Albertslund Boligselskab. 15. april Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen, John Christiansen Winnie Duncan og 1. suppleant Kurt Andersen, Claus Heje (Albertslund Kommune) Adm.: Gæst: Afbud: Under punkt 2 - Projektleder Sofie Clemmensen, Byggechef Lisa Fromsgaard Nielsen, Bolig- og HR chef Carsten Brank Under punkt 3-6 controller Simon Tornø Olesen Annesophie Hansen og Tina Jepsen Afdelingsbestyrelsesmedlem Jan Petersen og driftsleder Steen Bolbroe Andersen under præsentationen i punkt 2, Revisor under punkt 3 6 Michael Sørensen (Medarbejderrepræsentant) Dagsorden 0. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat fra sidste møde Sammenlægning af etværelses boliger Årsregnskab for 2014 og revisionsprotokollat Regnskab 2014 for afdelingerne Årsberetning for 2014 økonomisk materiale Budget udkast Ansøgning til dispositionsfond renovering af trapper og altaner i Rigelvænget Oprettelse af anpartsselskab på Damgårdsarealet AB s repræsentantskabsmøde den 12. maj Valg til BO-VEST s bestyrelse Formandens orientering Administrationens orientering Opfølgning fra sidste møde Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Punkter til næste møde og kommende møder Næste møde og kommende møder Eventuelt Til drøftelse og beslutning

2 0. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. - at bestyrelsen godkender dagsordenen 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt, med den tilføjelse, at det blev præciseret, at sociale klausuler blev godkendt ud fra et ønske om at sikre kvalitet i arbejdet, ordentlige arbejdsforhold samt praktikpladser i forbindelse med helhedsplaner. - at bestyrelsen godkender referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts Sammenlægning af etværelses boliger Sofie Clemmensen præsenterede oplægget til Helhedsplanen i Solhusene, hvor der skal nedlægges og sammenlægges boliger. Jan Petersen fra Solhusenes afdelingsbestyrelse supplerede fremlæggelsen. Bestyrelsen drøftede det principielle spørgsmål om nedlæggelse af etværelses boliger. Birthe Lauridsen og Majbritt Brander bemærkede, at de er bekymrede for, at AB og Albertslund i fremtiden ikke vil have nok små og billige boliger til enlige personer, blandt andet fordi der sammenlægges boliger i forbindelse med Helhedsplanerne. Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et temamøde med en overordnet drøftelse af boligudviklingen i AB og Albertslund Kommune, herunder efterspørgslen på små boliger i fremtiden og hvilke muligheder, der er for de beboere, der ikke har råd til boligerne, efter en renovering og dertil hørende huslejestigning, Administrationen kommer med et oplæg og en tidsplan på næste møde. Efter en længere drøftelse blev godkendelse af sammenlægning af boliger i forbindelse med Helhedsplan for Solhusene sat til afstemning. Majbritt Brander stemte imod, Birthe Lauridsen stemte hverken for eller imod, mens resten stemte for Solhusenes Helhedsplan. Solhusenes Helhedsplan incl. sammenlæggelse af boliger blev godkendt. - at bestyrelsen drøfter spørgsmålet om nedlæggelse af etværelses boliger. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

