DAGSORDEN. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. august 2007 Start kl. : Slut kl. : Mødet var afbrudt fra kl til kl , hvor der blev afholdt møde i Bevillingsnævnet. Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Erik Hoberg (A) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning Budgetopfølgning generelt Budget tekniske korrektioner og rammer Økonomiudvalgets budget Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg Lokalplan for Fjellerup Østergaard Udlæg af nye sommerhuse i kystnærhedszonen. Miljøministeriet fase Lokalplan for nyt sommerhusområde ved Fællesvej i Fjellerup Lokalplanforslag boligområde ved Humlevej Grenaa og kommuneplantillæg Frigivelse af anlægsbevilling til anlæggelse af vandhuller for Løgfrø og Strandtudse Regnskab 2006 for Grenaa Andelsboligforening Årsregnskab 2006 for Boligselskabet Glesborg Regulering af afregningsgrundlag for betaling af varmeleverance Norddjurs som Vedvarende Energi-kommune Samarbejde om letbane i Århus Salg af sommerhusgrunden på Spovevej i St. Sjørup Byggemodning Møgelbjerg og Humlevej...54 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

3 20. Kollektiv trafik lokalruter og telebusser - takster m.v Udskiftning bagagevogne Grenaa-Anholt Færgen Sejlplan og priser Grenaa-Anholt Materielanskaffelser beredskab Projekt Værktøj til en fremtidsproces for positiv vækst i Norddjurs Kommune Bevilling fra Sundhedsstyrelsen Kvalitet i folkeskolen - skolestruktur Kvalitet i folkeskolen Skolestruktur 10. klasse Bygningsvedligeholdelse...72 H:\Økonomiudvalget\Møde 1207\DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune

4 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning. Budgetrevisionen er rapportering til økonomiudvalget om den økonomiske udvikling på økonomiudvalget ansvarsområde pr. 30. april Budgetrevisionen giver anledning til at der på driften søges tillægsbevillinger til udgifter på i alt kr. På anlæg søges bevilling til merindtægter på kr. På renter og finansiering skønnes der ikke på nuværende tidspunkt at være afvigelser. Budgetrevisionens tal er udtrukket på funktion 3 niveau på driften, og på sted på anlæg. Redegørelsen for økonomien indenfor det enkelte direktørområder er baseret på dialog med de enkelte områder. Drift. Direktionen Der forventes ikke afvigelser. Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet har søgt tillægsbevilling på kr. Beløbet består af følgende: Konto 6.50: Ikke budgetterede udgifter til uniformering af rådhusbetjente der ikke tidligere har haft uniform. Anslået merudgift kr. Stigende benzinpriser og mere kørsel. Anslået merudgift kr. Stigende elforbrug formodentlig som følge af de nye kaffeautomater. Anslået merudgift kr. Endelig er der ikke budgetlagt forbrug vedrørende rådhuset i Auning, men der har været udgifter til el, vand, varme samt afhentning af papir. Anslået merudgift kr. 1

5 Konto 6.51: Nyt Falck abonnement koster kr. mere end budgetteret. Udgifterne til kaffeordningen er større end indtægterne. Merudgiften anslås til kr. Endvidere annonceres der i flere aviser, og der har været flere stillingsannoncer end forventet. Anslået merudgift kr. I relation til denne udgift bør det overvejes om annonceringen skal begrænses således der ikke er lige så stor merudgift i IT-afdeling IT-afdelingen har ikke søgt tillægsbevilling endnu, men der henledes til følgende forhold der må forventes senere at give anledning til en tillægsbevilling. Der er bevilliget en opnormering af IT afdelingen, således der er ansat en medarbejder mere end budgetteret. Der er behov for en gennemgang af budgettet til indkøb af IT hardware, licenser og servicekontrakter. Det eksisterende budget er sammensat af de gamle kommuners budgetter. Ligeledes er der behov for en præcisering af hvad der betales centralt og decentralt. Dette udredningsarbejde er omfattende og de økonomiske konsekvenser ikke præciseret på nuværende tidspunkt. Vicekommunaldirektørområdet Der forventes ingen afvigelser. HR Der søges tillægsbevilling på netto kr. Der er indtil nu udbetalt overarbejdsgodtgørelse for kr., og det skønnes at der vil være behov for yderligere udbetaling af overarbejdsgodtgørelse. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et præcist bud på beløbets størrelse ved årets udgang, og der søges derfor tillægsbevilling til det nuværende merforbrug. 2

6 HRs salg af lønydelser til andre institutioner er ikke medtaget i budgettet, og skønnes at indbringe en indtægt på kr. Økonomi Der forventes ingen afvigelser. Børne- og Ungedirektørområdet Børne- og Ungedirektørområdet søger tillægsbevilling til manglende lønbudgetter på i alt 0,956 mio. kr. I budgetlægningen er en vakant konsulentstilling blevet tabt mellem to kontoområder. Undervisningsområdet anslår udgiften til at være kr. Endvidere er en stilling til en flexansat i en SFO, der ifølge en tidligere indgået aftalt aflønnes på konto 6 glemt i budgetlægningen. Nettoudgiften afslås at være kr. Endelig er en teamleders løn i Børne- og Familieområdet fejlbudgetteret, og der er en merudgift på kr. Kultur- og Udviklingsdirektørområdet Kulturområdet På Kulturområdet er der søgt tillægsbevillinger på i alt kr. Tillægsbevillingen drejer sig om kr. på personalebudgettet, da en afskedssag af en overassistent foretaget af Grenaa Kommune har givet ikke budgetterede økonomiske konsekvenser i I forhold til forbruget på kørsel på nuværende tidspunkt mener Kulturafdelingen ikke at budgettet holder, og har søgt en tillægsbevilling på kr. Sundhedsområdet Der forventes ingen afvigelser. 3

7 Socialdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Socialdirektørens område Miljø- og Teknikdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på Teknik- og Miljødirektørens område. 4

8 Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt pr. afvigelser i regnskab bevilling i Budget ult året i kr i kr i i kr. kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Anvisningsret 0 18 Driftssikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Kontante ydelser 0 73 Kontanthjælp 0 06 Administration Politisk organisation Fælles formål Vederlag til borgmester Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration verørende naturbeskyttelse 0 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udvikling af menneskelige ressourcer Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Innovation og anvendelse af ny teknologi 0 52 Lønpuljer m.v Lønpuljer 0 GRAND TOTAL

9 Anlæg Merindtægten skyldes større salg af sommerhusgrunde og lystbådehavnsgrunde i 2007 end det var forudsat i budgettet. Merindtægten i 2007 opvejes af lavere forventninger til salget i 2008 og i årene derefter. Anlæg Strukturtekst Korr. Forbrug Forventede Forventet Tillægs- vedt pr. afvigelser i regnskab bevilling Budget ult. 4- året i i i i 2007 i kr kr. kr kr. kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Boligformål Diverse Del af matr. nr. 5o, Ørum Ørumgårdvej Matr.nr. 5e og 5i, Gjerrild by, Gjerrild Rådighedsbeløb - udstykningsarealer boligformål Byggemodning Klibovænget (Moselunden) Køb af Langgade 27, Vivild Salg af areal ved Rådmandsvej Byggemodning i ålsrode Byggmodning ved møgelbjergparken og åstrup Byggemodning ved åstrup lokalplan Projekt Åbyen Byggemodning i Dolmer Byggemodning Solsikkevej Lokalplan Erhvervsformål Rådighedsbeløb - udstykningsarealer erhvervsformål Erhvervsområde i Nørager Matr.nr. 1 ke m.fl. hessel hovedgård - lars bang rugvænget Ubestemte formål Salg af storparcel ved Lergravsvej Beboelse Salg af Mommes stiftelsen 80 6

10 20 Fælles formål Salg af sommerhusområde vest Grenaa Strandområder Salg af sommerhusgrunde område vest Byggemodning af sommerhusområde ved Lyngvej, lokalplan nr Transport og infrastruktur Lystbådehavne m.v Salg af byggefelt på Grenaa Lystbådehavn Administration Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets IT-pulje Salg af Auning rådhus Turisme Havets hus Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Sammenlægnings- og forberedelses- udvalg Kommunesammenlægning Udvikling af yder- og landdistriktsområder Udvikling GRAND TOTAL Kommunaldirektøren indstiller, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på finansieret af kassebeholdningen, og 2. at der meddeles en tillægsbevilling på anlæg på kr. finansieret ved henlæggelse til kassebeholdningen Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes, da det foreliggende grundlag er for usikkert 2. at overførselsadgangen skal iagttages af direktørområderne, og 3. at der på alle områder skal udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 7

11 2. Budgetopfølgning generelt. I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst 2 større budgetopfølgninger årligt henholdsvis pr. 1. maj og 1. september med udgangepsunkt i forbrug henholdsvis pr. 30. april og 30. september. De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningen i møder således: Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2007 Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2007 Kultur- og Udviklingsudvalget den 13. august 2007 Miljø- og Teknikudvalget den 14. august 2007 Sundhedsudvalget den 14. august 2007 Voksen- og Plejeudvalget den 13. august I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder ansøges om meddelelse af tillægsbevillinger som anført i skemaet nedenfor: 8

12 Tillægsbevillingsansøgninger budget 2007 Område Udvalg Arbejds- Børne- og Kultur- og Miljø- og Sundhed Voksen- og I alt marked ungdom udvikling teknik pleje Undervisning Sundhed Sociale opgaver Fjordcentret Busdrift Færgedrift Grenaa-Anholt Gadebelysning Sundhedsområdet Handicapområdet Undbetalingsomr Plejeområdet I alt stående udvalg Økonomiudvalget Bevillingsans i alt ØK anlæg Netto drift/anlæg Midtvejsreg Bevillingsa netto Vedrørende nærmere oplysninger om ansøgningerne fra udvalgene henvises til de respektive beslutningsprotokoller, og for økonomiudvalgets vedkommende til punkt 1 foran. Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles tillægsbevilling og anlægsbevilling til budget 2007 med i alt (netto) kr. til indtægt. Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og besluttede, 1. at ny budgetopfølgning afventes 2. at overførselsadgangen iagttages af direktørområderne, og 9

13 3. at der på alle områder udvises størst mulig tilbageholdenhed på driftsområdet med henblik på overholdelse af driftsbudgettet. 10

14 3. Budget tekniske korrektioner og rammer. Tekniske korrektioner driftsområdet. I forbindelse med budgetarbejdet for budgetåret 2008 og budgetoverslagsårene er der konstateret, et stort behov indarbejdelse af tekniske korrektioner. Direktionen besluttede i direktionsmødet den 8. august 2007, at de enkelte direktører skulle foretage fornyet gennemgang af samtlige forslag, der indgår i oversigten med henblik på kvalitetssikring m.v. Direktionen besluttede samtidig, at de enkelte direktører er ansvarlige for, at Økonomiafdelingen inddrages i gennemgangen. Direktionen har på mødet den 22. august 2007 gennemgået alle modtagne tekniske korrektioner på ny. De modtagne forslag til tekniske korrektioner vedlægges. Den beløbsmæssige værdi af de tekniske korrektioner fordelt på de enkelte udvalg for budgetåret 2008 fremgår af skemaet nedenfor. Idet bemærkes, at der efter direktionens møde den 22. august 2007 er modtaget en korrigeret teknisk korrektion på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende børnepasningsområdet. Ændringen medfører, at den oprindeligt meddelte merudgift på ca. 4,9 mill. kr. nedsættes til ca. 1,9 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i skemaet nedenfor. Tekniske korrektioner budget 2008 Oversigt alle udvalg Udvalg Forslag Godkendt Afvist Beløb Helt Delvist Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Udvalgene i alt Afvist og delvist afvist (=Forslag-Beløb)

15 For budgetoverslagsårene udgør den beløbsmæssige værdi af godkendte forslag for alle udvalgene følgende beløb: Budgetoverslagsåret 2009: kr. Budgetoverslagsåret 2010: kr. Budgetoverslagsåret 2011: kr../. De af direktionen vedtagne tekniske korrektioner er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt. Af hovedoversigten fremgår, at såfremt de af direktionen vedtagne forslag godkendes vil kassebeholdningen i 2008 øges med 23,1 mio. kr. og reduceres med 23,4 mio. kr. i 2009, med 36,9 mio. kr. i 2010 og med 59,1 mio. kr. i 2011 under forudsætning af, at de indarbejdede uspecificerede reduktionsforslag/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) udmøntes. Det bemærkes, at der budgetteres med anlægsindtægter på 91 mio. kr. i I budgetoverslagsårene forventes anlægsindtægterne at være ca. 40 mio. kr. mindre årligt. Sammenlægningsudvalget vedtog den 13. september 2006 den økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. Uspecificeret reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster). Økonomiudvalget anmodede i møde den 26. juni 2007 direktionen om at vurdere og drøfte fordeling af et beløb på 11,4 mio. kr. optaget i budgetoverslagsåret 2008 i uspecificeret stordriftsdfordele (effektiviseringsgevinster). 12

16 Direktionen foreslår den 22. august 2007, at den indarbejdede reduktionen til uspecificerede reduktion/stordriftsfordele (effektiviseringsgevinster) indgår i økonomiudvalgets vurdering af behovet for reduktionsforslag. Revision af tidsplan Direktionen besluttede i mødet den 15. august 2007, at der skal foretages en revision af tidsplanen for budgetlægningen../. I vedlagte reviderede tidsplan indgår orientering af MED-systemet, fagudvalgsmøder den 3. september til drøftelse af reduktions- og udvidelsesforslag, samt ændret høringsperiode, således at Økonomiudvalget den 10. september sender indstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling til høring indtil den 21. september. Program for budgetseminaret./. I vedlagte program for kommunalbestyrelsens budgetseminar indgår følgende hovedpunkter: 1. Den generelle økonomiske situation 2. Behandling af forslag til besparelser/udvidelser 3. Prioritering af anlægsønsker Kommunaldirektøren indstiller, 1. at de tekniske korrektioner gennemgås med henblik på indarbejdelse i det tekniske budgetforslag, 2. at der godkendes sparemål for udvalgenes driftsbudget, 3. at den reviderede tidsplan for budgetarbejdet godkendes, og 4. at programmet for budgetseminaret godkendes. Økonomiudvalget besluttede vedrørende: 13

17 nr. 1: de tekniske korrektioner godkendes som indstillet af direktionen nr. 2: der indlægges et reduktionsbeløb på 25,0 mill. kr. i 2008 og 40,00 mill. kr. i hvert af o- verslagsårene inkl. de tidligere anførte uspecificerede reduktioner m.v. Reduktionsbeløbet fordeles således for budgetåret 2008: Økonomiudvalget kr. Arbejdsmarkedsudvalget kr. Børne- og Ungdomsudvalget kr. Kultur- og Udviklingsudvalget kr. Miljø- og Teknikudvalget kr. Sundhedsudvalget kr. Voksen- og Plejeudvalget kr. nr. 3: kommunaldirektørens indstilling godkendes nr. 4: kommunaldirektørens indstilling godkendes. Økonomiudvalget besluttede at afholde et ekstraordinært møde den 30. august kl Mødet den 10. september 2007 flyttes til kl

18 4. Økonomiudvalgets budget Siden sidste møde har der været foretaget analysearbejde af lønbudgetterne på konto 6 og af IT budgettet. Endvidere er beregningen af tjenestemandsforpligtigelsen justeret. Siden sidst er der også fremsendt flere tekniske korrektioner, og ved direktionens møde den 22. august 2007 forelå der på økonomiudvalgets område tekniske korrektioner i alt på kr. Drift: I Økonomiudvalgets budgetramme er ikke medtaget tekniske korrektioner, og det fremgår af udskriften fra økonomisystemet, at budgetrammen udgør kr. plus den uudmøntede reduktionsblok på kr. I alt en budgetramme på kr. På direktionsmødet den 22. august godkendte direktionen tekniske korrektioner på i alt kr. dvs. budgetramme bliver på i alt kr., hvis økonomiudvalget også godkender de foreslåede tekniske korrektioner. Gennemgangen af lønbudgettet har bevirket, at det faktiske lønforbruget i 2008 forventes at blive kr. højere end den hidtil kendte budgetramme. Dette har flere forklaringer. Der er udmøntet en besparelse på arbejdsskadeforsikring svarende til 0,87 % af lønsummen. I budgetbeløbet på konto 06 indgik ikke midler til finansiering af denne udgift. Derudover var der ikke beregnet udbetaling af 6. ferieuge, at stillinger er besat ud over det budgetterede, at stillinger er glemt i budgettet, at der har været fejl i lønsummer og endelig at der er sket ændringer i stillingers timetal og i lønninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes kr. til dækning af de øgede lønudgifter. Gennemgang af IT budgettet har medført, at der er søgt en teknisk korrektion på kr. Årsagen er, at budgettet til betaling af KMD i Nørredjurs Kommune fejlagtigt ikke er medtaget i budgetlægningen og en ekstraordinær prisstigning varslet af KMD. Efterfølgende skal IT budgettet for- 15

19 deles ud til de enkelte afdelinger således, at der decentralt er midler til at dække egne IT omkostninger. Direktionen har indstillet, at der afsættes kr. yderligere til IT. Endvidere er godkendt udvidelse af udgifterne til KMD pensionssystem svarende til en udgift på kr. Norddjurs Kommune har overtaget en tjenestemandsforpligtigelse der i 2008 udgør kr. Forpligtigelsen skal ses i sammenhæng med den kontante udligning på i alt kr., som Norddjurs Kommune modtager fra det tidligere Århus Amt. Endvidere er der justering af forsikringssummen på genforsikringsaftalen på de allerede forsikrede tjenestemænd på i alt kr. Direktionen har indstillet, at midlerne til tjenestemandsforpligtigelsen afsættes. Endelig har direktionen godkendt tekniske korrektioner vedrørende reduktion af revisionsbudgettet, og en reduktion af budgettet til arbejdsskader. Disse korrektioner giver i 2008 en besparelse på kr. Anlæg: Siden mødet den 14. august 2007 har kommunen solgt erhvervsgrunde for kr. mere end forventet. Endvidere er et foreløbigt skøn på salgsindtægterne fra Humlevej og Møgelbjerg medtaget til kr. i Endelige er der forslag om indarbejdelse af et rådighedsbeløb i årene til køb af jord på kr., og på Teknisk- og Miljøudvalgets område kr. til byggemodning, hvilket har medført, at der på økonomiudvalgets område er indarbejdet en årlig indtægt på kr. i efterfølgende år. Alt i alt forventes der indtægter på kr. i Indtægter der er præget af engangsindtægter. I overslagsårene forventes indtægterne at være ca kr. mindre årligt../. Der vedlægges budgetforslag for udvalget, og en prisfremskrevet investeringsoversigt. 16

20 Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og med henblik på, at økonomiudvalget indstiller budgetforslag på henholdsvis drift og anlæg Økonomiudvalget henviser til punkt 3 foran. 17

21 5. Regnskab 2006 Fjordcentret Voer Færgested. Acadre nr. 07/16569 Sagsbehandler Marianne Fisker Rougsø Kommune, Økonomiafdelingen har fremsendt regnskab for regnskabsåret 2006 for Den Selvejende Institution Fjordcentret Voer Færgested, og Kommunernes Revision har den 10. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 13 revision af regnskabet for året I nedenstående skema er i hovedtal vist oversigt over årets resultat. Resultatopgørelse Forskel Omsætning excl. tilskud Vareforbrug og direkte udgifter Bruttoresultat Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære poster Årets resultat før tilskud Tilskud Rougsø Kommune Resultat efter tilskud Den store forskel i resultat efter tilskud skyldes blandt andet, at der i regnskab 2005 ikke blev ydet tilskud vedr. afdrag på KommuneKredit lån og omsætningen i 2006 er øget med kr. Det fremgår af balancen pr. 31. december 2006, at institutionens egenkapital udgør kr. og fremkommer som vist i nedenstående skema. 18

22 Balance 31. december 2006 Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvidebeholdninger Aktiver i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld Fremmedkapitalt i alt Formue = Egenkapital Revisionsberetningen indeholder følgende konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006, samt af resultat af Fjordcentret Voer Færgesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med den danske lovgivnings og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionsberetningen indeholder følgende supplerende bemærkning: Årets driftsresultat 2006 udviser et overskud på kr. og egenkapitalen ultimo 2006 udgør kr. Der er i 2006 budgetteret med et underskud på kr. Vi har noteret os den positive økonomiske udvikling, som regnskabsresultatet i 2006 er udtryk for. Vi vil dog anbefale ledelse og bestyrelse fortsat foretage en stram økonomisk styring og iværksætte løbende driftstilpasninger, så den positive økonomiske udvikling kan fastholdes. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 6. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder. J.nr S05 sag nr. 07/19147 løbenr sagsbehandler Peter Thorsen Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse anlægsarbejder, herunder byggemodning på Moselunden etape 2 i Auning. I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Pilevænget i Allingåbro. I forbindelse med grundsalg på Pilevænget, er der stillet køberne i udsigt, at der etableres fortov og tæppebelægning på Merudgift U= kr. Ådalsvej Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalsvej i Allingåbro, herunder etablering af kantsten, Fortov i SF- sten, mellemrabat, samt beplantning af træer Merudgift U= kr. Ådalen Allingåbro. Færdiggørelse af byggemodning på Ådalen i Allingåbro, herunder etablering af 5 m stiforbindelser, regulering af rabat i rundkørsel, befæstelse af rabat i asfalt, samt skelreguleringer. Merudgift U= kr. P- Pladser ved nyt boligbyggeri i Holbæk. I forbindelse med det igangværende boligbyggeri, har kommunen stillet i udsigt, at kommunen etablerer p- pladser ved de 6 boliger. Merudgift U= kr. Færdiggørelse af byggemodning af erhvervsareal, Bunkedal i Vivild Etablering af vej, gadelys og afvanding (excl. indskud og tilslutningsafgifter). Merudgift U= kr. Etablering af ny adgangsvej ved Rosentorvet i Ørsted. Etablering af ny adgangsvej, kloak og afvanding (excl. 20

24 indskud og afgifter). Merudgift U= kr. Byggemodning af storparcel solgt til privat bygherre. Der skal etableres stiforbindelse og afløb til storparcel på Bakkesvinget i Auning, solgt til privat bygherre, da denne agter at påbegynde byggearbejder i Merudigft U= kr. Byggemodning af 5 pcl. på Bakkesvinget i Auning. I forbindelse med at Gregersens hus på Bakkesvinget er nedrevet 2007, kan vi nu afslutte byggemodningen af de resterende 5 pcl. i etapen. Merudgift U= kr. Salg af 5 parceller på Bakkesvinget Merindtægt I= kr. Byggemodning af 20 pcl. på Moselunden etape 2 i Auning Anlægsudgifter til byggemodningen, herunder indskud til vand, varme, el, samt kabling og tomme skabe for tv. Her er også medtaget færdiggørelse af Stamvej til etape 1 og etape 2 Merudgift U= kr. Merindtægt I= kr. Samlet merudgift Merudgift U= kr. Samlet merindtægt Merindtægt I= kr. Netto tilgang i kassen Merindtægt I= kr. Salgsindtægterne forventes fordelt over 2007 og 2008 Merindtægt 2007 (10 pcl) Merindtægt 2008 (15 pcl) I= kr. I= kr. Økonomiafdelingen bemærker, at der på budgettet 2007 er afsat kr. til salg af uspecificerede boligparceller samt kr. til salg af uspecificerede erhvervsparceller, som forudsættes dækket ind af løbende grundsalg af diverse parceller. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte bevillinger, der finansieres således: Merudgifterne på kr. finansieres af merindtægt grundsalg 2007 på kr. og kassebeholdningen Salgsindtægt 2008 afsættes på anlægsbudgettet med kr. (I alt tilgår der kassen i 2007/ kr. set sammen med bevillingsansøgning på kr. til vejanlæg.) 21

25 Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 14. august 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, dog anmodes Økonomiafdelingen undersøge indstillingen for så vidt angår finansieringen, inden sagen behandles i kommunalbestyrelsen. 22

26 7. Ansøgning om bevilling til færdiggørelse af diverse vejanlæg. J.nr S05 sag nr. 08/19147 løbenr sagsbehandler Peter Thorsen I forbindelse med kommunesammenlægningen, var der flere forskellige anlægsarbejder der ikke blev afsluttet. Nedenstående anlæg, skal efter forvaltningens opfattelse udføres, da det enten er opgaver grundejerne har betalt til via grundkøb, eller anlæg der mangler afslutning. Færdiggørelse af diverse påbegyndte anlæg: Rundkørsel i Gjesing. I forbindelse med færdiggørelse af anlægget i 2006, kommer der i 2007 regninger fra landindspektør på endelig afsætning og opmåling. Merudgift U= kr. Fodgængerlys i Ørsted ved Sygehusvej/Storegade. Kommunen foretog i 2006 indkøb af fordgængerlys til etablering i Ørsted. Der mangler således kun at lyset etableres og fodgængerfelt opmales Merudgift U= kr. Projektering af vejbro på Ådalsvej ved. Ø. Alling Vores rådgiver har anbefalet at afvente etablering af vejbroen til foråret 2008, dels på grund af tidspunktet, og de noget overophede entreprenørpriser. Der søges således kun dækning af udgifter til udbudsmateriale, der så kan udbydes i foråret. (kalkuleret pris i april kr.). Merudgift U= kr. Samlet merudgift Merudgift U= kr. Netto forbrug af kassen Merindtægt U= kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til de ovenfor anførte anlægsarbejder, der finansieres således: 23

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 08/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. september 2007 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 08/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. september 2007 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 08/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. september 2007 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.35 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x Hans Jørgen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.20 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 138.916. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere