Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplaner Herning Kommunes folkeskoler 2012-2012. Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger"

Transkript

1 Udviklingsplaner Herning Kommunes Folkeskoler 2011/2012 Oversigt over målsætninger 1

2 Oversigt 23 skoler deltager i Entreprenørskab. 18 skoler er eller er undervejs med at blive LP-skole 1. 7 skoler er eller er undervejs med at blive PALS-skole skoler arbejder med læsning i alle fag. 16 skoler arbejder med Strategi og handleplan for sprog og læsning. 5 skoler arbejder med teamsamarbejde. 7 skoler er Ta Pulsen-skoler. 9 skoler arbejder med undervisningsdifferentiering 6 skoler arbejder med internationalisering 4 skoler arbejder med linjer i udskolingen. 2 skoler afprøver Ipads, 1 skole afprøver Cloud-løsning. 8 skoler arbejder med motivation af drenge. 25 skoler arbejder med holddannelse. 3 skoler har undervisningsassistenter. 3 skoler deltager i Nateku 5 skoler arbejder med CL 3. 1 LP: Læring og Pædagogisk analyse 2 PALS: Positiv Adfærd i Lærende Samspil 3 Cooperative learning. 2

3 Sammenfatning Der er foretaget en lang række tiltag i forhold til de politiske målsætninger, især knyttende til r og Knæk Kurven. r De væsentligste tiltag omkring ungdomsuddannelser handler i overskrifter om faglig læsning, deltagelse i Projekt partnerskab for fremtiden (entreprenørskab) samt drengens motivation for uddannelse. De fleste skoler nævner Læsning i alle fag, variationer af læsebånd og uddannelse af læsevejleder som centrale tiltag. Nogle steder har alle og ledere deltaget i kursusdag om faglig læsning, andre steder er det hele afdelinger. En del skoler deltager i projekt partnerskab for fremtiden, men mange flere arbejder med innovative læreprocesser. Drenges motivation for uddannelse behandles kun få steder eksplicit. I stedet tænkes drengene ind i forbindelse med eksempelvis LPmodellen eller ved bevægelse i fagene. Rekruttering af Der er pt. ingen problemer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, om end der enkelte steder kan være svært at sørge for, at undervisningen varetages af linjefagsuddannede. Dette er hovedsageligt en problematik der findes på skoler med udskoling. En række skoler har uddannet eller er undervejs med at uddanne en Mentor 50+, ligesom der er udarbejdet planer for modtagelse af nye kollegaer. Mange steder er AKT- undervejs i deres uddannelse. Nogle skoler har allerede færdigtuddannede AKT-, som løser især forebyggende opgaver samt er konsulterende i forhold til kollegaer. De fleste skoler er allerede i gang med at blive enten LP 4 - eller PALS-skole 5, andre har taget stilling til, om de vil være enten det ene eller det andet. Både LP og PALS omtales positivt i forhold til at ruste skolen som organisation, lærerteamene og den enkelte lærers kompetence og mulighed for at have inkluderende undervisningsmiljøer. 4 LP: (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) 5 PALS: Positiv Adfærd i Læring og Samspil 3

4 en Der laves mange forskellige tiltag i forhold til at følge op på en. r, der lige er startet på at blive PALSskoler vælger ofte at koncentrere sig herom, og formulerer færre nye tiltag. De eksisterende samarbejdsaftaler bliver revideret, særligt i forhold til at overgå til fælles ledelse. Denne overgang ses ofte som en naturlig anledning for de nye fællesbestyrelser til at formulere fælles værdigrundlag. Strategi og Handleplan for sprog og læsning har flere steder medført et samarbejde mellem lærerne i indskolingen og personalet i dagtilbuddet omkring sprog og læsning. Dette samarbejde ses også som et fælles fokus på at sikre en god overgang for barnet fra dagtilbud til skole. 4

5 Arnborg Aulum Byskole Entreprenørskabssamarbejde i HK Bevægelse er integreret i fagene. UEA på alle klassetrin. Holddannelse på alle klassetrin. Deltagelse i NATE- KU, samt udnævnt ambassadørskole i NT. n er profilskole på Natur /Teknik og globalisering. Deltagelse i Projekt Partnerskab for Fremtiden på mellemtrin. Ansøger om EUmidler til multilateralt projekt om entreprenørskab i udskolingen. Fra obligatorisk undervisning i tysk i 6. klasse. Læsning i alle fag via læsebånd i alle klasser.. Udarbejdet checkliste for at informere nye ansatte. Nyansatte deltager i fagfordeling. Hjemmesiden er opdateret. Nyansatte tilknyttes en vejleder.. AKTlærer under uddannelse. Overvejer PALS, LP eller 3. mulighed. 2 færdiguddannede AKT- i henh og Arbejdet med kønsopdelt undervisning i 0. klasse. Brug af holddannelse. N/T og ambassadørskole, global skole, bevægelse i undervisningen, IT og medier, værdiplan, sangløft og lektiecafe. Fokus på udfordringer, også til de dygtigste. Plushold for udskolingselever i science og language. Tilbyder lektioner over det kommunale minimum. Fokus på elever med faglige vanskeligheder via specialcenter. Der arbejdes videre med samarbejdsaftalen mellem skole og dagtilbud, ligesom der arbejdes videre med den nye fælles ledelse. Fælles temaaften om: Strategi og Handleplan for sprog og læsning for i indskolingen og personale fra dagtilbud. Sansorium skal samle den naturfaglige dimension, entreprenøriel tænkning, tværfaglighed, bevægelse i undervisningen, globalisering og bæredygtighed under ét. Sansorium består af et hus, en forsøgsmark samt en tværfaglig afdeling. Eget indsatsområde handler om oprettelse af ny SFO. 5

6 Brændgårdskolen Fortsat fokus på elevernes trivsel, bl.a. via Trivselsplan. faglig læsning i alle fag, særligt i f.t. tosprogede. Drenges motivation for uddannelse via variation og elevernes nærmeste zone for udvikling. På grund af overflytning af medarbejdere i forbindelse med kabalen er der pt intet rekrutteringsbehov. timer er brugt på følgende vis: Læsevejledere arbejder sammen med dansk via holddannelser. LP-model. Nye har fået et introkursus. E-learning om teamsamarbejde. 2 AKT- er snart færdiguddannede. Fokus har været på at tage imod nye, elever og forældre. I 2012 fokus på samarbejdsaftalen i f.t. at sikre at viden om det enkelte barns sproglige udvikling overføres fra dagtilbud til skole. Ipad-forsøg i 4. klasser. Engbjergskolen Fokus på Læsning i alle fag. Faguge med læsning og med holddannelse på tværs af årgange. 2 årgange er tilmeldt entreprenørskab. Der nedsættes udvalg til udarbejdelse af strategi og handleplan for sprog og læsning. Har lavet en velkomstfolder, indeholdende forventninger og beskrivelse af mentorens opgaver. Timer til holddannelse er anvendt i dansk og matematik i årgang. Har 2 uddannede AKT-. Påbegyndt lektiepolitik. Alle har fået kursus i klasseledelse. LP-skole fra Kursus i interaktive tavler. Evaluering og revidering af samarbejdsaftalen. - 6

7 Feldborg Entreprenørskab i undervisningen. PALS. 20 minutters læsebånd. PALS - Holddannelse på tværs af alder i klasse i alle timer. Rullende skolestart. Holddannelse på tværs af alder i klasse, primært i dansk. I 2012/2013 også holddannelse i matematik og engelsk. En lærer er på 2. år af uddannelsen som AKT-lærer. PALS. To medarbejdere er under uddannelse som PALSforældrerådgiver. Fritidshjemspædagog er også undervisningsassistent. SMTTE-model for sprog- og læseudvikling i børnehaven. Gjellerupskolen Har lavet måling af undervisningsmiljøet. Læsebånd i udskolingen. LP-skole fra 13/14. Har lavet køreplan for mentorerne. Arbejder pågod kommunikation med Læreruddannelsen i Silkeborg og Nr. Nissum. Kursus for klasse. Ressourcecenteret arbejder forebyggendee og fleksibelt. Ønsker international dimensoin. Ønsker om bedre resultater for de tosprogede elever. mellem sprogkoordinator og læsevejleder samt på sigt talepædagog i forhold til at lave et koncept for sprogbørn. - 7

8 Gullestrup PALS PALS PALS, i arbejdes der på individuelt niveau med eleverne. Haderup Hammerum PALS Entreprenørskab i undervisningen. I udskolingen arbejdes med projektundervisning og CL. faglig læsning på alle klassetrin. På mellemtrinnet er der 2 ugentlige lektioner læsebånd. First Lego League er obligatorisk på 6. årgang. Fokus på undervisningsdifferentiering. Pt ingen problemer med at rekruttere. Mentorordning og plan for modtagelse af nye medarbejdere. Overflyttere i fbm. kabalen har betydet, at der ikke har skullet ansættes nye. Der er udarbejdet mentorordning for nyuddannede og nyansatte. PALS PALS - PALS PALS Samarbejdsaftaler og møder mellem skoleog institutionsleder. Parallelslægning af fag på alle årgange gør det lettere at lave holddannelse og udnytte ressourcepersoner. timer anvendes fleksibelt. 2. år som LP-skole. Arbejdet med kvalitetsrapport er implementeret i skolens hverdag. Tæt samarbejde melem dagtilbud og skole. Ekstraordinært samarbejde om elever med særlige behov. Ansat undervisningsassistent i begge 0. klasser

9 Herningsholmskolen klasse deltager i entreprenørskab i undervisningen. Søgt om midler til 1 samfundsfagstime i 7. klasse, for at kunne lave entreprenante forløb i historie og samfundsfag. Der udarbejdes en handleplan for læsning. Der skal laves et initiativ om drenges motivation for uddannelse. Pga. centernedskæringer er der ikke fokus på rekruttering af. Holddannelse i klasse. 2 færdiggør AKT-uddannelsen. Er påbegyndt som LP-skole. Iværksat arbejde med projektundervisning og projektopgaven. Ta Pulsen skole fra 12/13. Iværksat fællesmøder mellem sprogkoordinator og læsevejleder. - Hodsager Elevrådet har omsat skolebestyrelsens principper om mobning til børnesprog. Læsning i alle fag. Entreprenørskab i undervisningen. biblioteket har opprioriteret indkøb af faglitteratur. Håndarbejde, sløjd og IT er slået sammen til faget Medie og design. Tyskundervisning i 6. klasse. Der er pt ingen problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Obligatorisk tyskundervisning i 6. klasse. Parallellægning af timer i indskoling og mellemtrin for at muliggøre holddannelse. Holddannelse i engelsk i og klasse. LP-skole fra 13/14. Interaktive tavler i de fleste lokaler. Kuser til lærerne i brug heraf. Kurser i CD-Ord. Megen videndeling foregår via nettet. Tradition for godt samarbejde mellem dagtilbud. Fokus på bevægelse og læring fra sommer Skak på alle klassetrin fra sommer

10 Holtbjergskolen Højgårdskolen PALS på 4. år. Læsning i alle fag. I 2012 udarbejdes en handleplan for læsning, hvor der tages højde for skolens tosprogede elever. LP-modellen virker i forlængelse af tidligere års indsats i ft. antimobning. n deltager i Vi læser for livet og er ved at udarbejde en plan for læsning, sprog og skrivning. Fra deltagelse i Entreprenørskab. Fokus på drenges motivation for uddannelse. medarbejdere. Der er udarbejdet en folder til nye ansatte. Der er uddannet en mentor. Der er udarbejdet handleplan for modtagelse af nye medarbejdere. PALS på 4. år SWIS er implementeret. 1 AKT-lærer færdiggør sin uddannelse i år med LPmodellen. Holddannelsestimer bruges på 0. til 3. årgang. 3 uddannede AKT. 8 lektioner til holddannelse i indskolingen. Ressourcecenter koordinerer indsats i ft. elever med vanskeligheder. 3 klasser med elever med ADHD, som inkluderes i almen undervisningen hvor det er muligt. Fortsat arbejde med at implementere SWIS. Videre arbejde med forældrerådgivning. Fortsat fokus på læsning. Der skal laves strategier for ordblinde elever og elever med særlige forudsætninger. Nogen samarbejde og skole omkring sprogindsatsen. mellem dagtilbud er beskrevet i fælles værdigrundlag. - 10

11 Ilskov Kibæk Deltagelse i Entreprenørskab. 3 skal på kurus i den kreative platform. elevplaner i forhold til læringsstile. Alle har deltaget i kursus om faglig læsning. Der udarbejdes en læsepolitik. Der har i nogle år været fokus på Trivsel for alle. n er i år blevet LP-skole. Udskolingen er renoveret. Der arbejdes på en læsehandleplan for alle fag på alle trin. Der er ugentligt læsebånd. Deltagelse i entreprenørskab på 3., 7. og 8. årgang. Lærerne uddannes som camp-maker og 1 lærer uddannes i Lego Serious Play. med at tiltrække medarbejdere. Der er uddannet en mentor. medarbejdere. Der er lavet en mentorordning. midler samt ressourcer fra specialcenteret har været anvendt forebyggende på faglige og især sociale tiltag. Beslutter sig for påbegyndelse af LP i løbet af 12/13. Fokus på undervisningsdifferentiering. LP-skole. Ressourcer til holddannelse anvendes i indskolingen. en anvendes som dialog- og udviklingsredskab på skolen. it og medier i samspil. Udskolingen er renoeret. Der er ønske om at styrke den internationale dimension. Der udarbejdes vedtægter for fælles bestyrelse. Der udarbejdes en sprog- og læsestrategi. Der planlægges en pædagogisk weekend om de aktuelle pædagogiske udfordringer. - Deltagelse i projekt Trafik-sikker skole. Fortsat arbejde med it og medier. 11

12 Kildebakkeskolen skolens antimobbeog trivselsplan. Alle har deltaget i kurset: Læsning i alle fag. Der arbejdes på en læsepolitik. Der er læsebånd i perioder, fagdag om læsning. læringsstilsmateriale og konkurrencebetonet læring aht drengene. med at rekruttere. holddannelse i ft. at lave mindre hold og arbejde med læringsstilematerialer. 1 lærer er i gang med AKTlæreruddannelsen. observationer og tilbagemeldinger mellem og med fokus på anerkendende pædagogik og klasseledelse. elevernes zone for nærmeste udvikling og tilpasset lektiemængde. Øget samarbejde mellem teamet omkring støttecenteret. Børnene starter i en førskolegruppe i SFO 1. april. motorik og bevægelse i SFO-regi. Der er indført Intra og Elevintra. Der er lavet en plan for at arbejde med arbejdsmiljø i Der er lektiecafe på biblioteket 5 dage om ugen. Læsevejlederen har timer i både 0. og 1. klasse. både LP og PALS 12

13 Kølkær Lind PALS. I forbindelse med kabalen overførtes udskolingen til Hammerum, sammen med halvdelen af lærerkollegiet. n deltager i Læsning i alle fag. Der arbejdes på fælles ledelse med daginstitution. LP-skole. Der er udarbejdet plan for arbejdet med trivsel. Læsebånd i alle afdelinger og der er kurser i læseløft. medarbejdere.. Kan være svært at få fagkombinationer til at få op i udskolingen. Alle har en afrbejdsplads i lærerforberedelse. inklusion via PALS. n er påbegyndt LP-forløbet og LPgrupperne skal til at mødes. Fra næste skoleår har Lind 2 AKT. Der arbejdes på arbejdsbeskrivelser for AKT-lærerne, så der er tydelig forventninger til deres arbejde fra kollegaers side. holddannelse i alle adelinger. Læsebånd er integreret i hverdagen. Der arbejdes på at integrere PALS. Der skal arbejdes på at styrke den entreprenante undervisning. Udvikle fleksible læringsmiljøer. Knytte specialklassen tættere på skolen (fysisk). Renovere faglokaler. Finde et lokale, hvor alle elever kan samles. Der arbejdes på en fællesbestyrelse for dagtilbud. Der sker et samarbejde mellem i indskolingen og pædagoger fra fritidshjemmet. Læsning i alle fag. Nyt værdigrundlag for Kløverhuset og Kølkær. Der arbejdes videre med PALS. Renovering af kælder og hjemkundskabslokale. 13

14 Lundgårdskolen n har i deltaget i Vi læser for livet. Der er lavet læsepolitik for alle klassetrin. Pædagogisk Læringscenter afvikler læsemesse målrettet drenge. Alle elever er i lokalpraktik i 8. klasse i ft. valg af ungdomsuddannelse. Der planlægges en trivselsdag i foråret. Nøvling Sinding Ørre- Midtpunkt PALS Der gennemføres og arbejdes videre med trivselsundersøgelser via DCUMs termometer. Elevrådet involveres i trivsel- og læringsmiljø. Elevrådet arrangerer lege for interesserede i det store frikvarter. 7 elever i AKTvanskeligheder inkluderes i almenundervisningen. n er med i Ta Pulsen. med at tiltrække nye medarbejdere. 1 lærer afslutter sin Mentor 50+ uddannelse. medarbejdere. Pt. ingen rekrutteringsproblemer. Afslutter snart sidste LP-uddannelsesår. Har tilkøbt LPmodul om klasseledelse. Fra skoleåret har skolen 4 AKT-. Timer til holddannelse tildeles årgang. Alle elever tilbydes 2 lektioners lektiehjælp om ugen. PALS. Holddannelse anvendes i indskolingen med rullende skolestart. Der arbejdes fortsat med læringsstile. 1 lærer er på sidste modul af AKTuddannelsen. Der er indrettet et læringsstilsklasseværelse. Deltagelse i Ta Pulsen for klasse. Legepatrulje med elever fra klasse. Der tilbydes valgfag: Junioridrætslederuddannelse. Centerklasseelever har 1 lektion med fysiske aktiviteter om ugen. PALS. Der er udarbejdet en sprog- og læsestrategi, som alle arbejder efter. Der er anskaffet en OCR-kopimaskine, hvor elever kan scanne egne bøger til brug for CD-Ord. Bakkebo virksomhedsoverdrages til SFO Lundgårdskolen. Dagtilbud revurderer samarbejdspapirer. Der er fokus på sprog og læsestrategi. Der arbejdes på at lave en fællesbestyrelsen for daginstitution. mellem og pædagogier i indskoling og dagtilbud. Arbejdet med at skabe sammenhæng mellem sprog- og læseindsats er påbegyndt. Der arbejdes på nye hjemmesider for dagtilbud. Lundgårdskolen overgår til 75 minutters lektioner. Deltagelse i Ta Pulsen. - Ta Pulsen søges udbredt til andre skoler, særligt i forhold til buttede børn. Elevfravær grundet forældrevalgt ferie er højt i forhold til andre skoler i kommunen. 14

15 Skalmejeskolen Skarrild Der er gennemført DCUM termometermåling, hvilket har ført til udarbejdelse af en handleplan omkring elevers trivsel glæde. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelse, ledelse, PR og elevråd. Desuden er der arrangeret foredragsaften biblioteket har udarbejdet inspirationskatalog til lærertemene. n har arbejdet med udvikling som landsbycenter, dagligt læsebånd og LP.. medarbejdere. Alle nyuddannede får tilknyttet en mentor. Der er lavet en handleplan for modtagelse af nye medarbejdere. Alle nye medarbejdere tilbydes samtaler med skolelederen. Alle nyansatte inviteres sammen med TR til et erfaringsudvekslingsmøde. Alle medarbejdere arbejder i team. n fungerer som praktikskole for University College Lillebælt. Der er 1 lærer på mentoruddannelse. Ressourcer til holddannelse er lagt ud i teamene. Der er 1 AKT-lærer på skolen. AKTindsatsen er både opsøgende og kan rekvireres af teamene. n er på 2. år af LP. n er på 3. år af LP. n har 1 undervisningsassistent, som primært er støtte for 2 enkeltinkluderede elever. 2 er i gang med AKTuddannelsen. 1 har et diplommodul i Børn med udviklingsforstyrrelser. Der sker sprogscreening i starten af 0. klasse og læseevaluering på begyndertrin bestyrelsen har igangsat en revidering af skolens vision og værdisætninger. n har fået en grøn smiley, som følge af montering af 4 mekaniske friskluftsventilationer. Alle elever har nu minimum 25 ugentlige lektioner. Der er dagligt læsebånd på alle klassetrin. Læsevejlederen rådgiver om forhold vedr. læsningen. Der gennemføres tværgående forløb for klasse og klasse, hvor holddannelse finder sted. Fra 1. april samles alle førskolebørn på Skalmejegården, hvorfra der kan samarbejdes om at skabe en god indføring til skolen. Ledelserne har samlet og formaliseret samarbejdsaftaler. 1 gang årligt mødes alle og pædagoger omkring et fagligt tema. I det formaliserede samarbejde er der udarbejdet fælles værdigrundlag og en række praktiske forhold finder sted. Den nyuddannede læsevejleder er påbegyndt sin funktion. Der har været gjort pædagogiske forsøg med bevægeklasse, udeskole og læringsstile. 15

16 Snejbjerg Der er udarbejdet anti-mobbeplan: Der er legevenner mellem 0. klasser og 5. klasser. 6. årgang er legepatrulje for klasses elever. Elevrådene laver program for trivselsdagen. Til idrætsdagen er eleverne sammen på tværs af årgange, ligesom der laves emne/temadage på tværs af årgange. Der er faste læsebåndsperioder. Alle udskolings har deltaget i kursusdag om læsning ved skoleårets start. n har 1 læsevejleder. Entreprenørskab fra 12/13. medarbejdere. Sommer 2012 har skolen 2 uddannede AKT-. I dette skoleår færdiggøres 3. år af LP. holdannelsestimer på tværs af klasser. Der er glidende overgang fra daginstitution til skole og fra skole til fritidshjem. Timerne til holddannelse er tildelt en enkelt lærer, som anvender disse i indskolingen. Dansktimerne er parallellagt. Der er arbejdet med byggeprogram for skole og hal. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale om overgang fra dagtilbud til skole. Byggeprogrammet færddiggøres i marts Linjer i udskolingen. 16

17 Sunds Der arbejdes på at lave linjer i udskolingen: en international linje, en medieog kommunikationslinje og en sciencelinje. LP på 4. år. Sammen med Gjellerupskolen gennemføres kursus i Lån en ekspert. Alle arbejder med konkrete metoder indenfor læsning. Sammen med UU arbejdes der på at følge op på praktikperioden for elever med særlige behov. Der skal skabes samarbejde omkring læsning i alle fag med fra Gjellerupskoles udskoling. 3. og 5. årgang deltager i entreprenørskab. Bekymring i forhold til ikke at kunne dække skolens faglige områder på tilfredsstillende vis. Der eksisterer en mentorordning. Efter 100 dages ansættelse afholdes en introsamtale mellem nyansatte og ledelsen. 2 årgange laver særlig tilrettelæggelse af undervisningen, for at kunne inkludere 30 % af den samlede elevgruppe. Holddannelse vil fortsat blive udviklet. Der arbejdes på at kunne renovere lokalerne til naturvidenskab. Der arbejdes på samarbejde om sprogstimulering. ns pædagogiske læringscenter udvikles fortsat. IT udvikles - eksempelvis i forhold til cloud computing. Forældreintra fungerer som kilde til information imellem skole og hjem. Der arbejdes på at integrere mobiltelefoner i undervisningen. Lærerne ønsker mulighed for at få adgang til skolens drev hjemmefra. Fortsat deltagelse i Ta Pulsen. Internationalisering. 17

18 Sønder Felding n på Sønderager n er på 4. år PALSskole. rollespil i alle afdelinger. I foråret 2012 færdiggøres skolens læsepolitik. Alle medarbejdere har deltaget i kursus: Læsning i alle fag. 5., 6. og 9. årgang arbejder med entreprenørskab i undervisningen. at øge den enkelte elevs selvværdsfølelse og tro på et uddannelsesforløb. n har 2 uddannede mentorer. Der er lavet handleplaner og funktionsbeskrivelser for mentorernes arbejde. medarbejdere. Der skal etableres en mentorordning fra PALS spiller en stor rolle for både skole som SFO. 2 medarbejdere forventes færdiguddannede i foråret 2012 og 1 i AKT anvendes fleksibelt. holddannelse og skubtimer i klasseog årgangene. I gennemføres en tilbudsfagmodel, hvor eleverne vælger retning efter interesse og uddannelsesplan og hvor der er mulighed for holddannelse i fagene dansk, matematik og engelsk. Arbejdet med PALS har medført forbedret evne til at løse opgaver i forhold til trivsel og undervisning. Der laves nye mål og indsatsområder for n på Sønderager, som følger af sammenlægningen af Sønderagerskolen og UC10. Der er udarbejdet brobygning mellem skole, SFO og børnehave. - Der arbejdes på at skabe én kultur imellem de tre afdelinger. Dette gælder for elever såvel som medarbejdere. 18

19 Timring Der eksisterer en venskabsordning mellem 0. og 5. klasse samt mellem 1. og 6. klasse. Der er læsebånd hver morgen. n har været med entreprenørskab i 3 år, men har samtidig haft udskiftning blandt medarbejderne, hvorfor der ikke eksisterer bredt kendskab til projektet. Tjørring n deltager i: Vi læser for livet. Ungdomscenter Herning medarbejde. Alle nyansatte tilknyttes en mentor. 1 lærer og 1 skoleleder deltager i Mentor 50+. Næste år ønskes yderligere 2 uddannet som mentor. Retningslinjer og funktionsbeskrivelse skal udarbejdes. holddannelse på alle årgange. Der har været afholdt en pædagogisk eftermiddag med fokus på holddannelse. I samarbejde med Børnehuset Stjernen er skolen Professionsløftskole, i relation til inklusion. 3. AKT-vejleder er påbegyndt sin uddannelse. Der arbejdes fortsat med at udvikle læsebåndet. Første modul med LP er afsluttet. 2/3 af klasserne har nu interaktive tavler., SFO og børnehave samles fra til Timring Læringscenter. Byggeri skrider planmæssigt frem. Indledende møder om modtagerklasser. nye teamstrukturer. Indtil Timring Læringscenter er oppe at køre, sættes sammenhæng mellem sprog- og læseindsats på stand by. Endnu ikke påbegyndt arbejdet med at skabe sammenhæng mellem sprogindsats i dagtilbud n har 3 indsatsområder: LP, entreprenørskab og faglig læsning. Udarbejde handleplæaner for oprettelse af tosprogsklasser. 19

20 Vestervangskolen Vildbjerg Vinding entreprenørskab og læsning i alle fag. Der er udarbejdet og implementeret værdi- og regelsæt omkring antimobning. Der har været arbejdet med 3 temaer: Trivsel Læsning i alle fag Entreprenørskab. - klasseledelse. Pt. ingen behov for rekruttering. Der er etableret mentorordning. På baggrund af interviews af 3 nyuddannede, udarbejdes en opgavebeskrivelse for en fremtidig mentorordning. n har 1 færdiguddannet AKT og 2 undervejs. AKTlærernes arbejdsområder er beskrevet. Der har været arbejdet med 3 temaer: Holddannelse AKT-vejledere LP-model Der er etableret udendørsværksted og væksthus, og der er gode muligheder for værkstedsarbejde. Dette kan ses i relation til drenges motivation for uddannelse. n er overgået til intra. Forældreintra og Elevintra er i gang pr Det pædagogiske læringscenter har etableret tættere kontakt med 3., 4., 6. og 8. klasse om bedre sammenhæng mellem årsplaner og brugen af PLC. Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO færdiggøres i foråret Læsevejledere og sprogvejledere samt børnehaveklasseledere mødes. Der eksisterer en plan for samarbejdet og skole/sfo. Der er læsebånd mellem efterårsferie og vinterferie. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre sammenhæng mellem børnehave. Arbejdet afsluttes i sommerent n har formuleret initiativer omkring sundhed og bevægelse, herunder deltagelse i Ta Pulsen. IT som aktivt redskab til videndeling og læring. n deltager i entreprenørskab. Der gøres forsøg med ebook. Ørnhøj bestyrelsen har 1 lærer forventes at n har ansøgt På sigt ønskes et Der afprøves en ord- 20

21 2 trivselsambassadører, der arbejdet på et årshjul for traditionelle arrangementer på skolen. Der eksisterer venskabsklasser mellem 0. og 4., 1. og 5. samt 2. og 6. klasse. Der er læsebånd hver morgen. Alle klasser har i indeværende skoleår arbejdet med mindst 1 entreprenant projekt. medarbejdere. færdiggøre AKTuddannelsen i om at blive LPskole. samarbejde mellem daginstitution, SFO omkring LP-modellen. ning med morgenløb. Den nye fællesbestyrelsen skal være omdrejningspunkt i at skabe rød tråd i børnenes opvækst. 21

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil At lære er at leve Profillinjer Læringscenter Glade

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere