AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR MOS MOSH <w>. Begæringen blev begrundet med, at indehavers mærke VR MOS MOSH <w> er forveksleligt med anmoders MP-varemærkeregistrering A MOSHI MOSHI <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist begæringen til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2016, den 16. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Mos Mosh A/S v/andersen Partners over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 vedr. VR MOS MOSH <w> Begæret af: MOSHI MOSHI ApS Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig såvel Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen som det af styrelsen anførte i udtalelsen af 19. februar 2016.

2 Det af klager fremførte giver således ikke anledning til at ændre afgørelsen, selv om ankenævnet er enig med klager i, at der ikke er identitet/sammenfald mellem clothing, det vil sige beklædningsgenstande, og fodtøj og hovedbeklædning, alt sammen varer, der nævnes i klassehovedet i klasse 25. Disse varer supplerer imidlertid hinanden og forekommer ofte i samme specialforretning eller i samme eller nærliggende afdelinger i varehuse. Desuden kan disse varer være lavet af det samme eller et lignende materiale, eksempelvis strikkede varer som sweaters (beklædningsgenstande), hjemmesko (fodtøj) og huer (hovedbeklædning). Selv om der ikke er identitet/sammenfald, foreligger der således en åbenbar lighed mellem clothing (beklædningsgenstande) og fodtøj og hovedbeklædning. Klager henviser til, at indklagede ikke har brugt sit mærke for fodtøj og hovedbeklædning. Hvorvidt dette er tilfældet, er imidlertid uden betydning. Det afgørende er ligheden mellem varerne i de to mærkers varefortegnelser. Når det drejer sig om mærkeligheden, finder ankenævnet, at MOSHI MOSHI på det danske marked må opfattes som et originalt kunstordmærke med et iboende stærkt særpræg og med et forholdsvis bredt værn mod andre varemærker. Også varemærket MOS MOSH må opfattes som et fantasivaremærke. Der findes således ikke en konceptuel forskel mellem mærkerne. Opbygningen af de to mærker ligner tillige hinanden, idet begge mærker er to-ordsmærker, hvor der er identitet (MOSHI MOSHI), henholdsvis meget stor lighed (MOS MOSH), mellem det første og det andet ord. Det senere mærke er indeholdt i indklagedes mærke, i form af de tre, respektive de fire, første bogstaver i de to ord, mens det i begge ord adskillende bogstav I er et visuelt diskret bogstav. Disse forhold giver en tydelig visuel lighed og ligeledes en vis grad af fonetisk lighed mellem mærkerne. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den visuelle lighed er af stor betydning i relation til varer i klasse 25, som normalt sælges i selvbetjeningsforretninger, se for eksempel T-581/13 af 26. marts 2015, præmis 81. Selv om der ikke er tale om identiske stavelser, er der en sådan lighed mellem de to varemærker, at der er risiko for forveksling i relation til identiske varer og åbenbart lignende varer som hovedbeklædning og fodtøj. Ved en samlet bedømmelse er derimod mærkeligheden, som Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til, ikke tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i relation til varer, som kun har en svag lighed med clothing (beklædningsgenstande), det vil sige i relation til varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser), hvor ligheden primært er af en æstetisk karakter. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. 2/10

3 Sagens baggrund: Den 22. marts 2010 indleverede Chas Hude A/S på vegne Black & Co v/kim Hyldahl Nielsen ansøgning om registrering af varemærket MOS MOSH <w> For: Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Varemærket blev registreret den 10. juni 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 24. juni Varemærket blev den 29. juni 2010 overdraget til nuværende ejer Mos Mosh A/S. Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende: I brev af 4. november 2011 begærede Sandel, Løje & Partnere Advokatpartnerselskab administrativ ophævelse af nævnte registrering VR , ordmærket MOS MOSH. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens 30, stk. 1, jf. 28, stk. 1. Begæringen blev fremsat på vegne af MOSHI MOSHI ApS. Anmoder gjorde gældende, at registreringen er i strid med anmoders rettigheder til varemærket MOSHI MOSHI, registreret som international registrering med designering af Danmark, MP Den internationale registrering er den 22. september 2011 delvist overdraget til anmoder, som herefter er indehaver af den udskilte registrering A. Ophævelsessagen har herefter været sat i bero, idet anmoders registrering A blev begæret ophævet på baggrund af manglende brug. Ankenævnet for Patenter og Varemærker afsagde den 30. oktober 2014 kendelse i sagen. Registreringen blev delvist ophævet og er herefter gyldig for clothing i klasse 25. Styrelsen genoptog den 20. februar 2015 høringen i sagen. Anmoder gjorde i brev fra den 15. marts 2015 gældende, at der er risiko for forveksling af indehavers mærke MOS MOSH og anmoders mærke MOSHI MOSHI, reg. nr A, idet der er sammenfald af varer i klasse 25 og lighed mellem varer fremstillet af læder og læderimitationer i klasse 18 og beklædningsgenstande i klasse 25, som begæringen herefter retter sig mod. Anmoder henviste til T- 3/10

4 443/05, PiraÑAM, vedrørende ligeartethed. For så vidt angår ligheden mellem mærkerne, anførte anmoder, at mærkerne synsmæssigt og lydligt ligner hinanden, bl.a. fordi begge mærker repeterer bogstaverne MOS i begge ord og andet ord indeholder H. Forbrugerne vil hæfte sig ved mærkernes begyndelse, hvor trykket lægges. Anmoder henviste også til den tidligere ophævelsesbegæring, baseret på ibrugtagne rettigheder, hvor styrelsen afgjorde, at der var visse ligheder mellem mærkerne, men ikke risiko for forveksling, da der ikke var sammenfald eller tilstrækkelig lighed mellem varer/tjenesteydelser Indehaver imødegik i brev fra den 11. maj 2015 begæringen. I relation til ligheden mellem varerne i klasse 18 og 25, anførte indehaver, at der ikke nødvendigvis er tale om samme distributionskanal. Indehaver gjorde gældende, at mærket MOSHI MOSHI vil udtales med tryk på SHI, og ikke som af anmoder anført på MOS(H). Indehaver henviser også til styrelsens tidligere ophævelsesafgørelse vedrørende samme mærker, men hæfter sig ved, de af styrelsen fundne forskelle på mærkerne. Med brev af 30. september 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen delvis med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Anmoders mærke: MOSHI MOSHI Registreret for: Klasse 25: Clothing Indehavers mærke Registreret for: MOS MOSHI Klasse 18. Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Sammenligning af varerne Der er efter styrelsens praksis sammenfald mellem alle varerne i klasse 25 omfattet af indehavers registrering, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning og anmoders varer, overbegrebet clothing. Begæringen er i klasse 18 rettet mod varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), altså læder og læderimitationer. Disse varer, som efter nugældende praksis anses for upræcise, omfatter lædervarer i klasse 18, såsom tasker og punge. Vurderingen af hvorvidt der er lighed mellem varer og/eller tjenesteydelser skal vurderes ud fra de kriterier, som domstolen bl.a. har anvist i den præjudicielle dom, C-37/97, Canon. Bedømmelsen af 4/10

5 varernes ligheder skal således foretages ud fra alle relevante faktorer, navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Der tages også hensyn til distributionskanaler, sædvanlige producenter og omsætningskredsen. Retten har i flere sager haft lejlighed til at vurdere lighederne mellem varer i klasse 18 og 25. I T-169/03, SISSI ROSSI udtalte Retten vedrørende ligheden mellem damesko og dametasker, at der ved vurderingen af, om varerne ligner hinanden, kan tages hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer ofte fremstilles af de samme grundmaterialer, nemlig læder eller kunstlæder. Under hensyntagen til de mange forskellige varer, der kan fremstilles af læder eller kunstlæder, er denne faktor imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre, at varerne ligner hinanden. (præmis 55) Sagsøgerens argument om, at varernes primære funktioner, der er beskrevet i den foregående præmis, indtager en sekundær plads i forhold til varernes æstetiske funktion i kvindens påklædning, og om, at dametasker og damesko er luksusvarer, er efter Rettens opfattelse ikke overbevisende. For det første bemærkes, at selv om det er rigtigt, at mange varer bl.a. i beklædnings- og modesektoren på en gang kan opfylde deres primære funktion og en æstetisk funktion, kan denne omstændighed ikke i sig selv lede forbrugeren til at antage, at de nævnte varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Der er tale om et kriterium, der er for generelt til at kunne fastslå, at der er lighed mellem varerne. For det andet er damesko og dametasker ikke udelukkende luksusvarer, hvis dekorative funktion er større end deres primære funktion, som hvad angår sko består i at beklæde fødderne, og hvad angår tasker består i at transportere genstande. (præmis 58) Vedrørende varernes komplementerende funktion tog Retten udgangspunkt i definitionen af en tæt forbindelse i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler den samme virksomhed. (præmis )60. Retten vurderede: I den foreliggende sag har sagsøgeren ikke godtgjort, at der foreligger et sådant funktionelt komplementærforhold mellem de omhandlede varer.. Det bemærkes imidlertid, at sagsøgeren ikke under sagen for Harmoniseringskontorets instanser og heller ikke for Retten har påvist, at denne æstetiske eller subjektive komplettering har nået stadiet for et reelt æstetisk»behov«i den forstand, at forbrugerne ville finde det usædvanligt eller upassende at bære en taske, der ikke passede perfekt sammen med deres sko. Retten finder først og fremmest, at en stræben efter en vis æstetisk harmoni i påklædningen er et fællestræk for hele mode- og beklædningssektoren, og er en faktor, der er for generel til i sig selv at kunne berettige den konklusion, at alle de omhandlede varer er kompletterende og som følge heraf af lignende art. Desuden er den omstændighed, at forbrugerne betragter en vare som et supplement eller et tilbehør til en anden, ikke tilstrækkelig til, at de vil kunne antage, at disse varer har den samme handelsmæssige oprindelse. Hertil kræves yderligere, at forbrugerne anser det for sædvanligt, at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme. (præmis 62 og 63) Anmoder har henvist til, at Retten i T-443/05 har anvist, at bl.a. beklædningsgenstande og tasker har en fælles æstetisk funktion (præmis 49 og 50). I dommen gentager Retten vurderingen fra SISSI ROSSI-sagen, at det faktum at varerne har samme grundmateriale ikke i sig selv godtgør at varerne ligner hinanden. I modsætning til i SISSI ROSSI-sagen lægger Retten herefter vægt på den sekundære æstetiske funktion som er fælles for beklædningsgenstande og tasker til at konstatere en svag lighed mellem disse varer, idet visse forbrugere opfatter en tæt forbindelse mellem beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de tilbehørsartikler til beklædning, som udgøres af visse»varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under klasse 18, og at de derfor kan foranlediges til at tro, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed.. Retten lægger hermed op til at der er svage ligheder mellem varerne. Retten understregede også i T-150/04, TOSCA BLU, Præmis 37, at den æstetiske komplementering ikke i sig selv er tilstrækkelig, men at det kræves yderligere, at forbrugerne anser det for almindeligt, 5/10

6 at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme. I T-483/08, GIORDANO, konkluderede Retten vedrørende, at both the goods in Class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above [bl.a. tasker og punge] and footwear are, at least sometimes, sold in the same specialised retail outlets as well as in major retail establishments. It is thus appropriate to hold, on the basis of those two mutually reinforcing considerations, that the Board of Appeal did not err in holding that those two categories of goods are similar within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, at least to a certain degree. Samlet set kan det konstateres, at varerne beklædningsgenstande og varerne i klasse 18, såsom tasker og punge, kan være lavet af samme materialer. Varerne har dog ikke samme funktion, anvendelse eller formål. De kan i en svag grad komplementere hinanden, idet omsætningskredsen, som består af en almindelig forbruger, vil kunne tilpasse valget af sko og taske til hinanden, men der er ikke en reel komplementaritet, hvor den ene vare er nødvendig for den anden. Selvom både tøj/sko og tasker i et vist omfang markedsføres i de samme specialiserede detailforretninger, er der fortsat fortrinsvis tale om et opdelt producent- og forhandlermarked for beklædning og tasker. Ud fra en samlet betragtning må beklædningsgenstande i klasse 25 og varer af læder/læderimitation i klasse 18 anses for kun at have en svag lighed. Denne konklusion understøttes også af dansk praksis, se hertil AN , GOSHA og AN , CCDK. Sammenligning af mærkerne Anmoders mærke MOSHI MOSHI består af en gentagelse af tostavelsesordet MOSHI, som i relation til en dansk omsætningskreds må anses for et kunstord, da det ikke kan antages, at omsætningskredsen er bekendt med den japanske betydning. Ordet MOSHI vil med dansk udtale naturligt udtales med tryk på første stavelse [ˈmʌ ɕi] med åbent O, alternativt med lukket O [ˈmo ɕi]. Indehavers mærke består af ordene MOS MOSH, som også vil blive opfattet som kunstord og udtalt naturligt med større tryk på første ord MOS end sidste ord, på samme måde som hvis det havde været et tostavelsesord. Selvom MOS isoleret set har en betydning på dansk, vil sammensætningen naturligt lede til en opfattelse af mærket som uden betydning som helhed. Vurdering af forvekslingsrisikoen Mærkerne MOS MOSH og MOSHI MOSHI har visse synsmæssige og lydlige ligheder som følge af de fælles indledninger MOS. Det tilfører også mærkerne en vis synsmæssig lighed, at de begge udgøres af to relativt korte ord. Mærkerne har dog forskellig rytme, da indledningen med etstavelsesordet MOS bevirker et lydligt ophold i mærket MOS MOSH på grund af overgangen mellem lyden S til M, hvor overgangen mellem I og M i MOSHI MOSHI er kortere. Mærkerne deler formelt ingen stavelser til trods for bogstavsammenfaldet MOSH. Der er således både visse synsmæssige og lydlige ligheder og forskelle mellem mærkerne. Styrelsen har i den tidligere ophævelsessag mellem samme mærker i relation anmoders brug for detailhandel vurderet, at der ikke var risiko for forveksling henset til varerne/tjenesteydelsernes forskellighed, om end der var en vis lighed mellem disse. 6/10

7 Det er i denne sag styrelsens opfattelse, at der er risiko for forveksling i relation til de sammenfaldende varer i klasse 25, som følge af ligheden mellem mærkerne. Ud fra en samlet vurdering af mærkerne og varerne er det derimod vores vurdering, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem varerne i klasse 18 og 25 til, at der er risiko for forveksling af mærkerne. Uanset en vis lighed mellem mærkerne, er der også visse forskelle både synsmæssigt og lydligt. Når dette sammenholdes med, at der kun er en svag forbindelse mellem varerne, er det samlet set ikke tilstrækkeligt til at der vil kunne antages en forbindelse mellem mærkerne. Varernes æstetisk komplementerende funktion er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at forbrugeren vil antage en fælles kommerciel oprindelse af varerne under de to forskellige mærker, og en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er ikke de samme. Når der henses til varernes artsmæssige og i øvrigt funktionelle forskelle, er det vores opfattelse, at der samlet set ikke er risiko for forveksling i relation til varer af læder og læderimitationer. Vi tager dermed begæringen delvist til følge, og registreringen vil blive ophævet for Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. Registreringen vil blive opretholdt for alle varerne i klasse 18, herunder de angrebne varer varer fremstillet af læder og læderimitationer. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 28, stk. 1, jf. 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 27. november 2015 fra Andersen Partners på vegne klager, Mos Mosh A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: Jeg skal hermed på vegne af min klient, Mos Mosh A/S ( Klager ), anke Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 om administrativ ophævelse af VR MOS MOSH <w> for Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25 ( Afgørelsen ). Klager gør principalt gældende, at Ankenævnet skal omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 derhen, at VR MOS MOSH <w> opretholdes som gyldig for klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning). Anken begrundes i følgende: 1. Indledende bemærkninger Klager bemærker indledningsvist, at Afgørelsen indeholder en faktuel forkert oplysning derhen, at det i sagsfremstillingen fremgår, at IR er delvist overdraget til Indklagede, Moshi Moshi ApS, den 22. september Ankenævnet har imidlertid i en tidligere kendelse AN fundet, at IR blev delvist overdraget til Moshi Moshi ApS den 30. august Afgørelsen indeholder på side 3 under pkt. 3 Vurdering og konklusion en angivelse af Klagers mærke som MOS MOSHI, hvilket retteligt skulle have været MOS MOSH. 2. Argumentation Patent- og Varemærkestyrelsen har i Afgørelsen fundet, at der er sammenfald mellem alle varerne i klasse 25 omfattet af indehavers [Klagers] registrering beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning og anmoders [Indklagedes] varer, overbegrebet clothing. Klager bestrider, at der er sammenfald eller identitet mellem varen clothing og varerne Fodtøj og hovedbeklædning. 7/10

8 Det er der ikke. Det gøres særligt gældende, når også henses til det faktum, at Ankenævnet tidligere i kendelse AN har fundet, at IR A skulle ugyldiggøres for alle varer og tjenesteydelser undtagen clothing. En afgørelse, som afsagt af Patent- og Varemærkestyrelsen, har som konsekvens, at Indklagede uden videre og de facto får varemærkebeskyttelse for de varer, som Ankenævnet ellers netop udtrykkeligt havde fundet, at indklagede ikke længere skulle have en eneret og dermed en beskyttelse for. I stedet burde Patent- og Varemærkestyrelsen i Afgørelsen have foretaget en vurdering af, om der rent faktisk er sammenfald eller lighed mellem clothing og fodtøj og hovedbeklædning. Klager gør gældende, at der i den konkrete situation og ud fra en samlet betragtning ikke kan anses for at være lighed mellem clothing og fodtøj og hovedbeklædning. Klager gør gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen i lighed med sammenligningen mellem beklædning og tasker i Afgørelsen - burde have fundet, at der alene er en svag lighed mellem clothing og fodtøj og hovedbeklædning, idet - varerne ikke er i konkurrence med hinanden; - varerne kun sjældent er lavet af de samme materialer; - varerne ikke har samme funktion, anvendelse eller formål udover at de beskytter forskellige dele af kroppen, ligesom i øvrigt også andre varer som beskyttelseshjelme (klasse 9) og skøjtestøvler (klasse 28) gør; - varerne ikke er nødvendige for hinanden; ligesom - der i det væsentligste er tale om et opdelt producent- og forhandlermarked. Det gøres særligt gældende, at varerne skal anses for at have en svag grad af lighed, når samtidig henses til det faktum, at Indklagede og den tidligere indehaver utvivlsomt ikke har brugt IR A for fodtøj og hovedbeklædning. Henset til, at Klagers MOS MOSH <w> hverken helt eller delvist indeholder ens ord, ens stavelser eller ens konceptuel idé som Indklagedes MOSHI MOSHI, og at Klagers MOS MOSH <w> dermed hverken har visuel, auditiv eller konceptuel identitet eller lighed med Indklagedes MOSHI MOSHI, gør Klager gældende, at der ikke er risiko for forveksling mellem Klagers VR MOS MOSH <w> og Indklagedes IR A MOSHI MOSHI <w> hverken for beklædningsgenstande og i hvert fald ikke for varerne fodtøj og hovedbeklædning. Klager gør derfor gældende, at Ankenævnet skal omgøre Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. september 2015 derhen, at VR MOS MOSH <w> opretholdes som gyldig for hele klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning). Der tages forbehold for at komme med yderligere i sagen Med brev af 19. februar 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 4. februar 2016 skal styrelsen udtale følgende: 8/10

9 Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen skal dog supplerende bemærke, at der efter styrelsens opfattelse ikke er en konflikt mellem styrelsens afgørelse i nærværende sag og Ankenævnets afgørelse i sagen AN Ankesagen AN vedrørte spørgsmålet om indklagedes reelle brug efter varemærkelovens 25 af varemærket MOSHI MOSHI. Såvel Ankenævnet som styrelsen fandt, at der var sket reel brug af dette varemærke for varer, som faldt ind under overbegrebet clothing, men ikke for de mere specifikke varer footwear og headgear. Det følger i den forbindelse af praksis, herunder af Sø- og Handelsrettens dom af 9. marts 2007 i sagen V 20/06, at en varemærkeregistrering kan opretholdes for en overkategori af varer, selvom der alene er gjort reel brug for visse af de varer, der henføres til denne overkategori. Ankenævnets afgørelse i sagen AN skal således efter styrelsens opfattelse ses som udtryk for, at både Ankenævnet og styrelsen fandt, at registreringen kunne opretholdes for overbegrebet clothing, selvom der ikke var dokumenteret reel brug af varemærket MOSHI MOSHI for de mere specifikke varer footwear og headgear. Nærværende sag vedrører ikke spørgsmålet om reel brug, men alene spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem klagers og indklagedes registreringer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det fremgår af bl.a. AN , at overbegrebet beklædningsgenstande omfatter varen fodtøj. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. september 2015 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 25. februar 2016 kommenterede Sandel, Løje & Partnere på vegne indklagede, MOSHI MOSHI ApS, styrelsens udtalelse med følgende: Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg giver anledning til følgende bemærkninger, idet jeg i øvrigt skal henhold mig til samtlige de af indklagede tidligere for Patent- og Varemærkestyrelsen fremsatte anmodninger og fremlagte dokumenter. Indklagede er helt enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i dennes tilkendegivelse af, at overbegrebet beklædningsgenstande også omfatter fodtøj og hovedbeklædning, når der skal tages stilling til spørgsmålet om forvekslelighed mellem de to mærker. Det bestrides i øvrigt i den forbindelse, at der skulle være tale om opdelte produktions- og forhandlermarkeder som påstået af klager. Til gengæld bemærkes, at det er meget almindeligt, at fodbeklædning, beklædningsgenstande og hovedbeklædning, produceres af samme virksomheder, under samme varemærke og forhandles i samme forretninger. Indklagede er tillige enige med Patent- og Varemærkestyrelsen om, at resultatet i AN ikke har nogen indflydelse på spørgsmålet om varelighed i nærværende sag. Det er hele princippet i varemærkelovens 15, stk. 1, at et varemærke registeret for en række konkrete varer og tjenesteydelser vil kunne hindre registrering af et dermed forveksleligt varemærke for lignende varer. Hverken klagers eller Patent- og Varemærkestyrelsens indlæg i sagen giver anledning til yderligere bemærkninger, og Ankenævnet anmodes om, at træffe afgørelse hurtigst muligt, da indklagedes krav på godtgørelse for indklagedes retsstridige brug af deres kendetegn siden 2010, afventer afgørelsen i nærværende sag 9/10

10 Klager har ikke ytret sig yderligere i sagen. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 16. juni /10

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00017 VR 2011 02903 - - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 02903 . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0114 Klager: BILLIGSPORT24.DK ApS Næstvedvej 15 E 4100 Ringsted v/ advokat Lars Karnøe Indklagede: SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S M D Madsensvej 12 3450 Allerød v/

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 12. oktober 2017 Aarhus Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

AN 2005 00046 VR 1986 00219 MOBIL <w> - Administrativ ophævelse Brugspligt.

AN 2005 00046 VR 1986 00219 MOBIL <w> - Administrativ ophævelse Brugspligt. RESUMÉ: AN 2005 00046 VR 1986 00219 MOBIL - Administrativ ophævelse Brugspligt. Varemærket MOBIL blev begæret ophævet under henvisning til, at mærket ikke havde været i reel brug inden for de sidste

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 21. juni 2012 V-23-11 Converse Inc. a corporation of the State of Delaware (advokat Lars Karnøe) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten

Læs mere