3 Beskrivelse På bestyrelsesmødet den 12. marts 2015 blev der forelagt beslutningsoplæg omkring Helhedsplan for Solhusene. I oplægget til helhedsplan indgik, at der skulle sammenlægges 18 etværelses og toværelses boliger til mere tidssvarende treværelses boliger med køkkenalrum. Drøftelserne satte fokus på et mere generelt spørgsmål, om det ud fra hensynet til at kunne tilbyde billigere boliger til de økonomisk dårligst stillede beboere var hensigtsmæssigt, at reducere i antallet af små billige boliger. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at der på det kommende møde skulle ske en mere generel boligpolitisk drøftelse af dette spørgsmål. Som grundlag for denne drøftelse har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver, hvor der i AB og i VA i Albertslund kan tilbydes etværelses boliger. Der er endvidere anført de aktuelle fraflytningsprocenter for denne type bolig. I notatet beskrives endvidere forhold omkring Landsbyggefondens støtteregler, afdelingernes konkurrenceevne, indtægtsforhold for de økonomisk dårligst stillede borgere bl.a. efter kontanthjælpsreformen. Bilag Notat af 7. april 2015 Sammenlægning af etværelses boliger 3. Årsregnskab for 2014 og revisionsprotokollat Controller Simon Tornø Olesen gennemgik årsregnskabet for 2014, der viser et underskud på kr. Der blev spurgt om institutionen i Frihjulet indgår i oversigten på forsiden. Administrationen undersøger dette. Bestyrelsen godkendte regnskab Administrationen undersøger, om der bør være en note i afdelingernes regnskaber om boligsocial arbejde, cafe m.m. note i afdelingernes regnskaber Revisionen gennemgik revisionsprotokollatet, der blev taget til efterretning. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab at bestyrelsen tager gennemgangen af revisionsprotokollatet til efterretning. Beskrivelse Regnskabet og revisionsprotokollatet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Bilag - Årsregnskab for AB Kommentarer til årsregnskab Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

4 4. Regnskab 2014 for afdelingerne Bestyrelsen gennemgik regnskab 2014 for afdelingerne. Hans Holm udtrykte, at der bør lægges en plan for tilbagebetaling af overskuddet i Solhusene, da der har været betalt for meget i husleje gennem flere år, 19,6 % jævnfør Hans Holm. Bestyrelsen udtrykte kritik af, at der i de fleste afdelinger er overskud, og at beboerne derfor har betalt for meget i husleje. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at der er forskelle faktorer, der gør, at afdelingen kommer ud med et overskud, bl.a. hvis afdelingen står over for en helhedsplan, oprydning eller lignende. Revisor påpegede, at en afvigelse indenfor 2 % af det budgetterede, er et godt normtal at ramme indenfor. Regnskaberne blev godkendt. - at bestyrelsen godkender alle regnskaber for AB. Afdeling 3701, Solhusene Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 23. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,19 % i forhold til de samlede driftud gifter. Overskuddet skyldes primært ekstra indtægter på renterne fra boligorganisationen ( ), tilskud fra boligorganisationen/drift af fællesvaskeri (50.000), korrektioner tidligere år ( ), hvilket består af korrektioner til rekvisitioner og EMO honorar for meget hensat og besparelser på diverse udgifter (74.000). Afdeling 3702, Syd Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 18. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 3,98 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelse på renholdelse ( ), almindelig vedligeholdelse ( ) og korrektioner til tidligere år der primært stammer fra skyldige omkostninger der ikke var reelle ( ).?? Afdeling 3703, Vest Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 16. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,55 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

5 Overskuddet skyldes primært besparelser på forsikringer (93.000), renholdelse ( ), almindelig vedligeholdelse ( ), diverse udgifter (83.000) og flere indtægter på renter fra boligorganisationen ( ). Ifølge langtidsbudgettet vil der i 2017 og fremad ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder mv. Afdeling 3704, Etagehusene Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 23. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 2,27 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelse på renholdelse ( ), diverse udgifter (89.000), andre renter ( ) og flere indtægter vedr. korrektioner tidligere år ( ) hvilket primært er for meget opsparet EMO honorar, og tidligere afskrevne fraflyttere. Afdeling 3708, Nord Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 10. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 5,02 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på el- og varme ( ), renholdelse ( ), og renter af gæld til boligorganisationen ( ), flere indtægter på driftssikring ( ) og korrektioner vedr. tidligere år ( ), som primært består af for meget hensat EMO honorar. Afdeling 3710, Kirsebærgården Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 19. marts Underskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,36 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Underskuddet skyldes primært budgetoverskridelser på renholdelse (68.000), almindelig vedligeholdelse (26.000) og drift af fællesvaskeri (40.000) Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3711, Blommegården Årsregnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 24. marts 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,30 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

6 Overskuddet skyldes primært besparelser på almindelig vedligeholdelse ( ), drift af fællesfaciliteter (34.000) og flere renteindtægter (31.000). Afdeling 3712, Troldnøddegården Årsregnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 10. marts 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Underskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 2,85 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Underskuddet skyldes primært budgetoverskridelser på forsikringer (46.000), renholdelse (66.000) og afskrivninger på forbedringsarbejder (31.000), hvilket modsvares af en besparelse på almindelig vedligeholdelse (62.000). Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3713, Capellavænget Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 17. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 6,33 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder m.v. ( ), dette modsvares dog af flere udgifter til renholdelse (77.000) og drift af fællesvaskeri (39.000). Afdeling 3714, Miravænget Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 24. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 5,53 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder m.v. ( ), hvilket modsvares af flere udgifter til renholdelse (85.000), andre renter ( ) og korrektioner vedr. tidligere år (36.000). Afdeling 3715, Rigelvænget Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 25. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 6,81 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder m.v. ( ). Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

7 Afdeling 3716, Eskebuen Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 24. marts Underskuddet er kr hvilket er en afvigelse på 0,57 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Underskuddet skyldes primært større udgift til renovation (14.000), renholdelse (95.000), der modsvares af en besparelse på almindelig vedligeholdelse (40.000) og en større indtægt på renter fra boligorganisationen (42.000) Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3717, Rimbuen Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 26. marts Underskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 0,04 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3718, Oldbuen Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 26. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 1,31 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært større indtægter på renter fra boligorganisationen (37.000) 5. Årsberetning for 2014 økonomisk materiale Bestyrelsen godkendte det økonomiske materiale for AB til årsberetningen.. : Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender det økonomiske materiale for AB til årsberetningen. Bilag: - Materialet vedlægges 6. Budget udkast Controller Simon Tornø Olesen gennemgik 2. udkast for budget Bestyrelsen havde en bemærkning til antallet af lejemål, der er noteret på side 1. Administrationen undersøger dette. Bestyrelsen godkendte afdelingernes regnskaber. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

8 - at bestyrelsen gennemgår og drøfter 2. udkast til budget at bestyrelsen godkender andet udkast til budget 2016 Beskrivelse Der henvises til vedlagte budgetudkast og budgetforudsætninger. Bilag x Budget 2016AB, 2. udkast x Forudsætninger for budget Ansøgning til dispositionsfond renovering af trapper og altaner i Rigelvænget Administrationen supplerede indstillingen med, at Mira- og Capellavænget selv har betalt deres trapper, samt at Rigelvænget tidligere har sagt nej til at få renoveret trapperne af økonomiske årsager. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og bevilligede en økonomisk ramme på kr., men at der skal indhentes tilbud og vælges billigste tilbud. - at bestyrelsen behandler ansøgning fra Rigelvænget om renovering af trapper og altaner i Rigelvænget. Beskrivelse I forbindelse facaderenoveringen kom trapperne/altanerne ved en fejl ikke med i udbudsmaterialet til tilbudsgiverne og vi fik derfor ikke nogen priser på dette arbejde. Efterfølgende, da det blev opdaget i sommeren 2012, at dette arbejde ikke var med i tilbuddet, fik vi tilbudt priser fra SKANA på dette arbejde. Priserne blev baseret som skitseret i udbudsmaterialet. Nedenfor er de priser, afdelingen fik tilbudt fra SKANA den 29. juni 2012: - Pris for 3 enkelttrapper kr. excl. moms - Pris for 3 altaner ,00 kr. excl. moms - Pris for nødvendige arbejder med fundamenter, facadearbejde mm ,00 kr. excl. moms Med disse priser som baggrund ansøges dispositionsfonden om tilskud til betaling af dette arbejde. Den samlede pris i 2012 var kr ,25 og med prisudviklingen til dags dato vil de samlede udgifter formentlig ligge omkring kr Rigelvænget ansøger derfor om en rammebevilling op til dette beløb. Nye tilbud skal selvfølgelig indhentes fra potentielle tilbudsgivere. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

9 Økonomi og ressourcer En rammebevilling på kr ,-. Der arbejdes på en kravsspecifikation som efterfølgende udbydes til 3 firmaer. Tidsplan Forventes gennemført i Baggrund: Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at opfordre afdelingsbestyrelserne til, at ansøge om midler til projekter i boligafdelingerne, hvor disse måtte ligge inden for rammerne af dispositionsfond og trækningsret. Administrationen anbefaler, at midlerne til ovennævnte ansøgninger, såfremt de besluttes, finansieres primært fra dispositionsfonden. I behandlingen vægter bestyrelsen nedenstående værdier og kriterier: - AB har en solidarisk tilgang til at løse problemstillinger i de enkelte boligafdelinger. - AB bevilliger støtte til formål, der ikke kan løftes af den enkelte afdeling alene. - AB bevilliger støtte til langsigtede formål. - AB er opmærksomme på, at alle afdelinger i et vist omfang skal tilgodeses over en årrække.) Lovgrundlag Dispositionsfond: Organisationsbestyrelsen kan imødekomme ansøgninger om støtte, tilskud og lån til afdelinger. 8. Oprettelse af anpartsselskab på Damgårdsarealet Bestyrelsen drøftede oprettelse af et anpartsselskab på Damgårdsarealet. Det blev præciseret, at de løbende omkostninger til udarbejdelse af regnskab og budget betales af anpartsselskabet. Bestyrelsen godkendte oprettelse af anpartsselskab med forbehold for repræsentantskabets godkendelse, at der bevilliges kr. fra dispositionsfonden til indskud og oprettelse, samt at kompetencen uddelegeres til ni-rådet. - At bestyrelsen drøfter og godkender oprettelsen af et anpartsselskab på Damgårdsarealet, med forbehold for repræsentantskabets godkendelse - At bestyrelsen godkender at bevillige kr. fra dispositionsfonden til indskud og oprettelse af anpartsselskab - At bestyrelsen uddelegerer kompetencen til ni-rådet Beskrivelse På Damgårdsarealet har der været en aftale om, at medarbejderne har stået for vedligeholdelse af de grønne fællesområder, snerydning, hvor andelene har betalt et aftalt beløb for Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

10 dette arbejde. På et tidspunkt valgte Buernes andelsboligforening, at stoppe dette samarbejde. Ovennævnte aftale opfylder ikke betingelserne i bekendtgørelsen om sideaktiviteter, hvilket ved flere lejligheder har været drøftet tidligere i ni-rådet og i organisationsbestyrelsen. Buernes grundejerforening henvendte sig i februar måned til BO-VEST, hvor de bad om et tilbud på pasning af de grønne områder m.m. Efter aftale med FU bød Damgårdsarealet på pasning af de grønne områder, under forudsætning af, at ordningen samtidig lovliggøres. Der blev afgivet et tilbud, som Buerne accepterede. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for lovliggørelse af ordningen, samt samtidig i samarbejde med BL undersøgt, om det er muligt at køre videre med den nuværende ordning. Dette er desværre ikke en mulighed pga. lovændring i Der er to muligheder for lovliggørelse af ordningen. Enten at der oprettes et aktieselskab eller et anpartsselskab. Derudover skal der oprettes et CVR nr. Administrationen indstiller, at der oprettes et anpartsselskab, da det kræver et mindre indskud på kr. Derudover vil der være ca kr. i omkostninger i forbindelse med oprettelse af selskabet. Det betyder, at alt fremtidig arbejde der udføres for andelene, vil blive styret igennem det nyoprettede selskab, hvilket betyder, at der skal afregnes moms, udarbejdes regnskab etc. Økonomi og ressourcer: kr. i indskud samt kr. i forventede oprettelsesomkostninger og tillægsydelse. Derudover vil der være løbende omkostninger til administrationen for udarbejdelse af budget og regnskab m.v. Tidsplan Oprettes nu. Aftalen med buerne vil løbe fra 1. maj 2015 Relevant for strategien: Redelige og professionelle. Lovgrundlag: Link til sideaktivitetsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vurdering: Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at fortsætte ordningen på nuværende måde. Det er derfor administrationens indstilling, at der oprettes et anpartsselskab, da dette kræver det mindste indskud. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

11 9. AB s repræsentantskabsmøde den 12. maj Bestyrelsen drøftede AB s repræsentantskabsmøde den 12. maj. Per Mogensen meddelte, at han modtager genvalg som næstformand. Hans Holm og Winnie Duncan meddelte, at de modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. Kurt Andersen meddelte, at han ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem. Majbritt Brander meddelte, at hun ønsker at stille op som næstformand. - at bestyrelsen drøfter dagsorden til AB s repræsentantskabsmøde den 19. maj at bestyrelsen drøfter valg til AB s bestyrelse Beskrivelse På valg til AB s organisationsbestyrelse er: Næstformand: Per Mogensen Bestyrelsesmedlemmer: Hans Holm Dorte Nejrup Winnie Duncan Suppleant: Kurt Andersen 10. Valg til BO-VEST s bestyrelse Bestyrelsen opstiller en repræsentant fra AB bestyrelse som suppleant til BO-VEST bestyrelse. - at bestyrelsen tager stilling til valg af medlemmer og suppleanter til BO-VEST bestyrelsen. Beskrivelse: Ifølge BO-VEST s vedtægter udpeger hver boligorganisation et medlem til BO-VEST s bestyrelse. Følgende er på valg: - Næstformand Dorthe Larsen - Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren - Suppleanterne Helle Winkel (førstesuppleant) og Svend Larsen (anden suppleant). 11. Formandens orientering Bestyrelsen tilkendegav, at de ikke er enige i VA s forslag om, at udgiften skal deles i lige store dele. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

12 Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning - at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning. Nyt fra BO-VEST Der har været afholdt bestyrelsesmøde i BO-VEST den 15. marts 2015, hvor bl.a. følgende blev behandlet: - Regnskab Handlingsprogram Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen På sidste organisationsbestyrelsesmøde i AB godkendte bestyrelsen, at dispositionsfonden dækkede AB s del til vaskeriadministrationsgebyr i alt kr. I VA valgte bestyrelsen at sende beslutningen tilbage til BO-VEST med en opfordring til, at udgiften for vaskerigebyr deles i lige dele, og at BO-VEST også skal betale en del af udgiften. Dette ville betyde, at hver organisation skulle betale ca kr. hver. Dette skal behandles på det kommende BO-VEST møde. Derudover skal BO-VEST bestyrelsen evaluere pilotprojektet bestyrelsesweb på et kommende bestyrelsesmøde. Dirigentkursus På bestyrtelsesmødet den 3. september 2014 vedtog bestyrelsen, at der tilbydes et dirigentkursus de tre boligorganisationers bestyrelser og andre egnede dirigentemner, og den 10. marts 2015 blev første del af dirigentkurset afholdt. Det er sket i samarbejde med BL, med konsulent Preben Jørgensen som underviser. Kurset var for deltagere, der i forvejen havde nogen erfaring i at være dirigent på f.eks. afdelingsmøder. Der var fire deltagere fra AB og en fra henholdsvis VA og Tranemosegård. Kurset gav deltagerne en generel introduktion til de krav, som stilles til den gode dirigent eller mødeleder, og omhandlede alle facetter af et møde, men med udgangspunkt i afdelingsmødet. Undervisningen foregik som en blanding af oplæg, debat og korte dirigentopgaver. Efter sommerferien vil der blive afholdt en opfølgning på kurset. 12. Administrationens orientering Belysning på svalegangene Administrationen har pr. mail modtaget en tilbagemelding fra Sikkerhedsstyrelsen. Klagen til Sikkerhedsstyrelsen har givet styrelsen anledning til at tage kontakt til producenten (Riegens). Riegens har overfor sikkerhedsstyrelsen tilkendegivet at de er i gang med at finde en løsning med os. Det er også korrekt, da der er udbedringsforsøg i gang i VA Kanalens Kvarter. Her er indgået en mindelig aftale med producenten, som leverer et bedre armatur (LED mv) i samme stil til indkøbspris, idet producenten ikke har påtaget sig et egentligt ansvar for problemet. Der har efterfølgende været en mundtlig kontakt med Sikkerhedsstyrelsen, for at høre om de havde yderligere planer om opfølgning eller en besigtigelse af forholdene. Det er ikke tilfæl- Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

13 det Sikkerhedsstyrelsen holder sagen åben, og foretager sig kun yderligere, såfremt det løsningsforslag som producenten kommer med viser sig at være problematisk. Sikkerhedsstyrelsen har tilsyneladende fået nye produktionstegninger, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Der er derfor ikke grundlæggende rykket ved de betragtninger om ansvar og økonomi som er fremlagt i tidligere notat af 9. januar 2015 og på organisationsbestyrelsesmødet den 26. januar Det fremgår her, at administrationen anbefaler, at der forhandles en ny løsning med Riegens (som i VA Kanalens Kvarter). Alternativt, at der findes en ny løsning med en anden leverandør, men uden mulighed for at opnå et økonomisk afslag fra producenten. På organisationsbestyrelsesmødet den 3. marts 2015 godkendte bestyrelsen ansøgning om bevilling af kr til etablering af ny svalegangsbelysning, under forudsætning af at igangsætning skulle afvente tilbagemelding fra sikkerhedsstyrelsen. Anvisningsaftaler Bestyrelsen udtrykte kritik af, at analyse af resultaterne af de nuværende anvisningsaftaler, forventningsafstemning og målsætninger for nye aftaler ikke er sket, før aftalerne udløber. Administrationen tog dette til efterretning. Bestyrelsen tog administrationens orientering til efterretning. - at bestyrelsen tager administrationens orientering til efterretning. Status på udsættelser Fordelt på organisationer for januar, februar og marts VA: 1 udsættelser Tranemosegård: 1 udsættelser AB: 0 udsættelser Fordelt på afdelinger: Blokland 1 Silergården 1 x Svar fra Landsbyggefonden til Albertslund kommune Til orientering vedlægges Landsbyggefondes svar til Albertslund kommune angående hjemfald. Anvisningsaftaler med Albertslund kommune AB s anvisningsaftaler med Albertslund kommune udløber pr. 1.maj Administrationen vil dog forslå kommunen, at forlænge de nuværende aftaler til udgangen af september. Det vil give administrationen mulighed for at udarbejde en analyse af resultaterne af de nuværende aftaler samt give tid til dialog med organisationsbestyrelserne både i AB og VA om forventninger og målsætninger for nye anvisningsaftaler. Valg af ejendomsmestermodel i AB og VA Vest samt VA Toften Toften, AB Vest & VA Vest, har på netop afholdte regnskabsmøder vedtaget to ejendomsmestermodeller. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

14 AB Vest & VA Vest har indgået et driftsfællesskab med ejendomsmester Willy Manne Jørgensen i spidsen for begge afdelinger. Toften har nu egen ejendomsmester - Bent Nielsen. 13. Opfølgning fra sidste møde Aktionslisten blev taget til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. x Bilag Aktionsliste vedlægges. 14. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der er ikke indkommet nogen skriftlige henvendelser. 15. Punkter til næste møde og kommende møder - Drøftelse af etik og moral for afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver - Gennemgang af langtidsplaner 16. Næste møde og kommende møder Mødeplan: 5. maj 2015 (kun i tilfælde af forslag) 10. juni august september december 2015 Repræsentantskabsmøder: 12. maj november 2015 Boligpolitisk forum: Tirsdag den 18. august 2015 afholdes i Cafe 13 Mandag den 2. november 2015 BO-VEST konference: Lørdag og søndag den oktober Eventuelt Birthe Lauridsen nævnte, at Etagehusene er ved at etablere en billardklub. Etagehusene har i forbindelse med planlægning af deres jubilæum kontaktet Lokalhistorisk arkiv. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere