Projekt Trivsel på EUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Trivsel på EUD"

Transkript

1 Projekt Trivsel på EUD en opfølgning på PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt (2009) med henblik på udvikling og implementering af trivsels- og rusmiddelpolitikker på erhvervsskolerne. December Indledning 1.1 Baggrund I 2009/10 afholdt PsykiatriFonden i samarbejde med Undervisningsministeriet 20 firedages kurser for lærere og studievejledere og fem dagskurser for ledere på de danske erhvervsuddannelser. Kursusindsatserne blev fulgt op med to konferencer (en i Århus og en i København) samt en håndbog med fokus på metoder til at støtte sårbare unge i uddannelse. Indsatsen fik navnet PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt, et projekt, som på landsplan samlede 400 kursister til lærerkurserne, omkring 100 ledere til dagskurserne og 400 konferencedeltagere, og som viste, at der er et enormt behov og stor interesse for viden og metoder, der kan kvalificere erhvervsuddannelsernes arbejde med at støtte sårbare elever i uddannelse. Evalueringerne af indsatsen (se rapport af 31. maj 2010) viste, at der var stor tilfredshed blandt deltagerne ift. det individuelle udbytte af kurserne f.eks. sagde 89% af kursisterne ved en opfølgende undersøgelse et halvt år efter, kurserne var afholdt, at de brugte de redskaber og metoder, de var blevet undervist i i deres daglige arbejde. 98% af deltagerne mente, at kurserne havde haft en positiv betydning for deres arbejde med psykisk sårbare elever, og 75% sagde, at det var blevet nemmere for dem at tale med elever med psykiske problemer. 55% af kursisterne havde implementeret nogle af de målsætninger, som de havde formuleret i deres personlige handlingsplan, og 35% fortalte, at deres deltagelse på kurset har haft direkte indflydelse på, at der på deres skole efterfølgende er blevet igangsat nye initiativer eller procedurer med det formål at støtte psykisk sårbare elever. Mange af de kursister, der deltog i PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt, pointerede over for os, at de som fagpersoner følte, at de fik tilført nye kompetencer gennem kurserne, men at det var en udfordring at komme tilbage på skolen med nye ideer og inspiration og opleve, at det var svært at ændre på praksis, hvis deres kollegaer eller ledere ikke havde deltaget på kurserne. Dette er en velkendt udfordring: Implementering af nye initiativer og metoder kræver i Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 1 af 8

2 mange tilfælde ændring af grundlæggende procedurer i praksis. Efterfølgende er vi også blevet kontaktet af (uddannelses)ledere, som henvender sig for at få sparring om, hvordan man på skolen kan udvikle og implementere god praksis i forhold til at støtte psykisk sårbare elever og elever med misbrugsproblemer. Der er ofte uenighed i en lærergruppe om, hvordan man f.eks. skal håndtere fravær, som skyldes personlige problemer, eller hvor grænsen går for, hvad man som lærer bør involvere sig i af personlige forhold hos eleven. Samtidig er eleverne ofte usikre på, om de kan bede om hjælp for deres misbrug, da de er bange for at blive smidt ud af skolen eller politianmeldt. Andre elever er i tvivl om, om læreren eller studievejlederen kan hjælpe dem med personlige eller sociale problemer. Med andre ord er der brug for retningslinjer, fælles forståelse og en udførlig politik på erhvervsuddannelserne, som kan fungere som redskab for lærerstaben og ledelsen på den enkelte skole, men som også kan skabe gennemsigtighed og tydelighed for den enkelte elev om, hvilke holdninger og retningslinjer der er på skolen om f.eks. brug af rusmidler, eller hvilke støttemuligheder der findes på skolen til elever med psykiske problemer. En proaktiv trivsels- og rusmiddelpolitik på den enkelte skole vil kunne skabe fortrolighed og tryghed for den enkelte lærer og leder om god praksis på området og vil betyde klarhed om handlemuligheder for den enkelte elev. PsykiatriFonden søger hermed Undervisningministeriet om midler til at udvikle og afprøve et projekt med fokus på udarbejdelse og implementering af trivsels- og rusmiddelpolitikker på erhvervsskolerne. 1.2 Formål Hovedformålet med PsykiatriFondens Projekt Trivsel på EUD er at udvikle og udbrede en operationel model for udvikling og implementering af proaktive trivsels- og rusmiddelpolitikker på de danske erhvervsuddannelser. Konkrete mål: At udvikle, afprøve og implementere PsykiatriFondens bud på en resultatskabende trivsels- og rusmiddelpolitik kombineret med et beredskab på tre udvalgte skoler. At udarbejde en operationaliserbar guide til udvikling og implementering af en trivsels- og rusmiddelpolitik samt beredskab, der retter sig mod EUD samlet (grundforløb og hovedforløb). At afholde en national konference, hvor resultaterne fra det empiriske arbejde (på de udvalgte skoler) fremlægges, og guiden præsenteres og omdeles. 2.0 Metode 2.1 Målgruppe Målgruppen for indsatsen er erhvervsuddannelsesinstitutioner, herunder ledelse, lærere, studievejledere og elever. Projektet udvikles og afprøves i samarbejde med en teknisk skole, en handelsskole og en sosu-skole. Det anbefales, at de skoler, Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 2 af 8

3 der tilknyttes projektet, i forvejen er en del af Ungdomsprojektets (2007) målgruppe, da dette vil skabe synergi og vil betyde, at skolerne bl.a. vil kunne gøre brug af PsykiatriFondens tilbud om psykologsamtaler til psykisk sårbare elever. Pga. skolernes størrelse bliver indsatsen på den enkelte skole koncentreret omkring en afdeling/uddannelsesretning af passende størrelse ( elever pr. skole, 40 lærere pr. skole samt ledelsen). Årsagen hertil er dels det mulige omfang af hver enkelt intervention, men i høj grad også, at beredskabet for den enkelte afdeling/uddannelsesretning vil afhænge af, hvilke ressourcer og muligheder for samarbejde der er i det område/den kommune, som afdelingen/uddannelsen er. 2.2 Strategi PsykiatriFondens Projekt Trivsel på EUD er en flerstrenget indsats, som over et år udvikles, implementeres og evalueres på tre skoler/afdelinger. Målet er (jf. ovenfor) at udvikle, afprøve og udbrede trivsels- og rusmiddelpolitikker, som er velegnet til miljøer på de erhvervsfaglige uddannelser. Projektet karakteriseres som flerstrenget, idet der i interventionsprocessen igangsættes aktiviteter på såvel elev, lærer og ledelses-/organisationsniveau. Ligesom i Erhvervsskoleprojektet arbejdes der ud fra det såkaldte IGLO-princip, hvilket betyder at implementering af nye procedurer/politikker skal tænkes ind i niveauer-ne Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Alle niveauer medinddrages, for at anbefalingerne til en model for trivsels- og rusmiddelpolitikker bliver så grundig og nuanceret som muligt. Overordnet er strategien at gå i dybden med få skoler (tre) i en længere periode (9-12 mdr.) og udvikle en omsættelig model af høj kvalitet, som kan formidles bredt ud og virke som skabelon for udviklingen af lignende indsatser på erhvervsuddannelser i hele landet. Udbredelsen sker dels på en national konference som både samler op på Erhvervsskoleprojektet (2009) og på Projekt Trivsel på EUD (2011) samt ved udgivelsen af en lettilgængelig håndbog (guide), som instruerer i, hvordan den enkelte erhvervsskole kan udvikle og implementere en (dokumenteret) trivsels- og rusmiddelpolitik. 2.3 Indhold Aktiviteter rettet mod eleverne PsykiatriFonden har gennem Ungdomsprojektet (2007) tilbudt unge på ungdomsuddannelser undervisning, rådgivning og psykologhjælp. Indsatsen har dokumenteret et stort behov og gode resultater ift. opsporing og støtte i uddannelse. F.eks. henvender 12% af de elever, som har deltaget til undervisning sig efterfølgende til vores undervisere for råd og vejledning. For mange af disse er det første gang de taler med en voksen om problemer såsom ensomhed, depression, misbrug eller andre problemstillinger, som har negativ indvirkning på såvel deres generelle trivsel som på deres skolegang. Af de unge, som bliver henvist Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 3 af 8

4 til en af Ungdomsprojektets psykologer, er 82% stadig i uddannelse eller har afsluttet uddannelsen ved en opfølgning 3-6 måneder efter et meget positivt resultat, da de i udgangspunktet er vurderet som frafaldstruede af egen studievejleder inden henvisning til psykologen. I Projekt Trivsel på EUD tilbydes alle unge på de deltagende uddannelser undervisning i workshoppen Tal om det (deltagelse er obligatorisk). Der er tale om en dialogbaseret workshop med fokus på psykiske problemer, trivsel og handlemuligheder hvordan kan man passe på sig selv, hvor kan man få hjælp, hvis man mistrives. Efter workshoppen er der mulighed for rådgivning/vejledning hos en af PsykiatriFondens undervisere. Med workshoppen vil alle elever på uddannelsen blive engageret i en aktivitet, som sætter refleksioner i gang om egen trivsel og muligheder for hjælp. Tal om det suppleres med to-fire caféarrangementer/workshops, som er mere emne-specifikke (ikke obligatoriske). Temaerne aftales med den enkelte skole, men det er oplagt at afholde arrangementer med fokus på misbrug, stresshåndtering, social kompetence og eksamens-/præstationsangst. Disse arrangementer varer i tre timer og er målrettet unge, som oplever udfordringer inden for emnet/temaet. Målet er at give de unge deltagere grundlæggende viden, tale med dem om hensigtsmæssige mestringsstrategier ift. både generel trivsel og skolegang. Herudover vil en fokusgruppe af elever blive inddraget i at komme med input til trivsels- og rusmiddelpolitik samt beredskab. Elevinddragelsen skal medvirke til, at proces og indhold bliver så målrettet og vedkommende for eleverne som muligt. Endelig tilbydes elever, som har brug for videre støtte, op til 12 samtaler med en af psykologerne, som er tilknyttet PsykiatriFondens Ungdomsprojekt, eller et gruppeforløb, hvis dette anses for at være relevant/fordelagtigt Aktiviteter rettet mod lærerne Erfaringerne fra både Ungdomsprojektet og Erhvervsskoleprojektet viser, at såvel faglærere som studievejledere oplever deres rolle ift. elever med psykiske problemer og misbrug som en stor udfordring. Udfordringerne består både i manglende klarhed om egen rolle og egne kompetencer ift. elevgruppen samtidig med, at der ofte efterlyses konkrete handlemuligheder eller beredskab ift. hjælp til disse unge. Indsatsen over for lærerne har to formål: Dels at styrke lærernes kompetencer ift. at støtte elever med psykiske problemer, dels at kvalificere deres bidrag til skolens trivsels- og rusmiddelpolitik. Kursus/opkvalificering Samtlige lærere på afdelingen/uddannelsesretningen tilbydes et todages kursus inspireret af det kursuskoncept, der indgik i Erhvervsskoleprojektet. Kurset skal Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 4 af 8

5 give dem grundlæggende viden om psykisk sårbarhed og ungdom. Der fokuseres på temaer og udfordringer, som er relevante for deres elevgruppe og som har betydning for såvel deres relationelle/pædagogiske arbejde med de unge og undervisningen. Eksempler herpå er diagnostiske områder såsom ADHD, depression, autismespektrum-forstyrrelser og socialangst og mere generelle mistrivselsformer såsom misbrug, ensomhed, selvværdsproblemer og selvmordsadfærd. Der præsenteres en tilgang til støttearbejdet, som er løsningsfokuseret og har fokus på inklusion og anerkendelse. Denne suppleres med en metodisk tænkning og konkrete redskaber, som læreren/studievejlederen kan anvende i praksis. Udover viden og træning i støtten til den enkelte elev, så undervises lærerne også i metoder til proaktivt trivselsarbejde. Det betyder, at lærerne introduceres til øvelser, som de kan bruge i de enkelte klasser/hold for at tematisere og diskutere trivsel med eleverne. Supervision/sparring Udover opkvalificering gennem kurserne tilbydes lærerne supervision i grupper med en psykolog og en underviser tre gange i løbet af projektperioden (to-tre timer). Supervisionen har til formål at skabe et rum for sparring ift. lærernes oplevelser og erfaringer med at omsætte kursusindholdet i praksis og at skabe refleksioner, som kan omsættes i det processuelle arbejde med at udvikle og implementere en trivsels- og rusmiddelpolitik (se nedenfor) Udvikling og implementering af politikker og beredskab Arbejdet med de konkrete trivsels- og rusmiddelpolitikker omfatter flere dimensioner og foregår på organisationsplan (dvs. med inddragelse af både ledere og lærere). Delelementerne er: Udarbejdelsen af en politik Udarbejdelsen af et beredskab Implementering Udarbejdelsen af en politik omfatter formuleringen af de værdier, tilgange, motiver og hensigter, der ligger til grund for arbejdet. Her er det naturligvis vigtig, at der både arbejdes med udgangspunkt i den tilgang, der bliver præsenteret i lærerkurserne, skolens værdier samt lærernes og ledernes indspark fra praksis. Beredskabsdelen udgør den operationaliserbare del af politikken altså besvarelsen af spørgsmål som, hvilke procedurer sættes i værk, når man som lærer eller studievejleder kommer i kontakt med f.eks. selvmordstruede unge, unge med rusmiddelproblemer m.m.? Hvordan er de interne rolle- og ansvarsfordelinger (f.eks. mellem leder, lærer og ansatte med mere specialiserede funktioner på skolen)? Hvilke interne og eksterne ressourcer/kompetencer kan skolen trække på? Osv. Det prioriteres, at der formuleres politikker som omfatter beredskab for elever som går på såvel grundforløb som hovedforløb. Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 5 af 8

6 Implementeringsdelen er processuel og omfatter afprøvning i praksis både konkret afprøvning af beredskab i praksis samt i forhold til at gøre politikken synlig for ansatte og elever. Erfaringerne opsamles og diskuteres ved fællesmøder hvor lærere og ledelse deltager (ca. hver sjette uge). Inden interventionen afsluttes på hver af de deltagende skoler/afdelinger afholdes et evalueringsmøde, hvor inputs ift. overordnede anbefalinger indsamles. Alt arbejdet med udviklingen af politikker og beredskab styres af en konsulent og en psykolog fra PsykiatriFonden Evaluering Der indgås en aftale med Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (CeFU) om ekstern evaluering og dokumentation af den samlede indsats. CeFU vil i samarbejde med PsykiatriFonden udvikle et detaljeret design og en tidsplan for evalueringen. Den eksterne evaluering har overordnet set til formål at få et forskningsbaseret grundlag for at vurdere, hvordan projektet og dets indsatser virker, og med hvilken effekt. Den forskningsbaserede evaluering vil være tilrettelagt, så den kombinerer en slutevaluering, der med henblik evaluerer og vurderer effekten af det samlede projektforløb, og en løbende procesevaluering, der skal være med til at fremme, at projektets afprøvede indsatser og metoder justeres og udvikles undervejs. Evalueringen vil være baseret på metodetriangulering, hvor der vil blive benyttet både kvantitative og kvalitative metoder: Data som PsykiatriFonden indsamler om elevernes deltagelse i workshop, efterfølgende samtaler og samtaleforløb. Observation af uddannelsesaktiviteter for hhv. elever og lærere. Kvalitative interviews med lærere og leder på de tre uddannelsesinstitutioner om hhv. 1) erfaringer og udfordringer med udvikling og implementering af trivsels- og rusmiddelpolitikker og 2) deres deltagelse i uddannelsesaktiviteter og supervision. I mindre omfang kvalitative interviews med elever på de tre uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i 1) Tal om det den dialogbaserede workshop om trivsel, psykiske problemer og handlemuligheder, 2) i en samtale i forlængelse af workshoppen og 3) i tilbuddet om et efterfølgende samtaleforløb med projektets psykologer og/eller gruppeforløb Konference og publikation Formålet med projektet er at udvikle en model for trivsels- og rusmiddelpolitik, som kan udbredes til erhvervsuddannelser i hele landet. Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 6 af 8

7 Den sidste del af projektet skal derfor bestå af dels en konference, der samler op på erfaringerne, formidler resultaterne og anbefalinger i forhold til udviklingen af en trivsels- og rusmiddelpolitik, og dels bestå af udgivelsen af en publikation (i samarbejde med Undervisningsministeriet), hvor anbefalinger og konkrete instruktioner i, hvordan man på EUD kan udvikle og implementere politikker på trivselsområdet med dokumenteret effekt, præsenteres. Både konference og publikation arrangeres og udarbejdes af PsykiatriFonden med input/sparring fra de tre deltagende skoler samt CeFU. 3.0 Organisering Der ansættes to fuldtidsansatte til at varetage udviklingen og processen på de udvalgte skoler, henholdsvis en psykolog og en underviser. Der ansættes en koordinator på deltid, der har ansvaret for de administrative opgaver forbundet med gennemførelsen af projektet samt koordinering af udarbejdelse af guide og afholdelse af konference. Ansatte i projektet refererer til afdelingsleder Hallur Gilstón Thorsteinsson, der desuden vil bidrage til udviklingen af og kvalitetssikringen af projektet. PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling har stor erfaring inden for området trivsel og fastholdelse af sårbare unge på ungdomsuddannelserne, og medarbejdere fra andre af afdelingens projekter vil blive inddraget i det relevante omfang. 4.0 Tidsplan Projekt Trivsel på EUD strækker sig over perioden 1. januar 2011 til 31. marts Denne periode omfatter en udviklingsfase (1/1-28/2-2011), en interventionsfase (1/3-31/ ) og en opsamlings/formidlingsfase (1/1-31/3-2012). De forskellige strenge, som interventionsindsatsen består af, spiller således sammen: 2. kvt. 3.kvt. 4.kvt. Elever Tal om det Temaworkshops Temaworkshops Lærere Kursus Supervision Supervision Organisation Fælles workshop Implementering Opsamling Aktiviteterne spiller også sammen således, at der er synergi og en læring mellem niveauerne Elever, Lærere og Organisation. Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 7 af 8

8 5.0 Økonomi PsykiatriFonden ansøger Undervisningsministeriet om 1,9 mio. kr. til gennemførelsen af Projekt Trivsel på EUD i perioden 1. januar 2011 til 31. marts (Se vedlagte budget). 6.0 Sammenfatning I PsykiatriFonden har vi de sidste 10 år arbejdet med oplysning, forebyggende tiltag og rådgivning på børne- og ungeområdet. Gennem Ungdomsprojektet har vi udviklet metoder til at støtte sårbare unge i uddannelse, gennem Erhvervsskoleprojektet har vi udviklet kursusforløb rettet mod såvel lærere og ledere på EUD. Og vi kan se, at det virker, vi kan se, at eleverne gennemfører uddannelsen, når de får rettidig og tilstrækkelig støtte, og vi kan se, at både lærere og ledere føler, at de ved målrettet opkvalificering med fokus på både viden og metode oplever, at de i højere grad kan løfte den meningsfulde om end til tider udfordrende opgave at hjælpe eleverne. Men der mangler dokumenteret og effektiv metodeudvikling på det strukturelle plan. Det er for ofte, at indsatserne for de enkelte unge ikke koordineres tilstrækkeligt og således er båret af enkelte lærere, og det er for ofte at unge med alvorlig mistrivsel falder igennem, uden at der er nogen, der har lagt mærke til, hvor dårligt han eller hun har haft det. Der er brug for gennemsigtighed, konkretisering og konsensus om, hvordan man på den enkelte skole støtter og arbejder med elever med psykiske problemer. Via en konkret vejledning, som tager udgangspunkt i den virkelighed, som er erhvervsuddannelsernes i dag, bliver det muligt at udbrede viden om trivselsindsatser, som tager udgangspunkt i det strukturelle og organisatoriske niveau. I PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling vurderer vi, at man med en inddragelse af alle skolens niveauer mest effektivt kan støtte sårbare unge i at gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektbeskrivelse: Projekt Trivsel på EUD PsykiatriFonden December 2010 Side 8 af 8

Åben anonym rusmiddelrådgivning på EUD

Åben anonym rusmiddelrådgivning på EUD Åben anonym rusmiddelrådgivning på EUD - et pilotprojekt med henblik på at udvikle og afprøve en åben og anonym rådgivning på to erhvervsskoler, som skal tilskynde tidlig hjælp og forebygge misbrug og

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH FORMÅL OG MÅL FOR SUS - PROJEKTET Formål At fremme mental sundhed hos unge og dermed mindske risikoen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Evaluering af Projekt trivsel på EUD

Evaluering af Projekt trivsel på EUD Evaluering af Projekt trivsel på EUD Et projekt om god praksis i støtten til psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer Et udvalg af billeder, som er anvendt under interview Mette Stigaard Stenkjær

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Støtte til psykisk sårbare elever

Støtte til psykisk sårbare elever Støtte til psykisk sårbare elever FUETS-konference 17. november 2010 Hallur Gilstón Thorsteinsson, afdelingsleder PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling De fleste trives, men... 1 Hvad ved vi om dem,

Læs mere

lyst til læring på erhvervsskoler

lyst til læring på erhvervsskoler lyst til læring på erhvervsskoler Motivationspædagogik er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/

MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/ MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/11 FREMME AF MENTAL SUNDHED I SKOLEN Mental sundhed og trivsel i skolen Hvad ved vi om hvad der virker Praksis erfaringer fra 30 skoleforløb og behovsundersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Et program der håndterer og forebygger mistrivsel samt fremmer mental sundhed på erhvervsuddannelser

Et program der håndterer og forebygger mistrivsel samt fremmer mental sundhed på erhvervsuddannelser PROJEKTBESKRIVELSE TRIVSEL SMILEY Et program der håndterer og forebygger mistrivsel samt fremmer mental sundhed på erhvervsuddannelser BAGGRUND OG EFTERSPØRGSEL I Danmark prioriteres uddannelse højt. Ifølge

Læs mere

Støtte til sårbare elever

Støtte til sårbare elever Støtte til sårbare elever Anbefalinger til udvikling og implementering af politikker og beredskaber på erhvervsuddannelserne skrevet af: Hallur Gilstón Thorsteinsson, Therese Dittmann, Ronny Højgaard Larsen

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG

MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG MAUNAL - RUSMIDDELPOLITIK UNGDOMSUDDANNELSER - SVENDBORG 2012-2014 Indhold 1. Indledning 2. Den overordnede proces 3. Indholdet i politikken 4. Den gode proces projektgruppens 10 bud 5. Typiske dilemmaer

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD INTRODUKTION Som led i Satspuljeprojektet Fremme af mental sundhed hos

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

uddannelse i TRIVSELS-COACHING

uddannelse i TRIVSELS-COACHING uddannelse i TRIVSELS-COACHING I Region Syddanmark Projekt ifbm Pulje til personalepolitiske projekter 1. Problemformulering Trivsels- og sundhedsforhold på arbejdspladsen har fået stor bevågenhed i de

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2013 Erhvervsuddannelserne Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2012... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Viborg Handelsgymnasium

Viborg Handelsgymnasium Udviklingsprojekt A: Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i 1. semester. Viborg Handelsgymnasium 1 Projektmål Formålet med projektet er at sikre, at eleverne på HHX får et godt læringsmiljø

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere