Budget Samt overslagsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012. Samt overslagsår 2012-2015"

Transkript

1 Budget 2012 Samt overslagsår

2 Indholdsfortegnelse 1. Budget i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side Budgetbemærkninger Social og arbejdsmarked...side Budgetbemærkninger Børn - Dagtilbud...Side Budgetbemærkninger Børn - Undervisning...Side Budgetbemærkninger Børn og Unge Rådgivning...Side Budgetbemærkninger Plan og Kultur...Side Budgetbemærkninger Teknik...Side Budgetbemærkninger Borgerservice...Side Budgetbemærkninger Sundhed og Handicap...Side Budgetbemærkninger Fællesudgifter og administration...side Budgetbemærkninger Renter, finansiering mv. og...side 188 balanceforskydninger 15. Bevillingsoversigt...Side Hovedoversigt...Side Sammendrag af budget...side Tværgående artsoversigt...side Investeringsoversigt...Side Projektskemaer for anlæg...side Oversigt over anlægsprojekter overført fra budget Side Takstoversigt...Side 430

3 Budget i hovedtal Hele kr. Budget Budgetoverslagsår (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) Finansiering Skatter Tilskud og udligning (inkl. særtilskud) Finansiering i alt Driftsudgifter på fagområder Pleje og omsorg Social- og arbejdsmarked Børn - Dagtilbud Børn - Undervisning Børn og Ungerådgivning Teknik - Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion IT HR Økonomi Fællessekretariatet Center for opholdssteder, botilbud mv Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigninger Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter - netto Anlægsprojekter overført fra Godkendte anlægsprojekter ekskl. Jordpulje Anlægsudgifter i alt Jordpuljen Anlægsudgifter - netto Renter på lån Afdrag på lån Låneoptagelse Kasseforbrug/-forøgelse Jordpulje i alt Finansforskydninger m.v. Låneoptagelse til ny færge Låneoptagelse til anlæg på kvalitetsfondsområdet Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Øvrige balanceforskydninger Overvørsel af uforbrugte anlægsmidler fra Pulje til driftsoverførsler Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen Finansforskydninger m.v. i alt RESULTAT i alt Forventet likvid beholdning Forventet langfristet gæld

4 Den 21. september 2011 Budgetaftale Resultat i hovedtræk Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2011 indgået en budgetaftale for Der er tale om et bredt forlig som rækker fire år frem og som samtlige partier står bag. Budgetaftalen bygger på Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation fra maj 2010 og økonomiaftalen af 4. juni 2011 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Det samlede resultat viser et overskud i 2012 på 22 mio. kr. For hele budgetperioden fås et samlet overskud på 37 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det betyder, at kommunens langsigtede målsætning om en likvid ultimo beholdning på 75 mio. kr. vil blive indfriet i 2014 som planlagt. På finansieringssiden er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Der er i 2012 indregnet 10 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Der er ikke budgetteret med en reduktion af det kommunale bloktilskud som følge af en eventuel skattestigning for kommunerne under ét. Parterne er enige om, at en eventuel skattesanktion finansieres af kommunekassen i 2012, mens finansieringen i efterfølgende år vil blive tillagt det resterende mål for omstilling, effektivisering og innovation. På driftssiden er der taget udgangspunkt i realistiske budgetter baseret på dispositionsregnskaber og pris gange mængde forudsætninger. Der er desuden taget højde for den forventede demografiske udvikling inden for de store serviceområder dagtilbud, undervisning samt pleje og omsorg. Det har været nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til en række udvalgte områder blandt andet den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, førtidspensioner og til modtagere af personlig pleje og omsorg. Merudgifterne finansieres via omstillinger og effektiviseringer bredt i organisationen. Det er med sidste års og dette års budgetaftale lykkedes at vedtage forslag til omstillinger og effektiviseringer for i alt 130 mio. kr. på kun to år. Det svarer til 87 pct. af det oprindelige mål på 150 mio. kr. i Der venter nu et stort arbejde med at få implementeret samtlige forslag. I den forbindelse vil forligspartierne gerne kvittere for den meget store forståelse og det meget store engagement, som ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen har vist i forhold til implementering af strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Fra politisk side ses gerne en inddragelse af relevante interessenter i de forskellige projekter såvel medarbejdere som borgere og brugere og partierne ser frem til, at dette vil få endnu større fokus i fremtiden. Der afsættes 166 mio. kr. i 2012 til nye anlægsinvesteringer. Medtages anlægsudgifter til færge og færgelejer samt projekter overført fra 2011 forventes et samlet investeringsniveau på 206,6 mio. kr., hvilket ligger markant over tidligere års niveau. En del af udgifterne finansieres via låneopta- 4

5 gelse, idet der optages nye lån for netto 63 mio. kr. Samtidig hæves målsætningen om en maksimal langfristet gæld fra 400 til 500 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune hører dog fortsat til de kommuner, som har den absolut laveste langfristede gæld pr. indbygger. Det omfattende investeringsniveau forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen og det lokale erhvervsliv i en tid præget af stor finansiel usikkerhed. Samtidig understøtter anlægsinvesteringerne en mere effektiv opgavevaretagelse tillige med kommunens udviklingsstrategi, som skal sikre fastholdelse af nuværende og tiltrækning af nye borgere til kommunen. Der er ingen tvivl om, at rammerne for kommunernes økonomi de kommende år vil være præget af en restriktiv finanspolitik. Således vil udsigten til en lav vækst og produktivitet i den private sektor koblet med et stigende demografisk udgiftspres sætte den offentlige sektor under pres. Et pres som ikke bliver mindre af de stadigt stigende forventninger blandt borgerne til den kommunale service. Det er derfor afgørende, at der arbejdes videre med klart definerede og langsigtede mål. Det gælder både i forhold til en fortsat stram økonomistyring. Men også i forhold til en videreudvikling af de kommunale ydelser og måden hvorpå arbejdet tilrettelægges. Kravet om forandringer vil således også fremover være et naturligt vilkår. I det følgende beskrives resultatet af dette års budgetaftale mere udførligt. Omstilling, effektivisering og innovation Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation skal over fire år frigøre 150 mio. kr. til en styrkelse af kommunens investeringsniveau og likviditet. Herudover skal de frigjorte midler understøtte kommunens udviklingsstrategi samt finansiere merudgifter inden for udvalgte områder. Ved budget 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen omstillinger og effektiviseringer for 31 mio. kr. i 2011, som vokser til 86 mio. kr. i Med denne aftale er der aftalt yderligere omstillinger og effektiviseringer for i alt 24 mio. kr. i 2012, som vokser til 45 mio. kr. i Oversigt over godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation ved budget 2012 fordelt på indsatsområder. Opstarts- og implementeringsudgifter afholdes inden for direktionens udviklingspulje. I alt udgør de godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation ved budget 2011 og budget 2012 ca. 130 mio. kr. I 2013 og 2014 skal der gennemføres omstillinger og effektiviseringer for yderligere 20 mio. kr. Tiden fremover vil vise, om der er behov for yderligere tiltag. Der skal i 2012 foretages en løbende opfølgning på de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation. Formålet er at sikre en sammenhæng mellem den faktisk opnåede effektivisering og 5

6 den budgetterede effektivisering, herunder konsekvenserne for borgerne ved gennemførelsen af de enkelte forslag. Bilag A indeholder en oversigt over de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation. For hovedparten af forslagene gælder, at de ikke vil påvirke det kommunale serviceniveau. I det følgende beskrives udvalgte forslag til omstilling, effektivisering og innovation mere udførligt. Herunder forslag vedrørende flere gode arbejdsdage og effektive indkøb, som blev vedtaget ved budget 2011, men som skal frigøre yderligere besparelser i Reduceret mulighed for personlig betjening i Borgerservice Parterne er enige om, at reducere åbningstiden i Borgerservice i Faaborg og Ringe, svarende til en besparelse på kr. Besparelsen udmøntes ved en reduktion af åbningstiden fra 24 til 19 timer om ugen, og ikke som oprindeligt foreslået fra 24 til 14 timer. Samtidig skal Borgerservice have åbent flere dage om ugen end de to dage, som der var lagt op til i det oprindelige forslag. Chefen for Borgerservice udarbejder et konkret forslag til nye åbningstider til godkendelse i Økonomiudvalget i november Der skal fortsat arbejdes målrettet på indførelse af nye digitale selvbetjeningsløsninger og en øget brug af selvbetjening. Vejledende timetal for elever på mellemtrin Kommunalbestyrelsen har gennem flere år arbejdet på at genindføre vejledende timetal i undervisningen. Med virkning fra skoleåret 2011/12 blev der aftalt en forhøjelse fra minimum til vejledende timetal for elever i indskolingen, dvs. elever på årgang. Udvidelsen blev finansieret ved en ændring af skolestrukturen. På baggrund af sidste års strukturændringer er det i år muligt at hæve timetallet for elever på mellemtrinnet, dvs. elever på årgang, fra minimum til vejledende timetal. Beslutningen understøtter dermed kommunens udviklingsstrategi, der har børn, unge og uddannelse som et vigtigt indsatsområde. Beslutningen skal samtidig bidrage til, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Forskellige undersøgelser viser, at selv små stigninger i timetallet sætter sig positive spor i elevernes faglige udbytte. Flere timer giver samtidig mulighed for, at skolerne i højere grad kan undervisningsdifferentiere og dermed give større mulighed for faglig fordybelse. Flere timer i skolen betyder desuden, at der er bedre muligheder for at arbejde med trivsel og inklusion. Partierne er enige om, at forhøjelsen fra minimum til vejledende timetal gøres permanent. Som følge heraf vil det vejledende timetal i indskolingen og på mellemtrinene ikke indgå som et muligt besparelsesforslag i den resterende del af valgperioden. Det bemærkes, at vejledende timetal på mellemtrinet gennemføres under forudsætning af, at der kan opnås enighed med Danmarks Lærerforening om en reduktion af lærernes tid til pauser. Der skal desuden ske en tilpasning af skolebussernes køreplan, så elevernes ventetid begrænses mest muligt. Reduktion af udgifter til kørselsgodtgørelse Der er aftalt en årlig reduktion af udgifter til kørselsgodtgørelse på kr., svarende til 6,8 pct. af de samlede udgifter til kørselsgodtgørelse i Besparelsen udmøntes ved en kombination af flere indsatser: Kørsel til lav takst i forbindelse med kurser, konferencer og videregående uddannelse 6

7 Indkøb og anvendelse af kommunale biler Brug af nyt indberetningssystem for kørselsbefordring, som sikrer korrekt indberetning og fratræk for afstand mellem bopæl og arbejdsplads Øget samkørsel Det har ikke været muligt at opgøre hvor stor en andel af de udbetalte kørselsgodtgørelser, der i dag udbetales i forbindelse med kurser, konferencer og videregående uddannelser, eftersom disse oplysninger ikke registreres. Dertil kommer, at en del af besparelsen skal udmøntes ved en ændret adfærd, herunder øget brug af samkørsel. Der skal derfor ske en opfølgning på udgiftsudviklingen allerede efter 1. halvår 2012, hvor der dels tages stilling til den samlede besparelse, dels tages stilling til besparelsen inden for det enkelte delområde af den kommunale virksomhed. Herefter kan der om nødvendigt ske en omfordeling fra og med 2. halvår Ny dagtilbudsstruktur Kommunalbestyrelsen igangsatte ved genåbning af budget 2010 strukturtilpasninger på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolestrukturen faldt på plads i december 2010, og umiddelbart efter begyndte en proces vedrørende en ny dagtilbudsstruktur. Processen har været præget af en høj grad af dialog med lokale interessenter gennem borgermøde, nedsættelse af følgegrupper mv. Børne- og Undervisningsudvalget har fulgt dialogprocessen på dagtilbudsområdet tæt. Med inspiration fra de mange gode input fra borgere og medarbejdere arbejdes der nu med forslag til strukturtilpasninger inden for bl.a. følgende områder: Etablering af større organisatoriske enheder via sammenlægning af institutioner, områdeledelse og landsbyordninger Ændring af ledelsesstrukturen og ledelsesprofilerne som følge af de nye institutionstyper Tidligere overgang til børnehave Pilotprojekter vedrørende tidligere overgang til SFO. Målet med tilpasningerne er bl.a. at sikre en faglig, ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed og skabe det ledelsesmæssige fundament for en fortsat udvikling af dagtilbudsområdet. Der skal samtidig tages højde for den aktuelle kapacitetssituation i bl.a. Ringe, som er opstået på baggrund af den ændrede skolestruktur, nye arbejdsmiljøvurderinger mv. De konkrete forslag til strukturtilpasninger bliver sendt i høring den 14. oktober. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om den fremadrettede dagtilbudsstruktur den 13. december Fagsekretariatet Dagtilbud Børn skal desuden udarbejde et samlet overblik over det forventede behov for den fremtidige institutionskapacitet for hele kommunen. Materialet forventes at være klar i 1. kvartal 2012 med henblik på forberedelserne til budget Partierne er opmærksomme på den aktuelle pasningssituation. Der er enighed om, at Børne- og Undervisningsudvalget gennemgår de aktuelle retningslinier for optagelse i dagtilbud med henblik på, at det aktuelle pasningsbehov imødekommes bedst muligt. Der afsættes samtidig en pulje i 2012 på kr. til dækning af eventuelle merudgifter i perioden 1/1 31/ til imødekommelse af akutte indsatser inden for området - indtil den nye struktur er faldet på plads. 7

8 Teknisk serviceenhed/facility management Der igangsættes en proces med henblik på at planlægge en effektivisering af den indvendige og udvendige bygningsvedligeholdelse samt pedel-/servicefunktioner på de enkelte institutioner igennem en centralisering og professionalisering af opgaveløsningen. Målet er at effektivisere for 1,9 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i efterfølgende år. Inden sommerferien 2012 udarbejdes et konkret forslag til etablering af en teknisk serviceenhed eller facility management afdeling. Enheden skal indeholde de funktioner, ressourcer og opgaver, som supplerer og understøtter kerneydelserne. Eksempelvis rengøring, kantine, vedligeholdelse og teknisk support til ejendomme, nybygninger, parkeringspladser m.v. Dermed kan de enkelte skole- og institutionsledere m.fl. i højere grad koncentrere sig om den primære drift. Eftersom forslaget først skal implementeres fra og med 2013, bliver der tid til en grundig analyse- og implementeringsfase. Den nye organisering omfatter ikke rengøring på ældreområdet på grund af den aktuelle lovgivning på fritvalgsområdet. Effektive indkøb Ved budget 2011 blev det besluttet, at kontiene for køb af varer og tjenesteydelser skulle reduceres med 5 mio. kr., 11 mio. kr., 12 mio. kr. og 16 mio. kr. i årene som følge af flere effektive indkøb. For 2011 blev besparelsen fordelt på aftaleområder i forhold til det forventede besparelsespotentiale på konkrete områder, jf. den godkendte udbudsplan fra FællesIndkøb Fyn. Fra 2012 til 2014 blev besparelserne placeret i en pulje, som fordeles i takt med, at udbudsplanerne for de konkrete år bliver godkendt. Udbudsplanen for 2012 er endnu ikke godkendt. Flere gode arbejdsdage I 2011 er der gennemført en række HR-relaterede indsatser inden for Børne- og Ungerådgivningen samt Pleje og omsorg. Formålet har været, at opnå flere gode arbejdsdage og nedbringe det samlede sygefravær. Samtidig blev lønbudgetterne på forhånd reduceret med 3 mio. kr. Det kan konstateres, at det samlede sygefravær er faldet fra gennemsnitlig 7,5 pct. i perioden 1/1-31/ til 5,9 pct. i perioden 1/1 31/ inden for de berørte områder. Udviklingen tyder på, at indsatserne har haft den ønskede effekt, og at det dermed er muligt at fastholde det samlede serviceniveau trods et lavere løn-/vikarbudget. Det er imidlertid ikke muligt at få et præcist billede af virkningen ved de gennemførte tiltag, idet en del af effekten kan skyldes eksterne forhold og tilfældigheder. Ved budget 2011 blev der aftalt en yderligere reduktion på 3 mio. kr. i hvert af årene Projektgruppen for flere gode arbejdsdage har valgt Social- og Arbejdsmarked samt Sundhed og Handicap, som de områder, der skal opnå flere gode arbejdsdage og et reduceret sygefravær i Besparelsen udgør netto 2,1 mio. kr., idet en del af besparelsen tilgår andre kommuner, som har borgere anbragt på Faaborg-Midtfyn Kommunes sociale institutioner. Besparelsen for den enkelte aftaleholder er desuden beregnet ved en sammenvejning af lønandel og sygefravær. Det betyder, at institutioner med et stort lønbudget og et højt sygefravær reduceres mest. Den manglende besparelse i 2012 på kr. dækkes ind af direktionens udviklingspulje. Træning frem for hjemmehjælp Der igangsættes et formaliseret samarbejde mellem terapeuter på træningsområdet under sundhed og handicap og hjemmeplejen under Pleje og omsorg omkring genoptræning og vedligehol- 8

9 dende træning af ældre borgere. Hensigten er, at opnå større selvhjulpenhed blandt de ældre via mere træning, flere effektive arbejdsgange og nye arbejdsmetoder. Projektet forventes at frigøre kr. i 2012 voksende til 4 mio. kr. i 2015 inden for hjemmeplejeområdet. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en løbende evaluering af projektet der sikrer, at de nye initiativer omkring genoptræning og vedligeholdende træning af de ældre forløber planmæssigt og har den ønskede effekt. Anlæg, lån og langfristet gæld Der afsættes 162 mio. kr. i 2012 til nye anlægsinvesteringer i Til dette beløb skal tillægges overførsler af projekter fra 2011 til 2012 til en samlet værdi af 23 mio. kr., udgifter til færge- og færgelejer til ruten Faaborg-Lyø-Avernakø på små 18 mio. kr. samt energibesparende foranstaltninger. Til sammen udgør de forventede anlægsinvesteringer godt 202 mio. kr. Der er tale om det højeste investeringsniveau i Faaborg-Midtfyn Kommunes historie. Det omfattende investeringsniveau forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen og det lokale erhvervsliv i en tid præget af stor finansiel usikkerhed. Samtidig er en del af de godkendte anlægsprojekter en forudsætning for de projekter, som er vedtaget under strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Eksempelvis investeringer i energibesparende foranstaltninger eller strukturændringer. Andre projekter understøtter den eksterne del af kommunens udviklingsstrategi. Oversigt over anlægsinvesteringer i For alle fire år forventes et samlet investeringsniveau på 673 mio. kr. Hertil kommer investeringer i jord til privat boligudstykning og erhvervsformål på i alt 32,5 mio. kr. (som er holdt ude af oversigten). Der forventes et årligt provenu ved salg af kommunale ejendomme på 7 mio. kr. de næste fire år. Det forventede provenu skal bl.a. ses i forhold til de bygninger, der bliver ledige som følge af de strukturændringer der gennemføres som en del af strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Anlægsinvesteringerne inden for kvalitetsfondsområderne finansieres i 2012 ved 100 pct. lånefinansiering. Dvs. investeringer inden for områderne dagtilbud, undervisning, ældre og dele af fritidsområdet. Øvrige anlægsinvesteringer lånefinansieres med ca. 20 pct. Til gengæld er den forventede lånefinansiering reduceret med 28 mio. kr. i 2014 og Erfaringerne fra tidligere år viser, at forhold omkring ekstern medfinansiering kan betyde, at nogle anlæg ikke kan gennemføres som planlagt eller inden for det angivne tidsrum. Tilsvarende udfor- 9

10 dringer kan blive aktuelle i Bl.a. som følge af den store anlægsportefølje inden for udviklingsstrategien, som er kendetegnet ved en høj grad af medfinansiering fra fonde og eksterne samarbejdspartnere. Der er enighed om, at der i 2012 skal ske en tæt opfølgning og stram styring af anlægsudgifterne. Der arbejdes aktuelt med udvikling af en ny anlægsdatabase, der skal understøtte en effektiv afrapportering til det politiske og administrative niveau. Der optages nye lån for netto 63 mio. kr. i Dette tal falder til 17 mio. kr. i Samtidig hæves målsætningen om en maksimal langfristet gæld fra 400 til 500 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune hører dog fortsat til de kommuner, som har den absolut laveste langfristede gæld pr. indbygger. Fra og med 2016 forventer Faaborg-Midtfyn Kommune at nedbringe sin langfristede gæld. Bilag B indeholder en samlet oversigt over de enkelte anlæg. I det følgende beskrives udvalgte anlæg mere udførligt. Fritidsområdet Som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi har der de seneste år været investeret massivt i kommunens haller og idræts-/aktivitetscentre. I perioden er der afholdt/disponeret i alt 26 mio. kr., og satsningen fortsætter de kommende år. Der afsættes i 2012 og 2013 i alt 5 mio. kr. til færdiggørelse af større renoveringer af idrætshaller. Der afsættes 17,3 mio. kr. til investeringer i udvikling af hovedidrætscentrene i Faaborg og Ringe. Se desuden bemærkninger under Masterplan Faaborg. Der afsættes endelig en årlig pulje på mellem 2 og 3 mio. kr. til modernisering af lokale aktivitetscentre, herunder ikke mindst idrætsfaciliteterne. Midlerne investeres med et dobbelt sigte. Dels skal investeringerne resultere i en øget lokal aktivitet. Dels skal aktivitetscentrenes drift på sigt blive mere økonomisk bæredygtig. Der er enighed om at følge udviklingen i aktiviteten på de enkelte aktivitetscentre tæt. Hvis strategien om at gøre aktivitetscentrene økonomisk bæredygtige ikke lykkes kan det blive nødvendigt at lukke eller ændre driftsformen på flere centre. Master- og helhedsplaner Der investeres massivt i 2012 og overslagsår i de vedtagne master- og helhedsplaner for kommunens hovedbyer. Formålet er at indfri udviklingsstrategiens mål om en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. Masterplan Faaborg Der afsættes i 2012 de nødvendige midler til at gennemføre Faaborg havnebad inkl. foreningsfaciliteter. Der afsættes 15,6 mio. kr. i 2012 og 2013 til forventet overtagelse og en tiltrængt renovering af det nuværende Heliosteater. Som en del af projektet etableres en moderne biograf, som bl.a. skal understøtte Film Fyn. Der afsættes endvidere 8,1 mio. kr. til renovering af Byskolen, som påbegyndes i Der afsættes i alt 2,6 mio. kr. i 2012 og 2013 til renovering af stranden ved Klinten. Endelig afsættes 15,2 mio. kr. i 2012 og 2013 til udbygning af Faaborg Fritidscenter. Bevillingen forudsætter, at centeret rejser et beløb af minimum samme størrelse for at kunne realisere et samlet projekt, der bl.a. indebærer en sammenbygning af svømme- og sportshallerne med faciliteter til nye aktiviteter. 10

11 Masterplan Ringe Der afsættes 4,1 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 5,2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opfølgning på Masterplan Ringe. Bevillingerne de to første år forventes at gå til udvikling af de stationsnære arealer, hvor Transportministeriet medfinansierer udviklingstiltag med ca. ni mio. kr. Herunder flytning af busstation, ny tunnel mv. Helhedsplan Årslev Der er udarbejdet forslag til ny helhedsplan for Årslev. Planen forventes endelig vedtaget inden årsskiftet. Der afsættes 4 mio. kr. i 2012 og 2013 til fornyelse af Stationsvej. Der afsættes endvidere 18,6 mio. kr. til nye veje syd og øst om Årslev/Sdr. Nærå. Disse veje er en forudsætning for en planlagt boligudbygning mod syd. Projekteringsfasen påbegyndes i 2012, mens selve anlægsfasen koncentreres om årene Endelig afsættes 8,2 mio. kr. fordelt over fire år til øvrig opfølgning på helhedsplanen. Bl.a. med henblik på at styrke det eksisterende bymiljø og til etablering af forbindelseslinier mellem nuværende og fremtidige byområder. Fornyelse af slidlag og vejvedligeholdelse Der har de seneste år været afsat 7,4 mio. kr. pr. år til fornyelse af slidlag og belægninger på kommunale veje. Partierne er enige om, at forhøje bevillingen til 10 mio. kr. pr. år. Der skal samtidig udarbejdes kvalitetsstandarder for vejvedligeholdelse til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er endelig afsat 1,9 mio. kr. i 2012 til beregning og afmærkning af vejbroers bæreevne samt 1,5 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af vejbroer og bygværker. Udbygning og renovering af Nordagerskolen og Sundskolen Ved budget 2011 var der afsat en samlet ramme på 98 mio. kr. i årene til renovering og udbygning af Nordagerskolen og Sundskolen. Investeringen på Nordagerskolen gennemføres i som planlagt. Opgaver med licitation og projektering påbegyndes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og det samlede byggeri forventes at være afsluttet i 1. halvår Den samlede anlægssum for Nordagerskolen er fastsat til 55,9 mio. kr., mens den resterende del af rammen tilgår Sundskolen. Et faldende elevtal på skolerne i Faaborg-området og overvejelser blandt skoleledere og skolebestyrelserne om, hvordan disse udfordringer tackles bedst muligt har betydet, at investeringerne på Sundskolen skubbes til 2014 og Der bliver dermed tid og rum til en grundig og involverende dialog mellem lærere, forældre og skolebestyrelser i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget. Interaktive tavler og læringsredskaber For at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være videnskabende på børne- og uddannelsesområdet afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene og 1 mio. kr. i 2015 til indkøb af interaktive tavler til kommunens skoler. Der afsættes endvidere kr. årligt i perioden til indkøb af digitale læringsredskaber til kommunens børnehaver. 11

12 Målet er, at alle relevante fag- og klasselokaler i 2015 er udstyret med interaktive tavler, og at der i kommunens børnehaver igangsættes forsøg med anvendelse af interaktive læringsredskaber såsom interaktive tavler, interaktive gulve og borde, bærbare PC'ere, Nintendo Wii, barnets digitale bog mv. Såvel de interaktive redskaber som konsollerne rummer en række muligheder for læring og vidensdeling inden for alle læringsområder, f.eks. sprog, samfund og naturvidenskab. Forsøg med barnets digitale bog kan ud fra portefoliekonceptet danne baggrund for overgang til skole, jf. kommunens indsatsområde om overgange og helhed i barnets liv. Til servicering og vedligeholdelse af de digitale tavler afsættes kr. årligt. Der afsættes desuden kr. til understøttelse af it i undervisningen og på dagtilbudsområdet med henblik på afprøvning og undervisning i pædagogiske it-programmer og hardware. De enkelte skoler og daginstitutioner skal herudover understøtte brugen af de nye digitale tavler og læringsredskaber via en målrettet efteruddannelse af personalet inden for rammerne af de eksisterende uddannelsesbudgetter. Tarup-Davinde Der afsættes i alt 5 mio. kr. i til ekstraordinære opkøb af nye arealer i området. Det forventes, at Odense Kommune tilsvarende afsætter 10 mio. kr. til formålet. Det forventes desuden, at store centrale grusgravsområder frigives til andre formål i perioden. Erhvervelse af arealerne har høj prioritet for at realisere den nyligt vedtagne fælles udviklingsplan for området om at skabe et større sammenhængende offentligt rekreativt område. Fodboldbaner Espe Beslutning om at afsætte midler til udbygning af fodboldanlægget i Espe er udsat til budget Det skyldes, at man ønsker en samlet analyse af behov og eventuelle omlægningsmuligheder vedrørende baner i Espe, Hillerslev, Krarup og Herringe. Som en del af analysen skal der desuden ses på Hjemly Fri- og efterskoles behov for en udvidet banekapacitet. Nyt plejecenter i Nr. Lyndelse Der blev tilbage i budget 2010 afsat 1,5 mio. kr. til en forundersøgelse af den fremtidige anvendelse af Plejecenter Humlehaven i Nr. Lyndelse. Der blev samtidig udarbejdet en samlet plejeboliganalyse for Faaborg-Midtfyn Kommune. Plejeboliganalysen havde til formål, at: vurdere om Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede antal plejeboliger lever op til tidssvarende fysisk indretning skabe overblik over den nuværende boligkapacitet, den fremadrettede demografiske udvikling samt den forventede efterspørgsel på plejeboliger fordelt på kommunens geografiske områder frem mod 2022 give forslag til udvikling af den eksisterende plejeboligstruktur Plejeboliganalysen blev færdig i juni 2010 og konklusionerne blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august På baggrund af den gennemførte plejeboliganalyse er det besluttet at nedlægge det nuværende plejecenter Humlehaven, som rummer 27 almene boliger. I stedet opføres et nyt plejecenter efter almenboligloven, som rummer 40 boliger. 12

13 I praksis opføres og administreres byggeriet af en almen boligorganisation. Der afsættes 13 mio. kr. til indfrielse af det gamle lån i det nuværende Humlehaven. Der afsættes yderligere 14,8 mio. kr. til etablering af servicearealer samt 9,2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Den samlede udgift udgør 37 mio. kr. i 2013 og Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå Analyser af den nuværende institutionsstruktur viser, at pasningskapaciteten kun lige akkurat matcher behovet for pladser i de næste par år. Der er derfor for nuværende ikke grundlag for at lukke institutioner. I løbet af de næste 3-4 år forventes det, at børnetallet i den sydlige del af kommunen vil falde, og at børnetallet i den nordlige del vil stige. Det vil medføre et behov for udbygning af pasningskapaciteten i nord. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat midler til udvidelse af kapaciteten i Årslev-området i 2014/2015. Etablering af juniorklubtilbud Der afsættes 5,3 mio. kr. til etablering af juniorklubtilbud i alle områder med klasse skoler og ungdomsklubber i alle byer, som har overbygningsskoler. Hermed sikres alle unge i Faaborg- Midtfyn Kommune et klubtilbud uanset alder og bopæl. Ordningen indebærer en harmonisering og udligning i ressourcetildelingen til klubberne, som primært vil påvirke det høje serviceniveau på Bangsbo. Samtidig reduceres driften med kr. årligt. Konkret erstattes de eksisterende ungdomsklubber i Svanninge, Vester Åby og Korinth af juniorklubber i forbindelse med flytning af overbygningseleverne, mens den eksisterende ungdomsklub i Ringe bliver juniorklub om eftermiddagen og ungdomsklub om aftenen. Ungdomsklubben i Gislev bevares indtil videre på grund af den store søgning til klubben. De eksisterende klubber i Årslev, Nr. Lyndelse og Ferritslev samt Horne bevares ligeledes som i dag. I Faaborg by samles juniorklubberne på Bangsbo. I Espe etableres juniorklub i frivilligt regi i hallen bistået af Ungdomsskolen. De fysiske rammer for de enkelte klubtilbud tager udgangspunkt i bygninger i og omkring nuværende skoler. Den nærmere placering af de enkelte klubtilbud fremgår af bilag D. Der gennemføres en samlet evaluering af det nye juniorklubtilbud ved udgangen af Evalueringen skal bl.a. fokusere på den lokale opbakning til de enkelte ordninger. Ny lystbådehavn En afholdt licitation på lystbådehavnen i 1. halvår 2011 viser, at udgifterne til udbygning af lystbådehavnen i Faaborg væsentligt vil overskride det budgetterede beløb. På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et nyt forslag til en lystbådehavn med pladser, indenfor rammerne af den oprindelige anlægsbevilling. Hvis dette ikke er muligt skal der udarbejdes et alternativt forslag med en hensigtsmæssig placering, som indfrier kravene til en moderne lystbådehavn, som visuelt og arkitektonisk passer ind i det øvrige lystbåde- og havnemiljø og som er økonomisk bæredygtigt. Det skal sandsynliggøres, at byggeriet kan finansieres inden for havnens samlede økonomi. Hvis ovenstående forudsætninger er opfyldt er partierne indstillet på at give den fornødne tillægsbevilling til projektet. Partierne er enige om, at der skal foreligge et konkret beslutningsgrundlag til behandling i Kommunalbestyrelsen i december

14 Lejrskoleprojekt ved Millinge Klint Der er afsat ca. 1,3 mio. kr. til finansiering af en ny lejrskole ved Millinge Klint fra tidligere budgetår. Fonde søges om medfinansiering af projektet. Hvis det ikke lykkes at rejse tilstrækkelige eksterne midler til en ny lejrskole inden den 15. august 2012, må der indenfor den afsatte ramme udarbejdes et mindre ambitiøst projekt for ejendommens anvendelse til friluftsmæssige formål, herunder maritimt rettede aktiviteter. Ny drift Som tidligere nævnt er timetallet for elever i klasse forhøjet til vejledende timetal. Det er endvidere aftalt, at der igangsættes et rygestoptilbud målrettet de unge, hvor fleksibilitet og brug af SMS inddrages, og hvor der tages udgangspunkt i nationale anbefalinger for rygestop til unge udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Endelig udarbejdes en handicapguide i samarbejde med Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA). Bilag C indeholder en oversigt over ny drift. FFV Energi og Miljø A/S Et eventuelt salg af det kommunalt ejede elselskab har været drøftet. Der er enighed om at fastholde det kommunale ejerskab, mod i stedet at trække et udbytte ud af virksomheden, der svarer til forrentningen af en skønnet salgsindtægt. Det betyder, at halvdelen af FFV`s overskud og minimum 5 mio. kr. i de virksomheder der kan generere et udbytte, udbetales til ejeren. Der budgetteres med en årlig indtægt på netto 3 mio. kr. fra og med 2012, idet 40 pct. af overskuddet udbetales til staten. Herfra fratrækkes 1,2 mio. kr. som i forvejen var indregnet i budgettet. Som en del af aftalen er det besluttet, at bestyrelsen skal sammensættes med personer, der er valgt ud fra deres faglige kompetencer, og at kommunen repræsenteres ved ledende medarbejder fra administrationen. Administrationen fremlægger et forslag til en ny sammensætning af bestyrelsen til økonomiudvalget i februar 2012 med ikrafttrædelse pr. 1. januar FFV Energi og Miljø A/S sørger i god tid forinden for de nødvendige vedtægtsændringer. Øvrige indsatser og opmærksomhedspunkter Udbetaling Danmark KL og regeringen har som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller forskudsvist udbetalt børnebidrag. Sagsbehandlingen samles i fem centre (Udbetaling Danmark), som drives af ATP. Baggrunden er, at det forventes at skabe en effektiviseringsgevinst på ca. 300 mio. kr. om året. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør knap 3 mio. kr. Selve gennemførelsen er nu skubbet så langt frem i 2012, at der først skal budgetteres med konsekvenser af overflytningen fra og med Der er fortsat stor usikkerhed om den endelige effekt, herunder konsekvenserne for kommunens tab af likviditet ved overflytningen. Snerydningspulje 14

15 Der er i budget 2012 taget højde for, at der etableres en snerydningspulje. Det skal ses ud fra et ønske om at udjævne økonomiske udsving som følge af milde og hårde vintre. Puljen skal således "hvile i sig selv". Puljen skal samtidig dække det nuværende underskud over en årrække, ligesom der skal opbygges en buffer til imødegåelse af de dyrere vintre, der vil komme. Med baggrund i en gennemsnitsberegning af de kendte regnskabstal for samt forventet regnskab 2011, og hvor det billigste og dyreste år er udeladt, er budgettet forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt. Det er samtidig aftalt, at puljen skal starte op med en saldo på mellem 0 og -10,2 mio. kr. Der tages endelig stilling til snerydningspuljens saldo ved behandling af overførslerne fra 2011 til Demografi Indbyggertallet er faldet fra indbyggere siden til pr , svarende til et fald på 0,8 pct. Ud fra den udarbejdede befolkningsprognose for forventes et yderligere fald frem mod 2013/2014. En opgørelse over til- og fraflytninger viser samtidig, at Faaborg- Midtfyn Kommune ikke har fået den nettotilgang fra Odense Kommune, som har været tilfældet de foregående år. Der er tale om en negativ befolkningsudvikling, som kendetegner et stort antal omegnskommuner til de store byer. Dog har Faaborg-Midtfyn i det forgangne år oplevet en negativ nettotilflytning til Assens, Nyborg, Bogense og Middelfart. Der nedsættes en Task Force under fagsekretariatet Plan og Kultur med repræsentanter fra relevante fagsekretariater og stabe. Gruppen skal analysere udviklingen i flyttemønstre og befolkningssammensætning i Faaborg-Midtfyn Kommune og sammenligningskommuner. På baggrund af analysen fremsættes konkrete anvisninger til, hvordan udviklingen kan vendes. Dels inden for rammerne af den nuværende udviklingsstrategi og de vedtagne masterplaner for Faaborg, Ringe og Årslev/Sdr. Nærå. Dels ved at komme med nye og innovative forslag, der kan fremme de unikke muligheder, der følger af det forestående sygehusbyggeri i Odense SØ. Opfølgning på ny skolestruktur mv. Ved gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtaget ved budget 2011 var der indregnet en årlig driftsbesparelse på 11,3 mio. kr. i 2012 og frem. Der var imidlertid ikke afsat midler til afledt drift på Toftegårdsskolen, Tingagerskolen og Pontoppidanskolen i forbindelse med de planlagte udvidelser. Den faktiske besparelse ved den gennemførte skolestrukturændring er nu opgjort til 13,7 mio. kr. Bl.a. fordi udgifter til befordring kunne afholdes inden for det eksisterende kørselsbudget til Fynbus. Ud af det ekstra overskud på 2,4 mio. kr. afsættes kr. til afledt drift til de tre skoler nævnt ovenfor. Der afsættes yderligere netto kr. til mellemkommunale betalinger samt til fri- og efterskoleelever på baggrund af nye opgørelser. Det resterende beløb på 1,6 mio. kr. puljes til brug for befordringsudgifterne til overbygningselever fra Horne, Svanninge og Brahetrolleborg skoler (dog kun kr. i 2012). Den endelige udgift til FynBus forventes at foreligge medio 2012 og vil kun slå igennem med 5/12-deles virkning i Stram økonomistyring Der skal i 2012 arbejdes videre med en stram visitationspraksis inden for de aktivitetsbestemte rammestyrede områder, ligesom overførselsindkomstområdet skal følges tæt. Bl.a. set i lyset af den aktuelle udvikling i beskæftigelsen og på sygedagpengeområdet. Der skal desuden arbejdes med en videreudvikling af det nuværende handleplanskoncept, de nuværende budgettildelingsmodeller og de nuværende afrapporteringssystemer, ligesom der fortsat skal fokuseres på en offensiv styringskultur, hvor kommunens økonomistyring prioriteres højt og hvor de ansattes faglighed suppleres med økonomiske kompetencer. 15

16 Der skal holdes fast i princippet om anvisning af kompenserende besparelser i forbindelse med tillægsbevillinger. Et princip, som har vist sig som et yderst effektivt værktøj de seneste tre år. Endelig skal det præciseres, at aftaleholdernes nuværende overførselsadgang på -4 pct. mellem årene fastholdes. Der vil fortsat ske en tæt opfølgning på aftaleområdernes eventuelle budgetafvigelser. Revision af strategien for omstilling, effektivisering og innovation Som nævnt indledningsvis forventes de kommende år at byde på fortsat store økonomiske udfordringer. Samtidig viser erfaringerne, at forfølgelsen af en langsigtet strategi er afgørende for en bæredygtig udvikling. Den nuværende strategi for omstilling, effektivisering og innovation blev vedtaget for ca. 1½ år siden. Der skal derfor ske en revision af strategien primo 2012, som kan danne udgangspunkt for det videre forløb frem mod budget Som en vigtig del af dette arbejde skal der arbejdes målrettet med velfærdsinnovation. Formålet er at skabe merværdi for kommunens borgere for færre ressourcer. Dialog, ledelse, samarbejde, aktiv borgerinddragelse, frivillighed og tidlig indsats skal i den forbindelse indgå som gennemgående ledetråde og skabe det nødvendige afsæt for en ny udvikling. Arbejdet med den nye strategi forankres i direktionen. Afvigelser i forhold til aftalen Det bemærkes, at de anførte totaler i hovedoversigten af 21/ vil kunne ændres en smule i takt med, at de godkendte besparelser og effektiviseringer mv. udmøntes endeligt. Tilsvarende vil udmøntningen af de afsatte pris- og lønreserver samt beløbsafrunding kunne afstedkomme mindre afvigelser. Der gøres endelig opmærksom på, at det ikke har været muligt at få opgjort Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til staten for elever i fri- og efterskoler for skoleåret 2011/2012. Eventuelle ændringer vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen for 1. kvartal

17 Bilag A Oversigt over vedtagne forslag til omstilling, effektivisering og innovation Indsatsområde Emne Afbureaukratisering Øget brug af selvbetjening Afbureaukratisering Adm.aftale for pensionistboliger Stenager/Engvej Afbureaukratisering Journal- og dokumenthåndteringssystemer Afbureaukratisering Lån-selv bibliotek, Årslev Afbureaukratisering Reduktion af lærernes tid til pauser Afbureaukratisering Driftsoptimering af arbejdsmetoder Afbureaukratisering Generel driftsoptimering og effektivisering Afbureaukratisering CRS-aftale, 10 pct. takstreduktion Afbureaukratisering Udmøntning af overhead vedr. Intern drift (Park og Vej) Afbureaukratisering Effektiviseringsgevinst - BUR ABT Anvendt Borgernær Teknologi Digitalisering Elektronisk post til borgerne Digitalisering Automatisering af rekruttering og ansættelse Digitalisering Automatisering af systemadministration Digitalisering Digitalisering af ferie- og fraværsindberetning Digitalisering Digitalisering af Hjælpemiddeldepotet Digitalisering Digitalisering af kørselsafregning Digitalisering Elektronisk registrering af pers. hjælpere og ledsagere Energioptimering Installation af energiovervågningsprogram Energioptimering Gadebelysning Energioptimering Stibelysning - udskiftning af lyskilder Strukturtilpasning Samling af aktive forløb Strukturtilpasning Central organisering af bygningsvedligehold Strukturtilpasning Reduktion af kørselsgodtgørelser Strukturtilpasning Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler Strukturtilpasning Proces vedr. ny dagtilbudsstruktur Strukturtilpasning Øget brugerbetaling i musikskolen Strukturtilpasning Specialrådgivningen for småbørn Strukturtilpasning Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift Strukturtilpasning 55 landsbyordning (godkendt i KB den 8/3/2011) Strukturtilpasning Klubområdet Strukturtilpasning Træning frem for hjemmehjælp Strukturtilpasning Billigere tilbud på det specialiserede socialområde Udbud og konkurrence Udbud og konkurrenceudsættelse Udbud og konkurrence Ekstra besparelse på grund af udbud af idrætsanlæg Udbud og konkurrence Udbud af vandløbsvedligeholdelse Udbud og konkurrence Udbud af løn- og økonomisystem I alt

18 Bilag B Oversigt over periodiserede anlæg Område Projektnavn Dagtilbud - Børn Parkeringskapacitet ved Regnbuen Dagtilbud - Børn Justeringer af anlæg i fm. ny daginstitutionsstruktur Dagtilbud - Børn Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå Undervisning Klubstruktur - lovliggørelse af lokaler Administration Renovering af P-pladser på Guldhøj/adm. i Ryslinge Administration Renovering af rådhuset og øvrige adm.bygninger Administration Intern Kabling på institutioner Administration Teknologisikring Beskæftigelse Anlægsskema 1 - Job & Aktiv Handicap Palleshave budget Plan og kultur Renovering og udbygning af strandområdet Klinten Plan og kultur Veterantogsdrift på Faaborg-Korinth Plan og kultur Renovering af kommunale klubhuse Plan og kultur Modernisering af Faaborg Fritidscenter Plan og kultur Modernisering af lokale aktivitetscentre Plan og kultur Modernisering af Midtfyns Fritidscenter Plan og kultur Renovering af idrætshaller Plan og kultur Byforskønnelse af landsbyer Plan og kultur Helhedsplan Årslev Plan og kultur Masterplan Faaborg - Havnebad Plan og kultur Masterplan Faaborg - Helios (ekskl. bibliotek) Plan og kultur Masterplan Ringe Plan og kultur Modernisering af Byskolen - Fase Plan og kultur Ny terrasse på Skullerodsholm Plan og kultur Digitalisering af biografer Plan og kultur Opfølgende aktiviteter på kulturstrategi Plan og kultur Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg-Midtfynafdelingen Plan og kultur Cykelsti langs Nyborgvej i Ferritslev Plan og kultur Dobbeltrettet cykelsti langs Svendborgbanen, Ringe Pleje og omsorg Optimering produktionsapparat kølemadskøkken Pleje og omsorg Optimering produktionsapparat plejehjemskøkkener Pleje og omsorg PDA'er i hjemmeplejen Pleje og omsorg Renovering af fem plejehjemskøkkener på Tingager Pleje og omsorg Nyt plejehjem - Humlehaven Pleje og omsorg Udskiftning af biler i sygeplejen og hjemmeplejen Sundhed Udskiftning af biler Træning og rehabilitering Sundhed Central klinik Ringe tandpleje med fire klinikker Teknik Energibesparende foranstaltninger Teknik Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Teknik Renovering af trappe Stationsvej 2, Ringe Teknik Udskiftning af stråtag Kirkepladsen 6, Ringe Teknik Anlæg af nye cykelstier Teknik Fornyelse af Stationsvej i Årslev Teknik Pulje til oprensning efter olieforurening

19 Område Projektnavn Teknik Maskinanskaffelser - Vejområdet Teknik Anskaffelser - Vintertjeneste Teknik Asfaltering af del af Baunebjerg Teknik Fornyelse af slidlag/belægninger, kommunale veje Teknik Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Årslev/Sdr. Nærå Teknik Ny vej Torpegårdsvej - Ibjergvej, Sdr. Nærå Teknik Opfølgning af Trafiksikkerhedsplan Teknik Rundkørsel i krydset Rolighedsvej/Søvej, Ringe Teknik Vejbelysning, krav om afregning efter elmåler Teknik Odensevej 46, nyt tag Teknik Anlæg af cykelsti, Hestehavevej, Ringe Teknik Tarup-Davinde - opfølgning på struktur/helhedsplan Teknik Klima og energi Teknik Pulje til tagrenoveringer Teknik Beregning og afmærkning af vejbroers bæreevne Teknik Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker Teknik Stibelysning Undervisning Anvendelse af IT i undervisningen Undervisning Fortsat renovering, Tingagerskolen - Fase 2 & Undervisning Ramme til udbygning af skoler ifm. strukturændring Undervisning Renovering/udbygning af Sundskolen Undervisning Renovering/udbygning af Nordagerskolen Undervisning Tre Ege Skolen (Ryslinge afd.) - træskur Undervisning Interaktive tavler i Undervisningen mm Undervisning Personalerum - Toftegårdsskolen Tværfagligt Velfærdsteknologi i Faaborg-Midtfyn Kommune I alt

Budget 2015. Samt overslagsår 2016-2018

Budget 2015. Samt overslagsår 2016-2018 Budget 2015 Samt overslagsår 2016-2018 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2015-2018 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 19 4. Budgetbemærkninger Direktion... Side

Læs mere

Med kerneopgaver i fokus

Med kerneopgaver i fokus Budgetaftale 2016-19 Med kerneopgaver i fokus Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag indgået forlig om budgettet for 2016-19. Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen, som dermed har

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budgetaftale 2014-17

Budgetaftale 2014-17 Ringe, den 21. september 2013 Budgetaftale 2014-17 Med særlig fokus på investeringer i skoler, daginstitutioner og trafiksikkerhed Indledning Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2013

Læs mere

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Regnskab & Kapitel 1 årsberetning Kapitel 2 2013 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat, befolkningsudviklingen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Regnskab & Kapitel 1 årsberetning Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse

Budget 2015-18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2015-18. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2014

Regnskab & årsberetning 2014 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Regnskab & årsberetning 2014 Borgmesterens forord Årsberetningen er en anledning til at gøre status på året der gik. Ikke bare på den økonomiske

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2008

Regnskab & årsberetning 2008 Regnskab & årsberetning 2008 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Kommunens årsberetning 7 Den kommunale organisation 7 Driftsåret 8 Anlæg 10

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere