AN VR DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed"

Transkript

1 1 RESUMÉ: AN VR DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS <w> begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens 28 og 30. Anmodningen blev begrundet med, at varemærket VR DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> er forveksleligt med anmoders ældre ordmærke, VR DREAMS <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering delvis begæringen om administrativ ophævelse til følge og ophævede registreringen for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. Registreringen opretholdtes for alle varer og tjenesteydelser i klasserne 3, 14, 18 og 35. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse. KENDELSE: År 2007, den 4. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over HCA Holding Ltd.Cypern v/internationalt Patent-Bureau A/S (tidligere Osborn Clarke) Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. november 2006 vedrørende sagen VR DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> efter begæring om administrativ ophævelse fra Dreams v/helle Salløv Pedersen København v/sandel, Løje & Wallberg Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet tiltræder, at varemærket Dreams ikke kan anses for beskrivende for de i klasse 25 omhandlede varer. Herefter og af de grunde, der i øvrigt er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

2 2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 9. juni 2005 indleverede Isabell Kristensen en ansøgning om registrering af varemærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> for: Klasse 3: Klasse 14: Klasse 18: Klasse 25: Klasse 35: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; uro og kronometriske instrumenter. Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Annonce- og reklamevirksomhed; detailhandel. Varemærket blev registreret den 4. juli 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende. I brev af 11. november 2005 fremsatte DREAMS v/helle og Anders Salløv anmodning om administrativ ophævelse af ovennævnte registrerings gyldighed. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens 30, stk. 1, jf. 28, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august Anmoder henviste til, at indehavers ordmærke, VR DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN, er forveksleligt med anmoders ældre ordmærke, VR DREAMS. Anmoders varemærkeregistrering har prioritet fra d. 4. marts 2003 og indehavers varemærkeregistrering har prioritet fra d. 9. juni 2005.

3 3 Anmoder har ved brev af 11. november 2005 gjort gældende, at varemærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN er forveksleligt med anmoders varemærke, da de begge er inden for beklædningsbranchen. Anmoders butikker hedder ligeledes DREAMS. Ved brev af 10. marts 2006 har anmoder endvidere gjort gældende, at det for begge mærkers vedkommende drejer sig om modetøj til kvinder. Indehaver har ved brev af 3. marts 2006 og 16. juni 2006 gjort gældende, at der er synsmæssigt stor forskel på de to mærker, og at mærket DREAMS ikke har noget særligt stærkt særpræg set i forhold til tøj til piger og kvinder. Det gøres endvidere gældende, at den dominerende bestanddel af mærket er ISABELL KRISTENSEN, idet Isabell Kristensen er et varemærke i sig selv og registreret som EU-varemærke. Den 30. november 2006 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse delvis begæringen om administrativ ophævelse til følge, og ophævede registreringen: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> Registreret for: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. En række varer i klasse 3, 14, 18 og 35. Indsigers mærke: DREAMS <w> Registreret for: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25.

4 4 Indehavers mærke består af 4 ord, DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN, mens indsigers mærke består af et ord, DREAMS. Mærkerne har ordet DREAMS til fælles. Ordet DREAMS betyder drømme på dansk og er derfor ikke beskrivende for de ansøgte varer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. DREAMS er første ord i begge mærker og den dominerende del i indsigers mærke. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at de sidste tre ord i indehavers mærke BY ISABELL KRISTENSEN af forbrugeren vil blive opfattet som en henvisning til indehavers virksomhedsnavn. I DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN fremstår DREAMS derfor som det egentlige varemærke, mens BY ISABELL KRISTENSEN fremstår som virksomhedsnavnet eller den kommercielle oprindelse af varen. Ud fra en samlet vurdering af mærkerne er det styrelsens opfattelse, at der er en så høj grad af lighed mellem mærkerne, at de må anses for at ligne hinanden. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der er varesammenfald, så er der tale om identiske varer for så vidt angår beklædning, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er en tilstrækkelig høj grad af lighed mellem mærkerne, bl.a. under hensyn til at forstavelsen DREAMS er hyppigt anvendt i klasse 32. Beskyttelsesomfanget for DREAMS kan derfor ikke udstrækkes til ligeartede varer. Mærkerne har ikke en så høj grad af lighed, at det vil være relevant at vurdere forveksleligheden for ligeartede varer. Konklusion Efter en samlet vurdering af mærkerne og varerne finder styrelsen, at mærkerne er forvekslelige for så vidt angår beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25 omfattet af indehavers registrering. Registreringen opretholdes for så vidt angår klasse 3, 14, 18 og 35. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 28, stk. 1, jf. 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse indbragte HCA Holding Ltd. ved Internationalt Patent-Bureau A/S ved brev af 26. januar 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår afgørelsen omgjort således, at varemærket VR DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> opretholdes i sin helhed for så vidt angår klasserne 25, 3, 14, 18 og 35. Klager har begrundet sin påstand med følgende: Med brev af 10. november 2005 (bilag 2) nedlagde Dreams v/helle Salløv Pedersen indsigelse imod vores klients varemærkeregistrering nr. VR DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> (denne blev af Patent- og Varemærkestyrelsen opfattet som en ophævelsesbegæring på grund indehavers mærkes status

5 5 som registreret). Ophævelsen blev indleveret under påberåbelse af ældre bestående rettigheder til DREAMS. Ved brev af 1. marts 2006 (bilag 3) imødegik Osborne Clarke (nu DANDERS&MORE) ophævelsesbegæringen og argumenterede bl.a. for, at der er tale om et ét-ordsmærke, der står over for et mærke indeholdende 4 ord, hvilket syns- og lydmæssigt bevirker betydelige forskelle. Orddelen ISABELL KRISTENSEN i ankendes mærke er et varemærke i sig selv, og dermed den del af mærket som forbrugerne primært vil hæfte sig ved, da Isabell Kristensen er en velkendt person i Danmark. Endvidere gjordes gældende, at beskyttelsesomfanget af indankedes mærke er begrænset, fordi ordet DREAMS er suggestivt anprisende for varerne ( en drøm af en kjole, man ligner en drøm i den tøjkreation, osv.). Med brev af 10. marts 2006 (bilag 4) præciserede indankede sin påstand med hensyn til varesammenfald og mærkelighed mellem de stridende mærker, hvor det samtidig indirekte blev tilkendegivet, at ISABELL KRISTENSEN er velkendt. Med brev af 16. juni 2006 gentog Osborne Clarke, at mærkerne ikke bør betragtes som forvekslelige. Der henvises i sin helhed til korrespondancen i sagen. Anbringender Til støtte for vores påstand gøres det gældende, at indankedes mærke DREAMS er uden særpræg eller subsidiært har en meget lav grad af særpræg på grund af mærkets suggestive betydning (så godt som alle danskere vil forstå denne betydning). På den baggrund nyder indankedes mærke ingen eller højst en meget ringe beskyttelse. I den forbindelse henvises også til OHIM praksis for afslag pga. manglende særpræg i forhold til registrering af DREAM. Det ses således, at OHIM har afvist følgende mærker med begrundelse i manglende særpræg: AMERICAN DREAM DREAM IT, DO IT! DREAM at mærkerne DREAMS og DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN ikke er forvekslelige, idet orddelen BY ISABELL KRISTENSEN bør betragtes som det mest tungtvejende mærkeelement i indehavers mærke. Der vil ikke være tvivl om mærkets afsender, hvorimod indankedes mærke DREAMS ikke vil blive antaget for at komme fra den velkendte indehaver, når referencen mangler i mærket. At ordet DREAM(S) højst har en lav grad af varemærkeretlig beskyttelse ses også af det forhold, at der i det danske varemærkeregister sameksisterer et betydeligt antal mærker med denne mærkebestanddel. Alene i den her relevante klasse 25 sameksisterer således: MP DREAM TACKLE MP BODY DREAM MP DREAMS

6 6 MP EGYPT DREAMS MP DREAM-BRA MP SAINT DREAM VR HAPPY DREAMS VR DREAM WORKS VR ROLLING DREAMS VR SWEET DREAMS VR DREAM ON VR INSIDE DREAMS VR DREAM GIRL Endvidere henvises til Ankenævnets afgørelse i sagen AN , hvor COOL WATER ikke blev fundet forveksleligt med DAVIDOFF COOL WATER. Patent- og Varemærkestyrelsen fik medhold i deres vurdering, nemlig at det tillagdes afgørende vægt, at indsigermærket indeholdt den meget stærke bestanddel DAVIDOFF. Styrelsen fandt således ikke, at det var tilstrækkeligt til at statuere mærkelighed mellem indsigermærket og det angrebne mærke, alene fordi begge mærker indeholdt den suggestive og dermed svage bestanddel COOL WATER. Sagen er ganske parallel med problemstillingen i nærværende sag. I en indsigelsesafgørelse i sagen VR DIVA LIVA over for LIVA BY DANWEAR udtaltes det, at ordelementet LIVA ikke blev anset for mere særpræget end de resterende ordelementer i mærkerne. Der var så stor forskel såvel i udseende, udtale og begrebsmæssige indhold, at mærkerne ikke blev anset for forvekslelige Indklagede Dreams v/helle Salløv Pedersen har ikke kommenteret klagen. Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 16. april 2007 følgende udtalelse til sagen: I styrelsens afgørelse af 30. november 2007 fandt vi, at ordet DREAMS i klagers mærke må anses for det dominerende mærkeelement, idet de resterende ord BY ISABELL KRISTENSEN blot fremstår som et virksomhedsnavn, og at mærkerne DREAMS og DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN derfor måtte anses for forvekslelige. Denne afgørelse finder vi er i tråd med en række andre afgørelser truffet af styrelsen og Ankenævnet, ligesom afgørelsen følger principperne i EF-domstolens præjudicielle afgørelse af 6. oktober 2005 i sagen C-120/04 vedrørende mærket THOMSON LIFE. I den nævnte præjudicielle afgørelse forholder EF-domstolen sig til den situation, at et yngre mærke (THOMSON LIFE) er sammensat af indehaverens virksomhedsnavn (THOMSON) og et ældre varemærke (LIFE). EF-domstolen blev i hovedsagen bedt om at tage stilling til, om der ved vurderingen af ligheden mellem mærkerne kan lægges mere vægt på mærkedelen LIFE, idet mærkedelen THOMSON blot henviser til indehaverens virksomhedsnavn.

7 7 I EF-domstolsafgørelsens præmis 30 udtaler domstolen følgende: Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel. Endvidere konkluderer EF-domstolen, at direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri. Efter styrelsens opfattelse fandt EF-domstolen med andre ord, at mærket THOMSON LIFE godt kan anses for at være forveksleligt med mærket LIFE, hvis det må antages, at forbrugerne vil opfatte mærkedelen THOMSON som virksomhedsnavnet for indehaveren af varemærket, således at mærkedelen LIFE fremstår som et selvstændigt kendetegn i varemærket THOMSON LIFE. Denne præjudicielle afgørelse ses at være i god tråd med styrelsens afgørelser i følgende sager: Indsigelsesafgørelse af 4. november 2002 i sagen VR vedrørende følgende mærker: over for I denne afgørelse er bl.a. lagt vægt på, at det bærende element i mærket til højre er ordet PAPSTARS, idet de øvrige ord (HANDMADE BY COMTEC) blot er en oplysning om, at produkterne er håndlavet af virksomheden Comtec. Styrelsen fandt følgelig, at mærkerne ligner hinanden.

8 8 Indsigelsesafgørelse af 3. november 2006 i sagen VR vedrørende følgende mærker: GOSHA over for I denne afgørelse fandt styrelsen, at GOSHA er det mest dominerende, og at ordene BY VERO MODA fremstår som en tilføjelse, der af forbrugeren vil blive opfattet som en henvisning til indsigerens virksomhed. Styrelsen fandt derfor, at mærkerne var forvekslelige. Denne afgørelse er dog anket. Også Ankenævnet har haft anledning til at tage stilling til dette spørgsmål før, nemlig i følgende sager: AN : NANO-TEX over for Både styrelsen og Ankenævnet fandt at mærkerne var forvekslelige, bl.a. under henvisning til, at mærkedelen by BECKER har mindre betydning og blot fremtræder som en tilføjelse til hovedelementet TEX NANO. AN : BLUECOM over for PREH BLUECOMM Ankenævnet fandt i denne sag, at anvendelsen af mærket PREH BLUECOMM kunne medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade på det velkendte mærke BLUECOM. Ankenævnet henviser i sin begrundelse til styrelsens udtalelse i sagen af 30. juni 2006, i hvilken udtalelse det bl.a. anføres, at mærket Preh BlueComm både består af indehaverens virksomhedsnavn Preh samt ordet BlueComm, hvorfor BlueComm bevarer en vis selvstændig karakter, og derfor vil kunne opfattes i betydningen Blue- Comm-produkter fra Preh. Som det fremgår af de nævnte sager har styrelsen, ankenævnet og EF-domstolen praksis for, at visse mærkeelementer må anses for at have mindre betydning for vurderingen af ligheden mellem to mærker, såfremt disse fremstår som en henvisning til et virksomhedsnavn eller producenten af varen. Hvornår et mærkeelement kan anses for at henvise til producenten af varen må afhænge af flere forhold, herunder om det rent faktisk er indehaverens navn, som dette var tilfældet i bl.a. ovennævnte sag vedrørende PREH BLUECOMM, eller om opbygningen af mærket resulterer i, at mærkedelen må formodes at henvise til producenten af varen. Sidstnævnte vil typisk være tilfældet når der anvendes formuleringer såsom by BECKER, by VERO MODA, by COMTEC, eller som i nærværende sag by Isabell Kristensen. Med sådanne formuleringer indeholder det engelske ord by en klar henvisning til, at det der står efter by er navnet på producenten.

9 9 Klager har i den forbindelse henvist til to tidligere afgørelser, som klager finder er parallelle med nærværende sag. Således henvises til Ankenævnets afgørelse i sagen AN vedrørende mærket COOL WATER over for DAVIDOFF COOL WATER. I styrelsens afgørelse i indsigelsessagen, der er fra den 25. februar 2002, er bl.a. anført, at indsigers mærke indeholder den meget stærke og dominerende mærkebestanddel DAVIDOFF, og at forekomsten af den suggestive og dermed svage bestanddel Cool Water i mærkerne ikke er tilstrækkelig til, at disse ligner hinanden. Styrelsen finder, at denne afgørelse ikke er analog med situationen i nærværende sag, dette allerede fordi mærket DAVIDOFF COOL WATER ikke indeholder det ovenfor omtalte engelske ord by. Styrelsen er derfor uenig med klager i, at denne afgørelse er analog med situationen i nærværende sag. Endvidere henviser klager til Ankenævnets afgørelse i sagen AN I denne sag fandt både styrelsen og Ankenævnet, at mærkerne DIVA LIVA og LIVA BY DANWEAR ikke var forvekslelige. Som begrundelse herfor angav styrelsen bl.a., at der ved sammenligningen af mærkerne ikke var grundlag for at tillægge ordelementet LIVA væsentligt større vægt frem for de øvrige ordelementer. Mellem disse mærker var det da også alene mærkeelementet LIVA, der var identisk i mærkerne, således at mærkerne hver især indeholdt andre særprægede ordelementer, henholdsvis DIVA og DANWEAR. Hertil kommer, at selvom LIVA i mærket LIVA BY DANWEAR på grund af mærkets opbygning bevarer en vis selvstændig adskillelsesevne i mærket, så er det samme ikke tilfældet i mærket DIVA LIVA. Ved vurderingen af disse to mærker måtte der derfor tages skyldigt hensyn til det helhedsindtryk mærkerne hver især giver, hvorfor der ikke kunne ses fuldstændig bort fra mærkeelementerne DIVA og DANWEAR. Af disse grunde finder styrelsen, at situationen i denne sag heller ikke er analog med situationen i nærværende sag. Styrelsen finder det derfor fuldt ud i overensstemmelse med praksis, når vi har fundet, at mærkedelen by Isabell Kristensen har mindre betydning for vurderingen af ligheden mellem mærkerne, og at de dominerende elementer i mærkerne er det identiske ord DREAMS. Da mærkerne i øvrigt omfatter identiske varer i klasse 25 finder styrelsen fortsat, at mærkerne er forvekslelige. Med denne yderligere begrundelse skal styrelsen derfor fastholde afgørelsen af 30. november 2006 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Ved brev af 1. maj 2007 indtrådte Sandel, Løje & Wallberg som fuldmægtig på vegne af Dreams v/helle Salløv Pedersen. Klager HCA Holding Ltd. ved Internationalt Patent-Bureau A/S har i brev af 21.maj 2007 kommenteret udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er fremkommet med følgende: Det af Styrelsen nævnte i høringssvaret giver os ikke anledning til at ændre på det hidtidige fremførte, hvortil der henvises.

10 10 I såvel Styrelsens afgørelse som i høringssvaret undlader Styrelsen at kommentere endsige tillægge det vægt, at DREAMS er et meget svagt ord med særdeles ringe adskillelsesevne. Dette er en central fejl i sagens behandling. Et ord som DREAMS i forbindelse med modetøj til kvinder er selvsagt stærkt suggestivt og endda formentlig helt uden adskillende virkning. Det forhold understreges af det betydelige antal eksisterende varemærker med ordet i klasse 25 både i det danske varemærkeregister og i OHIM. Styrelsen nævner i sit høringssvar praksis knyttet til mærkerne PAP STAR, GOSHA, LIFE, NANO-TEX og BLUECOM. Alle nævnte mærker har en åbenbar højere grad af særpræg end tilfældet er med DREAMS for modetøj. Desuden ses netop i citatet fra ECJ-afgørelsen i sagen THOMSON LIFE, at der lægges vægt på: registrerede varemærke, som har normal adskillelsesevne, og (understregning foretaget herfra). Dette er centralt i sagen og det kan netop ikke siges, at DREAMS har en normal adskillelsesevne Dreams v/helle Salløv Pedersen ved Sandel, Løje & Wallberg har ikke kommenteret udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 4. december 2007.

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00017 VR 2011 02903 - - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 02903 . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00030 VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00007 VR 2005 03293 DIAMOND HILL - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DIAMOND FALLS fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket DIAMOND HILL . Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 21. juni 2012 V-23-11 Converse Inc. a corporation of the State of Delaware (advokat Lars Karnøe) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

RESUMÉ: Klage fra. TIVOLI A/S Danmark v/ HORTEN & CO. ADVOKATAKTIESELSKAB. over

RESUMÉ: Klage fra. TIVOLI A/S Danmark v/ HORTEN & CO. ADVOKATAKTIESELSKAB. over RESUMÉ: AN 2008 00013 VR 2003 01067 THOMAS TIVOLI - Forvekslelighed Indehaveren af varemærkerne VR 1976 00591 TIVOLI og VR 1976 00592 TIVOLI fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2009 V-39-08 S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG. (advokat Lars A. Karnøe) mod Komma I/S v/bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann

Læs mere