Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S"

Transkript

1 RESUMÉ: AN MP VIR <w> - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM HM VIR <w> nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP VIR <w> med henvisning til forvekslelighed og varesammenfald i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Styrelsens afgørelse og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse 5. Registreringen er herefter gældende for de ansøgte varer i klasse 3. KENDELSE: År 2014, den 2. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. oktober 2013 vedr. MP VIR <w> Indehavet af: Mexon OOD, Bulgarien Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Det er Ankenævnets udgangspunkt ved vurderingen af forvekslingsrisikoen i denne sag mellem de to mærker HM VIR og VIR, at der er varesammenfald for så vidt angår biocider i klasse 5, som indehavers mærke er registreret for, og de varer i klasse 5, som klagers mærke er registreret for, og at mærkebestanddelen VIR isoleret bedømt må anses for at have særpræg for biocider.

2 Ankenævnet finder ligesom Styrelsen, at ingen af de to mærkebestanddele i klagers mærke HM og VIR har selvstændig betydning for de foreliggende varer. I modsætning til Styrelsen finder Ankenævnet dog ikke, at der er grundlag for at hævde, at HM skulle anses for at udgøre en i forhold til VIR dominerende del af klagers mærke. Ved sammenligningen af de to mærker skal begge dele af klagers mærke derfor tillægges lige stor vægt. Da indehavers mærke herefter er identisk med en væsentlig del af klagers mærke, da der som følge heraf består en betydelig visuel og lydmæssig lighed mellem mærkerne, og da der er varelighed, finder Ankenævnet efter en samlet vurdering, at der er risiko for forveksling mellem de to varemærker. Ankenævnet tager på denne baggrund klagers påstand til følge og ophæver registreringen af indehavers mærke VIR for biocider i klasse 5. Herefter bestemmes: Den påklagedes afgørelse omgøres, således at registreringen ophæves for de ansøgte varer i klasse 5. Sagens baggrund: Den 5. april 2012 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Mexon OOD, som indehaver af den internationale registrering MP VIR <w>, havde designeret Danmark den 29. november 2011 for: Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations; soaps; shampoos. Klasse 05: Biocides. Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 24. oktober Den 20. december 2012 gjorde PATRADE A/S indsigelse på vegne Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig, mod gyldigheden af det registrerede mærke VIR i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre EU-varemærke, HM VIR, CTM Indsiger begrundede i brev af 6. marts 2013 indsigelsen yderligere. Indsiger anførte, at mærkedelen HM ikke udgør en betydelig del af indsigers mærke, og at mærkerne således i al væsentlighed er identiske, da VIR er det dominerende element. Indsiger henviste særligt til, at VIR er et fantasiord. For så vidt angår varerne, gjorde indsiger 2/8

3 gældende, at der er sammenfald mellem indehavers registrering af biocider i klasse 5 og desinfektionsmidler til yvere i klasse 5, da biocider er kemiske stoffer til bekæmpelse af skadedyr, bakterier, svampe mm. Indehaver er blevet hørt, men har ikke udtalt sig i sagen. Den 23. oktober 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge, og registreringen blev opretholdt med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis: "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indsigers mærke: HM VIR <w> Registreret for: Klasse 5: Hygiejniske præparater, desinfektionsmidler til yvere og patter hos dyr. Indehavers mærke: Registreret for: VIR <w> Klasse 5: Biocides. Biocider defineres ifølge Miljøstyrelsen som kemiske og mikrobiologiske stoffer og produkter, der har det til fælles, at de er beregnet til at slå levende organismer ihjel. 1. Biocider er således et overbegreb for en række produkter, heriblandt desinfektionsmidler. Hygiejniske præparater kan fx være desinfektionsmidler, og hygiejniske præparater er dermed også sammenfaldende med biocider. Der er dermed sammenfald for så vidt angår alle varerne omfattet af indehavers registrering. Indehavers ordmærke består af enstavelsesordet VIR, som ikke ses at have en kendt betydning. Mærket giver dog associationer til ordet virus i relation til antivirale præparater, som biocider kan omfatte. Herudover er VIR en almindelig anvendt endelse for mærker i klasse 5. Indsigers mærke består af bogstaverne HM efterfulgt af ordet VIR. Forkortelsen HM ses ikke at have en betydning i relation til varerne i klasse 5. Den dominerende del af mærket er derfor HM, som vil blive betragtet som det bærende varemærkeretlige element. Indehavers mærke indgår som sidste del af indsigers mærke. Der er således en vis synsmæssig og lydlig lighed. Mærkernes fælles element er således udelukkende det svage element VIR. Mærkerne adskiller sig synsmæssigt og lydligt ved indledningen HM, og der må lægges en del vægt på forskellen i mærkernes indledning henset til svagheden af VIR. Da beskyttelsesomfanget af VIR er særdeles begrænset, må mærkerne i helhed og opbygning således udvise andre ligheder for, at der ud fra en helhedsbetragtning kan være risiko for forveksling i relation til varerne i klasse 5. Der er ikke sådanne øvrige ligheder mellem mærkerne. Styrelsen har til sammenligning afgjort, at RETROVIR og REBOVIR var forvekslelige, uanset svagheden af VIR (MP882969) som følge af ligheden mellem mærkernes indledning /8

4 Det er således vores vurdering, at der ud fra en helhedsbetragtning af mærkerne og varerne ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, uanset at der er sammenfald af varer. Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 23. december 2013 fra Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: A N K E I medfør af varemærkelovens 30 stk. 6, jf. 46 ankes hermed Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. oktober i indsigelsessagen imod MP VIR <w> Appellanten anmoder i forlængelse af ovenstående Ankenævnet for patenter og varemærker om at fastsætte en frist på ikke under 2 måneder, hvor appellanten kan fremkommer med ydereligere dokumentation, ligesom appellanten anmoder om adgang til at besvare ansøgers skriftlige indlæg i ankesagen Med brev af 6. januar 2014 fra Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) blev påstanden uddybet med følgende: PÅSTAND: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. oktober 2013 i indsigelsessagen imod MP VIR <w> omgøres i overensstemmelse med indsigers oprindelige påstand, således klasse 5 slettes fra registreringen. Til støtte for ovenstående påstand fremsættes følgende ANBRINGENDER: Det gøres gældende at at varemærkerne er identiske jf. varemærkelovens 15, stk. 1 nr. 1, fsva. mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle fremtoning, samt identiske fsva. varerne i klasse 5; varemærkerne er forvekslelige, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem varemærkerne, jf. varemærkelovens 15, stk. 1 nr. 2, fsva. mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle fremtoning, samt identiske fsva. varerne i klasse 5. Appellanten anmoder samtidig Ankenævnet for patenter og varemærker om at fastsætte en frist på ikke under 2 måneder, hvor appellanten kan fremkommer med ydereligere dokumentation, ligesom appellanten anmoder om adgang til at besvare ansøgers skriftlige indlæg i ankesagen 4/8

5 Med brev af 24. februar 2014 fra Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) blev påstanden yderligere uddybet med følgende: Begrundelse af anke Ansøgers varemærke Appellantens varemærke VIR <w> vs. HM VIR <w> (MP ) (CTM ) Generelle betragtninger Når det af varemærkelovens 2 fremgår, at et varemærke kan bestå af alle tegn, der er eget til at adskille én virksomheds varer fra en anden virksomheds varer, må forvekslelighedsvurderingen i indsigelsestilfælde fokusere på, om netop dette grundlæggende adskillelseskriterie er opfyldt for det ansøgte mærke. Forvekslelighedsvurderingen skal derfor, med udgangspunkt i ovenstående, foretages ud fra en helhedsbedømmelse, hvor alle relevante faktorer kan indgå, men hvor specielt mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle lighed, samt de varer mærkerne er ansøgt for, spiller en betydelig rolle. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at forvekslelighedsvurderingen ikke skal foretages ved direkte sammenligning af mærkerne, men under hensyntagen til, at forbrugerne ofte ikke har mulighed for at se mærkerne ved siden af hinanden, men blot har det udviskede erindringsbillede af de respektive varemærker og må basere deres køb herpå. Idet Styrelsen i sin afgørelse af 23. oktober 2013 allerede har tiltrådt appellantens påstand om vareidentitet, skal forvekslelighedsvurderingen derfor udelukkende tage stilling til, om der er risiko for, at forbrugerne kan tage fejl af mærkerne eller tro, at der er en kommerciel forbindelse mellem dem. Forvekslelighed Som anført i Styrelsens afgørelse af ovennævnte dato, består ansøgers varemærke af enstavelsesordet VIR, som, på trods af kommentaren om, at dette er en almindelig anvendt endelse for varemærker i klasse 5, stadig har tilstrækkeligt selvstædigt særpræg til at kunne registreres som ordvaremærke, jf. varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1 og 2. Det bemærkes desuden i forlængelse af ovenstående, at selvom Styrelsen måske har ret i, at VIR udgør en almindelig endelse for varemærker i klasse 5, så har dette ikke nogen egentlig relevans i nærværende sag, idet VIR udgør hele ansøges varemærke og ikke blot endelsen. Faktisk er det appellantens opfattelse, at VIR når dette anvendes som selvstændigt varemærke har lagt mere særpræg og styrke, end når det anvendes som varemærkeendelse, hvor der kan argumenteres for en vis udvanding og svaghed i klasse 5, jf. Styrelsens citerede afgørelse RETROVIR vs. REBOVIR. Her overfor står appellantens varemærke, som indeholder henholdsvis bogstavkombinationen HM og ordet VIR, hvortil Styrelsen bemærker, at idet HM (heller) ikke anses for at have nogen betydning i relation til varer i klasse 5, så må dette anses for den dominerende del af appellantens varemærke og dermed det bærende varemærkeretlige element. Efter appellantens opfattelse, er det særdeles tvivlsomt, om Styrelsens vurdering af ovenstående er korrekt, hvilket støttes på adskillige faktorer. For det første er det særdeles bemærkelsesværdigt, at Styrelsen på den ene side mener, at der ikke er nogen absolutte hindringer for registreringen af VIR, men at dette alligevel udgør så svagt et varemærkeretligt element, at det ikke skal indgå i en forvekslelighedsvurdering. Dette tillagt, at Styrelsens egne Guidelines klart nævner, at varemærker er forvekslelige, når et et-stavelsesmærke indgår som sidste stavelse i et to-stavelsesmærke og samtidig udgør mindst 2/3-dele af to-stavelsesmærket. 5/8

6 For det andet er appellanten ganske uenig med Styrelsen i, at bogstavekombinationen HM, som indleder appellantens varemærke, udgør dettes dominerende del og bærende varemærkeretlige element, specielt igen henset til, at VIR rent faktisk har fornødent særpræg til at kunne registreres selvstædigt. Forbrugerne vil uden tvivl fæstne VIR i hukommelsen på bekostning af HM, idet VIR kan udtales og dermed anvendes forbindelse med købet af de identiske varer, som denne sag vedrører. Med udgangspunkt i ovenstående, er der derfor appellantens opfattelse, at Styrelsen foretager en fejlagtigt relativ vurdering af appellantens varemærkes mere eller mindre stærke elementer, og på baggrund heraf afviser et tilstrækkeligt stærkt element som værende ubetydeligt for forvekslelighedsvurderingen. Slutteligt er det særdeles beklageligt, at Styrelsen i sine egne undersøgelser af relative hindringer i forbindelse med ansøgningen, fremhæver appellantens varemærke som værende en af disse og ikke efterfølgende tager en indsigelser herfra til følge. Konklusion I ovenstående har appellanten fremført, at VIR i nærværende situation ikke udgør en varemærkeendelse (hvor udvanding i klasse 5 kan diskuteres), men et selvstædigt varemærke med tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres. Ydermere har appellanten påpeget, at Styrelsen fejlagtigt afviser, at VIR når dette indgår i appellantens varemærke spille en væsentlig rolle for forvekslelighedsvurderingen, idet HM blot har mere særpræg for varer i klasse 5, hvilket klart er i strid med helhedsprincippet og grundlæggende problematisk, da VIR kan registreres selvstædigt. Slutteligt har appellanten påpeget, at det grundlæggende princip om, at varemærker skal anvendes til at adskille egne varer fra konkurrentens varer må medføre, at den auditive del af et varemærke desuagtet placeringen i forhold til ikke-auditive varemærkedele som oftest må betragtes som den bærende del, idet forbrugerne skal udtrykke mærket i købssituationen. I nærværende tilfælde er der således ikke tvivl om, at forbrugerne vil betegne begge mærker som VIR. Der er for appellanten ikke tvivl om, at i den praktiske virkelighed, så vil ansøgers varemærke VIR, når dette ydermere anvendes for identiske varer, klart blive forvekslet med appellantens varemærke og udvande dette. På denne baggrund anmodes ankenævnet om at omgøre Styrelsen beslutning af 23. oktober 2013 og nægte registreringen af MP VIR <w>. Såfremt Styrelsen fremkommer med bemærkninger i nærværende anke, anmoder appellanten allerede nu om adgang til at kommentere disse Med brev af 13. maj 2014 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 2. maj 2014 skal styrelsen udtale følgende: 6/8

7 Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen skal dog tillade sig at henlede Ankenævnets opmærksomhed på Ankenævnets afgørelse i sagen AN , i hvilken sag Ankenævnet fandt, at mærkerne COMFO og NV COMFORT ikke var forvekslelige, idet Ankenævnet anførte følgende: Efter en samlet bedømmelse af de 2 varemærker finder Ankenævnet, at der hverken er visuel eller auditiv lighed mellem de 2 mærker i en sådan grad, at der er risiko for forveksling, hvorved navnlig bemærkes, at NV COMFORT består af to ord, hvoraf COMFORT må anses for at være et svagt mærke, og at COMFO er et mærke, der ikke i sig selv har nogen mening. Ankenævnet omgør på den baggrund den påklagede afgørelse således, at VR , NV COMFORT registreres i sin helhed. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 23.oktober 2013 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 15. juni 2014 kommenterede Patrade A/S på vegne klager Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) styrelsens udtalelse således: Indledningsvis er det appellantens opfattelse, at Styrelsens håndtering af den oprindelige indsigelse, og bemærkningerne til nærværende anke, må betegnes som kritisable, idet Styrelsen hverken under indsigelsesbehandlingen eller i nærværende anke, forholder sig til sagens fakta. Som påpeget af appellanten flere gange, så har Styrelsen selv, i forbindelse med ansøgningen om MP VIR <w>, fremdraget appellantens rettighed som mulige hindringer, og desuagtet at Styrelsen ikke kan afvise ansøgninger på relativt grundlag, er det både stødende og forkert, at dette ikke tillægges større betydning for sagen, eller i det mindste medfører en vis processuel skadevirkning for ansøger, som ikke engang har svaret i den oprindelige indsigelsessag. Det er således appellantens opfattelse, at hvis ikke MP VIR <w> nægtes registrering, så må søgningsrapporterne have udspillet deres rolle som et seriøst værktøj til vurdering af mulige hindringer, da man som rettighedshaver naturligvis ikke kan være tjent med, at Styrelsen på den ene side selv fremdrager rettighederne og dernæst fuldstædigt på eget initiativ og uden argumenter fra ansøger helt afviser at tage stilling til deres betydning, når der nedlægges indsigelse. Og konsekvensen af ovenstående er, at søgningsrapporterne er blevet illusoriske. Med henvisning til Styrelsens inddragelse af Ankenævnets afgørelse i AN er det appellantens opfattelse, at denne ikke finder anvendelse som sammenligningsgrund i nærværende sag, hvilket der er flere årsager til. COMFORT er et almindeligt og genkendeligt ord, som snart sagt ville kunne anprise enhver vare eller tjenesteydelse på tværs af klasser, idet det næppe hverken kan eller bør lægges til grund, at forbrugerne ønsker, at den vare eller tjenesteydelser de erhverver sig, er mindre komfortabel. Det må dog på den anden side være fuldstændig klart, at COMFORT savner fornødent særpræg til at kunne registreres som selvstædigt ordvaremærke, i hvert fald for de varer som vi normalt ønsker 7/8

8 skal være komfortable, herunder bl.a. møbler, husholdningsredskaber, kontorartikler, beklædning og tekstiler. Dette synspunkt synes Styrelsen at dele, idet bl.a. VA COMFORT <w> Klasser: 20 og 24 VA COMFORT <w> Klasser: 19 og 21 VA COMFORT <w> Klasse: 16 VA COMFORT <w> Klasse: 25 alle er afvist registrering med netop den begrundelse. Konkluderende må det således kunne lægges til grund, at når Ankenævnet i AN udtaler, at COMFORT må anses for at være svagt, så skyldes dette, at COMFORT stadig virker for anprisende for varerne i klasse 7, 9 og 11, men at forbogstaverne NV medfører, at varemærket ud fra en samlet betragtning har fornødent særpræg til at kunne registreres, hvilket også indirekte fremgår af Ankenævnets kendelse. Omvendt forholder det sig i nærværende sag. Styrelsen påpeger i sin afgørelse, at VIR er en almindelig anvendt endelse for varemærker i klasse 5, men konkluderer samtidig, at VIR ikke er almindelig nok til at savne det fornødne særpræg til at kunne registreres. Det er således afgørende, hvis man ønsker at sammenligne nærværende sag med AN , at man er opmærksom på, at: 1) VIR i nærværende sag har fornødent særpræg til at kunne registreres selvstædigt i klasse 5 2) COMFORT savnende det fornødne særpræg til at kunne registreres selvstædigt 3) VIR og VIR er identiske 4) COMFO og COMFORT ikke er identiske 5) der er klar auditiv, visuel og konceptuel forvekslelighed mellem VIR og VIR 6) der er kun ringe visuel og konceptuel forvekslelighed mellem COMFO og COMFORT hvilket alt samme fører til, at Ankenævnte traf den rigtige beslutning i AN , men af denne ikke er sammenligning med nærværende sag. Afslutningsvis skal appellanten blot anmode om, at Ankenævnet har in mente, at VIR ifølge Styrelsen kan udgøre et selvstædigt varemærke, og at der ved forvekslelighedsvurderingen skal lægges vægt på, hvilken del af varemærket der bedst fæstnes i forbrugernes hukommelse og dermed er den dominerende del. Der er ingen tvivl om, at VIR og HM VIR er forvekslelige, når disse anvendes for identiske varer, idet VIR klart er den dominerende del, idet denne kan udtales og associeres til varerne, men samtidig kan nyde selvstændig varemærkebeskyttelse. Af ovenstående grunde bedes Ankenævnet tage appellantens påstande til følge Indklagede i sagen har ikke ytret sig. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 2. oktober /8

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer:

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Bevis for registrering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00007 VR 2005 03293 DIAMOND HILL - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DIAMOND FALLS fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket DIAMOND HILL . Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Processen for ansøgning af varemærker

Processen for ansøgning af varemærker Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkereformen 2016-2019 17. november 2017 /MFR Sags. nr: 16/00643 Processen for ansøgning af varemærker Søgningsrapporter og indsigelser Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således:

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således: Kendelse af 14. april 1998. 97-199.692. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37 og 25. (Merete Cordes, Christen Sørensen og Niels Larsen)

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 01199 KISS-kost med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0114 Klager: BILLIGSPORT24.DK ApS Næstvedvej 15 E 4100 Ringsted v/ advokat Lars Karnøe Indklagede: SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S M D Madsensvej 12 3450 Allerød v/

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00030 VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Afgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere