Forskrift F: EDI-kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskrift F: EDI-kommunikation"

Transkript

1 Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan Feb Apr Apr DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug Sep Sep Sep DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk DOC. NO.

2 Forord Denne forskrift fastsætter normen for datakommunikation - det vil sige overførsel af aktørplaner, måletidsserier mv. - mellem Energinet.dk og markedets aktører og mellem markedets aktører indbyrdes. Energinet.dk understøtter en koordineret anvendelse og udvikling af elektronisk dataudveksling (EDI: Electronic Data Interchange) i den danske energisektor for el og gas. Målet med dataudvekslingen er at forenkle og effektivisere forretningsprocesserne i sektoren. Nærværende forskrift er en samling af de principper og regler, der beskriver, hvordan EDI-meddelelser skal udveksles i det danske el- og gasmarked. Forskriften retter sig primært til personer med IT-baggrund og er relevant for aktørerne på både el- og gasmarkedet. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer, samt inden for rammerne af naturgasforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer. Forskriften er udstedt med hjemmel i kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen) samt kapitel 2 i bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet. Forskriften anmeldes til Energitilsynet. Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Nærværende forskrift træder i kraft 9. september 2009 ved igangsættelse af Energinet.dk's automatiserede testsystem. Ønsker om yderlige oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for forskrift F, jf. Energinet.dk's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. 2/26

3 Revisionsoversigt Kapitelnr. og tekst Revision Alle Redaktionelle rettelser og præciseringer som følge af, at forskriften skal gælde både på el- og gasområdet. Oktober 2008 CCO Bilagsnr. og tekst Revision 3/26

4 Indholdsfortegnelse 1. Forskriftens formål og struktur Dokumenthierarki Energinet.dk Danske bestemmelser Markedsforskrifter Forretningsprocesser (Business Scenario BS) Forretningstransaktioner (Business Transaction - BT) Meddelelsesguider (Message Implementation Guide - MIG) Tekniske regler Principper for dataudveksling Aktøridentifikation BPI, routing og kommunikationsadresse Generelle meddelelsesregler EDIFACT og XML Ansvar for EDI-udvekslinger Fejlhåndtering og kvitteringer Tids-, dato- og periode-formater Åbningstider for EDI-systemer Identifikation Global Location Number (GLN) EIC Ændringer af GLN/EIC koder Identifikation af forbrugsmålepunkter Identifikation af tidsserie Identifikation af netområder Brug af fortegn Identifikation af prisområder i elmarkedet Regler for afrunding, tal og decimaler Versionering af forretningstransaktion (BT) Fejl i it-systemer Uoverensstemmelser mellem aktører Kommunikationsplatform SMTP ( ) Webservice Web-baseret system til planmelding Aktørregister Krav til it-systemer Krav til funktionalitet Krav til test Formål med de enkelte test Praktisk gennemførelse af test Sikkerhed i meddelelsesudvekslingen /26

5 1. Forskriftens formål og struktur Kommunikationsforskriften er en samling af de principper og regler, der beskriver, hvordan EDI-meddelelser skal udveksles i markedet. EDI står for Electronic Data Interchange og er betegnelsen for elektronisk dataudveksling. Centralt ved EDI er, at data, der ellers er beregnet til at blive læst af mennesker (f.eks. fakturaer, bestillinger, mv.), læses af et modtagende ITsystem, der initierer en proces svarende til deres indhold; f.eks. at en faktura automatisk bogføres. Dette forudsætter, at der er etableret en standard eller et "sprog" for såvel indhold som struktur, så det er entydigt, hvilke data der overføres. Forskriften forebygger problemstillinger relateret til EDI-kommunikation, og derved sikrer den, at EDI-udvekslingen gennemføres på ens og effektive vilkår mellem markedsaktører. Målgruppen er aktører, der i forbindelse med deres rolle i markedet, udveksler data med andre aktører via EDI. Alle meddelelser er underlagt de beskrevne danske regler. Herudover gælder ebix s regler beskrevet i ebix Common rules and recommendations 1. Såfremt der opstår tvivl i en given sag, er det altid forskriftens principper og regler, der er gældende. Til forskriften hører tre dokumenter, der understøtter og uddyber centrale afsnit. Det drejer sig om følgende bilagsrapporter: 1. Syntaks og struktur i EDI-meddelelser. En beskrivelse af den anvendte syntaks og struktur for XML- og EDIFACT-meddelelserne. 2. Kvitteringsprincipper og -regler. En beskrivelse af kvitteringerne anvendt i EDI-udvekslingen gældende for XML og EDIFACT. 3. Den danske rollemodel (gælder kun for elmarkedet). En definition af roller og aktører i det danske elmarked. Bilaget indeholder en figur, der præsenter relationerne i mellem aktører i elmarkedet. Forskriften består af følgende afsnit: Afsnit Beskrivelse 2- Dokumenthierarki En illustration af forskriftens indplacering i forhold til relaterede dokumenter samt dens relation til internationale standardiseringsorganisationer. 3- Principper for dataudveksling Beskriver de overordnede principper og regler for EDI-kommunikationen. 4- Generelle meddelelsesregler De detaljerede meddelelsesregler, der vedrører indholdet i meddelelserne. 5 - Kommunikationsplatform Beskriver de anvendte kommunikationsplatforme, der anvendes til den fysiske udveksling af EDI-meddelelserne. 1 5/26

6 6 - Web-baseret system til planmelding En kort beskrivelse af Energinet.dk s webbaserede system til planmelding. 7 - Aktørregister En kort beskrivelse af aktørregisteret. 9 - Sikkerhed i meddelelsesudvekslingen 8 - Krav til it-systemer Krav, som forskriften stiller til itsystemerne, der skal behandle EDImeddelelserne. En kort beskrivelse af sikkerheden i meddelelsesudvekslingen og de dertil relaterede systemer. 6/26

7 2. Dokumenthierarki Forskriften indgår i et hierarki af dokumenter, hvoraf nogle er nationale og andre internationale. Herunder er de overordnede organisationer og dokumenter indplaceret med deres relationer. Formålet med opdelingen af dokumenterne er, at arbejdet med at kortlægge og dokumentere nye processer og ændre eksisterende processer gøres mere simpelt. For forretningsrepræsentanterne vil det ikke være nødvendigt at have fokus på det tekniske, mens teknikerne netop kan koncentrere sig om det tekniske. Figurens bestanddele er beskrevet herunder. 2.1 Energinet.dk Energinet.dk har til opgave at sikre en velfungerende kommunikation mellem aktørerne på markedet. Energinet.dk understøtter en koordineret anvendelse og udvikling af elektronisk dataudveksling i den danske energisektor for el og gas. Målet med dataudvekslingen er at forenkle og effektivisere forretningsprocesserne i sektoren. Energinet.dk deltager på internationalt plan i forskellige organisationer som Nordisk Ediel Gruppe, ebix (Energy Business Information exchange) og ETSO, der har til formål at understøtte en koordineret udbredelse af elektronisk dataudveksling i Europa med henblik på at realisere det europæiske indre marked for energi. 2.2 Danske bestemmelser De internationale bestemmelser bliver hos Energinet.dk i samarbejde med markedets aktører anvendt som udgangspunkt for nationale bestemmelser. Be- 7/26

8 stemmelserne bliver operationaliseret via en række dokument-niveauer, der adresserer forskellige dele af forretningen Markedsforskrifter Med baggrund i elforsyningsloven, tilhørende bekendtgørelser har Energinet.dk udarbejdet en række markedsforskrifter. Forskrifterne bestemmer, hvorledes alle aktører skal agere i forhold til hinanden og i forhold til hvilke roller, de har. Forskrifter er nødvendige rammer for at sikre, at markedets aktører og infrastrukturselskaber følger love og bekendtgørelser. Markedsforskrifter anmeldes til myndighederne i overensstemmelse med elforsyningsloven. Forskriftsamlingen indeholder desuden de standardaftaler og eventuelle afvigelser, der er gældende Forretningsprocesser (Business Scenario BS) Forretningsprocesser er beskrivelser af forretningsmæssige regler og procedurer for den praktiske håndtering af de vilkår, som forskrifterne, for så vidt elmarkedet, angiver. Tilsvarende gør sig gældende for gasmarkedet, hvor Forretningsprocesser for EDI-kommunikation i gasmarkedet er beskrivelser af forretningsmæssige regler og procedurer for den praktiske håndtering af de vilkår, som Regler for Gasdistribution angiver. Målgruppen er primært de aktører, der findes på det pågældende marked. Beskrivelsen er udarbejdet i form af såkaldte sekvensdiagrammer, der på overordnet vis illustrerer, hvornår der udveksles data mellem de enkelte aktører, og hvilke data der udveksles. Forretningsprocessen angiver rammer og krav. Det tekniske indhold af dataudvekslingerne er ikke specificeret i detaljer, idet der blot henvises til en eller flere forretningstransaktioner. Det betyder, at behovet for nye og ændrede forretningsprocesser nemmere kan overskues og implementeres, hvorved markedsaktørerne vil være mindre fastlåst af tekniske specifikationer Forretningstransaktioner (Business Transaction - BT) Forretningstransaktioner er de tekniske beskrivelser af forretningsprocesser og beskriver de enkelte meddelelser, der indgår. Forretningstransaktionerne beskriver endvidere den interaktion, der sker med de bagvedliggende applikationer ved hjælp af hændelses- og aktivitetsdiagrammer. De meddelelser, der indgår i processen, fremgår eksplicit. En forretningstransaktion er uafhængig af andre forretningstransaktioner og kan indgå i flere forretningsprocesser. En forretningstransaktion, der er udviklet til en given forretningsproces, kan genbruges i en andre forretningsprocesser. Forretningstransaktionerne går i detaljer med, hvorledes den enkelte meddelelse skal bruges i forhold til den specifikke transaktion, herunder hvordan de enkelte elementer og attributter i meddelelsen skal anvendes. En forretningstransaktion kan indgå i flere forretningsscenarier Meddelelsesguider (Message Implementation Guide - MIG) En meddelelsesguide beskriver konkret én meddelelses indhold og struktur. Guiden er underlagt den internationale standard for syntaks og en eventuelt overordnet struktur for typen af meddelelser. Der anvendes to formater i meddelesesudveklingen, som meddelelsesguiderne beskriver: 8/26

9 EDIFACT: Meddelelsesguiderne er et delmægnde af UN/CEFACT s EDIFACT-dokumenter. XML: Meddelelsesguiderne er XML-skemabeskrivelser af den pågældende meddelelse og bygger i muligt omfang på kerne-komponenter specificeret af UN/CEFACT. 2.3 Tekniske regler De danske bestemmelser er suppleret af en række tekniske dokumenter, regler og procesinddelinger, som fremgår herunder: Kommunikationsforskrift (indeværende dokument) beskriver gennem principbeskrivelser og regler, hvorledes meddelelsesudvekslingen i Danmark skal forløbe. I forskriften indgår supplerende underdokumenter, der specificerer principperne og reglerne fra forskriften. o Kvitteringsreglerne beskriver de regler og principper, der er o o bestemmende for håndtering af fejl i meddelelsesudvekslingen. Den danske rollemodel (gælder kun for elmarkedet) beskriver samtlige roller og aktører på det danske elmarked samt deres indbyrdes relationer. Meddelelsesstruktur og -syntaks beskriver de grundlæggende regler for de anvendte dataformater i el- og gasmarkedet. BPI (Business Process Identifier) dækker forskellige forretningsprocesser grupperet i overordnede BPI er med hver sin identifikation. BPI en er en teknisk opdeling af meddelelsernes tilhørsforhold, der kan anvendes til routing og adressering (se afsnit 3.2). DK kodelister er en beskrivelse af koder anvendt i meddelelsesudvekslingen i el- og gasmarkedet. 9/26

10 3. Principper for dataudveksling I el- og gasmarkedet anvendes EDIFACT (UN/EDIFACT) og XML (kun i elmarkedet) til struktureret at opbygge de forsendelser, der udveksles mellem markedsaktører. EDIFACT er en standard, og forsendelserne følger derfor ens regler for opbygning og behandling. I XML er der ikke defineret nogen standardmeddelelser, og for at sikre en standardiseret opbygning er det derfor nødvendigt med en central organisering af meddelelsesudviklingen. 3.1 Aktøridentifikation Reglen for aktøridentifikation er, at én aktør har ét aktør-id i form af et GLNnummer (Global Location Nummer) eller et ETSO EIC-nummer (Energy Identification Code). Denne identifikation skal anvendes, uanset hvor mange roller en aktør varetager (jf. bilaget Den danske rollemodel ). Reglerne for aktøridentifikation er illustreret i nedenstående figur. Aktøridentifikation Koncern 1 * Virksomhed 1 1 Aktør 1 1 Identifikation / Aktør ID 1 * Roller I figuren anvendes nogle centrale begreber, der herunder defineres med henblik på den videre beskrivelse. Koncern Et overordnet begreb, der anvendes, hvis et selskab omfatter flere virksomheder. Virksomhed En virksomhed har en række juridiske forpligtelser samt et særskilt CVR-nr. Virksomheden har i kraft af sin erhvervsmæssige status det juridiske ansvar for aktørens roller. Aktør En aktør er ansvarlig for den EDI-udveksling, der relaterer sig til rollen. Rolle De roller, en aktør kan påtage sig, er defineret i den danske rollemodel. Disse roller anvendes kun i elmarkedet. Aktør-ID Den tekniske identifikation af en aktør i form af et GLNnummer (Global Location Number) eller ETSO EIC-nummer (Energy Identification Code), se afsnit BPI, routing og kommunikationsadresse Nedenstående figur illustrerer adresseringsprincippet. For at vise den kontekst, adresseringsprincippet indgår i, er sammenhængen til de relaterede begreber og principper medtaget. Adresseringsprincippet relaterer sig alene til kassen med overskriften Adressering, inklusive relationen til kommunikationsadressen. 10/26

11 Returner Kommunikationsadresse Lokalt register Nøglen til at få en aktørs kommunikationsadresse Aktøridentifikation Adressering 1 * Aktør Aktør ID * BPI Forsendelse Begreberne i figuren dækker over følgende: Aktør-ID En entydig identifikation af en aktør. BPI (Business Process Identifier) Forskellige forretningsprocesser er grupperet i overordnede BPI er med hver sin identifikation. Relationen mellem aktør-id og BPI er én til mange, hvor mange dækker over det antal BPI er, som aktøren har. Det kan forventes, at de meddelelser, der er indeholdt i samme BPI, kan behandles af samme applikation. BPI en anvendes til routing og adressering, og der refereres til denne i EDI-meddelelsen, jf. nedenstående regler: - I EDIFACT-meddelelser skal BPI en fremgå af applikationsreferencen (UNB element S ). UNB-element S skal være DK for at indikere, at de danske bestemmelser er gældende. - I XML-meddelelser skal BPI en fremgå af elementet ProcessType under XML-headeren. BPI Beskrivelse DK-CUS Leverandørskifte, der forventes at ske mellem kundeinformationssystemerne. DK-TIS-SHA Udveksling vedrørende andelstal. DK-TIS-MET Udveksling vedrørende tidsserier baseret på måledatainformation. DK-TIS-SCH Udveksling vedrørende tidsserier baseret på planer. DK-OP Driftsplaner m.m. f.eks. køreplaner og bud DK-GAS-ACD Summerede forbrugsdata udvekslet i det danske gasmarked. Kommunikationsadressen Er den transportmæssige reference til en modtagers system. Nøglen til den rette kommunikationsadresse er aktør-id og BPI. Relationen mellem på den ene side aktør-id og BPI og på den anden side kommunikationsadressen er én til mange. Det vil i praksis sige, at en aktør kan have én kommunikationsadresse pr. BPI. Kommunikationsadressen kan være en -adresse eller webservice-adresse. Det kan bi- 11/26

12 lateralt aftales at anvende andre kommunikationsadresser end dem, der fremgår af aktørregisteret. Lokalt register en aktør er forpligtet til vedligeholde information om de parter, der kommunikeres med. 12/26

13 4. Generelle meddelelsesregler Afsnittet beskriver de generelle meddelelsesregler, der ikke specifikt vedrører udvekslingsformaterne EDIFACT og XML. I det omfang, det er relevant, præciseres de specifikke regler i forhold til EDIFACT og XML. 4.1 EDIFACT og XML EDIFACT og XML er de to anvendte udvekslingsformater til transport af data mellem aktørerne i markedet. Regler og principper for dataindholdet i meddelelserne er beskrevet i nedenstående afsnit. En forklaring til de to dataformater samt syntaksen og strukturen er beskrevet i detaljer i bilaget Syntaks og struktur i EDI-meddelelser. 4.2 Ansvar for EDI-udvekslinger Det er afsenders ansvar, at sikre sig, at EDI-meddelelsen er kommet til modtagerens system. I de danske forretningsprocesser er det altid krævet, at der skal foreligge et svar på en EDI-meddelelse. I tilfælde af, at senderen ikke har modtaget svar indenfor den aftalte tidsgrænse, skal han tjekke sin systemkonfiguration. Hvis der ikke konstateres fejl, skal modtageren kontaktes for en løsning af problemet. 4.3 Fejlhåndtering og kvitteringer I forretningsprocesserne vil procedurer for svar i forbindelse med en EDI - udvekslinger være beskrevet. Den normale procedure er der specificeres et svar. Registrerer modtageren en fejl under konvertering eller i forbindelse med data håndtering skal der returneres en fejlmeddelelse. For EDIFACT meddelelser bliver syntaks fejl håndteret af en CONTRL meddelelse. Når der i en EDIFACT meddelelse anmodes om en CONTRL skal den returneres. APERAK meddelelse anvendes til håndtering af øvrige fejl, hvis der ikke er specificeret at der skal anvendes en "rigtig" EDIFACT-meddelelse som svar. For XML anvendes et "Acknowledgement document" ved syntaks fejl eller fejl i dataindhold. Den detaljerede beskrivelse af regler og principper for fejl og kvitteringer fremgår af bilaget Kvitteringsprincipper og -regler. 4.4 Tids-, dato- og periode-formater Begreber og anvendelse: UTC: Universal Time Coordinated. I praksis det samme som GMT (Greenwich Mean Time). Lokal tid: Den lokale tid. I Danmark anvendes UTC+0. Alle it-systemer skal være i stand til at håndtere modtagelse af forskellige offsets til UTC. I EDIFACT angives tiden i UNB element C altid i lokal tid. 13/26

14 Sommer-/vintertid I meddelelserne anvendes det samme offset fra UTC året rundt UTC+0 Sommertid i Danmark El Døgnet går fra kl. 22:00 til næste dag kl. 22:00. Gas Døgnet går fra kl. 04:00 til næste dag kl. 04:00. Vintertid i Danmark El Døgnet går fra kl. 23:00 til næste dag kl. 23:00. Gas Døgnet går fra kl. 05:00 til næste dag kl. 05:00. Skiftet til sommertid sker sidste søndag i marts, mens skiftet tilbage til normaltid gennemføres sidste søndag i oktober. Døgnet med skift til sommertid indeholder 23 timer. Døgnet med skift til vintertid indeholder 25 timer. Notation og perioder I meddelelser med tidsintervaller er start dato/tid inklusiv og slut dato/tid eksklusiv. F.eks. angives et døgn i EDIFACT syntax som og en time som XML dato/tidsformat Alle dato/tidsformater i XML angives på følgende måde: YYYY-MM-DDTHH:MMZ Forklaring til format. -, : og T er separatorer, og Z angiver ingen offset til UTC tid (UTC-0). Tidsserie start- og slutdato I flere typer af meddelelser skal perioden specificeres i form af en start- og slutdato i meddelelseshovedet. Denne periode skal bruges til kontrolformål. Såfremt en periode i detail-sektionen ligger uden for denne periode, skal meddelelsen afvises. Tidssynkronisering Det er vigtigt, at it-systemer, der danner og behandler meddelelser, ikke afviger mere en 1 minut +/- fra lokal tid. 4.5 Åbningstider for EDI-systemer Følgende serviceregler gælder for it-systemer, der relaterer sig til meddelelser, der udveksles: Arbejdsdage (business days) er mandag til fredag med undtagelse af helligdage m.v. som konkret specificeret i kalenderen for arbejdsdage på Energinet.dk's hjemmeside (www.energinet.dk). Definitionen er den samme for el og gas. 14/26

15 I princippet er EDI systemer altid åbne og dermed også systemer eller webservices til behandling af meddelelserne. Der kan dog undtagelsesvis for enkelte forretningsprocesser gælde andre regler, for eksempel er forretningsprocesser omfattet af DK-CUS og DK-TIS-SHA kun forpligtiget til at have deres systemer åbnet i perioden 08:00 til 20:00. Support, i form af IT-support, fejlhåndtering, forespørgsler på aftagenumre mv, kan kun forventes inden for normal arbejdstid (8:00-16:00). Det er op til aktøren at begrænse nede-tiden mest muligt og planlægge større systemændringer, således at de er til mindst gene for markedet. Uanset tid/dato skal nede-tiden annonceres via eksempelvis til de berørte aktører i passende tid. Når systemet er oppe igen, skal dette ligeledes annonceres. Der kan være skærpede krav til oppe-tid for enkelte systemer, hvilket vil være beskrevet i forretningsprocesserne. Det gælder bl.a. forretningsprocesser for køreplaner og regulerkraftmarkedet. 4.6 Identifikation Herunder beskrives de identifikationssystemer, der anvendes i el- og gasmarkedet. Der er behov for at have en unik identifikation af aktører, områder, målepunkter m.m Global Location Number (GLN) 2 GLN-nummeret bruges til entydigt at identificere en aktør. Numrene er globalt administreret af GS1. I Danmark tildeles GLN -numrene af GS1 Denmark, og det består af 13 cifre: Position 1-3: De 3 første cifre er altid præfiks (landekode), der for Danmarks vedkommende er 579 Position 3-12: De efterfølgende positioner tildeles fortløbende efter reglerne for modulus 10 og administreres af GS1. Position 13: Det sidste ciffer (K) er et kontrolciffer, der udregnes på baggrund af en algoritme (modulus 10). Kontrolcifferet for GLN nummeret indgår som en del af lokationsnummeret. Kontrolcifferet udregnes på baggrund af de foregående karakterer ved hjælp af en modulus 10 algoritme. Eksempel: EIC 3 European Identification Code bruges på lige fod med GLN nummeret til entydigt at identificere aktører. EIC-numre administreres af en enhed under ETSOorganisationen. Endvidere findes der for ETSO s medlemmer lokale administrationsenheder, der kan udstede EIC-numre For mere information se - 15/26

16 Afhængigt af, hvad EIC-nummeret identificerer, er der etableret forskellige opbygninger. Grundlæggende består nummeret af 16 karakterer og har ved aktøridentifikationskoden følgende opbygning: Position 1-2: De første to karakterer henviser til den udstedende entitet tildelt af ETSO. Position 3: Identificerer, at det er et aktør-identifikationsnummer i form af bogstavet X. Position 4-15: 12 karakterer i versaler tildelt af den udstedende entitet. Position 16: Check karakter. Eksempel: 11XRWENET Ændringer af GLN/EIC koder Hvis en aktør vil ændre GLN/EIC-koder, skal den pågældende aktør senest fem arbejdsdage før ikrafttrædelsen orientere markedsaktører om ændringen Identifikation af forbrugsmålepunkter GSRN (Global Service Relation Number) 4 er en entydigt defineret nummerserie tildelt af GS1, der unikt identificerer et målepunkt og forbrugerporteføljer inden for et distributionsselskabs distributionssystem. Nummeret bruges som identifikation i EDI-meddelelser. Alle målepunkter (aktive, virtuelle og passive) skal identificeres ved hjælp af GSRN-nummeret, der skal være stabilt over tid. Det må ikke ændres ved eksempelvis leverandørskifte. Opbygning af GSRN s 18 cifre Position Eksempel Forklaring Pos 1-2: 57 GS1 Danmark. Pos 3-7 Pos 8-10: 676 Pos 11-17: (el) (gas) XXXXXXX Pos 18: X Kontrolciffer. 5 cifre, der ligger fast for hele den danske el- og gasforsyningssektor til identifikation af målepunkter. Nummer for elforsyningsselskabet. 7 cifre til fortløbende nummerering af de enkelte målepunkter, der tildeles af elforsyningsselskabet Identifikation af tidsserie Alle netvirksomheder i elmarkedet har fået tildelt numre til brug for entydig identifikation af tidsserier i forhold til Energinet.dk. Tidsserie-nummeret bruges i forhold til produktionsmålinger, udvekslingsmålinger og andelstal Identifikation af netområder Ethvert netområde har en målepunktsidentifikation bestående af 3 cifre (DEnummer) med henblik på at kunne identificere området i relevante meddelelser (i gasmarkedet anvendes GSRN-numre). DE-nummeret tildeles af Dansk Energi og skal benyttes til identifikation af netområder. 4 GS1 administrerer nummerserien i Danmark. For mere information se - 16/26

17 4.7 Brug af fortegn Fortegnsregler i forhold til Energinet.dk. Beskrivelse Fortegn Produktion i området + Områdeforbrug - Energi tilført området, herunder køb + Energi ud af området, herunder salg - Fortegnsregler i forhold til Forretningsprocesser for dansk leverandørskifte. Beskrivelse Fortegn Forbrugsmålinger + Andelstal + Anvendelse af fortegn vil være angivet i de enkelte forretningsprocesser (BS 5 ). 4.8 Identifikation af prisområder i elmarkedet Danmark har to overordnede prisområder, der kan refereres til i EDImeddelelser, jf. skemaet herunder. Område Reference (EIC) Alternativ reference Vestdanmark (Jylland/Fyn) Østdanmark (Sjælland inkl. Bornholm) 10YDK W 10YDK M DK1 DK2 Anvendelsen er yderligere beskrevet i de relaterede forretningsprocesser med tilhørende dokumenter. 4.9 Regler for afrunding, tal og decimaler Følgende principper for afrunding bør anvendes uanset forsendelsesformat: Afrundingsregler Der anvendes de almindeligt gældende regler for afrunding. Værdier under 5 er rundet ned, og 5 og derover rundes op. Restværdi som følge af afrundingen ignoreres. Separatorer og tal Punktum (.) benyttes som decimalseparator. Indgår der decimalseparator i en værdi, skal der som minimum være et tal foran og efter separatoren. Eksempelvis er ikke tilladt at sende.5 - det skal sendes som 0.5. Decimalseparator må kun benyttes, hvor det er tilladt jf. den anvendte meddelelsesguide. Tusindtalsseparator må ikke anvendes. En numerisk værdi må ikke indeholde specieltegn. 5 Business Scenarios 17/26

18 Karakterer Hvis en værdi har foranstillede nuller (0), sendes disse ikke. Foran- og efterstillede blanktegn sendes ikke. Hvis f.eks. et felt har 20 karakterer til rådighed, men kun 5 karakterer bliver brugt, sendes kun de 5 karakterer Versionering af forretningstransaktion (BT 6 ) Versionering af en forretningstransaktion dækker over ændringer i den gældende forretningstransaktion, hvilket vil påvirke implementeringsguiden for en given meddelelse. Et it-system skal være i stand til at håndtere de seneste to versioner af en forretningstransaktion (gælder både for EDIFACT og XML). Alle aktører skal løbende opdatere aktørregisteret med den version af implementeringsguidelinen, de anvender. Forretningstransaktionsnummer angives i meddelelsen i UNH, element Forretningstransaktionen og versionen af denne er identificeret ved hjælp af en 13 karakterer lang streng opbygget efter følgende format: CC-GGGGGG-NNN. CC To bogstaver for landekode ISO GGGGGG Seks karakterer til identifikation af forretningstransaktionen ud fra NNN en kombination af bogstaverne A-Z (store bogstaver) og tallene 0-9 og separatoren -. Implementeringsguide-versionsnummeret med efterstillede nuller Fejl i it-systemer Hvis der opstår alvorlige fejl, der berører andre aktørers it-systemer, skal de berørte aktører kontaktes og informeres om konsekvensen af fejlen. Kontakten skal finde sted telefonisk eller pr Uoverensstemmelser mellem aktører Hvis der opstår fejl i dataudvekslingen mellem to aktører, skal aktørerne: 1. Kontakte hinanden med henblik på at identificere og rette fejlen. Hvis dette ikke lykkes, fortsættes til punkt Kontakte Energinet.dk, der vil iværksætte de nødvendige tiltag (f.eks. test af it-systemer, konsulentundersøgelse mv.) afhængigt af situationen. Hvis Energinet.dk medvirker ved afklaringen, kan aktørerne blive pålagt at betale eventuelle udgifter til f.eks. test eller eksterne konsulentundersøgelser. Den samlede udgift vil blive pålagt den aktør, der viser sig at være ansvarlig for fejlen. Den pågældende aktør vil desuden blive pålagt at rette fejlen inden for en tidsfrist, der fastlægges af Energinet.dk. 6 Business Transaction 18/26

19 5. Kommunikationsplatform Den elektroniske kommunikation mellem markedsaktørerne sker elektronisk ved hjælp af specificerede kommunikationsprotokoller afhængigt af forsendelsen. Protokollerne transporterer forsendelserne fra afsender til modtager og sikrer, at forsendelserne kommer intakt frem til den ønskede modtager. Hvis der er fejl i transporten, skal kommunikationsprotokollerne informere afsender (afsenders system). Såfremt det ikke er muligt at fremsende forsendelserne elektronisk, henvises til særskilte dokumenter med forretningsscenarier (Business Scenarios), der beskriver alternativ kommunikation. De følgende afsnit beskriver de anvendte protokoller. 5.1 SMTP ( ) EDIFACT-forsendelser, der sendes via SMTP-protokollen over internettet (ukrypteret), skal indeholde en MIME header (RFC 1767 / RFC 822), hvis anvendelse er specificeret herunder. MIME header Indhold Kommentar MIME-Version 1.0 Content-Type: Application/EDIFACT QUOTED-PRINTABLE QUOTED-PRINTABLE er læsbart i Application/octetstream Content- Transfer- form af ASCII-tegnsættet. Encoding BASE64 BASE64 encodede filer er et subset Content- Disposition Attachment name="filnavn" af ASCII-tegnsættet, der skal decodes før brug. (valgfri, ikke anbefalet) Der gælder følgende regler og anbefalinger for anvendelse af SMTP-protokollen til EDIFACT-forsendelser: Der må kun sendes én EDIFACT-forsendelse pr. . Indholdet i ens emnefelt er uden betydning, da feltet ikke bliver behandlet af det modtagende it-system. ens brødtekst bliver heller ikke behandlet, og bør derfor ikke benyttes. EDIFACT-filen skal ligge i én lang streng uden HEX 0A (line feed) og HEX 0D (carriage return). EDIFACT-filen må ikke indeholde routing-mæssige oplysninger, som det er påkrævet at læse, for at forsendelsen når fra afsender til modtager. 19/26

20 Det er afsenderens opgave at sikre, at en meddelelse ikke bliver så stor, at modtagerens it-system ikke kan modtage den 7. Hvis modtageren har specielle begrænsninger, bør afsenderen gøres opmærksom herpå. Energinet.dk anvender ikke sikker SMTP-kommunikation. 5.2 Webservice Energinet.dk's webservices er et initiativ, der har til formål at opsætte rammerne for udveksling af meddelelser over internettet på en sikker og pålidelig måde. De pågældende webservices retter sig mod de aktører i elmarkedet, der ønsker at udveksle meddelelser via internettet. Nedenstående begreber anvendes i relation til webservices. Webservice: Åben XML-standard for udveksling af data fra applikation til applikation over internettet. Servicen er typisk designet til at fungere med en specifik forsendelsestype. SOAP: En XML-protokol til udveksling af strukturerede data mod en webservice. SOAP sikrer transporten af forsendelsen over HTTP-protokollen. WSDL: En struktureret XML-beskrivelse af webservicen, der informerer om den korrekte udformning af kald til webservicen. Energinet.dk udstiller webservices, hvortil aktørerne kan indsende deres meddelelser, og hvorfra de kan hente meddelelser. Servicen kører på en fast defineret adresse, hvilket giver afsender mulighed for at designe en fast SOAPheader. Modtagelse af meddelelser foregår ved at kalde webservicen, der efterfølgende returnerer de meddelelser, der ligger klar. Kald til webservices hos Energinet.dk foretages over en SSL-forbindelse med bruger-logon. Derved sikres det, at kravene i datatilsynets anbefaling vedrørende sikker kommunikation overholdes. Når en meddelelse er sendt til webservicen, vil meddelelsen blive syntaksvalideret, og afsender får i samme session svar på, om meddelelsen er korrekt modtaget, og om den er syntaksmæssig korrekt. 7 En meddelelse må for tiden ikke overskride 5 MB, gemt som fil. Når SMTP anvendes, vil være større end den vedhæftede fil. Der er derfor tilrådeligt at sætte firewalls og/eller mailsystemer således, at de kan acceptere s op til 10 MB. I fremtiden vil de aktuelle grænser kunne findes på Energinet.dk's selvbetjeningsportal 20/26

21 6. Web-baseret system til planmelding Som en del af Energinet.dk s portalløsning, er der etableret et webbaseret system, der kan anvendes til planmelding i elmarkedet (aktørplaner, køreplaner, regulerkraftbud og regulerkraftbestillinger) og nomineringer i gasmarkedet. Systemet giver aktørerne mulighed for at indsende planer uden at have adgang til EDI-kommunikation. Formålet med systemet er: At tilgodese behov fra aktører, for hvem det er uhensigtsmæssigt at indsende planer via EDI. At stille en alternativ udvekslingsform til rådighed for aktører, der rammes af systemnedbrud. Det er gratis for aktørerne at anvende systemet. Hvis det mod forventning ikke er tilgængeligt, er det aktørens ansvar at indsende planer til Energinet.dk på anden vis. 21/26

22 7. Aktørregister Energinet.dk etablerer i forbindelse med selvbetjeningsportalen et aktørregister, der omfatter de oplysninger, der er nødvendige for, at den praktiske dataudveksling kan fungere. Energinet.dk stiller registeret til rådighed for aktørerne i markedet. Registeret gøres endvidere offentligt tilgængeligt i det omfang, informationerne er af almen interesse. Registeret vil indeholde selskabsinformation og EDI-tekniske informationer samt lovtekniske og økonomiske krav, aktørerne skal opfylde. I det kommende aktørregister bliver el- og gasmarkedets aktører selv ansvarlige for: At vedligeholde egne informationer i registeret. At holde sig orienteret om ændringer i registeret. Aktørerne skal holde sig orienteret om ændringer ved enten at abonnere på notifikationer om ændringer eller ved regelmæssigt at lade it-systemerne hente informationerne i aktørregisteret. I det sidste tilfælde skal it-systemerne understøtte den mulighed for at hente data, som aktørregisteret stiller til rådighed. 22/26

23 8. Krav til it-systemer Energinet.dk har vedtaget krav til it-systemerne i el- og gasmarkedet. Af de følgende afsnit fremgår disse krav som henholdsvis krav til funktionalitet og krav til test, der skal bestås. 8.1 Krav til funktionalitet It-systemerne (EDI-systemer, applikationer, etc.), der er direkte eller indirekte involveret i meddelelsesudvekslingen mellem aktører, skal opfylde følgende krav: Systemerne skal på samme tid være i stand til at modtage to hovedversioner af en Business Transaction (se særskilte dokumenter for beskrivelse af Business Transactions). Systemer, der skal kommunikere med udenlandske aktører, der ikke er omfattet af de danske regler, skal kunne anvende andre formater og koder (herunder bl.a. tidszoner) end dem, der er beskrevet i afsnit 4. Systemerne skal sikre logning af meddelelsestrafikken, således at det er muligt at dokumentere de udvekslinger, der har fundet sted. Logningen skal være af en sådan kvalitet, at den kan bidrage til fejlfinding og fejlretning. Tidligere meddelelser skal efter behov kunne fremfindes i læsbar form (dvs. ikke-krypteret) via en let tilgængelig brugergrænseflade. Systemerne skal i tre år gemme de enkelte meddelelser eller kopier af disse forsvarligt i det format, meddelelserne oprindeligt blev afsendt i. Systemerne skal kunne bestå en it-systemtest, der er defineret af Energinet.dk. Der vil blive opbygget et centralt system med tilhørende testspecifikationer til test af it-systemer. Indtil dette system er opbygget, kan yderligere information om testen fås ved henvendelse til Energinet.dk. Systemerne skal enten indeholde et parallelt testsystem eller give mulighed for at foretage test i produktionsmiljøet, uden at det påvirker produktionsdata. 8.2 Krav til test It-systemer i el- og gasmarkedet skal godkendes, inden de anvendes til elektronisk meddelelsesudveksling med andre markedsaktører. Energinet.dk definerer de krævede test og deltager i nødvendigt omfang med vejledning om test og administration af testsystem. Nedenstående figur viser de fire testtyper. 23/26

24 Aktør Applikation EDIsystem Udveks.- system Kommunikationsnet 1. Kommunikationstest 3. Aktørtest/ 4. Standardsystemtest 2. Meddelelsestest Testsystem Formål med de enkelte test Markedsaktørerne skal overordnet gennemføre tre typer af test, inden systemerne sættes i drift. Formålene med de enkelte test er beskrevet herunder: 1. Kommunikationstesten har til formål at afprøve, om kommunikationen mellem aktørerne fungerer som tilsigtet, dvs. at specifikationen for den anvendte kommunikationsprotokol overholdes, eksempelvis SMTPprotokollen eller webservice. I testen kontrolleres både afsendelse og modtagelse. 2. Meddelelsestesten skal sikre, at de afsendte meddelelser er syntaksmæssigt korrekte. Det vil sige, at meddelelsernes struktur og delelementer er i overensstemmelse med specifikationerne. I testen kontrolleres aktørens afsendte meddelelser. 3. Aktørtesten har til formål at afprøve, om de enkelte funktioner i, og samspillet mellem, aktørernes it-systemer og forretningsgange fungerer korrekt. Den har herunder til formål at kontrollere, om aktørerne har konfigureret it-systemerne rigtigt. I testen kontrollerer aktøren, at systemet foretager korrekte registreringer og handlinger ud fra det modtagne, herunder at systemet sender korrekte bekræftelser, afvisninger mv. Systemleverandører af fællesudviklede standardsystemer skal gennemføre en test, der er defineret af Energinet.dk, før systemerne opsættes og testes hos de enkelte markedsaktører. Formålet med denne test er beskrevet herunder: 4. Standardsystemtesten skal sikre, at standardsystemer er testet, inden de opsættes hos aktører. Testen er grundlæggende identisk med funktionstesten dog med den udbygning, at testen indeholder yderligere fejlbehæftede testmeddelelser. 24/26

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser November 2011 Rev. 2 Dok.løbenr. 79520-07_v2 1/15 Indholdsfortegnelse 1. EDIFACT-syntaks og -struktur... 3 1.1 EDIFACT-struktur

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Forebyggelse af kortmisbrug i forbindelse med internet- og distancehandel, og hvad du kan gøre hvis skaden er sket

Forebyggelse af kortmisbrug i forbindelse med internet- og distancehandel, og hvad du kan gøre hvis skaden er sket Forebyggelse af kortmisbrug i forbindelse med internet- og distancehandel, og hvad du kan gøre hvis skaden er sket Udarbejdet i et samarbejde mellem FDIH, PBS og Rigspolitiet NITEC Der kan svindles men

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere