Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger"

Transkript

1 Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger 1

2 Oversigt 23 skoler deltager i Entreprenørskab. 18 skoler er eller er undervejs med at blive LP-skole 1. 7 skoler er eller er undervejs med at blive PALS-skole skoler arbejder med læsning i alle fag. 16 skoler arbejder med Strategi og handleplan for sprog og læsning. 5 skoler arbejder med teamsamarbejde. 7 skoler er Ta Pulsen-skoler. 9 skoler arbejder med undervisningsdifferentiering 6 skoler arbejder med internationalisering 4 skoler arbejder med linjer i udskolingen. 2 skoler afprøver Ipads, 1 skole afprøver Cloud-løsning. 8 skoler arbejder med motivation af drenge. 25 skoler arbejder med holddannelse. 3 skoler har undervisningsassistenter. 3 skoler deltager i Nateku 5 skoler arbejder med CL 3. 1 LP: Læring og Pædagogisk analyse 2 PALS: Positiv Adfærd i Lærende Samspil 3 Cooperative learning. 2

3 Sammenfatning Der er foretaget en lang række tiltag i forhold til de politiske målsætninger, især knyttende til r og Knæk Kurven. r De væsentligste tiltag omkring ungdomsuddannelser handler i overskrifter om faglig læsning, deltagelse i Projekt partnerskab for fremtiden (entreprenørskab) samt drengens motivation for uddannelse. De fleste skoler nævner Læsning i alle fag, variationer af læsebånd og uddannelse af læsevejleder som centrale tiltag. Nogle steder har alle og ledere deltaget i kursusdag om faglig læsning, andre steder er det hele afdelinger. En del skoler deltager i projekt partnerskab for fremtiden, men mange flere arbejder med innovative læreprocesser. Drenges motivation for uddannelse behandles kun få steder eksplicit. I stedet tænkes drengene ind i forbindelse med eksempelvis LPmodellen eller ved bevægelse i fagene. Rekruttering af Der er pt. ingen problemer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, om end der enkelte steder kan være svært at sørge for, at undervisningen varetages af linjefagsuddannede. Dette er hovedsageligt en problematik der findes på skoler med udskoling. En række skoler har uddannet eller er undervejs med at uddanne en Mentor 50+, ligesom der er udarbejdet planer for modtagelse af nye kollegaer. Mange steder er AKT- undervejs i deres uddannelse. Nogle skoler har allerede færdigtuddannede AKT-, som løser især forebyggende opgaver samt er konsulterende i forhold til kollegaer. De fleste skoler er allerede i gang med at blive enten LP 4 - eller PALS-skole 5, andre har taget stilling til, om de vil være enten det ene eller det andet. Både LP og PALS omtales positivt i forhold til at ruste skolen som organisation, lærerteamene og den enkelte lærers kompetence og mulighed for at have inkluderende undervisningsmiljøer. 4 LP: (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) 5 PALS: Positiv Adfærd i Læring og Samspil 3

4 en Der laves mange forskellige tiltag i forhold til at følge op på en. r, der lige er startet på at blive PALSskoler vælger ofte at koncentrere sig herom, og formulerer færre nye tiltag. De eksisterende samarbejdsaftaler bliver revideret, særligt i forhold til at overgå til fælles ledelse. Denne overgang ses ofte som en naturlig anledning for de nye fællesbestyrelser til at formulere fælles værdigrundlag. Strategi og Handleplan for sprog og læsning har flere steder medført et samarbejde mellem lærerne i indskolingen og personalet i dagtilbuddet omkring sprog og læsning. Dette samarbejde ses også som et fælles fokus på at sikre en god overgang for barnet fra dagtilbud til skole. 4

5 Arnborg Aulum Byskole Entreprenørskabssamarbejde i HK Bevægelse er integreret i fagene. UEA på alle klassetrin. Holddannelse på alle klassetrin. Deltagelse i NATE- KU, samt udnævnt ambassadørskole i NT. n er profilskole på Natur /Teknik og globalisering. Deltagelse i Projekt Partnerskab for Fremtiden på mellemtrin. Ansøger om EUmidler til multilateralt projekt om entreprenørskab i udskolingen. Fra obligatorisk undervisning i tysk i 6. klasse. Læsning i alle fag via læsebånd i alle klasser.. Udarbejdet checkliste for at informere nye ansatte. Nyansatte deltager i fagfordeling. Hjemmesiden er opdateret. Nyansatte tilknyttes en vejleder.. AKTlærer under uddannelse. Overvejer PALS, LP eller 3. mulighed. 2 færdiguddannede AKT- i henh og Arbejdet med kønsopdelt undervisning i 0. klasse. Brug af holddannelse. N/T og ambassadørskole, global skole, bevægelse i undervisningen, IT og medier, værdiplan, sangløft og lektiecafe. Fokus på udfordringer, også til de dygtigste. Plushold for udskolingselever i science og language. Tilbyder lektioner over det kommunale minimum. Fokus på elever med faglige vanskeligheder via specialcenter. Der arbejdes videre med samarbejdsaftalen mellem skole og dagtilbud, ligesom der arbejdes videre med den nye fælles ledelse. Fælles temaaften om: Strategi og Handleplan for sprog og læsning for i indskolingen og personale fra dagtilbud. Sansorium skal samle den naturfaglige dimension, entreprenøriel tænkning, tværfaglighed, bevægelse i undervisningen, globalisering og bæredygtighed under ét. Sansorium består af et hus, en forsøgsmark samt en tværfaglig afdeling. Eget indsatsområde handler om oprettelse af ny SFO. 5

6 Brændgårdskolen Fortsat fokus på elevernes trivsel, bl.a. via Trivselsplan. faglig læsning i alle fag, særligt i f.t. tosprogede. Drenges motivation for uddannelse via variation og elevernes nærmeste zone for udvikling. På grund af overflytning af medarbejdere i forbindelse med kabalen er der pt intet rekrutteringsbehov. timer er brugt på følgende vis: Læsevejledere arbejder sammen med dansk via holddannelser. LP-model. Nye har fået et introkursus. E-learning om teamsamarbejde. 2 AKT- er snart færdiguddannede. Fokus har været på at tage imod nye, elever og forældre. I 2012 fokus på samarbejdsaftalen i f.t. at sikre at viden om det enkelte barns sproglige udvikling overføres fra dagtilbud til skole. Ipad-forsøg i 4. klasser. Engbjergskolen Fokus på Læsning i alle fag. Faguge med læsning og med holddannelse på tværs af årgange. 2 årgange er tilmeldt entreprenørskab. Der nedsættes udvalg til udarbejdelse af strategi og handleplan for sprog og læsning. Har lavet en velkomstfolder, indeholdende forventninger og beskrivelse af mentorens opgaver. Timer til holddannelse er anvendt i dansk og matematik i årgang. Har 2 uddannede AKT-. Påbegyndt lektiepolitik. Alle har fået kursus i klasseledelse. LP-skole fra Kursus i interaktive tavler. Evaluering og revidering af samarbejdsaftalen. - 6

7 Feldborg Entreprenørskab i undervisningen. PALS. 20 minutters læsebånd. PALS - Holddannelse på tværs af alder i klasse i alle timer. Rullende skolestart. Holddannelse på tværs af alder i klasse, primært i dansk. I 2012/2013 også holddannelse i matematik og engelsk. En lærer er på 2. år af uddannelsen som AKT-lærer. PALS. To medarbejdere er under uddannelse som PALSforældrerådgiver. Fritidshjemspædagog er også undervisningsassistent. SMTTE-model for sprog- og læseudvikling i børnehaven. Gjellerupskolen Har lavet måling af undervisningsmiljøet. Læsebånd i udskolingen. LP-skole fra 13/14. Har lavet køreplan for mentorerne. Arbejder pågod kommunikation med Læreruddannelsen i Silkeborg og Nr. Nissum. Kursus for klasse. Ressourcecenteret arbejder forebyggendee og fleksibelt. Ønsker international dimensoin. Ønsker om bedre resultater for de tosprogede elever. mellem sprogkoordinator og læsevejleder samt på sigt talepædagog i forhold til at lave et koncept for sprogbørn. - 7

8 Gullestrup PALS PALS PALS, i arbejdes der på individuelt niveau med eleverne. Haderup Hammerum PALS Entreprenørskab i undervisningen. I udskolingen arbejdes med projektundervisning og CL. faglig læsning på alle klassetrin. På mellemtrinnet er der 2 ugentlige lektioner læsebånd. First Lego League er obligatorisk på 6. årgang. Fokus på undervisningsdifferentiering. Pt ingen problemer med at rekruttere. Mentorordning og plan for modtagelse af nye medarbejdere. Overflyttere i fbm. kabalen har betydet, at der ikke har skullet ansættes nye. Der er udarbejdet mentorordning for nyuddannede og nyansatte. PALS PALS - PALS PALS Samarbejdsaftaler og møder mellem skoleog institutionsleder. Parallelslægning af fag på alle årgange gør det lettere at lave holddannelse og udnytte ressourcepersoner. timer anvendes fleksibelt. 2. år som LP-skole. Arbejdet med kvalitetsrapport er implementeret i skolens hverdag. Tæt samarbejde melem dagtilbud og skole. Ekstraordinært samarbejde om elever med særlige behov. Ansat undervisningsassistent i begge 0. klasser

9 Herningsholmskolen klasse deltager i entreprenørskab i undervisningen. Søgt om midler til 1 samfundsfagstime i 7. klasse, for at kunne lave entreprenante forløb i historie og samfundsfag. Der udarbejdes en handleplan for læsning. Der skal laves et initiativ om drenges motivation for uddannelse. Pga. centernedskæringer er der ikke fokus på rekruttering af. Holddannelse i klasse. 2 færdiggør AKT-uddannelsen. Er påbegyndt som LP-skole. Iværksat arbejde med projektundervisning og projektopgaven. Ta Pulsen skole fra 12/13. Iværksat fællesmøder mellem sprogkoordinator og læsevejleder. - Hodsager Elevrådet har omsat skolebestyrelsens principper om mobning til børnesprog. Læsning i alle fag. Entreprenørskab i undervisningen. biblioteket har opprioriteret indkøb af faglitteratur. Håndarbejde, sløjd og IT er slået sammen til faget Medie og design. Tyskundervisning i 6. klasse. Der er pt ingen problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Obligatorisk tyskundervisning i 6. klasse. Parallellægning af timer i indskoling og mellemtrin for at muliggøre holddannelse. Holddannelse i engelsk i og klasse. LP-skole fra 13/14. Interaktive tavler i de fleste lokaler. Kuser til lærerne i brug heraf. Kurser i CD-Ord. Megen videndeling foregår via nettet. Tradition for godt samarbejde mellem dagtilbud. Fokus på bevægelse og læring fra sommer Skak på alle klassetrin fra sommer

10 Holtbjergskolen Højgårdskolen PALS på 4. år. Læsning i alle fag. I 2012 udarbejdes en handleplan for læsning, hvor der tages højde for skolens tosprogede elever. LP-modellen virker i forlængelse af tidligere års indsats i ft. antimobning. n deltager i Vi læser for livet og er ved at udarbejde en plan for læsning, sprog og skrivning. Fra deltagelse i Entreprenørskab. Fokus på drenges motivation for uddannelse. medarbejdere. Der er udarbejdet en folder til nye ansatte. Der er uddannet en mentor. Der er udarbejdet handleplan for modtagelse af nye medarbejdere. PALS på 4. år SWIS er implementeret. 1 AKT-lærer færdiggør sin uddannelse i år med LPmodellen. Holddannelsestimer bruges på 0. til 3. årgang. 3 uddannede AKT. 8 lektioner til holddannelse i indskolingen. Ressourcecenter koordinerer indsats i ft. elever med vanskeligheder. 3 klasser med elever med ADHD, som inkluderes i almen undervisningen hvor det er muligt. Fortsat arbejde med at implementere SWIS. Videre arbejde med forældrerådgivning. Fortsat fokus på læsning. Der skal laves strategier for ordblinde elever og elever med særlige forudsætninger. Nogen samarbejde og skole omkring sprogindsatsen. mellem dagtilbud er beskrevet i fælles værdigrundlag. - 10

11 Ilskov Kibæk Deltagelse i Entreprenørskab. 3 skal på kurus i den kreative platform. elevplaner i forhold til læringsstile. Alle har deltaget i kursus om faglig læsning. Der udarbejdes en læsepolitik. Der har i nogle år været fokus på Trivsel for alle. n er i år blevet LP-skole. Udskolingen er renoveret. Der arbejdes på en læsehandleplan for alle fag på alle trin. Der er ugentligt læsebånd. Deltagelse i entreprenørskab på 3., 7. og 8. årgang. Lærerne uddannes som camp-maker og 1 lærer uddannes i Lego Serious Play. med at tiltrække medarbejdere. Der er uddannet en mentor. medarbejdere. Der er lavet en mentorordning. midler samt ressourcer fra specialcenteret har været anvendt forebyggende på faglige og især sociale tiltag. Beslutter sig for påbegyndelse af LP i løbet af 12/13. Fokus på undervisningsdifferentiering. LP-skole. Ressourcer til holddannelse anvendes i indskolingen. en anvendes som dialog- og udviklingsredskab på skolen. it og medier i samspil. Udskolingen er renoeret. Der er ønske om at styrke den internationale dimension. Der udarbejdes vedtægter for fælles bestyrelse. Der udarbejdes en sprog- og læsestrategi. Der planlægges en pædagogisk weekend om de aktuelle pædagogiske udfordringer. - Deltagelse i projekt Trafik-sikker skole. Fortsat arbejde med it og medier. 11

12 Kildebakkeskolen skolens antimobbeog trivselsplan. Alle har deltaget i kurset: Læsning i alle fag. Der arbejdes på en læsepolitik. Der er læsebånd i perioder, fagdag om læsning. læringsstilsmateriale og konkurrencebetonet læring aht drengene. med at rekruttere. holddannelse i ft. at lave mindre hold og arbejde med læringsstilematerialer. 1 lærer er i gang med AKTlæreruddannelsen. observationer og tilbagemeldinger mellem og med fokus på anerkendende pædagogik og klasseledelse. elevernes zone for nærmeste udvikling og tilpasset lektiemængde. Øget samarbejde mellem teamet omkring støttecenteret. Børnene starter i en førskolegruppe i SFO 1. april. motorik og bevægelse i SFO-regi. Der er indført Intra og Elevintra. Der er lavet en plan for at arbejde med arbejdsmiljø i Der er lektiecafe på biblioteket 5 dage om ugen. Læsevejlederen har timer i både 0. og 1. klasse. både LP og PALS 12

13 Kølkær Lind PALS. I forbindelse med kabalen overførtes udskolingen til Hammerum, sammen med halvdelen af lærerkollegiet. n deltager i Læsning i alle fag. Der arbejdes på fælles ledelse med daginstitution. LP-skole. Der er udarbejdet plan for arbejdet med trivsel. Læsebånd i alle afdelinger og der er kurser i læseløft. medarbejdere.. Kan være svært at få fagkombinationer til at få op i udskolingen. Alle har en afrbejdsplads i lærerforberedelse. inklusion via PALS. n er påbegyndt LP-forløbet og LPgrupperne skal til at mødes. Fra næste skoleår har Lind 2 AKT. Der arbejdes på arbejdsbeskrivelser for AKT-lærerne, så der er tydelig forventninger til deres arbejde fra kollegaers side. holddannelse i alle adelinger. Læsebånd er integreret i hverdagen. Der arbejdes på at integrere PALS. Der skal arbejdes på at styrke den entreprenante undervisning. Udvikle fleksible læringsmiljøer. Knytte specialklassen tættere på skolen (fysisk). Renovere faglokaler. Finde et lokale, hvor alle elever kan samles. Der arbejdes på en fællesbestyrelse for dagtilbud. Der sker et samarbejde mellem i indskolingen og pædagoger fra fritidshjemmet. Læsning i alle fag. Nyt værdigrundlag for Kløverhuset og Kølkær. Der arbejdes videre med PALS. Renovering af kælder og hjemkundskabslokale. 13

14 Lundgårdskolen n har i deltaget i Vi læser for livet. Der er lavet læsepolitik for alle klassetrin. Pædagogisk Læringscenter afvikler læsemesse målrettet drenge. Alle elever er i lokalpraktik i 8. klasse i ft. valg af ungdomsuddannelse. Der planlægges en trivselsdag i foråret. Nøvling Sinding Ørre- Midtpunkt PALS Der gennemføres og arbejdes videre med trivselsundersøgelser via DCUMs termometer. Elevrådet involveres i trivsel- og læringsmiljø. Elevrådet arrangerer lege for interesserede i det store frikvarter. 7 elever i AKTvanskeligheder inkluderes i almenundervisningen. n er med i Ta Pulsen. med at tiltrække nye medarbejdere. 1 lærer afslutter sin Mentor 50+ uddannelse. medarbejdere. Pt. ingen rekrutteringsproblemer. Afslutter snart sidste LP-uddannelsesår. Har tilkøbt LPmodul om klasseledelse. Fra skoleåret har skolen 4 AKT-. Timer til holddannelse tildeles årgang. Alle elever tilbydes 2 lektioners lektiehjælp om ugen. PALS. Holddannelse anvendes i indskolingen med rullende skolestart. Der arbejdes fortsat med læringsstile. 1 lærer er på sidste modul af AKTuddannelsen. Der er indrettet et læringsstilsklasseværelse. Deltagelse i Ta Pulsen for klasse. Legepatrulje med elever fra klasse. Der tilbydes valgfag: Junioridrætslederuddannelse. Centerklasseelever har 1 lektion med fysiske aktiviteter om ugen. PALS. Der er udarbejdet en sprog- og læsestrategi, som alle arbejder efter. Der er anskaffet en OCR-kopimaskine, hvor elever kan scanne egne bøger til brug for CD-Ord. Bakkebo virksomhedsoverdrages til SFO Lundgårdskolen. Dagtilbud revurderer samarbejdspapirer. Der er fokus på sprog og læsestrategi. Der arbejdes på at lave en fællesbestyrelsen for daginstitution. mellem og pædagogier i indskoling og dagtilbud. Arbejdet med at skabe sammenhæng mellem sprog- og læseindsats er påbegyndt. Der arbejdes på nye hjemmesider for dagtilbud. Lundgårdskolen overgår til 75 minutters lektioner. Deltagelse i Ta Pulsen. - Ta Pulsen søges udbredt til andre skoler, særligt i forhold til buttede børn. Elevfravær grundet forældrevalgt ferie er højt i forhold til andre skoler i kommunen. 14

15 Skalmejeskolen Skarrild Der er gennemført DCUM termometermåling, hvilket har ført til udarbejdelse af en handleplan omkring elevers trivsel glæde. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelse, ledelse, PR og elevråd. Desuden er der arrangeret foredragsaften biblioteket har udarbejdet inspirationskatalog til lærertemene. n har arbejdet med udvikling som landsbycenter, dagligt læsebånd og LP.. medarbejdere. Alle nyuddannede får tilknyttet en mentor. Der er lavet en handleplan for modtagelse af nye medarbejdere. Alle nye medarbejdere tilbydes samtaler med skolelederen. Alle nyansatte inviteres sammen med TR til et erfaringsudvekslingsmøde. Alle medarbejdere arbejder i team. n fungerer som praktikskole for University College Lillebælt. Der er 1 lærer på mentoruddannelse. Ressourcer til holddannelse er lagt ud i teamene. Der er 1 AKT-lærer på skolen. AKTindsatsen er både opsøgende og kan rekvireres af teamene. n er på 2. år af LP. n er på 3. år af LP. n har 1 undervisningsassistent, som primært er støtte for 2 enkeltinkluderede elever. 2 er i gang med AKTuddannelsen. 1 har et diplommodul i Børn med udviklingsforstyrrelser. Der sker sprogscreening i starten af 0. klasse og læseevaluering på begyndertrin bestyrelsen har igangsat en revidering af skolens vision og værdisætninger. n har fået en grøn smiley, som følge af montering af 4 mekaniske friskluftsventilationer. Alle elever har nu minimum 25 ugentlige lektioner. Der er dagligt læsebånd på alle klassetrin. Læsevejlederen rådgiver om forhold vedr. læsningen. Der gennemføres tværgående forløb for klasse og klasse, hvor holddannelse finder sted. Fra 1. april samles alle førskolebørn på Skalmejegården, hvorfra der kan samarbejdes om at skabe en god indføring til skolen. Ledelserne har samlet og formaliseret samarbejdsaftaler. 1 gang årligt mødes alle og pædagoger omkring et fagligt tema. I det formaliserede samarbejde er der udarbejdet fælles værdigrundlag og en række praktiske forhold finder sted. Den nyuddannede læsevejleder er påbegyndt sin funktion. Der har været gjort pædagogiske forsøg med bevægeklasse, udeskole og læringsstile. 15

16 Snejbjerg Der er udarbejdet anti-mobbeplan: Der er legevenner mellem 0. klasser og 5. klasser. 6. årgang er legepatrulje for klasses elever. Elevrådene laver program for trivselsdagen. Til idrætsdagen er eleverne sammen på tværs af årgange, ligesom der laves emne/temadage på tværs af årgange. Der er faste læsebåndsperioder. Alle udskolings har deltaget i kursusdag om læsning ved skoleårets start. n har 1 læsevejleder. Entreprenørskab fra 12/13. medarbejdere. Sommer 2012 har skolen 2 uddannede AKT-. I dette skoleår færdiggøres 3. år af LP. holdannelsestimer på tværs af klasser. Der er glidende overgang fra daginstitution til skole og fra skole til fritidshjem. Timerne til holddannelse er tildelt en enkelt lærer, som anvender disse i indskolingen. Dansktimerne er parallellagt. Der er arbejdet med byggeprogram for skole og hal. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale om overgang fra dagtilbud til skole. Byggeprogrammet færddiggøres i marts Linjer i udskolingen. 16

17 Sunds Der arbejdes på at lave linjer i udskolingen: en international linje, en medieog kommunikationslinje og en sciencelinje. LP på 4. år. Sammen med Gjellerupskolen gennemføres kursus i Lån en ekspert. Alle arbejder med konkrete metoder indenfor læsning. Sammen med UU arbejdes der på at følge op på praktikperioden for elever med særlige behov. Der skal skabes samarbejde omkring læsning i alle fag med fra Gjellerupskoles udskoling. 3. og 5. årgang deltager i entreprenørskab. Bekymring i forhold til ikke at kunne dække skolens faglige områder på tilfredsstillende vis. Der eksisterer en mentorordning. Efter 100 dages ansættelse afholdes en introsamtale mellem nyansatte og ledelsen. 2 årgange laver særlig tilrettelæggelse af undervisningen, for at kunne inkludere 30 % af den samlede elevgruppe. Holddannelse vil fortsat blive udviklet. Der arbejdes på at kunne renovere lokalerne til naturvidenskab. Der arbejdes på samarbejde om sprogstimulering. ns pædagogiske læringscenter udvikles fortsat. IT udvikles - eksempelvis i forhold til cloud computing. Forældreintra fungerer som kilde til information imellem skole og hjem. Der arbejdes på at integrere mobiltelefoner i undervisningen. Lærerne ønsker mulighed for at få adgang til skolens drev hjemmefra. Fortsat deltagelse i Ta Pulsen. Internationalisering. 17

18 Sønder Felding n på Sønderager n er på 4. år PALSskole. rollespil i alle afdelinger. I foråret 2012 færdiggøres skolens læsepolitik. Alle medarbejdere har deltaget i kursus: Læsning i alle fag. 5., 6. og 9. årgang arbejder med entreprenørskab i undervisningen. at øge den enkelte elevs selvværdsfølelse og tro på et uddannelsesforløb. n har 2 uddannede mentorer. Der er lavet handleplaner og funktionsbeskrivelser for mentorernes arbejde. medarbejdere. Der skal etableres en mentorordning fra PALS spiller en stor rolle for både skole som SFO. 2 medarbejdere forventes færdiguddannede i foråret 2012 og 1 i AKT anvendes fleksibelt. holddannelse og skubtimer i klasseog årgangene. I gennemføres en tilbudsfagmodel, hvor eleverne vælger retning efter interesse og uddannelsesplan og hvor der er mulighed for holddannelse i fagene dansk, matematik og engelsk. Arbejdet med PALS har medført forbedret evne til at løse opgaver i forhold til trivsel og undervisning. Der laves nye mål og indsatsområder for n på Sønderager, som følger af sammenlægningen af Sønderagerskolen og UC10. Der er udarbejdet brobygning mellem skole, SFO og børnehave. - Der arbejdes på at skabe én kultur imellem de tre afdelinger. Dette gælder for elever såvel som medarbejdere. 18

19 Timring Der eksisterer en venskabsordning mellem 0. og 5. klasse samt mellem 1. og 6. klasse. Der er læsebånd hver morgen. n har været med entreprenørskab i 3 år, men har samtidig haft udskiftning blandt medarbejderne, hvorfor der ikke eksisterer bredt kendskab til projektet. Tjørring n deltager i: Vi læser for livet. Ungdomscenter Herning medarbejde. Alle nyansatte tilknyttes en mentor. 1 lærer og 1 skoleleder deltager i Mentor 50+. Næste år ønskes yderligere 2 uddannet som mentor. Retningslinjer og funktionsbeskrivelse skal udarbejdes. holddannelse på alle årgange. Der har været afholdt en pædagogisk eftermiddag med fokus på holddannelse. I samarbejde med Børnehuset Stjernen er skolen Professionsløftskole, i relation til inklusion. 3. AKT-vejleder er påbegyndt sin uddannelse. Der arbejdes fortsat med at udvikle læsebåndet. Første modul med LP er afsluttet. 2/3 af klasserne har nu interaktive tavler., SFO og børnehave samles fra til Timring Læringscenter. Byggeri skrider planmæssigt frem. Indledende møder om modtagerklasser. nye teamstrukturer. Indtil Timring Læringscenter er oppe at køre, sættes sammenhæng mellem sprog- og læseindsats på stand by. Endnu ikke påbegyndt arbejdet med at skabe sammenhæng mellem sprogindsats i dagtilbud n har 3 indsatsområder: LP, entreprenørskab og faglig læsning. Udarbejde handleplæaner for oprettelse af tosprogsklasser. 19

20 Vestervangskolen Vildbjerg Vinding entreprenørskab og læsning i alle fag. Der er udarbejdet og implementeret værdi- og regelsæt omkring antimobning. Der har været arbejdet med 3 temaer: Trivsel Læsning i alle fag Entreprenørskab. - klasseledelse. Pt. ingen behov for rekruttering. Der er etableret mentorordning. På baggrund af interviews af 3 nyuddannede, udarbejdes en opgavebeskrivelse for en fremtidig mentorordning. n har 1 færdiguddannet AKT og 2 undervejs. AKTlærernes arbejdsområder er beskrevet. Der har været arbejdet med 3 temaer: Holddannelse AKT-vejledere LP-model Der er etableret udendørsværksted og væksthus, og der er gode muligheder for værkstedsarbejde. Dette kan ses i relation til drenges motivation for uddannelse. n er overgået til intra. Forældreintra og Elevintra er i gang pr Det pædagogiske læringscenter har etableret tættere kontakt med 3., 4., 6. og 8. klasse om bedre sammenhæng mellem årsplaner og brugen af PLC. Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO færdiggøres i foråret Læsevejledere og sprogvejledere samt børnehaveklasseledere mødes. Der eksisterer en plan for samarbejdet og skole/sfo. Der er læsebånd mellem efterårsferie og vinterferie. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre sammenhæng mellem børnehave. Arbejdet afsluttes i sommerent n har formuleret initiativer omkring sundhed og bevægelse, herunder deltagelse i Ta Pulsen. IT som aktivt redskab til videndeling og læring. n deltager i entreprenørskab. Der gøres forsøg med ebook. Ørnhøj bestyrelsen har 1 lærer forventes at n har ansøgt På sigt ønskes et Der afprøves en ord- 20

21 2 trivselsambassadører, der arbejdet på et årshjul for traditionelle arrangementer på skolen. Der eksisterer venskabsklasser mellem 0. og 4., 1. og 5. samt 2. og 6. klasse. Der er læsebånd hver morgen. Alle klasser har i indeværende skoleår arbejdet med mindst 1 entreprenant projekt. medarbejdere. færdiggøre AKTuddannelsen i om at blive LPskole. samarbejde mellem daginstitution, SFO omkring LP-modellen. ning med morgenløb. Den nye fællesbestyrelsen skal være omdrejningspunkt i at skabe rød tråd i børnenes opvækst. 21

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer.

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STRIB SKOLE skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil: Vision for Strib Skole Strib Skole ønsker at være

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil At lære er at leve Profillinjer Læringscenter Glade

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Fjerritslev skole. Skoleudviklingsplan 2014. Bilag

Fjerritslev skole. Skoleudviklingsplan 2014. Bilag Fjerritslev skole Skoleudviklingsplan 2014 Bilag Det Flexible Læringsrum 0-3.klasse Læring, udvikling & dannelse Der arbejdes med holddannelses som en organisatorisk samt faglig begrundelse i Det Flexible

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolens navn: Vildbjerg Skole

Skolens navn: Vildbjerg Skole 2014-2015 Udviklingsplan Skolens navn: Vildbjerg Skole Center for Børn og Læring Herning Kommune Indhold Baggrund... 2 Udviklingsplanen... 2 Udarbejdelse af udviklingsplanen for 2014-2015... 2 Årsmål 2014-2017...

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG GRØNT INDLEDNING... 3 FØDEVARER ØKOLOGI OG ANDRE MÅL... 4 STATUSOPGØRELSE OG KONKLUSION... 5 EVALUERING AF INDSATS...7 GRØNNE TILTAG OG AKTIVITETER... 8 GRØNT FLAG, GRØN SKOLE... 8 NATURFAGSMARATON...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2013 Skolens udviklingsplan indledning Trongårdsskolens udviklingsplan henvender sig til alle skolens interessenter. Den er både en vision og en arbejdsplan,

Læs mere

1. Indledning Da vores skoleleder går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse pr.1. februar

1. Indledning Da vores skoleleder går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse pr.1. februar 1. Indledning Da vores skoleleder går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse pr.1. februar 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og Job Midt/Vest med ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere