DAGSORDEN. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. august 2007 Start kl. : Slut kl. : Mødet var afbrudt fra kl til kl , hvor der blev afholdt møde i Bevillingsnævnet. Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Erik Hoberg (A) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning Budgetopfølgning generelt Budget tekniske korrektioner og rammer Økonomiudvalgets budget Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg Lokalplan for Fjellerup Østergaard Udlæg af nye sommerhuse i kystnærhedszonen. Miljøministeriet fase Lokalplan for nyt sommerhusområde ved Fællesvej i Fjellerup Lokalplanforslag boligområde ved Humlevej Grenaa og kommuneplantillæg Frigivelse af anlægsbevilling til anlæggelse af vandhuller for Løgfrø og Strandtudse Regnskab 2006 for Grenaa Andelsboligforening Årsregnskab 2006 for Boligselskabet Glesborg Regulering af afregningsgrundlag for betaling af varmeleverance Norddjurs som Vedvarende Energi-kommune Samarbejde om letbane i Århus Salg af sommerhusgrunden på Spovevej i St. Sjørup Byggemodning Møgelbjerg og Humlevej...54 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

3 20. Kollektiv trafik lokalruter og telebusser - takster m.v Udskiftning bagagevogne Grenaa-Anholt Færgen Sejlplan og priser Grenaa-Anholt Materielanskaffelser beredskab Projekt Værktøj til en fremtidsproces for positiv vækst i Norddjurs Kommune Bevilling fra Sundhedsstyrelsen Kvalitet i folkeskolen - skolestruktur Kvalitet i folkeskolen Skolestruktur 10. klasse Bygningsvedligeholdelse...72 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

4 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning. Budgetrevisionen er rapportering til økonomiudvalget om den økonomiske udvikling på økonomiudvalget ansvarsområde pr. 30. april Budgetrevisionen giver anledning til at der på driften søges tillægsbevillinger til udgifter på i alt kr. På anlæg søges bevilling til merindtægter på kr. På renter og finansiering skønnes der ikke på nuværende tidspunkt at være afvigelser. Budgetrevisionens tal er udtrukket på funktion 3 niveau på driften, og på sted på anlæg. Redegørelsen for økonomien indenfor det enkelte direktørområder er baseret på dialog med de enkelte områder. Drift. Direktionen Der forventes ikke afvigelser. Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet har søgt tillægsbevilling på kr. Beløbet består af følgende: Konto 6.50: Ikke budgetterede udgifter til uniformering af rådhusbetjente der ikke tidligere har haft uniform. Anslået merudgift kr. Stigende benzinpriser og mere kørsel. Anslået merudgift kr. Stigende elforbrug formodentlig som følge af de nye kaffeautomater. Anslået merudgift kr. Endelig er der ikke budgetlagt forbrug vedrørende rådhuset i Auning, men der har været udgifter til el, vand, varme samt afhentning af papir. Anslået merudgift kr. 1

5 Konto 6.51: Nyt Falck abonnement koster kr. mere end budgetteret. Udgifterne til kaffeordningen er større end indtægterne. Merudgiften anslås til kr. Endvidere annonceres der i flere aviser, og der har været flere stillingsannoncer end forventet. Anslået merudgift kr. I relation til denne udgift bør det overvejes om annonceringen skal begrænses således der ikke er lige så stor merudgift i IT-afdeling IT-afdelingen har ikke søgt tillægsbevilling endnu, men der henledes til følgende forhold der må forventes senere at give anledning til en tillægsbevilling. Der er bevilliget en opnormering af IT afdelingen, således der er ansat en medarbejder mere end budgetteret. Der er behov for en gennemgang af budgettet til indkøb af IT hardware, licenser og servicekontrakter. Det eksisterende budget er sammensat af de gamle kommuners budgetter. Ligeledes er der behov for en præcisering af hvad der betales centralt og decentralt. Dette udredningsarbejde er omfattende og de økonomiske konsekvenser ikke præciseret på nuværende tidspunkt. Vicekommunaldirektørområdet Der forventes ingen afvigelser. HR Der søges tillægsbevilling på netto kr. Der er indtil nu udbetalt overarbejdsgodtgørelse for kr., og det skønnes at der vil være behov for yderligere udbetaling af overarbejdsgodtgørelse. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et præcist bud på beløbets størrelse ved årets udgang, og der søges derfor tillægsbevilling til det nuværende merforbrug. 2

6 HRs salg af lønydelser til andre institutioner er ikke medtaget i budgettet, og skønnes at indbringe en indtægt på kr. Økonomi Der forventes ingen afvigelser. Børne- og Ungedirektørområdet Børne- og Ungedirektørområdet søger tillægsbevilling til manglende lønbudgetter på i alt 0,956 mio. kr. I budgetlægningen er en vakant konsulentstilling blevet tabt mellem to kontoområder. Undervisningsområdet anslår udgiften til at være kr. Endvidere er en stilling til en flexansat i en SFO, der ifølge en tidligere indgået aftalt aflønnes på konto 6 glemt i budgetlægningen. Nettoudgiften afslås at være kr. Endelig er en teamleders løn i Børne- og Familieområdet fejlbudgetteret, og der er en merudgift på kr. Kultur- og Udviklingsdirektørområdet Kulturområdet På Kulturområdet er der søgt tillægsbevillinger på i alt kr. Tillægsbevillingen drejer sig om kr. på personalebudgettet, da en afskedssag af en overassistent foretaget af Grenaa Kommune har givet ikke budgetterede økonomiske konsekvenser i I forhold til forbruget på kørsel på nuværende tidspunkt mener Kulturafdelingen ikke at budgettet holder, og har søgt en tillægsbevilling på kr. Sundhedsområdet Der forventes ingen afvigelser. 3

7 Socialdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Socialdirektørens område Miljø- og Teknikdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Teknik- og Miljødirektørens område. 4

8 Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt pr. afvigelser i regnskab bevilling i Budget ult året i kr i kr i i kr. kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Anvisningsret 0 18 Driftssikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Kontante ydelser 0 73 Kontanthjælp 0 06 Administration Politisk organisation Fælles formål Vederlag til borgmester Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration verørende naturbeskyttelse 0 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udvikling af menneskelige ressourcer Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Innovation og anvendelse af ny teknologi 0 52 Lønpuljer m.v Lønpuljer 0 GRAND TOTAL

9 Anlæg Merindtægten skyldes større salg af sommerhusgrunde og lystbådehavnsgrunde i 2007 end det var forudsat i budgettet. Merindtægten i 2007 opvejes af lavere forventninger til salget i 2008 og i årene derefter. Anlæg Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt pr. afvigelser i regnskab bevilling Budget ult. 4- året i i i i 2007 i kr kr. kr kr. kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Boligformål Diverse Del af matr. nr. 5o, Ørum Ørumgårdvej Matr.nr. 5e og 5i, Gjerrild by, Gjerrild Rådighedsbeløb - udstykningsarealer boligformål Byggemodning Klibovænget (Moselunden) Køb af Langgade 27, Vivild Salg af areal ved Rådmandsvej Byggemodning i ålsrode Byggmodning ved møgelbjergparken og åstrup Byggemodning ved åstrup lokalplan Projekt Åbyen Byggemodning i Dolmer Byggemodning Solsikkevej Lokalplan Erhvervsformål Rådighedsbeløb - udstykningsarealer erhvervsformål Erhvervsområde i Nørager Matr.nr. 1 ke m.fl. hessel hovedgård - lars bang rugvænget Ubestemte formål Salg af storparcel ved Lergravsvej Beboelse Salg af Mommes stiftelsen 80 6

10 20 Fælles formål Salg af sommerhusområde vest Grenaa Strandområder Salg af sommerhusgrunde område vest Byggemodning af sommerhusområde ved Lyngvej, lokalplan nr Transport og infrastruktur Lystbådehavne m.v Salg af byggefelt på Grenaa Lystbådehavn Administration Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets IT-pulje Salg af Auning rådhus Turisme Havets hus Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Sammenlægnings- og forberedelses- udvalg Kommunesammenlægning Udvikling af yder- og landdistriktsområder Udvikling GRAND TOTAL Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på finansieret af kassebeholdningen, og 2. at der meddeles en tillægsbevilling på anlæg på kr. finansieret ved henlæggelse til kassebeholdningen Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes, da det foreliggende grundlag er for usikkert 2. at overførselsadgangen skal iagttages af direktørområderne, og 3. at der på alle områder skal udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 7

11 2. Budgetopfølgning generelt. I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst 2 større budgetopfølgninger årligt henholdsvis pr. 1. maj og 1. september med udgangepsunkt i forbrug henholdsvis pr. 30. april og 30. september. De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningen i møder således: Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2007 Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2007 Kultur- og Udviklingsudvalget den 13. august 2007 Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2007 Sundhedsudvalget den 14. august 2007 Voksen- og Plejeudvalget den 13. august I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder ansøges om meddelelse af tillægsbevillinger som anført i skemaet nedenfor: 8

12 Tillægsbevillingsansøgninger budget 2007 Område Udvalg Arbejds- Børne- og Kultur- og Miljø- og Sundhed Voksen- og I alt marked ungdom udvikling teknik pleje Undervisning Sundhed Sociale opgaver Fjordcentret Busdrift Færgedrift Grenaa-Anholt Gadebelysning Sundhedsområdet Handicapområdet Undbetalingsomr Plejeområdet I alt stående udvalg Økonomiudvalget Bevillingsans i alt ØK anlæg Netto drift/anlæg Midtvejsreg Bevillingsa netto Vedrørende nærmere oplysninger om ansøgningerne fra udvalgene henvises til de respektive beslutningsprotokoller, og for økonomiudvalgets vedkommende til punkt 1 foran. Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles tillægsbevilling og anlægsbevilling til budget 2007 med i alt (netto) kr. til indtægt. Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes 2. at overførselsadgangen iagttages af direktørområderne, og 9

13 3. at der på alle områder udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 10

14 3. Budget tekniske korrektioner og rammer. Tekniske korrektioner driftsområdet. I forbindelse med budgetarbejdet for budgetåret 2008 og budgetoverslagsårene er der konstateret, et stort behov indarbejdelse af tekniske korrektioner. Direktionen besluttede i direktionsmødet den 8. august 2007, at de enkelte direktører skulle foretage fornyet gennemgang af samtlige forslag, der indgår i oversigten med henblik på kvalitetssikring m.v. Direktionen besluttede samtidig, at de enkelte direktører er ansvarlige for, at Økonomiafdelingen inddrages i gennemgangen. Direktionen har på mødet den 22. august 2007 gennemgået alle modtagne tekniske korrektioner på ny. De modtagne forslag til tekniske korrektioner vedlægges. Den beløbsmæssige værdi af de tekniske korrektioner fordelt på de enkelte udvalg for budgetåret 2008 fremgår af skemaet nedenfor. Idet bemærkes, at der efter direktionens møde den 22. august 2007 er modtaget en korrigeret teknisk korrektion på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende børnepasningsområdet. Ændringen medfører, at den oprindeligt meddelte merudgift på ca. 4,9 mill. kr. nedsættes til ca. 1,9 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i skemaet nedenfor. Tekniske korrektioner budget 2008 Oversigt alle udvalg Udvalg Forslag Godkendt Afvist Beløb Helt Delvist Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Udvalgene i alt Afvist og delvist afvist (=Forslag-Beløb)

15 For budgetoverslagsårene udgør den beløbsmæssige værdi af godkendte forslag for alle udvalgene følgende beløb: Budgetoverslagsåret 2009: kr. Budgetoverslagsåret 2010: kr. Budgetoverslagsåret 2011: kr../. De af direktionen vedtagne tekniske korrektioner er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt. Af hovedoversigten fremgår, at såfremt de af direktionen vedtagne forslag godkendes vil kassebeholdningen i 2008 øges med 23,1 mio. kr. og reduceres med 23,4 mio. kr. i 2009, med 36,9 mio. kr. i 2010 og med 59,1 mio. kr. i 2011 under forudsætning af, at de indarbejdede uspecificerede reduktionsforslag/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) udmøntes. Det bemærkes, at der budgetteres med anlægsindtægter på 91 mio. kr. i I budgetoverslagsårene forventes anlægsindtægterne at være ca. 40 mio. kr. mindre årligt. Sammenlægningsudvalget vedtog den 13. september 2006 den økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. Uspecificeret reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster). Økonomiudvalget anmodede i møde den 26. juni 2007 direktionen om at vurdere og drøfte fordeling af et beløb på 11,4 mio. kr. optaget i budgetoverslagsåret 2008 i uspecificeret stordriftsdfordele (effektiviseringsgevinster). 12

16 Direktionen foreslår den 22. august 2007, at den indarbejdede reduktionen til uspecificerede reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) indgår i økonomiudvalgets vurdering af behovet for reduktionsforslag. Revision af tidsplan Direktionen besluttede i mødet den 15. august 2007, at der skal foretages en revision af tidsplanen for budgetlægningen../. I vedlagte reviderede tidsplan indgår orientering af MED-systemet, fagudvalgsmøder den 3. september til drøftelse af reduktions- og udvidelsesforslag, samt ændret høringsperiode, således at Økonomiudvalget den 10. september sender indstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling til høring indtil den 21. september. Program for budgetseminaret./. I vedlagte program for kommunalbestyrelsens budgetseminar indgår følgende hovedpunkter: 1. Den generelle økonomiske situation 2. Behandling af forslag til besparelser/udvidelser 3. Prioritering af anlægsønsker Kommunaldirektøren indstiller, 1. at de tekniske korrektioner gennemgås med henblik på indarbejdelse i det tekniske budgetforslag, 2. at der godkendes sparemål for udvalgenes driftsbudget, 3. at den reviderede tidsplan for budgetarbejdet godkendes, og 4. at programmet for budgetseminaret godkendes. Økonomiudvalget besluttede vedrørende: 13

17 nr. 1: de tekniske korrektioner godkendes som indstillet af direktionen nr. 2: der indlægges et reduktionsbeløb på 25,0 mill. kr. i 2008 og 40,00 mill. kr. i hvert af o- verslagsårene inkl. de tidligere anførte uspecificerede reduktioner m.v. Reduktionsbeløbet fordeles således for budgetåret 2008: Økonomiudvalget kr. Arbejdsmarkedsudvalget kr. Børne- og Ungdomsudvalget kr. Kultur- og Udviklingsudvalget kr. Miljø- og Teknikudvalget kr. Sundhedsudvalget kr. Voksen- og Plejeudvalget kr. nr. 3: kommunaldirektørens indstilling godkendes nr. 4: kommunaldirektørens indstilling godkendes. Økonomiudvalget besluttede at afholde et ekstraordinært møde den 30. august kl Mødet den 10. september 2007 flyttes til kl

18 4. Økonomiudvalgets budget Siden sidste møde har der været foretaget analysearbejde af lønbudgetterne på konto 6 og af IT budgettet. Endvidere er beregningen af tjenestemandsforpligtigelsen justeret. Siden sidst er der også fremsendt flere tekniske korrektioner, og ved direktionens møde den 22. august 2007 forelå der på økonomiudvalgets område tekniske korrektioner i alt på kr. Drift: I Økonomiudvalgets budgetramme er ikke medtaget tekniske korrektioner, og det fremgår af udskriften fra økonomisystemet, at budgetrammen udgør kr. plus den uudmøntede reduktionsblok på kr. I alt en budgetramme på kr. På direktionsmødet den 22. august godkendte direktionen tekniske korrektioner på i alt kr. dvs. budgetramme bliver på i alt kr., hvis økonomiudvalget også godkender de foreslåede tekniske korrektioner. Gennemgangen af lønbudgettet har bevirket, at det faktiske lønforbruget i 2008 forventes at blive kr. højere end den hidtil kendte budgetramme. Dette har flere forklaringer. Der er udmøntet en besparelse på arbejdsskadeforsikring svarende til 0,87 % af lønsummen. I budgetbeløbet på konto 06 indgik ikke midler til finansiering af denne udgift. Derudover var der ikke beregnet udbetaling af 6. ferieuge, at stillinger er besat ud over det budgetterede, at stillinger er glemt i budgettet, at der har været fejl i lønsummer og endelig at der er sket ændringer i stillingers timetal og i lønninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes kr. til dækning af de øgede lønudgifter. Gennemgang af IT budgettet har medført, at der er søgt en teknisk korrektion på kr. Årsagen er, at budgettet til betaling af KMD i Nørredjurs Kommune fejlagtigt ikke er medtaget i budgetlægningen og en ekstraordinær prisstigning varslet af KMD. Efterfølgende skal IT budgettet for- 15

19 deles ud til de enkelte afdelinger således, at der decentralt er midler til at dække egne IT omkostninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes kr. yderligere til IT. Endvidere er godkendt udvidelse af udgifterne til KMD pensionssystem svarende til en udgift på kr. Norddjurs Kommune har overtaget en tjenestemandsforpligtigelse der i 2008 udgør kr. Forpligtigelsen skal ses i sammenhæng med den kontante udligning på i alt kr., som Norddjurs Kommune modtager fra det tidligere Århus Amt. Endvidere er der justering af forsikringssummen på genforsikringsaftalen på de allerede forsikrede tjenestemænd på i alt kr. Direktionen har indstillet, at midlerne til tjenestemandsforpligtigelsen afsættes. Endelig har direktionen godkendt tekniske korrektioner vedrørende reduktion af revisionsbudgettet, og en reduktion af budgettet til arbejdsskader. Disse korrektioner giver i 2008 en besparelse på kr. Anlæg: Siden mødet den 14. august 2007 har kommunen solgt erhvervsgrunde for kr. mere end forventet. Endvidere er et foreløbigt skøn på salgsindtægterne fra Humlevej og Møgelbjerg medtaget til kr. i Endelige er der forslag om indarbejdelse af et rådighedsbeløb i årene til køb af jord på kr., og på Teknisk- og Miljøudvalgets område kr. til byggemodning, hvilket har medført, at der på økonomiudvalgets område er indarbejdet en årlig indtægt på kr. i efterfølgende år. Alt i alt forventes der indtægter på kr. i Indtægter der er præget af engangsindtægter. I overslagsårene forventes indtægterne at være ca kr. mindre årligt../. Der vedlægges budgetforslag for udvalget, og en prisfremskrevet investeringsoversigt. 16

20 Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og med henblik på, at økonomiudvalget indstiller budgetforslag på henholdsvis drift og anlæg Økonomiudvalget henviser til punkt 3 foran. 17

21 5. Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested. Acadre nr. 07/16569 Sagsbehandler Marianne Fisker Rougsø Kommune, Økonomiafdelingen har fremsendt regnskab for regnskabsåret 2006 for Den Selvejende Institution Fjordcentret Voer Færgested, og Kommunernes Revision har den 10. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 13 revision af regnskabet for året I nedenstående skema er i hovedtal vist oversigt over årets resultat. Resultatopgørelse Forskel Omsætning excl. tilskud Vareforbrug og direkte udgifter Bruttoresultat Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære poster Årets resultat før tilskud Tilskud Rougsø Kommune Resultat efter tilskud Den store forskel i resultat efter tilskud skyldes blandt andet, at der i regnskab 2005 ikke blev ydet tilskud vedr. afdrag på KommuneKredit lån og omsætningen i 2006 er øget med kr. Det fremgår af balancen pr. 31. december 2006, at institutionens egenkapital udgør kr. og fremkommer som vist i nedenstående skema. 18

22 Balance 31. december 2006 Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvidebeholdninger Aktiver i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld Fremmedkapitalt i alt Formue = Egenkapital Revisionsberetningen indeholder følgende konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultat af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med den danske lovgivnings og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionsberetningen indeholder følgende supplerende bemærkning: Årets driftsresultat 2006 udviser et overskud på kr. og egenkapitalen ultimo 2006 udgør kr. Der er i 2006 budgetteret med et underskud på kr. Vi har noteret os den positive økonomiske udvikling, som regnskabsresultatet i 2006 er udtryk for. Vi vil dog anbefale ledelse og bestyrelse fortsat foretage en stram økonomisk styring og iværksætte løbende driftstilpasninger, så den positive økonomiske udvikling kan fastholdes. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 6. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder. J.nr S05 sag nr. 07/19147 løbenr sagsbehandler Peter Thorsen Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder, herunder byggemodning på Moselunden etape 2 i Auning. I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Pilevænget i Allingåbro. I forbindelse med grundsalg på Pilevænget, er der stillet køberne i udsigt, at der etableres fortov og tæppebelægning på Merudgift U= kr. Ådalsvej Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalsvej i Allingåbro, herunder etablering af kantsten, Fortov i SF- sten, mellemrabat, samt beplantning af træer Merudgift U= kr. Ådalen Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalen i Allingåbro, herunder etablering af 5 m stiforbindelser, regulering af rabat i rundkørsel, befæstelse af rabat i asfalt, samt skelreguleringer. Merudgift U= kr. P- Pladser ved nyt boligbyggeri i Holbæk. I forbindelse med det igangværende boligbyggeri, har kommunen stillet i udsigt, at kommunen etablerer p- pladser ved de 6 boliger. Merudgift U= kr. Færdiggørelse af byggemodning af erhvervsareal, Bunkedal i Vivild Etablering af vej, gadelys og afvanding (excl. indskud og tilslutningsafgifter). Merudgift U= kr. Etablering af ny adgangsvej ved Rosentorvet i Ørsted. Etablering af ny adgangsvej, kloak og afvanding (excl. 20

24 indskud og afgifter). Merudgift U= kr. Byggemodning af storparcel solgt til privat bygherre. Der skal etableres stiforbindelse og afløb til storparcel på Bakkesvinget i Auning, solgt til privat bygherre, da denne agter at påbegynde byggearbejder i Merudigft U= kr. Byggemodning af 5 pcl. på Bakkesvinget i Auning. I forbindelse med at Gregersens hus på Bakkesvinget er nedrevet 2007, kan vi nu afslutte byggemodningen af de resterende 5 pcl. i etapen. Merudgift U= kr. Salg af 5 parceller på Bakkesvinget Merindtægt I= kr. Byggemodning af 20 pcl. på Moselunden etape 2 i Auning Anlægsudgifter til byggemodningen, herunder indskud til vand, varme, el, samt kabling og tomme skabe for tv. Her er også medtaget færdiggørelse af Stamvej til etape 1 og etape 2 Merudgift U= kr. Merindtægt I= kr. Samlet merudgift Merudgift U= kr. Samlet merindtægt Merindtægt I= kr. Netto tilgang i kassen Merindtægt I= kr. Salgsindtægterne forventes fordelt over 2007 og 2008 Merindtægt 2007 (10 pcl) Merindtægt 2008 (15 pcl) I= kr. I= kr. Økonomiafdelingen bemærker, at der på budgettet 2007 er afsat kr. til salg af uspecificerede boligparceller samt kr. til salg af uspecificerede erhvervsparceller, som forudsættes dækket ind af løbende grundsalg af diverse parceller. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte bevillinger, der finansieres således: Merudgifterne på kr. finansieres af merindtægt grundsalg 2007 på kr. og kassebeholdningen Salgsindtægt 2008 afsættes på anlægsbudgettet med kr. (I alt tilgår der kassen i 2007/ kr. set sammen med bevillingsansøgning på kr. til vejanlæg.) 21

25 Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 14. august 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, dog anmodes Økonomiafdelingen undersøge indstillingen for så vidt angår finansieringen, inden sagen behandles i kommunalbestyrelsen. 22

26 7. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg. J.nr S05 sag nr. 08/19147 løbenr sagsbehandler Peter Thorsen I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Rundkørsel i Gjesing. I forbindelse med færdiggørelse af anlægget i 2006, kommer der i 2007 regninger fra landindspektør på endelig afsætning og opmåling. Merudgift U= kr. Fodgængerlys i Ørsted ved Sygehusvej/Storegade. Kommunen foretog i 2006 indkøb af fordgængerlys til etablering i Ørsted. Der mangler således kun at lyset etableres og fodgængerfelt opmales Merudgift U= kr. Projektering af vejbro på Ådalsvej ved. Ø. Alling Vores rådgiver har anbefalet at afvente etablering af vejbroen til foråret 2008, dels på grund af tidspunktet, og de noget overophede entreprenørpriser. Der søges således kun dækning af udgifter til udbudsmateriale, der så kan udbydes i foråret. (kalkuleret pris i april kr.). Merudgift U= kr. Samlet merudgift Merudgift U= kr. Netto forbrug af kassen Merindtægt U= kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte anlægsarbejder, der finansieres således: 23

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere