Danske børn med cochlear implant / 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske børn med cochlear implant / 2"

Transkript

1 Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres overvejelser, erfaringer og valg Udarbejdet af Anne Tortzen AtZ Kommunikation og

2 Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres erfaringer og valg Anne Tortzen og Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Tryk: Layout: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 4PLUS4 Rapporten er udgivet af: Kongevejen Virum Telefon Website Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN

3 Indstik til rapport: Danske børn med cochlear implant/2. Undersøgelse af forældres overvejelser, erfaringer og valg,, Referencer: Bat-Chava, Y., Martin, D. & Kosciw, J.G Longitudinal improvements in communication and socialization of deaf children with cochlear implants and hearing aids: evidence from parental reports. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46:12, Connor C.M., Craig H.K., Raudenbush S.W., Heavner K. & Zwolan T.A The Age at Which Young Deaf Children Receive Cochlear Implants and Their Vocabulary and Speech-Production growth: Is There an Added Value for Early Implantation? Ear & Hearing, 27; 6, Khan, S., Edwards, L. & Langdon, D The Cognition and Behaviour of Children with Cochlear Implants, Children with Hearing Aids and Their Hearing Peers: A Comparison. Audiology & Neuro-Otology, Nicholas, J.G. & Geers, A.E Personal, Social, and Family Adjustment in School-Aged Children with a Cochlear Implant. Ear & Hearing, 24; 1S, 69S-81S Nicholas, J.G. & Geers, A.E Effects of Early Auditory Experience on the Spoken Language of Deaf Children at 3 Years of Age. Ear & Hearing, 27; 3, Nicholas, J.G. & Geers, A.E Will They Catch Up? The Role of Age at Cochlear Implantation in the Spoken Language Development of Children With Severe to Profound Hearing Loss. Journal og Speech, Language, and Hearing Research, 50, Percy-Smith, L., Cayé-Thomassen, P., Gudman, M., Jensen, J.H., Lopez, A.G. & Thomsen, J. Parental Mode of Communication is Essential for Danish Cochlear Implanted Children s Speech and Language Outcome. (In press). Percy-Smith, L., Cayé-Thomassen, P., Gudman, M., Jensen, J.H. & Thomsen, J. Factors that Affect Social Well-Being of Children with Cochlear Implant. (In press). Percy-Smith, L., Cayé-Thomassen, P., Gudman, M., Jensen, J.H. & Thomsen, J. Social Well-Being of Children with Cochlear Implant Compared to Normal-Hearing Children. (In press). Percy-Smith, L Danske børn med cochlear implant. Undersøgelse af medvindsfaktorer for børnenes hørelse, talesprog og trivsel. Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, Virum. Spencer, L.J., Gantz, B.J. & Knutson, J.F Outcomes and Achievement of Students Who Grew Up with Access to Cochlear Implants. The Laryngoscope, 114, Stern, Daniel Spædbarnets interpersonelle verden. Hans Reitzels Forlag. Version 1/april08.

4 Forord Med denne rapport ønsker at bruge erfaringer fra forældre til børn med cochlear implant (CI) som afsæt for anbefalinger vedrørende habiliteringstilbuddet til disse børn. Målet med en CI-operation er at skabe adgang for talesprogstilegnelse, og ønsker at medvirke til, at børnene i størst muligt omfang når dette mål gennem det bedst mulige habiliteringstilbud. I Videnscentrets undersøgelse af medvindsfaktorer for hørelse, talesprog og trivsel hos børn med cochlear implant (2006), fandt vi en signifikant sammenhæng mellem børnenes score på både de sproglige og de trivselsmæssige resultater og forældrenes valg af sprogkode i hjemmet. Formålet med denne opfølgende undersøgelse er at se nærmere på forældrenes begrundelser for udelukkende at anvende talesprog til deres børn, da vi mener at kunne uddrage nyttig information til såvel andre forældre som til det professionelle miljø. Af samme grund ønsker vi også at undersøge forældrenes erfaringer med den rådgivning, de har modtaget undervejs i processen. Vi vil således lade erfaringer med god praksis tjene som inspiration for det fortsatte arbejde med at udvikle og kvalificere rådgivnings-, vejlednings- og undervisningssystemet. Børnene er opereret i perioden 1995 til 2004, hvorfor der er tale om en retrospektiv undersøgelse, som kaster lys på de erfaringer, disse familier har gjort sig siden Undersøgelsens resultater er derfor ikke nødvendigvis dækkende for, hvordan situationen ser ud for de børn, der opereres i dag, hvor børnene er yngre på operationstidspunktet, og hvor der i det hele taget findes langt større viden på området. Kommunerne har det overordnede ansvar for habiliteringen af denne gruppe børn, og det er vores håb, at rapporten her ses som et led i arbejdet med at tilvejebringe et fælles grundlag for rådgivning, vejledning og pædagogisk opfølgning til børn med CI og deres forældre. Vi inviterede forældrene til samtale om, hvilke overvejelser og begrundelser, der førte til deres beslutning om udelukkende at tale dansk med deres barn, herunder hvilke erfaringer de gjorde med rådgivnings- og vejledningssystemet undervejs. Vi finder det vigtigt at formidle forældrenes oplevelser af deres møde med systemet og deres mening om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så systemet kan tilgodese forældrenes behov bedst muligt. Der skal derfor lyde en stor tak til de medvirkende familier. Virum, december 2007 Jette Kjeldsen, centerleder 3

5 Indhold 1 Baggrund og metode 7 Fokusgruppeinterview 7 Rekruttering af interviewpersoner 8 Børnene i undersøgelsen 8 Høretabets opståen 8 Køn og alder 8 Operationstidspunkt 8 Operationsalder 8 Tilknytning til Øst- eller Vestdansk Center for Cochlear Implant 8 Institutionsplacering 9 Spørgeskemaundersøgelse 9 2 Resumé af hovedresultater 10 Forældrene ønsker, at barnet skal være en del af den hørende verden 11 Forældrene oplever, at systemet er komplekst og præget af modstridende holdninger 11 Forældrene har ønsket deres barn flyttet fra et specialpædagogisk tilbud til et almenpædagogisk tilbud 11 Forældrene har brug for fagfolk, de har tillid til, og for andre forældre 11 3 Perspektiver og anbefalinger 12 Sikring af et kvalificeret tilbud 13 Perioden før operation 13 Perioden, hvor den auditive sans integreres 13 Det videre sproglige arbejde 13 4 Historien bag familiernes valg af sprogkode 14 Glidende overgang til talesprog 15 5 De vigtigste grunde til at vælge dansk talesprog 16 6 Forældre i et krydsfelt rådgivning fra professionelle 17 CI-operationen og forventninger til resultatet 17 Kommunikation og valg af sprogkode efter operation 18 7 CI-børn i institution forældrenes erfaringer 20 Sprogkoden er vigtig for valg af institution 21 Lave ambitioner hos fagfolk 21 Udslusning går for langsomt 22 8 Forældrene trækker et stort læs 24 Støtte og kurser til forældrene 24 4

6 9 Hvem har forældrene lyttet til? 26 Vejledning fra professionelle 26 Dialog med andre forældre 27 Nettet, udenlandske eksperter og erfaringer 28 Andre medvindsfaktorer 28 Søskende kan også have en positiv betydning 28 Bilag 1: Børn i undersøgelsen 31 Bilag 2: Spørgeramme til fokusgruppeinterview med børnenes forældre 32 Bilag 3: Spørgeskema til familier med CI-opererede børn i hhv. Vest- og Østdanmark 34 Bilag 4: Forskellen på at høre med høreapparat og med cochlear implant 38 Bilag 5: Rapportens terminologi samt oversigt over rådgivning, vejledning og undervisning til børn med cochlear implant og deres forældre 40 5

7 6

8 1 Baggrund og metode Denne undersøgelse drejer sig om, hvilke overvejelser og begrundelser forældre til børn med CI har for udelukkende at tale dansk i hjemmet. Den følger dermed op på den signifikante sammenhæng mellem børnenes auditive, talesproglige og trivselsmæssige niveau og forældrenes angivelse af udelukkende at tale dansk med deres barn, der blev fundet i Videnscentrets undersøgelse Danske børn med cochlear implant (2006) 1. Vi fokuserer på de 50 børn i 2006-undersøgelsen, hvor forældrene har angivet, at de taler dansk i hjemmet. Der er ingen andre talesprog repræsenteret i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at se nærmere på forældrenes begrundelser for udelukkende at anvende talesprog til deres cochlear implanterede børn, da vi mener at kunne uddrage nyttig information til såvel andre forældre som til det professionelle miljø. Af samme grund ønsker vi at undersøge forældrenes erfaringer med den rådgivning og vejledning, de har modtaget undervejs i processen. Undersøgelsen består af to dele, nemlig en kvalitativ del i form af fokusgruppeinterview med forældre til børn med cochlear implant og en kvantitativ del i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de 50 familier, der udelukkende anvender talesprog i hjemmet. Mette Gudman,, har været overordnet projektleder. Anne Tortzen, AtZ Kommunikation har stået for design af undersøgelsen samt gennemført interview og sammenfattet resultaterne. Hun har desuden udarbejdet rapporten i samarbejde med. Til undersøgelsen har været knyttet en styregruppe bestående af: Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, hørekonsulent, Viborg Kommune Anne Haven, talehørekonsulent, Viborg Kommune Lone Percy-Smith, audiologopæd, Østdansk Center for Cochlear Implant Jette Kjeldsen, leder af Videnscenter for hørehandicap Rapporten er bygget op, så de første afsnit giver et hurtigt overblik over resultater og anbefalinger. Læsere, der ikke tilhører det faglige miljø omkring børn med høretab, kan med fordel orientere sig i bilag 4, der kort forklarer hvad et cochlear implant (herefter forkortet CI) er og forskellen på et CI og et høreapparat og bilag 5, som forklarer rapportens terminologi samt beskriver rådgivnings-, vejlednings- og undervisningssystemet. Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview er en kvalitativ undersøgelsesmetode. Et fokusgruppeinterview forløber som en styret diskussion i en gruppe med mellem fire og ti deltagere efter en tematiseret spørgeramme. Der lægges vægt på at lade svarpersonerne selv fortælle om deres erfaringer, behov og ønsker. Det sker ved åbne spørgsmål, og svarpersonerne får i ret høj grad mulighed for selv at sætte dagsordenen for interviewet. Den kvalitative tilgang er velegnet til at afdække spørgsmål som f.eks. hvorfor og hvordan. Fokusgrupper har desuden den fordel frem for individuelle interview, at deltagerne kan inspirere hinanden til refleksion og diskussion 2. Vi planlagde fire fokusgruppeinterview to i Jylland og to på Sjælland. Forældre fra de 50 familier blev in- 1 Percy-Smith, Lone Danske børn med cochlear implant Undersøgelse af medvindsfaktorer for børnenes hørelse, talesprog og trivsel. Virum: Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede. 2 Se spørgeramme til fokusgruppeinterview i bilag 2. 7

9 viteret til at deltage i et fokusgruppeinterview inden for deres geografiske område. Tre af interviewene blev gennemført i april-maj 2007, nemlig i Virum, Roskilde og Århus. Vi valgte derudover at supplere med telefoninterview med seks familier fra Jylland. Den kvalitative undersøgelse kom til at omfatte forældre til i alt 22 børn, fordelt således: En gruppe i Virum: syv børn repræsenteret En gruppe i Århus: fem børn repræsenteret En gruppe i Roskilde: fire børn repræsenteret Telefoninterview: seks børn i Jylland repræsenteret Listen over børnene i undersøgelsen findes i bilag 1. Fokusgruppeinterviewene er alle gennemført af konsulent Anne Tortzen, AtZ Kommunikation med hørekonsulent Vibeke Rødsgaard-Mathiesen fra projektets styregruppe som referent. Det er også Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, der har foretaget telefoninterviewene. Citaterne i rapporten stammer alle fra interviewene. Efter hvert citat er angivet barnets køn og alder, samt om familien bor i Øst- eller Vestdanmark. Rekruttering af interviewpersoner Den kvalitative tilgang fokuserer på dybdegående interview med relativt få personer, som udvælges strategisk, så de så vidt muligt dækker et bredt spektrum af den population, der skal undersøges i dette tilfælde de 50 familier fra Videnscentrets første undersøgelse 3. Deltagerne i fokusgruppeundersøgelsen er selvrekrutterede. Alle 50 familier fik buddet, og de, der meldte sig, kom med. Familierne blev repræsenteret med en forælder pr. barn. De seks deltagere i telefoninterviewene er valgt ud, så de supplerer fokusgrupperne. Her var geografi (tilhørsforhold til henholdsvis Østeller Vestdansk Center for Cochlear Implant) samt børnenes alder og operationsalder vigtige udvælgelseskriterier 4. 3 Percy-Smith, Lone Danske børn med cochlear implant Undersøgelse af medvindsfaktorer for børnenes hørelse, talesprog og trivsel. Virum: Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede. 4 Se bilag 1 for en oversigt over børnene i undersøgelsen. Børnene i undersøgelsen Høretabets opståen Ifølge forældrene er fem af børnene født døve, to børn har mistet hørelsen på grund af meningitis, og de øvrige børn har et medfødt progredierende høretab (hørelsen forsvinder mere og mere over en periode). Fire af de interviewede forældre har børn med yderligere funktionsnedsættelser: motoriske vanskeligheder, udviklingshæmning og Ushers syndrom (døvblindhed). Køn og alder De 22 børn, der er dækket i fokusgruppeundersøgelsen, fordeler sig med ni drenge og 13 piger i alderen 3 til 18 år. Tre af børnene er under 7 år, mens 19 af børnene er 7 år eller derover. Operationstidspunkt Børnene er opereret i perioden 1995 til Undersøgelsens resultater er derfor ikke nødvendigvis dækkende for, hvordan situationen ser ud for de børn, der opereres i dag, hvor børnene er yngre på operationstidspunktet, og hvor der i det hele taget findes langt større viden og erfaring på området 5. Operationsalder Ti af børnene er opereret som 4-årig eller senere, mens 12 børn er opereret før 4-års alderen. Børnenes operationsalder varierer mellem 6 måneder og 14 år, og den gennemsnitlige alder for operation på det første øre er godt 4 år i denne gruppe af børn. 12 af børnene er enten skrevet op til operation på andet øre eller allerede opereret. Tilknytning til Øst- eller Vestdansk Center for Cochlear Implant 11 af børnene bor i Jylland eller på Fyn og hører til Vestdansk Center for Cochlear Implant i Århus (i daglig tale kaldet Århus). Ét af disse børn er dog tilknyttet Østdansk Center for Cochlear Implant. 11 bor på Sjælland og hører til Østdansk Center for Cochlear Implant i Gentofte (i daglig tale kaldet Gentofte). Børnene i undersøgelsen er altså ligeligt fordelt mellem de to CI-centre 6. 5 En oversigt over rådgivnings-, vejlednings- og undervisningssystemet som det så ud før kommunalreformen er vedlagt i bilag 5. 6 Se bilag 5 om Centre for Cochlear Implant i Danmark og tilknytningen til ét af disse centre. 8

10 Institutionsplacering 7 Hovedparten af børnene i den kvalitative undersøgelse (16 af de 22) var på tidspunktet for fokusgruppeinterviewene enkeltintegrerede i almenpædagogiske tilbud (børnehave eller skole), mens seks benyttede et specialpædagogisk tilbud. En stor del af børnene i undersøgelsen har tidligere været tilknyttet specialpædagogiske tilbud (basisinstitutioner, døveskoler og centerskoler), og forældrene trækker i interviewene også på deres erfaringer herfra. Skemaet blev udleveret til forældrene i forbindelse med fokusgruppeinterviewene. De forældre, der ikke deltog i fokusgrupperne, besvarede spørgsmålene telefonisk eller skriftligt. Forældre til 44 ud af de 50 børn besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 88, som må anses for tilfredsstillende. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen er samlet i bokse i de enkelte afsnit. Familierne fra Vestdanmark refererer oftere end familierne fra Østdanmark til de landsdelsdækkende specialinstitutioner for døve og svært hørehæmmede børn. I Vestdanmark har kommunernes visitationspraksis i høj grad været - og er stadig - at henvise til Småbørnsvejledningen på henholdsvis Aalborgskolen og Fredericiaskolen, hvorfor forældrene tidligt får tilknytning til disse institutioner. En tilsvarende ordning findes ikke i Østdanmark. Når flest forældrecitater derfor drejer sig om Aalborgskolen, skyldes det, at flest af de deltagende jyske familier bor i Aalborgskolens dækningsområde. Alt i alt vurderer vi, at det i den kvalitative undersøgelse er lykkedes at rekruttere et bredt spektrum af de familier med CI-opererede børn, som har valgt dansk talesprog i hjemmet. Spørgeskemaundersøgelse Som supplement til fokusgruppe- og telefoninterviewene er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de 50 børn, hvis familier har valgt at anvende dansk tale i hjemmet 8. Spørgeskemaet er primært tænkt til at registrere fakta om børnenes sproglige forløb og de undervisningsmæssige tilbud, de har fået. Desuden spørges til familiernes begrundelse for at vælge talesprog og deres vurdering af de forskellige professionelle rådgiveres støtte og vejledning. 7 I dette afsnit nævnes en del udtryk, der forklares i bilag 5: Rapportens terminologi samt oversigt over rådgivning, vejledning og undervisning til børn med cochlear implant og deres forældre. 8 Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 3. Det findes to udgaver tilpasset hhv. Vest- og Østdanmark. 9

11 2 Resumé af hovedresultater Forældrenes udsagn ved interviewene samt deres svar på de udleverede spørgeskemaer indeholder en række fælles træk, som nedenfor gengives i nogle hovedtemaer. Det er tydeligt, at forældrene har gjort sig mange overvejelser inden valg af CI til deres barn, og at de både før og efter operationen har været stærkt optaget af deres barns sprogtilegnelse. Flere forældre peger på sig selv som den væsentligste faktor for børnenes tilegn else af dansk talesprog, og gennem interviewene bliver det ganske tydeligt, at forældrene har trukket et stort læs. De har på egen hånd sat sig ind i områdets faglige viden og erfaringer og på baggrund heraf kæmpet for den rette støtte og det rette pædagogiske tilbud til deres barn. Samtidig har de på egen hånd støttet barnets talesprogstilegnelse. Når disse fællestræk er nævnt, må det også understreges, at familiernes historier er meget forskellige. Der er store forskelle på årsager til og tidspunkt for høretabets opståen, samt barnets alder ved operation, barnets pædagogiske tilbud og den professionelle rådgivning, forældrene har modtaget. 10

12 Forældrene ønsker, at barnet skal være en del af den hørende verden Forældrene har taget klare valg på deres barns vegne, selv om det ofte har været i modstrid med den rådgivning, de har fået. Forældrene mener og håber, at deres barns muligheder øges med dansk talesprog. Få forældre har fået tilbud om kurser i tilegnelse af talesprog, mens de fleste familier har fået tilbud om tegnsprogskurser. Hovedparten af familierne har tidligere brugt en kombination af dansk og dansk med støttetegn. Forældrene oplever, at systemet er komplekst og præget af modstridende holdninger Forældrene oplever, at forskellige instanser har givet modstridende råd baseret på modstridende holdninger. Forældrene peger på to stridspunkt er, de især har skullet navigere i forhold til, nemlig selve CI-operationen og sprogkoden efter operationen. Forældrene har oplevet, at de ikke har kunnet få klar besked om, hvilke forventninger de kunne have til deres barns talesprogstilegnelse. Forældrene har ønsket deres barn flyttet fra et special pædagogisk tilbud til et almenpæda gogisk tilbud Forældrenes overvejelser om barn ets sproglige udvikling har haft størst betydning for deres valg af institution/skole. Forældrene oplever, at specialinstitutionerne ikke har støttet talestimulering, og at medarbejderne på specialinstitutionerne har haft modstand mod eller meget lave forventninger til børnenes tilegnelse af talesprog. Forældrene oplever, at specialinstitutionerne har været uvillige til at forlade tegn til fordel for tale, og at deres børn derfor har mødt tegn i institutionen og dansk derhjemme. Forældrene oplever, at specialinstitutionerne holder på børnene, og at de set i bakspejlet burde havde skiftet til et almenpædagogisk tilbud langt tidligere. Forældrene har brug for fagfolk, de har tillid til, og for andre forældre Forældrene peger på vigtigheden af at få vejledning og støtte fra fagfolk, de har tillid til. Forældrene peger på andre forældre som vigtige budbringere af erfaringer og viden. Forældrene peger på, at det er væsentligt at have adgang til udenlandske erfaringer og forskningsresultater om CI og sprogstimulering, bl.a. gennem Internettet. 11

13 3 Perspektiver og anbefalinger Forældre er nøglepersoner for deres børns udvikling og trivsel, og denne undersøgelse viser, at det i høj grad også er tilfældet, når det gælder tilegnelse af talesprog for børn med CI. For mange af de medvirkende forældre har systemet været en modspiller mere end en medspiller, og de har savnet støtte og kvalificeret vejledning i deres overvejelser og beslutninger vedrørende de pædagogiske tilbud og barnets tilegnelse af dansk. Endvidere har forældrene oplevet, at rådgivnings- og vejledningssystemet samt det specialpædagogiske system er komplekst og svært at få overblik over 9. Det har blandt andet betydet, at forældre fra forskellige egne af landet ikke altid har kunnet bruge hinandens erfaringer i bestræbelserne på at gøre det bedste for deres barn. Mange af de familier, der medvirker i denne undersøgelse, har været blandt de første, der lod deres barn få CI. De er derfor blevet vejledt og rådgivet af et system, der har haft mange års erfaring med at basere læring og trivsel på tegnsprogskommunikation i familien og i institutionen. Imidlertid viser familiernes udtalelser, at de ønsker at give deres cochlear implanterede barn mulighed for at tilegne sig talesprog, og at barnet med den rette støtte vil kunne gå i en institution for nor- malthørende børn. Udtalelserne viser også, at forældrene har oplevet, at det etablerede system ikke altid har været i stand til at yde den støtte, rådgivning, vejledning og undervisning, de har haft behov for. Som ser det, har forældrene stået med to store udfordringer. Den ene har været mødet med det etablerede system, der er baseret på viden og erfaringer med døve børn med tegnsprog. Den anden har været manglende initiativer til oprettelse af lignende tilbud til børn med CI, baseret på talesprog. Vi finder det vigtigt at understrege, at CI giver helt nye muligheder for lydpåvirkning af hjernens auditive områder for hele talespektret 10. Børn, der får CI, får derfor også helt nye muligheder for at integrere deres hørelse som forudsætning for tilegnelse af talesprog. Familier med børn med CI bør have tilbud om rådgivning, vejledning og undervisning, der bygger på opdateret viden og erfaringer med talesprogstilegnelse hos børn med CI. Endvidere bør rådgivere, vejledere og undervisere huske, at forældrene er barnets vigtigste ressource og derfor lade habiliteringen tage udgangspunkt i forældrenes valg og ønsker for deres barn, samt anerkende og støtte forældrenes indsats undervejs. anbefaler: Forældrenes valg og indsats bør anerkendes, respekteres og understøttes Rådgivnings-, vejlednings- og undervisningssystemet bør professionaliseres og koordineres De pædagogiske tilbud bør bygge på evidensbaseret viden og tage udgangspunkt i det enkelte barn 9 Se bilag 5 for en oversigt over rådgivnings-, vejlednings- og undervisningssystemet før kommunalreformen 1. januar Se bilag 4: Cochlear implant versus høreapparat. 12

14 Sikring af et kvalificeret tilbud Forældrene beskriver systemet som komplekst med uklare og endda modstridende holdninger. Der bør udarbejdes standarder for og evaluering/akkreditering af rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbuddene til familier med børn med cochlear implant. Der bør etableres uddannelsesforløb for tale-hørelærere og audiologopæder i det specifikke arbejde med talesprogsstimulering af børn med medfødte høretab. International forskning og erfaring bør gøres let tilgængelig og inddrages i den fortsatte opkvalificering af de danske rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud. Perioden før operation Med den neonatale hørescreening er det i dag muligt at diagnosticere et høretab kort efter fødslen. Kurser i kommunikation med barnet bør tilbydes forældrene allerede fra tidspunktet for diagnosticering af høretabet. Forældrenetværk bør etableres umiddelbart efter diagnosticering af et høretab hos barnet. Ekspertisen vedrørende den tidlige indsats bør samles få steder i landet. Perioden, hvor den auditive sans integreres Når barnet er blevet opereret, skal der arbejdes med integrering af den auditive sans. Kurser i stimulering af hørelse og tale bør tilbydes familierne umiddelbart efter operationen. Arbejdet med integrering af den auditive sans bør varetages af forældrene i samarbejde med personer med særlig uddannelse indenfor dette specifikke felt. Forældre bør kunne bevilges nedsat arbejdstid i den første tid efter barnets CI-operation, så de får mulighed for at bruge mere tid til at arbejde med talesproglig stimulering af deres barn. Det videre sproglige arbejde Når den auditive sans er integreret, skal der arbejdes videre med barnets sprogtilegnelse i samarbejde mellem forældre og fagpersoner. Forældre bør tilbydes kurser, rådgivning og vejledning i stimulering af barnets talesprogstilegnelse. Det kommunale PPR bør have mulighed for løbende faglig opdatering i forhold til at varetage den fortsatte rådgivnings-, vejlednings- og undervisningsopgave for børn med CI. De almenpædagogiske tilbud bør levere den nødvendige støtte til det enkelte barn og sørge for information eller kursusforløb til personalet. Børn med specifikke sproglige vanskeligheder bør henvises til de eksisterende specifikke tilbud. 13

15 4 Historien bag familiernes valg af sprogkode Hvordan har sprogkoden 11 i hjemmet udviklet sig? 70 % har tidligere typisk før opera tionen brugt en kombination af dansk og dansk med støttetegn 18 % har tidligere anvendt tegnsprog 12 % har altid talt dansk og har aldrig anvendt tegn Ingen af familierne i undersøgelsen taler andre sprog i hjemmet end dansk Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til 44 børn med CI. Familierne i denne undersøgelse har det til fælles, at de i Videnscentrets første CI-undersøgelse 12 har angivet, at de udelukkende taler dansk i hjemmet. Derudover har familierne meget forskellige historier og forløb både hvad angår operationstidspunkt, valg af institutioner og den professionelle rådgivning og vejledning, de har fået. Dog ser et fælles træk familierne imellem ud til at være, at forældrene har taget klare, bevidste valg om sprogkoden og har lyttet til sig selv og deres barn - nogle gange på trods af rådgivning fra fagfolk. Alle familierne i undersøgelsen taler dansk med deres cochlear implanterede barn i hverdagen, men mange benytter også signaltegn 13 (nogle gange selvopfundne) for enkelte ord i særlige situationer f.eks. om morgenen, når barnet endnu ikke har taget sit CI på, i svømmehallen eller i store forsamlinger. Jeg har visualiseret alle de lyde for mine drenge, som hørehæmmede ikke kan høre. Skidt med, at det ikke er rigtigt tegnsprog (forælder til drenge, 7 og 9 år, Øst). Desuden er det primært forældrene, der benytter tegn, mens børnene selv taler. Forældrene tilpasser kommunikationen med deres barn til forskellige situationer. Det er rart at kunne bruge tegnstøtte om sommeren, når hun render og plasker (forælder til pige, 7 år, Øst). Op til operationen har vi brugt støttetegn, men aldrig tegnsprog. Nu bruger vi det kun i svømmehallen. Hun taler, vi tegner det, der er nødvendigt (forælder til pige, 11 år, Vest). Fælles for hovedparten af de interviewede familier er, at de før operationen har benyttet dansk med støttetegn. Nogle familier har også været på tegnsprogskurser 14 og brugt tegnsprog en periode før operationen, bl.a. fordi deres børn har været døve i en længere periode, før de blev opereret. Et barn på tre år, der ikke kan kommunikere med nogen, er meget besværligt. Så vi satsede på tegn, og jeg fik orlov til en tolkeuddannelse [tegnsprogstolk, red.] (forælder til dreng, 14 år, Øst). 11 Se bilag 5: Rapportens terminologi samt oversigt over rådgivning, vejledning og undervisning til børn med cochlear implant og deres forældre for en kort gennemgang af de forskellige sprogkoder. 12 Percy-Smith, Lone Danske børn med cochlear implant Undersøgelse af medvindsfaktorer for børnenes hørelse, talesprog og trivsel. Virum: Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede. 13 Dette udtryk dækker over brug af enkle nogle gange selvopfundne enkelttegn, pegninger eller en overdreven mimik, som forældre benytter i kommunikation med barnet, når barnet ikke har sit CI på. Se i øvrigt bilag 5 for yderligere forklaring på de forskellige sprogformer, der nævnes i rapporten. 14 Se forklaring i bilag 5: Rapportens terminologi samt oversigt over rådgivning, vejledning og undervisning til børn med cochlear implant og deres forældre. 14

16 Enkelte har oplevet en overgang fra rent tegnsprog over dansk med støttetegn til ren dansk tale: Vi fik hurtigt et godt tegnsprog, og det har hun profiteret af. Hun tog tegnene til sig og legede med sin søster på tegnsprog. Efter operationen begyndte vi at sætte stemmen på. Vi startede med enkeltord, men hun skiftede meget hurtigt over til det danske. Nu bruger vi kun støttetegn til svømning, og når hun er uden CI. Hun forstår ikke tegnsprog længere (forælder til pige, 8 år, Vest). Glidende overgang til talesprog Det er et udbredt mønster, at overgangen til tale er foregået glidende. Tegnene er ikke blevet fjernet fra den ene dag til den anden, men gradvist efterhånden som barnet selv begyndte at tale mere. I en del familier er det børnene selv, der har vist vejen ved at insistere på tale og holde op med tegn. Jeg har været på en hel del tegnsprogskurser, og i børnehaven fik hun også tegnsprog. Da hun havde været opereret i et år, stoppede jeg med at bruge tegn til hende. Der var ingen grund til at bruge det. Hendes mormor og morfar begyndte også at trappe ud af det (forælder til pige, 10 år, Øst). Vi har naturligvis kigget på hende og prøvet at se, hvilken vej hun gik. Og det er helt sikkert hendes ønske at tale hun er slet ikke til at stoppe (forælder til pige, 7 år, Øst). Han har fået de nødvendige tegn, og så har han fået taleundervisning. Efterhånden som han lærer at forstå talen, så ryger tegnene stille og roligt (forælder til dreng, 6 år, Vest). Det er også almindeligt, at forældrene bevidst har skubbet barnet mod dansk tale, fordi de ønsker, at barn et skal være en del af den hørende verden efter operationen: Vi har skubbet [barnet, red.] i den retning, fordi det er dansk, der er ude i verden. Og det er jo derfor, vi valgte CI. Hun har også selv valgt det. Jeg tror, hun kunne se en fordel i at bruge dansk. Det er måske meget at tillægge en pige på 4-5 år, men vi har naturligvis også skubbet hende i den retning (forælder til pige, 8 år, Vest). Efter operationen begyndte vi at sætte ord på alt. Vi lånte alt, der kunne relatere sig til lyd. Det var lidt som en kold tyrker, for vi lagde hurtigt tegnene. Man kan ikke sige, at hun forstod alt, men hun reagerede på tale. Hvis hun kunne forstå, skulle der ikke bruges tegn (forælder til pige, 11 år, bor i Vest, tilknyttet Øst). Jeg har nok kørt hende lidt hårdt, for hun skulle jo lære at tale. Jeg sagde til hende, hvad alting hed: Det er en avis, en avis. Og så gav jeg hende tegnet. Og så næste gang prøvede hun at sige ordet (forælder til pige, 7 år, Vest). I en del familier er det typisk mødrene, der har gået på tegnsprogskurser 15 og dermed anvendt tegn, mens fædrene har presset på for dansk tale. [Faren, red.] har helt givet presset vores søn på dansk, fordi han ikke havde tegnene selv (forælder til dreng, 10 år og pige, 3 år, Øst). Jeg brugte tale med tegn, hvor [faren, red.] brugte tale (forælder til pige, 11 år, Vest). 15 Se forklaring i bilag 5: Rapportens terminologi samt oversigt over rådgivning, vejledning og undervisning til børn med cochlear implant og deres forældre. 15

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT December 2007 10. årgang Nummer 2

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT December 2007 10. årgang Nummer 2 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT December 2007 10. årgang Nummer 2 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL Fra formanden... Af Anne Mose 2007 er næsten ved at være gået og et nyt år står for døren.

Læs mere

bel bel Indhold: LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Juni 2006 9. årgang Nr. 2

bel bel Indhold: LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Juni 2006 9. årgang Nr. 2 bel LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 Indhold: Juni 2006 9. årgang Nr. 2 Fra formanden 2 CI-konference 3 Kristians andet CI 4 Et anker i kaoset 6 Velkommen

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet.

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet. Vi har fået tilbagemelding fra en enkelt familie med en teenager med CI om, at programmet ikke dækkede gruppen af unge mennesker med CI. Og det er rigtigt nok. Men vi havde valgt at koncentrere os om den

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Kolofon Titel: Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Copyright

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere