Bestillinger fra partierne. Spørgsmål/svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestillinger fra partierne. Spørgsmål/svar"

Transkript

1 Bestillinger fra partierne Spørgsmål/svar

2 Nr. 1: Notat om demografiberegningerne... 4 Nr. 2: Personalemæssige konsekvenser... 7 Nr. 3: Virkningerne ved at være en attraktiv bosætningskommune... 8 Nr. 4: Kommissorium til analyse af lokaleoptimering (er lagt til Økonomiudvalget i September)...15 Nr. 5: Konsekvenser og udfordringer ved folkeskolereformen...16 Nr. 6: Notat om kollektivtrafik...17 Nr. 7: Seniorjob...18 Nr. 8: Udfordringerne på Handicap og Socialpsykiatri...21 Nr. 9: Sparekatalog (ligger separat under faneblad 5)...23 Nr. 10: Yderligere nedsættelse af byggesagsgebyrerne...24 Nr. 11: Nedsættelse af indkomstskatten med 0,3 pct...25 Nr. 12: Fastfrysning af grundskylden på 2013-niveau...26 Nr. 13: Ydereligere nedsættelse af dækningsafgiften...28 Nr. 14: Ungdomsklub i Kokkedal...29 Nr. 15: Slotskoncert i Fredensborg by...31 Nr. 16: Fjerne asfalt fra arealer ved Egedalsvej...32 Nr. 17: Dagpengesystemet...33 Nr. 18: Antallet af medarbejdere i Fredensborg Kommune...35 Nr. 19: Omkostninger ved forbedringer, Humlebæk og Nivå Skoler...36 Nr. 20: Mulighed for tilskud, foreningen Ragnarock...37 Nr. 21: Bus-koordinator...39 Nr. 22: Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen i Fredensborg Kommune...41 Nr. 23: Flere pædagoger til 0-5 års området...42 Nr. 24: Inklusionsindsatsen...44 Nr. 25: Ressourceforbrug i fritidshjem og -klubber...46 Nr. 26: Modernisering af faglokaler...47 Nr. 27: Bygningsvedligeholdelse...49 Nr. 28: Fundraising og fodboldforeninger...50 Nr. 29: Beløb til Park og Vej...51 Nr. 30: Oversigt over fritidsklubber mv Nr. 31: Ungdomsskolens indsatsområder, økonomi, ansatte, deltagere...54 Nr. 32: Oversigt over boligsociale tiltag...54 Nr. 33: Genåbning af Egedalsvej...54 Nr. 34: Hvad koster Ipad til klasse?...54 Side 2 af 73

3 Nr. 35: Kunstgræsbaner i Fredensborg og Karsemosegård...54 Nr. 36: Nivå Gymnastikforening...54 Nr. 37: Rengøring langs stier...54 Side 3 af 73

4 Nr. 1: Notat om demografiberegningerne Bestilling fra budgetseminaret Der ønskes en kort beskrivelse af modeller og baggrunden for de 40 mio. kr. Demografiregulering i Fredensborg Kommune For at fastholde det politisk vedtagne serviceniveau, demografireguleres der hvert år på baggrund af den opdaterede befolkningsprognose. Den nye prognose betyder forskydninger i aldersklasserne, der samlet set giver mindre udgifter i forhold til det vedtagne budget på i alt 40,2 mio. kr. i perioden Differentierede beregningsmodeller Kommunens demografimodel anvender forskellige beregningsprincipper på hvert af de tre serviceområder som det vedrører. Hovedprincippet for modellerne er, at de på hvert område skal afspejle ændringerne i de variable udgifter på området som følge af en tilgang/afgang af en person (institutionsbarn, elev, ældre): Skoleområdet På skoleområdet beregnes 75 pct. af de samlede mer- eller mindre udgifter i forbindelse med den demografiske udvikling, svarende til den andel som udgør de variable udgifter på området (lønsum, undervisningsmateriale, inventar mv.). Nedenstående illustration viser hvordan budgettet reguleres, hvis antallet af skolebørn falder med 44 elever fra 2013 til År 2013 År 2014 Ændring i antal Udgift pr årig Ændring i udgiftsbehov Budgetregulering 75 Antal 6-16 årige pct. Ændring i antal 6-16 årige = 44 færre 6-16 årige Ændring i udgiftsbehov - 44 x = kr. Budgetregulering kr. x 75 pct. = kr. Ovenstående tabel viser den faktiske ændring ved en nedgang på 44 elever. Størrelsen på budgetreguleringen i det aktuelle budgetår, i dette tilfælde 2014, er afhængig af hvordan der ved tidligere prognoser allerede er demografireguleret i det pågældende år. Dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet reguleres budgettet ud fra de faktiske tildelingsbeløb som institutionerne modtager pr. barn i de forskellige institutionstyper. Ressourcetildelingen til institutionerne udgør ca. 75 pct. af budgettet på dagtilbudsområdet og svarer lige som på skoleområdet til de variable udgifter (lønsum, børnerelaterede udgifter, inventar mv.). De to nedenstående eksempler viser hvordan budgettet reguleres, hvis henholdsvis antallet af 0-2 årige falder med 40 fra 2013 til 2014 og antallet af 3-5 årige falder med 60 fra 2013 til Side 4 af 73

5 År 2013 År 2014 Ændring i antal Dækningsgrad Nettoudgift pr- 0-2 årige Ændring i udgiftsbehov Budgetregulering 100 pct. Antal 0-2 årige , Ændring i antal 0-2 årige = 40 færre 0-2 årige Ændring i udgiftsbehov - 40 x x 0,76 = kr. Budgetregulering 100 pct. = kr. Nettoudgift Ændring i Budgetregulering År År Ændring i Dækningsgrad udgiftsbehov 100 pct antal pr- 3-5 årige Antal 3-5 årige , Ændring i antal 3-5 årige = 60 færre 3-5 årige Ændring i udgiftsbehov - 60 x x 1,09 = kr. Budgetregulering 100 pct. = kr. Det skal bemærkes, at det er nettobeløbene der reguleres for i budgettet. Dvs. at forældrebetalingen er modregnet. Når institutionerne får tildelt beløb pr. barn, er det de fulde tildelingsbeløb. I ovenstående eksempel er nettoudgiften pr. 3-5 årig, kr. Bruttobeløbet, som er det beløb institutionen får tildelt pr. barn, er kr. i Pleje og omsorgsområdet Den anvendte model for demografifremskrivning af budgettet på pleje- og omsorgområdet er todelt. Den primære fordelingsnøgle tager udgangspunkt i omkostningerne til plejecentre og hjemmepleje, baseret på det nuværende serviceniveau og den nuværende befolknings plejebehov. Modellen tager udgangspunkt i, hvad udgifterne er til ældre på forskellige alderstrin. De aldersopgjorte udgifter er herpå ganget med det forventede fremtidige antal borgere i de forskellige aldersgrupper med baggrund i den nye befolkningsprognose. Modellen giver således et billede af de fremtidige omkostninger til plejeområdet såfremt det nuværende serviceniveau og plejebehov fastholdes og den demografiske udvikling forløber som forventet. Nedenstående tabel viser hvordan budgettet reguleres ved en ændring i antal i de forskellige aldersgrupper fra 2013 til Alders gr. Ændring i antal Gns.udgift for aldersgruppen Budgetregulering = Ændring i antal x gns.udgift for aldersgruppen 0-64 år år år år år år år år Budgetregulering i alt Det er ikke alle driftsudgifter der er aldersfordelte data på, kun plejecentre og hjemmepleje er omfattet af driftsudgifter. På de øvrige variable udgifter til hjemmesygepleje, hjælpemidler og træning, reguleres budgettet med 50 pct. af de Side 5 af 73

6 samlede forventede mer- eller mindreudgifter, som følge af ændringen i antallet af 80 årige og derover. År 2013 År 2014 Ændring i antal Nettoudgift pr. 80 årige og derover Ændring i udgiftsbehov Budgetregulering 50 Antal 80 årige og derover pct. Ændring i antal 80årige og derover = 52 flere 80årige og derover Ændring i udgiftsbehov 52 x x 50 = kr. Budgetregulering 100 pct. = kr. Regulering af budget Som beskrevet i eksemplet på skoleområdet, reguleres budgettet i forhold til prognosen året før. Det relativt store fald i antallet af børn i forhold til sidste års prognose, skyldes primært en større udtynding, et lavere antal fødsler og et boligudbygningsprogram med færre boliger. De tre ting i kombination, giver den forholdsvis store regulering af budget på skole- og dagtilbudsområdet. i 1.000kr.\år Skoleområdet Dagtilbudsområdet Pleje og Omsorg Ændring i alt Personalemæssige konsekvenser Langt størstedelen af udgifterne på de tre serviceområder går til løn. Hvis ovenstående justering af budgettet omregnes til fuldtidsstillinger, vil det svare til et fald i personaletallet på skole og dagtilbudsområdet, og en stigning på området for Pleje og Omsorg, som vist i nedenstående tabel. i årsværk Antal lærere på Skoleområdet Antal pædagoger på Dagtilbudsområdet Antal social- og sundhedsmedarbejdere på Pleje og Omsorg Ændring i alt Antal stillinger er opgjort på baggrund af gennemsnitslønnen for henholdsvis en lærer, en pædagog samt et beregnet gennemsnit af flere faggrupper på området for Pleje og Omsorg. Side 6 af 73

7 Nr. 2: Personalemæssige konsekvenser Bestilling fra budgetseminaret Byrådet bad på budgetseminaret om, at de personalemæssige konsekvenser blev indarbejdet i alle forslag. Med baggrund i Byrådets ønske er personaletal indarbejdet i alle notater og forslag. Som udgangspunkt er der i alle notater og besparelsesforslag anvendt den gennemsnitlige lønudgift for alle stillinger i kommunen på nær i svar nr. 1 vedr. kommunens demografimodeller, hvor de store lønforskelle blev vurderet til at være misvisende i forhold til de personalemæssige konsekvenser af demografireguleringen. Lønniveau - Fredensborg - februar 2013 Overenskomstområde Lønudgift årligt Løn md Gennemsnitlig lønudgift - af alle stillinger i kommunen Akademikere, KL Dagplejere Handicapledsagere Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Husassistenter, Kl Håndværkere m.fl., KL Kontor- og It-personale, KL Ledere m.fl., undervisningsområdet Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Musikskolelærere Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Rengøringsassistenter, Kl Social- og sundhedspersonale, Kl Socialrådg./socialformidlere, Kl Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL Tandklinikassistenter, KL Tandlæger Teknisk Service Side 7 af 73

8 Nr. 3: Virkningerne ved at være en attraktiv bosætningskommune Byrådet har udbedt sig svar på følgende spørgsmål forud for budgetseminaret. - Hvilke boligtyper ønsker de erhvervsaktive? - Hvor mange børn er der pr. familie? - Hvor stort et skatteprovenu vil flere erhvervsaktive borgere give? Familietype og boligform Figur 1: Beskæftigede indbyggere, år, fordelt på område og husstandstype Gruppen af årige i beskæftigelse udgøres helt overvejende af par med børn (67 pct.), mens de tre andre familietyper (par uden børn/enlige med børn/enlige uden børn) udgør mellem 8 og 15 pct. Det betyder, at i gruppen af beskæftigede årige har 75 pct. børn. Dette giver anledning til at tage børnefamiliers boligpræferencer i betragtning, da der er en sammenhæng mellem børnefamilier, ønsket om at bo i enfamilieshuse (herunder parcelhuse) og indkomst. Sammenfattende viser analyser, at den foretrukne familiebolig, blandt unge par med børn, er en ejerbolig i et enfamilieshus (villa, parcelhus, rækkehus) mellem 100 og 180 m2 i en forstad til en større, mindre eller mellemstor by. Ønsket om et enfamilieshus skyldes, at kernefamilien fortsat er den foretrukne samlivsform, og at det gode liv leves i nærhed til natur og andre børnefamilier. Efterspørgslen efter denne type bolig har været støt stigende siden Side 8 af 73

9 Kokkedal som eksempel Figur 2: Sammenligning af gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt over Kokkedal i forhold til Region Hovedstaden til sammenligning Gennemsnitlig husstandsindkomst Kr Parcelhuskvarter Privatejet etagebyggeri Alment boligbyggeri Alment etagebyggeri GL. Kokkedal Region Hovedstaden Husstandsindkomsten i de fem boligområder varierer markant. De højeste niveauer findes i de to områder, hvor beboerne ejer deres ejendom, nemlig i parcelhuskvartererne og Gl. Kokkedal. Den gennemsnitlige husstandsindkomst i disse områder er højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden. Således er gennemsnitsindkomsten i parcelhuskvarteret kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden, mens man i Gl. Kokkedal gennemsnitligt tjener kr. mere. I det almene boligbyggeri og det privatejede etagebyggeri tjener man ca kr. mindre end gennemsnittet for Regionen, mens man i det almene etagebyggeri tjener næsten kr. mindre end dette gennemsnit. Det skal dog her bemærkes, at husstandsindkomsten er afhængig af husstandstypen. I parcelhuskvarteret og Gl. Kokkedal, hvor husstandsindkomsten er højest, er størstedelen af beboerne par. Dette giver en højere husstandsindkomst end for enlige. Dette har også betydning for, hvor meget højere husstandsindkomsten er i parcelhusområderne ift. Region Hovedstaden. Ser vi på boligønskerne på landsplan, er der sket en forskydning i forhold til, hvilken type enfamilieshus der efterspørges. Unge par under 35 år med børn er specielt interesserede i nye huse og er i mindre grad interesserede i ældre murermesterhuse og villaer. Side 9 af 73

10 Figur 3: Ægtepar (inkluderer både ægtepar og registrerede partnerskab) og par i øvrigt (inkluderer samlevende par, samboende par og par i registreret partnerskab), år, fordelt på boligtype og antal børn i hele landet, 2013 Som vist i diagrammet ovenfor, har børnefamilier en overvejende præference for parcelog stuehuse. Figur 4: Singler, år fordelt på boligformer og antal børn, hele landet, 2013 Ovenstående diagram viser, at etageboligbebyggelse var de foretrukne boligformer for singler i Imidlertid er det ud fra diagrammet vanskeligt at sige noget om indkomst og/eller tilknytning til arbejdsmarked. Side 10 af 73

11 Figur 5: Ægtepar (inkluderer både ægtepar og registrerede partnerskab) og par i øvrigt (inkluderer samlevende par, samboende par og par i registreret partnerskab), år, uden børn fordelt på boligformer, hele landet, 2013 Erhvervsaktive og ejerform Ejerboliger er fortsat den mest ønskede ejerform blandt par med og uden børn. Der findes hovedsageligt to årsager til dette: for det første er der et ønske om frit selv at kunne vedligeholde bolig og have, og for det andet oplever beboerne i ejerboliger en større tryghed og forudsigelighed i forbindelse med boligens økonomi (SBI 2008). 70 pct. af befolkningen havde i 2008 ejerboligen, som den ønskede boligform. Hvis man tager andelsboligen i betragtning, som en variant af ejerboligen, så stiger andelen af befolkningen, der foretrækker en ejerbolig med yderligere 6,7 pct. til ca. 77 pct. Da det kun er ca. 59 pct. af befolkningen over 15 år, der bor i ejerbolig er der flere, der ønsker denne boligform, end de der allerede har den. Ses der på udviklingen i ønskerne over tid har der været en nogenlunde konstant, men lav, stigning i ønskerne om at bo i ejerbolig siden Ønsket om at bo i andelsbolig er steget fra 6 pct. til 8 pct. fra 1986 til 2001, for efterfølgende at falde fra 8 pct. til 6,7 pct. fra 2001 til Stigningen i den første periode kan forklares ud fra, at andelsboligen i det meste af perioden var den billigste boligform overhovedet. Faldet i interessen fra 2001 til 2008 er forekommet i en periode, hvor en stor del af andelsboligerne har gennemløbet en udvikling, som prismæssigt har bragt dem nogenlunde på linje med ejerboligerne. Præferencerne for lejebolig og andelsbolig er mest udbredt hos unge enlige, der kæder behovet sammen med uddannelse, kultur, underholdning og caféliv i de større byer. Fælles for aldersgrupperne er, at valget af lejebolig sikrer en hvis uafhængighed, da boligen er let at komme ind og ud af. Desuden fremhæver især enlige ældre muligheden for at opnå boligstøtte i lejeboliger. Udviklingen i fordelingen på de forskellige boligformer viser et stort fald for den andel af de unge par, som bor i enfamiliehus. I 1986 var enfamiliehuset den mest almindelige boligform, idet 37 pct. boede sådan. i 2008 er andelen sunket til ca. 23 pct. Side 11 af 73

12 En modsvarende stigning fra et par procent i 1981 til godt 10 pct. i 2003 ses for andelsboligerne. Andelene der bor i de øvrige boligformer har ikke ændret sig på samme markante måde i de godt tyve år. Den mest almindelige boligform for unge par under 30 år uden børn hvor ca. 33 pct. af bor i 2008 er den private udlejningsbolig, mens ca. 15 pct. bor til leje i den almene sektor. Boligtype og lokalmiljø Grønne omgivelser, en lav kriminalitetsrate og få sociale problemer har størst betydning for valget af bolig for unge børnefamilier, der som følge af deres ønsker, søger mod forstæderne. Beliggenhed er derfor kun vigtig i et begrænset omfang, hvilket måske kan overraske. Andre forhold som gode transportforbindelser og nærhed til institutioner og skoler vejer tungere. Enlige forsørgere deler til dels præferencerne, men vægter samtidig nærheden til bylivet. Boligtype og boligsøgendes baggrund Der er en stærk sammenhæng mellem boligvalg og opvækst, forstået således, at boligsøgende søger tilbage til den type bolig, de selv er opvokset i. I forskningssammenhæng bliver det derfor vanskeligt at snakke om, at gruppen af erhvervsaktive har ens dispositioner i forhold til valg af bolig. Figur 6 Socialgruppe og boligønsker: Andele i socialgrupper, der ønsker forskellige ejerformer, 2008, landsplan Demografi Som vist i graferne, bærer mange erhvervsaktive et ønske om at bo i ejerboliger, hvilket kunne lægge op til yderligere opførelse af nye ejerboliger. Imidlertid, er det vigtigt at tage kommunens demografiske udvikling i betragtning, hvor der forventeligt i den næste tiårige periode vil være en stigning i antallet af ledige enfamiliehuse, i takt med, at en meget stor generation af husejere bliver ældre. Dette skal sammenholdes med, at der samtidig sker et markant fald i antallet af borgere her i kommunen i den erhvervsaktive alder. Hvor stort skatteprovenu vil flere erhvervsaktive borgere give, herunder antal børn pr. familie? 1000 erhvervsaktive indbyggere kan være beskæftiget i flere typer erhverv, yngre såvel som ældre, så spørgsmålet kan besvares på flere måder. I svaret nedenfor er valgt at tage udgangspunkt i hvad ekstra 1000 erhversaktive årige borgere, der bor i parcelhus vil betyde i forhold til skatteprovenu. Side 12 af 73

13 Oplysninger om alder på voksne og børn, samt indtægtsforhold i parcelhus er hentet fra COWI a/s. COWI har udarbejdet henholdsvis baggrundsmateriale til kommunens befolkningsprognose 2013, samt boligprofil undersøgelsen for Fredensborg Kommune Indtægter er beregnet via KL s tilskud og udligningsmodel pr. juni 2013 og oplysninger om udgifter til børn m.v. stammer fra KORA-statistik leveret til Fredensborg erhvervsaktive borgere år i parcelhus, vil have 629 børn, og der vil være 109 unge mellem år voksne erhvervsaktive i parcelhus vil give? Så mange ny Børn 0-18 år Unge 19-29år år huse 628,9 684,9 108,8 1000,0 Det fremgår ligeledes af opstillingen at nye borgere i alderen år, vil betyde 629 nye huse. Aldersprofilen af indbyggere i parcelhus fremgår af diagrammet vist nedenfor: Figur 7 Aldersprofil for hus-typer. Diagrammet viser alderen på indbyggere i 100 huse Parcelhus Raekkehus Etagebolig Aeldrebolig 2 0 ALD_0 ALD_4 ALD_8 ALD_12 ALD_16 ALD_20 ALD_24 ALD_28 ALD_32 ALD_36 ALD_40 ALD_44 ALD_48 ALD_52 ALD_56 ALD_60 ALD_64 ALD_68 ALD_72 ALD_76 ALD_80 ALD_84 ALD_88 ALD_92 ALD_96 Indtægtsforhold Nedenfor er vist indtægterne fra erhvervsaktive. Ekstra udskrivningsgrundlag Provenu 25,4 pct. Tilskud og udligning, mindre indtægt Samlet ekstra indtægt Beløb i hele kr. Minus = indtægt. Udskrivningsgrundlaget vil blive forøget med 531 mio.kr. og det vil give et merprovenu på 134,9 mio.kr. Til gengæld vil tilskud og udligningsbeløbene blive reduceret med 73,1 Side 13 af 73

14 mio.kr. Samlet vil nye erhvervsaktive borgere således give en mer-indtægt på 61,7 mio.kr. Nedenfor oplyses hvilke gennemsnitlige udgifter til børn, der vil knytte sig til de nye indbyggere. Udgifter til børn I udgiftsberegningen vist nedenfor er anvendt oplysninger fra KORA-statistik om udgiftsniveauet i Fredensborg. Den viser, at udgifterne til børnepasning, folkeskole m.v. vil give 52,9 mio.kr., hvis forudsætningerne ovenfor anvendes. De 1000 erhvervsaktive forudsættes således at medbringe i alt 685 børn og unge 0-18 år og de koster 52,9 mio.kr. i form af ekstra driftsudgifter. Beløb i mio.kr. Minus = indtægt, plus = udgift. Ekstra udgifter Børnepasning 26,3 Folkeskole 25,1 Sundhedspleje 1,5 I alt 52,9 Samlet effekt Det samlede regnestykke ser således ud, hvis der modtages 1000 ekstra erhvervsaktive borgere: Samlet effekt Ekstra indtægter - 67,7 mio. kr. Ekstra udgifter 52,9 mio. kr Samlet - 8,8 mio. kr. Merindtægten vil blive 8,8 mio.kr. årligt. Her er der alene tale om den provenumæssige gevinst. Den nuværende aldring af kommunen medfører et betydeligt omstillingsbehov (og dermed omstillingsudgifter) for såvel de store serviceområder (daginstitutioner, skoler, plejecentre), som kommunens foreningsliv mv. Flere borgere i den erhvervsaktive alder med børn vil alt andet lige kunne mindske disse omstillingsomkostninger. Side 14 af 73

15 Nr. 4: Kommissorium til analyse af lokaleoptimering Bestilling fra budgetseminaret. Kommissorium til analyse af lokaleoptimering. Behandles i Økonomiudvalget i september. Side 15 af 73

16 Nr. 5: Konsekvenser og udfordringer ved folkeskolereformen Bestilling fra budgetseminaret. Et notat om konsekvenser og udfordringer ved folkeskolereform. Notatet skal beskrive de konsekvenser Direktøren for Børn, Kultur og Sundhed redegjorde for i sit oplæg på budgetseminaret. Besvarelsen fremgår af notat om folkeskoleområdet vedlagt i budgetmappens faneblad 2. Side 16 af 73

17 Nr. 6: Notat om kollektivtrafik Bestilling fra budgetseminaret i maj. Se sag fra MTU fra den 2. maj 2013 Trafikbestilling 2014 under faneblad 7 vedr. ønsker oversendt fra fagudvalg. Side 17 af 73

18 Nr. 7: Seniorjob Bestilling fra budgetseminaret i maj. Opdateret notat om seniorjob fra kendt viden til bedste skøn over reelle udgifter til ordningen i budgetperioden. Baggrund Lov om seniorjob ledige a-kassemedlemmer har i en given aldersgruppe, ret til at få et seniorjob i bopælskommunen, når deres dagpengeret fra a-kassen ophører. I forbindelse med tilbagetrækningsreformen er aldersgruppen blevet udvidet og antallet af ansatte i seniorjob er steget. Den gennemsnitlige bruttolønudgift pr. ansat i seniorjob udgør og fratrukket statstilskud er nettoudgiften årligt pr. seniorjob. Retten til ansættelse varierer mellem ¾ og 6 år, men har et gennemsnit på 4 år. Antal borgere i seniorjob Der er p.t. 31 ansatte i seniorjob, samt 6 der skal visiteres til job med ikrafttræden 1. august Siden lovændringen af aldersgruppen har der været en tilgang i seniorjob på 8 pr. kvartal. Udgifterne til seniorjobordningen Den forventede udgift til seniorjobordningen er 3,97 mio. kr. i Det er højere end skønnet ved budgetrevisionen den 30/4. Denne udgift indstilles dækket via Lov- og cirkulæreprogrammet ved budgetrevisionen pr. 30/ I budgetvurderingen til budgetseminaret i maj indgik en udfordring (merudgift) vedrørende seniorjobordningen på 3,4 mio. kr. i 2014, 2,1 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i Denne beregning var baseret på: 1. Byrådets tidligere beslutning om, at eventuelle merudgifter til seniorjobordningen løbende skal fremlægges ved budgetrevisionerne, såfremt der ikke kan findes bevillingsmæssig dækning for det indenfor politikområde 11 Beskæftigelse. 2. De borgere der på det tidspunkt var kendte under seniorjobordningen. Det er ikke administrationens forventning på nuværende tidspunkt, at det vil være muligt at finde finansiering til en stigning i udgifterne til seniorjobordningen indenfor bevillingen til beskæftigelsesområdet. Der er i Lov- og cirkulæreprogrammet med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen givet et forhøjet statstilskud til seniorjobordningen på 2,3 mio. kr. årligt fra Dette var ikke kendt ved budgetseminaret i maj. Modeller for budgetteringen i Det er behæftet med stor usikkerhed at skønne udgifterne til seniorjobordningen i Der kan således vælges flere forskellige modeller, uden at det på nuværende tidspunkt kan siges, om det vil være en over- eller underbudgettering af udgifterne. Byrådet kan fx vælge mellem følgende modeller for budgetteringen af udgifterne. Modellerne forholder sig alene til 2014, da der allerede er varslet nye ændringer af loven om seniorjob. Hertil kommer, at yderligere stigninger i 2015 må forventes at give Side 18 af 73

19 anledning til krav om kompenserende finansiering til kommunerne fra KL i årenes økonomiaftaler. Model 1: Fastholde nuværende budgetprincip Modellen indebærer at der eventuelle merudgifter til seniorjobordningen løbende skal fremlægges ved budgetrevisionerne, såfremt der ikke kan findes bevillingsmæssig dækning for det indenfor politikområde 11 Beskæftigelse. Modellen indebærer en udvidelse af budgettet på 0,5 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. over budgetperioden Forventede udgifter kendte Korrigeret budget Øget statstilskud LCP Merudgift = besparelse, + = merudgift Model 2. Tilgang på 8 borgere i seniorjob årligt Modellen indebærer at der budgetteres med en tilgang på 8 borgere årligt. Modellen indebærer en udvidelse af budgettet på 1,1 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. over budgetperioden Forventede udgifter kendte Korrigeret budget Øget statstilskud LCP Tilgang på 8 årligt Merudgift = besparelse, + = merudgift Model 3. Tilgang på 32 borgere i seniorjob årligt Modellen indebærer at der budgetteres med en tilgang på 32 borgere årligt. Modellen indebærer en udvidelse af budgettet med 2,9 mio. kr. i 2014 og over budgetperioden med 11,6 mio. kr Forventede udgifter kendte Korrigeret budget Øget statstilskud LCP Tilgang på 32 årligt Merudgift = besparelse, + = merudgift Model 4. Skøn for udviklingen baseret på landsskøn Modellen indebærer at der tages udgangspunkt i Regeringens og KL s skøn for udgiften til seniorjob på landsplan i Dog korrigeres for en skønnet modsat rettet effekt på det øvrige overførselsområde som følge af at folk nu får seniorjob. Endvidere korrigeres for, at udgifterne i Fredensborg Kommune i 2013 ligger under vores beregnede andel af landsdelsudgifterne. Modellen indebærer en udvidelse af budgettet med 1,7 mio. kr. i 2014 og over budgetperioden med 6,8 mio. kr. Side 19 af 73

20 Model 4. Udgiftsskøn baseret på landsskønnet Forventninger på landsplan til udgifter til seniorjob Skønnet korrektion for fald i udgifter til øvrige overførsler Fredensborg Kommunes andel efter bloktilskudnøgle Udgifter i Fredensborg Kommune efter korrektion af, at vi i havde færre i seniorjob end landsgennemsnit Udgift i Fredensborg Kommune baseret på landsskøn Eksisterende budget Øget statstilskud LCP Merudgift = besparelse, + = merudgift Det bemærkes, at for alle modeller gælder at det samlede budget til seniorjob vil bestå af det eksisterende budget på kr. plus budget fra lov og cirkulæreprogrammet på kr. plus den foreslåede ekstra budgettildeling som varierer alt efter hvilken af de fire modeller der vælges. Indstilling Administrationen indstiller af der budgetteres ud fra model 4, således at budgettet svarer til Regeringens forudsætninger i 2014 med de foreslåede korrektioner. Et lignende budgetteringsprincip anvendes på flere andre udgifter på beskæftigelsesområdet og at der må forventes at ske en genforhandling af udgifterne til seniorjobordningen mellem Regeringen og KL, såfremt Regeringens forudsætninger viser sig urealistiske på landsplan. Det vil fortsat være således, at administrationen fremlægger eventuelle afvigelser mellem budget og udgifter til ordninger ved de løbende budgetrevisioner. Side 20 af 73

21 Nr. 8: Udfordringerne på Handicap og Socialpsykiatri Bestilling fra budgetseminaret Notat, der beskriver udfordringerne på Handicap og Socialpsykiatri. Opsummering Der er fremlagt en økonomisk masterplan for handicap og socialpsykiatri (senest i sag 82 i SSU på møde i juni). Masterplanen har til formål at anvise politiske handlemuligheder til, at budgetterne kan holde i Med de nuværende indsatser og budgetforudsætninger, forventes der en budgetoverskridelse årligt i på 7,2 mio. kr., svarende til 28,8 mio. kr. over perioden. Status på politiske beslutninger - masterplanen Administrationens forslag til økonomisk masterplan indeholder følgende indsatser, der fordrede politisk stillingtagen før de igangsættes. De aktuelle politiske beslutninger fremgår i kursiv. 1. STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)kvalitetsstandard Årlig økonomisk effekt: 0,5-1 mio. kr. Vedtaget for 2013 og frem. Kvalitetsstandarden fremgår af SSU sag BPA (Brugerstyret Personlig Assistance) kvalitetsstandard Årlig økonomisk effekt: 0,5-1 mio. kr. Ikke vedtaget Kvalitetsstandarden fremgår af SSU sag Støtte i eget hjem kvalitetsstandard Årlig økonomisk effekt: 2-2,5 mio. kr. Ikke vedtaget Kvalitetsstandarden fremgår af SSU sag Fortsatte revisiteringer på botilbudsområdet Årlig økonomisk effekt: 3-4 mio. kr. Vedtaget i 2013, men ikke i 2014 og frem. 5. Værestedsstruktur Økonomisk effekt: 0 kr. i 2013, 1 mio. kr. i 2014 og frem. Der er bestilt en analyse af området. Baggrund Udviklingen i antallet af brugere på Handicap og Socialpsykiatri har i udvist en stigning, der ikke har sammenhæng med den demografiske udvikling i øvrigt. I vurderingen af budgetbehovet er skønnet over antal brugere helt afgørende. I budgetvurderingen i dette notat, er der lagt til grund, at stigningen i antal brugere normaliseres samt at de løbende revisiteringer og bevillinger udviser en fortsat faldende enhedsudgift. Side 21 af 73

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere