Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark En lkal kreds af flk fra Stevns med interesse i frbedringer af frhldene fr scialt udsatte mødtes første gang den 22. nvember 2010 til en drøftelse af mulighederne fr et værested i Stre Heddinge knyttet til KFUM s sciale arbejde. I mødet deltg blandt andet repræsentanter fr Stevns kmmune, KFUM s sciale arbejde g den lkale sgnekirke. Efter denne første samling pstd der en lkal initiativgruppe, der året efter den 7. nvember 2011 inviterede til et ffentligt brgermøde fr at sndere den lkale interesse fr at etablere Café Stevnen et sted i Stre Heddinge, hvri der deltg 50 persner herunder lkalplitikere, kmmunale medarbejdere, repræsentanter fra frivillige freninger g erhvervsdrivende. Initiativgruppen fandt inspiratin hs KFUM s sciale arbejde, sm det blandt andet km til udtryk i Café Paraplyen i Haslev, g ønskede at samle en lkal arbejdsgruppe af frivillige kræfter. Dette førte til nedsættelsen af en egentligt arbejdsgruppe på 20 persner, der alle var villige til gøre en særlige indsats fr at etablere et scialt værested i Stre Heddinge. Den ivrige arbejdsgruppe virkede både ved fællesmøder g i mindre grupper, g dette førte til at man 1. april 2012 kunne vertage det ledige lejemål i Hinges knditri i Algade 33 i Stre Heddinge, sm var blevet muligt på grund af en dnatin på fra Stevns Brand Fnd. Efter 2 måneders frberedelse kunne dørene endelig åbnes fr Café Stevnen den 1. juni 2012, g siden har der været markant g bred pbakning til stedet. Få dage før den fficielle åbning gav repræsentanter fr KFUM s sciale arbejde tilsagn m at betale lønnen fr en daglig leder 20 timer ugentligt fra 1. august Den 24. september 2012 verdrg arbejdsgruppen bag Café Stevnen så ejerskabet af selvsamme til KFUM s sciale arbejde, g tiltrådte samme dag efter at have knstitueret sig sm styregruppe de af KFUM s sciale arbejdes hvedbestyrelse gdkendte vedtægter fr det sciale værested Café Stevnen. 1

2 Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark 1. Aftalens parter Aftalen er indgået mellem KFUM's Sciale Arbejde i Danmark g Stevns Kmmune. Café Stevnen er prettet af, g drives af KFUM's Sciale Arbejde i Danmark. 2. Frmålet Frmålet er at drive værestedet Cafe Stevnen sm et sted: hvr det et rart g trygt at kmme hvr der er imødekmmende mennesker at tale med hvr der er respekt fr den enkeltes valgfrihed i frhld til eget liv sm tilbyder fællesskab g rammer fr aktiviteter, sm brugerne selv er med til at bestemme g tilrettelægge g sm er alkhl- g stffrit, sm er åbent fr alle Frmålet er på den danske flkekirkes grund at yde en diaknal g scial indsats g bidrage til at skabe værdige kår fr mennesker. Frmålet søges gennemført ved at arbejde med bl.a.: cafédrift genbrugsbutik Målet er på sigt er at drive stedet sm en scialøknmisk virksmhed. Værestedet Cafe Stevnens aktiviteter i frm af salg af drikkevarer, mad g andre prdukter må alene udføres sm et middel til at skabe et scialt samvær g/eller fr at udføre en meningsfuld aktivitet fr den brgergruppe, sm har behv fr støtte. Salg må aldrig gennemføres alene med det frmål at pnå en indtægt fr Værestedet Cafe Stevnen. Værestedet Café Stevnen drives sm en nn-prfit virksmhed, jævnfør aftalens punkt 8. Opgaverne løses i frhld til de ressurcer, der er til rådighed. 3. Målgruppe Cafe Stevnen er tænkt sm et åbent tilbud, hvr alle er velkmne, men retter sig især md brgere, sm ikke føler sig sm en naturlig del af det eksisterende freningsliv brgere, sm føler sig ensmme/mangler et scialt netværk 2

3 Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark unge, sm har brug fr ufrpligtende samvær g samtale med ældre persner med livserfaring brgere, sm har et misbrugsprblem, men endnu ikke er parat til at psøge eksisterende behandlingstilbud brgere, der har brug fr en snak udenfr det ffentlige system m f.eks. en uverskuelig øknmisk situatin, bligsituatinen eller lignende. brgere, sm er scial g psykisk sårbare. Derudver vil Cafe Stevnen være et tilbud til frivillige, både de, sm har ressurcer g verskud til at yde "en hjælpende hånd" til andre, men gså de, sm måske selv har et behv fr identitet g scialt samvær, sm de har mistet, f.eks. frdi de ufrivilligt er udenfr arbejdsmarkedet. 4. Organisering af samarbejdet Til Værestedet Café Stevnen er der tilknyttet en styregruppe. Styregruppen består af 7 medlemmer, hvraf 1 medlemmer er udpeget af Stevns Kmmune. Styregruppen mødes mindst 4 gange m året, heraf er et af møderne et evalueringsmøde, hvr status g udvikling pa værestedet drøftes. Styregruppen medvirker til at der sker en verrdnet planlægning af værestedet g påser, at ledelsen af værestedet sker i verensstemmelse med gældende regler, aftaler, frmål g målgruppe. Styregruppen fungerer sm rådgiver fr værestedets leder. Lederen af Værestedet Café Stevnen er daglig leder af værestedet g har det administrative, persnalemæssige g faglige ansvar fr værestedets drift. Lederen sikrer, at Værestedet Café Stevnen i det daglige drives i verensstemmelse med gældende regler fr institutinsdrift, KFUM's Sciale Arbejde i Danmarks frmål, værestedets vedtægter, det gdkendte budget g nærværende samarbejdsaftale med Stevns kmmune. Lederen er ansat af KFUM's Sciale Arbejde i Danmark g har hvedkntrets knsulent g udviklingschef sm nærmeste fresatte. 5. Drift KFUM's Sciale Arbejde i Danmark varetager de administrative pgaver herunder indgåelse g vedligehldelse af lejemål i henhld til lejekntrakt med udlejer, bghlderi, regnskab samt løn g stiller knsulentbistand til rådighed fr drift g frtsat udvikling. Der udarbejdes en gang årligt en årsberetning fr det frgangne år g årsberetningen fremsendes til styregruppen senest den 1. marts. Udkast til handleplan fr det kmmende år sendes til styregruppen senest den 1. december. Der fremsendes halvårlig afrapprtering til styregruppen på følgende resultatmål: Antal daglige brugere, herunder særlige gæster 3

4 Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Antal brugere ved afhldte arrangementer Antal brugere sm i halvårs periden skønnes at være stppet med at kmme frdi de ikke længere har behv Antal brugere sm i halvårs periden skønnes at være kmmet i gang med anden meningsfuld beskæftigelse i frhld til mestringsevne af eget liv Der kan efter skriftlig aftale mellem KFUM's Sciale Arbejde i Danmark g Stevns Kmmune aftales andre pgaver sm ønskes varetaget af Værestedet Café Stevnen. Det kan være aktiviteter rettet md specifikke målgrupper. I så fald skal der freligge en skriftlig tillægsaftale mellem parterne. De pgaver der evt. aftales vil blive løst inden fr ressurcerne i den generelle aftale - der er altså ikke tale m ekstra ressurcetilførelse, men m en fælles priritering af pgaverne. Der skal minimum én gang årligt ske en drøftelse af m der er behv fr særlige aktiviteter målrettet specifikke grupper. Det er vigtigt, at der i samarbejdet fkuseres på at skabe synergi g en bred vifte af tilbud til brgere i Stevns Kmmune. Frmateret: Mellemrum Før: 0 pkt., Efter: 0 pkt., Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm Frmateret: Skrifttype: Ikke Fed, Ikke Kursiv Frmateret: Skrifttype: Ikke Fed, Ikke Kursiv 6. Persnalefrhld KFUM's Sciale Arbejde i Danmark beslutter persnalenrmering inden fr budgetrammen. Styregruppen indstiller ansættelse g afskedigelse af lederen gennem udviklingsknsulenten. Både lønnede g frivillige medarbejdere deltager i kurser afhldt af KFUM's Sciale Arbejde i Danmark g i supervisin, hvr det er relevant. Mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen kan det aftales, at der md en kmmunal ydelse kan ansættes medarbejdere i aktivering/nyttejb eller anden støttet beskæftigelse. 7. Åbningstid Åbningstiden er i gennemsnit mindst 30 timer pr. uge g åbningstidens mfang tilpasses de øknmiske vilkår g tager højde fr de eksterne pgaver sm eksempelvis: Opfølgning g støtte til de meget udsatte brugere i frbindelse med deres behv fr kntakt med praktiserende læger, psykiatere, sagsbehandlere g pliti Krdinerende aktiviteter med diverse samarbejdspartnere Udadrettede aktiviteter fr brugerne Opkvalificerende kurser fr lederen g de lønnede medarbejdere Vurderingen af åbningstiden sker i et samarbejde mellem leder, styregruppe g udviklingsknsulent. 8. øknmi KFUM's Sciale Arbejde i Danmark frpligter sig til at verhlde den af Stevns Kmmune gdkendte bevilling, der lyder på kr. årligt. 4

5 Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Stevns Kmmune udbetaler til løn- g driftsudgifter et månedligt frskud på 1/12 af årets bevilling. Eventuelle ufrbrugte midler fra den årlige bevilling reserveres til dækning af eventuelle merudgifter fremadrettet. Stevns kmmunes tilskud berøres i det enkelte år ikke af eventuelt bevilgede fnds- g puljemidler, der er søgt af KFUM's Sciale Arbejde i Danmark samt indtægter fra scial-øknmiske tiltag. Der udarbejdes hvert år et revideret regnskab, der skal være Stevns Kmmune i hænde senest 1.5. Værestedet Café Stevnen i Stevns Kmmune er en nn-prfit virksmhed. Skulle værestedet alligevel generere et verskud, tilfalder dette Værestedet Café Stevnen. Et eventuelt verskud benyttes til bruger rettede aktiviteter eller fremtidige frbedringer i værestedet. Styregruppen beslutter hvad et eventuelt verskud skal bruges til. 9. Ikrafttræden, phør g ændringer Aftalen træder i kraft den g løber frem til 31. december 2018, hvrefter den umiddelbart udløber, med mulighed fr genfrhandling, medmindre denindtil den skriftligt psiges af en af parterne jf. nedenfr inden udløb. Såfremt den ene part mislighlder sine frpligtelser i henhld til kntrakten, er den anden part berettiget til erstatning fr ethvert tab efter dansk rets almindelige regler. Ved væsentlig mislighldelse er den anden part berettiget til at phæve samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning. Ved væsentlig mislighldelse frstås blandt andet væsentlig ændring af tilbuddets indhld uden frudgående aftale m.v. Den der vil påberåbe sig væsentlig mislighldelse skal ved skriftligt påkrav varsle dette g søge prblemet løst ved frhandling. Begge parter er berettiget til uanset årsag at psige nærværende aftale med minimum 6 måneders varsel. Såfremt en af parterne ønsker at psige aftalen, er parterne frpligtet til at ptage frhandlinger m eventuel frtsættelse senest den 1.marts i det pågældende år g disse frhandlinger skal være afsluttet senest den 15. juni. så der er tid til at psige lejemål (6 måneders varsel) g afskedige persnale (mindst 3 måneders varsel), uden at der påløber udgifter udver budgetrammen. Samarbejdsaftalen skal psiges skriftligt, såfremt samarbejdsaftalen ønskes psagt inden udløb den 31. december Opsigelsesvarslet på samarbejdsaftalen er i sådanne tilfælde 6 måneder, gældende fra udgangen af den måned hvr samarbejdet skriftligt er psagt. I tilfælde af Værestedet Café Stevnen s phør skal styregruppen fastlægge principper fr håndtering af evt. verskud eller underskud. Dat: Stevns Kmmune Dat: KFUM`S Sciale Arbejde i Danmark v. Udviklings- g knsulentchef 5

6 Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Jhn Ebbestrup Hansen 6

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere