Budget Samt overslagsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012. Samt overslagsår 2012-2015"

Transkript

1 Budget 2012 Samt overslagsår

2 Indholdsfortegnelse 1. Budget i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side Budgetbemærkninger Social og arbejdsmarked...side Budgetbemærkninger Børn - Dagtilbud...Side Budgetbemærkninger Børn - Undervisning...Side Budgetbemærkninger Børn og Unge Rådgivning...Side Budgetbemærkninger Plan og Kultur...Side Budgetbemærkninger Teknik...Side Budgetbemærkninger Borgerservice...Side Budgetbemærkninger Sundhed og Handicap...Side Budgetbemærkninger Fællesudgifter og administration...side Budgetbemærkninger Renter, finansiering mv. og...side 188 balanceforskydninger 15. Bevillingsoversigt...Side Hovedoversigt...Side Sammendrag af budget...side Tværgående artsoversigt...side Investeringsoversigt...Side Projektskemaer for anlæg...side Oversigt over anlægsprojekter overført fra budget Side Takstoversigt...Side 430

3 Budget i hovedtal Hele kr. Budget Budgetoverslagsår (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) Finansiering Skatter Tilskud og udligning (inkl. særtilskud) Finansiering i alt Driftsudgifter på fagområder Pleje og omsorg Social- og arbejdsmarked Børn - Dagtilbud Børn - Undervisning Børn og Ungerådgivning Teknik - Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion IT HR Økonomi Fællessekretariatet Center for opholdssteder, botilbud mv Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigninger Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter - netto Anlægsprojekter overført fra Godkendte anlægsprojekter ekskl. Jordpulje Anlægsudgifter i alt Jordpuljen Anlægsudgifter - netto Renter på lån Afdrag på lån Låneoptagelse Kasseforbrug/-forøgelse Jordpulje i alt Finansforskydninger m.v. Låneoptagelse til ny færge Låneoptagelse til anlæg på kvalitetsfondsområdet Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Øvrige balanceforskydninger Overvørsel af uforbrugte anlægsmidler fra Pulje til driftsoverførsler Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen Finansforskydninger m.v. i alt RESULTAT i alt Forventet likvid beholdning Forventet langfristet gæld

4 Den 21. september 2011 Budgetaftale Resultat i hovedtræk Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2011 indgået en budgetaftale for Der er tale om et bredt forlig som rækker fire år frem og som samtlige partier står bag. Budgetaftalen bygger på Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation fra maj 2010 og økonomiaftalen af 4. juni 2011 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Det samlede resultat viser et overskud i 2012 på 22 mio. kr. For hele budgetperioden fås et samlet overskud på 37 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det betyder, at kommunens langsigtede målsætning om en likvid ultimo beholdning på 75 mio. kr. vil blive indfriet i 2014 som planlagt. På finansieringssiden er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Der er i 2012 indregnet 10 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Der er ikke budgetteret med en reduktion af det kommunale bloktilskud som følge af en eventuel skattestigning for kommunerne under ét. Parterne er enige om, at en eventuel skattesanktion finansieres af kommunekassen i 2012, mens finansieringen i efterfølgende år vil blive tillagt det resterende mål for omstilling, effektivisering og innovation. På driftssiden er der taget udgangspunkt i realistiske budgetter baseret på dispositionsregnskaber og pris gange mængde forudsætninger. Der er desuden taget højde for den forventede demografiske udvikling inden for de store serviceområder dagtilbud, undervisning samt pleje og omsorg. Det har været nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til en række udvalgte områder blandt andet den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, førtidspensioner og til modtagere af personlig pleje og omsorg. Merudgifterne finansieres via omstillinger og effektiviseringer bredt i organisationen. Det er med sidste års og dette års budgetaftale lykkedes at vedtage forslag til omstillinger og effektiviseringer for i alt 130 mio. kr. på kun to år. Det svarer til 87 pct. af det oprindelige mål på 150 mio. kr. i Der venter nu et stort arbejde med at få implementeret samtlige forslag. I den forbindelse vil forligspartierne gerne kvittere for den meget store forståelse og det meget store engagement, som ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen har vist i forhold til implementering af strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Fra politisk side ses gerne en inddragelse af relevante interessenter i de forskellige projekter såvel medarbejdere som borgere og brugere og partierne ser frem til, at dette vil få endnu større fokus i fremtiden. Der afsættes 166 mio. kr. i 2012 til nye anlægsinvesteringer. Medtages anlægsudgifter til færge og færgelejer samt projekter overført fra 2011 forventes et samlet investeringsniveau på 206,6 mio. kr., hvilket ligger markant over tidligere års niveau. En del af udgifterne finansieres via låneopta- 4

5 gelse, idet der optages nye lån for netto 63 mio. kr. Samtidig hæves målsætningen om en maksimal langfristet gæld fra 400 til 500 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune hører dog fortsat til de kommuner, som har den absolut laveste langfristede gæld pr. indbygger. Det omfattende investeringsniveau forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen og det lokale erhvervsliv i en tid præget af stor finansiel usikkerhed. Samtidig understøtter anlægsinvesteringerne en mere effektiv opgavevaretagelse tillige med kommunens udviklingsstrategi, som skal sikre fastholdelse af nuværende og tiltrækning af nye borgere til kommunen. Der er ingen tvivl om, at rammerne for kommunernes økonomi de kommende år vil være præget af en restriktiv finanspolitik. Således vil udsigten til en lav vækst og produktivitet i den private sektor koblet med et stigende demografisk udgiftspres sætte den offentlige sektor under pres. Et pres som ikke bliver mindre af de stadigt stigende forventninger blandt borgerne til den kommunale service. Det er derfor afgørende, at der arbejdes videre med klart definerede og langsigtede mål. Det gælder både i forhold til en fortsat stram økonomistyring. Men også i forhold til en videreudvikling af de kommunale ydelser og måden hvorpå arbejdet tilrettelægges. Kravet om forandringer vil således også fremover være et naturligt vilkår. I det følgende beskrives resultatet af dette års budgetaftale mere udførligt. Omstilling, effektivisering og innovation Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation skal over fire år frigøre 150 mio. kr. til en styrkelse af kommunens investeringsniveau og likviditet. Herudover skal de frigjorte midler understøtte kommunens udviklingsstrategi samt finansiere merudgifter inden for udvalgte områder. Ved budget 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen omstillinger og effektiviseringer for 31 mio. kr. i 2011, som vokser til 86 mio. kr. i Med denne aftale er der aftalt yderligere omstillinger og effektiviseringer for i alt 24 mio. kr. i 2012, som vokser til 45 mio. kr. i Oversigt over godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation ved budget 2012 fordelt på indsatsområder. Opstarts- og implementeringsudgifter afholdes inden for direktionens udviklingspulje. I alt udgør de godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation ved budget 2011 og budget 2012 ca. 130 mio. kr. I 2013 og 2014 skal der gennemføres omstillinger og effektiviseringer for yderligere 20 mio. kr. Tiden fremover vil vise, om der er behov for yderligere tiltag. Der skal i 2012 foretages en løbende opfølgning på de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation. Formålet er at sikre en sammenhæng mellem den faktisk opnåede effektivisering og 5

6 den budgetterede effektivisering, herunder konsekvenserne for borgerne ved gennemførelsen af de enkelte forslag. Bilag A indeholder en oversigt over de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation. For hovedparten af forslagene gælder, at de ikke vil påvirke det kommunale serviceniveau. I det følgende beskrives udvalgte forslag til omstilling, effektivisering og innovation mere udførligt. Herunder forslag vedrørende flere gode arbejdsdage og effektive indkøb, som blev vedtaget ved budget 2011, men som skal frigøre yderligere besparelser i Reduceret mulighed for personlig betjening i Borgerservice Parterne er enige om, at reducere åbningstiden i Borgerservice i Faaborg og Ringe, svarende til en besparelse på kr. Besparelsen udmøntes ved en reduktion af åbningstiden fra 24 til 19 timer om ugen, og ikke som oprindeligt foreslået fra 24 til 14 timer. Samtidig skal Borgerservice have åbent flere dage om ugen end de to dage, som der var lagt op til i det oprindelige forslag. Chefen for Borgerservice udarbejder et konkret forslag til nye åbningstider til godkendelse i Økonomiudvalget i november Der skal fortsat arbejdes målrettet på indførelse af nye digitale selvbetjeningsløsninger og en øget brug af selvbetjening. Vejledende timetal for elever på mellemtrin Kommunalbestyrelsen har gennem flere år arbejdet på at genindføre vejledende timetal i undervisningen. Med virkning fra skoleåret 2011/12 blev der aftalt en forhøjelse fra minimum til vejledende timetal for elever i indskolingen, dvs. elever på årgang. Udvidelsen blev finansieret ved en ændring af skolestrukturen. På baggrund af sidste års strukturændringer er det i år muligt at hæve timetallet for elever på mellemtrinnet, dvs. elever på årgang, fra minimum til vejledende timetal. Beslutningen understøtter dermed kommunens udviklingsstrategi, der har børn, unge og uddannelse som et vigtigt indsatsområde. Beslutningen skal samtidig bidrage til, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Forskellige undersøgelser viser, at selv små stigninger i timetallet sætter sig positive spor i elevernes faglige udbytte. Flere timer giver samtidig mulighed for, at skolerne i højere grad kan undervisningsdifferentiere og dermed give større mulighed for faglig fordybelse. Flere timer i skolen betyder desuden, at der er bedre muligheder for at arbejde med trivsel og inklusion. Partierne er enige om, at forhøjelsen fra minimum til vejledende timetal gøres permanent. Som følge heraf vil det vejledende timetal i indskolingen og på mellemtrinene ikke indgå som et muligt besparelsesforslag i den resterende del af valgperioden. Det bemærkes, at vejledende timetal på mellemtrinet gennemføres under forudsætning af, at der kan opnås enighed med Danmarks Lærerforening om en reduktion af lærernes tid til pauser. Der skal desuden ske en tilpasning af skolebussernes køreplan, så elevernes ventetid begrænses mest muligt. Reduktion af udgifter til kørselsgodtgørelse Der er aftalt en årlig reduktion af udgifter til kørselsgodtgørelse på kr., svarende til 6,8 pct. af de samlede udgifter til kørselsgodtgørelse i Besparelsen udmøntes ved en kombination af flere indsatser: Kørsel til lav takst i forbindelse med kurser, konferencer og videregående uddannelse 6

7 Indkøb og anvendelse af kommunale biler Brug af nyt indberetningssystem for kørselsbefordring, som sikrer korrekt indberetning og fratræk for afstand mellem bopæl og arbejdsplads Øget samkørsel Det har ikke været muligt at opgøre hvor stor en andel af de udbetalte kørselsgodtgørelser, der i dag udbetales i forbindelse med kurser, konferencer og videregående uddannelser, eftersom disse oplysninger ikke registreres. Dertil kommer, at en del af besparelsen skal udmøntes ved en ændret adfærd, herunder øget brug af samkørsel. Der skal derfor ske en opfølgning på udgiftsudviklingen allerede efter 1. halvår 2012, hvor der dels tages stilling til den samlede besparelse, dels tages stilling til besparelsen inden for det enkelte delområde af den kommunale virksomhed. Herefter kan der om nødvendigt ske en omfordeling fra og med 2. halvår Ny dagtilbudsstruktur Kommunalbestyrelsen igangsatte ved genåbning af budget 2010 strukturtilpasninger på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolestrukturen faldt på plads i december 2010, og umiddelbart efter begyndte en proces vedrørende en ny dagtilbudsstruktur. Processen har været præget af en høj grad af dialog med lokale interessenter gennem borgermøde, nedsættelse af følgegrupper mv. Børne- og Undervisningsudvalget har fulgt dialogprocessen på dagtilbudsområdet tæt. Med inspiration fra de mange gode input fra borgere og medarbejdere arbejdes der nu med forslag til strukturtilpasninger inden for bl.a. følgende områder: Etablering af større organisatoriske enheder via sammenlægning af institutioner, områdeledelse og landsbyordninger Ændring af ledelsesstrukturen og ledelsesprofilerne som følge af de nye institutionstyper Tidligere overgang til børnehave Pilotprojekter vedrørende tidligere overgang til SFO. Målet med tilpasningerne er bl.a. at sikre en faglig, ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed og skabe det ledelsesmæssige fundament for en fortsat udvikling af dagtilbudsområdet. Der skal samtidig tages højde for den aktuelle kapacitetssituation i bl.a. Ringe, som er opstået på baggrund af den ændrede skolestruktur, nye arbejdsmiljøvurderinger mv. De konkrete forslag til strukturtilpasninger bliver sendt i høring den 14. oktober. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om den fremadrettede dagtilbudsstruktur den 13. december Fagsekretariatet Dagtilbud Børn skal desuden udarbejde et samlet overblik over det forventede behov for den fremtidige institutionskapacitet for hele kommunen. Materialet forventes at være klar i 1. kvartal 2012 med henblik på forberedelserne til budget Partierne er opmærksomme på den aktuelle pasningssituation. Der er enighed om, at Børne- og Undervisningsudvalget gennemgår de aktuelle retningslinier for optagelse i dagtilbud med henblik på, at det aktuelle pasningsbehov imødekommes bedst muligt. Der afsættes samtidig en pulje i 2012 på kr. til dækning af eventuelle merudgifter i perioden 1/1 31/ til imødekommelse af akutte indsatser inden for området - indtil den nye struktur er faldet på plads. 7

8 Teknisk serviceenhed/facility management Der igangsættes en proces med henblik på at planlægge en effektivisering af den indvendige og udvendige bygningsvedligeholdelse samt pedel-/servicefunktioner på de enkelte institutioner igennem en centralisering og professionalisering af opgaveløsningen. Målet er at effektivisere for 1,9 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i efterfølgende år. Inden sommerferien 2012 udarbejdes et konkret forslag til etablering af en teknisk serviceenhed eller facility management afdeling. Enheden skal indeholde de funktioner, ressourcer og opgaver, som supplerer og understøtter kerneydelserne. Eksempelvis rengøring, kantine, vedligeholdelse og teknisk support til ejendomme, nybygninger, parkeringspladser m.v. Dermed kan de enkelte skole- og institutionsledere m.fl. i højere grad koncentrere sig om den primære drift. Eftersom forslaget først skal implementeres fra og med 2013, bliver der tid til en grundig analyse- og implementeringsfase. Den nye organisering omfatter ikke rengøring på ældreområdet på grund af den aktuelle lovgivning på fritvalgsområdet. Effektive indkøb Ved budget 2011 blev det besluttet, at kontiene for køb af varer og tjenesteydelser skulle reduceres med 5 mio. kr., 11 mio. kr., 12 mio. kr. og 16 mio. kr. i årene som følge af flere effektive indkøb. For 2011 blev besparelsen fordelt på aftaleområder i forhold til det forventede besparelsespotentiale på konkrete områder, jf. den godkendte udbudsplan fra FællesIndkøb Fyn. Fra 2012 til 2014 blev besparelserne placeret i en pulje, som fordeles i takt med, at udbudsplanerne for de konkrete år bliver godkendt. Udbudsplanen for 2012 er endnu ikke godkendt. Flere gode arbejdsdage I 2011 er der gennemført en række HR-relaterede indsatser inden for Børne- og Ungerådgivningen samt Pleje og omsorg. Formålet har været, at opnå flere gode arbejdsdage og nedbringe det samlede sygefravær. Samtidig blev lønbudgetterne på forhånd reduceret med 3 mio. kr. Det kan konstateres, at det samlede sygefravær er faldet fra gennemsnitlig 7,5 pct. i perioden 1/1-31/ til 5,9 pct. i perioden 1/1 31/ inden for de berørte områder. Udviklingen tyder på, at indsatserne har haft den ønskede effekt, og at det dermed er muligt at fastholde det samlede serviceniveau trods et lavere løn-/vikarbudget. Det er imidlertid ikke muligt at få et præcist billede af virkningen ved de gennemførte tiltag, idet en del af effekten kan skyldes eksterne forhold og tilfældigheder. Ved budget 2011 blev der aftalt en yderligere reduktion på 3 mio. kr. i hvert af årene Projektgruppen for flere gode arbejdsdage har valgt Social- og Arbejdsmarked samt Sundhed og Handicap, som de områder, der skal opnå flere gode arbejdsdage og et reduceret sygefravær i Besparelsen udgør netto 2,1 mio. kr., idet en del af besparelsen tilgår andre kommuner, som har borgere anbragt på Faaborg-Midtfyn Kommunes sociale institutioner. Besparelsen for den enkelte aftaleholder er desuden beregnet ved en sammenvejning af lønandel og sygefravær. Det betyder, at institutioner med et stort lønbudget og et højt sygefravær reduceres mest. Den manglende besparelse i 2012 på kr. dækkes ind af direktionens udviklingspulje. Træning frem for hjemmehjælp Der igangsættes et formaliseret samarbejde mellem terapeuter på træningsområdet under sundhed og handicap og hjemmeplejen under Pleje og omsorg omkring genoptræning og vedligehol- 8

9 dende træning af ældre borgere. Hensigten er, at opnå større selvhjulpenhed blandt de ældre via mere træning, flere effektive arbejdsgange og nye arbejdsmetoder. Projektet forventes at frigøre kr. i 2012 voksende til 4 mio. kr. i 2015 inden for hjemmeplejeområdet. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en løbende evaluering af projektet der sikrer, at de nye initiativer omkring genoptræning og vedligeholdende træning af de ældre forløber planmæssigt og har den ønskede effekt. Anlæg, lån og langfristet gæld Der afsættes 162 mio. kr. i 2012 til nye anlægsinvesteringer i Til dette beløb skal tillægges overførsler af projekter fra 2011 til 2012 til en samlet værdi af 23 mio. kr., udgifter til færge- og færgelejer til ruten Faaborg-Lyø-Avernakø på små 18 mio. kr. samt energibesparende foranstaltninger. Til sammen udgør de forventede anlægsinvesteringer godt 202 mio. kr. Der er tale om det højeste investeringsniveau i Faaborg-Midtfyn Kommunes historie. Det omfattende investeringsniveau forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen og det lokale erhvervsliv i en tid præget af stor finansiel usikkerhed. Samtidig er en del af de godkendte anlægsprojekter en forudsætning for de projekter, som er vedtaget under strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Eksempelvis investeringer i energibesparende foranstaltninger eller strukturændringer. Andre projekter understøtter den eksterne del af kommunens udviklingsstrategi. Oversigt over anlægsinvesteringer i For alle fire år forventes et samlet investeringsniveau på 673 mio. kr. Hertil kommer investeringer i jord til privat boligudstykning og erhvervsformål på i alt 32,5 mio. kr. (som er holdt ude af oversigten). Der forventes et årligt provenu ved salg af kommunale ejendomme på 7 mio. kr. de næste fire år. Det forventede provenu skal bl.a. ses i forhold til de bygninger, der bliver ledige som følge af de strukturændringer der gennemføres som en del af strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Anlægsinvesteringerne inden for kvalitetsfondsområderne finansieres i 2012 ved 100 pct. lånefinansiering. Dvs. investeringer inden for områderne dagtilbud, undervisning, ældre og dele af fritidsområdet. Øvrige anlægsinvesteringer lånefinansieres med ca. 20 pct. Til gengæld er den forventede lånefinansiering reduceret med 28 mio. kr. i 2014 og Erfaringerne fra tidligere år viser, at forhold omkring ekstern medfinansiering kan betyde, at nogle anlæg ikke kan gennemføres som planlagt eller inden for det angivne tidsrum. Tilsvarende udfor- 9

10 dringer kan blive aktuelle i Bl.a. som følge af den store anlægsportefølje inden for udviklingsstrategien, som er kendetegnet ved en høj grad af medfinansiering fra fonde og eksterne samarbejdspartnere. Der er enighed om, at der i 2012 skal ske en tæt opfølgning og stram styring af anlægsudgifterne. Der arbejdes aktuelt med udvikling af en ny anlægsdatabase, der skal understøtte en effektiv afrapportering til det politiske og administrative niveau. Der optages nye lån for netto 63 mio. kr. i Dette tal falder til 17 mio. kr. i Samtidig hæves målsætningen om en maksimal langfristet gæld fra 400 til 500 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune hører dog fortsat til de kommuner, som har den absolut laveste langfristede gæld pr. indbygger. Fra og med 2016 forventer Faaborg-Midtfyn Kommune at nedbringe sin langfristede gæld. Bilag B indeholder en samlet oversigt over de enkelte anlæg. I det følgende beskrives udvalgte anlæg mere udførligt. Fritidsområdet Som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi har der de seneste år været investeret massivt i kommunens haller og idræts-/aktivitetscentre. I perioden er der afholdt/disponeret i alt 26 mio. kr., og satsningen fortsætter de kommende år. Der afsættes i 2012 og 2013 i alt 5 mio. kr. til færdiggørelse af større renoveringer af idrætshaller. Der afsættes 17,3 mio. kr. til investeringer i udvikling af hovedidrætscentrene i Faaborg og Ringe. Se desuden bemærkninger under Masterplan Faaborg. Der afsættes endelig en årlig pulje på mellem 2 og 3 mio. kr. til modernisering af lokale aktivitetscentre, herunder ikke mindst idrætsfaciliteterne. Midlerne investeres med et dobbelt sigte. Dels skal investeringerne resultere i en øget lokal aktivitet. Dels skal aktivitetscentrenes drift på sigt blive mere økonomisk bæredygtig. Der er enighed om at følge udviklingen i aktiviteten på de enkelte aktivitetscentre tæt. Hvis strategien om at gøre aktivitetscentrene økonomisk bæredygtige ikke lykkes kan det blive nødvendigt at lukke eller ændre driftsformen på flere centre. Master- og helhedsplaner Der investeres massivt i 2012 og overslagsår i de vedtagne master- og helhedsplaner for kommunens hovedbyer. Formålet er at indfri udviklingsstrategiens mål om en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. Masterplan Faaborg Der afsættes i 2012 de nødvendige midler til at gennemføre Faaborg havnebad inkl. foreningsfaciliteter. Der afsættes 15,6 mio. kr. i 2012 og 2013 til forventet overtagelse og en tiltrængt renovering af det nuværende Heliosteater. Som en del af projektet etableres en moderne biograf, som bl.a. skal understøtte Film Fyn. Der afsættes endvidere 8,1 mio. kr. til renovering af Byskolen, som påbegyndes i Der afsættes i alt 2,6 mio. kr. i 2012 og 2013 til renovering af stranden ved Klinten. Endelig afsættes 15,2 mio. kr. i 2012 og 2013 til udbygning af Faaborg Fritidscenter. Bevillingen forudsætter, at centeret rejser et beløb af minimum samme størrelse for at kunne realisere et samlet projekt, der bl.a. indebærer en sammenbygning af svømme- og sportshallerne med faciliteter til nye aktiviteter. 10

11 Masterplan Ringe Der afsættes 4,1 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 5,2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opfølgning på Masterplan Ringe. Bevillingerne de to første år forventes at gå til udvikling af de stationsnære arealer, hvor Transportministeriet medfinansierer udviklingstiltag med ca. ni mio. kr. Herunder flytning af busstation, ny tunnel mv. Helhedsplan Årslev Der er udarbejdet forslag til ny helhedsplan for Årslev. Planen forventes endelig vedtaget inden årsskiftet. Der afsættes 4 mio. kr. i 2012 og 2013 til fornyelse af Stationsvej. Der afsættes endvidere 18,6 mio. kr. til nye veje syd og øst om Årslev/Sdr. Nærå. Disse veje er en forudsætning for en planlagt boligudbygning mod syd. Projekteringsfasen påbegyndes i 2012, mens selve anlægsfasen koncentreres om årene Endelig afsættes 8,2 mio. kr. fordelt over fire år til øvrig opfølgning på helhedsplanen. Bl.a. med henblik på at styrke det eksisterende bymiljø og til etablering af forbindelseslinier mellem nuværende og fremtidige byområder. Fornyelse af slidlag og vejvedligeholdelse Der har de seneste år været afsat 7,4 mio. kr. pr. år til fornyelse af slidlag og belægninger på kommunale veje. Partierne er enige om, at forhøje bevillingen til 10 mio. kr. pr. år. Der skal samtidig udarbejdes kvalitetsstandarder for vejvedligeholdelse til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er endelig afsat 1,9 mio. kr. i 2012 til beregning og afmærkning af vejbroers bæreevne samt 1,5 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af vejbroer og bygværker. Udbygning og renovering af Nordagerskolen og Sundskolen Ved budget 2011 var der afsat en samlet ramme på 98 mio. kr. i årene til renovering og udbygning af Nordagerskolen og Sundskolen. Investeringen på Nordagerskolen gennemføres i som planlagt. Opgaver med licitation og projektering påbegyndes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og det samlede byggeri forventes at være afsluttet i 1. halvår Den samlede anlægssum for Nordagerskolen er fastsat til 55,9 mio. kr., mens den resterende del af rammen tilgår Sundskolen. Et faldende elevtal på skolerne i Faaborg-området og overvejelser blandt skoleledere og skolebestyrelserne om, hvordan disse udfordringer tackles bedst muligt har betydet, at investeringerne på Sundskolen skubbes til 2014 og Der bliver dermed tid og rum til en grundig og involverende dialog mellem lærere, forældre og skolebestyrelser i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget. Interaktive tavler og læringsredskaber For at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være videnskabende på børne- og uddannelsesområdet afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene og 1 mio. kr. i 2015 til indkøb af interaktive tavler til kommunens skoler. Der afsættes endvidere kr. årligt i perioden til indkøb af digitale læringsredskaber til kommunens børnehaver. 11

12 Målet er, at alle relevante fag- og klasselokaler i 2015 er udstyret med interaktive tavler, og at der i kommunens børnehaver igangsættes forsøg med anvendelse af interaktive læringsredskaber såsom interaktive tavler, interaktive gulve og borde, bærbare PC'ere, Nintendo Wii, barnets digitale bog mv. Såvel de interaktive redskaber som konsollerne rummer en række muligheder for læring og vidensdeling inden for alle læringsområder, f.eks. sprog, samfund og naturvidenskab. Forsøg med barnets digitale bog kan ud fra portefoliekonceptet danne baggrund for overgang til skole, jf. kommunens indsatsområde om overgange og helhed i barnets liv. Til servicering og vedligeholdelse af de digitale tavler afsættes kr. årligt. Der afsættes desuden kr. til understøttelse af it i undervisningen og på dagtilbudsområdet med henblik på afprøvning og undervisning i pædagogiske it-programmer og hardware. De enkelte skoler og daginstitutioner skal herudover understøtte brugen af de nye digitale tavler og læringsredskaber via en målrettet efteruddannelse af personalet inden for rammerne af de eksisterende uddannelsesbudgetter. Tarup-Davinde Der afsættes i alt 5 mio. kr. i til ekstraordinære opkøb af nye arealer i området. Det forventes, at Odense Kommune tilsvarende afsætter 10 mio. kr. til formålet. Det forventes desuden, at store centrale grusgravsområder frigives til andre formål i perioden. Erhvervelse af arealerne har høj prioritet for at realisere den nyligt vedtagne fælles udviklingsplan for området om at skabe et større sammenhængende offentligt rekreativt område. Fodboldbaner Espe Beslutning om at afsætte midler til udbygning af fodboldanlægget i Espe er udsat til budget Det skyldes, at man ønsker en samlet analyse af behov og eventuelle omlægningsmuligheder vedrørende baner i Espe, Hillerslev, Krarup og Herringe. Som en del af analysen skal der desuden ses på Hjemly Fri- og efterskoles behov for en udvidet banekapacitet. Nyt plejecenter i Nr. Lyndelse Der blev tilbage i budget 2010 afsat 1,5 mio. kr. til en forundersøgelse af den fremtidige anvendelse af Plejecenter Humlehaven i Nr. Lyndelse. Der blev samtidig udarbejdet en samlet plejeboliganalyse for Faaborg-Midtfyn Kommune. Plejeboliganalysen havde til formål, at: vurdere om Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede antal plejeboliger lever op til tidssvarende fysisk indretning skabe overblik over den nuværende boligkapacitet, den fremadrettede demografiske udvikling samt den forventede efterspørgsel på plejeboliger fordelt på kommunens geografiske områder frem mod 2022 give forslag til udvikling af den eksisterende plejeboligstruktur Plejeboliganalysen blev færdig i juni 2010 og konklusionerne blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august På baggrund af den gennemførte plejeboliganalyse er det besluttet at nedlægge det nuværende plejecenter Humlehaven, som rummer 27 almene boliger. I stedet opføres et nyt plejecenter efter almenboligloven, som rummer 40 boliger. 12

13 I praksis opføres og administreres byggeriet af en almen boligorganisation. Der afsættes 13 mio. kr. til indfrielse af det gamle lån i det nuværende Humlehaven. Der afsættes yderligere 14,8 mio. kr. til etablering af servicearealer samt 9,2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Den samlede udgift udgør 37 mio. kr. i 2013 og Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå Analyser af den nuværende institutionsstruktur viser, at pasningskapaciteten kun lige akkurat matcher behovet for pladser i de næste par år. Der er derfor for nuværende ikke grundlag for at lukke institutioner. I løbet af de næste 3-4 år forventes det, at børnetallet i den sydlige del af kommunen vil falde, og at børnetallet i den nordlige del vil stige. Det vil medføre et behov for udbygning af pasningskapaciteten i nord. Kommunalbestyrelsen har derfor afsat midler til udvidelse af kapaciteten i Årslev-området i 2014/2015. Etablering af juniorklubtilbud Der afsættes 5,3 mio. kr. til etablering af juniorklubtilbud i alle områder med klasse skoler og ungdomsklubber i alle byer, som har overbygningsskoler. Hermed sikres alle unge i Faaborg- Midtfyn Kommune et klubtilbud uanset alder og bopæl. Ordningen indebærer en harmonisering og udligning i ressourcetildelingen til klubberne, som primært vil påvirke det høje serviceniveau på Bangsbo. Samtidig reduceres driften med kr. årligt. Konkret erstattes de eksisterende ungdomsklubber i Svanninge, Vester Åby og Korinth af juniorklubber i forbindelse med flytning af overbygningseleverne, mens den eksisterende ungdomsklub i Ringe bliver juniorklub om eftermiddagen og ungdomsklub om aftenen. Ungdomsklubben i Gislev bevares indtil videre på grund af den store søgning til klubben. De eksisterende klubber i Årslev, Nr. Lyndelse og Ferritslev samt Horne bevares ligeledes som i dag. I Faaborg by samles juniorklubberne på Bangsbo. I Espe etableres juniorklub i frivilligt regi i hallen bistået af Ungdomsskolen. De fysiske rammer for de enkelte klubtilbud tager udgangspunkt i bygninger i og omkring nuværende skoler. Den nærmere placering af de enkelte klubtilbud fremgår af bilag D. Der gennemføres en samlet evaluering af det nye juniorklubtilbud ved udgangen af Evalueringen skal bl.a. fokusere på den lokale opbakning til de enkelte ordninger. Ny lystbådehavn En afholdt licitation på lystbådehavnen i 1. halvår 2011 viser, at udgifterne til udbygning af lystbådehavnen i Faaborg væsentligt vil overskride det budgetterede beløb. På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et nyt forslag til en lystbådehavn med pladser, indenfor rammerne af den oprindelige anlægsbevilling. Hvis dette ikke er muligt skal der udarbejdes et alternativt forslag med en hensigtsmæssig placering, som indfrier kravene til en moderne lystbådehavn, som visuelt og arkitektonisk passer ind i det øvrige lystbåde- og havnemiljø og som er økonomisk bæredygtigt. Det skal sandsynliggøres, at byggeriet kan finansieres inden for havnens samlede økonomi. Hvis ovenstående forudsætninger er opfyldt er partierne indstillet på at give den fornødne tillægsbevilling til projektet. Partierne er enige om, at der skal foreligge et konkret beslutningsgrundlag til behandling i Kommunalbestyrelsen i december

14 Lejrskoleprojekt ved Millinge Klint Der er afsat ca. 1,3 mio. kr. til finansiering af en ny lejrskole ved Millinge Klint fra tidligere budgetår. Fonde søges om medfinansiering af projektet. Hvis det ikke lykkes at rejse tilstrækkelige eksterne midler til en ny lejrskole inden den 15. august 2012, må der indenfor den afsatte ramme udarbejdes et mindre ambitiøst projekt for ejendommens anvendelse til friluftsmæssige formål, herunder maritimt rettede aktiviteter. Ny drift Som tidligere nævnt er timetallet for elever i klasse forhøjet til vejledende timetal. Det er endvidere aftalt, at der igangsættes et rygestoptilbud målrettet de unge, hvor fleksibilitet og brug af SMS inddrages, og hvor der tages udgangspunkt i nationale anbefalinger for rygestop til unge udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Endelig udarbejdes en handicapguide i samarbejde med Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA). Bilag C indeholder en oversigt over ny drift. FFV Energi og Miljø A/S Et eventuelt salg af det kommunalt ejede elselskab har været drøftet. Der er enighed om at fastholde det kommunale ejerskab, mod i stedet at trække et udbytte ud af virksomheden, der svarer til forrentningen af en skønnet salgsindtægt. Det betyder, at halvdelen af FFV`s overskud og minimum 5 mio. kr. i de virksomheder der kan generere et udbytte, udbetales til ejeren. Der budgetteres med en årlig indtægt på netto 3 mio. kr. fra og med 2012, idet 40 pct. af overskuddet udbetales til staten. Herfra fratrækkes 1,2 mio. kr. som i forvejen var indregnet i budgettet. Som en del af aftalen er det besluttet, at bestyrelsen skal sammensættes med personer, der er valgt ud fra deres faglige kompetencer, og at kommunen repræsenteres ved ledende medarbejder fra administrationen. Administrationen fremlægger et forslag til en ny sammensætning af bestyrelsen til økonomiudvalget i februar 2012 med ikrafttrædelse pr. 1. januar FFV Energi og Miljø A/S sørger i god tid forinden for de nødvendige vedtægtsændringer. Øvrige indsatser og opmærksomhedspunkter Udbetaling Danmark KL og regeringen har som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller forskudsvist udbetalt børnebidrag. Sagsbehandlingen samles i fem centre (Udbetaling Danmark), som drives af ATP. Baggrunden er, at det forventes at skabe en effektiviseringsgevinst på ca. 300 mio. kr. om året. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør knap 3 mio. kr. Selve gennemførelsen er nu skubbet så langt frem i 2012, at der først skal budgetteres med konsekvenser af overflytningen fra og med Der er fortsat stor usikkerhed om den endelige effekt, herunder konsekvenserne for kommunens tab af likviditet ved overflytningen. Snerydningspulje 14

15 Der er i budget 2012 taget højde for, at der etableres en snerydningspulje. Det skal ses ud fra et ønske om at udjævne økonomiske udsving som følge af milde og hårde vintre. Puljen skal således "hvile i sig selv". Puljen skal samtidig dække det nuværende underskud over en årrække, ligesom der skal opbygges en buffer til imødegåelse af de dyrere vintre, der vil komme. Med baggrund i en gennemsnitsberegning af de kendte regnskabstal for samt forventet regnskab 2011, og hvor det billigste og dyreste år er udeladt, er budgettet forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt. Det er samtidig aftalt, at puljen skal starte op med en saldo på mellem 0 og -10,2 mio. kr. Der tages endelig stilling til snerydningspuljens saldo ved behandling af overførslerne fra 2011 til Demografi Indbyggertallet er faldet fra indbyggere siden til pr , svarende til et fald på 0,8 pct. Ud fra den udarbejdede befolkningsprognose for forventes et yderligere fald frem mod 2013/2014. En opgørelse over til- og fraflytninger viser samtidig, at Faaborg- Midtfyn Kommune ikke har fået den nettotilgang fra Odense Kommune, som har været tilfældet de foregående år. Der er tale om en negativ befolkningsudvikling, som kendetegner et stort antal omegnskommuner til de store byer. Dog har Faaborg-Midtfyn i det forgangne år oplevet en negativ nettotilflytning til Assens, Nyborg, Bogense og Middelfart. Der nedsættes en Task Force under fagsekretariatet Plan og Kultur med repræsentanter fra relevante fagsekretariater og stabe. Gruppen skal analysere udviklingen i flyttemønstre og befolkningssammensætning i Faaborg-Midtfyn Kommune og sammenligningskommuner. På baggrund af analysen fremsættes konkrete anvisninger til, hvordan udviklingen kan vendes. Dels inden for rammerne af den nuværende udviklingsstrategi og de vedtagne masterplaner for Faaborg, Ringe og Årslev/Sdr. Nærå. Dels ved at komme med nye og innovative forslag, der kan fremme de unikke muligheder, der følger af det forestående sygehusbyggeri i Odense SØ. Opfølgning på ny skolestruktur mv. Ved gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtaget ved budget 2011 var der indregnet en årlig driftsbesparelse på 11,3 mio. kr. i 2012 og frem. Der var imidlertid ikke afsat midler til afledt drift på Toftegårdsskolen, Tingagerskolen og Pontoppidanskolen i forbindelse med de planlagte udvidelser. Den faktiske besparelse ved den gennemførte skolestrukturændring er nu opgjort til 13,7 mio. kr. Bl.a. fordi udgifter til befordring kunne afholdes inden for det eksisterende kørselsbudget til Fynbus. Ud af det ekstra overskud på 2,4 mio. kr. afsættes kr. til afledt drift til de tre skoler nævnt ovenfor. Der afsættes yderligere netto kr. til mellemkommunale betalinger samt til fri- og efterskoleelever på baggrund af nye opgørelser. Det resterende beløb på 1,6 mio. kr. puljes til brug for befordringsudgifterne til overbygningselever fra Horne, Svanninge og Brahetrolleborg skoler (dog kun kr. i 2012). Den endelige udgift til FynBus forventes at foreligge medio 2012 og vil kun slå igennem med 5/12-deles virkning i Stram økonomistyring Der skal i 2012 arbejdes videre med en stram visitationspraksis inden for de aktivitetsbestemte rammestyrede områder, ligesom overførselsindkomstområdet skal følges tæt. Bl.a. set i lyset af den aktuelle udvikling i beskæftigelsen og på sygedagpengeområdet. Der skal desuden arbejdes med en videreudvikling af det nuværende handleplanskoncept, de nuværende budgettildelingsmodeller og de nuværende afrapporteringssystemer, ligesom der fortsat skal fokuseres på en offensiv styringskultur, hvor kommunens økonomistyring prioriteres højt og hvor de ansattes faglighed suppleres med økonomiske kompetencer. 15

16 Der skal holdes fast i princippet om anvisning af kompenserende besparelser i forbindelse med tillægsbevillinger. Et princip, som har vist sig som et yderst effektivt værktøj de seneste tre år. Endelig skal det præciseres, at aftaleholdernes nuværende overførselsadgang på -4 pct. mellem årene fastholdes. Der vil fortsat ske en tæt opfølgning på aftaleområdernes eventuelle budgetafvigelser. Revision af strategien for omstilling, effektivisering og innovation Som nævnt indledningsvis forventes de kommende år at byde på fortsat store økonomiske udfordringer. Samtidig viser erfaringerne, at forfølgelsen af en langsigtet strategi er afgørende for en bæredygtig udvikling. Den nuværende strategi for omstilling, effektivisering og innovation blev vedtaget for ca. 1½ år siden. Der skal derfor ske en revision af strategien primo 2012, som kan danne udgangspunkt for det videre forløb frem mod budget Som en vigtig del af dette arbejde skal der arbejdes målrettet med velfærdsinnovation. Formålet er at skabe merværdi for kommunens borgere for færre ressourcer. Dialog, ledelse, samarbejde, aktiv borgerinddragelse, frivillighed og tidlig indsats skal i den forbindelse indgå som gennemgående ledetråde og skabe det nødvendige afsæt for en ny udvikling. Arbejdet med den nye strategi forankres i direktionen. Afvigelser i forhold til aftalen Det bemærkes, at de anførte totaler i hovedoversigten af 21/ vil kunne ændres en smule i takt med, at de godkendte besparelser og effektiviseringer mv. udmøntes endeligt. Tilsvarende vil udmøntningen af de afsatte pris- og lønreserver samt beløbsafrunding kunne afstedkomme mindre afvigelser. Der gøres endelig opmærksom på, at det ikke har været muligt at få opgjort Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til staten for elever i fri- og efterskoler for skoleåret 2011/2012. Eventuelle ændringer vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen for 1. kvartal

17 Bilag A Oversigt over vedtagne forslag til omstilling, effektivisering og innovation Indsatsområde Emne Afbureaukratisering Øget brug af selvbetjening Afbureaukratisering Adm.aftale for pensionistboliger Stenager/Engvej Afbureaukratisering Journal- og dokumenthåndteringssystemer Afbureaukratisering Lån-selv bibliotek, Årslev Afbureaukratisering Reduktion af lærernes tid til pauser Afbureaukratisering Driftsoptimering af arbejdsmetoder Afbureaukratisering Generel driftsoptimering og effektivisering Afbureaukratisering CRS-aftale, 10 pct. takstreduktion Afbureaukratisering Udmøntning af overhead vedr. Intern drift (Park og Vej) Afbureaukratisering Effektiviseringsgevinst - BUR ABT Anvendt Borgernær Teknologi Digitalisering Elektronisk post til borgerne Digitalisering Automatisering af rekruttering og ansættelse Digitalisering Automatisering af systemadministration Digitalisering Digitalisering af ferie- og fraværsindberetning Digitalisering Digitalisering af Hjælpemiddeldepotet Digitalisering Digitalisering af kørselsafregning Digitalisering Elektronisk registrering af pers. hjælpere og ledsagere Energioptimering Installation af energiovervågningsprogram Energioptimering Gadebelysning Energioptimering Stibelysning - udskiftning af lyskilder Strukturtilpasning Samling af aktive forløb Strukturtilpasning Central organisering af bygningsvedligehold Strukturtilpasning Reduktion af kørselsgodtgørelser Strukturtilpasning Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler Strukturtilpasning Proces vedr. ny dagtilbudsstruktur Strukturtilpasning Øget brugerbetaling i musikskolen Strukturtilpasning Specialrådgivningen for småbørn Strukturtilpasning Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift Strukturtilpasning 55 landsbyordning (godkendt i KB den 8/3/2011) Strukturtilpasning Klubområdet Strukturtilpasning Træning frem for hjemmehjælp Strukturtilpasning Billigere tilbud på det specialiserede socialområde Udbud og konkurrence Udbud og konkurrenceudsættelse Udbud og konkurrence Ekstra besparelse på grund af udbud af idrætsanlæg Udbud og konkurrence Udbud af vandløbsvedligeholdelse Udbud og konkurrence Udbud af løn- og økonomisystem I alt

18 Bilag B Oversigt over periodiserede anlæg Område Projektnavn Dagtilbud - Børn Parkeringskapacitet ved Regnbuen Dagtilbud - Børn Justeringer af anlæg i fm. ny daginstitutionsstruktur Dagtilbud - Børn Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå Undervisning Klubstruktur - lovliggørelse af lokaler Administration Renovering af P-pladser på Guldhøj/adm. i Ryslinge Administration Renovering af rådhuset og øvrige adm.bygninger Administration Intern Kabling på institutioner Administration Teknologisikring Beskæftigelse Anlægsskema 1 - Job & Aktiv Handicap Palleshave budget Plan og kultur Renovering og udbygning af strandområdet Klinten Plan og kultur Veterantogsdrift på Faaborg-Korinth Plan og kultur Renovering af kommunale klubhuse Plan og kultur Modernisering af Faaborg Fritidscenter Plan og kultur Modernisering af lokale aktivitetscentre Plan og kultur Modernisering af Midtfyns Fritidscenter Plan og kultur Renovering af idrætshaller Plan og kultur Byforskønnelse af landsbyer Plan og kultur Helhedsplan Årslev Plan og kultur Masterplan Faaborg - Havnebad Plan og kultur Masterplan Faaborg - Helios (ekskl. bibliotek) Plan og kultur Masterplan Ringe Plan og kultur Modernisering af Byskolen - Fase Plan og kultur Ny terrasse på Skullerodsholm Plan og kultur Digitalisering af biografer Plan og kultur Opfølgende aktiviteter på kulturstrategi Plan og kultur Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg-Midtfynafdelingen Plan og kultur Cykelsti langs Nyborgvej i Ferritslev Plan og kultur Dobbeltrettet cykelsti langs Svendborgbanen, Ringe Pleje og omsorg Optimering produktionsapparat kølemadskøkken Pleje og omsorg Optimering produktionsapparat plejehjemskøkkener Pleje og omsorg PDA'er i hjemmeplejen Pleje og omsorg Renovering af fem plejehjemskøkkener på Tingager Pleje og omsorg Nyt plejehjem - Humlehaven Pleje og omsorg Udskiftning af biler i sygeplejen og hjemmeplejen Sundhed Udskiftning af biler Træning og rehabilitering Sundhed Central klinik Ringe tandpleje med fire klinikker Teknik Energibesparende foranstaltninger Teknik Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Teknik Renovering af trappe Stationsvej 2, Ringe Teknik Udskiftning af stråtag Kirkepladsen 6, Ringe Teknik Anlæg af nye cykelstier Teknik Fornyelse af Stationsvej i Årslev Teknik Pulje til oprensning efter olieforurening

19 Område Projektnavn Teknik Maskinanskaffelser - Vejområdet Teknik Anskaffelser - Vintertjeneste Teknik Asfaltering af del af Baunebjerg Teknik Fornyelse af slidlag/belægninger, kommunale veje Teknik Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Årslev/Sdr. Nærå Teknik Ny vej Torpegårdsvej - Ibjergvej, Sdr. Nærå Teknik Opfølgning af Trafiksikkerhedsplan Teknik Rundkørsel i krydset Rolighedsvej/Søvej, Ringe Teknik Vejbelysning, krav om afregning efter elmåler Teknik Odensevej 46, nyt tag Teknik Anlæg af cykelsti, Hestehavevej, Ringe Teknik Tarup-Davinde - opfølgning på struktur/helhedsplan Teknik Klima og energi Teknik Pulje til tagrenoveringer Teknik Beregning og afmærkning af vejbroers bæreevne Teknik Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker Teknik Stibelysning Undervisning Anvendelse af IT i undervisningen Undervisning Fortsat renovering, Tingagerskolen - Fase 2 & Undervisning Ramme til udbygning af skoler ifm. strukturændring Undervisning Renovering/udbygning af Sundskolen Undervisning Renovering/udbygning af Nordagerskolen Undervisning Tre Ege Skolen (Ryslinge afd.) - træskur Undervisning Interaktive tavler i Undervisningen mm Undervisning Personalerum - Toftegårdsskolen Tværfagligt Velfærdsteknologi i Faaborg-Midtfyn Kommune I alt

20 Bilag C Oversigt over ny drift Område Projektnavn Undervisning Vejledende timetal i klasse Sundhed Rygestop til unge Handicap Handicapguide I alt

Budgetaftale

Budgetaftale Den 21. september 2011 Budgetaftale 2012-15 Resultat i hovedtræk Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2011 indgået en budgetaftale for 2012-15. Der er tale om et bredt forlig som rækker

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531546 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet.

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige.

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12

Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere