AN VR HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed."

Transkript

1 1 RESUMÉ: AN VR HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Hjælp uden Grænser. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen bl.a. under henvisning til, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. Ankenævnet fandt bl.a., at der ikke var risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker - ligesom brugen af det omstridte mærke ikke ville betyde en utilbørlig udnyttelse af indsigers velkendte varemærke eller skade dette. KENDELSE: År 2006, den 1. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Bureau International de Medecins sans Frontieres Belgien v/ Chas. Hude Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. marts 2005 vedrørende VR HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> for SOS-International A/S v/ Sandel, Løje & Wallberg Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 2. maj For klageren mødte cand.jur. Birgitte Waagepetersen og for indklagede advokat Jette Sandel. Parterne procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med fremlagte påstandsdokumenter.

2 2 Ankenævnet udtaler: Som sagen er forelagt for Ankenævnet, er spørgsmålet, hvorvidt indsigers kendetegn LÆGER UDEN GRÆNSER og figurvaremærke MEDECINS SANS FRONTIERES LÆGER UDEN GRÆNSER er til hinder for registreringen af indehavers figurvaremærke HJÆLP UDEN GRÆNSER. Ankenævnet kan tiltræde styrelsens bedømmelse af, at indsigers varemærke er indarbejdet og velkendt i Danmark. Indehavers figurmærke indeholder tekstbestanddelen UDEN GRÆNSER som indgår i indsigers kendetegn/varemærke. Sammenstillingen af de to ord uden og grænser er helt almindelig, og det fremgår af sagen, at der ved en søgning på Google på teksstrengen uden grænser fremkommer en meget stor mængde hits, som viser, at uden grænser hyppigt anvendes som en beskrivende angivelse af, at der er tale om aktiviteter eller produkter, der er uafhængig af nationale eller andre grænser. Ankenævnet finder på denne baggrund ikke, at indehavers isolerede brug af tekststrengen UDEN GRÆNSER som del af et figurmærke indebærer en risiko for forveksling med eller kan udgøre en utilbørlig udnyttelse af eller skade indsigers velkendte varemærke. Da heller ikke indehavers kombination af tekststrengen med ordet HJÆLP og mærkets figurelement kan antages at medføre hverken en risiko for forveksling eller en utilbørlig udnyttelse, finder ankenævnet ikke, at indsigers kendetegn/varemærke, er til hinder for registreringen af varemærket som ansøgt. Med denne begrundelse stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

3 3 Sagens baggrund: Den 26. november 2002 indleverede Sandel, Løje & Wallberg på vegne SOS- International A/S en ansøgning om registrering af figurmærket HJÆLP UDEN GRÆNSER for Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder håndtering af skadesbehandling for andre forsikringsselskabers rejse-, syge- og ulykkesforsikringer, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder hjemtransport fra udlandet af syge og tilskadekomne rejsende samt havarerede motorkøretøjer, arrangering af rejser. Klasse 44: Medicinsk virksomhed, herunder rådgivning og styring af medicinsk og kirurgisk behandling af tilskadekomne og syge rejsende i udlandet. Klasse 45: Personlige og sociale ydelser tjenester ydet af andre for at imødekomme individuelle behov under rejser, herunder krisehjælp, vagttjenester med sigte på beskyttelse af værdier og individer, alarmcentralvirksomhed. Varemærket blev registreret den 19. december 2002 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 2. januar I brev af 28. februar 2003 fremsatte Chas. Hude A/S på vegne af Bureau International de Medecins sans frontieres indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed. Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august Indsiger har i breve af 19. januar og 30. august 2004 yderligere begrundet indsigelsen, idet det bl.a. anføres, at det angrebne mærke for så vidt angår nærmere angivne tjenesteydelser i klasse 36, 44 og 45 er forveksleligt med indsigers registrerede mærke VR MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS

4 4 WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER og de af indsiger ved brug stiftede rettigheder til mærket LÆGER UDEN GRÆNSER. Endvidere henvises til, at indsigers mærke er velkendt, idet særligt anføres, at mærkedelen UDEN GRÆNSER er karakteristisk og velkendt for indsigers virksomhed, og at publikum let kan forledes til at tro, at det angrebne mærke HJÆLP UDEN GRÆNSER er forbundet med indsiger, og indehaver dermed kan profitere på indsigers kendthed. Indsigers har i den forbindelse indsendt diverse materiale til dokumentation for, at mærket LÆGER UDEN GRÆNSER er anvendt og velkendt. Indehaver har i breve af 19. marts og 12. november 2004 imødegået indsigelsen. Indehaver anfører bl.a., at det af indsiger indsendte materiale ikke dokumenterer, at indsiger har anvendt det registrerede mærke VR i overensstemmelse med varemærkelovens 25, ligesom det heller ikke dokumenterer, at indsiger ved brug har stiftet en varemærkeret til LÆGER UDEN GRÆNSER. Endvidere henvises til, at ordelementet UDEN GRÆNSER ses at være hyppigt anvendt af andre end indsiger, hvorfor denne mærkedel må anses for at være en del af det almindelige sprogbrug for virksomheder, der operere transnationalt. Indehaver har i den forbindelse henvist til, at der ved søgning på tekststrengen uden grænser på søgemaskinen Google fremkommer over hits. Den 3. marts 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge, men opretholdt registreringen med følgende begrundelse: 1. Brugspligt Indehaver har henvist til, at indsiger ikke inden for de seneste 5 år har anvendt det nedenfor viste mærke, der er registreret under VR , og som indsiger har påberåbt sig i nærværende sag.

5 5 Det følger i den forbindelse af varemærkelovens 23, stk. 2, at varemærkelovens 28, stk. 5, tillige finder anvendelse i forbindelse med indsigelser. Af varemærkelovens 28, stk. 5, fremgår, at Stk. 5. Hvis ophævelsesgrunden er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med 25. Hvis et ældre registreret varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Enhver af parterne kan til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i sagen eller ej. Endvidere følger det af varemærkelovens 25, stk. 1, at Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. Indsiger har til dokumentation for brug af det registrerede mærke indsendt diverse materiale, herunder indsigers årsberetninger for perioden 1998 til 2002, eksemplarer af indsigers nyhedsbreve Journalen og Nyhedsjournalen fra perioden juni 1999 til juli 2003, en erklæring fra Udenrigsministeriet om, at indsiger har modtaget støtte siden 1994, en erklæring fra brancheorganisationen ISOBRO, og en undersøgelsesrapport fra ACNielsen AIM fra Materialet viser, at indsiger har anvendt nogle af ordelementerne i det registrerede mærke, nemlig Læger uden grænser, Medecins sans frontieres og MSF, men hver for sig, dvs. uden at disse anvendes i den form som de fremstår i den påberåbte registrering. Derimod ses ordelementet Doctors without Borders ikke at være anvendt. Styrelsen finder, at denne brug må anses for væsentligt at afvige fra den form hvori mærket er registreret, og indsigelsen med hensyn til dette mærke vil derfor allerede af denne grund ikke kunne tages til følge. 2. Stiftelse af varemærkeret ved brug og velkendthed

6 6 Indsiger har endvidere henvist til, at indsiger ved brug har stiftet varemærkeret til mærket LÆGER UDEN GRÆNSER, og at dette mærke må anses for at være velkendt. Det fremgår i den forbindelse af varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, at en varemærkeret kan stiftes 2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes. For at anvendelsen af en betegnelse skal kunne medføre, at der etableres en varemærkeret til den pågældende betegnelse, skal betegnelsen være anvendt som varemærke. I det indsendte materiale er der henvist til betegnelsen LÆGER UDEN GRÆNSER et stort antal gange. Imidlertid anvendes betegnelsen som en henvisning til organisationens navn, frem for som et varemærke. Således fremgår det eksempelvis af de indsendte nyhedsbreve Journalen og Nyhedsjournalen, at indsiger på forsiden af Journalen har henvist til, at der er tale om et NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER I DANMARK, i hvilken forbindelse LÆGER UDEN GRÆNSER er skrevet med rød tekst, hvorimod den øvrige tekst er skrevet med sort. Tilsvarende fremgår det af forsiden på Nyhedsjournalen, at indsiger henviser til, at der er tale om et NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER/MSF I DANMARK, i hvilken forbindelse LÆGER UDEN GRÆNSER/MSF tillige er skrevet med rød skrift, hvorimod den øvrige tekst er skrevet med sort. Om end betegnelserne LÆGER UDEN GRÆNSER og LÆGER UDEN GRÆNSER/MSF på grund af den anvendte skriftfarve er særligt fremhævet, så fremstår disse betegnelser i den konkrete tekstsammenhæng som en henvisning til organisationens navn frem for som en henvisning til et varemærke. Styrelsen finder derfor, at om end betegnelsen LÆGER UDEN GRÆNSER anvendes som et kendetegn for indsiger, så er der ikke er grundlag for at fastslå, at indsiger ved brug har stiftet varemærkeret til betegnelsen LÆGER UDEN GRÆNSER i sig selv. Derimod ses det tillige af det indsendte materiale, at indsiger på sine publikationer m.m. gør brug af det nedenfor viste mærke, ligesom det er dette mærke, som anvendes på indsigers hjemmeside ( Styrelsen finder, at det indsendte materiale dokumenterer, at indsiger har anvendt og fortsat anvender dette mærke som varemærke i forbindelse med ydelser relateret til medicinsk nødhjælp, herunder Organisering af indsamlinger og indsamlinger til

7 7 velgørenhed i klasse 36, og Lægevirksomhed i form af medicinsk nødhjælp i udlandet i klasse 44. Styrelsen finder også, at det indsendte materiale, herunder særligt de indsendte erklæringer fra henholdsvis Udenrigsministeriet og ISOBRO, samt den indsendte undersøgelsesrapport fra ACNielsen AIM, dokumenterer, at indsigers kendetegn LÆGER UDEN GRÆNSER og det ovenfor viste varemærke må anses for indarbejdet og velkendt i Danmark. Det følger herefter at vurdere, om og i hvilket omfang det angrebne mærke er forveksleligt med indsigers kendetegn og varemærke, eller om brugen af det angrebne mærke kan udgøre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers varemærkes særpræg eller renommé. 3. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis " 2) der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke." Endvidere følger det af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis 1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé 4. Vurdering og konklusion Det angrebne mærke: Registreret for tjenesteydelser i klasse 36, 39, 44 og 45.

8 8 Indsigers kendetegn: Indsigers varemærke: LÆGER UDEN GRÆNSER Omfattende tjenesteydelser bl.a. i klasse 36 og 44. Det eneste fælles element mellem indsigers varemærke/kendetegn og det angrebne mærke er ordene uden grænser. Indehaver har i den forbindelse henvist til, at netop ordene uden grænser ses særdeles hyppigt anvendt, når der søges på denne tekststreng på søgemaskinen Google. Styrelsen har den 1. marts 2005 foretaget en søgning på søgemaskinen Google på tekststrengen uden grænser. Søgningen var afgrænset til at vise sider, der kommer fra Danmark. Ved denne søgning blev der fundet ca hits, og blandt de første 100 af disse er ordene uden grænser anvendt på hjemmesider på følgende måder: Læger uden grænser Uddannelse uden grænser Ægteskab uden grænser Ingeniører uden grænser Farmaceuter uden grænser Statistik uden grænser Specialviden uden grænser Køkken uden grænser Musik uden grænser Seniorer uden grænser Fisk uden grænser Gas uden grænser Et studium uden grænser Spil uden grænser IT-udvikling uden grænser Produkter uden grænser Leder uden grænser Uddannelse og kultur uden grænser Kærlighed uden grænser ZOO uden grænser Sundhedsydelser uden grænser Uddannelse uden grænser Tandsundhed uden grænser Kundepleje uden grænser Arbejde uden grænser Karriere uden grænser Litteratur uden grænser Udvikling uden grænser Vestsønderjylland dynamik uden grænser Sport uden grænser Helte uden grænser Nytår uden grænser Forældre uden grænser Velfærd uden grænser Folk uden grænser Liv uden grænser Sofaer uden grænser

9 9 Hertil kommer, at Rådets direktiv 89/552/EØF kaldes direktivet om fjernsyn uden grænser, jf. bl.a. hertil EF-domstolens afgørelse af 13. juli 2004 i sagen C-429/02, idet direktivet bl.a. vedrører princippet om fri adgang til at modtage og sprede grænseoverskridende fjernsynsudsendelser. Ordene uden grænser ses således at være særdeles hyppigt anvendt som en beskrivende angivelse af, at der er tale om aktiviteter, produkter eller ydelser, der er uafhængige af nationale eller andre grænser, eller til hvis kvalitet eller omfang der ikke er sat en øvre grænse. På denne baggrund finder styrelsen, at ordelementet HJÆLP UDEN GRÆNSER i det angrebne mærke i den konkrete sammenhæng fremstår som en almindelig angivelse af, at indehaver med de omfattede tjenesteydelser tilbyder en hjælp, for hvilken der ikke er nogen øvre grænse, eller som er uafhængig af de geografiske nationale grænser. Da det angrebne mærke endvidere indeholder et figurelement, hvori der står SOS SOS, og indsigers varemærke indeholder ordelementerne LÆGER og MEDECINS SANS FRONTIERES, ligesom indsigers kendetegn LÆGER UDEN GRÆNSER tillige indeholder ordelementet LÆGER, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. Styrelsen finder derfor allerede af denne grund, at der ikke er en risiko for forveksling mellem det angrebne mærke og indsigers varemærke og kendetegn. Med hensyn til, om brugen af det angrebne mærke kan udgøre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers velkendte mærke finder styrelsen, at den ovenfor omtalte udbredte og almindelige brug af det beskrivende ordelement uden grænser medfører, at indehavers brug heraf hverken i sig selv eller i sammenhængen HJÆLP UDEN GRÆNSER kan anses for retsstridig i forhold til indsiger. Indsigelsen tages således ikke til følge, og registreringen VR opretholdes. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 og 2. Ved brev af 3. maj 2005 indbragte Chas. Hude A/S på vegne Bureau International de Medecins sans Frontieres, Belgien, afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at mærket VR HJÆLP UDEN GRÆNDSER nægtes registrering og fremførte følgende: PÅSTAND Mærket VR HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) i navnet SOS- International a/s, Danmark, nægtes registrering for så vidt angår finansiel virksomhed i klasse 36 samt klasserne 44 og 45. Anken indleveres under henvisning til varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2 og varemærkelovens 15.

10 10 Jeg mener, at mærkerne LÆGER UDEN GRÆNSER OG HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) er forvekslelige samt at mærket MSF MEDESINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER og mærket HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) i deres helhed må anses for værende forvekslelige. Klager, Chas., Hude A/S, begrundede yderligere klagen i brev af 10. juni 2005 og fremførte: PÅSTAND Varemærket reg. nr. VR HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) i navnet SOS-International a/s omfattende tjenesteydelser i klasse 36, 39, 44 og 45 nægtes registrering for så vidt angår finansiel virksomhed i klasse 36, alle tjenesteydelser i klasse 44 samt ydelserne personlige og sociale ydelser, tjenester ydet af andre for at imødekomme individuelle behov under rejser, herunder krisehjælp i klasse 45. Anken nedlægges under henvisning til varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2 samt varemærkelovens 15. Jeg henviser til og vedlægger som bilag følgende korrespondance: - Bilag 1: Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 28. februar 2003, - Bilag 2: Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 19. januar 2004 med bilag 1-5, - Bilag 3: Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 30. august 2004, - Bilag 4: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. marts 2005, - Bilag 5: Kopi af Klagers mærke - Bilag 6: Kopi af SOS-International a/s mærke HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo), - Bilag 7: Markedsanalyse af 31. marts 2005 vedrørende kendskab til LÆGER UDEN GRÆNSER SAGSFREMSTILLING På vegne min klient nedlagde jeg indsigelse mod endelig registrering af varemærket reg. no. VR HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) på basis af min klients varemærke reg. nr. VR MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER omfattende klasserne 39, 41 og 42 og brugsrettigheder til mærket LÆGER UDEN GRÆNSER. Der er under sagens forløb fremsendt dokumentation for indarbejdelse af mærkerne MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER samt mærket LÆGER UDEN GRÆNSER. Det er endvidere gjort gældende, at mærkerne HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) og MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER samt LÆGER UDEN GRÆNSER i deres helhed må anses for forvekslelige. Ved det tidligere indsendte materiale har Patent- og Varemærkestyrelsen anført, at de finder, at det indsendte materiale dokumenterer, at klager har anvendt og fortsat anvender mærkerne

11 11 og LÆGER UDEN GRÆNSER som varemærker i forbindelse med ydelser relateret til medicinsk nødhjælp, herunder organisering af indsamlinger og indsamlinger til velgørenhed i klasse 36 samt lægevirksomhed i form af medicinsk nødhjælp i udlandet i klasse 44. Patent- og Varemærkestyrelsen har endvidere anført, at Klagers kendetegn LÆGER UDEN GRÆNSER og det ovenfor viste varemærke må anses for indarbejdet og velkendt i Danmark for ovennævnte tjenesteydelser. Imidlertid fandt Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, at mærkerne i deres helhed kunne anses for forvekslelige, idet ordene uden grænser ses særdeles hyppigt anvendt, når der søges på denne tekststreng på søgemaskinen Google, og Patentog Varemærkestyrelsen fandt på denne baggrund, at mærkerne i deres helhed ikke kunne anses for forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen fandt heller ikke brugen af mærket HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) kan udgøre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers velkendte mærke. Til yderligere dokumentation for, at mærket LÆGER UDEN GRÆNSER må anses for et særdeles velkendt og velindarbejdet varemærke henviser jeg til bilag 7. Af dette bilag fremgår en undersøgelse foretaget af markedsundersøgelsesinstituttet ZAPRA.com afdækkende danskernes syn på humanitære hjælpeorganisationer, herunder kendskab og holdning samt villighed til at støtte disse. Undersøgelsen er foretaget blandt danskere i aldersgruppen år og det fremgår af denne, at kendskabet til Læger uden Grænser ligger på % kendskab. Jeg mener derfor, ligesom det er fastslået af Patent- og Varemærkestyrelsen, at der ikke kan herske tvivl om, at mærket LÆGER UDEN GRÆNSER er et velkendt og velindarbejdet varemærke for en humanitær organisation, der sender medicinsk personale og personale til administration til at hjælpe kriseramte mennesker ofte hvor andre institutioner ikke kommer og ofte hurtigere end andre kan gøre det. Læger uden Grænser har siden 1971 arbejdet som en organisation, der uden nogen form for diskrimination med hensyn til race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold hjælper befolkninger i nød, ofre menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. Læger uden Grænser sender frivillige læger og sygeplejersker samt andre personer, der tilbyder deres hjælp til ofre i nød. Endelig er organisationen kendt for indsamlingsvirksomhed i forbindelse med organiseringer af indsamlinger og indsamlinger til velgørenhed.

12 12 Det er herefter spørgsmålet, om mærkerne HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) og MEDECINS SANS FRONTIERES LÆGER UDEN GRÆNSER (logo) samt LÆGER UDEN GRÆNSER i deres helhed kan anses for forvekslelige. Ved denne vurdering tages der hensyn til tjenesteydelseslighed og mærkelighed. Endvidere tages der ved den almindelige forvekslingsbedømmelse hensyn til mærkernes bekendthedsgrad. Da mærket MEDECINS SANS FRONTIERES LÆGER UDEN GRÆNSER (logo) og LÆGER UDEN GRÆNSER er indarbejdede og velkendte varemærker i Danmark for ovennævnte tjenesteydelser i klasserne 36, 44 og 45 gives der ved forvekslelighedsbedømmelsen en bredere beskyttelse til disse mærker ved bedømmelsen af mærkeligheden. TJENESTEYDELSESLIGHED Mærket HJÆLP UDEN GRÆNSER SOS omfatter tjenesteydelser i klasserne 36, 39, 44 og 45 og for så vidt angår Klasse 36: Finansiel virksomhed, og Klasse 44: Medicinsk virksomhed, herunder rådgivning og styring af medicinsk og kirurgisk behandling af tilskadekomne og syge rejsende i udlandet Klasse 45: Personlige og sociale ydelser, tjenester ydet af andre for at imødekomme individuelle behov, herunder krisehjælp. mener jeg, at der er tale om de samme tjenesteydelser som Klagers mærker er registreret for og anvendes for. Jeg mener derfor ikke, at der kan herske tvivl om, at mærkerne omfatter samme og identiske tjenesteydelser. Det er herefter spørgsmålet, om der er den fornødne mærkelighed tilstede. MÆRKELIGHED Jeg mener, at mærkerne og samt LÆGER UDEN GRÆNSER i deres helhed må anses for forvekslelige. Hvad angår mærkerne HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) og LÆGER UDEN GRÆNSER mener jeg, at disse mærker i deres helhed må anses for forvekslelige.

13 13 Mærkerne HJÆLP UDEN GRÆNSER og LÆGER UDEN GRÆNSER består af tre ord, hvoraf to af ordene er identiske og disse ord er placeret på samme sted således, at opbygningen af mærkerne er identisk. Ordene hjælp og læger er tæt forbudne, idet ordet hjælp er tæt forbundet med ordene nødhjælp og lægehjælp, og mærkerne har den samme betydning og giver de samme associationer således, at forbrugerne vil kunne tro, at der er en forbindelse mellem disse mærker. Selvom der kan søges kombinationer i søgemaskinen Google indeholdende ordene uden grænser skal dette sættes i relation til de tjenesteydelser de aktuelle mærker anvendes for. I registeret for registrerede varemærker findes der i klasserne 36, 44 og 45 ikke andre mærker, der er konstrueret på samme måde, end netop HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) og LÆGER UDEN GRÆNSER; ej heller er der andre mærker der indeholder betegnelsen UDEN GRÆNSER. Netop konstruktionen af mærkerne for disse tjenesteydelser ses at være speciel, således at mærkerne ligger tæt på hinanden. Det forhold, at der i søgemaskinen Google findes mange betegnelser indeholdende UDEN GRÆNSER kan ikke føre til, at betegnelsen UDEN GRÆNSER må anses for en svag betegnelse, idet det afgørende er for hvilke ydelser denne betegnelse anvendes. Når betegnelsen UDEN GRÆNSER sættes i forbindelse med læger, kender forbrugerne denne betegnelse, og når andre anvender den samme betegnelse for de identiske tjenesteydelser med ordet HJÆLP vil forbrugerne sætte dette i forbindelse med LÆGER UDEN GRÆNSER. Betegnelsen er derfor ikke svag for tjenesteydelser i klasserne 36, 44 og 45. LÆGER UDEN GRÆNSER er en hjælpeorganisation, der er kendt af 95 % af den danske befolkning og forbrugerne vil derfor tro, at der er tale om en variant af mærket nemlig HJÆLP UDEN GRÆNSER, selvom om mærket indeholder figurelementet SOS. Dette figurelement er ikke dominerende og forbrugerne vil udtale mærkerne HJÆLP UDEN GRÆNSER overfor LÆGER UDEN GRÆNSER og logoet vil ikke fæstne sig hos forbrugerne, idet det vil være HJÆLP UDEN GRÆNSER, der vil blive husket. Hvad angår mærket MEDECINS SANS FRONTIERES LÆGER UDEN GRÆNSER mener jeg også, at dette mærke må kunne anses for forveksleligt med mærket HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo), idet forbrugerne vil lægge mærke til ordene uden grænser og vil forbinde mærkerne. Når der ved forvekslelighedsbedømmelsen tages hensyn til mærkernes bekendthedsgrad, må mærkerne i henhold til praksis anses for forvekslelige. Da det er fastslået af Patent- og Varemærkestyrelsen, at mærket LÆGER UDEN GRÆNSER (logo) må anses for at være et indarbejdet og velkendt varemærke, mener jeg, at mærket i henhold til praksis nyder en bredere beskyttelse ved bedømmelsen af mærkelighed, og at dette bør gøre sig gældende hvad angår mærkerne MEDECINS SANS FRONTIERES LÆGER UDEN GRÆNSER (logo) og LÆGER UDEN GRÆNSER, idet disse mærker har en kendskabsprocent på 95 %.

14 14 Endvidere kan jeg anføre, at ankenævnet i en tidligere afgørelse fandt, at mærket KAHLUA er et velkendt varemærke for kaffelikør i Danmark og derfor bør nyde en udvidet beskyttelse for så vidt angår denne klasse. Jeg henviser i den forbindelse til ankenævnsafgørelse AN KALU = KAHLUA. Dette synspunkt må ligeledes anvendes for de aktuelle mærker, idet forbrugerne vil forbinde HJÆLP UDEN GRÆNSER med LÆGER UDEN GRÆNSER. Endvidere skal jeg henvise til varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, hvor jeg mener, at brugen af mærket HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) udgør en utilbørlig udnyttelse og skade på LÆGER UDEN GRÆNSERS velkendte mærker, idet andres brug af mærker med UDEN GRÆNSER for de identiske tjenesteydelser er en snylten på den goodwill, der er til disse mærker. Sammenfattende gøres det gældende at mærkerne MEDECINS SANS FRONTIERES LÆGER UDEN GRÆNSER (logo) og LÆGER UDEN GRÆNSER findes forvekslelige med HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo), idet - mærkerne er konstruerede på den samme måde, - mærkerne omfatter identiske tjenesteydelser, - ordene UDEN GRÆNSER er et unikt kendetegn for Klager for de tjenesteydelser mærkerne er indarbejdet for, - MEDECINS SANS FRONTIERES LÆGER UDEN GRÆNSER og LÆGER UDEN GRÆNSER er velkendte og velindarbejdede varemærker, som har krav på en udvidet beskyttelse, - brugen af HJÆLP UDEN GRÆNSER er en snylten på den goodwill, der er til mærket LÆGER UDEN GRÆNSER. På denne baggrund henstilles til, at mærket VR HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) nægtes registrering for de ovenfor anførte tjenesteydelser i klasserne 36, 44 og 45. Ved brev af 17. august 2005 har indklagede kommenteret klagers bemærkninger. Indklagede fremkom med følgende: Påstand Pantent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 3. marts 2005 i indsigelsessagen nedlagt af Bureau International de Medecins sans Frontieres mod vor klients registrering af VR SOS International Hjælp Uden Grænser (fig) opretholdes i sin helhed, og anken afvises. ooooo Vi skal i den anledning fremkomme med følgende bemærkninger til klagers anbringender: Efter vor opfattelse bibringer klagers nærmere begrundelse for klagen ikke noget nyt set i lyset af skiftvekslingen i forbindelse med indsigelsessagen, hvortil klager henvi-

15 15 ser, ud over en ny bekendthedsundersøgelse i form af en markedsanalyse af 31. marts 2005 vedrørende kendskab til LÆGER UDEN GRÆNSER. Indarbejdelse har ikke været bestridt af mærkeindehaver under indsigelsessagen, og da PVS i sin afgørelse også har fundet at LÆGER UDEN GRÆNSER er indarbejdet og velkendt i Danmark, bibringer den fremlagte undersøgelse ikke noget nyt i sagen. Det skal i den forbindelse præciseres at indarbejdelse af LÆGER UDEN GRÆNSER ikke kan anses at gå ud over de aktiviteter indsiger har dokumenteret at have anvendt sit mærke for, nemlig organisering af indsamlinger og indsamlinger til velgørenhed i klasse 36 og medicinsk nødhjælp i udlandet i klasse 44, jf. også styrelsens afgørelse. Vi skal derfor i sin helhed henvise til de anbringender og bevisligheder som vi på vegne af mærkeindehaver har fremsendt til PVS nemlig vore breve af 3. februar 2004 og 12. november 2004 som vedlægger som bilag, samt til PVS indsigelsesafgørelse af 3. marts 2005, hvis analyse og konklusioner vi er enige i. Vi kan derfor sammenfatte vor stillingtagen til anken, således at vi ikke bestrider at klagerens varemærke LÆGER UDEN GRÆNSER er indarbejdet og velkendt i Danmark for ovennævnte tjenesteydelser i klasse 36 og 44, ej heller bestrides at der er tale om et vist sammenfald af tjenesteydelser i klasserne 36 og 44, hvorimod der ikke efter vor opfattelse foreligger mærkelighed i en sådan grand at mærkerne ud fra en samlet vurdering kan bedømmes som forvekslelige. Klager gør i sin nærmere ankebegrundelse gældende, at det eneste fælles mærkeelement UDEN GRÆNSER er særpræget når der er tale om humanitære ydelser. Vi må på det kraftigste afvise at UDEN GRÆNSER er særpræget for humanitære ydelser, da der, som dokumenteret af styrelsen i indsigelsesafgørelsen, er tale om en generelt anvendt betegnelse, der indgår i almindelig sprogbrug, illustreret eksempelvis ved EU-direktivet 89/522/EØF om fjernsyn uden grænser. Det burde være helt klart at udtrykket UDEN GRÆNSER ikke kan besidde særpræg i varemærkesammenhæng uanset hvilke tjenesteydelser der kan være tale om. Klager påstår, at mærkerne er konstruerede på samme måde bestående af tre ord, hvoraf de to er identiske og placeret på samme sted. Også dette må bestrides, idet vor klients varemærke indeholder et akronym SOS og fire ord: International, Hjælp, uden og grænser, således at det kun er to ud af fem ord-elementer der er fælles i mærkerne. Klager påstår ligeledes at HJÆLP og LÆGER er tæt forbundne, hvilket ligeledes må bestrides, idet ordet hjælp kan anvendes i utallige sammenhæng (auto-hjælp, computer-hjælp, selvangivelseshjælp etc.), og hverken HJÆLP eller LÆGE besidder et sådant særpræg, at nogen kan opnå eneret til disse betegnelser og slet ikke for medicinsk nødhjælp og indsamlinger dertil. I bedømmelsen af ligheden mellem mærkerne, vælger klager helt at se bort fra mærkernes figurlige udformning. Betragter man vor klients foreløbigt registrerede vare-

16 16 mærke, er det evident at den figurlige udformning af SOS er en meget dominerende del af varemærket, hvorimod teksten HJÆLP UDEN GRÆNSER er langt mindre fremtrædende. Vi må i øvrigt igen protestere mod klagers gengivelse af vor klients varemærke i klagebegrundelsen (og i tidligere breve) idet klager konsekvent skriver HJÆLP UDEN GRÆNSER (fig), hvor vor klients mærke korrekt må beskrives som SOS International Hjælp uden grænser (fig) Dette er på grænsen til det manipulatoriske, idet hensigten kunne være at drage opmærksomheden bort fra den fulde udformning af vor klients mærke og ensidigt at fokusere på mærkedelen UDEN GRÆNSER. Det er lykkedes så godt, at end ikke PVS i indsigelsesafgørelsen har medinddraget ordet INTERNATIONAL i bedømmelsen. Var ordet INTERNATIONAL medtaget i styrelsens afgørelse ville det i øvrigt kun have bestyrket bedømmelsen yderligere af, at mærkerne i deres helhed ikke er forvekslelige. Klager henviser til slut til varemærkelovens 15. stk.1, nr.4 om utilbørlig udnyttelse og snylten på klagerens mærker, men påstanden bør afvises alene af den grund, at mærkerne, som begrundet ovenfor og under indsigelsessagen, hverken visuelt eller lydligt er forvekslelige, hvorfor de relevante forbrugere ikke vil opfatte nogen sammenhæng mellem mærkerne. Det figurlige element i det angrebne mærke er stærkt indarbejdet og velkendt blandt danske forbrugere, idet vor klient har anvendt dette mærke SOS International (fig) (VR af 17. februar 1962 vedlagt som registerudskrift) i mere end 40 år, f.eks. på det såkaldte Røde kort som alle danske bilister med kaskoforsikring medbringer på udlandsrejser som dokumentation for forsikret hjemtransport af bilen ved skader m.v. Konklusion: På baggrund af ovenstående bemærkninger, vores indlæg under indsigelsessagen og styrelsens afgørelse, anmodes Nævnet om at afvise anken i sin helhed. I brev af 15. september 2005 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende: Vedrørende SOS, HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> Som svar på Ankenævnets brev af 30. august 2005 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 3. marts 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

17 17 Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes. Sandel, Løje & Wallberg kommenterede på vegne af indklagede ved brev af 20. oktober 2005 styrelsens udtalelser. Indklagede fremførte følgende: Vi er ganske enige i den vurdering, Patent- og Varemærkestyrelsen har, nemlig at der ikke ses at være fremlagt sådanne nye, væsentlige argumenter, at afgørelsen bør ændres. Vi anser det derfor ikke for nødvendigt at fremkomme med et yderligere skriftligt indlæg i sagen. Ved brev af 24. oktober 2005 har klager kommenterede styrelsens udtalelse med følgende: Af høringssvaret fremgår det, at styrelsen fastholder afgørelsen af 3. marts 2005, idet styrelsen er af den opfattelse, at der under behandlingen for ankenævnet ikke ses at være fremlagt sådanne væsentlige nye argumenter, der har givet styrelsen anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen henstiller derfor ankenævnet til at stadfæste den trufne afgørelse. Jeg skal hermed anføre, at jeg ikke er enig med styrelsen i, at der ikke er fremkommet nye væsentlige argumenter således, at afgørelsen bør ændres. Jeg henviser i den forbindelse til undersøgelsen, der er foretaget af markedsundersøgelsesinstituttet ZAPERA.com afdækkende danskernes kendskab til humanitære hjælpeorganisationer, herunder kendskabet til Læger Uden Grænser. I denne undersøgelse ligger kendskabet til Læger Uden Grænser på 92% - 95% kendskab, jf. bilag 7 til anke af 10. juni Ved sin afgørelse har Patent- og Varemærkestyrelsen fastslået, at der ikke kan herske tvivl om, at mærkerne LÆGER UDEN GRÆNSER (figur) og MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (figur) er velkendte og velindarbejdede varemærker for ydelser relateret til medicinsk nødhjælp, herunder organisering af indsamlinger, indsamlinger til velgørenhed i klasse 36 samt lægevirksomhed i form af medicinsk nødhjælp i udlandet i klasse 44. Da mærkerne er indarbejdede og velkendte varemærker i Danmark for ovennævnte tjenesteydelser i klasserne 36, 44 og 45, gives der ved bedømmelsen af forvekslelighed en bredere beskyttelse til disse mærker ved bedømmelsen af mærkeligheden. Styrelsen finder ikke, at mærkerne i deres helhed kan anses for forvekslelige, idet betegnelsen UDEN GRÆNSER i søgemaskinen Google findes anvendt adskillige gange. Selvom andre anvender mærker indeholdende ordene UDEN GRÆNSER,

18 18 skal dette sættes i relation til de tjenesteydelser, som de aktuelle mærker anvendes for og er registreret for. I registeret for registrerede varemærker findes der i klasserne 36, 44 og 45 ikke andre mærker, der er konstrueret på samme måde som netop HJÆLP UDEN GRÆNSER og LÆGER UDEN GRÆNSER; og netop konstruktionen i relation de identiske tjenesteydelser er afgørende for, at mærkerne i henhold til praksis må anses for forvekslelige i deres helhed. Udover de sager jeg henviste til i mit indlæg af 10. juni 2005, kan jeg oplyse, at de franske varemærkemyndigheder i afgørelse dateret 29. marts 2005 har fundet, at mærkerne MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (figur) og HOMEOPATHES SANS FRONTIERES er forvekslelige, idet de franske varemærkemyndigheder fandt, at konstruktionen SANS FRONTIERES var speciel, og når der blev henset til, at mærkerne omfattede de identiske tjenesteydelser fandtes disse mærker at være forvekslelige i deres helhed. Jeg mener, at dette synspunkt ligeledes bør gøre sig gældende, hvad angår dansk varemærkepraksis. Jeg vedlægger til orientering kopi af denne franske afgørelse dateret 29. marts 2005 samt en oversættelse til engelsk af uddrag af afgørelsen. Jeg skal endvidere henholde mig til de i mit indlæg af 10. juni 2005 fremførte argumenter og anmode om, at mærket VR HJÆLP UDEN GRÆNSER (logo) nægtes registrering for så vidt angår følgende tjenesteydelser: - Klasse 36: Finansiel virksomhed. - Klasse 44: Alle tjenesteydelser. - Klasse 45: Personlige og sociale ydelser, tjenesteydelser ydet af andre for at imødekomme individuelle behov under rejser, herunder krisehjælp." Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 1. juni 2006

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Frist:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 352 og 353 Klager: Zapera.com A/S Kalkbrænderiløbskaj 6 2100 København Ø v/advokat Birgitte Stenbjerre Indklagede: InterResearch ApS Vestergade 9, 1. 1456 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket CYKELEXPERTEN fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket cykelexperten . Patent-

Læs mere