Indkøbspolitik Retningslinjer for indkøb. Bilag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik Retningslinjer for indkøb. Bilag 1"

Transkript

1 Indkøbspolitik 2016 Retningslinjer for indkøb Bilag 1

2 Indhold 1. Indledning Udbudslov Procedure Arbejdsdeling Hvem er omfattet? Hvilke køb er omfattet? Engangsanskaffelser og gentagende køb Markedsdialog CSR miljø og socialt ansvar Miljø Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb (POGI) Affaldsreducerende og genbrugsfremmende indkøb Socialt ansvar Compliance Kontraktstyring E-handel Aftaletyper Kommunens egne aftaler SPAR5-aftaler Handlingsplan for Udbud

3 1. Indledning Frederiksberg Kommune køber årligt ind for 1,5 mia. kr. Et sådant indkøbsvolumen giver mulighed for at påvirke markedet ved at stille krav til leverandøren og derigennem sikre bedre forhold på en række områder. Denne indkøbspolitik er bl.a. inspireret af strategien for intelligente offentlige indkøb, som blev fremlagt fra Christiansborg i efteråret Strategien skal ses i lyset af rammerne for at gennemføre offentlige udbud og disse er med den nye udbudslov pr. 1. januar 2016 med til at understøtte elementerne i strategien samt kommunens indkøbspolitik. Indkøbspolitik 2016 beskriver disse rammer og kombinerer dem med de normer og retningslinjer, der gælder i forbindelse med udbud og indkøb i Frederiksberg Kommune. Det betyder fokus på: Brugervenlighed og effektivitet: Ved indgåelse af aftaler skal der være fokus på pris, lavere total- og transaktionsomkostninger samt brugervenlige aftaler, der understøtter kommunens opgaveløsning. Markedsdialog: Fokus på en grundig behovs- og markedsafdækning samt markedsdialog for at sikre konkurrencen og indfri markedets potentiale. Kommunen skal dermed være en dynamisk medspiller i samarbejdet med den private sektor. Samfundsansvar og miljø: I kommunens aftaler vil der være fokus på at fremme mere miljørigtige og samfundsansvarlige løsninger. Implementering og kontraktstyring: Fokus på implementering og kontraktstyring, så det sikres, at gevinsten ved aftalen realiseres. 3

4 Figur 1: Fokuspunkter i indkøbsprocessen 2. Udbudslov Udbudsloven sikrer de overordnede rammer for udbud og indkøb i kommunerne, og understøtter på en række områder kommunens fokusområder. Det drejer sig bl.a. om følgende: Fleksible procedure: Mulighed for brug af alternative udbudsformer til f.eks. OPPprojekter og mindre indkøb, hvor der ikke er tale om hyldevarer. Markedsdialog: Det er muligt at have en dialog med markedet før et udbud. Dialogen kan foregå helt frem til, at udbudsmaterialet offentliggøres. Nye udbudsformer giver samtidig mulighed for mere dialog under selve udbudsprocessen. Miljø og CSR: Mulighed for at fremme miljøhensyn og sociale forhold. Det er muligt at udelukke bestemte tilbudsgivere, hvis de ikke overholder en række miljø, - social eller arbejdsretslige forpligtelser. Det kan f.eks. være krav om overholdelse af kommunens CSRpolitik eller krav om miljømærkning. Derudover er der eksempelvis mulighed for at tildele 4

5 en kontrakt efter en beregning af omkostningerne i brugsperioden - eller omkostningerne både for brugsperioden og uden for brugsperioden, herunder f.eks. hvordan produktionen af en vare påvirker miljøet. 3. Procedure Proceduren i en udbuds- og indkøbsproces internt i kommunen, kan opsummeres til følgende: Vare og tjenesteydelser over EU s beløbsgrænser: Udbud & Indkøb inddrages ved anskaffelser over EU s beløbsgrænser Vare eller tjenesteydelser med kontraktværdi på kr. eller derover: Udbud & Indkøb skal konsulteres forud for alle indkøb af varer eller tjenesteydelser, for at få afklaret om kontrakten er udbudspligtig eller har grænseoverskridende interesse, samt om der bør ske f.eks. annoncering eller indhentelse af tilbud fra to eller flere virksomheder. Vare eller tjenesteydelser med kontraktværdi på under kr.: Udbud & Indkøb kan kontaktes. Afdelingen/ institutionen eller enheden kan dog vælge at journalisere en erklæring om, at kontrakten ikke anses at have klar grænseoverskridende interesse under særlig henvisning til kontraktens begrænsede værdi og derefter: o foretage en dokumenteret undersøgelse af priserne og indgå en aftale med en leverandør, hvis prisen ikke lægger over markedsprisen o indhente tilbud fra to (eller flere) forskellige virksomheder og indgå aftale med den virksomhed, der giver det billigste eller- ud fra objektive kriterier- bedste tilbud, eller o annoncere indkøbet/kontrakten på kommunens hjemmeside og indgå aftale med den virksomhed, der giver det billigste eller ud fra objektive kriterier bedste tilbud Arbejdsdeling Udbud & Indkøb er ansvarlige for udbuddet og udbudsmaterialet som helhed, herunder overholdelse af udbudsreglerne. Fagområdet er som udgangspunkt ansvarlig for at kravspecificere den pågældende anskaffelse, dog skal alle involverede samarbejde om udbudsopgaven og i fællesskab sikre, at udbuddet giver det bedst mulige resultat for kommunen og forløber så effektivt som muligt Hvem er omfattet? For at opnå stordriftsfordele optræder kommunen samlet som én ordregiver, der indgår indkøbsaftaler gældende for hele kommunen. Indkøbspolitikken gælder derfor alle kommunens fagområder og kommunale institutioner. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen er ligeledes omfattet af retningslinjerne, hvis de har valgt at tilslutte sig et konkret udbud efter opfordring fra forvaltningen. Kommunale forsyningsselskaber og 60 selskaber (fælleskommunale selskaber) er ikke omfattet af politikken. Aftaler indgået af kommunen for afdelinger og institutioner må ikke benyttes af personalet til private indkøb. 5

6 3.3. Hvilke køb er omfattet? Der opereres med tre typer anskaffelser: Varekøb Tjenesteydelser Bygge-anlæg Retningslinjerne i denne indkøbspolitik omfatter alle køb, med følgende undtagelser: Bygge-anlægsarbejder, der overstiger kr. (EU's beløbsgrænse (tærskelværdi) for, hvornår et bygge-anlægsindkøb bliver udbudspligtigt) Køb og salg af fast ejendom samt leje reguleret i den kommunale styrelseslov 3.4. Engangsanskaffelser og gentagende køb Engangsanskaffelser over EU s beløbsgrænse er udbudspligtige. Det forholder sig lidt anderledes med gentagende køb. Gentagende køb er ensartede køb, som kommunen foretager regelmæssigt. Eksempler på gentagne køb er løbende indkøb af kontorartikler, fødevarer eller indkøb af møbler. Ved gentagende køb er det ikke størrelsen af det enkelte køb, der er afgørende for, om kommunen skal gennemføre et udbud. Det afgørende er derimod størrelsen af kommunens samlede indkøb af den pågældende anskaffelse over en periode (normalt 4 år). 4. Markedsdialog Den nye udbudslov giver mulighed for yderligere dialog mellem kommunen og den enkelte virksomhed, inden en udbudsproces påbegyndes. Ved at gå i dialog med den enkelte tilbudsgiver kan kommunen søge information om den udbudte opgave og få inspiration til udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Derved fremmes muligheden for, at kommunen får den aftale, der bedst muligt tilgodeser kommunens behov. Samtidig kan en dialog med markedet afdække elementer ved et indkøb, der virker fordyrende, men som ikke er af væsentlig betydning for kommunen og derfor kan undlades. Denne dialog kan være skriftlig eller mundtlig, ligesom det også står kommunen frit for at have dialog med en, flere eller alle virksomheder på det pågældende marked. Kommunen er forpligtet til, at alle virksomheder behandles lige ved et eventuelt udbud. Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder får del i de relevante oplysninger der er fremkommet under dialogen og at disse derfor kan indgå i udbudsmaterialet. Samtidig skal kommunen fastsætte tidsfrister der sikrer, at evt. tidsmæssige fordele, som en virksomhed har fået, bliver udlignet. 6

7 5. CSR miljø og socialt ansvar På CSR-området er Frederiksberg Kommune er medlem af bl.a. DIEH (Dansk Initiativ for Etisk handel), samt POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). Kommunen er herigennem forpligtet til at overholde en række krav vedr. miljø og socialt ansvar og er dermed med til at sætte dagsordenen på dette område Miljø For at fremme en bæredygtig udvikling har Frederiksberg Kommune fokus på miljøkrav, når der udarbejdes et udbudsmateriale. Udover de krav kommunen er forpligtet til at overholde qua sit medlemskab af POGI, har kommunen mulighed for at stille yderligere krav, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt. Muligheden for at efterspørge leverancer med en bedre miljøprofil overvejes i alle udbud og konsulenter fra kommunens by- og miljøområde skal inddrages i udarbejdelsen af udbudsmateriale, hvor det efter en konkret vurdering skønnes hensigtsmæssigt at inddrage yderligere miljøkrav. Udbudsloven giver bl.a. mulighed for, at kommunen kan stille krav om miljømærker som det nordiske Svanemærke og EU-Blomsten i udbudsmaterialet. Kommunen har dermed mulighed for at stille krav om bestemte mærker, men skal dog acceptere anden passende dokumentation, som opfylder mærkekravet. Der er dermed mulighed for at vælge miljømærker som et af kriterierne for tildeling af kontrakt, når der gennemføres et udbud. Alternativt kan kommunen fastsætte det som et mindstekrav tilbudsgiverne skal opfylde, når de afleverer et tilbud, eller som et krav i kontrakten - som den vindende tilbudsgiver efterfølgende skal opfylde Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Via medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har kommunen forpligtet sig til at overholde en række ILO-konventioner vedr. etisk handel. Alt i alt er der tale om elleve kategorier, hver fordelt over flere ILO-konventioner. Det drejer sig f.eks. om forbud mod slave og børnearbejde, retten til foreningsfrihed (f.eks. til at være medlem af en fagbevægelse), diskrimination på baggrund af køn, alder, religion eller seksuel orientering, samt sikring af et godt arbejdsmiljø. Den samlede opgørelse over disse konventioner findes her: Af kommunens kontraktskabeloner fremgår det, at leverandører og eventuelle underleverandører skal overholde disse krav Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb (POGI) Frederiksberg Kommune har siden november 2012 været medlem af Partnerskabet for Offentlig Grønne Indkøb ( POGI). 7

8 POGI er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og omfatter pr. 1. januar 2016 i alt ti kommuner heriblandt Frederiksberg Kommune - og to regioner. Ved sit medlemskab har kommunen forpligtet sig til at følge en række indkøbsmål for bl.a. børneartikler, fødevarer, papir og tryksager samt bæredygtigt træ Affaldsreducerende og genbrugsfremmende indkøb Frederiksberg Kommune ønsker at fremme miljørigtige indkøb ved at stille krav om / tildele point i forhold til følgende faktorer, hvor det er relevant i konkrete udbud: - Reduceret emballageforbrug - Produkter der let kan skilles ad og kildesorteres, eller som er i ét genanvendeligt materiale Produkter lavet af genbrugsmateriale gerne med specifikke krav til procentdel, der skal være genbrug. Derudover undersøges muligheden for leasing og leje (frem for køb), hvor dette må forventes at nedbringe affaldsmængderne, da producenterne har et større incitament for kvalitet og holdbarhed Socialt ansvar Socialt ansvar dækker over arbejds- og sociale klausuler. Disse klausuler er allerede tidligere tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Frederiksberg Kommune anvender arbejdsklausuler vedr. de ansattes løn og arbejdsforhold i alle sine kontrakter (vare, tjenester samt bygge- og anlægskontrakter). Sociale klausuler omfatter fokus på en række sociale tiltag. Uddannelsesklausuler hører under denne kategori og anvendes til at sikre, at entreprenøren/leverandøren løfter nogle sociale hensyn som eksempelvis at sikre elev- og lærlingepladser. Siden Magistratens beslutning af 9. december 2013 er der i bygge-anlægskontrakter og i store tjenesteydelseskontrakter blevet opereret med et følg eller forklar princippet (uddannelsesklausul),hvor kontraktens værdi, kontraktens varighed og projektets lønsum er afgørende for, om det skal overvejes at ansætte et vist antal lærlinge. Generelt har kommunen opereret med uddannelsesklausuler på bygge-anlægsområdet siden kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni Fsva. vare og mindre tjenesteydelseskontrakter opereres med en socialklausul, hvor der på frivilligt niveau lægges op til dialog. På beskæftigelsesområdet er fokus rettet mod at få borgere i arbejde, i samarbejde med kommunens leverandører. Efterlevelsen af de fastsatte klausuler følges ved den løbende dialog med virksomhederne. I arbejdet med socialt ansvar samarbejder kommunen ligeledes med andre kommuner og faglige organisationer. 8

9 6. Compliance Når en opgave er blevet konkurrenceudsat, og der er indgået en aftale, er det centralt at sikre, at denne aftale faktisk anvendes. I den forbindelse refereres ofte til compliance. Begrebet compliance dækker over kommunens evne til at anvende de indgåede aftaler. Compliance er en vigtig faktor i forbindelse med kommunens indkøb, idet en høj compliancegrad er garant for, at kommunens midler forvaltes forsvarligt, og i overensstemmelse med de indgåede aftaler, herunder at kommunen overholder sine juridiske forpligtelser over for leverandøren. Udbud & Indkøb er ansvarlig for at sikre rammerne for kommunens compliance. Konkret sker dette gennem monitorering af compliance. Compliancemonitorering sker igennem et indkøbsanalysesystem, der bl.a. muliggør screening af aftaleanvendelse på tværs af organisationen, og medvirker til identificering af potentielle indsatser. For at øge bevidstheden om compliance er der planlagt tilvejebringelse af indkøbsrelateret ledelsesinformation inden for rammerne af FK-LIS, således at de decentrale enheder kan følge med i deres indkøbscompliance. Indsatsen forventes tilvejebragt i løbet af 2. halvår Kontraktstyring I indledningen blev omtalt en række principper for intelligente offentlige indkøb, der blev introduceret i Et af disse syv principper er en prioritering af implementering og kontraktstyring efter aftaleindgåelse, så indkøbsaftalerne efterleves, og gevinsterne realiseres. Dette er ligeledes elementer, der er fokus på i Frederiksberg Kommune. Kontraktstyring er en samlet betegnelse for en række opfølgningsmetoder, og der indgår i forvaltningens værktøjskasse og som omfatter: Statusmøder: Møder med leverandøren en til to gange årligt eller efter behov. Stikprøvekontrol: Undersøgelse af f.eks. priser, mængde, vægt, sortiment m.v. Brugerundersøgelser: Undersøgelse af tilfredshed med en given aftale. Fakturakontrol: Kontrol af f.eks. enhedspriser. Kvalitetskontrol vha. tilbagemelding fra brugerne. Compliancemålinger. Se afsnit 6.2. Disse forskellige opfølgningsmetoder gennemføres af forvaltningen, hvor det vurderes hensigtsmæssigt og ressourcemæssigt muligt. 9

10 8. E-handel Af hensyn til optimering af ressourceanvendelsen i forbindelse med indkøb stiller kommunen via det overordnede økonomisystem et e-handelssystem til rådighed, hvorigennem lokale indkøbere kan foretage deres indkøb. Ved indkøb af varer er det således et krav, at bestillingen foretages via e-handelssystemet i de tilfælde, hvor det er muligt. For at understøtte brugen af e-handel bliver der i langt de fleste udbud stillet krav om, at leverandøren skal kunne fremsende elektroniske kataloger. Ved visse indkøb er det dog meget ressourcekrævende for leverandøren, at fremsende elektroniske kataloger, da sortimentet hyppigt ændrer sig, hvilket kan medvirke til behov for daglige opdateringer af sortimentet. I disse tilfælde giver kommunen som regel accept til benyttelse af leverandørens web-shop, således at fordelene knyttet til e-handel fortsat kan realiseres. Udbud & Indkøb er ansvarlig for den daglige drift af e-handelssystemet, herunder opdatering og indlæsning af e-kataloger, ligesom ansvaret for brugersupporten er placeret i afdelingen. 9. Aftaletyper Der findes flere forskellige indkøbsaftaler. De respektive aftaletyper er beskrevet i nedenstående afsnit Kommunens egne aftaler Ved kommunens egne aftaler, forstås aftaler der er gennemført alene af - og alene kan anvendes af - Frederiksberg Kommune. Denne aftaletype er den mest almindelige SPAR5-aftaler Frederiksberg Kommune er - sammen med Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal - medlem af Indkøbsfællesskabet SPAR 5. Fællesudbud gennemføres, når det vurderes hensigtsmæssigt. Gevinsten ved disse fællesudbud er både økonomiske i form af aftaler med større volume, og dels en mindre ressourceindsats knyttet til gennemførelsen af de enkelte udbud. Ved hvert SPAR5-udbud udpeges en tovholder-kommune, der har et overordnet ansvar for selve udbudsprocessen, og som indgår aftalen på vegne af de øvrige kommuner. De øvrige kommuner bidrager med ressourcer og kompetencer og deltager aktivt i arbejdsprocessen. 10

11 Fællesudbuddene har dermed den fordel, at kommunerne har mulighed for at kunne låne specialviden og kompetencer fra hinanden i forhold til at håndtere store og ofte komplicerede udbud. Eksempler på SPAR5-aftaler er indkøb af legetøj -, institutionskøretøjer og institutionsmøbler, samt indkøb af stomi -, urologi- og sygeplejeprodukter. 10. Handlingsplan for Udbud Kommunens Handlingsplan for Udbud har siden B2011 dannet grundlag for en systematisk realisering og dokumentation af effekter på udbuds- og indkøbsområdet. De effekter, der er skabt via disse initiativer, udmøntes igennem Udbudspuljen. Ved indgangen til 2015 rundede udbudspuljen 50 mio. kr. Der er dermed skabt et økonomisk råderum på 50 mio. kr. årligt. Revision af Handlingsplanen for Udbud forelægges til direktionens godkendelse én gang årligt, og indgår i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Heri beskrives de hjemtagne effekter, igangværende projekter samt de kommende projekter fsva. nye udbud, genudbud, kapacitetsudnyttelse samt konkurrenceudsættelser af egne opgaver. 11

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Miljømærker i SKI udbud

Miljømærker i SKI udbud Miljømærker i SKI udbud 6. november 2017 Katrine Pape Huldahl Udbudsjurist og CSR-ansvarlig i SKI Fakta om SKI SKI er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at spare penge ved netop indkøb Vi samler

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik Udbuds- og indkøbspolitik December 2016 Forord Hvorfor skal vi overhovedet have en indkøbs- og udbudspolitik? Svaret knytter sig til en række principielle og praktiske hensyn, vi som kommune skal tage,

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

Indkøbspolitik for Hvidovre Kommune. Juni 2016

Indkøbspolitik for Hvidovre Kommune. Juni 2016 Juni 2016 Indhold Indkøbspolitik for Hvidovre Kommune Juni 2016...1 1.0 Indledning...3 2.0 Formål...3 3.0 Beslutningskompetence ved indkøb...3 4.0 Organisering og ansvar...3 4.1 Indkøbseffektivisering...4

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2011

Indkøbspolitik Februar 2011 Indkøbspolitik Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbspolitik i Frederiksberg Kommune... 3 2. Hvem er omfattet?... 3 3. Organisering: Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 3 4. Indkøb via udbud...

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK

Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning.................................. 3 Grundlag for Indkøbspolitikken.................. 4 Indkøbsaftaler og

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Nyt koncept for KONTRAKTSTYRING. Afdelingschef, Adam Hey Udbud & Indkøb 3. november 2015

Nyt koncept for KONTRAKTSTYRING. Afdelingschef, Adam Hey Udbud & Indkøb 3. november 2015 Nyt koncept for KONTRAKTSTYRING Afdelingschef, Adam Hey Udbud & Indkøb 3. november 2015 Kort om Frederiksberg Kommune Borgere (aktionærer) 103.000 +. (vækst) Bestyrelse (2014-17) 25: (10 + 6) = 16 + 9

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Udbud og organisering

Udbud og organisering Udbud og organisering Peter Stig Jakobsen 2 Et oplæg til inspiration Styrelsen for It og Læring 1 3 Bedre leverancer og kontraktvilkår Udfordringen består i som offentlig indkøber på udbudstidspunktet

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen...

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen... Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken... 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 1 Indkøbspolitiske mål... 1 Indkøbsorganisationen... 2 Indkøbsaftaler og leverandører... 3 Indkøbsfællesskaber...

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 25. januar 2018 SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 2 3 Når indkøb er mere end bare pris 25. januar 2018 Signe Lynggaard Madsen Man kan spå om alt undtaget om fremtiden

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK SAMT HANDLEPLAN FOR HELSINGØR KOMMUNE. // Udbuds- og Indkøbspolitik for Helsingør Kommune // SIDE 1

UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK SAMT HANDLEPLAN FOR HELSINGØR KOMMUNE. // Udbuds- og Indkøbspolitik for Helsingør Kommune // SIDE 1 UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK SAMT HANDLEPLAN FOR HELSINGØR KOMMUNE // Udbuds- og Indkøbspolitik for Helsingør Kommune // SIDE 1 UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK SAMT HANDLEPLAN FOR HELSINGØR KOMMUNE INDHOLD Indledning...

Læs mere