Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt"

Transkript

1 Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

2 Myter om foreningsliv og frivilligt arbejde

3 Danmark er foreningernes land MEN Det er svært at få frivillige Fællesskabet er på retur Foreningerne er gamle og de skranter

4 Det frivillige Danmark hvad består det af?

5 STAT Profit Ikke-profit Formel Uformel Den offentlige sektor Den frivillige sektor Offentlig Privat Den kommercielle sektor Den uformelle sektor MARKED FÆLLESSKAB

6 Definition af frivillige organisationer Organisationer, dvs. at enheden har en vis grad af institutionalisering og formalisering Non-profit, dvs. at det ikke er organisationens primære formål at generere profit. Selv-bestemmende, dvs. at organisationen selv bestemmer over egne anliggender. Privat / ikke-offentlig, dvs. at organisationen ikke er en del af den offentlige sektor. Frivillig, dvs. at medlemskab / deltagelse og en del af arbejdet er frivilligt.

7 Hjemmeværnet Almene boligorganisationer Frie kostskoler Foreninger Selvhjælpsgrupper A-kasserne Frivillige organisationer Almennyttige fonde Frie og private grundskoler Selvejende institutioner (med driftsaftale med offentlige) Kooperativerne Folkekirken

8 Foreninger Selv-ejende institutioner Organisationsprincip En samling af personer eller andre organisationer med et fælles mål eller en fælles interesse, organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler Ejer sig selv. Formålet er institutionens ejer. Fungere i vid udstrækning som civilsamfundets involvering i opgaver, som den offentlige sektor har ansvaret for Medlemskab Har individuelle medlemmer Har normalt ikke medlemmer Lovgivning Finansiering Frivilligt arbejde Der findes ingen generel foreningslovgivning Selvfinansiering udgør ¾ af indtægterne (i gennemsnit) 9/10 af alt arbejde er frivilligt og 7 pct. af omkostningerne er lønudgifter Er reguleret af lovgivning Offentlig støtte udgør mere end halvdelen af indtægterne (i gennemsnit) 1/3 af arbejdet er frivilligt og halvdelen af udgifterne går til løn og honorarer

9 Mangfoldigheden i det frivillige Danmark

10 Kultur, idræt, fritid og undervisning - Lokalhistoriske foreninger - Sangkor og musikforeninger - Amatørteater - Etniske kulturforeninger - Idræts- og motionsforeninger - Folkedans og anden dans - Børne- og ungdomskorps - Hobbyforeninger - Jagtforeninger - Kolonihaveforeninger - Rotary, Lions Club ol. - Aftenskoler / oplysningsforbund - Husflidsforeninger - Husholdningsforeninger - Foredragsforeninger mv. - Skoleforeninger (støtteforening SELVEJENDE INSTITUTIONER -Museer, historiske samlinger -Idrætshaller og faciliteter -Fritidsklubber og -institutioner

11 Social og sundhed - Afholdsforeninger - Patientforeninger og sygdomsbekæmpende foreninger - Foreninger for handicappede - Misbrugsforeninger - Bloddonorer - Pensionistforeninger og ældreorganisationer - Foreninger for udsatte grupper - Besøgstjeneste - Selvhjælpsforeninger - Foreninger til støtte for social institutioner - Foreninger for hjemløse SELVEJENDE INSTITUTIONER - Børnehaver - Plejehjem - Sociale institutioner

12 Budskaber - Lokale vælgerforeninger - Øvrige politiske foreninger - religiøse foreninger - Foreninger for civile rettigheder, menneskerettigheder mv. - Foreninger for forebyggelse af kriminalitet - Juridisk rådgiverforening - Miljøforeninger - Naturforeninger - Naturfredningsforeninger - Dyreværnsforeninger - Dyrebeskyttelse

13 Lokalsamfund - Boligforeninger - Grundejerforeninger - Sogneforeninger - Lejerforeninger - Ejerlejlighedsforeninger - Antenneforeninger - Vindmølleforeninger - Genbrugsforeninger SELVEJENDE INSTITUTIONER -Forsamlingshuse -Vindmøllelaug -Andre selvejende lokale institutioner

14 Arbejde - Håndværkerforeninger - Handelsstandsforeninger - Landboforeninger - Turistforeninger - Brancheforeninger - Professionsforeninger - Fagforeninger - Arbejdsgiverforeninger

15 Foreningerne på Fyn pct. fordeling på samfundsområder Kultur og kunst Idræt, motion og dans Fritid og hobbies Undervisning Folkeoplysningsområdet Sundhed Social indsats Miljø og natur Lokalsamfund og bolig Frivilligt socialt arbejde Lokalsamfund Politik, jura mv. Filantropi og frivillighed International Religion Arbejde Kampen for og om værdierne N = 5765 Fagligt arbejde, branche. og profession Andre Pct.

16 Foreningstætheden på Fyn Kilde: Thøgersen 2006

17 Status og forandring

18 Frivillighedens udvikling Voksende andel af befolkningen udfører frivilligt arbejde Voksende andel er medlem af en forening, men primært blandt de ældre og (måske) tilbagegang hos de unge De voksne bruger mere tid på foreninger og frivilligt arbejde Fortsat vækst i antallet af foreninger

19 Andel af den danske befolkning (voksne), som har udført frivilligt arbejde inden for det sidste år Totalt Kultur og kunst Idræt, motion og dans Fritid og hobbies Undervisning Sundhed Social indsats Miljø og natur Lokalsamfund og bolig Politik, jura mv. International Religion N = 3134 Fagligt Andre Pct.

20 Forandringer Mindre ideologisk og mindre moralsk mindre knyttet til politiske og religiøse bevægelser Mindre oppositionelt Mere frivilligt og bestemt af interesse og identitet Mindre lokalt Frivilligt arbejde i nye sammenhænge Projekter Offentlige institutioner (ældrecentre, sygehuse) Virksomheder (Corporate social responsibility) Mere institutionaliseret (offentlig støtte / accept ) Mere samarbejde med professionelle

21 Foreningslivets og det frivillige arbejdes værdier

22 Det frivillige arbejdes værdi og betydning 1. Ressource 2. Moralsk, etisk og socialt 3. Demokratisk

23 Ressourcer - økonomisk værdi - billig arbejdskraft - effektiv ressource

24 Det frivillige og det lønnede arbejdes omfang i Danmark (omregnet til fuldtidsansatte / pct. af erhvervsaktive befolkning) / 3,9 pct / 3,1 pct / 4,7 pct / 7,8 pct / 11,7 pct. Inkluderer selvejende institutioner, landsorganisationer, foreninger og andre frie, non-profit organisationer og institutioner

25 Arbejdskraft i den frivillige sektor som andel af samlede arbejdsstyrke

26 Moralsk, etisk og socialt 1. Bygger på en personlig og moralsk forpligtelse frem for en retsbestemt eller kontraktbestemt forpligtelse 2. Særlig betydning for såvel modtager som giver 3. Dannelsen af afhængighedens og den sociale forpligtelses moral

27 Jeg gik på pension maj 2007 som 67 årig og har en masse gøremål at tage mig til. Men i april i år, blev jeg kontaktet af en ledende medarbejder fra Lyngby-Taarbæk kommune, om det var noget for mig, at blive frivillig medarbejder på plejehjemmet Lystoftebakken. Det var meningen, jeg skulle køre Lystoftebakkens bus med "de gamle, og sådan blev det. Jeg kører nu bussen hver onsdag sammen med en anden frivillig ( ) vi kører "ud i det blå" og fastlægger vore udflugter i samarbejde med personalet. At være frivillig på Lystoftebakken er noget af det bedste jeg har gjort som pensionist, der summer af harmoni fra det faste personales side ( ). Jeg kan anbefale andre pensionister frivilligt arbejde, vi får ingen penge, men vi får en stor glæde, nemlig at glæde "de gamle, det kan ikke gøres op i penge.

28 Demokratisk værdi 1. Demokratisk skoling 2. Mellemled mellem individ og beslutningstager 3. Vagthund 4. Tillid, netværk og gensidighed (social kapital)

29 Frivilligt arbejde og social kapital (tillid) blandt medlemmer af Gigtforeningen

30 Frivillighedens forskellige roller

31 Forskellige former for engagement Medlemsorienteret Konfliktorienteret Konsensusorienteret INTERESSER (Interesse-organisation) AKTIVITET - Socialt mødested (Social kapital) Samfunds-orienteret SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) (LOKAL)SAMFUND -Selvhjulpne fællesskaber - Helhed og social forpligtelse (Kommunitarisme)

32 Forskellige former for engagement Samfundsorienteret Konfliktorienteret Konsensusorienteret INTERESSER (Interesse-organisation) AKTIVITET (Social kapital) Medlemsorienteret SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) (LOKAL) SAMFUND (kommunitarisme)

33 Har foreningen / organisationen engageret sig i offentlige og politiske spørgsmål? (pct.) Alle Kultur og kunst Idræt, motion og dans Landsorganisationer Lokalforeninger Fritid og hobbies Undervisning Sundhed og social indsats Lokalsamfund og bolig Politik, miljø og religion Arbejde Andre

34 Forskellige former for engagement Samfundsorienteret Konfliktorienteret Konsensusorienteret INTERESSER (Interesse-organisation) AKTIVITET (Social kapital) Medlemsorienteret SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) (LOKAL) SAMFUND (kommunitarisme)

35 Foreningen er i opposition til dominerende holdninger i samfundet Holdning der imellem Foreningen er i overensstemmelse med gængse holdninger i samfundet

36 Har foreningen tilknytning til og/eller bygger arbejdet på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter? Kultur og kunst Idræt, motion og dans Fritid og hobbies Undervisning Sundhed Social indsats N = 1530 Miljø og natur Lokalsamfund og bolig Politik, jura mv. International Religion Arbejde Andre Pct.

37 Forskellige former for engagement Samfundsorienteret Konfliktorienteret Konsensusorienteret INTERESSER (Interesse-organisation) AKTIVITET (Social kapital) Medlemsorienteret SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) (LOKAL) SAMFUND (kommunitarisme)

38 Det geografiske område for foreningens virksomhed N = 1761 P <.001 Lokalt = Landsby, boligkvarter eller skoledistrikt

39 Foreningen skal medvirke til at løse de sociale problemer Holdning der imellem Det er ikke foreningens opgave at løse sociale problemer Foreninger på Fyn N = 1609 P <.001

40 Forskellige former for engagement Samfundsorienteret Konfliktorienteret Konsensusorienteret INTERESSER (Interesse-organisation) AKTIVITET - Mødes om at gøre noget sammen - stærke bånd indadtil - stærke bånd udadtil Medlemsorienteret SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) (LOKAL) SAMFUND (Social kapital) (Kommunitarisme)

41 Forandring af den frivillige sektor? Samfundsorienteret Konfliktorienteret Konsensusorienteret INTERESSER (Interesse-organisation) AKTIVITET (Social kapital) Medlemsorienteret SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) (LOKAL) SAMFUND (kommunitarisme)

42 Det frivillige Danmarks rolle i velfærdssamfundet

43 Er velfærdsstaten er trussel? Vækst i den frivillige sektor samtidig med velfærdsstatens vækst Den frivillige og den offentlige sektor er hinandens forudsætninger: Den offentlige sektor er ofte initiativtager til frivillige organisationer Mange foreninger dannes for at påvirke, styrke og forsvare den offentlige sektor Den offentlige støtte er for mange foreninger en nødvendighed

44 Professionalisering Erfaringsbaseret viden erstattes i stigende grad af faglig / videnskabelig viden i mange af livets anliggender (fx læser vi os til hvad god børneopdragelse er) Nye professioner udvikles og trænger sig ind på samfundsområder, der tidligere var erfaringsbaserede Professionerne og uddannelserne definerer godt og skidt Følgerne af dette kan være En professionalisering af samfundsområder, der overvejende bygger på erfaringsbaseret viden Dannelsen af ekspert- og fagspecifikke foreninger

45 Kommunale tendenser Kommunalreformen Større kommuner Større og mere professionelle forvaltninger på området Nye opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse

46 Selvvurderet helbred blandt medlemmer og frivillige i Gigtforeningen

47 Kommunale tendenser Kommunale styrings- og ledelsesprincipper skifte fra kommunitaristisk ideal med selvstyre og brugerdemokrati til New Public Management med sigte på en fleksibel, resultatorienteret og effektiv offentlig sektor Stigende krav om evidens

48 Kommunitaristiske Kollektivistisk Medborgeren Selvstyre og brugerdemokrati Hvor finder vi det? Friskole-lovgivningen Folkeoplysningsloven De store forsøgsprogrammer Frivilligheds-charteret New Public Management Liberalistisk Privatisering Udlicitering Kontraktstyring Konkurrence Brugeren Valgfrihed Decentralisering under centralt bestemte regler og kontrol Offentlig støtte til det som fællesskabet finder meningsfuldt Offentlig støtte til det som den offentlige sektor finder meningsfuldt

49 Frivillighedens største trussel Når frivilligheden skal være nyttig Når frivillige skal visiteres Når frivilligheden skal styres og kontrolleres Når organisationer og offentlige myndigheder tvivler på kvaliteten i det frivillige arbejde Når frivillige reduceres til hjælpere og billig arbejdskraft Når foreningsliv (og organisationer derfor) monopoliseres

50 Frivillighedens friheder Værdier og mål Organisationsform (demokratisk) Metode Ansættelsesfriheden (lægmand) Ytringsfrihed (kritisk) Økonomisk

51

52 Læs mere om Frivillighedsundersøgelsen

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011 Forsøgs- og udviklingsprogrammer i idrætten - og evalueringer deraf Lidt om mig selv Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aaagard Thuesen,

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Peter Bundesen Lektor, cand.mag. University College Lillebælt Socialrådgiveruddannelsen Må anvendes med

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale

Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale s Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Cevea rapport - Oktober 2009 Udgivet i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idræts-Forbund centrum-venstre akademiet Borgerens inddragelse

Læs mere

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

CiFri. Selvejende institutioner i Danmark. 01: 2013 Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed

CiFri. Selvejende institutioner i Danmark. 01: 2013 Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed CiFri Netværk for forskning i Civilsamfund & Frivillighed Malene Thøgersen Selvejende institutioner i Danmark Institutionernes udvikling, udbredelse og karakter på udvalgte samfundsområder 01: 2013 Arbejdsnotat

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere