DAGSORDEN. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. august 2007 Start kl. : Slut kl. : Mødet var afbrudt fra kl til kl , hvor der blev afholdt møde i Bevillingsnævnet. Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Erik Hoberg (A) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning Budgetopfølgning generelt Budget tekniske korrektioner og rammer Økonomiudvalgets budget Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg Lokalplan for Fjellerup Østergaard Udlæg af nye sommerhuse i kystnærhedszonen. Miljøministeriet fase Lokalplan for nyt sommerhusområde ved Fællesvej i Fjellerup Lokalplanforslag boligområde ved Humlevej Grenaa og kommuneplantillæg Frigivelse af anlægsbevilling til anlæggelse af vandhuller for Løgfrø og Strandtudse Regnskab 2006 for Grenaa Andelsboligforening Årsregnskab 2006 for Boligselskabet Glesborg Regulering af afregningsgrundlag for betaling af varmeleverance Norddjurs som Vedvarende Energi-kommune Samarbejde om letbane i Århus Salg af sommerhusgrunden på Spovevej i St. Sjørup Byggemodning Møgelbjerg og Humlevej...54 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

3 20. Kollektiv trafik lokalruter og telebusser - takster m.v Udskiftning bagagevogne Grenaa-Anholt Færgen Sejlplan og priser Grenaa-Anholt Materielanskaffelser beredskab Projekt Værktøj til en fremtidsproces for positiv vækst i Norddjurs Kommune Bevilling fra Sundhedsstyrelsen Kvalitet i folkeskolen - skolestruktur Kvalitet i folkeskolen Skolestruktur 10. klasse Bygningsvedligeholdelse...72 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

4 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning. Budgetrevisionen er rapportering til økonomiudvalget om den økonomiske udvikling på økonomiudvalget ansvarsområde pr. 30. april Budgetrevisionen giver anledning til at der på driften søges tillægsbevillinger til udgifter på i alt kr. På anlæg søges bevilling til merindtægter på kr. På renter og finansiering skønnes der ikke på nuværende tidspunkt at være afvigelser. Budgetrevisionens tal er udtrukket på funktion 3 niveau på driften, og på sted på anlæg. Redegørelsen for økonomien indenfor det enkelte direktørområder er baseret på dialog med de enkelte områder. Drift. Direktionen Der forventes ikke afvigelser. Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet har søgt tillægsbevilling på kr. Beløbet består af følgende: Konto 6.50: Ikke budgetterede udgifter til uniformering af rådhusbetjente der ikke tidligere har haft uniform. Anslået merudgift kr. Stigende benzinpriser og mere kørsel. Anslået merudgift kr. Stigende elforbrug formodentlig som følge af de nye kaffeautomater. Anslået merudgift kr. Endelig er der ikke budgetlagt forbrug vedrørende rådhuset i Auning, men der har været udgifter til el, vand, varme samt afhentning af papir. Anslået merudgift kr. 1

5 Konto 6.51: Nyt Falck abonnement koster kr. mere end budgetteret. Udgifterne til kaffeordningen er større end indtægterne. Merudgiften anslås til kr. Endvidere annonceres der i flere aviser, og der har været flere stillingsannoncer end forventet. Anslået merudgift kr. I relation til denne udgift bør det overvejes om annonceringen skal begrænses således der ikke er lige så stor merudgift i IT-afdeling IT-afdelingen har ikke søgt tillægsbevilling endnu, men der henledes til følgende forhold der må forventes senere at give anledning til en tillægsbevilling. Der er bevilliget en opnormering af IT afdelingen, således der er ansat en medarbejder mere end budgetteret. Der er behov for en gennemgang af budgettet til indkøb af IT hardware, licenser og servicekontrakter. Det eksisterende budget er sammensat af de gamle kommuners budgetter. Ligeledes er der behov for en præcisering af hvad der betales centralt og decentralt. Dette udredningsarbejde er omfattende og de økonomiske konsekvenser ikke præciseret på nuværende tidspunkt. Vicekommunaldirektørområdet Der forventes ingen afvigelser. HR Der søges tillægsbevilling på netto kr. Der er indtil nu udbetalt overarbejdsgodtgørelse for kr., og det skønnes at der vil være behov for yderligere udbetaling af overarbejdsgodtgørelse. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et præcist bud på beløbets størrelse ved årets udgang, og der søges derfor tillægsbevilling til det nuværende merforbrug. 2

6 HRs salg af lønydelser til andre institutioner er ikke medtaget i budgettet, og skønnes at indbringe en indtægt på kr. Økonomi Der forventes ingen afvigelser. Børne- og Ungedirektørområdet Børne- og Ungedirektørområdet søger tillægsbevilling til manglende lønbudgetter på i alt 0,956 mio. kr. I budgetlægningen er en vakant konsulentstilling blevet tabt mellem to kontoområder. Undervisningsområdet anslår udgiften til at være kr. Endvidere er en stilling til en flexansat i en SFO, der ifølge en tidligere indgået aftalt aflønnes på konto 6 glemt i budgetlægningen. Nettoudgiften afslås at være kr. Endelig er en teamleders løn i Børne- og Familieområdet fejlbudgetteret, og der er en merudgift på kr. Kultur- og Udviklingsdirektørområdet Kulturområdet På Kulturområdet er der søgt tillægsbevillinger på i alt kr. Tillægsbevillingen drejer sig om kr. på personalebudgettet, da en afskedssag af en overassistent foretaget af Grenaa Kommune har givet ikke budgetterede økonomiske konsekvenser i I forhold til forbruget på kørsel på nuværende tidspunkt mener Kulturafdelingen ikke at budgettet holder, og har søgt en tillægsbevilling på kr. Sundhedsområdet Der forventes ingen afvigelser. 3

7 Socialdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Socialdirektørens område Miljø- og Teknikdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Teknik- og Miljødirektørens område. 4

8 Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt pr. afvigelser i regnskab bevilling i Budget ult året i kr i kr i i kr. kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Anvisningsret 0 18 Driftssikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Kontante ydelser 0 73 Kontanthjælp 0 06 Administration Politisk organisation Fælles formål Vederlag til borgmester Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration verørende naturbeskyttelse 0 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udvikling af menneskelige ressourcer Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Innovation og anvendelse af ny teknologi 0 52 Lønpuljer m.v Lønpuljer 0 GRAND TOTAL

9 Anlæg Merindtægten skyldes større salg af sommerhusgrunde og lystbådehavnsgrunde i 2007 end det var forudsat i budgettet. Merindtægten i 2007 opvejes af lavere forventninger til salget i 2008 og i årene derefter. Anlæg Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt pr. afvigelser i regnskab bevilling Budget ult. 4- året i i i i 2007 i kr kr. kr kr. kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Boligformål Diverse Del af matr. nr. 5o, Ørum Ørumgårdvej Matr.nr. 5e og 5i, Gjerrild by, Gjerrild Rådighedsbeløb - udstykningsarealer boligformål Byggemodning Klibovænget (Moselunden) Køb af Langgade 27, Vivild Salg af areal ved Rådmandsvej Byggemodning i ålsrode Byggmodning ved møgelbjergparken og åstrup Byggemodning ved åstrup lokalplan Projekt Åbyen Byggemodning i Dolmer Byggemodning Solsikkevej Lokalplan Erhvervsformål Rådighedsbeløb - udstykningsarealer erhvervsformål Erhvervsområde i Nørager Matr.nr. 1 ke m.fl. hessel hovedgård - lars bang rugvænget Ubestemte formål Salg af storparcel ved Lergravsvej Beboelse Salg af Mommes stiftelsen 80 6

10 20 Fælles formål Salg af sommerhusområde vest Grenaa Strandområder Salg af sommerhusgrunde område vest Byggemodning af sommerhusområde ved Lyngvej, lokalplan nr Transport og infrastruktur Lystbådehavne m.v Salg af byggefelt på Grenaa Lystbådehavn Administration Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets IT-pulje Salg af Auning rådhus Turisme Havets hus Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Sammenlægnings- og forberedelses- udvalg Kommunesammenlægning Udvikling af yder- og landdistriktsområder Udvikling GRAND TOTAL Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på finansieret af kassebeholdningen, og 2. at der meddeles en tillægsbevilling på anlæg på kr. finansieret ved henlæggelse til kassebeholdningen Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes, da det foreliggende grundlag er for usikkert 2. at overførselsadgangen skal iagttages af direktørområderne, og 3. at der på alle områder skal udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 7

11 2. Budgetopfølgning generelt. I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst 2 større budgetopfølgninger årligt henholdsvis pr. 1. maj og 1. september med udgangepsunkt i forbrug henholdsvis pr. 30. april og 30. september. De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningen i møder således: Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2007 Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2007 Kultur- og Udviklingsudvalget den 13. august 2007 Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2007 Sundhedsudvalget den 14. august 2007 Voksen- og Plejeudvalget den 13. august I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder ansøges om meddelelse af tillægsbevillinger som anført i skemaet nedenfor: 8

12 Tillægsbevillingsansøgninger budget 2007 Område Udvalg Arbejds- Børne- og Kultur- og Miljø- og Sundhed Voksen- og I alt marked ungdom udvikling teknik pleje Undervisning Sundhed Sociale opgaver Fjordcentret Busdrift Færgedrift Grenaa-Anholt Gadebelysning Sundhedsområdet Handicapområdet Undbetalingsomr Plejeområdet I alt stående udvalg Økonomiudvalget Bevillingsans i alt ØK anlæg Netto drift/anlæg Midtvejsreg Bevillingsa netto Vedrørende nærmere oplysninger om ansøgningerne fra udvalgene henvises til de respektive beslutningsprotokoller, og for økonomiudvalgets vedkommende til punkt 1 foran. Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles tillægsbevilling og anlægsbevilling til budget 2007 med i alt (netto) kr. til indtægt. Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes 2. at overførselsadgangen iagttages af direktørområderne, og 9

13 3. at der på alle områder udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 10

14 3. Budget tekniske korrektioner og rammer. Tekniske korrektioner driftsområdet. I forbindelse med budgetarbejdet for budgetåret 2008 og budgetoverslagsårene er der konstateret, et stort behov indarbejdelse af tekniske korrektioner. Direktionen besluttede i direktionsmødet den 8. august 2007, at de enkelte direktører skulle foretage fornyet gennemgang af samtlige forslag, der indgår i oversigten med henblik på kvalitetssikring m.v. Direktionen besluttede samtidig, at de enkelte direktører er ansvarlige for, at Økonomiafdelingen inddrages i gennemgangen. Direktionen har på mødet den 22. august 2007 gennemgået alle modtagne tekniske korrektioner på ny. De modtagne forslag til tekniske korrektioner vedlægges. Den beløbsmæssige værdi af de tekniske korrektioner fordelt på de enkelte udvalg for budgetåret 2008 fremgår af skemaet nedenfor. Idet bemærkes, at der efter direktionens møde den 22. august 2007 er modtaget en korrigeret teknisk korrektion på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende børnepasningsområdet. Ændringen medfører, at den oprindeligt meddelte merudgift på ca. 4,9 mill. kr. nedsættes til ca. 1,9 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i skemaet nedenfor. Tekniske korrektioner budget 2008 Oversigt alle udvalg Udvalg Forslag Godkendt Afvist Beløb Helt Delvist Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Udvalgene i alt Afvist og delvist afvist (=Forslag-Beløb)

15 For budgetoverslagsårene udgør den beløbsmæssige værdi af godkendte forslag for alle udvalgene følgende beløb: Budgetoverslagsåret 2009: kr. Budgetoverslagsåret 2010: kr. Budgetoverslagsåret 2011: kr../. De af direktionen vedtagne tekniske korrektioner er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt. Af hovedoversigten fremgår, at såfremt de af direktionen vedtagne forslag godkendes vil kassebeholdningen i 2008 øges med 23,1 mio. kr. og reduceres med 23,4 mio. kr. i 2009, med 36,9 mio. kr. i 2010 og med 59,1 mio. kr. i 2011 under forudsætning af, at de indarbejdede uspecificerede reduktionsforslag/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) udmøntes. Det bemærkes, at der budgetteres med anlægsindtægter på 91 mio. kr. i I budgetoverslagsårene forventes anlægsindtægterne at være ca. 40 mio. kr. mindre årligt. Sammenlægningsudvalget vedtog den 13. september 2006 den økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. Uspecificeret reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster). Økonomiudvalget anmodede i møde den 26. juni 2007 direktionen om at vurdere og drøfte fordeling af et beløb på 11,4 mio. kr. optaget i budgetoverslagsåret 2008 i uspecificeret stordriftsdfordele (effektiviseringsgevinster). 12

16 Direktionen foreslår den 22. august 2007, at den indarbejdede reduktionen til uspecificerede reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) indgår i økonomiudvalgets vurdering af behovet for reduktionsforslag. Revision af tidsplan Direktionen besluttede i mødet den 15. august 2007, at der skal foretages en revision af tidsplanen for budgetlægningen../. I vedlagte reviderede tidsplan indgår orientering af MED-systemet, fagudvalgsmøder den 3. september til drøftelse af reduktions- og udvidelsesforslag, samt ændret høringsperiode, således at Økonomiudvalget den 10. september sender indstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling til høring indtil den 21. september. Program for budgetseminaret./. I vedlagte program for kommunalbestyrelsens budgetseminar indgår følgende hovedpunkter: 1. Den generelle økonomiske situation 2. Behandling af forslag til besparelser/udvidelser 3. Prioritering af anlægsønsker Kommunaldirektøren indstiller, 1. at de tekniske korrektioner gennemgås med henblik på indarbejdelse i det tekniske budgetforslag, 2. at der godkendes sparemål for udvalgenes driftsbudget, 3. at den reviderede tidsplan for budgetarbejdet godkendes, og 4. at programmet for budgetseminaret godkendes. Økonomiudvalget besluttede vedrørende: 13

17 nr. 1: de tekniske korrektioner godkendes som indstillet af direktionen nr. 2: der indlægges et reduktionsbeløb på 25,0 mill. kr. i 2008 og 40,00 mill. kr. i hvert af o- verslagsårene inkl. de tidligere anførte uspecificerede reduktioner m.v. Reduktionsbeløbet fordeles således for budgetåret 2008: Økonomiudvalget kr. Arbejdsmarkedsudvalget kr. Børne- og Ungdomsudvalget kr. Kultur- og Udviklingsudvalget kr. Miljø- og Teknikudvalget kr. Sundhedsudvalget kr. Voksen- og Plejeudvalget kr. nr. 3: kommunaldirektørens indstilling godkendes nr. 4: kommunaldirektørens indstilling godkendes. Økonomiudvalget besluttede at afholde et ekstraordinært møde den 30. august kl Mødet den 10. september 2007 flyttes til kl

18 4. Økonomiudvalgets budget Siden sidste møde har der været foretaget analysearbejde af lønbudgetterne på konto 6 og af IT budgettet. Endvidere er beregningen af tjenestemandsforpligtigelsen justeret. Siden sidst er der også fremsendt flere tekniske korrektioner, og ved direktionens møde den 22. august 2007 forelå der på økonomiudvalgets område tekniske korrektioner i alt på kr. Drift: I Økonomiudvalgets budgetramme er ikke medtaget tekniske korrektioner, og det fremgår af udskriften fra økonomisystemet, at budgetrammen udgør kr. plus den uudmøntede reduktionsblok på kr. I alt en budgetramme på kr. På direktionsmødet den 22. august godkendte direktionen tekniske korrektioner på i alt kr. dvs. budgetramme bliver på i alt kr., hvis økonomiudvalget også godkender de foreslåede tekniske korrektioner. Gennemgangen af lønbudgettet har bevirket, at det faktiske lønforbruget i 2008 forventes at blive kr. højere end den hidtil kendte budgetramme. Dette har flere forklaringer. Der er udmøntet en besparelse på arbejdsskadeforsikring svarende til 0,87 % af lønsummen. I budgetbeløbet på konto 06 indgik ikke midler til finansiering af denne udgift. Derudover var der ikke beregnet udbetaling af 6. ferieuge, at stillinger er besat ud over det budgetterede, at stillinger er glemt i budgettet, at der har været fejl i lønsummer og endelig at der er sket ændringer i stillingers timetal og i lønninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes kr. til dækning af de øgede lønudgifter. Gennemgang af IT budgettet har medført, at der er søgt en teknisk korrektion på kr. Årsagen er, at budgettet til betaling af KMD i Nørredjurs Kommune fejlagtigt ikke er medtaget i budgetlægningen og en ekstraordinær prisstigning varslet af KMD. Efterfølgende skal IT budgettet for- 15

19 deles ud til de enkelte afdelinger således, at der decentralt er midler til at dække egne IT omkostninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes kr. yderligere til IT. Endvidere er godkendt udvidelse af udgifterne til KMD pensionssystem svarende til en udgift på kr. Norddjurs Kommune har overtaget en tjenestemandsforpligtigelse der i 2008 udgør kr. Forpligtigelsen skal ses i sammenhæng med den kontante udligning på i alt kr., som Norddjurs Kommune modtager fra det tidligere Århus Amt. Endvidere er der justering af forsikringssummen på genforsikringsaftalen på de allerede forsikrede tjenestemænd på i alt kr. Direktionen har indstillet, at midlerne til tjenestemandsforpligtigelsen afsættes. Endelig har direktionen godkendt tekniske korrektioner vedrørende reduktion af revisionsbudgettet, og en reduktion af budgettet til arbejdsskader. Disse korrektioner giver i 2008 en besparelse på kr. Anlæg: Siden mødet den 14. august 2007 har kommunen solgt erhvervsgrunde for kr. mere end forventet. Endvidere er et foreløbigt skøn på salgsindtægterne fra Humlevej og Møgelbjerg medtaget til kr. i Endelige er der forslag om indarbejdelse af et rådighedsbeløb i årene til køb af jord på kr., og på Teknisk- og Miljøudvalgets område kr. til byggemodning, hvilket har medført, at der på økonomiudvalgets område er indarbejdet en årlig indtægt på kr. i efterfølgende år. Alt i alt forventes der indtægter på kr. i Indtægter der er præget af engangsindtægter. I overslagsårene forventes indtægterne at være ca kr. mindre årligt../. Der vedlægges budgetforslag for udvalget, og en prisfremskrevet investeringsoversigt. 16

20 Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og med henblik på, at økonomiudvalget indstiller budgetforslag på henholdsvis drift og anlæg Økonomiudvalget henviser til punkt 3 foran. 17

21 5. Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested. Acadre nr. 07/16569 Sagsbehandler Marianne Fisker Rougsø Kommune, Økonomiafdelingen har fremsendt regnskab for regnskabsåret 2006 for Den Selvejende Institution Fjordcentret Voer Færgested, og Kommunernes Revision har den 10. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 13 revision af regnskabet for året I nedenstående skema er i hovedtal vist oversigt over årets resultat. Resultatopgørelse Forskel Omsætning excl. tilskud Vareforbrug og direkte udgifter Bruttoresultat Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære poster Årets resultat før tilskud Tilskud Rougsø Kommune Resultat efter tilskud Den store forskel i resultat efter tilskud skyldes blandt andet, at der i regnskab 2005 ikke blev ydet tilskud vedr. afdrag på KommuneKredit lån og omsætningen i 2006 er øget med kr. Det fremgår af balancen pr. 31. december 2006, at institutionens egenkapital udgør kr. og fremkommer som vist i nedenstående skema. 18

22 Balance 31. december 2006 Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvidebeholdninger Aktiver i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld Fremmedkapitalt i alt Formue = Egenkapital Revisionsberetningen indeholder følgende konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultat af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med den danske lovgivnings og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionsberetningen indeholder følgende supplerende bemærkning: Årets driftsresultat 2006 udviser et overskud på kr. og egenkapitalen ultimo 2006 udgør kr. Der er i 2006 budgetteret med et underskud på kr. Vi har noteret os den positive økonomiske udvikling, som regnskabsresultatet i 2006 er udtryk for. Vi vil dog anbefale ledelse og bestyrelse fortsat foretage en stram økonomisk styring og iværksætte løbende driftstilpasninger, så den positive økonomiske udvikling kan fastholdes. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 6. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder. J.nr S05 sag nr. 07/19147 løbenr sagsbehandler Peter Thorsen Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder, herunder byggemodning på Moselunden etape 2 i Auning. I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Pilevænget i Allingåbro. I forbindelse med grundsalg på Pilevænget, er der stillet køberne i udsigt, at der etableres fortov og tæppebelægning på Merudgift U= kr. Ådalsvej Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalsvej i Allingåbro, herunder etablering af kantsten, Fortov i SF- sten, mellemrabat, samt beplantning af træer Merudgift U= kr. Ådalen Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalen i Allingåbro, herunder etablering af 5 m stiforbindelser, regulering af rabat i rundkørsel, befæstelse af rabat i asfalt, samt skelreguleringer. Merudgift U= kr. P- Pladser ved nyt boligbyggeri i Holbæk. I forbindelse med det igangværende boligbyggeri, har kommunen stillet i udsigt, at kommunen etablerer p- pladser ved de 6 boliger. Merudgift U= kr. Færdiggørelse af byggemodning af erhvervsareal, Bunkedal i Vivild Etablering af vej, gadelys og afvanding (excl. indskud og tilslutningsafgifter). Merudgift U= kr. Etablering af ny adgangsvej ved Rosentorvet i Ørsted. Etablering af ny adgangsvej, kloak og afvanding (excl. 20

24 indskud og afgifter). Merudgift U= kr. Byggemodning af storparcel solgt til privat bygherre. Der skal etableres stiforbindelse og afløb til storparcel på Bakkesvinget i Auning, solgt til privat bygherre, da denne agter at påbegynde byggearbejder i Merudigft U= kr. Byggemodning af 5 pcl. på Bakkesvinget i Auning. I forbindelse med at Gregersens hus på Bakkesvinget er nedrevet 2007, kan vi nu afslutte byggemodningen af de resterende 5 pcl. i etapen. Merudgift U= kr. Salg af 5 parceller på Bakkesvinget Merindtægt I= kr. Byggemodning af 20 pcl. på Moselunden etape 2 i Auning Anlægsudgifter til byggemodningen, herunder indskud til vand, varme, el, samt kabling og tomme skabe for tv. Her er også medtaget færdiggørelse af Stamvej til etape 1 og etape 2 Merudgift U= kr. Merindtægt I= kr. Samlet merudgift Merudgift U= kr. Samlet merindtægt Merindtægt I= kr. Netto tilgang i kassen Merindtægt I= kr. Salgsindtægterne forventes fordelt over 2007 og 2008 Merindtægt 2007 (10 pcl) Merindtægt 2008 (15 pcl) I= kr. I= kr. Økonomiafdelingen bemærker, at der på budgettet 2007 er afsat kr. til salg af uspecificerede boligparceller samt kr. til salg af uspecificerede erhvervsparceller, som forudsættes dækket ind af løbende grundsalg af diverse parceller. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte bevillinger, der finansieres således: Merudgifterne på kr. finansieres af merindtægt grundsalg 2007 på kr. og kassebeholdningen Salgsindtægt 2008 afsættes på anlægsbudgettet med kr. (I alt tilgår der kassen i 2007/ kr. set sammen med bevillingsansøgning på kr. til vejanlæg.) 21

25 Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 14. august 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, dog anmodes Økonomiafdelingen undersøge indstillingen for så vidt angår finansieringen, inden sagen behandles i kommunalbestyrelsen. 22

26 7. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg. J.nr S05 sag nr. 08/19147 løbenr sagsbehandler Peter Thorsen I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Rundkørsel i Gjesing. I forbindelse med færdiggørelse af anlægget i 2006, kommer der i 2007 regninger fra landindspektør på endelig afsætning og opmåling. Merudgift U= kr. Fodgængerlys i Ørsted ved Sygehusvej/Storegade. Kommunen foretog i 2006 indkøb af fordgængerlys til etablering i Ørsted. Der mangler således kun at lyset etableres og fodgængerfelt opmales Merudgift U= kr. Projektering af vejbro på Ådalsvej ved. Ø. Alling Vores rådgiver har anbefalet at afvente etablering af vejbroen til foråret 2008, dels på grund af tidspunktet, og de noget overophede entreprenørpriser. Der søges således kun dækning af udgifter til udbudsmateriale, der så kan udbydes i foråret. (kalkuleret pris i april kr.). Merudgift U= kr. Samlet merudgift Merudgift U= kr. Netto forbrug af kassen Merindtægt U= kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte anlægsarbejder, der finansieres således: 23

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere