EdiDKgas Implementeringsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EdiDKgas Implementeringsguide"

Transkript

1 EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC

2 2 Indholdsfortegnelse Ændringslog Introduktion Godkendelse af systemer Aktører og roller Generelt om forretningsprocesserne Grundlag for Implementeringsguide Overordnet beskrivelse af forretningsprocesserne Definition af fælles forretningsmæssige begreber Generelle forretningsmæssige regler Generelle regler for EDI-meddelelser i denne guide Løsning af problemer ved dataudveksling Forretningsprocesser FP01: Normalt skift af leverandør FP02: Ophør af leverance FP03: Stop levering FP04: Fremsendelse af stamdata FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel FP08: Oplysning om forbrug for skabelonafregnet målepunkt FP09: Oplysning om forbrug for timeafregnet målepunkt Residualforbrug og andelstal Beskrivelse af EDI-meddelelser Generelt UTILMD 392: Anmeldelse af leverandørskift UTILMD 406: Stop af leverance UTILMD 414: Bekræftelse af leverandørskift UTILMD 432: Ophør af leverance UTILMD E07: Stamdata MSCONS Z01: Forbrugsdata skabelonafregnet målepunkt MSCONS Z02: Forbrugsdata timeafregnet målepunkt APERAK: Applikationskvittering Vedligeholdelse af implementeringsguiden...97 Appendiks 1 Nødprocedurer...98 Fælles regler...98 Formular til skift af gasleverandør Vejledning...101

3 3 Figurer Figur 1 Aktører i gasmarkedet Figur 2 Generel modtagekontrol af meddelelse Figur 3 FP01: Normalt skift af leverandør Figur 4 FP01A: Anmeldelse af skift af leverandør Figur 5 FP02: Ophør af leverance Figur 6 FP03: Stop levering Figur 7 FP04: Fremsendelse af stamdata Figur 8 Afbrydelse og genåbning af målepunkt Figur 9 FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel Figur 10 FP08: Oplysning om forbrug for skabelonafregnet målepunkt Figur 11 FP09: Oplysning om forbrug for timeafregnet målepunkt Figur 12 UTILMD 392: Anmeldelse af leverandørskift Figur 13 UTILMD 406: Stop af leverance Figur 14 UTILMD 414: Bekræftelse af leverandørskift Figur 15 UTILMD 432: Ophør af leverance Figur 16 UTILMD E07: Stamdata Figur 17 MSCONS Z01: Forbrugsdata skabelonafregnet målepunkt Figur 18 MSCONS Z02: Forbrugsdata timeafregnet målepunkt Figur 19 APERAK: Applikationskvittering... 93

4 4 Ændringslog Nedenfor beskrives ændringerne i denne nye release B af version 1.3 i forhold til release A af version 1.3 og frem til 1.4. Rettelse 9: For alle forbrugsoplysninger præciseres det, at der udveksles med op til 3 decimaler og op til 12 heltal. Se SG10/QTY i afsnit 6.7 og 6.8. Herunder er der også ændret i eksempel for MSCONZ Z01 i afsnit Rettelse 13: Anvendelsen af APERAK er tilpasset, således at fejlkode og fejlreference altid skal oplyses. Fejlbeskrivelse skal oplyses ved fejl. Se beskrivelsen i i afsnit og specifikationen i afsnit 6.9. Rettelse 14: Gasleverandørens validering af forventet årsforbrug i forbindelse med modtagelse af stamdata (FP04) er udgået. Dette var tidligere specificeret i afsnit 5.4. Rettelse 15: Det præciseres at kwh er beregnet ud fra øvre brændværdi. Se afsnit og Rettelse 18: Oplysning om stamdata (UTILMD E07) tilføjes til også at indeholde Svarstatus og Reference til transaktions-id når den bruges i forbindelse med leverandørskift. Se afsnit 6.6. Aflæsningsdag ultimo måneden skal angives som sidste dag i den aktuelle måned. Ændringen vedrører SG4/DTM i UTILMD E07 (stamdata). Se afsnit Der må altid kun oplyses to produktkoder for skabelonafregnet forbrug. Se afsnit 6.7 og 6.8. Når EDI-systemet sender negativ CONTRL, må der ikke også sendes APERAK. Se afsnit Stamdatafelter i UTILMD 414 og E07 (afsnit og 6.6.2) er i visse tilfælde ændret fra D (dependent) til R (required). Transaktionsårsag (SG4/STS) er slettet i UTILMD E07 (afsnit 6.6.2), idet den fejlagtigt var medtaget.

5 5 Beskrivelsen af anvendelse af erstatningsmeddelelse er nu ændret til. Det fremgår af de tilhørende forretningsprocesser, hvornår årsagskode 5 (erstatningsfremsendelse) må bruges (afsnit ). Omformuleret den 16/ Følgende er slettet Fremover forventes kortere tidsfrist for leverandørskift og flere skiftdage pr. måned (afsnit 4.4.5). I klassediagrammet for UTILMD 414 (afsnit 6.4.1) er kardinaliteten for Consumer ændret fra 1 til Følgende er slettet I næste version af denne guide er det forventningen, at forretningsprocessen med tilhørende EDI-format er specificeret (afsnit ). Rettelse indført ved fremsendelse med kode 9, idet nogle aktører bruger kode 5, og derfor er det præciseret, at der skal være en dialog (afsnit 5.7). Slutopgørelse er tilføjet som afslutning ved ophør af leverance for FP02 (afsnit 5.2). Forekomster af EDIEL2 er erstattet med DKGAS1 (afsnit 6.9.3). DONG A/S erstattet med DONG Energy A/S (afsnit 1). Devoteam Fischer & Lorenz er ændret til Devoteam Consulting (afsnit 1, 7). Fra den 1. januar 2004 er slettet (afsnit 1). Markedsåbningen 1. januar 2004 forudsætter, at alle aktørers systemer, der skal håndtere leverandørskift, er i afprøvet og i drift 14. november 2003 er slettet (afsnit 1). Begrebet leverandør er generelt ændret til gasleverandør. Begrebet netvirksomhed er generelt ændret til distributionsselskab. Hjemmesiden er opdateret til fra (afsnit 4). Heltal er rettet til cifre før decimal i forbindelse med kvantum i SG10 (afsnit 6.7.2).

6 6 I forbindelse med godkendelse af systemer er Energinet.dk den godkendende instans (afsnit 2) I figur for FP01A er teksten ændret fra Perioden er på 5 arbejdsdage i 2004 til Perioden er på 5 arbejdsdage (afsnit 5.1.1) Tilføjet information om udarbejdelsestidspunkt for Version (afsnit 1) Nedenfor beskrives ændringerne i denne nye version 1.3 i forhold til version 1.2. Distributionsselskabets mulighed for at sende EDI-meddelelse om annullering i FP01 er udgået, afsnit 5.1. Den forventes ikke at blive brugt. Ved afvisning af leverandørskift i FP01 og FP07 skal distributionsselskabet ikke oplyse målepunktets disponentnavn. Tilrettet i UTILMD 414, afsnit 6.4. Mulighed for kontrolaflæsning af forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt er tilføjet FP08/MSCONS Z01. Dette er aktuelt ved måleskift samt ved opsætning eller nedtagning af konverteringsudstyr. Tilføjet i afsnit 5.6 og 6.7. Produktkoder for forbrugsopgørelser MSCONS Z01 og Z02 er reduceret til tre (forbrug i alt for henholdsvis kwh, Nm 3 og m 3 ), og samtidig er der tilføjet en ny statuskode Uncertain quantity for datakvaliteten. Eksempler for anvendelsen af forbrugsopgørelserne er endvidere medtaget. Se afsnit 5.6, 5.7, 6.7 og 6.8. Anvendelsen af applikationskvittering (APERAK) er præciseret, se afsnit og 6.9. Alle tidspunkter for skæringsdato (bortset fra leverandørskift med kort varsel) er præciseret angives som den 1. i måneden. I EDI-meddelelserne, skal klokkeslettet angives som kl I perioden med sommertid som kl Ændring gennemført for alle afsnit 6.x.2. Angivelsen af Message release number (UNH/0054) og IG-version (UNH/0057) er ensrettet og fremgår alle afsnit 6.x.2. Følgende ændringer blev gennemført til udgivelsen af version 1.2 pr. 16. september 2003:

7 7 Bekræftelsen fra distributionsselskabet til gasleverandøren på et anmeldt leverandørskift i FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel er i lighed med for FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør splittet i to separate meddelelser: selve bekræftelsen og fremsendelsen af stamdata. o UTILMD 414 indeholder således ikke længere stamdata, se afsnit 6.4 o UTILMD E07 er tilføjet årsagskode E40 (Switch on drop), se afsnit 6.6 o I øvrigt er kvitteringen (positiv APERAK) på UTILMD 414 fjernet. Ændringen blev foretaget i version 1.1 for FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør, men var fejlagtigt ikke indarbejdet for FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel. For FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør og FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel er indarbejdet frist på én bankdag for at sende stamdata. UTILMD E07 er tilføjet E03 (Change of supplier) som Reason for transaction, se afsnit 6.6. Denne var fejlagtigt ikke medtaget i version 1.1. FP14: Overførsel til forsyningspligtselskab er udgået. For alle forretningsprocesser er indarbejdet tabeller for fejlhåndtering, hvoraf de mulige fejlkoder fremgår (UTILMD Answer og APERAK). Det betyder bl.a. at APERAK fejlkode 51: The message was received too late er medtaget igen. Forbrugsopgørelserne FP08 (MSCONS Z01) og FP09 (MSCONS Z02) fra distribution til gasleverandøren er nu designet så de indeholder kwh, samt enten Nm 3 (normalkubukmeter) eller m 3 (driftskubikmeter). Målepunkters forventede årsforbrug oplyses via fremsendelse af stamdata. Følgende ændringer blev gennemført til udgivelsen af version 1.1 pr. 30. maj 2003: Bekræftelsen fra distributionsselskabet til gasleverandøren på et anmeldt leverandørskift i FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør er splittet i to separate meddelelser: selve bekræftelsen og fremsendelsen af stamdata. o UTILMD 414 indeholder således ikke længere stamdata, se afsnit 6.4 o UTILMD E07 er tilføjet årsagskode E03 (Change of supply), se afsnit 6.6 o I øvrigt er kvitteringen på UTILMD 414 fjernet. Ny forretningsproces FP14: Overførsel til forsyningspligtselskab er udarbejdet. o UTILMD 414 er til brug herfor tilføjet årsagskode E20 (End of supply), se afsnit 6.4.

8 8 Information om forventet årsforbrug omfatter ikke længere m 3, men kun kwh. Det omfatter FP01, FP04, FP08 og FP09. Ændringerne i meddelelserne fremgår af afsnittene 6.2, 6.6, 6.7 og tidl Information om målt forbrug omfatter både aflæste m 3 samt kwh. Det omfatter FP08 og FP09, og fremgår af afsnittene 6.7 og tidl I APERAK er fejlkode 51 (The message was received too late) slettet, idet den ikke er aktuel at bruge. Aktøren Balanceansvarlig (fra elsektoren) var fejlagtigt medtaget. Denne er slettet i figurerne 14, 16 og 18.

9 9 1. Introduktion Denne implementeringsguide er den IT-tekniske beskrivelse af den EDI-model, som skal anvendes på det danske gasmarked til at håndtere skift af gasleverandør. Implementeringsguiden skal benyttes af alle aktører, der deltager i det elektroniske leverandørskift. Den er en tilpasning af den implementeringsguide, som gælder for den danske elsektor, hvis udgangspunkt er den nordeuropæiske Ediel-standard. For gassektoren er ændringer i forhold til elsektoren kun foretaget, hvor der har vist sig et forretningsmæssigt behov for det. Det væsentligste er, at følgende endnu ikke bruges i elsektoren: Afbrydelse og genåbning i FP04: Fremsendelse af stamdata. Målgruppen for guiden er IT-specialister, der skal implementere det elektroniske gasleverandørskift i IT-systemer, samt de forretningsansvarlige som i markedet skal sikre organiseringen af arbejdet. I denne udgave af guiden er kun de basale forretningsprocesser omkring gasleverandørskiftt beskrevet. Senere er det forventningen at bl.a. forretningsprocesser for flytninger også skal indgå. Endvidere forventes det, at der i samarbejde med elsektoren kan udarbejdes ét fælles sæt af guides for den danske el- og gassektor. Version 1.0 af implementeringsguiden er udarbejdet i perioden fra 6. februar til 31. marts 2003 af Devoteam Fischer & Lorenz (Devoteam Fischer & Lorenz har i 2006 ændret navn til Devoteam Consulting) A/S for DONG Energy A/Sog Fællessekretariatet for HNG A/S og Naturgas Midt-Nord A/S. Version 1.1 af implementeringsguiden er udarbejdet i perioden fra 29. april til 30. maj Version 1.2 er udarbejdet i perioden 20. juni til 16. september Version 1.3 er udarbejdet i perioden december 2003 til november 2006.

10 10 2. Godkendelse af systemer For at kunne deltage i det elektroniske gasleverandørskift er det en forudsætning, at de enkelte aktørers IT-systemer er godkendt til at kunne foretage en fejlfri udveksling af de i denne guide beskrevne EDI-meddelelser. I forbindelse med implementeringen planlægges et nærmere forløb for, hvordan denne godkendelse skal finde sted, herunder specifikation af hvordan de enkelte systemniveauer (Mail-systemer, EDI-moduler, kunde- og måleapplikationer samt forretningsgange) skal afprøves. Energinet.dk skal godkende systemerne hos aktørerne.

11 11 3. Aktører og roller Nedenfor defineres de roller, som de enkelte aktører har i det frie gasmarked i relation til skift af gasleverandør. For nærmere definition af begreberne henvises til afsnit 4.3. I datamodellen arbejdes der med følgende roller hos aktørerne: Gasleverandør Indgår kontrakt med slutkunder om salg af naturgas for målepunkter. Til- og afmelder sin forsyning af naturgas for et målepunkt til distributionsselskabet. Forestår afregning af naturgas til slutkunder. Distributionsselskab Leverer transportydelsen i distributionssystemet til det enkelte målepunkt (slutkunden). Behandler leverandørskift fra gasleverandører. Varetager rollen som måleansvarlig. Foretages målinger af en underleverandør (tredjepart) benævnes denne en måleoperatør. Afregner transport og afgifter overfor slutkunder Transmissionsansvarlig Ansvarlig for den fysiske balance i det danske transportsystem sammen med distributionsselskaber. Operationel drift af transportsystemet. Afregner ubalancer på baggrund af målt forbrug over for gasleverandører. Aktører, som ikke ønsker direkte adgang til EdiDKgas, fx hvis behovet for integration til IT-systemer ikke er aktuelt, kan vælge at benytte tredjemand til dette. Dette er kun en overdragelse af de praktiske opgaver, og ansvaret ligger fortsat hos gasleverandøren. Oplysninger om gasleverandørens tekniske stamdata, såsom kontaktperson, forsendelsesadresse og lignende findes i det fælles aktørregister.

12 12 De indbyrdes relationer mellem de aktuelle aktører er illustreret i figuren nedenfor. EdiDKgas Målepunkt Distributionsbevillingshaver/ Distributionsselskab Transmissions bevillingshaver En til mange relation Slutkunde Gasleverandør Mange til mange relation Figur 1 Aktører i gasmarkedet Figuren skal ses ud fra en slutkunde med tilhørende målepunkt.

13 13 4. Generelt om forretningsprocesserne 4.1 Grundlag for Implementeringsguide Denne implementeringsguide for leverandørskift tager udgangspunkt i Gasmarked 2004 projektets beskrivelser af leverandørskift, dvs.: - Model for åbning af det danske gasmarked version 1.1 af 2. oktober Med hensyn til dataudveksling er udgangspunktet følgende dokumenter: - Ediel Implementeringsguide version 1.0 D af 19. december Kan hentes på - Ediel Implementeringsguide version 2.0 Draft 03 af 21. januar Overordnet beskrivelse af forretningsprocesserne En forretningsproces benyttes i denne guide til at beskrive et afgrænset forretningsforløb fra start til slut. De primære forretningsprocesser er beskrevet i den i afsnit 4.1 nævnte markedsmodel. En forretningsproces består af en eller flere delprocesser, hvor der kun er to aktører involveret. Der er en veldefineret start og slut på hver delproces. Da de fleste processer omkring gasleverandørskiftt har karakter af egentlige forretningstransaktioner, er det specielt vigtigt, at begge aktører er klar over, hvornår en proces er afsluttet eller ej. Det er grunden til, at denne guide i så høj grad fokuserer på forretningsprocesser i stedet for blot at se på EDI-meddelelser. 4.3 Definition af fælles forretningsmæssige begreber Nedenfor defineres de fælles forretningsmæssige begreber i gassektoren, som anvendes i denne implementeringsguide Andelstal Andelstal er enten den enkelte forbrugeres andelstal (forventede årsforbrug), den enkelte gasleverandørs andelstal (summen af forventet årsforbrug for gasleverandørens målepunkter hos et distributionsselskab eller distributionsområdets andelstal (summen af samtlige målepunkters forventede årsforbrug) Bankdag Betyder enhver dag, hvor banker i Danmark har åbent for normale bankforretninger mellem kl og

14 Forsyningspligtselskab Distributionsselskabet forudsættes at have aftale med en gasleverandør, der med kort varsel kan levere til kunder, der ikke får en gasleverandør til at melde leverandørskift rettidigt (alternativ til at lukke). Det vil normalt være forsyningspligtselskabet for området Forventet årsforbrug Sidst opgjorte årsforbrug i hele kwh korrigeret til forbruget i et normalgraddageår. Det kan fastsættes til det forventede årsforbrug ved nye installationer, flytninger og når distributionsbevillingshaver/distributionsselskabet er bekendt med, at der er indtruffet væsentlige ændringer i de forudsætninger, som normalt er bestemmende for gasforbruget i et målepunkt Gasleverandør I denne guide bruges betegnelsen gasleverandør som synonym for en naturgasleverandør, der har kontrakt med slutkunder om forsyning med gas. Gasleverandøren indgår i aktørregisteret Målepunkt Ethvert leveringssted, hvor kunden har mulighed for markedsadgang, defineres som et målepunkt (benævnes også forbrugssted i gassektoren). Et målepunkt relateres til netop én installation og én måler. Hvert målepunkt har et 18-cifret EAN-GSRN-nummer som identifikation Distributionsselskab I denne guide bruges betegnelsen distributionsselskab som synonym for den måleansvarlige, som formelt set er distributionsbevillingshaver Skabelonafregnet målepunkt Et målepunkt, der ikke er timeafregnet. Hvis punktet overgår til timeafregning sker det ved starten af en måned efter distributionsselskabets procedure herfor Skæringsdato Dato og klokkeslæt (kl. 06:00 lokal tid) for hvornår leverancen til målepunktet overgår til den nye gasleverandør Timeafregnet målepunkt Et målepunkt, hvor der foreligger daglige forbrugsmålinger på timebasis. Målingerne sendes dagligt til gasleverandøren.

15 Generelle forretningsmæssige regler Der gælder følgende generelle regler for de forretningsprocesser som er i denne guide: Anmeldelse af normalt leverandørskift På baggrund af en aftale med en kunde kan en godkendt gasleverandør foretage anmeldelse af leverandørskift. Kunden kan ikke gøre det Åbningstid for EDI-system En aktørs EDI-system skal være åbent på alle bankdage fra kl. 08:00 til 20:00. Meddelelser, der er modtaget efter kl. 18:00, kan først forventes besvaret den efterfølgende bankdag Kvittering for modtaget meddelelse Der er to timers frist for applikationens kvittering af en meddelelse. Den gælder fra modtagelse af meddelelsen i postsystemet til afsendelse af kvittering eller svar inden for åbningstiden. Hvis kvitteringen ikke er kommet inden for tidsfristen, kontaktes kommunikationspartneren. Man skal dog være opmærksom på de forsinkelser, der kan opstå ved den baserede transport af meddelelser. Ansvaret for, at en meddelelse er nået frem og er forstået, er således afsenderens Korrektion af meddelelser Det er generelt ikke muligt at korrigere en afsendt meddelelse i forbindelse med leverandørskift. En undtagelse er, at det normale leverandørskift kan annulleres indtil distributionsselskabet orienterer kunde og hidtidig gasleverandør. Distributionsselskabets oplysning om forbrug for et målepunkt til en gasleverandør kan korrigeres ved fremsendelse af en erstatningsmeddelelse med det korrekte forbrug Anmeldelse af leverandørskift (normalt) En anmeldelse kan kun sendes fra to til en måned før skæringsdato. Meddelelsen skal være modtaget senest en kalendermåned før skæringsdatoen for leverandørskiftt. Normalt skift kan kun ske kl lokal tid den 1. i en måned. Distributionsselskabet skal (ved manuel håndtering) i følge reglerne bekræfte skiftt senest fem bankdage efter modtagelsen af meldingen. Modtages mandag kl. 10, svares således inden næste mandag kl. 10, givet fem bankdage i ugen. Ved EDIkommunikation gives bekræftelsen dog inden for to timer, men således at den kan trækkes tilbage inden for femdages fristen, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at skift gasleverandør for det pågældende målepunkt.

16 16 Modtager distributionsselskabet en anmeldelse fra to gasleverandører til samme skæringsdato, er det den først modtagne, der får leverancen. Altså skal anmeldelser, der modtages efter den først accepterede, afvises Anmeldelse af særligt leverandørskift I følgende særlige situationer kan anmeldelse ske med en frist på mindst tre bankdage før skæringsdato: - Indflytning - Udflytning - Nyinstallation - Overtagelse efter ophør af leverance - Overtagelse efter længere afbrydelse, der er endt med stop. Tre dages frist betyder, at leverandørskift med skæringsdato fredag (døgnets start) skal sendes mandag. Anmeldelse af særligt leverandørskift sker med EDI-meddelelse som ved det normale leverandørskift, idet der anvendes en anden kode til at indikere, at skiftt kan ske med kort tidsfrist Anmeldelse af leverandørskift tilbage i tid Det er ikke tilladt at anmelde leverandørskift tilbage i tid. Anmeldelser, der ikke overholder tidsfristerne, skal derfor afvises Annullering af leverandørskift Ved det normale leverandørskift udfører distributionsselskabet skiftt efter fem bankdage. Det vil sige, at gasleverandøren kan risikere, at få afslag i denne periode, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at gennemføre leverandørskiftt. Indtil distributionsselskabet har meddelt skiftt til kunden, kan gasleverandøren annullere leverandørskiftt, fx fordi en nærmere granskning viser, at kunden ikke er berettiget til at disponere over målepunktet. Hvis det senere viser sig, at leverandørskiftt ikke skal gennemføres (fx fordi kunden ikke har indgået kontrakt) sendes besked om stop til ny gasleverandør, og hidtidig gasleverandør anmelder overtagelse efter ophør af leverance.

17 Anmeldelse af ophør fra gasleverandør Når gasleverandørens kontrakt med kunden ophører, skal der fra den 6. til 8. bankdag i sidste leveringsmåned sendes melding om ophør til distributionsselskabet. Denne melding skal bekræftes inden for to timer Afbrydelse Distributionsselskabet kan i visse situationer (fx ved vedligeholdelsesarbejde, misligholdelse af aftalen eller pga. sikkerhedsmæssige forhold) afbryde nettilslutningen til et målepunkt i henhold til netbenyttelsesaftalen. Ved afbrydelse fortsætter gasleverandørforholdet. Målepunktet skal dog ikke indgå i andelstalsberegningen, hvilket håndteres individuelt af distributionsselskabet. Gasleverandøren orienteres om afbrydelsen og ligeledes ved efterfølgende genåbning Forbrugsopgørelser for timeafregnet målepunkt Forbruget oplyses som en tidsserie, hvor der for hver time oplyses det afmålte forbrug i kwh øvre og m 3 eller Nm 3 med op til tre decimaler Forbrugsopgørelser for skabelonafregnet målepunkt For skabelonafregnet målepunkt oplyser distributionsselskabet forbruget siden sidste opgørelse i hele kwh øvre og m 3 eller Nm 3. Målerstanden oplyses ikke, da denne udelukkende er et mellemværende mellem distributionsselskabet og kunden på målepunktet Rekvirering af forbrugsprofil For et timeafregnet målepunkt kan en gasleverandør rekvirere forbrugsprofil hos distributionsselskabet. Den skal fremsendes senest fem arbejdsdage efter rekvireringen. Af hensyn til beskyttelse af følsomme data skal distributionsselskabet sikre sig, at kunden har givet tilladelse til, at forbrugsprofilen udleveres. Forretningsprocessen er ikke understøttet af EDI. Rekvisitionen skal derfor ske manuelt og forbrugsprofilen fremsendes i kommasepareret format, jf. TN Generelle regler for EDI-meddelelser i denne guide Tidsangivelse i UTC Alle meddelelser skal angive al tid i UTC (Universal Time Coordinated) = 0.

18 Angivelse af midnat i tidsserier I tidsserier sendt i MSCONS meddelelser efter denne guide, skal midnat (UTC) angives som næste dag kl. 06: Skæringsdato for leverandørskift Datoer angives i EDI-meddelelserne altid som dato/klokkeslæt. Da forbruget for alle målepunkter, inkl. skabelonafregnede målepunkter, altid ender i en tidsserie, er klokkeslættet for leverandørskiftt vigtigt for, at alle forbrugstal stemmer overens. Leverandørskiftt sker ved en lokal dags begyndelse. Når tidspunktet angives i UTC = 0, bliver det som den første dag kl i perioden uden sommertid og kl i perioden med sommertid. Det normale leverandørskift sker til den første i en måned (skæringsmåneden) og angives derfor som startende den første dag i måneden før kl eller Ved leverandørskift i løbet af måneden på grund af lukning, flytning eller af andre årsager, til et ikke normalt leverandørskift er det ikke altid indlysende, hvornår skiftt skal periodiseres til. Skiftt betragtes her altid som sket ved udgangen at det lokale døgn, der indeholder levering fra den hidtidige gasleverandør. En lejlighedsovertagelse kl. 12 betyder derfor, at leverandørskift periodiseres til kl eller UTC den pågældende dag. Bemærk at ovenstående regler kan være vanskelige at forstå for en operatør på et ITsystem, der kun viser skifttid som en dag. Det anbefales derfor på skærmbilleder at angive klokkeslæt ved siden af dato, så operatøren kan se, at starttid er datoen kl (lokal tid) og slutdatoen er kl Aktøridentifikation I dag anvendes kun 13-cifrede EAN-GLN-numre til aktøridentifikation. I Europa anvendes også andre systemer. De danske IT-systemer til håndtering af leverandørskift skal derfor kunne håndtere mindst to kodesystemer til aktøridentifikation Transaktionsidentifikation En transaktions-id er den identifikation, som afsenderen giver hver enkelt information, der indeholder ét målepunkt. Denne identifikation benyttes som primær nøgle, når der refereres til transaktion ved svar. Transaktionsidentifikationen skal således være entydig over tid for en afsender.

19 Målepunktidentifikation Det er besluttet at anvende 18-cifrede EAN-GSRN-numre til identifikation af målepunkter. De første syv cifre omfatter landekoden og er ens for alle danske målepunkter. De næste tre cifre er et serienummer, og det sidste ciffer er et checkciffer. Numrene gives til distributionsselskaber i serier med syv cifre, der frit kan anvendes. Der kan ikke udledes nogen information af dette nummer. I dag svarer en serie til en netvirksomhed. I morgen kan virksomheden være fusioneret med en anden, men nummeret er uændret Fortegn i MSCONS forbrugsopgørelser I dataudveksling mellem distributionsselskab og systemansvar oplyses det aggregerede forbrug i dag med negativt fortegn. I forbrugsopgørelsen mellem distributionsselskab og gasleverandør, i henhold til denne implementeringsguide skal forbrug for et målepunkt anføres uden fortegn (positivt) og eventuel produktion med negativt fortegn Meddelelser i en EDIFACT-udveksling Der må kun sendes en meddelelse i en EDIFACT-udveksling (kun ét UNH segment i en udveksling) Transaktioner i samme meddelelse I én UTILMD meddelelse må oprettelser, ændringer etc. pr. målepunkt ikke blandes. Alle transaktioner i meddelelsen skal således have samme værdi i feltet transaktionsårsag. Der må heller ikke sendes forskellige meldinger i samme EDIFACT-meddelelse. Kvitteringer og afvisninger af de enkelte transaktioner kan sendes uafhængigt af de oprindelige meldinger. Hvis flere svar sendes i samme meddelelse skal de dog som nævnt i foregående afsnit være svar på samme type af melding Størrelsen af en EDIFACT-udveksling I Danmark sendes en EDIFACT-udveksling som vedhæftet fil i en SMTP mail. Denne må ikke overskride 1 MB. Mailen fylder op til 50% mere end selve EDIFACT-filen, som derfor ikke bør være større end svarende til, hvad der kan lagres på en almindelig diskette (1,4 MB) Overvågning af EDI-systemer Det kan ikke udelukkes, at en fejl i et IT-system resulterer i generering af EDImeddelelser, som starter én eller flere processer, fx leverandørskift eller ophør af leverance, med deraf følgende opdatering i de involverede aktørers IT-systemer og deraf afledte aktiviteter. Hver aktør har pligt til at overvåge sine IT-systemer og i tilfælde af alvorlige fejl lukke for sit EDI-system, samt tage kontakt til de allerede berørte aktører.

20 Brug af CONTRL og APERAK Alle EDI-systemer skal automatisk afsende en CONTRL-meddelelse (negativ CONTRL), hvis der sker fejl under konvertering af forsendelsen i forhold til EDIFACTstandarden. Hvis EDI-systemet sender en negativ CONTRL, må der ikke også sendes en APERAK. Der skal ligeledes afsendes en automatisk CONTRL, når afsenderen anmoder derom i en given forsendelse. Da der altid anvendes APERAK eller UTILMD som kvittering på applikationsniveau, bør der normalt ikke anmodes om CONTRL. Hvis kvitteringsmeddelelsen ikke modtages inden for tidsfristen, kan meddelelsen søges gensendt en enkelt gang, efter at modtagerens kommunikationsforhold er kontrolleret i aktørregisteret. En CONTRL skal afsendes senest fem minutter efter modtagelse af forsendelsen. En CONTRL afsendes som en selvstændig forsendelse, som der ikke må anmodes om CONTRL på. APERAK anvendes som kvittering fra den modtagne applikation med følgende tre variationer: Situation a) Accept Hele den modtagne meddelelse med en eller flere transaktionen accepteres af modtageren. Positiv APERAK b) Afvisning Hele den modtagne meddelelse med en eller flere transaktioner kan ikke accepteres af modtageren. Negativ APERAK c) Delvis accept Enkelte (en eller flere) af transaktionerne i samme meddelelse skal afvises. Delvis negativ APERAK Indhold Message function 29 = Accepted without amendment. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives. Message function 27 = Not accepted. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives, samt en af de følgende tre fejlkoder (ERC/9321) og attributnavn som fejlbeskrivelse (FTX/C108). De mulige fejlkoder for de forskellige meddelelser fremgår af beskrivelsen for de enkelte forretningsprocesser. De kan være: 42 = Error in content of a data element. 51 = The massage was received too late. 60 = The object of the transaction is not recognized. Message function 34 = Accepted with amendment. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives, samt for hver afvist transaktion fejlkoder (ERC/9321) og attributnavn som fejlbeskrivelse (FTX/C108) på samme måde som ovenfor ved afvisning. Såfremt en fejl vedrører et målepunkt, skal målepunktidentifikationen oplyses (RFF/1153). De transaktioner som er accepteret skal ikke nævnes.

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El Driftsudfordringer den 2 april 2015 Markedsdrift El 1 Agenda Vi arbejder på nuværende tidspunkt med flere betydelige ITudfordringer: modtager meddelelser der ikke behandles/ viderefremsendes af Datahub

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Koder relateret til Stamdata

Koder relateret til Stamdata Koder relateret til Stamdata Domain Code English description Danish description TypeOfMP E17 Consumption Forbrugsmålepunkt E18 Production Produktionsmålepunkt E20 Exchange Udvekslingsmålepunkt D01 VE Production

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G EDI-guide for Opsigelser Version 5.7 draft G Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til afsendere TNT Express Import system Et enkelt onlineværktøj, der gør det lettere for afsender og modtager at håndtere importforsendelser. TNTs Express Import system

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere