Sags nr A Dato: A/B Søndermarksvænget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget"

Transkript

1 Sags nr A Dato: A/B Søndermarksvænget

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål Overordnet konklusion Rapportens opbygning og indhold Generelt Forudsætninger for registreringen Tilstandsvurdering Fundamenter og kælder Fundamenter og kælderydervægge Kældergulve Indvendige kældervægge Klimaskærm Tag Facader Øvrige primære bygningsdele Vinduer Opgangsdøre og kælderdøre Indvendige vægge Etageadskillelser Lejligheder Tekniske installationer Forsyningsforhold og forbrug Varmeanlæg Brugsvandsinstallationer Afløbsinstallationer Kloak (afløb i jord) Elinstallationer Svagstrømsinstallationer Belysningsanlæg Ventilation Gasinstallationer Fælles anlæg Fællesarealer Hovedtrapper Udvendige trapper Fællesområder 71 1

3 4.7 Byggeplads Øvrige vedligeholdelsesudgifter Teknisk rådgivning års budget Oversigt over overslagspriser 78 Bilag: 10-års budget 2

4 1.0 Rapportens formål Formålet med denne rapport er, at få udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige drift af ejendommen samt de fremtidige istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på ejendommen A/B Søndermarksvænget, Azaleavej 1-13, Azaleavej og Sdr. Fasanvej 52, matr. nr. 28ds, 28dq, 28do, 28dm, 28dn og 28dp af Frederiksberg. Rapporten indeholder udover en registrering af de enkelte bygningsdele en optegnelse over forslag til arbejder på bygningsdelene, som bør udføres nu eller i fremtiden. Rapporten kan således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejderne, med henblik på at bringe ejendommen i god og sund stand. Hvor der er foreslået udført arbejder, er der oplyst overslagspriser, som er beregnet på grundlag af erfaringer og prisoplysninger fra entreprenører. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har følgende dokumenter været til stede: - BBR - skema - Bygningstegninger - Forsikringspolice fra Købstædernes forsikring 3

5 2.0 Overordnet konklusion Overordnet set fremstår ejendommen i rimelig, funktionel stand. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige byggeskader eller svigt i bygningens Primære konstruktioner. Følgende genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder anbefales udført indenfor de næste 2 år: Renovering af skader i facader, ventilationshuller samt sokkel Kontrol af renoverede branddøre mellem opgange og kælder Renovering af udvendige kældertrapper Udskiftning af belægninger til skralderum/containergård Renovering af murværk ved selvstændige garageanlæg Gennemgang af tæthed i tag Udskiftning af brugsvandsinstallationerne Udskiftning af varmtvandsbeholdere (i fbm. udskiftning af brugsvandsinstallationer) Renovering af afløbsinstallationerne Udskiftning af gulvafløb i lejligheder Udskiftning af gulvafløb i kælder til højtvandslukker Udskiftning af gamle termostatventiler Udskiftning af oprindelige ribberadiatorer Forbedring af ventilationsforholdene Udskiftning af koldtvandsstik (i fbm. udskiftning af brugsvandsinstallationer) TV-inspektion af kloak På lidt længere sigt anbefales følgende arbejder iværksat: Etapevis renovering/vedligehold af opgange Renovering af skader i kældergulve Udskiftning af varmeanlægget Udskiftning af varmevekslere Udskiftning af stikledninger og hovedbly Udskiftning af ejendomstavlerne Udskiftning af stofisolerede ledninger i fællesområder Udskiftning af porttelefonanlæg Udskiftning af lysinstallationer i kælderen Udskiftning af lysinstallationer på hovedtrapper Det er vigtigt, at ejendommen fremover gennemgås med jævne mellemrum, og at det vurderes, hvor der skal vedligeholdes, og i hvilken stand man ønsker, ejendommen skal fremstå. I rapporten er der angivet flere arbejder, som bør gennemføres. En del af disse istandsættelsesarbejder kan afvente igangsættelse til et senere tidspunkt. I det vedlagte 10-års drifts- og vedligeholdelsesbudget er medtaget alle de i rapporten anbefalede arbejder. Konstruktionsmæssigt fremstår ejendommen i god stand, dog med undtagelse af belægningerne ved skralde/containerrum, der vil kræve en hurtig udskiftning. Der er generelt udført renoveringsarbejder samt vedligehold for bygninger i nyere tid herunder udskiftning af tagbelægninger, renovering af facader, udskiftning af vinduer og der er desuden tilsyneladende udført fornuftigt vedligehold af fællesområderne herunder trappeopgange, kældervægge samt udenoms områder mv. 4

6 Vedligeholdelses/renoveringsarbejder på facader begrænser sig til relativt få skader, der dog bør tilses hurtigt for at undgå hurtigere forfald. De udvendige kældernedgange fremstår i varieret stand; en del er dog i meget dårlig stand, og det anbefales at renovere indenfor en kort tidshorisont. Der er generelt problemer med fugt og kondensdannelser i lejlighederne ved kolde ydervægge (specielt ved gavle) såvel som i kanten af ruderne på vinduerne. Det anbefales at der foretages en nærmere belysning af de forskellige tiltag, der kan gøres i den forbindelse herunder alt fra orientering til alle beboere om hvordan man kan bedre forholdene, til overvejelser om udførelse af en udvendig facadeisolering. Ejendommens tekniske installationer er generelt i mindre god stand. Det må forventes, at der skal ofres større beløb på istandsættelse inden for de næste 5 år. Brugsvandsinstallationernes levetid er teknisk set opbrugt, og der ses flere steder tegn på korrosion, og at der er foretaget partielle udskiftninger i forbindelse med tidligere gennemtæringer. Det anbefales at udskifte brugsvandssystemet indenfor de næste 1-2 år. Faldstammer er oprindeligt udført i støbejern, men bærer flere steder præg af at være udskiftet i forbindelse med lejlighedsrenoveringer og salg af lejligheder. Det er nødvendigt med udskiftning af flere af de oprindelige støbejernsfaldstammer inden for kort tid for at undgå gennemtæring. Det anbefales at få eftergået de oprindelige afløbsinstallationer for rustudblomstringer og begyndende tæringer. Gasledninger fremstår i god stand. Varmeanlægget er et ældre 2-strenget anlæg med nedre fordeling. Radiatorer er oprindeligt ribberadiatorer med indeliggende placering, men en stor del af radiatorerne er løbende blevet udskiftet til nyere moderne panelradiatorer med nye termostatventiler. I enkelte af de besigtigede lejligheder, blev der konstateret radiatorer under vinduerne. Varmeanlægget vurderes at være i funktionel stand men investering i et nyt moderne varmeanlæg vil give betydelige komfortforbedringer i boligerne ligesom fjernvarmeafkølingen og driftsøkonomien også vil blive forbedret. Det bør indenfor de næste 5-10 år overvejes at etablere et nyt moderne centralvarmeanlæg med radiatorer placeret under vinduerne. For opretholdelse af anlæggenes funktion er det vigtigt, at de tekniske installationer vedligeholdes og serviceres i henhold til ejendommens drifts- og vedligeholdelsesinstruktion. Elinstallationerne i boligerne er i meget varierende stand. Enkelte boliger har helt nye elinstallationer, og flere boliger har løbende fået udskiftet og vedligeholdt dele af installationerne. Boliger med de oprindelige stofisolerede ledninger bør indenfor kort tid få installationen udskiftet med plastisolerede ledninger og kabler, da de udgør en risiko for kortslutningsfare. Der er naturlige aftrækskanaler fra alle badeværelser. Enkelte badeværelser har fået monteret et-rumsventilator. Der er ikke konstateret naturlige aftrækskanaler fra køkkener. Beboerne har enten monteret kulfilteremhætte eller emhætte med indbygningsmotor og vandret afkast gennem aftrækskanal i facadevæg. Ejendommens kloak er ikke vurderet i denne rapport. Det anbefales at der snarrest muligt udarbejdes en TV-inspektionsrapport for kloaksystemet, der kan belyse evt. skader på kloakledninger og brønde. 5

7 Ejendomsoplysninger: Opførelsestidspunkt I henhold til BBR-ejermeddelelsen er bygningerne opført i Arealer De 6 bygninger er beliggende på 6 matrikler med tilhørende BBR-ejermeddelelser. Ejendommens 93 boliger er fordelt på i alt 11 opgange. To af bygningerne (Azaleavej 1 og Søndre Fasanvej 52) har 4 etager ekskl. kælder. Fire af bygningerne har 3 etager ekskl. kælder. I kældrene findes varmecentraler, vaskerum, tørrerum, cykelrum og pulterrum. Af BBR-ejermeddelelsen fremgår det, at ejendommenes arealer fordeler sig som følgende: Bygning 1 (Azaleavej 3-5) Bebygget areal 380 m 2 Bygningsareal 1140 m 2 Kælderareal 380 m 2 Samlet boligareal i bygningen 1140 m 2 Bygningen indeholder i alt 15 lejligheder i henhold til BBR meddelelse. Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken. Bygning 2 (Azaleavej 1) Bebygget areal 279 m 2 Bygningsareal 1116 m 2 Kælderareal 279 m 2 Samlet boligareal i bygningen 1116 m 2 Bygningen indeholder i alt 16 lejligheder i henhold til BBR meddelelse. Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken. Bygning 3 (Azaleavej 7-9) Bebygget areal 381 m 2 Bygningsareal 1143 m 2 Kælderareal 381 m 2 Samlet boligareal i bygningen 1143 m 2 Bygningen indeholder i alt 15 lejligheder i henhold til BBR meddelelse. Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken. Bygning 4 (Azaleavej 10-14) Bebygget areal 380 m 2 Bygningsareal 1140 m 2 Kælderareal 380 m 2 Samlet boligareal i bygningen 1140 m 2 Bygningen indeholder i alt 18 lejligheder i henhold til BBR meddelelse. 6

8 Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken. Bygning 5 (Garager) Bebygget areal 48 m 2 Bygningsareal 48 m 2 Erhvervsareal 48 m 2 Bygning 6 (Azaleavej 11-13) Bebygget areal 381 m 2 Bygningsareal 1143 m 2 Kælderareal 381 m 2 Samlet boligareal i bygningen 1143 m 2 Bygningen indeholder i alt 15 lejligheder i henhold til BBR meddelelse. Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken. Bygning 7 (Søndre Fasanvej 52) Bebygget areal 280 m 2 Bygningsareal 1120m 2 Kælderareal 280 m 2 Samlet boligareal i bygningen 1120 m 2 Bygningen indeholder i alt 14 lejligheder i henhold til BBR meddelelse. Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken. Installationer Ejendommen opvarmes med vandbåren fjernvarme, og der findes installationer for gas samt varmt og koldt brugsvand. Der findes faldstammer placeret i badeværelser og køkkener. Vandforsyning er fra offentligt vandværk og afledning af spildevand sker til offentligt spildevandsanlæg. 7

9 Forsikringsforhold Ejendommens bygningsforsikring er forsikret hos Købstædernes forsikring og omfatter følgende dækning: Bygningsforsikring (beboelse) Bygningsbrand Anden bygningsbeskadigelse Svampe- og insektskade Restværdi Kortslutning (El-skade) Huslejetab Husejeransvar Rørskade for skjulte rør Rørskade på stikledninger Bygningsforsikring (garager) Bygningsbrand Anden bygningsbeskadigelse Svampe- og insektskade Restværdi Kortslutning (El-skade) Husejeransvar Rørskade for skjulte rør Rørskade på stikledninger Forsikringerne administreres via forsikringsmægler. 8

10 3.0 Rapportens opbygning og indhold 3.1 Generelt I det efterfølgende gennemgås den overvejende del af ejendommens bygningsdele med hensyn til: Konstruktion: I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels opbygning, materialer m.v. Stand: I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels vedligeholdelsesmæssige tilstand. For bedømmelse af bygningsdelens stand og vedligeholdelsesgrad anvendes nedenstående karakterskala: Karakterer 1, 2 og 3: Anvendes hvor konstruktionerne er i almindelig god stand, og der således ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. Karakter 1 er den helt nye eller nyligt vedligeholdte bygningsdel, og karakter 3 er den vel vedligeholdte bygningsdel, der indenfor en kortere periode vil trænge til fornyet vedligehold. Karakterer 4, 5 og 6: Anvendes hvor mindre vedligeholdelsesarbejder eller istandsættelser er nødvendige for at hindre yderligere forfald, og for at sætte konstruktionerne i acceptabel stand. Karakter 4 er bygningsdelen, hvor grænsen for nødvendigt vedligeholdelse er overskredet, og karakter 6 er den bygningsdel, der er på vej mod egentligt forfald. Karakterer 7, 8 og 9: Anvendes hvor bygningsdelen er i en sådan forfatning, at store istandsættelsesarbejder eller egentlig udskiftning er nødvendig. Karakter 7 er bygningsdelen, hvor en større istandsættelse / eller udskiftning er nødvendig, men kan vente i en kortere periode, og karakter 9 er den bygningsdel, hvor istandsættelse/- udskiftning ikke kan vente længere. Foranstaltninger: I dette afsnit beskrives hvilke foranstaltninger der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde foreslås alternative foranstaltninger eller etablering af alternative konstruktioner. De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Alle priser er beregnet som ultimo 2012 priser ekskl. moms. 9

11 3.2 Forudsætninger for registreringen Registreringen er foretaget mandag d. 14. januar På besigtigelsesdagen lå temperaturen omkring -3 C og det var overskyet og snevejr. Der er ikke foretaget hultagning eller adskillelse i forbindelse med registreringen. Registreringen af ejendommens facader er foretaget fra gade og havearealer samt gennem vinduer i lejligheder. Tagflader inkl. skorstene, inddækninger, brandkamme m.v. er foretaget gennem vinduer og via loftrum. Registreringen af kælderydervægge m.v. er foretaget fra kælderen og fra havearealer. Vinduer er registreret fra lejligheder, trappeopgange samt havearealer. Etageadskillelser, installationer og indvendige vægge er registreret fra kælder, loft, lejligheder og fællesarealer. Fælles- og udenomsarealer er besigtiget fra trapper, kælder og havearealer. Der er foretaget besigtigelse i repræsentative lejligheder jævnt fordelt på forskellige typer i ejendommen. 10

12 4.0 Tilstandsvurdering 4.1 Fundamenter og kælder Fundamenter og kælderydervægge Konstruktion: Fundamenter er udført som linjefundamenter i insitu støbt beton. Fundamenter er ved ydervægge støbt op til over terræn afsluttet med pudset sokkel. Ved indvendige kældervægge er fundamenter afsluttet umiddelbart i niveau med kældergulv. Kælderydervægge er generelt udført som massive murstensvægge, som er påført puds der er kalket og/eller malet med diffusionsåben maling. Ved varmecentraler findes lavere liggende kælderafsnit, hvor kælderydervæggene er udført i in situ støbt beton med overkant svarende til øvrige fundaments overkanter på ejendommen. Omkring kældervæggene ved nr. 13 ses drænplader afsluttet ved terrænniveau. Det blev oplyst fra vicevært, at der tidligere har været problemer med opfugtning af kælderydervæggene i dette område, hvorfor man har sat ind med partiel fugtsikring af kælderydervæggene. Stand: Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres tegn på sætningsskader eller andre mekaniske skader forårsaget af fundamenterne. I varmecentraler samt stedvis i kælderafsnittenes (på ydermurene) kunne der dog ses skader i pudsen samt saltudtræk fra betonen. Karakter 3 Kælderydervæggene fremstår generelt i god stand. Der ses ikke at være tegn på væsentlige problemer med indtrængende og/eller opstigende grundfugt i fundamenter eller kælderydervægge. I varmecentraler samt stedvis i kælderafsnittenes (på ydermurene) kunne der dog ses skader i pudsen samt saltudtræk fra betonen, hvilket skyldes fugtbelastning fra den udvendige del af kælderydervæggene. Karakter 4 Foranstaltninger: Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på fundamenter de kommende 10 år. De forvitringer der stedvis ses i pudsen og betonen på kælderydervæggenes indvendige side, kunne ved besigtigelsen ikke knyttes til en synlig udvendig belastning (bed, defekt tagnedløb, forkert fald på udv. belægning el. lign.), og antages derfor at være opstået som følge af perioder med meget høj relativ luftfugtighed i det pågældende rum, kombineret med sammenfaldende periodevis fugtbelastning som følge af nedbør. Det anbefales derfor, at der etableres forbedret ventilation i de berørte rum, hvorefter pudsreparationer kan foretages (med saneringspuds). Ventilationen skabes bedst ved at udnytte trykforskellen fra gade- til gårdside dvs. skabe mulighed for gennemtræk Kældergulve Konstruktion: Kældergulvene består af et betonlag, der er udstøbt på råjorden. Betongulvet ligger i forskellige 11

13 niveauer under terræn. Betonen er enten glittet i overfladen eller afsluttet med pudslag. I enkelte rum ses overfladen at være malerbehandlet med et tilsyneladende velegnet produkt. Stand: Kældergulvene fremstår generelt i god stand, uden tegn på gennemtrængning af opstigende grundfugt. Der hvor kældergulvene fremstår uden overfladebehandling, ses dog en udpræget grad af netrevner og mindre skader, hvilket dog er almindeligt forekommende for at gulv af pågældende type og alder. Karakter 4-5 Foranstaltninger: Det skønnes ikke at være nødvendigt at ofre væsentlige omkostninger i forbindelse med kældergulvene. Dog bør der udføres lokale udbedringer af diverse revner og skader mv. i områderne hvor gulvet ikke er overfladebehandlet; dette dels for at forlænge gulvets levetid, og dels af kosmetiske hensyn. Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr Indvendige kældervægge Konstruktion: Samtlige tunge skillevægge, herunder hovedskillevægge i kælderen er murede påført puds. Kælderen er primært indrettet med pulterrum med træskillevægge, samt med vaskerum, skralderum, cykelparkeringsrum og gennemgange. Stand: Kældervæggene fremstår mange steder med afskalninger af puds og maling. Der var ingen tegn på sætningsrevner. Karakter 3-4 Foranstaltninger: Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på indvendige kældervægge de kommende 10 år. Udbedring af afskalninger kan eventuelt udføres af kosmetiske hensyn såfremt dette måtte ønskes; det skal i givet fald dog påregnes, at skaden vil opstå igen inden for en relativ kort årrække. 12

14 Afskalninger samt udfældning af salte fra kælderydervæg i varmecentralen. Drænplader ved nr. 13; afsluttet lige over terræn. Kældergulv med revner støbt direkte mod jord. Støbte betonafdækninger ved tidligere åbninger til varmecentraler, er udført i ringe kvalitet med stenreder i betonen. Udvendig kældervæg i trappeskakt har skader efter fugtbelastning og saltning mv. Afdækning set udefra (her er kvalitet ok) 13

15 4.2 Klimaskærm Tag Konstruktion: Der var ved besigtigelse kun ringe mulighed for at besigtige taget på tæt hold, lige tagbelægningerne var belagt med sne. De nedenfor nævnte registreringer er udført ved observationer fra kældervinduer i valme samt nede fra terræn. Desuden er tagets stand vurderet og registreret ud fra den synlige indvendige side af tagbelægningen. Tagbelægninger på samtlige blokke er udført med bølgede fibercementplader, der vurderes at være etableret for ca år siden. Belægningerne er udlagt uden undertag. Spærkonstruktionen er udført som gitterspær. Tagfladerne er gennembrudt af: - Faldstammeudluftninger - Udluftningskanaler fra køkkener og toiletrum/badeværelser, ført ud i tudsten. - Tagvinduer Tagrummene er gradvist blevet efterisoleret med hhv. mineraluldsgranulat samt mineraluldsbatts. Lagtykkelsen blev ved de besigtigede lofter mål til ca. 250 mm. Der er etableret gangbroer i tagrummene, bestående af planker udlagt direkte på spærfødderne. Faldstammeudluftninger er udført i zink. Tagvinduer er uisolerede, udført i plast. Tagrender er udført af plast, monteret i rendejern henholdsvis i hængselstifter. Nedløbsrør er ligeledes udført i plast og stedvis på nederste ca. 1½ meter i stålrør for vandalsikring. Stand: Spærene fremstår generelt i god stand og uden tegn på svigt. Der ses flere steder fugtskjolder på spærene, der dog ved besigtigelse kunne konstateres at være tørre (antageligt fra en gammel utæthed i tagbelægningerne). Karakter 3-4 Tagplader fremstår generelt i god stand; det kunne dog ved besigtigelsen ikke konstateres i hvilken grad belægningerne er udsat for algevækster og anden lignende forurening, da belægningerne var dækket af sne. Karakter 2 Omkring enkelte gennemføringer i tagbelægningerne kunne der konstateres mindre utætheder, hvor der var trængt fygesne (og/eller små mængder vand) ind. Karakter 4 Faldstammeudluftninger er i god stand. Karakter 3 14

16 Tagvinduer er i god stand. Karakter 3 Tagrender formodes at være skiftet samtidigt med udskiftning af tagbelægningen, og fremstår generelt i rimelig stand. Karakter 3 Efterisoleringen i tagrummene fremstår generelt i god stand; dog ses flere steder - herunder især hvor der er indblæst granulat at isolering er blevet nedtrampet i forbindelse med eksempelvis servicering af installationer på loft. Foranstaltninger: Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på tagbelægninger og inddækninger de kommende 10 år. Dog bør der iværksættes en generel gennemgang af tagbelægningernes tæthed ved gennemføringer, samt udbedring af utætheder. Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr

17 Tømmeret i den gamle spærkonstruktion er i god stand. Her ved gratspæret. Tagbelægninger samt inddækninger synes at være i god stand og fastsiddende. Kraven omkring gennemføringen er ikke helt tæt. Forholdet bør udbedres hurtigst muligt. Læget er ved renoveringen blevet oprettet ved opklodsning. Partiel opfugtning af isoleringen. Gangbro er udlagt med planker direkte på spærfødder. 16

18 4.2.2 Facader Konstruktion: Facaderne er overalt udført med gule lertegl, og fremstår som blankt murværk med skrabefuger i bakkemateriale. Ved terræn ses en pudset sokkel, der går op til ca. 300 mm over terræn. Væggene vurderes generelt at være massive; dog kan en konstruktion med hulrum og faste binder kolonner ikke udelukkes. Det oprindelige tegningsmateriale for ejendommen viser ikke hvordan facaderne er opbygget i snit, og en afklaring må derfor bero på en supplerende destruktiv undersøgelse. Facaderne gennembrydes af vinduer, opgangsdøre samt altanpartier. Altanpartierne er udført med betonplader, der er indspændt i murværket, og som dermed har forbindelse helt ind til den indvendige del af bagmuren. Dette vil medføre en forholdsvis stor kuldebro ind til lejlighederne. Der ses endvidere gennembrydninger i form af ventilationshuller til oprindelige fadebure el. lign. Hullerne er monteret med gitter på udvendig side. Ved vinduesbrystninger kunne der i flere lejligheder ses skabe, hvori der er foretaget efterisolering med mineraluldsbatts (typisk mm). Sålbænke er udført af beton, der er overfladebehandlet med grå overfladebehandling. Ved vinduespartier i karnapper samt ved altaner er der dog udført hvidmalede alu-sålbænke, der er udlagt på banket af beton eller cementmørtel. Over indgangspartier til trappeopgange ses små overdækninger i beton, der ligeledes er indspændt i- og udkragende fra murværket. Overdækninger har samme overfladebehandling som betonsålbænkene. Der er ikke udført hverken hoved- eller båndgesimser i facaden. Stand: Facaderne fremstår generelt i god stand. Der ses mange steder tegn på renovering/vedligehold af facaden, i form af udskiftede fuge, udbedrede revner samt udskiftede sten og ståltegl mv. Der findes dog stadig områder hvor fuger ar løsnet sig og/eller er blevet beskadiget. Der sås endvidere tegn på angreb af murbier enkelte steder Karakter 4 Sokler fremstår generelt intakte og i god stand; der ses kun ganske få revner og skrukke områder, der dog bør udbedres hurtigst muligt. Karakter 4 Betonsålbænke fremstår generelt i god og vel vedligeholdt stand. Overfladebehandlingen er generelt intakt, og vurderes at have god holdbarhed og virkning. Der ses dog revner i enkelte af betonsålbænkene (ca. 10 stk. blev konstateret ved besigtigelsen), ligesom et fåtal af sålbænkene fremstod med direkte skader i form af ender, der er blevet slået af. Karakter 3 Alu-sålbænkene fremstår i god stand; dog noget tilsmudsede. Karakter 2 17

19 Altanerne er generelt i god stand, og bærer præg af at være renoveret i nyere tid. Der ses ingen tegn på karbonatiseringsskader i betonen og/eller angreben armering i pladerne. Det blev ved besigtigelsen oplyst fra en beboer samt fra vicevært, at der stedvis har været problemer med manglende tætning mellem altanbund og bundstykket ved altandøren. Dette blev dog ikke observeret ved besigtigelsen, men der bør være opmærksomhed på dette såfremt der skulle konstateres eksempelvis indtrængende vand/vandskader umiddelbart under partierne ved altanerne. Karakter 3 De indmurede rør til gamle fadebure er mange steder uden udvendig rist. Enkelte steder kunne der ses anløb til fuglereder i hullerne. Karakter 5 Foranstaltninger: Der bør indenfor kort tid foretages almindeligt vedligehold af facaderne, i form af en gennemgang af fuger samt defekte sten mv. Endvidere bør der ved samme lejlighed foretages opskæring af revner i betonsålbænke med efterfølgende injicering/udfyldning og ny overfladebehandling tilsvarende den eksisterende. Eventuel udbedring af skader i fuger, sten og sålbænke der konstateres højt oppe, vurderes at kunne udbedres fra lift. En gennemgang af samtlige blokke vil beløbe sig til ca. kr ekskl. moms. Ventilationshuller til oprindelige fadebure skal forsynes med nye riste hvor disse mangler. Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr ekskl. moms såfremt dette udføres samtidigt med den ovenfor nævnte gennemgang af facaderne. Der bør inden for kort tid udføres en udbedring af skader i sokler udvendigt ved terræn. Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr ekskl. moms. 18

20 Fuge mellem altanbund og hårdttræsbundstykke til altandør er har flere steder tidligere været konstateret utætte. Skader i sokkel. Overdækning ved indgang til hovedopgang, udført i beton indspændt i murværket. Malet alu-sålbænk med tilsmudsning. 19

21 Revne i sålbænk; denne bør skæres op, udfyldes og sålbænken overfladebehandles igen. Tegn på angreb af murbier (kan evt. være en gammel skade).. Div. huller/skader i murværket. Her er riste til ventilationshuller til oprindelige fadebure blevet udskiftet. 20

22 4.3 Øvrige primære bygningsdele Vinduer Konstruktion: Vinduer til både beboelse og trappeopgange er udskiftet for ca. 10 år siden. Vinduerne er udført som træ-alu vinduer i fabrikatet Ideal Combi, med hvide karme og brune rammer. Kalfatringsfugerne er udført som elastiske fuger, der er trukket tilbage ved bundkarmen p.g.a. drænhuller i vinduer. Gående rammer til lejligheder er generelt sidehængte med friktionsbremse. Det øverste lille parti er dog tophængt og betjent med udskyderstang. Gående rammer til vinduer i fællesområder (opgange og kældre) er tophængte hhv. topstyrede; i opgangene er vinduerne forsynet med vendebeslag. Samtlige udskiftede vinduespartier herunder også altandøre er udført med thermoruder med floatglas og energibelægning (energiruder). Afstandsliste i vindue er af aluminium. Stand: Vinduerne mod beboelse og trappeopgange fremstår i god stand, og der ses ingen tegn på begyndende nedbrydning af materialet. Der blev ved besigtigelsen ikke meldt om utætheder og/eller funktionssvigt ved vinduerne. Da afstandslisten mellem glassene i ruderne er af aluminium, vil der være en kuldebro der ved kolde udetemperaturer kan medføre, at fugtig indeluft vil kondensere på indersiden af glasset. Karakter 2 Kalfatringsfugerne omkring vinduer mod beboelse og trappeopgange fremstår generelt i god stand. Karakter 2 Foranstaltninger: Vinduerne konstrueret til at være vedligeholdelsesfri ; det vedligehold der kræves (vask og smøring) afholdes af den enkelte beboer. Det vurderes dermed, at der ikke indenfor de næste mange år år skal afsættes væsentlige midler til vinduer Opgangsdøre og kælderdøre Konstruktion: Opgangsdøre Opgangsdøre er udført med rammer og karme i træ, med store glasfyldninger. Dørpartierne er ved ulige numre udført med sidestykke hvori der udover glasfyldninger er monteret dørtelefonanlæg. Dørene er forsynet med sparkeplade i rustfrit stål på den gående ramme, samt slutblik og greb i rustfrit stål Der er monteret dørpumper på opgangsdørene. Kælderdøre Kælderdøre er udført som trædøre i lidt forskellige varianter. Døre fra trappeopgang til kælder 21

23 er stedvis udskiftet til nye BD30 branddøre, og stedvis renoveret med påsømning af stålplader for at gøre dørene mere brandmodstandsdygtige. De besigtigede døre mellem trappeopgange og kælder var alle monteret med funktionsdygtige dørpumper. Stand: Opgangsdørene på gadesiden er i god funktionel stand, og dørene lukker generelt tæt. På dørene fremstår malerbehandlingen generelt i god stand Karakter 3 De nyligt udskiftede branddøre mellem opgange og kælder fremstår i god stand Karakter: 2 De renoverede døre mellem opgange og kælder fremstår generelt intakte og funktionsdygtige. Det kunne dog ved et par døre konstateres, at dørene ikke lukker helt tæt i, hvilket ellers er nødvendigt af hensyn til brandsikkerheden. Foranstaltninger: Det vurderes ikke at være nødvendigt at udføre andre arbejder på opgangsdørene, end almindeligt vedligeholdelsesarbejde. Med dørenes pågældende orientering samt beskyttelse under overdækning, bør almindeligt malervedligehold foretages med et interval på ca. maks år. Der bør foretages en gennemgang af samtlige døre mellem trappeopgange og kælder, for at sikre at dørene lever op til brandmyndighedernes krav om tæthed og konstruktion for branddøre. En gennemgang vurderes at beløbe sig til ca. kr ekskl. moms. Hertil kommer udbedringsomkostninger. 22

24 Sidehængt ramme med friktionsbremse og drænhuller i bundfals.. Paskvilgreb og udskyderstang til betjening af gående rammer i lejlighed. Topstyret vindue i trappeopgang med paskvilgreb. Der er monteret vendebeslag på opgangsvinduerne.. 23

25 Dørparti ved lige numre. Døren er delvist beskyttet mod vejrliget under overdækningen.. Kældervindue med indbygget ventilation. Kældervinduer lukkes med vuggeanverfere og stjerthager. Nyere branddør mellem trappeopgang og kælder.. Renoveret kælderdør mellem trappeopgang og kælder. Døren er blevet påført stålplader på begge sider og dørpumpe. 24

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Sags nr. 15.142A Dato: 21.04.2015. A/B Hillerødgård

Sags nr. 15.142A Dato: 21.04.2015. A/B Hillerødgård Sags nr. 15.142A Dato: 21.04.2015 A/B Hillerødgård Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og indhold 8 3.1 Generelt 8 3.2 Forudsætninger for registreringen

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Sags nr. 13.100 A Dato: 16.10.2013. A/B Mariaborg. Matrikel nr. 3175, Udenbys Klædebo Kvarter, København

Sags nr. 13.100 A Dato: 16.10.2013. A/B Mariaborg. Matrikel nr. 3175, Udenbys Klædebo Kvarter, København Sags nr. 13.100 A Dato: 16.10.2013 A/B Mariaborg Matrikel nr. 3175, Udenbys Klædebo Kvarter, København Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Sags nr. 12.045 A Dato: 13.08.2012. A/B Gullfoss. Matrikel nr. 406-412, Amagerbro Kvarter, København

Sags nr. 12.045 A Dato: 13.08.2012. A/B Gullfoss. Matrikel nr. 406-412, Amagerbro Kvarter, København Sags nr. 12.045 A Dato: 13.08.2012 A/B Gullfoss Matrikel nr. 406-412, Amagerbro Kvarter, København Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Ejendomsoplysninger 7 4.0

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Guldsmedevænget 41 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-642853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 34 Adresse: Store Tingbakke 1 Postnr./by: 9310 Vodskov BBR-nr.: 851-539271-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere