Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen

2 Indhold 1.0 Indledning Dimittendernes jobsituation Overordnet tilfredshed med uddannelse Arbejdsbelastningen på uddannelsen Fastholdelse Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion, dimittenden udfører Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau 9

3 1.0 Indledning Denne dimittendundersøgelse tager udgangspunkt i de dimittender, der blev færdige med sygeplejerskeuddannelsen på Metropol i henholdsvis januar 2012, juni 2012 og januar Ud af de i alt 776 der dimitterede i perioden, har 509 dimittender fået tilsendt et spørgeskema. 226 dimittender svaret på spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 44 %. I teksten vil der løbende blive sammenlignet med resultater fra sidste dimittendundersøgelse, som blev foretaget i 2010 og var en pilotdimittendundersøgelse, for at se om der er tendenser, der peger i bestemte retninger. Derudover perspektiveres og sammenlignes resultaterne med resultater fra aftagerundersøgelserne i 2010 og 2012, hvor der stilles enslydende spørgsmål om kompetencernes relevans, herunder dimittenders niveau. 2.0 Dimittendernes jobsituation Gruppen af dimittender er blevet spurgt, hvad de laver i dag med henblik på at give et billede af, hvor de adspurgte dimittender går hen efter endt uddannelse. Som det ses af nedenstående figur, er 89 % i arbejde som sygeplejerske, 1 % er i et andet fagligt relevant arbejde, ingen er i arbejde uden for det sygeplejefaglige område, 4 % er under uddannelse, 2 % er ledige og 4 % laver noget andet. Hvilket ved nærmere analyse dækker over to under uddannelse med deltidsarbejde ved siden af, fem er på barsel, en er sygemeldt og en i et ikke fagligt relevant arbejde. I forhold til pilotundersøgelsen i 2010 er der flere, som er i arbejde som sygeplejerske dengang var der 73 %, hvoraf 13 % var ledige, 5 % under uddannelse og 8 % var i arbejde uden for det sygeplejefaglige område. Der er således nu flere af de adspurgte dimittender, der går fra uddannelsen til et arbejde som sygeplejerske. Figur 1: Er du på nuværende tidspunkt? (n=226) I arbejde som sygeplejerske 89% I andet arbejde, som er faglig relevant for min uddannelse som sygeplejerske. I arbejde udenfor det sygeplejefaglige område. Under uddannelse (ikke arbejdsgiverbetalt) Ledig Andet - skriv nedenfor 1% 0% 4% 2% 4% Note: Der er rundet op og ned til hele tal 3

4 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse Med henblik på at få en overordnet vurdering af uddannelsen, når dimittenderne ser tilbage på den efter et stykke tid, har vi spurgt dimittenderne, i hvor høj grad de overordnet set var tilfredse med deres uddannelse. I en overordnet vurdering af hele uddannelsesforløbet - undervisningen, studiemiljøet, det faglige niveau ect. - svarer 15 % "i høj grad", 64 % svarer "i nogen grad". 18 % er "i mindre grad" tilfredse, mens 4 % "slet ikke" er tilfredse. Figur 2: I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med sygeplejerskeuddannelsen? (n=226) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 15% 18% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Note: Der er rundet op og ned til hele tal Overordnet set er 79 % i høj grad eller i nogen grad tilfredse, hvilket kategoriseres i Metropol som et tilfredsstillende resultat. 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen I denne undersøgelse har der været fokus på arbejdsbelastningen på uddannelsen herunder de studerendes egen indsats, og hvilke krav de oplever. Hertil er dimittenderne blevet spurgt, hvorvidt de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium eller mere eller mindre end et fuldtidsstudium. Her svarer den ene halvdel (48 %), at de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium og den anden halvdel (47 %), at det er mindre end et fuldtidsstudium. 4 % svarer, at de opfatter det som mere end et fuldtidsstudium. Dimittenderne deler sig altså på spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsbelastningen på uddannelsen er tilsvarende et fuldtidsstudium eller mindre med en lille overvægt til, at studiet kan betragtes som et fuldtidsstudium. 4

5 Figur 3: Hvordan oplevede du den samlede arbejdsbelastning på din uddannelse? (n=226) 60% 50% 40% 30% 20% 48% 47% 10% 0% 4% Som mere end et fuldtidsstudium Som et fuldtidsstudium Som mindre end et fuldtidsstudium 2% Ved ikke Note: Der er rundet op og ned til hele tal Dimittenderne vurderer, at de har lagt en stor indsats i uddannelsen. Sammenlagt vurderer 73 % af dimittenderne, at de har lagt en meget stor indsats eller en stor indsats i uddannelsen. 24 % svarer, at de har lagt en middel indsats i uddannelsen, og 3 %, at de har lagt en lille indsats i uddannelsen. Overvægten ligger dermed på en stor indsats, som det fremgår af figuren nedenfor. Figur 4: Hvilken indsats vurderer du, at du lagde i din uddannelse? (n=226) 50% 40% 30% 20% 46% 10% 0% 27% Meget stor indsats Stor indsats 24% Middel indsats 3% 0% Lille indsats Meget lille indsats Note: Der er rundet op og ned til hele tal Dimittenderne er også blevet spurgt til kravene på uddannelsen, fordelt på faglige krav og krav til deltagelse. Af nedenstående tabel fremgår det, at de to typer krav opleves tilnærmelsesvist ens. Svarerne for begge krav fordeler sig hovedsagligt og næsten ligeligt på passende og lidt for lave. Dette stemmer overordnet set overens med dimittendernes oplevelse af, om uddannelsen er et fuldtidsstudium eller mindre end et fuldtidsstudium. 5

6 Hertil er der en mindre del på 7 %, der oplever, at de faglige krav var alt for lave og 10 %, der oplever det samme med kravene til deltagelse. Samtidig bør man være opmærksom på, at der også er en gruppe, der oplever, at kravene i forvejen er passende, samt det bør påpeges, at ønsket om højere krav ikke har forhindret flertallet af dimittenderne i at lægge en stor indsats på studiet. Figur 5: Arbejdsbelastning fordelt på oplevelse af faglige krav og deltagelse (herunder forberedelse mv.) (n=226) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 43% 46% 45% 1% 0% 1% 1% 7% 10% Alt for høje Lidt for høje Passende Lidt for lave Alt for lave Faglige krav Deltagelse 5.0 Fastholdelse 74 af respondenterne svarende til 33 % svarer, at de har overvejet at afbryde uddannelsen undervejs på studiet. Derefter er de blevet spurgt om, hvorfor de alligevel er blevet på studiet. Svarene ses i tekstboksen til højre. Det fremgår, at mange blev motiverede af lysten til at blive sygeplejerske, og det var dermed professionen, der trak. Derudover bliver andre personlige årsager hyppigt nævnt som vilje og stædighed, samt at man var langt henne i studiet og ikke ville starte forfra. Der er også en del, der nævner årsager, som er mere specifikt knyttet til studiet. En af dem er gode oplevelser på klinikken, som f.eks. en god klinisk Årsager til at blive på studiet: Nævnt antal gange Personlige årsager Ville gerne være sygeplejerske: 21 Personlig motivation (stædighed, vilje): 11 Ville ikke starte forfra: 4 Kort tid tilbage 4 Vidste ikke hvad jeg ellers skulle: 4 Knyttet til studiet Gode oplevelser i klinikken: 10 Studiemiljø el. studiekammerater 6 Gode vejledere 1 Udenlandsophold 1 Muligheder efterfølgende Kunne bruge udd. til at læse videre: 9 Mange muligheder efter studiet: 7 6 Gode jobmuligheder: 5 Andet Støtte fra familie eller venner: 2 Bestod eksamen: 1

7 vejleder, eller at man var et sted, hvor man fik øjnene op for et ukendt område, som man fandt interessant. De muligheder som sygeplejerskestudiet åbner op for, lægger mange dimittender vægt på, fx det at kunne læse videre. Flere fremhæver sygeplejerskeuddannelsen som en god basisuddannelse, der kan være springbrættet til videreuddannelse. 6.0 Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen Dimittenderne blev spurgt om, hvorvidt der var nogle emner/områder, der evt. burde have en højere prioritet i uddannelsen, så den i højere grad imødekommer de arbejdsmæssige krav, de møder. Som det fremgår af skemaet nævner mange af dimittenderne, at de faglige områder, anatomi, fysiologi og farmakologi bør have højere prioritet på uddannelsen. Hertil fremhæver flere dimittender medicin/medicinering, akut sygepleje og psykiatri, som andre faglige områder der bør prioriteres højere på uddannelsen. Der er yderligere en del dimittender som angiver, at uddannelse bør prioritere praktiske erfaring, f.eks. gennem mere praktik og et større fokus på den praktiske hverdag på klinik. Herunder fremhæver dimittender, at der ift. undervisningen bør lægges mere vægt på at skabe en sammenhæng mellem teori og praksis, samt at undervisning bør være mere dialogbaseret. Sammenligner man med aftagerundersøgelsen fra 2012 peger denne ligeledes på at praktisk erfaring/praktiske færdigheder og praktikken, som områder, der burde have en højere prioritet på uddannelsen. Aftagerne giver dog også udtryk for, at dimittenderne er blevet bedre til det klinikske arbejde. Emner, der bør have højere prioritet: Anatomi: 45 Fysiologi/Patofysiologi: 46 Farmakologi: 24 Sygdomslære: 22 Det kliniske område: 22 Medicin/medicinering: 16 Akut sygepleje/kritisk syge: 16 Psykiatri: 11 Naturvidenskabelige fag: 8 Instrumentelle færdigheder: 6 Alm./basis sygepleje: 6 Blødprøver: 4 Palliativ sygepleje: 3 Sårpleje: 3 Observation af symptomer: 3 Psykologi: 2 Praktisk erfaring: 42 Mere praktik: 8 Sammenhæng ml. teori og praksis: 14 Dialogbaseret undervisning: 3 Videnskabsteori: 3 Generelt højere niveau: De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion, dimittenden udfører Vi har ønsket at få et pejlemærke på, i hvor høj grad dimittendernes kompetencer fra uddannelsen matcher de krav og behov, som dimittenderne møder på arbejdsmarkedet. Derfor har vi spurgt de dimittender, som er i arbejde som sygeplejerske, i hvor høj grad de vurderer, at deres faglige kompetencer er relevante i forhold til den funktion, de udfører. 7

8 Som det ses af nedenstående figur, svarer 50 %, at deres kompetencer "i høj grad" er relevante, og 41 % svarer, at de "i nogen grad" er relevante. 8 % svarer " i mindre grad" og kun 1 % svarer "slet ikke". 91 % vurderer altså, at deres kompetencer overordnet set er relevante, hvilket kategoriseres i Metropol som et tilfredsstillende resultat. Sammenligner vi med aftagernes holdning i Metropols aftagerundersøgelse fra 2010 med enslydende spørgsmål, så er dimittenderne og aftagerne stort set enige. Blandt aftagerne svarer 35 %, at dimittendernes kompetencer i høj grad er relevante, mens 48 % svarer "i nogen grad", dvs. at aftagerne er en anelse mere kritiske i forhold til dimittendernes egen vurdering. I 2012 svarede langt den største gruppe af aftagere i nogen grad, mens færre svarede i mindre grad og i højere grad til spørgsmålet. Figur 6: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som sygeplejerske er relevante i forhold til den funktion, du udfører? (n=226) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 41% 8% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Note: Der er rundet op og ned til hele tal I figuren nedenfor ses på udviklingen gennem de sidste fire undersøgelser, hvor spørgsmålet er blevet stillet fra dimittend- eller aftagervinkel ved at beregne et gennemsnit af besvarelserne for at kunne sammenligne. Der er en tendens til, at aftagerne hyppigere svarer i nogen grad, hvor dimittenderne svarer i høj grad ift. at dimittendernes kompetencer er relevante for den funktion, de udfører. Som det også fremgår nedenfor, er niveauet gennemgående tilfredsstillende. 8

9 Tabel 7:I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som sygeplejerske er relevante i forhold til den funktion, du udfører? 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 3,15 Aftager 2010 (n=40) 3,6 3,08 Pilot 2010 (n=79) Aftager 2012 (n=81) 3,4 Dimittend 2013 (n=226) Gennemsnit (4="I høj grad2, 3="I nogen gradd", 2="I mindre grad", 1="Slet ikke")" Note: Der er rundet op og ned til hele tal 7.0 Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau Vi har spurgt dimittenderne om 10 centrale kompetencer, som er en del af studieordningen, og som de derfor bør have fået med sig fra uddannelsen. Dimittenderne er blevet spurgt til både, hvor vigtige de oplever de enkelte kompetencer er, og hvordan de vurderer deres niveau på hver enkelt kompetence. Vigtigheden af kompetencerne Alle kompetencer vurderes til at være "meget vigtige", "vigtige" eller mindre vigtige af et stort flertal af dimittenderne, hvoraf størstedelen vurderes som meget vigtige eller vigtige. Se i øvrigt figurerne nedenfor. 9

10 Figur 8: Hvor vigtige mener du, at de følgende kompetencer er for at kunne varetage dine opgaver som sygeplejerske? (n=188) 1. Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde 80% 19% 1% 2. Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål 78% 22% 3. Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne 96% 4% 4. Evaluerer og justerer udført sygepleje 64% 35% 1% 5. Varetager sundhedspædagogiske opgaver, der understøtter patienter og borgere i mestring af deres livssituation 52% 45% 4% 6. Indgår i samarbejdsrelationer med patienter/borgere og pårørende med respekt for forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold 60% 37% 3% 7. Samarbejder med kolleger og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient-/borgerforløb 73% 27% 8. Forstår de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation og kan agere i forhold til det 28% 51% 21% 9. Behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, herunder anvendelse af it 52% 40% 8% 10. Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet 53% 39% 7% 11. Har indsigt i egen læreproces og behersker læseog studieteknikker som forudsætning for fortløbende faglig ajourføring og udvikling 36% 48% 16% 1% 12. Kan samarbejde tværfagligt 78% 21% 2% Note: Der er rundet op og ned til hele tal Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt 10

11 De kompetencer, der særligt bliver vurderet som værende meget vigtige, er: Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde (Kompetence 1) Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål (Kompetence 2) Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne (Kompetence 3) Kan samarbejde tværfagligt (Kompetence 12) Sammenlignet med svarene på enslydende spørgsmål i aftagerundersøgelsen 2012 og pilotdimittendundersøgelsen 2010 vedbliver kompetencen Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne at blive vurderet som den vigtigste kompetence. Kompetencen Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde vurderes ligeledes som vigtig. Hertil viser en sammenligning, at de to kompetencer Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål og evnen til at kunne Samarbejder med kolleger og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient-/borgerforløb vedbliver at blive vurderet som meget vigtige eller vigtige. Der må således siges at være en vedvarende enighed dimittender og aftagere imellem om hvilke kompetencer, der er vigtige. De tre vigtigste kompetencer Dimittenderne spørges endvidere om hvilke tre kompetencer, som er de vigtigste for at kunne varetage deres opgaver som sygeplejerske. Her viser tre af de oplistede kompetencer sig som vigtigere end de andre. Disse er som følger: 1. Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne 2. Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde 3. Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål. Igen fremhæves kompetencen Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne som den vigtigste. De samme tre kompetencer fremhæves som de tre vigtigste kompetencer i pilotundersøgelsen 2010 med undtagelse af en ombytning af prioritet 2 og 3. 11

12 Figur 9: Hvilke tre kompetencer er de vigtigste for at kunne varetage dine opgaver som sygeplejerske? (i prioriteret rækkefølge) (n=182) 1. Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde 16% 25% 13% 2. Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål 12% 18% 19% 3. Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne 62% 21% 5% 4. Evaluerer og justerer udført sygepleje 5. Varetager sundhedspædagogiske opgaver, der understøtter patienter og borgere i mestring af deres livssituation 6. Indgår i samarbejdsrelationer med patienter/borgere og pårørende med respekt for forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold 7. Samarbejder med kolleger og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient-/borgerforløb 8. Forstår de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation og kan agere i forhold til det 9. Behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, herunder anvendelse af it 10. Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet 11. Har indsigt i egen læreproces og behersker læse- og studieteknikker som forudsætning for fortløbende faglig ajourføring og udvikling 1% 7% 12% 2% 5% 5% 2% 6% 14% 5% 14% 21% 2% 3% 1% 5% 1% 1% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Dimittendernes niveau inden for kompetencerne Dimittenderne spørges til, hvor højt de vurderer deres eget niveau inden for de 12 udvalgte kompetencer. På ni af de 12 kompetencer har over halvdelen af dimittenderne svaret, at deres niveau er meget højt, dvs. at over 50 % af de adspurgte vurderer niveauet "meget højt" eller "højt". Dette gælder især de fire nedenstående kompetencer: Kan arbejde tværfagligt (Kompetence 12) Beherske almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, herunder anvendelse af ilt (Kompetence 9) 12

13 Samarbejder med kolleger og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient- /borgerforløb (Kompetence 7) Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne (Kompetence 3). Heroverfor har flertallet af dimittenderne svaret, at deres kompetencer ligger på et mellem, lavt eller meget lavt niveau inden for kompetencerne: Forstår de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation og kan agere i forhold til det (Kompetence 8) Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet (Kompetence 10) Har indsigt i egen læreproces og behersker læse- og studieteknikker som forudsætning for fortløbende faglig ajourføring og udvikling (Kompetence 11) Kun enkelte dimittender har svaret, at deres niveau er meget lavt ift. nogle af kompetencerne. Fire har svaret, at deres niveau er meget lavt inden for kompetencen Forstår de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation og kan agere i forhold til det. Denne kompetence vurderes også som den mindst vigtige. Det samme gør sig gældende i pilotdimittendundersøgelsen fra 2010, hvor dimittenderne ligeledes vurderer kompetencen som den mindst vigtige og den, hvor deres niveau er lavest. 13

14 Figur 10: Hvordan vurderer du dit niveau indenfor de udvalgte kompetencer? (n=188) 1. Prioriterer og agerer selvstændigt med klarhed over eget ansvarsområde 24% 47% 27% 2% 1% 2. Selvstændigt identificerer behov for sygepleje og opstiller mål 20% 51% 27% 2% 1% 3. Observerer patienten og handler relevant og tilstrækkeligt på observationerne 30% 49% 18% 3% 4. Evaluerer og justerer udført sygepleje 16% 43% 39% 3% 5. Varetager sundhedspædagogiske opgaver, der understøtter patienter og borgere i mestring af deres livssituation 15% 44% 34% 6% 1% 6. Indgår i samarbejdsrelationer med patienter/borgere og pårørende med respekt for forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold 24% 43% 30% 3% 7. Samarbejder med kolleger og andre fagpersoner i planlægning, koordinering og delegering af komplekse og sammenhængende patient-/borgerforløb 30% 47% 21% 1% 1% 8. Forstår de organisatoriske og strukturelle forhold i sundhedssektoren og egen organisation og kan agere i forhold til det 10% 22% 52% 14% 2% 9. Behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, herunder anvendelse af it 41% 40% 18% 1% 10. Er undersøgende og opsøgende i forhold til tilegnelse og vurdering af ny viden med relevans for professionsområdet 16% 33% 41% 9% 1% 11. Har indsigt i egen læreproces og behersker læse- og studieteknikker som forudsætning for fortløbende faglig ajourføring og udvikling 14% 33% 46% 7% 12. Kan samarbejde tværfagligt 48% 42% 10% Note: Der er rundet op og ned til hele tal Meget højt Højt Mellem Lavt Meget lavt 14

15 Sammenhængen mellem vigtighed og niveau En sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau kan ses i nedenstående oversigt. Formålet med figuren er at tydeliggøre forholdet mellem dimittendernes vurdering af kompetencernes vigtighed og deres niveau, herunder at undersøge om dimittendernes vurderinger af de enkelte kompetencers vigtighed stemmer overens med deres niveau. Figur 11: Sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau Vigtighed: Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Dimittenders niveau: Højt Middel Kompetence 1 Kompetence 2 Kompetence 3 Kompetence 4 Kompetence 5 Kompetence 6 Kompetence 7 Kompetence 9 Kompetence 12 Kompetence 10 Kompetence 11 Lavt Kompetence 8 Kompetencerne er placeret indenfor den kategori under vigtighed og niveau (f.eks. meget vigtig eller højt niveau), som størstedel, dvs. 50 % eller flere af dimittenderne har svaret. Ni af de tolv kompetencer vurderes til at være såvel meget vigtige som på et høj niveau hos dimittenderne. Herunder ligger tre vigtigste kompetencer (1, 2 og 3) alle blandt de kompetencer med det højeste niveau. Der er således en overensstemmelse mellem de kompetencer, der vurderes som meget vigtige og dimittendernes vurdering af niveau inden for disse. Kompetencerne 10 og 11 vurderes som værende vigtige og på et middel niveau. Kompetence 8 vurderes, som tidligere nævnt, til at være mindre vigtig eller ikke vigtig og på et lavt eller meget lavt niveau. Der er således en overensstemmelse mellem kompetencernes vigtighed og dimittendernes vurdering af niveau inden for disse. 15

16 Andre vigtige kompetencer Dimittenderne bliver også spurgt til, om der er andre kompetencer udover de 12, som de vurderer som vigtige. 26 dimittender har svaret konkret på dette. I flere tilfælde har dimittenderne dog fremhævet samme kompetencer. Hertil nævnes nedestående områder: Evnen til at agere, prioritere og fungere i et presset og travlt sundhedssystem Instrumentelle færdigheder Håndtere stress, herunder bevare overblikket og acceptere, at man ikke kan nå det hele Kommunikation (både med patienter og fagpersoner) Undervisning og vejledning af studerende Selvstændig at reflektere over egne kompetencer og egen praksis At udvise empati og nærvær for alle typer patienter Akutpleje Medicinering og medicinhåndtering Måle værdier, anlægge KAD og PVK Kliniske færdigheder Praktiske procedurer Informere, medinddrage og undervise patienten At gå en grundig og struktureret stuegang Imødekomme patienternes individuelle person og behov Se indlæggelsesforløbet som en helhed Rettigheder som sygeplejerske Fagligt ansvar Samarbejde med ledelsen. Dimittendrapporten for Sygeplejerskeuddannelsen afsluttes hermed. For at se resultaterne i et bredere og tværgående perspektiv, se Dimittendundersøgelse på grunduddannelser 2013 i Metropol. Heri fremgår analyser på tværs af samtlige uddannelser på Metropol. 16

17

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Aftagerundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato 26. juni 2015 Aftagerundersøgelse 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen UCL - Vejle december 2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 4 22,2% Nogen svar 3 16,7% Gennemført 11 61,1% Frafaldet 0 0,0% I alt 18

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Navn: dimittendsyg_2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 30 55,6% Nogen svar 3 5,6% Gennemført 21 38,9% Frafaldet 0 0,0% I

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosF14 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 26/6 2017 samt mundtlig evaluering 19/6 2017

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Fysioterapeutuddannelsen Kolofon Dato 6. juli 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Astrid Finderup, Studentermedhjælp

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation

Læs mere

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Indhold Baggrundsoplysninger om aftagerne/respondenterne til jordemoderuddannelsen 3 De nyuddannedes kompetencer overordnet set 4 Vigtighed af kompetencer

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Radiografuddannelsens relevans

Radiografuddannelsens relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Radiografuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og aftagerne...

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Aftagerundersøgelse 2013

Aftagerundersøgelse 2013 Aftagerundersøgelse 2013 For Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt Undersøgelsen foretaget i august 2013 Ansvarlig for undersøgelse og bearbejdning af data: Birgitte Knygle Hansen, Lektor,

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017.

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. SOLRØD KOMMUNE Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. Indledning og datagrundlag Undersøgelsen af brugertilfredsheden med kronikerrehabiliteringen

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012

Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012 Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012 Undersøgelse foretaget i januar 2013 Sekretærbistand ved Roxana Bayati til udfærdigelse af rapport

Læs mere

Endeligt notat J.nr. 4071

Endeligt notat J.nr. 4071 Endeligt notat J.nr. 4071 Semester: 7 hele uddannelsen, hold BSE15 Dato for evaluering: 11/2 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 5/12, svarer til 42%. I hvilken

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Læreruddannelsen på Fyns relevans

Læreruddannelsen på Fyns relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Læreruddannelsen på Fyns relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat

Opfølgning på evaluering det samlede notat Opfølgning på evaluering det samlede notat Semester: 7 hele uddannelsen, hold BSF15 Dato for evaluering: elektronisk evaluering juni 2018 samt mundtlig evaluering 21/6 2018 Semesteransvarlig: KR Antal

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 22. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Bioanalytiker- uddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2016 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Evaluering af praktik 1. semester efteråret 2017

Evaluering af praktik 1. semester efteråret 2017 Evaluering af praktik 1. semester efteråret 2017 Udarbejdet af: Susanne Pallesen (Syddjurs kommune) Pia Holm Hølledig (AUH) Britta Fuhlendorff (VIA) Susanne Jastrup (VIA) Intro: Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Aftagerundersøgelse 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Marts 2018

Aftagerundersøgelse 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Marts 2018 Aftagerundersøgelse 2017 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Marts 2018 INDHOLD 1 Aftagerundersøgelse 2017 4 1.1 Metode 4 2 Aftagernes vurdering af nyuddannede sygeplejersker afdækket gennem spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

De første 7 spørgsmål vedrører den kliniske del af din uddannelse.

De første 7 spørgsmål vedrører den kliniske del af din uddannelse. Semesterevaluering 3. semester det følgende skal du besvare 15 spørgsmål om, i hvilken den teoretiske og kliniske undervisning som helhed har givet dig læringsmuligheder i forhold til semesterets tema

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. Ergoterapeutuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Ergoterapeutuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017

Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017 NOTAT Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017 Læreruddannelse og formidling 15.juni 2017 Birgitte Hedeskov og Mette Marie Gräs Kokholm I forårssemestret 2017 er der gennemført

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

De første 6 spørgsmål vedrører den teoretiske del af din uddannelse.

De første 6 spørgsmål vedrører den teoretiske del af din uddannelse. Semesterevaluering 2. semester det følgende skal du besvare 14 spørgsmål om, i hvilken den teoretiske og kliniske undervisning som helhed har givet dig læringsmuligheder i forhold til semesterets tema

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Kolofon Dato 20. juni 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken Selma Maksumic, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper Therese Sachs, Specialkonsulent Professionshøjskolen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere