Albertslund Boligselskab. 15. april Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00"

Transkript

1 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen, John Christiansen Winnie Duncan og 1. suppleant Kurt Andersen, Claus Heje (Albertslund Kommune) Adm.: Gæst: Afbud: Under punkt 2 - Projektleder Sofie Clemmensen, Byggechef Lisa Fromsgaard Nielsen, Bolig- og HR chef Carsten Brank Under punkt 3-6 controller Simon Tornø Olesen Annesophie Hansen og Tina Jepsen Afdelingsbestyrelsesmedlem Jan Petersen og driftsleder Steen Bolbroe Andersen under præsentationen i punkt 2, Revisor under punkt 3 6 Michael Sørensen (Medarbejderrepræsentant) Dagsorden 0. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat fra sidste møde Sammenlægning af etværelses boliger Årsregnskab for 2014 og revisionsprotokollat Regnskab 2014 for afdelingerne Årsberetning for 2014 økonomisk materiale Budget udkast Ansøgning til dispositionsfond renovering af trapper og altaner i Rigelvænget Oprettelse af anpartsselskab på Damgårdsarealet AB s repræsentantskabsmøde den 12. maj Valg til BO-VEST s bestyrelse Formandens orientering Administrationens orientering Opfølgning fra sidste møde Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Punkter til næste møde og kommende møder Næste møde og kommende møder Eventuelt Til drøftelse og beslutning

2 0. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. - at bestyrelsen godkender dagsordenen 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt, med den tilføjelse, at det blev præciseret, at sociale klausuler blev godkendt ud fra et ønske om at sikre kvalitet i arbejdet, ordentlige arbejdsforhold samt praktikpladser i forbindelse med helhedsplaner. - at bestyrelsen godkender referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts Sammenlægning af etværelses boliger Sofie Clemmensen præsenterede oplægget til Helhedsplanen i Solhusene, hvor der skal nedlægges og sammenlægges boliger. Jan Petersen fra Solhusenes afdelingsbestyrelse supplerede fremlæggelsen. Bestyrelsen drøftede det principielle spørgsmål om nedlæggelse af etværelses boliger. Birthe Lauridsen og Majbritt Brander bemærkede, at de er bekymrede for, at AB og Albertslund i fremtiden ikke vil have nok små og billige boliger til enlige personer, blandt andet fordi der sammenlægges boliger i forbindelse med Helhedsplanerne. Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et temamøde med en overordnet drøftelse af boligudviklingen i AB og Albertslund Kommune, herunder efterspørgslen på små boliger i fremtiden og hvilke muligheder, der er for de beboere, der ikke har råd til boligerne, efter en renovering og dertil hørende huslejestigning, Administrationen kommer med et oplæg og en tidsplan på næste møde. Efter en længere drøftelse blev godkendelse af sammenlægning af boliger i forbindelse med Helhedsplan for Solhusene sat til afstemning. Majbritt Brander stemte imod, Birthe Lauridsen stemte hverken for eller imod, mens resten stemte for Solhusenes Helhedsplan. Solhusenes Helhedsplan incl. sammenlæggelse af boliger blev godkendt. - at bestyrelsen drøfter spørgsmålet om nedlæggelse af etværelses boliger. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

3 Beskrivelse På bestyrelsesmødet den 12. marts 2015 blev der forelagt beslutningsoplæg omkring Helhedsplan for Solhusene. I oplægget til helhedsplan indgik, at der skulle sammenlægges 18 etværelses og toværelses boliger til mere tidssvarende treværelses boliger med køkkenalrum. Drøftelserne satte fokus på et mere generelt spørgsmål, om det ud fra hensynet til at kunne tilbyde billigere boliger til de økonomisk dårligst stillede beboere var hensigtsmæssigt, at reducere i antallet af små billige boliger. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at der på det kommende møde skulle ske en mere generel boligpolitisk drøftelse af dette spørgsmål. Som grundlag for denne drøftelse har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver, hvor der i AB og i VA i Albertslund kan tilbydes etværelses boliger. Der er endvidere anført de aktuelle fraflytningsprocenter for denne type bolig. I notatet beskrives endvidere forhold omkring Landsbyggefondens støtteregler, afdelingernes konkurrenceevne, indtægtsforhold for de økonomisk dårligst stillede borgere bl.a. efter kontanthjælpsreformen. Bilag Notat af 7. april 2015 Sammenlægning af etværelses boliger 3. Årsregnskab for 2014 og revisionsprotokollat Controller Simon Tornø Olesen gennemgik årsregnskabet for 2014, der viser et underskud på kr. Der blev spurgt om institutionen i Frihjulet indgår i oversigten på forsiden. Administrationen undersøger dette. Bestyrelsen godkendte regnskab Administrationen undersøger, om der bør være en note i afdelingernes regnskaber om boligsocial arbejde, cafe m.m. note i afdelingernes regnskaber Revisionen gennemgik revisionsprotokollatet, der blev taget til efterretning. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender det fremlagte regnskab at bestyrelsen tager gennemgangen af revisionsprotokollatet til efterretning. Beskrivelse Regnskabet og revisionsprotokollatet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Bilag - Årsregnskab for AB Kommentarer til årsregnskab Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

4 4. Regnskab 2014 for afdelingerne Bestyrelsen gennemgik regnskab 2014 for afdelingerne. Hans Holm udtrykte, at der bør lægges en plan for tilbagebetaling af overskuddet i Solhusene, da der har været betalt for meget i husleje gennem flere år, 19,6 % jævnfør Hans Holm. Bestyrelsen udtrykte kritik af, at der i de fleste afdelinger er overskud, og at beboerne derfor har betalt for meget i husleje. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at der er forskelle faktorer, der gør, at afdelingen kommer ud med et overskud, bl.a. hvis afdelingen står over for en helhedsplan, oprydning eller lignende. Revisor påpegede, at en afvigelse indenfor 2 % af det budgetterede, er et godt normtal at ramme indenfor. Regnskaberne blev godkendt. - at bestyrelsen godkender alle regnskaber for AB. Afdeling 3701, Solhusene Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 23. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,19 % i forhold til de samlede driftud gifter. Overskuddet skyldes primært ekstra indtægter på renterne fra boligorganisationen ( ), tilskud fra boligorganisationen/drift af fællesvaskeri (50.000), korrektioner tidligere år ( ), hvilket består af korrektioner til rekvisitioner og EMO honorar for meget hensat og besparelser på diverse udgifter (74.000). Afdeling 3702, Syd Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 18. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 3,98 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelse på renholdelse ( ), almindelig vedligeholdelse ( ) og korrektioner til tidligere år der primært stammer fra skyldige omkostninger der ikke var reelle ( ).?? Afdeling 3703, Vest Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 16. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,55 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

5 Overskuddet skyldes primært besparelser på forsikringer (93.000), renholdelse ( ), almindelig vedligeholdelse ( ), diverse udgifter (83.000) og flere indtægter på renter fra boligorganisationen ( ). Ifølge langtidsbudgettet vil der i 2017 og fremad ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder mv. Afdeling 3704, Etagehusene Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 23. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 2,27 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelse på renholdelse ( ), diverse udgifter (89.000), andre renter ( ) og flere indtægter vedr. korrektioner tidligere år ( ) hvilket primært er for meget opsparet EMO honorar, og tidligere afskrevne fraflyttere. Afdeling 3708, Nord Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 10. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 5,02 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på el- og varme ( ), renholdelse ( ), og renter af gæld til boligorganisationen ( ), flere indtægter på driftssikring ( ) og korrektioner vedr. tidligere år ( ), som primært består af for meget hensat EMO honorar. Afdeling 3710, Kirsebærgården Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 19. marts Underskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,36 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Underskuddet skyldes primært budgetoverskridelser på renholdelse (68.000), almindelig vedligeholdelse (26.000) og drift af fællesvaskeri (40.000) Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3711, Blommegården Årsregnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 24. marts 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 4,30 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

6 Overskuddet skyldes primært besparelser på almindelig vedligeholdelse ( ), drift af fællesfaciliteter (34.000) og flere renteindtægter (31.000). Afdeling 3712, Troldnøddegården Årsregnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 10. marts 2015 og forelægges afdelingsmødet i efteråret Underskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 2,85 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Underskuddet skyldes primært budgetoverskridelser på forsikringer (46.000), renholdelse (66.000) og afskrivninger på forbedringsarbejder (31.000), hvilket modsvares af en besparelse på almindelig vedligeholdelse (62.000). Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3713, Capellavænget Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 17. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 6,33 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder m.v. ( ), dette modsvares dog af flere udgifter til renholdelse (77.000) og drift af fællesvaskeri (39.000). Afdeling 3714, Miravænget Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 24. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 5,53 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder m.v. ( ), hvilket modsvares af flere udgifter til renholdelse (85.000), andre renter ( ) og korrektioner vedr. tidligere år (36.000). Afdeling 3715, Rigelvænget Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 25. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 6,81 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært besparelser på ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder m.v. ( ). Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

7 Afdeling 3716, Eskebuen Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 24. marts Underskuddet er kr hvilket er en afvigelse på 0,57 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Underskuddet skyldes primært større udgift til renovation (14.000), renholdelse (95.000), der modsvares af en besparelse på almindelig vedligeholdelse (40.000) og en større indtægt på renter fra boligorganisationen (42.000) Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3717, Rimbuen Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 26. marts Underskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 0,04 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Det samlede underskud er overført til konto 407 og modregnet i opsamlede overskud fra tidligere år. Afdeling 3718, Oldbuen Årsregnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 26. marts Overskuddet er kr , hvilket er en afvigelse på 1,31 % i forhold til de samlede driftsudgifter. Overskuddet skyldes primært større indtægter på renter fra boligorganisationen (37.000) 5. Årsberetning for 2014 økonomisk materiale Bestyrelsen godkendte det økonomiske materiale for AB til årsberetningen.. : Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender det økonomiske materiale for AB til årsberetningen. Bilag: - Materialet vedlægges 6. Budget udkast Controller Simon Tornø Olesen gennemgik 2. udkast for budget Bestyrelsen havde en bemærkning til antallet af lejemål, der er noteret på side 1. Administrationen undersøger dette. Bestyrelsen godkendte afdelingernes regnskaber. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

8 - at bestyrelsen gennemgår og drøfter 2. udkast til budget at bestyrelsen godkender andet udkast til budget 2016 Beskrivelse Der henvises til vedlagte budgetudkast og budgetforudsætninger. Bilag x Budget 2016AB, 2. udkast x Forudsætninger for budget Ansøgning til dispositionsfond renovering af trapper og altaner i Rigelvænget Administrationen supplerede indstillingen med, at Mira- og Capellavænget selv har betalt deres trapper, samt at Rigelvænget tidligere har sagt nej til at få renoveret trapperne af økonomiske årsager. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og bevilligede en økonomisk ramme på kr., men at der skal indhentes tilbud og vælges billigste tilbud. - at bestyrelsen behandler ansøgning fra Rigelvænget om renovering af trapper og altaner i Rigelvænget. Beskrivelse I forbindelse facaderenoveringen kom trapperne/altanerne ved en fejl ikke med i udbudsmaterialet til tilbudsgiverne og vi fik derfor ikke nogen priser på dette arbejde. Efterfølgende, da det blev opdaget i sommeren 2012, at dette arbejde ikke var med i tilbuddet, fik vi tilbudt priser fra SKANA på dette arbejde. Priserne blev baseret som skitseret i udbudsmaterialet. Nedenfor er de priser, afdelingen fik tilbudt fra SKANA den 29. juni 2012: - Pris for 3 enkelttrapper kr. excl. moms - Pris for 3 altaner ,00 kr. excl. moms - Pris for nødvendige arbejder med fundamenter, facadearbejde mm ,00 kr. excl. moms Med disse priser som baggrund ansøges dispositionsfonden om tilskud til betaling af dette arbejde. Den samlede pris i 2012 var kr ,25 og med prisudviklingen til dags dato vil de samlede udgifter formentlig ligge omkring kr Rigelvænget ansøger derfor om en rammebevilling op til dette beløb. Nye tilbud skal selvfølgelig indhentes fra potentielle tilbudsgivere. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

9 Økonomi og ressourcer En rammebevilling på kr ,-. Der arbejdes på en kravsspecifikation som efterfølgende udbydes til 3 firmaer. Tidsplan Forventes gennemført i Baggrund: Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at opfordre afdelingsbestyrelserne til, at ansøge om midler til projekter i boligafdelingerne, hvor disse måtte ligge inden for rammerne af dispositionsfond og trækningsret. Administrationen anbefaler, at midlerne til ovennævnte ansøgninger, såfremt de besluttes, finansieres primært fra dispositionsfonden. I behandlingen vægter bestyrelsen nedenstående værdier og kriterier: - AB har en solidarisk tilgang til at løse problemstillinger i de enkelte boligafdelinger. - AB bevilliger støtte til formål, der ikke kan løftes af den enkelte afdeling alene. - AB bevilliger støtte til langsigtede formål. - AB er opmærksomme på, at alle afdelinger i et vist omfang skal tilgodeses over en årrække.) Lovgrundlag Dispositionsfond: Organisationsbestyrelsen kan imødekomme ansøgninger om støtte, tilskud og lån til afdelinger. 8. Oprettelse af anpartsselskab på Damgårdsarealet Bestyrelsen drøftede oprettelse af et anpartsselskab på Damgårdsarealet. Det blev præciseret, at de løbende omkostninger til udarbejdelse af regnskab og budget betales af anpartsselskabet. Bestyrelsen godkendte oprettelse af anpartsselskab med forbehold for repræsentantskabets godkendelse, at der bevilliges kr. fra dispositionsfonden til indskud og oprettelse, samt at kompetencen uddelegeres til ni-rådet. - At bestyrelsen drøfter og godkender oprettelsen af et anpartsselskab på Damgårdsarealet, med forbehold for repræsentantskabets godkendelse - At bestyrelsen godkender at bevillige kr. fra dispositionsfonden til indskud og oprettelse af anpartsselskab - At bestyrelsen uddelegerer kompetencen til ni-rådet Beskrivelse På Damgårdsarealet har der været en aftale om, at medarbejderne har stået for vedligeholdelse af de grønne fællesområder, snerydning, hvor andelene har betalt et aftalt beløb for Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

10 dette arbejde. På et tidspunkt valgte Buernes andelsboligforening, at stoppe dette samarbejde. Ovennævnte aftale opfylder ikke betingelserne i bekendtgørelsen om sideaktiviteter, hvilket ved flere lejligheder har været drøftet tidligere i ni-rådet og i organisationsbestyrelsen. Buernes grundejerforening henvendte sig i februar måned til BO-VEST, hvor de bad om et tilbud på pasning af de grønne områder m.m. Efter aftale med FU bød Damgårdsarealet på pasning af de grønne områder, under forudsætning af, at ordningen samtidig lovliggøres. Der blev afgivet et tilbud, som Buerne accepterede. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for lovliggørelse af ordningen, samt samtidig i samarbejde med BL undersøgt, om det er muligt at køre videre med den nuværende ordning. Dette er desværre ikke en mulighed pga. lovændring i Der er to muligheder for lovliggørelse af ordningen. Enten at der oprettes et aktieselskab eller et anpartsselskab. Derudover skal der oprettes et CVR nr. Administrationen indstiller, at der oprettes et anpartsselskab, da det kræver et mindre indskud på kr. Derudover vil der være ca kr. i omkostninger i forbindelse med oprettelse af selskabet. Det betyder, at alt fremtidig arbejde der udføres for andelene, vil blive styret igennem det nyoprettede selskab, hvilket betyder, at der skal afregnes moms, udarbejdes regnskab etc. Økonomi og ressourcer: kr. i indskud samt kr. i forventede oprettelsesomkostninger og tillægsydelse. Derudover vil der være løbende omkostninger til administrationen for udarbejdelse af budget og regnskab m.v. Tidsplan Oprettes nu. Aftalen med buerne vil løbe fra 1. maj 2015 Relevant for strategien: Redelige og professionelle. Lovgrundlag: Link til sideaktivitetsbekendtgørelsen: Vurdering: Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at fortsætte ordningen på nuværende måde. Det er derfor administrationens indstilling, at der oprettes et anpartsselskab, da dette kræver det mindste indskud. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

11 9. AB s repræsentantskabsmøde den 12. maj Bestyrelsen drøftede AB s repræsentantskabsmøde den 12. maj. Per Mogensen meddelte, at han modtager genvalg som næstformand. Hans Holm og Winnie Duncan meddelte, at de modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. Kurt Andersen meddelte, at han ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem. Majbritt Brander meddelte, at hun ønsker at stille op som næstformand. - at bestyrelsen drøfter dagsorden til AB s repræsentantskabsmøde den 19. maj at bestyrelsen drøfter valg til AB s bestyrelse Beskrivelse På valg til AB s organisationsbestyrelse er: Næstformand: Per Mogensen Bestyrelsesmedlemmer: Hans Holm Dorte Nejrup Winnie Duncan Suppleant: Kurt Andersen 10. Valg til BO-VEST s bestyrelse Bestyrelsen opstiller en repræsentant fra AB bestyrelse som suppleant til BO-VEST bestyrelse. - at bestyrelsen tager stilling til valg af medlemmer og suppleanter til BO-VEST bestyrelsen. Beskrivelse: Ifølge BO-VEST s vedtægter udpeger hver boligorganisation et medlem til BO-VEST s bestyrelse. Følgende er på valg: - Næstformand Dorthe Larsen - Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren - Suppleanterne Helle Winkel (førstesuppleant) og Svend Larsen (anden suppleant). 11. Formandens orientering Bestyrelsen tilkendegav, at de ikke er enige i VA s forslag om, at udgiften skal deles i lige store dele. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

12 Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning - at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning. Nyt fra BO-VEST Der har været afholdt bestyrelsesmøde i BO-VEST den 15. marts 2015, hvor bl.a. følgende blev behandlet: - Regnskab Handlingsprogram Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen På sidste organisationsbestyrelsesmøde i AB godkendte bestyrelsen, at dispositionsfonden dækkede AB s del til vaskeriadministrationsgebyr i alt kr. I VA valgte bestyrelsen at sende beslutningen tilbage til BO-VEST med en opfordring til, at udgiften for vaskerigebyr deles i lige dele, og at BO-VEST også skal betale en del af udgiften. Dette ville betyde, at hver organisation skulle betale ca kr. hver. Dette skal behandles på det kommende BO-VEST møde. Derudover skal BO-VEST bestyrelsen evaluere pilotprojektet bestyrelsesweb på et kommende bestyrelsesmøde. Dirigentkursus På bestyrtelsesmødet den 3. september 2014 vedtog bestyrelsen, at der tilbydes et dirigentkursus de tre boligorganisationers bestyrelser og andre egnede dirigentemner, og den 10. marts 2015 blev første del af dirigentkurset afholdt. Det er sket i samarbejde med BL, med konsulent Preben Jørgensen som underviser. Kurset var for deltagere, der i forvejen havde nogen erfaring i at være dirigent på f.eks. afdelingsmøder. Der var fire deltagere fra AB og en fra henholdsvis VA og Tranemosegård. Kurset gav deltagerne en generel introduktion til de krav, som stilles til den gode dirigent eller mødeleder, og omhandlede alle facetter af et møde, men med udgangspunkt i afdelingsmødet. Undervisningen foregik som en blanding af oplæg, debat og korte dirigentopgaver. Efter sommerferien vil der blive afholdt en opfølgning på kurset. 12. Administrationens orientering Belysning på svalegangene Administrationen har pr. mail modtaget en tilbagemelding fra Sikkerhedsstyrelsen. Klagen til Sikkerhedsstyrelsen har givet styrelsen anledning til at tage kontakt til producenten (Riegens). Riegens har overfor sikkerhedsstyrelsen tilkendegivet at de er i gang med at finde en løsning med os. Det er også korrekt, da der er udbedringsforsøg i gang i VA Kanalens Kvarter. Her er indgået en mindelig aftale med producenten, som leverer et bedre armatur (LED mv) i samme stil til indkøbspris, idet producenten ikke har påtaget sig et egentligt ansvar for problemet. Der har efterfølgende været en mundtlig kontakt med Sikkerhedsstyrelsen, for at høre om de havde yderligere planer om opfølgning eller en besigtigelse af forholdene. Det er ikke tilfæl- Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

13 det Sikkerhedsstyrelsen holder sagen åben, og foretager sig kun yderligere, såfremt det løsningsforslag som producenten kommer med viser sig at være problematisk. Sikkerhedsstyrelsen har tilsyneladende fået nye produktionstegninger, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Der er derfor ikke grundlæggende rykket ved de betragtninger om ansvar og økonomi som er fremlagt i tidligere notat af 9. januar 2015 og på organisationsbestyrelsesmødet den 26. januar Det fremgår her, at administrationen anbefaler, at der forhandles en ny løsning med Riegens (som i VA Kanalens Kvarter). Alternativt, at der findes en ny løsning med en anden leverandør, men uden mulighed for at opnå et økonomisk afslag fra producenten. På organisationsbestyrelsesmødet den 3. marts 2015 godkendte bestyrelsen ansøgning om bevilling af kr til etablering af ny svalegangsbelysning, under forudsætning af at igangsætning skulle afvente tilbagemelding fra sikkerhedsstyrelsen. Anvisningsaftaler Bestyrelsen udtrykte kritik af, at analyse af resultaterne af de nuværende anvisningsaftaler, forventningsafstemning og målsætninger for nye aftaler ikke er sket, før aftalerne udløber. Administrationen tog dette til efterretning. Bestyrelsen tog administrationens orientering til efterretning. - at bestyrelsen tager administrationens orientering til efterretning. Status på udsættelser Fordelt på organisationer for januar, februar og marts VA: 1 udsættelser Tranemosegård: 1 udsættelser AB: 0 udsættelser Fordelt på afdelinger: Blokland 1 Silergården 1 x Svar fra Landsbyggefonden til Albertslund kommune Til orientering vedlægges Landsbyggefondes svar til Albertslund kommune angående hjemfald. Anvisningsaftaler med Albertslund kommune AB s anvisningsaftaler med Albertslund kommune udløber pr. 1.maj Administrationen vil dog forslå kommunen, at forlænge de nuværende aftaler til udgangen af september. Det vil give administrationen mulighed for at udarbejde en analyse af resultaterne af de nuværende aftaler samt give tid til dialog med organisationsbestyrelserne både i AB og VA om forventninger og målsætninger for nye anvisningsaftaler. Valg af ejendomsmestermodel i AB og VA Vest samt VA Toften Toften, AB Vest & VA Vest, har på netop afholdte regnskabsmøder vedtaget to ejendomsmestermodeller. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

14 AB Vest & VA Vest har indgået et driftsfællesskab med ejendomsmester Willy Manne Jørgensen i spidsen for begge afdelinger. Toften har nu egen ejendomsmester - Bent Nielsen. 13. Opfølgning fra sidste møde Aktionslisten blev taget til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. x Bilag Aktionsliste vedlægges. 14. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der er ikke indkommet nogen skriftlige henvendelser. 15. Punkter til næste møde og kommende møder - Drøftelse af etik og moral for afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver - Gennemgang af langtidsplaner 16. Næste møde og kommende møder Mødeplan: 5. maj 2015 (kun i tilfælde af forslag) 10. juni august september december 2015 Repræsentantskabsmøder: 12. maj november 2015 Boligpolitisk forum: Tirsdag den 18. august 2015 afholdes i Cafe 13 Mandag den 2. november 2015 BO-VEST konference: Lørdag og søndag den oktober Eventuelt Birthe Lauridsen nævnte, at Etagehusene er ved at etablere en billardklub. Etagehusene har i forbindelse med planlægning af deres jubilæum kontaktet Lokalhistorisk arkiv. Referat fra AB s organisationsbestyrelsesmøde den 14. april

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015. Referat. 27. maj 2015. Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015. Referat. 27. maj 2015. Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 27. maj 2015 Deltagere i repræsentantskabsmødet den, afholdt i BO-VEST Bestyrelsen: Solhusene: Syd: Vest: Etagehusene: Nord: Kirsebærgården: Eskebuen:

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 10. marts 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 10. marts 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 10. marts 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen under punkt 2 5, Bolig- og HR chef Carsten Brank under punkt 4, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen under punkt 2 5, Bolig- og HR chef Carsten Brank under punkt 4, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 17. marts 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 12. marts 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Albertslund Boligselskab 9. november 2011

Referat fra repræsentantskabsmøde i Albertslund Boligselskab 9. november 2011 Referat fra repræsentantskabsmøde i Albertslund Boligselskab 9. november 2011 Referat Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 1. december 2011 Referat fra repræsentantskabsmøde i Albertslund

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 8. marts Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 8. marts 2016 kl

Albertslund Boligselskab. 8. marts Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 8. marts 2016 kl Albertslund Boligselskab 8. marts 2016 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 8. marts 2016 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Birthe

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014, kl. 19.00 i s Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskabet Bitten Dufour, Jan Lemser, Rauf Hasanzadeh, Steen Jørgensen, Jan Ebbe Merkelsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Simon Tornø Olsen under punkt 3 5, Annesophie Hansen og Vibeke Rømming

Simon Tornø Olsen under punkt 3 5, Annesophie Hansen og Vibeke Rømming Albertslund Boligselskab 10. juni 2015 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. juni 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte Nejrup,

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Kenn E. Hansen under punkt 2 4, Carsten Brank under punkt 5, Jesper Rasmussen under punkt 5-7, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Kenn E. Hansen under punkt 2 4, Carsten Brank under punkt 5, Jesper Rasmussen under punkt 5-7, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 11 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. august kl. 17.00 5. september 2014 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 7 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 13. marts 2014. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2014 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 13. marts 2014. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2014 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 13. marts 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2014 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Dorte Nejrup, John Christiansen, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere