedre kunne leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet

18 Landzonesager Behandling af landzonesager delegeres til Forvaltningen, således at de behandles alene ud fra retningslinjerne i kommuneplanen. Det vil betyde kortere sagsbehandlingstider og dermed bedre service for borgerne. Begrundelsen for denne delegation er bl.a., at der i landzonesager er klagemulighed til fuld prøvelse. Det vil sige, at det ikke kun er retslige spørgsmål, der kan påklages, men også det skøn, der ligger til grund for afgørelsen. Den foreslåede delegation forudsætter betydelig omhu ved udarbejdelse og politisk godkendelse af kommuneplanens retningslinjer for det åbne land Varmeplanlægning Opgaven vedr. varmeplanlægning overføres til kommunens fjernvarmeområde uden omnormering på dette område, og myndighedsbehandlingen sker i. f. m. BR TOTAL 17

19 Virksomhedernes forslag til effektviseringer Børn og Skoleudvalget Effektivisering i Budget % Allerød Tandpleje ,32 Allerød Ungdomsskole ,85 Daginstitutioner ,1 Klub Vest ,22 Maglebjergskolen * ,13 Folkeskoler og sfo ,07 Specialskoler (brutto) ,02 Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Bibliotek ,1 Allerød Musikskole ,18 Sundheds- og Velfærdsudvalget Allerød bo og støtte ,55 Engholm Plejecenter ,37 Genoptræningen ,59 Hjemmeplejen ,65 Lyngehus Plejecenter ,38 Mimosen Plejecenter ,36 Plejecentrene herudover ,58 Skovvang Plejecenter ,56 Social rehabilitering og Integration ,06 Teknik- og Planudvalget Park & Vej ,01 Økonomiudvalget Allerød Service ,45

20 Forvaltningen forslag til effektviseringer Effektivisering i Budget % Borgeservice ,16 Natur og Miljø ,24 Personale ,27 Plan og Byg ,12 Sekretariatet ,26 Skole og Dagtilbud ,11 Teknik og drift ,1 Ældre og sundhed ,08 Økonomi og IT ,18 1

21 2

Budget : Forslag til effektiviseringer

Budget : Forslag til effektiviseringer E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 Børn- og Skoleudvalget Reduktion af dagtilbuddenes administrationsbudget Det samlede budget til daginstitutionernes administrative drift reduceres med 25%. Forslaget realiseres ved

Læs mere

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Budget 2017-2020 Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017 Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019 Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet for Borgerservice, IT og Digitalisering Digitalisering Drift af intranet Drift af intranetløsning Kilden: 796 e826bid-1 Med en tættere opfølgning på faktureringer

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvordan søger du plejebolig? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at skabe trygge rammer, nærhed og omsorg for dig, da plejepersonalet

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 23-03-2015 Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk Sagsnr. 2015-0066868 Dokumentnr. 2015-0066868-1

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00 RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR.: 16 SAGSTYPE: DAGSORDEN MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts 2011 MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00 TILSTEDE: Lisa Dahl Christensen, Karin Mørch, Gunner Svendsen,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Spareforslag 2016-2019. 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Spareforslag 2016-2019. 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 Spareforslag 2016-2019 MSB - x 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå Forslag Eff 2016 2017 2018 2019 STU Lyngå -1.000-2.000-2.000-2.000 Nettoændring i -1.000-2.000-2.000-2.000 driftsudgifter

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere