EdiDKgas Implementeringsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EdiDKgas Implementeringsguide"

Transkript

1 EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC

2 2 Indholdsfortegnelse Ændringslog Introduktion Godkendelse af systemer Aktører og roller Generelt om forretningsprocesserne Grundlag for Implementeringsguide Overordnet beskrivelse af forretningsprocesserne Definition af fælles forretningsmæssige begreber Generelle forretningsmæssige regler Generelle regler for EDI-meddelelser i denne guide Løsning af problemer ved dataudveksling Forretningsprocesser FP01: Normalt skift af leverandør FP02: Ophør af leverance FP03: Stop levering FP04: Fremsendelse af stamdata FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel FP08: Oplysning om forbrug for skabelonafregnet målepunkt FP09: Oplysning om forbrug for timeafregnet målepunkt Residualforbrug og andelstal Beskrivelse af EDI-meddelelser Generelt UTILMD 392: Anmeldelse af leverandørskift UTILMD 406: Stop af leverance UTILMD 414: Bekræftelse af leverandørskift UTILMD 432: Ophør af leverance UTILMD E07: Stamdata MSCONS Z01: Forbrugsdata skabelonafregnet målepunkt MSCONS Z02: Forbrugsdata timeafregnet målepunkt APERAK: Applikationskvittering Vedligeholdelse af implementeringsguiden...97 Appendiks 1 Nødprocedurer...98 Fælles regler...98 Formular til skift af gasleverandør Vejledning...101

3 3 Figurer Figur 1 Aktører i gasmarkedet Figur 2 Generel modtagekontrol af meddelelse Figur 3 FP01: Normalt skift af leverandør Figur 4 FP01A: Anmeldelse af skift af leverandør Figur 5 FP02: Ophør af leverance Figur 6 FP03: Stop levering Figur 7 FP04: Fremsendelse af stamdata Figur 8 Afbrydelse og genåbning af målepunkt Figur 9 FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel Figur 10 FP08: Oplysning om forbrug for skabelonafregnet målepunkt Figur 11 FP09: Oplysning om forbrug for timeafregnet målepunkt Figur 12 UTILMD 392: Anmeldelse af leverandørskift Figur 13 UTILMD 406: Stop af leverance Figur 14 UTILMD 414: Bekræftelse af leverandørskift Figur 15 UTILMD 432: Ophør af leverance Figur 16 UTILMD E07: Stamdata Figur 17 MSCONS Z01: Forbrugsdata skabelonafregnet målepunkt Figur 18 MSCONS Z02: Forbrugsdata timeafregnet målepunkt Figur 19 APERAK: Applikationskvittering... 93

4 4 Ændringslog Nedenfor beskrives ændringerne i denne nye release B af version 1.3 i forhold til release A af version 1.3 og frem til 1.4. Rettelse 9: For alle forbrugsoplysninger præciseres det, at der udveksles med op til 3 decimaler og op til 12 heltal. Se SG10/QTY i afsnit 6.7 og 6.8. Herunder er der også ændret i eksempel for MSCONZ Z01 i afsnit Rettelse 13: Anvendelsen af APERAK er tilpasset, således at fejlkode og fejlreference altid skal oplyses. Fejlbeskrivelse skal oplyses ved fejl. Se beskrivelsen i i afsnit og specifikationen i afsnit 6.9. Rettelse 14: Gasleverandørens validering af forventet årsforbrug i forbindelse med modtagelse af stamdata (FP04) er udgået. Dette var tidligere specificeret i afsnit 5.4. Rettelse 15: Det præciseres at kwh er beregnet ud fra øvre brændværdi. Se afsnit og Rettelse 18: Oplysning om stamdata (UTILMD E07) tilføjes til også at indeholde Svarstatus og Reference til transaktions-id når den bruges i forbindelse med leverandørskift. Se afsnit 6.6. Aflæsningsdag ultimo måneden skal angives som sidste dag i den aktuelle måned. Ændringen vedrører SG4/DTM i UTILMD E07 (stamdata). Se afsnit Der må altid kun oplyses to produktkoder for skabelonafregnet forbrug. Se afsnit 6.7 og 6.8. Når EDI-systemet sender negativ CONTRL, må der ikke også sendes APERAK. Se afsnit Stamdatafelter i UTILMD 414 og E07 (afsnit og 6.6.2) er i visse tilfælde ændret fra D (dependent) til R (required). Transaktionsårsag (SG4/STS) er slettet i UTILMD E07 (afsnit 6.6.2), idet den fejlagtigt var medtaget.

5 5 Beskrivelsen af anvendelse af erstatningsmeddelelse er nu ændret til. Det fremgår af de tilhørende forretningsprocesser, hvornår årsagskode 5 (erstatningsfremsendelse) må bruges (afsnit ). Omformuleret den 16/ Følgende er slettet Fremover forventes kortere tidsfrist for leverandørskift og flere skiftdage pr. måned (afsnit 4.4.5). I klassediagrammet for UTILMD 414 (afsnit 6.4.1) er kardinaliteten for Consumer ændret fra 1 til Følgende er slettet I næste version af denne guide er det forventningen, at forretningsprocessen med tilhørende EDI-format er specificeret (afsnit ). Rettelse indført ved fremsendelse med kode 9, idet nogle aktører bruger kode 5, og derfor er det præciseret, at der skal være en dialog (afsnit 5.7). Slutopgørelse er tilføjet som afslutning ved ophør af leverance for FP02 (afsnit 5.2). Forekomster af EDIEL2 er erstattet med DKGAS1 (afsnit 6.9.3). DONG A/S erstattet med DONG Energy A/S (afsnit 1). Devoteam Fischer & Lorenz er ændret til Devoteam Consulting (afsnit 1, 7). Fra den 1. januar 2004 er slettet (afsnit 1). Markedsåbningen 1. januar 2004 forudsætter, at alle aktørers systemer, der skal håndtere leverandørskift, er i afprøvet og i drift 14. november 2003 er slettet (afsnit 1). Begrebet leverandør er generelt ændret til gasleverandør. Begrebet netvirksomhed er generelt ændret til distributionsselskab. Hjemmesiden er opdateret til fra (afsnit 4). Heltal er rettet til cifre før decimal i forbindelse med kvantum i SG10 (afsnit 6.7.2).

6 6 I forbindelse med godkendelse af systemer er Energinet.dk den godkendende instans (afsnit 2) I figur for FP01A er teksten ændret fra Perioden er på 5 arbejdsdage i 2004 til Perioden er på 5 arbejdsdage (afsnit 5.1.1) Tilføjet information om udarbejdelsestidspunkt for Version (afsnit 1) Nedenfor beskrives ændringerne i denne nye version 1.3 i forhold til version 1.2. Distributionsselskabets mulighed for at sende EDI-meddelelse om annullering i FP01 er udgået, afsnit 5.1. Den forventes ikke at blive brugt. Ved afvisning af leverandørskift i FP01 og FP07 skal distributionsselskabet ikke oplyse målepunktets disponentnavn. Tilrettet i UTILMD 414, afsnit 6.4. Mulighed for kontrolaflæsning af forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt er tilføjet FP08/MSCONS Z01. Dette er aktuelt ved måleskift samt ved opsætning eller nedtagning af konverteringsudstyr. Tilføjet i afsnit 5.6 og 6.7. Produktkoder for forbrugsopgørelser MSCONS Z01 og Z02 er reduceret til tre (forbrug i alt for henholdsvis kwh, Nm 3 og m 3 ), og samtidig er der tilføjet en ny statuskode Uncertain quantity for datakvaliteten. Eksempler for anvendelsen af forbrugsopgørelserne er endvidere medtaget. Se afsnit 5.6, 5.7, 6.7 og 6.8. Anvendelsen af applikationskvittering (APERAK) er præciseret, se afsnit og 6.9. Alle tidspunkter for skæringsdato (bortset fra leverandørskift med kort varsel) er præciseret angives som den 1. i måneden. I EDI-meddelelserne, skal klokkeslettet angives som kl I perioden med sommertid som kl Ændring gennemført for alle afsnit 6.x.2. Angivelsen af Message release number (UNH/0054) og IG-version (UNH/0057) er ensrettet og fremgår alle afsnit 6.x.2. Følgende ændringer blev gennemført til udgivelsen af version 1.2 pr. 16. september 2003:

7 7 Bekræftelsen fra distributionsselskabet til gasleverandøren på et anmeldt leverandørskift i FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel er i lighed med for FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør splittet i to separate meddelelser: selve bekræftelsen og fremsendelsen af stamdata. o UTILMD 414 indeholder således ikke længere stamdata, se afsnit 6.4 o UTILMD E07 er tilføjet årsagskode E40 (Switch on drop), se afsnit 6.6 o I øvrigt er kvitteringen (positiv APERAK) på UTILMD 414 fjernet. Ændringen blev foretaget i version 1.1 for FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør, men var fejlagtigt ikke indarbejdet for FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel. For FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør og FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel er indarbejdet frist på én bankdag for at sende stamdata. UTILMD E07 er tilføjet E03 (Change of supplier) som Reason for transaction, se afsnit 6.6. Denne var fejlagtigt ikke medtaget i version 1.1. FP14: Overførsel til forsyningspligtselskab er udgået. For alle forretningsprocesser er indarbejdet tabeller for fejlhåndtering, hvoraf de mulige fejlkoder fremgår (UTILMD Answer og APERAK). Det betyder bl.a. at APERAK fejlkode 51: The message was received too late er medtaget igen. Forbrugsopgørelserne FP08 (MSCONS Z01) og FP09 (MSCONS Z02) fra distribution til gasleverandøren er nu designet så de indeholder kwh, samt enten Nm 3 (normalkubukmeter) eller m 3 (driftskubikmeter). Målepunkters forventede årsforbrug oplyses via fremsendelse af stamdata. Følgende ændringer blev gennemført til udgivelsen af version 1.1 pr. 30. maj 2003: Bekræftelsen fra distributionsselskabet til gasleverandøren på et anmeldt leverandørskift i FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør er splittet i to separate meddelelser: selve bekræftelsen og fremsendelsen af stamdata. o UTILMD 414 indeholder således ikke længere stamdata, se afsnit 6.4 o UTILMD E07 er tilføjet årsagskode E03 (Change of supply), se afsnit 6.6 o I øvrigt er kvitteringen på UTILMD 414 fjernet. Ny forretningsproces FP14: Overførsel til forsyningspligtselskab er udarbejdet. o UTILMD 414 er til brug herfor tilføjet årsagskode E20 (End of supply), se afsnit 6.4.

8 8 Information om forventet årsforbrug omfatter ikke længere m 3, men kun kwh. Det omfatter FP01, FP04, FP08 og FP09. Ændringerne i meddelelserne fremgår af afsnittene 6.2, 6.6, 6.7 og tidl Information om målt forbrug omfatter både aflæste m 3 samt kwh. Det omfatter FP08 og FP09, og fremgår af afsnittene 6.7 og tidl I APERAK er fejlkode 51 (The message was received too late) slettet, idet den ikke er aktuel at bruge. Aktøren Balanceansvarlig (fra elsektoren) var fejlagtigt medtaget. Denne er slettet i figurerne 14, 16 og 18.

9 9 1. Introduktion Denne implementeringsguide er den IT-tekniske beskrivelse af den EDI-model, som skal anvendes på det danske gasmarked til at håndtere skift af gasleverandør. Implementeringsguiden skal benyttes af alle aktører, der deltager i det elektroniske leverandørskift. Den er en tilpasning af den implementeringsguide, som gælder for den danske elsektor, hvis udgangspunkt er den nordeuropæiske Ediel-standard. For gassektoren er ændringer i forhold til elsektoren kun foretaget, hvor der har vist sig et forretningsmæssigt behov for det. Det væsentligste er, at følgende endnu ikke bruges i elsektoren: Afbrydelse og genåbning i FP04: Fremsendelse af stamdata. Målgruppen for guiden er IT-specialister, der skal implementere det elektroniske gasleverandørskift i IT-systemer, samt de forretningsansvarlige som i markedet skal sikre organiseringen af arbejdet. I denne udgave af guiden er kun de basale forretningsprocesser omkring gasleverandørskiftt beskrevet. Senere er det forventningen at bl.a. forretningsprocesser for flytninger også skal indgå. Endvidere forventes det, at der i samarbejde med elsektoren kan udarbejdes ét fælles sæt af guides for den danske el- og gassektor. Version 1.0 af implementeringsguiden er udarbejdet i perioden fra 6. februar til 31. marts 2003 af Devoteam Fischer & Lorenz (Devoteam Fischer & Lorenz har i 2006 ændret navn til Devoteam Consulting) A/S for DONG Energy A/Sog Fællessekretariatet for HNG A/S og Naturgas Midt-Nord A/S. Version 1.1 af implementeringsguiden er udarbejdet i perioden fra 29. april til 30. maj Version 1.2 er udarbejdet i perioden 20. juni til 16. september Version 1.3 er udarbejdet i perioden december 2003 til november 2006.

10 10 2. Godkendelse af systemer For at kunne deltage i det elektroniske gasleverandørskift er det en forudsætning, at de enkelte aktørers IT-systemer er godkendt til at kunne foretage en fejlfri udveksling af de i denne guide beskrevne EDI-meddelelser. I forbindelse med implementeringen planlægges et nærmere forløb for, hvordan denne godkendelse skal finde sted, herunder specifikation af hvordan de enkelte systemniveauer (Mail-systemer, EDI-moduler, kunde- og måleapplikationer samt forretningsgange) skal afprøves. Energinet.dk skal godkende systemerne hos aktørerne.

11 11 3. Aktører og roller Nedenfor defineres de roller, som de enkelte aktører har i det frie gasmarked i relation til skift af gasleverandør. For nærmere definition af begreberne henvises til afsnit 4.3. I datamodellen arbejdes der med følgende roller hos aktørerne: Gasleverandør Indgår kontrakt med slutkunder om salg af naturgas for målepunkter. Til- og afmelder sin forsyning af naturgas for et målepunkt til distributionsselskabet. Forestår afregning af naturgas til slutkunder. Distributionsselskab Leverer transportydelsen i distributionssystemet til det enkelte målepunkt (slutkunden). Behandler leverandørskift fra gasleverandører. Varetager rollen som måleansvarlig. Foretages målinger af en underleverandør (tredjepart) benævnes denne en måleoperatør. Afregner transport og afgifter overfor slutkunder Transmissionsansvarlig Ansvarlig for den fysiske balance i det danske transportsystem sammen med distributionsselskaber. Operationel drift af transportsystemet. Afregner ubalancer på baggrund af målt forbrug over for gasleverandører. Aktører, som ikke ønsker direkte adgang til EdiDKgas, fx hvis behovet for integration til IT-systemer ikke er aktuelt, kan vælge at benytte tredjemand til dette. Dette er kun en overdragelse af de praktiske opgaver, og ansvaret ligger fortsat hos gasleverandøren. Oplysninger om gasleverandørens tekniske stamdata, såsom kontaktperson, forsendelsesadresse og lignende findes i det fælles aktørregister.

12 12 De indbyrdes relationer mellem de aktuelle aktører er illustreret i figuren nedenfor. EdiDKgas Målepunkt Distributionsbevillingshaver/ Distributionsselskab Transmissions bevillingshaver En til mange relation Slutkunde Gasleverandør Mange til mange relation Figur 1 Aktører i gasmarkedet Figuren skal ses ud fra en slutkunde med tilhørende målepunkt.

13 13 4. Generelt om forretningsprocesserne 4.1 Grundlag for Implementeringsguide Denne implementeringsguide for leverandørskift tager udgangspunkt i Gasmarked 2004 projektets beskrivelser af leverandørskift, dvs.: - Model for åbning af det danske gasmarked version 1.1 af 2. oktober Med hensyn til dataudveksling er udgangspunktet følgende dokumenter: - Ediel Implementeringsguide version 1.0 D af 19. december Kan hentes på - Ediel Implementeringsguide version 2.0 Draft 03 af 21. januar Overordnet beskrivelse af forretningsprocesserne En forretningsproces benyttes i denne guide til at beskrive et afgrænset forretningsforløb fra start til slut. De primære forretningsprocesser er beskrevet i den i afsnit 4.1 nævnte markedsmodel. En forretningsproces består af en eller flere delprocesser, hvor der kun er to aktører involveret. Der er en veldefineret start og slut på hver delproces. Da de fleste processer omkring gasleverandørskiftt har karakter af egentlige forretningstransaktioner, er det specielt vigtigt, at begge aktører er klar over, hvornår en proces er afsluttet eller ej. Det er grunden til, at denne guide i så høj grad fokuserer på forretningsprocesser i stedet for blot at se på EDI-meddelelser. 4.3 Definition af fælles forretningsmæssige begreber Nedenfor defineres de fælles forretningsmæssige begreber i gassektoren, som anvendes i denne implementeringsguide Andelstal Andelstal er enten den enkelte forbrugeres andelstal (forventede årsforbrug), den enkelte gasleverandørs andelstal (summen af forventet årsforbrug for gasleverandørens målepunkter hos et distributionsselskab eller distributionsområdets andelstal (summen af samtlige målepunkters forventede årsforbrug) Bankdag Betyder enhver dag, hvor banker i Danmark har åbent for normale bankforretninger mellem kl og

14 Forsyningspligtselskab Distributionsselskabet forudsættes at have aftale med en gasleverandør, der med kort varsel kan levere til kunder, der ikke får en gasleverandør til at melde leverandørskift rettidigt (alternativ til at lukke). Det vil normalt være forsyningspligtselskabet for området Forventet årsforbrug Sidst opgjorte årsforbrug i hele kwh korrigeret til forbruget i et normalgraddageår. Det kan fastsættes til det forventede årsforbrug ved nye installationer, flytninger og når distributionsbevillingshaver/distributionsselskabet er bekendt med, at der er indtruffet væsentlige ændringer i de forudsætninger, som normalt er bestemmende for gasforbruget i et målepunkt Gasleverandør I denne guide bruges betegnelsen gasleverandør som synonym for en naturgasleverandør, der har kontrakt med slutkunder om forsyning med gas. Gasleverandøren indgår i aktørregisteret Målepunkt Ethvert leveringssted, hvor kunden har mulighed for markedsadgang, defineres som et målepunkt (benævnes også forbrugssted i gassektoren). Et målepunkt relateres til netop én installation og én måler. Hvert målepunkt har et 18-cifret EAN-GSRN-nummer som identifikation Distributionsselskab I denne guide bruges betegnelsen distributionsselskab som synonym for den måleansvarlige, som formelt set er distributionsbevillingshaver Skabelonafregnet målepunkt Et målepunkt, der ikke er timeafregnet. Hvis punktet overgår til timeafregning sker det ved starten af en måned efter distributionsselskabets procedure herfor Skæringsdato Dato og klokkeslæt (kl. 06:00 lokal tid) for hvornår leverancen til målepunktet overgår til den nye gasleverandør Timeafregnet målepunkt Et målepunkt, hvor der foreligger daglige forbrugsmålinger på timebasis. Målingerne sendes dagligt til gasleverandøren.

15 Generelle forretningsmæssige regler Der gælder følgende generelle regler for de forretningsprocesser som er i denne guide: Anmeldelse af normalt leverandørskift På baggrund af en aftale med en kunde kan en godkendt gasleverandør foretage anmeldelse af leverandørskift. Kunden kan ikke gøre det Åbningstid for EDI-system En aktørs EDI-system skal være åbent på alle bankdage fra kl. 08:00 til 20:00. Meddelelser, der er modtaget efter kl. 18:00, kan først forventes besvaret den efterfølgende bankdag Kvittering for modtaget meddelelse Der er to timers frist for applikationens kvittering af en meddelelse. Den gælder fra modtagelse af meddelelsen i postsystemet til afsendelse af kvittering eller svar inden for åbningstiden. Hvis kvitteringen ikke er kommet inden for tidsfristen, kontaktes kommunikationspartneren. Man skal dog være opmærksom på de forsinkelser, der kan opstå ved den baserede transport af meddelelser. Ansvaret for, at en meddelelse er nået frem og er forstået, er således afsenderens Korrektion af meddelelser Det er generelt ikke muligt at korrigere en afsendt meddelelse i forbindelse med leverandørskift. En undtagelse er, at det normale leverandørskift kan annulleres indtil distributionsselskabet orienterer kunde og hidtidig gasleverandør. Distributionsselskabets oplysning om forbrug for et målepunkt til en gasleverandør kan korrigeres ved fremsendelse af en erstatningsmeddelelse med det korrekte forbrug Anmeldelse af leverandørskift (normalt) En anmeldelse kan kun sendes fra to til en måned før skæringsdato. Meddelelsen skal være modtaget senest en kalendermåned før skæringsdatoen for leverandørskiftt. Normalt skift kan kun ske kl lokal tid den 1. i en måned. Distributionsselskabet skal (ved manuel håndtering) i følge reglerne bekræfte skiftt senest fem bankdage efter modtagelsen af meldingen. Modtages mandag kl. 10, svares således inden næste mandag kl. 10, givet fem bankdage i ugen. Ved EDIkommunikation gives bekræftelsen dog inden for to timer, men således at den kan trækkes tilbage inden for femdages fristen, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at skift gasleverandør for det pågældende målepunkt.

16 16 Modtager distributionsselskabet en anmeldelse fra to gasleverandører til samme skæringsdato, er det den først modtagne, der får leverancen. Altså skal anmeldelser, der modtages efter den først accepterede, afvises Anmeldelse af særligt leverandørskift I følgende særlige situationer kan anmeldelse ske med en frist på mindst tre bankdage før skæringsdato: - Indflytning - Udflytning - Nyinstallation - Overtagelse efter ophør af leverance - Overtagelse efter længere afbrydelse, der er endt med stop. Tre dages frist betyder, at leverandørskift med skæringsdato fredag (døgnets start) skal sendes mandag. Anmeldelse af særligt leverandørskift sker med EDI-meddelelse som ved det normale leverandørskift, idet der anvendes en anden kode til at indikere, at skiftt kan ske med kort tidsfrist Anmeldelse af leverandørskift tilbage i tid Det er ikke tilladt at anmelde leverandørskift tilbage i tid. Anmeldelser, der ikke overholder tidsfristerne, skal derfor afvises Annullering af leverandørskift Ved det normale leverandørskift udfører distributionsselskabet skiftt efter fem bankdage. Det vil sige, at gasleverandøren kan risikere, at få afslag i denne periode, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at gennemføre leverandørskiftt. Indtil distributionsselskabet har meddelt skiftt til kunden, kan gasleverandøren annullere leverandørskiftt, fx fordi en nærmere granskning viser, at kunden ikke er berettiget til at disponere over målepunktet. Hvis det senere viser sig, at leverandørskiftt ikke skal gennemføres (fx fordi kunden ikke har indgået kontrakt) sendes besked om stop til ny gasleverandør, og hidtidig gasleverandør anmelder overtagelse efter ophør af leverance.

17 Anmeldelse af ophør fra gasleverandør Når gasleverandørens kontrakt med kunden ophører, skal der fra den 6. til 8. bankdag i sidste leveringsmåned sendes melding om ophør til distributionsselskabet. Denne melding skal bekræftes inden for to timer Afbrydelse Distributionsselskabet kan i visse situationer (fx ved vedligeholdelsesarbejde, misligholdelse af aftalen eller pga. sikkerhedsmæssige forhold) afbryde nettilslutningen til et målepunkt i henhold til netbenyttelsesaftalen. Ved afbrydelse fortsætter gasleverandørforholdet. Målepunktet skal dog ikke indgå i andelstalsberegningen, hvilket håndteres individuelt af distributionsselskabet. Gasleverandøren orienteres om afbrydelsen og ligeledes ved efterfølgende genåbning Forbrugsopgørelser for timeafregnet målepunkt Forbruget oplyses som en tidsserie, hvor der for hver time oplyses det afmålte forbrug i kwh øvre og m 3 eller Nm 3 med op til tre decimaler Forbrugsopgørelser for skabelonafregnet målepunkt For skabelonafregnet målepunkt oplyser distributionsselskabet forbruget siden sidste opgørelse i hele kwh øvre og m 3 eller Nm 3. Målerstanden oplyses ikke, da denne udelukkende er et mellemværende mellem distributionsselskabet og kunden på målepunktet Rekvirering af forbrugsprofil For et timeafregnet målepunkt kan en gasleverandør rekvirere forbrugsprofil hos distributionsselskabet. Den skal fremsendes senest fem arbejdsdage efter rekvireringen. Af hensyn til beskyttelse af følsomme data skal distributionsselskabet sikre sig, at kunden har givet tilladelse til, at forbrugsprofilen udleveres. Forretningsprocessen er ikke understøttet af EDI. Rekvisitionen skal derfor ske manuelt og forbrugsprofilen fremsendes i kommasepareret format, jf. TN Generelle regler for EDI-meddelelser i denne guide Tidsangivelse i UTC Alle meddelelser skal angive al tid i UTC (Universal Time Coordinated) = 0.

18 Angivelse af midnat i tidsserier I tidsserier sendt i MSCONS meddelelser efter denne guide, skal midnat (UTC) angives som næste dag kl. 06: Skæringsdato for leverandørskift Datoer angives i EDI-meddelelserne altid som dato/klokkeslæt. Da forbruget for alle målepunkter, inkl. skabelonafregnede målepunkter, altid ender i en tidsserie, er klokkeslættet for leverandørskiftt vigtigt for, at alle forbrugstal stemmer overens. Leverandørskiftt sker ved en lokal dags begyndelse. Når tidspunktet angives i UTC = 0, bliver det som den første dag kl i perioden uden sommertid og kl i perioden med sommertid. Det normale leverandørskift sker til den første i en måned (skæringsmåneden) og angives derfor som startende den første dag i måneden før kl eller Ved leverandørskift i løbet af måneden på grund af lukning, flytning eller af andre årsager, til et ikke normalt leverandørskift er det ikke altid indlysende, hvornår skiftt skal periodiseres til. Skiftt betragtes her altid som sket ved udgangen at det lokale døgn, der indeholder levering fra den hidtidige gasleverandør. En lejlighedsovertagelse kl. 12 betyder derfor, at leverandørskift periodiseres til kl eller UTC den pågældende dag. Bemærk at ovenstående regler kan være vanskelige at forstå for en operatør på et ITsystem, der kun viser skifttid som en dag. Det anbefales derfor på skærmbilleder at angive klokkeslæt ved siden af dato, så operatøren kan se, at starttid er datoen kl (lokal tid) og slutdatoen er kl Aktøridentifikation I dag anvendes kun 13-cifrede EAN-GLN-numre til aktøridentifikation. I Europa anvendes også andre systemer. De danske IT-systemer til håndtering af leverandørskift skal derfor kunne håndtere mindst to kodesystemer til aktøridentifikation Transaktionsidentifikation En transaktions-id er den identifikation, som afsenderen giver hver enkelt information, der indeholder ét målepunkt. Denne identifikation benyttes som primær nøgle, når der refereres til transaktion ved svar. Transaktionsidentifikationen skal således være entydig over tid for en afsender.

19 Målepunktidentifikation Det er besluttet at anvende 18-cifrede EAN-GSRN-numre til identifikation af målepunkter. De første syv cifre omfatter landekoden og er ens for alle danske målepunkter. De næste tre cifre er et serienummer, og det sidste ciffer er et checkciffer. Numrene gives til distributionsselskaber i serier med syv cifre, der frit kan anvendes. Der kan ikke udledes nogen information af dette nummer. I dag svarer en serie til en netvirksomhed. I morgen kan virksomheden være fusioneret med en anden, men nummeret er uændret Fortegn i MSCONS forbrugsopgørelser I dataudveksling mellem distributionsselskab og systemansvar oplyses det aggregerede forbrug i dag med negativt fortegn. I forbrugsopgørelsen mellem distributionsselskab og gasleverandør, i henhold til denne implementeringsguide skal forbrug for et målepunkt anføres uden fortegn (positivt) og eventuel produktion med negativt fortegn Meddelelser i en EDIFACT-udveksling Der må kun sendes en meddelelse i en EDIFACT-udveksling (kun ét UNH segment i en udveksling) Transaktioner i samme meddelelse I én UTILMD meddelelse må oprettelser, ændringer etc. pr. målepunkt ikke blandes. Alle transaktioner i meddelelsen skal således have samme værdi i feltet transaktionsårsag. Der må heller ikke sendes forskellige meldinger i samme EDIFACT-meddelelse. Kvitteringer og afvisninger af de enkelte transaktioner kan sendes uafhængigt af de oprindelige meldinger. Hvis flere svar sendes i samme meddelelse skal de dog som nævnt i foregående afsnit være svar på samme type af melding Størrelsen af en EDIFACT-udveksling I Danmark sendes en EDIFACT-udveksling som vedhæftet fil i en SMTP mail. Denne må ikke overskride 1 MB. Mailen fylder op til 50% mere end selve EDIFACT-filen, som derfor ikke bør være større end svarende til, hvad der kan lagres på en almindelig diskette (1,4 MB) Overvågning af EDI-systemer Det kan ikke udelukkes, at en fejl i et IT-system resulterer i generering af EDImeddelelser, som starter én eller flere processer, fx leverandørskift eller ophør af leverance, med deraf følgende opdatering i de involverede aktørers IT-systemer og deraf afledte aktiviteter. Hver aktør har pligt til at overvåge sine IT-systemer og i tilfælde af alvorlige fejl lukke for sit EDI-system, samt tage kontakt til de allerede berørte aktører.

20 Brug af CONTRL og APERAK Alle EDI-systemer skal automatisk afsende en CONTRL-meddelelse (negativ CONTRL), hvis der sker fejl under konvertering af forsendelsen i forhold til EDIFACTstandarden. Hvis EDI-systemet sender en negativ CONTRL, må der ikke også sendes en APERAK. Der skal ligeledes afsendes en automatisk CONTRL, når afsenderen anmoder derom i en given forsendelse. Da der altid anvendes APERAK eller UTILMD som kvittering på applikationsniveau, bør der normalt ikke anmodes om CONTRL. Hvis kvitteringsmeddelelsen ikke modtages inden for tidsfristen, kan meddelelsen søges gensendt en enkelt gang, efter at modtagerens kommunikationsforhold er kontrolleret i aktørregisteret. En CONTRL skal afsendes senest fem minutter efter modtagelse af forsendelsen. En CONTRL afsendes som en selvstændig forsendelse, som der ikke må anmodes om CONTRL på. APERAK anvendes som kvittering fra den modtagne applikation med følgende tre variationer: Situation a) Accept Hele den modtagne meddelelse med en eller flere transaktionen accepteres af modtageren. Positiv APERAK b) Afvisning Hele den modtagne meddelelse med en eller flere transaktioner kan ikke accepteres af modtageren. Negativ APERAK c) Delvis accept Enkelte (en eller flere) af transaktionerne i samme meddelelse skal afvises. Delvis negativ APERAK Indhold Message function 29 = Accepted without amendment. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives. Message function 27 = Not accepted. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives, samt en af de følgende tre fejlkoder (ERC/9321) og attributnavn som fejlbeskrivelse (FTX/C108). De mulige fejlkoder for de forskellige meddelelser fremgår af beskrivelsen for de enkelte forretningsprocesser. De kan være: 42 = Error in content of a data element. 51 = The massage was received too late. 60 = The object of the transaction is not recognized. Message function 34 = Accepted with amendment. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives, samt for hver afvist transaktion fejlkoder (ERC/9321) og attributnavn som fejlbeskrivelse (FTX/C108) på samme måde som ovenfor ved afvisning. Såfremt en fejl vedrører et målepunkt, skal målepunktidentifikationen oplyses (RFF/1153). De transaktioner som er accepteret skal ikke nævnes.

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning i den praktiske

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 KOMMISSORIUM for arbejdsgruppen til indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører Arbejdsgruppen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere