Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen."

Transkript

1 Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige. Opfølgningerne foretages i samarbejde med Økonomiafdelingen, Budget- og regnskabsfunktionen, og foregår så vidt muligt efter fælles retningslinier m.h.t. form og indhold (fælles skabelon)". Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Detaljeringsgrad Rapporteringen til fagudvalgene: Budgetopfølgningens hovedtal præsenteres for Økonomiudvalgets eget område på direktørniveau og for fagudvalgenes områder på afdelingschefniveau. I vedlagte bilag 1 fremgår rapporteringsniveuet pr. udvalg. Fokus er dermed på et overordnet niveau, og ikke på om afvigelser opstår på den ene eller den anden aftaleenhed. Hvert udvalgsområde kan ligeledes definere enkelte fokusområder, der hver gang eller ad hoc tages med. Områderne vælges ud fra deres udgiftsmæssige tyngde. På Økonomiudvalgets område vil det f.eks. være relevant hver måned at fokusere på lønudgifterne. Rapporteringen finder sted gennem en skabelon, hvor tal og tekst indarbejdes. I bilag 2 er skabelonen som eksempel udfyldt på Økonomiudvalgets område. Baggrundsmateriale: Ud over en skabelon til den egentlig rapportering til fagudvalgene, vil Økonomiafdelingen også gerne udvikle en fælles regnearksrapportering som baggrundsmateriale til afrapporteringen. I bilag 3 er et eksempel på vicekommunaldirektørens område. Eksemplet skal illustrere, at forbruget måned for måned indtastes i regnearket. Tallene med blåt/rødt er forbrug. Disse tal indtastes af Budget- og Regnskab. I regnearket indtaster Budget- og Regnskab også månedsbudgetter som tolvtedele af årsbudgettet. Ønsker de enkelte afdelinger mere præcise skøn over månedsbudgetterne, kan disse også indarbejdes i samarbejde mellem afdelingerne og Budget- og Regnskab. De enkelte afdelingers opgave er at skønne over forbruget i de kommende måneder, og taste dette ind i regnearket. I regnearket indgår således budget, forbrug og forventet forbrug måned for måned. Afdelingernes skøn over kommende måneders forbrug og forklaringer på evt. afvigelser sker som udgangspunkt uden generel indsamling af informationer fra de enkelte aftaleenheder. Informationer fra aftaleenhederne indhentes kun i det omfang, der er behov herfor. Det er således ikke meningen, at aftaleenhederne i yderste led (såsom skoler, plejehjem mv.) skal opleve den månedlige budgetopfølgning som en øget administrationsopgave. Efter aftale med direktørområderne kan grafiske illustrationer udarbejdes på baggrund af budgettal, forbrug og skøn over de kommende måneders udvikling. Som et eksempel kan ses bilag 4. 1

2 Selve dagsordenspunktet skrives af Økonomiafdelingen på baggrund af et møde mellem Økonomiafdelingen og Direktørområdet. Rapporteringstidspunkter Det skal tilstræbes, at budgetopfølgningerne behandles på udvalgsmøderne så hurtigt som muligt efter et månedsskifte. Placeringen af udvalgsmøderne først på måneden betyder dog, at budgetopfølgningen først kan behandles på udvalgsmødet den efterfølgende måned, eksempelvis kan budgetopfølgningen fra marts først kan behandles i maj. Der laves ikke budgetopfølgning på maj måned, da der ikke er udvalgsmøder i juli. Desuden må det forventes, at det vil være et ret omfattende arbejde at udarbejde baggrundsregnearkene, og der vil derfor gå lidt tid inden materiale kan være klar til brug i direktørområderne. Opfølgningen på januar må derfor ske på baggrund af rapporter udtrukket fra økonomisystemet, mens selve dagsordenspunktet kan skrives i den foreslåede skabelon. Det tilstræbes, at regnearkene er klar til opfølgningen på februar måned. Forudsætninger En væsentlig forudsætning for at Budget- og Regnskab kan udarbejde brugbare regneark, som baggrundsmateriale til rapporteringen, er at der er en klar ansvarsfordeling for alle aftaleenheder, således aftaleenhedernes budgetmæssige rammer er afklaret. Det er også væsentligt, at der på de enkelte direktørområder er personer, der kan varetage opgaven med at skønne over kommende måneders forbrug, taste disse ind og som input til dagsordens punktet forklare eventuelle afvigelser samt iværksatte handlinger. 2

3 Bilag 1 Strukturtekst (i kr.) Korr. Vedt. Budget 2008 Forbrug 2008 pr ult. Forventet afvigelse Forventet resultat Økonomiudvalget 10 Direktion Direkionssekretariat Vicekommunaldirektørområdet Børn og Ungedirektøromrrådet Kultur og Udviklingsdirektørområdet Socialdirektørområdet Teknik og Miljødirektørområdet GRAND TOTAL Arbejdsmarkedsudvalget 50 Socialdirektørområdet 510 Jobcenter Beskæftigelsesafdelingen Socialområdet GRAND TOTAL Børne- og Ungdomsudvalget 30 Børn og Ungedirektøromrrådet 310 Børn og Familieområdet Daginstitutionsområdet Undervisningsområdet GRAND TOTAL Kultur- og Udviklingsudvalget 40 Kultur og Udviklingsdirektørområdet Kulturområdet Udviklingsområdet GRAND TOTAL Teknik- og Miljøudvalget 50 Socialdirektørområdet * 530 Pleje-området Socialområdet Teknik og Miljødirektørområdet Beredskabsgården Forsyningsområdet Natur-,Miljø-,Vej og Parkområdet Plan- og Byggeområdet 499 GRAND TOTAL

4 Sundhedsudvalget 40 Kultur og Udviklingsdirektørområdet 430 Sundhedsområdet GRAND TOTAL Voksen- og Plejeudvalget 50 Socialdirektørområdet 510 Jobcenter Beskæftigelsesafdelingen Pleje-området Socialområdet GRAND TOTAL * På Teknik- og Miljøs politiske udvalg fremgår administrative koder fra pleje- og socialområdet. Disse skal ikke fremgå her, og ændres. 4

5 Bilag 2 Eksempel på Budgetopfølgning for Økonomiudvalget marts måned 2008 Resumé: Eksempel med tal fra Vicekommunaldirektørens område Strukturtekst (i kr.) Korr. vedt. Budget 2008 Forbrug 2008 pr ult. marts Forventet afvigelse Forventet resultat Økonomiudvalget 10 Direktion Direktionssekretariat Vicekommunaldirektørområdet Børn og Ungedirektørområdet Kultur og Udviklingsdirektørområdet Socialdirektørområdet Teknik og Miljødirektørområdet GRAND TOTAL Begrundelse for afvigelser og beskrivelse af iværksatte handlinger til budgetoverholdelse Direktionen: Direktionssekretariat: Vicekommunaldirektørområdet: Mindreforbruget skyldes i indeværende år, men forventes opvejes af merforbrug næste år. Børn og Ungedirektørområdet: Kultur- og Udviklingsdirektørområdet: Socialdirektørområdet: Teknik- og Miljødirektørområdet: Fokusområde Den samlede lønudvikling 5

6 Bilag 3 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2008 Afvigelse i forhold til budget Gns. budget pr. mdr. Forsupple ment januar februar marts...dec Forventet resultat 20 Vicekommunaldirektørområdet * Sundhedsområdet 0 62 Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring 0 90 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Briller, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf 17, stk.2) Medicin, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige til- læg pgf 14, stk. 1 (pgf 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige Supplemet til pensionister med nedsat pension (brøkpension), Andre personlige tillæg pgf 14, stk.1 (pgf 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, pgf 14a (pgf 18) Medicin, helbredstillæg, pgf 14a (pgf 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf 14a, stk. 1 (pgf 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, pgf 14astk. 4 (pgf 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg, pgf 14 a, stk 4 (pgf 18, stk. 4) Varmetillæg med 75 pct. refusion, pgf 14, stk. 2 og 3 (pgf 17, stk Tilbagebetaling af personlig tillæg ydet med 75 pct. refusion før Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 50 pct. refusion i perioden Tilbagebetalingspligtige personlige tillæg Refusion af varmetillæg Berigtigelser Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg

7 06 Administration Administrativ organisation Administrationsbygninger Grunde og Bygninger Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Betaling andre off. myndigheder Indtægter Lønpuljer m.v Lønpuljer Overenskomstmæssige puljer Personale Betaling andre off. myndigheder Tjenestemandspensioner Udbetaling af Tjenestemandspensioner Udbetaling af Tjenestemandspensioner Pensionsforsikringspræmier

8 Bilag Vicekommunaldirektørens område - eksempel 8 februar marts april maj juni juli august september oktober november december Eftersupplement Måned Forbrug + skøn Budget januar Forsupplement kr.

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere