Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud"

Transkript

1 Analyse Analyse af annullationer af EU-udbud 2014

2 Analyse af annullationer af EU-udbud Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Oktober 2014

3 Indhold Kapitel 1 Resumé og hovedkonklusioner Resumé Rådets anbefalinger Baggrund Disposition Kapitel 2 Overblik over annullationer af EU-udbud Hvert sjette EU-udbud annulleres Hver anden annullation sker efter tilbudsfristen Få særlige karakteristika ved annullerede EU-udbud Mange danske EU-udbud annulleres Kapitel 3 Årsager til annullationer af EU-udbud Fejl i udbudsmaterialer og i tilbud er annullationsårsager Mangel på dialog og markedskendskab er underliggende årsager til annullation Kapitel 4 Forebyggelse af annullationer Ordregivere mener ikke at kunne have undgået deres annullation Principielt kan de fleste uønskede annullationer forbygges og forhindres Kapitel 5 Konsekvenser ved annullationer af EU-udbud Annullationer medfører ofte forsinkelser og ekstra omkostninger Annullationer giver sjældent anledning til mistillid i markedet Omkostninger ved annullationer varierer kraftigt Offentliggørelse af priser før genudbud hæmmer konkurrencen Kapitel 6 Initiativer til at begrænse omfanget af annullationer Mere dialog kan begrænse omfanget af annullationer Kapitel 7 Adgang til annullationer efter udbudsreglerne... 37

4 7.1 Udbud kan annulleres med begrundelser, der ikke er usaglige Ordregivere har bred adgang til at annullere Bilag 1 Analysetilgang og dataindsamling Analysetilgang og hypoteseudvikling Kortlægning, casestudier og spørgeskemaundersøgelse Afgrænsning af analysen Bilag 2 Spørgeteknik i analysens spørgeskemaundersøgelse Årsager til annullationer Forebyggelse af annullationer Konsekvenser ved annullationer... 50

5 SIDE 5 ANALYSE AF ANNULLATIONER AF EU-UDBUD Kapitel 1 Resumé og hovedkonklusioner 1.1 Resumé Næsten hvert sjette danske EU-udbud annulleres. Det er højt i forhold til andre lande, som Danmark normalt sammenlignes med. Og annullationerne giver anledning til omkostninger hos både ordregivere og tilbudsgivere samt til tidsplaner, der skrider. Den høje andel af annullationer for danske EU-udbud tyder på, at udbudskulturen i Danmark kan blive bedre. En annullation finder sted, når en ordregiver vil foretage et indkøb gennem et udbud, men aflyser udbuddet inden der er indgået kontrakt med en tilbudsgiver. Så bliver indkøbet ikke gennemført, hvilket betyder, at ordregivers og tilbudsgivers arbejde med udbuddet er spildt. Dog ikke hvis der er tale om et vindende kontrolbud, eller at ordregiver foretager et genudbud uden større ændringer i udbudsmaterialet. Andelen af EU-udbud, der annulleres, skal nedbringes. Når en fejl opdages i løbet af en udbudsproces, er det ikke altid muligt at rette op og undgå en annullation. Fra ordregivernes side er der derfor behov for forebyggelse af annullationer, især gennem dialog med potentielle tilbudsgivere. Samtidig er det afgørende, at ordregiver har bred adgang til at annullere, når det er nødvendigt. En begrænsning af ordregivers adgang til annullation vil kunne opleves som en indskrænkning af fleksibilitet, hvilket igen kunne have utilsigtede konsekvenser, eksempelvis i form af færre udbudte opgaver. Annullationer i Danmark sker næsten altid med afsæt i saglige begrundelser, og i situationer, hvor annullationen er den bedste løsning på en konkret problemstilling eller som konsekvens af et vindende kontrolbud. Denne analyse er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde på grundlag af data indsamlet af Rambøll Management Consulting og rådets sekretariat. Datamaterialet dækker 2012 og 2013 og består af kortlægninger af EU-udbud og annullationer, en spørgeskemaundersøgelse om annullationer af EU-udbud, samt syv casestudier. Mens casestudierne tilvejebringer dybdegående viden, sammenfatter kortlægningerne og spørgeskemaundersøgelsen mere overordnet og generaliserbare informationer om annullationer. Analysens væsentligste resultater er sammenfattet i boks 1.1. Boks 1.1 Hovedkonklusioner Overblik over annullationer af danske EU-udbud» Offentlige myndigheder i Danmark annullerer næsten hvert sjette EU-udbud ifølge analysens kortlægning. Det er en langt højere andel end i andre lande, som Danmark normalt sammenlignes med.»» Ifølge analysens spørgeskemaundersøgelse er der et betydeligt potentiale for, at andelen af EU-udbud, der annulleres, kan nedbringes, ved at ordregivere ændrer adfærd og forebygger annullationer af EU-udbud. Godt hver anden annullation finder sted sent i udbudsprocessen jævnfør analysens spørgeskemaundersøgelse. Det vil sige efter tilbudsfristen, hvor de fleste udbudsomkostninger er afholdt hos både ordregiver og tilbudsgiver.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER»»» Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at godt tre ud af fire annullerede EU-udbud genudbydes i sin oprindelige form eller i en delvist tilpasset form. Analysens kortlægning af annullationer viser, at andelen af EU-udbud, som annulleres, varierer over opgavernes geografiske placering og opgavetype, men er mindre afhængig af tildelingskriterier og ordregivertyper. Udbudsreglerne giver som udgangspunkt altid offentlige ordregivere mulighed for at annullere udbud. Årsager til annullationer»»» De årsager, som ordregivere hyppigst angiver som afgørende for deres annullation i spørgeskemaundersøgelsen er, at:» der var fejl i udbudsmaterialet» ingen af tilbuddene levede op til krav i udbuddet, eller var med andre ord ukonditionsmæssige» der var for lidt konkurrence om opgaven» der opstod behov for at foretage ændringer i opgaven efter offentliggørelse af udbudsmaterialet. I flere casestudier peger ordregivere og tilbudsgivere på ukonditionsmæssige tilbud eller manglende konkurrence som annullationsårsager:» blandt ordregivere er der en oplevelse af, at ukonditionsmæssige tilbud især kan tilskrives tilbudsgivere, der er uvante og utilstrækkeligt grundige i forhold til at afgive tilbud på offentlige opgaver» ifølge flere tilbudsgivere skyldes de ukonditionsmæssige tilbud kvaliteten af udbudsmaterialet, eller at ordregivere stiller for strenge mindstekrav. Casestudierne viser endvidere, at utilstrækkelige kvalitetsniveauer i udbudsmaterialerne skyldes, at:» ordregiverne har en utilstrækkelig grad af dialog med og kendskab til markedet, og hvad markedet kan tilbyde,» tilbudsgiverne derfor oplever det som uklart, præcis hvilken ydelse eller produkt, ordregiveren ønsker at indkøbe. Konsekvenser ved annullationer»»» De konsekvenser, som ordregivere jævnfør spørgeskemaundersøgelsen oplever i forlængelse af deres annullationer er hyppigst, at:» løsningen af den udbudte opgave bliver forsinket» ordregiver og tilbudsgivere får ekstra omkostninger spørgeskemaundersøgelsen og casestudierne viser videre, at annullationer sjældent giver anledning til mistillid til ordregivere blandt tilbudsgiverne. I flere casestudier udløser annullationerne dog irritation hos tilbudsgiverne analysens casestudier viser, at totale omkostninger ved annullationer er svære at opgøre, og at de kan variere fra små beløb til adskillige hundredetusinde kroner. Analysens resultater bliver mere udførligt omtalt i det følgende.

7 SIDE 7 ANALYSE AF ANNULLATIONER AF EU-UDBUD Overblik over annullationer af udbud I 2012 og 2013 annullerede offentlige myndigheder i Danmark 885 ud af offentliggjorte EU-udbud ifølge EU s elektroniske udbudsdatabase, TED 1. Det svarer til næsten hvert sjette eller 16 pct. af de danske EU-udbud. Andelen af danske EU-udbud, der annulleres, har været konstant over en flerårig periode. Alle udbud med kontraktsummer, som en ordregiver skønner til at overstige bestemte tærskelværdier, skal udbydes i EU-udbud. Eksempelvis er tærskelværdierne for udbud af tjenesteydelser i 2014 på 1-1,5 mio. kr. 2 afhængig af, hvem ordregiver er. Mens der eksisterer detaljeret statistik om EU-udbud, er det ikke på samme måde tilfældet for mindre danske udbud, der udelukkende er annonceret på udbud.dk. Denne analyse bygger derfor udelukkende på data om EU-udbud. En ordregiver kan annullere et udbud fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen og indtil umiddelbart før indgåelse af kontrakt med en tilbudsgiver. Hvis ordregiver afslutter samarbejdet efter kontraktindgåelse, er der ikke tale om en annullation, men om en kontraktophævelse. Analysens spørgeskemaundersøgelse afdækker, hvornår i processen fra offentliggørelse af tilbud til kontraktindgåelse at annullationer finder sted. Resultaterne fremgår af figur 1.1. Figur 1.1 Annullationer i løbet af udbudsprocessen Figur 1.1 viser, at 54 pct. af annullationerne sker efter tilbudsfristens udløb. Det vil sige sent i udbudsprocessen, eller efter at de fleste udbudsomkostninger er afholdt hos både ordregiver og tilbudsgivere. De øvrige 46 pct. af annullationerne finder sted tidligere i udbudsprocessen. Foruden tidspunktet for annullationen er størrelsen på ændringer i et eventuelt genudbud også afgørende for de omkostninger, som en annullation medfører. Omkostningerne har kun i nogle af analysens casestudier været mulige at estimere, og omkostningerne varierer stærkt imellem de enkelte annullationer. Mens omkostningerne i nogle tilfælde har været små, har andre annullationer kostet adskillige hundredetusinde kroner. På grundlag af en række antagelser om to konkrete og ikke-generaliserbare annullationer, er de totale omkostninger i forbindelse hermed estimeret. I et EU-udbud om it, der blev annulleret efter spørgefrist og præ- 1 TED EU s elektroniske udbudsdatabase, ted.europa.eu 2 EU-udbud om Bilag II A tjenesteydelser efter direktiv nr. 2004/18/EF

8 SIDE 8 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER kvalifikation, men før tilbudsfristen, beløber omkostningerne sig til omkring 0,3 mio. kr. eller 2 pct. af opgavens estimerede kontraktsum. I en annullation om service af ventilationsanlæg, mellem tilbudsfrist og kontrakttildeling, kan omkostningerne opgøres til omkring 0,2 mio. kr. eller 10 pct. af kontraktsummen. På grundlag af en kortlægning af samtlige EU-udbud og annullationer i 2012 og 2013 er det afdækket, om annullerede EU-udbud har særlige karakteristika. Det har vist sig, at EU-udbud generelt annulleres lidt oftere på Sjælland end i Jylland, ligesom varekøb annulleres en smule oftere end andre opgavetyper. Omvendt varierer andelen af annullationer ikke nævneværdigt over ordregivertyper og tildelingskriterier. Det vil sige, om der er tale om en kommune, region, stat m.v. samt det økonomisk mest fordelagtige eller laveste pris. Til gengæld tegner førstegangsudbud sig for langt størstedelen eller 74 pct. af annullationerne. Andelen på 16 pct. af danske EU-udbud, der annulleres, er høj i forhold til lande, der ligger omkring Danmark, hvor andelene er 5-10 pct. I nærværende analyse er forholdene omkring annullationer i landene omkring Danmark ikke særskilt undersøgt, ligesom landenes egne relevante myndigheder heller ikke har beskæftiget sig med annullationer. Men da der i eksempelvis Sverige klages langt hyppigere over EU-udbud end i Danmark, kan en hypotese være, at offentlige ordregivere i Danmark er særligt tilbøjelige til at annullere i stedet for at lade sig indklage ved Klagenævnet for Udbud. Udbudsreglerne regulerer offentlige ordregiveres adgang til at annullere og giver som udgangspunkt altid ordregiver mulighed for at annullere. Offentlige myndigheder kan ifølge udbudsreglerne annullere udbud, når begrundelsen herfor ikke er usaglig. En ikke usaglig begrundelse for annullation kan eksempelvis være, at en ordregiver ikke finder nogen af de modtagne tilbud tilfredsstillende. Omvendt kan en usaglig annullationsårsag være, at ordregiver ønsker at favorisere eller forfordele én eller flere bestemte tilbudsgivere. Årsager til annullationer I analysens spørgeskemaundersøgelse peger ordregiverne på en lang række forskellige årsager til deres annullationer. De fem hyppigste årsager fremgår af figur 1.2. Figur 1.2 Hyppigste årsager til annullationer ifølge ordregivere Der var fejl i vores udbudsmateriale 24% Ingen af tilbuddene levede op til krav i udbuddet, det vil sige de var ukonditionsmæssige 21% Der var for lidt konkurrence om opgaven Vi fik behov for at foretage ændringer i opgaven efter offentliggørelse af udbudsmaterialet 16% 17% Ingen af de ovenstående årsager var afgørende for vores annullation 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Anm.: Hver ordregiver har haft mulighed for at angive op til tre svar ud af 16 mulige. De 381 ordregivere har i alt afgivet 476 svar. Figur 1.2 viser, at de hyppigste annullationsårsager er, at der var fejl i ordregivers udbudsmateriale, at tilbuddene var ukonditionsmæssige, at der var for lidt konkurrence om opgaven og at ordregiver fik behov for at foretage ændringer i opgaven efter offentliggørelse af udbudsmaterialet. Derudover angiver nogle ordregivere, at ingen af 14 mulige svar var afgørende for deres annullation. Samtlige årsager og svarfordelinger fremgår af figur 3.1 i kapitel 3.

9 SIDE 9 ANALYSE AF ANNULLATIONER AF EU-UDBUD I både spørgeskemaundersøgelsen og casestudierne tilskrives annullationerne til fejlbehæftede udbudsmaterialer fra ordregivers side. Det skyldes især, at ordregivere forud for udbuddene ikke tager initiativ til den nødvendige dialog med potentielle tilbudsgivere. Den utilstrækkelige grad af dialog medvirker til, at ordregiver har et ufuldstændigt overblik over, hvad markedet kan tilbyde, og derigennem hvordan et udbud tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Omvendt kan tilbudsgivere være usikre på, hvordan ordregiver vil bedømme deres tilbud, ligesom der kan herske uklarhed præcis om, hvad ordregiver ønsker at indkøbe. Utilstrækkelig dialog kan således give anledning til misforståelser og manglende præcision, hvilket igen kan føre til annullationer. Misforståelser og manglende præcision kan resultere i annullationer på grund af ukonditionsmæssige tilbud. I flere casestudier er der i denne sammenhæng uoverensstemmelse mellem forklaringer fra ordregivere og tilbudsgivere. På samme måde som i spørgeskemaundersøgelsen ser ordregiverne ofte forbedringspotentiale i deres udbudsmateriale, der kan være fejlbehæftet eller utilstrækkeligt grundigt udarbejdet. Alligevel forklarer ordregivere især ukonditionsmæssige tilbud med fejl og mangler fra tilbudsgivers side. Det kan være tilbud, som ikke lever op til mindstekrav i udbudsmaterialet, eksempelvis minimumskrav til tilbudsgivers omsætning. På tilbudsgiversiden er der ligeledes en vis grad af selvkritik i forhold til afgivne tilbud, men tilbudsgiverne mener også, at ordregiverne bærer en væsentlig del af ansvaret for ukonditionsmæssige tilbud. Tilbudsgiverne ønsker eksempelvis udbudsmaterialer af højere kvalitet og peger på, at nogle ordregivere stiller for strenge mindstekrav eller har urealistiske forventninger til markedet. Forebyggelse af annullationer Nedenstående figur 1.3 viser, hvad ordregiverne først og fremmest mener at kunne have gjort anderledes, om noget, for at undgå deres annullation. Figur 1.3 Ordregivernes hyppigste bud på forebyggelse af annullationer Vi kunne ikke have gjort noget anderledes 57% Vi kunne have været mere grundige med at udarbejde udbudsmaterialet 18% Vi kunne have skabt os et bedre kendskab til markedet gennem dialog med potentielle tilbudsgivere 12% Vi kunne have stillet færre mindstekrav til tilbudsgiverne Vi kunne have inddraget flere fagpersoner med viden og kompetencer på området 7% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Anm.: Hver ordregiver har haft mulighed for at angive op til tre svar ud af 10 mulige. De 381 ordregivere har i alt afgivet 442 svar. Figur 1.3 viser, at 57 pct. af ordregiverne ikke mener at kunne have gjort noget anderledes. Det kan blandt andet skyldes, at årsagen til annullationen ligger hos tilbudsgiverne. Eller at annullationen skyldes en uforudset hændelse, som ordregiver ikke mener at kunne have forebygget eller forudset, ligesom der for spørgeskemaundersøgelsens resultater kan være en metodisk udfordring i, at der er tale om selvevaluering. Det betyder også, at resten af ordregiverne mener at kunne have handlet andeledes og forbygget deres annullation. Hvis man forestiller sig, at hele dette potentiale kunne realiseres, ville det betyde knap en halvering af andelen af offentliggjorte EU-udbud, der annulleres. Det harmonerer med årsagerne til annullationer, der især kan håndteres af ordregiver, og samlet set

10 SIDE 10 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER peger i retning af, at der er et betydeligt potentiale for at mindske omfanget af annullationer af EU-udbud. Resultaterne i figur 1.3 viser også, at de ordregivere, som mener at kunne have gjort noget anderledes for at undgå annullationen, kunne have været mere grundige med at udarbejde udbudsmaterialet, være gået i dialog med markedet, stillet færre mindstekrav eller inddraget mere viden og kompetencer til at gennemføre udbuddet. Alle af ordregivernes bud på forebyggelse af annullationer og svarfordelinger heraf fremgår af figur 4.1 i kapitel 4. Konsekvenser ved annullationer De konsekvenser, som ordregiverne i spørgeskemaundersøgelsen hyppigst nævner ved annullationer af udbud, fremgår af figur 1.4. Figur 1.4 Hyppigste konsekvenser af annullationer ifølge ordregivere Løsningen af den udbudte opgave bliver forsinket 73% Vi får som ordregiver ekstra omkostninger 54% Tilbudsgiverne får ekstra omkostninger 43% Annullation bidrager til at skabe mistillid i markedet 21% Annullationer af udbud har ikke nogen konsekvenser 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Anm.: Hver ordregiver har haft mulighed for at angive op til tre svar ud af 7 mulige. De 381 ordregivere har i alt afgivet 808 svar. Figur 1.4 viser, at knap tre fjerdedele af ordregiverne angiver, at opgaveløsningen bliver forsinket, mens omkring halvdelen peger på, at konsekvenserne ved annullationer er ekstra omkostninger for ordregivere og tilbudsgivere. Derudover giver en femtedel udtryk for, at annullationer bidrager til mistillid i markedet. Men omvendt nævner et stort flertal ikke mistillid som en konsekvens af annullationer. Samtlige konsekvenser og svarfordelinger fremgår af figur 5.1 i kapitel 5. Casestudierne viser i overensstemmelse med spørgeskemaundersøgelsen, at annullationer sjældent giver anledning til mistillid. Til gengæld bliver flere af casestudiernes tilbudsgivere irriteret over annullationerne. Forslag til initiativer Ordregiverne peger i spørgeskemaundersøgelsen på en række forslag til initiativer, der kan begrænse omfanget af unødvendige annullationer. Figur 1.5 viser de mest hyppige.

11 SIDE 11 ANALYSE AF ANNULLATIONER AF EU-UDBUD Figur 1.5 Ordregivers hyppigste forslag til initiativer, der kan begrænse omfanget af annullationer Øget (mulighed for) dialog med markedet 11% Mere fleksible/mindre restriktive udbudsregler 8% Bedre forberedelse og kompetencer hos ordregiver 5% Vejledning til tilbudsgivere udi udbudsreglerne 1% Ved ikke 7% Andet 4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Anm.: Procentsatserne er opgjort på baggrund af 381 ordregivere, hvoraf 139 har afgivet ét svar med forslag til initiativer. Det er under halvdelen af spørgeskemaundersøgelsens ordregivere, der har afgivet forslag til initiativer. 11 pct. af ordregiverne giver jævnfør figur 1.5 udtryk for, at øget dialog med markedet, eller bedre muligheder herfor, kan medvirke til at begrænse omfanget af annullationer. Derudover peger ordregiverne på mere fleksible eller mindre restriktive udbudsregler, bedre forberedelse og kompetencer hos ordregiverne selv samt vejledning til tilbudsgivere om udbudsreglerne. I casestudierne peges der ligeledes på mere og struktureret dialog forud for udbuddene som værktøj til at afværge annullationer. Udfordringen herfor er usikkerhed omkring udbudsreglerne og frygt for klagesager. Derudover er øget brug af elektroniske udbudsværktøjer også blevet foreslået, da disse sikrer, især tilbudsgivere, mod at begå en række hyppigt forekomne formelle fejl i deres tilbud. Det kan eksempelvis være forglemmelse af påkrævet dokumentation. 1.2 Rådets anbefalinger Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde konkluderer, at der annulleres for mange udbud i Danmark. Annullationer giver typisk anledning til forsinkelser og ekstra ressourcetræk hos berørte ordregivere og tilbudsgivere. Der er klare fordele ved at nedbringe andelen af udbud, der annulleres. Både for ordregiverne i den offentlige sektor, der vil kunne forvalte skatteborgernes penge mere effektivt, og for de private tilbudsgivere, der vil kunne undgå at udarbejde tilbud, der ikke fører til opgaver. En nedbringelse af andelen af EU-udbud, der annulleres, kan nås ad forskellige veje. En vej, der skal undgås, er at begrænse ordregivernes adgang til annullation. Fra ordregivers synspunkt tilvejebringer muligheden for annullation en vis fleksibilitet. Og en indsnævring af adgangen til annullation kan have utilsigtede konsekvenser, eksempelvis i form af, at færre opgaver sendes i udbud. En nedbringelse af andelen af EU-udbud, der annulleres, skal derimod opnås ved at ordregivere forebygger årsager til annullationer. Og på nær med begrundelse om vindende kontrolbud, kan de fleste annullationer principielt set forhindres gennem forebyggelse hos især ordregivere. Annullationer kan oftest henføres til forskellige former for fejl og mangler, der bedst håndteres og forebygges af ordregivere, og rådet anbefaler derfor, at forebygge annullationer ved, at:» ordregivere i langt højere grad går i dialog med potentielle tilbudsgivere, og sikrer sig et kendskab til markedet, forud for udbud. Det skal ske med henblik på at opnå en gensidig

12 SIDE 12 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER forståelse af og forventninger til opgavernes indhold, kvalitet og udførelse. Herunder, at ordregivere:» holder udbudsmaterialer så enkle som muligt, eksempelvis ved nøje at overveje om konkrete mindstekrav er nødvendige, og afvejer disse over for eventuelle konkurrencemæssige begrænsninger,» udnytter mulighederne i udbudsreglerne for at justere mindre fejl og mangler for at undgå annullationer,» anvender elektroniske udbudsværktøjer eller skabeloner med henblik på at undgå annullationer med begrundelse i teknik samt formelle fejl og mangler,» i tilfælde af annullation kommunikerer årsagen herfor og tydeliggør den videre proces, og» undlader at offentliggøre priser på modtagne tilbud inden et eventuelt genudbud,» ved genudbud gør tilbudsgivere opmærksom på, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til det oprindelige EU-udbud, og at» når det viser sig nødvendigt, gennemfører en annullation hurtigst muligt med henblik på at begrænse omkostninger i forbindelse hermed.» tilbudsgivere sikrer sig, at de lever op til eventuelle mindstekrav formaliteter og dokumentation i udbudsmaterialet, kvalitetssikrer tilbud, og stiller eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet tidligst muligt i processen. Derudover anbefaler rådet, at udviklingen i andelen af danske EU-udbud, der annulleres, følges og opgøres over de kommende år. En sådan opgørelse kan bidrage til at sikre opmærksomhed omkring udfordringerne ved annullationer, ligesom eventuelle effekter fra eksempelvis den nye udbudslov, vil kunne observeres. 1.3 Baggrund Den offentlige sektor er forpligtet til at forvalte skatteborgernes penge effektivt og sikre, at opgaverne løses bedst til prisen. Erfaringer viser, at der er et betydeligt potentiale for at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele, når offentlige myndigheder skaber konkurrence og samarbejder med private om opgaveløsningen. Når der første gang skabes konkurrence om offentlige opgaver, fører det ofte til en optimering af arbejdsgange og udstyr, bedre overblik og styring af området samt større fokus på at opnå et ønsket kvalitets- og serviceniveau. Herefter kan der bygges videre på erfaringer ved genudbud, og når opgaverne løbende udbydes, kan konkurrencen blive en drivkraft for kontinuerlig udvikling, effektivisering og innovation. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har blandt andet til opgave at bidrage til, at den offentlige opgaveløsning sker effektivt, innovativt og på et kvalitetsmæssigt niveau, der matcher de konkrete behov. Det er her ikke væsentligt, om det er offentlige eller private leverandører, der løser opgaven. Men det er væsentligt at sikre, at potentialer for effektivitet, kvalitetsudvikling og nytænkning bliver udnyttet. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har derfor til opgave at understøtte konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det skal ske ved at tilvejebringe ny viden, målrettet formidling og fremme af dialog med parterne på området. Rådet skal dermed bidrage til, at mulighederne for at skabe konkurrence og samarbejde om de offentlige opgaver styrkes og sker på et solidt videns- og erfaringsgrundlag. Mere konkret har rådet til opgave at analysere effekterne af konkurrenceudsættelse og andre former for offentlig-privat samarbejde i forhold til parametre som eksempelvis effektivitet, kvalitet og innovation på baggrund af nationale og internationale erfaringer. Desuden skal rådet informere og vejlede om resultaterne af rådets arbejde for at sikre, at den nye viden på

13 SIDE 13 ANALYSE AF ANNULLATIONER AF EU-UDBUD området hurtigt finder anvendelse i praksis, eksempelvis gennem udgivelse af konkrete vejledninger og anbefalinger til nye initiativer. Denne analyse skal skabe viden om omfang, årsager og konsekvenser ved annullationer af udbud. Herunder hvordan annullationer kan forebygges og hvilke initiativer, der kan tages for at nedbringe andelen af udbud, der annulleres. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde besluttede i november 2013 at igangsætte analysen af annullationer af udbud med et ønske om at bidrage til bedre rammer for samarbejdet mellem det offentlige og det private. 1.4 Disposition Udover dette indledende og sammenfattende kapitel består analysen af seks øvrige kapitler og to bilag. Kapitel 2 giver et overblik over annullationer i forhold til omfang, karakteristika og annullationer i Danmark i forhold til sammenlignelige lande. I kapitlerne 3-5 er der fokus på årsager til forebyggelse af og konsekvenser ved annullationer af EU-udbud. Kapitlerne ser på processen fra, at behovet for en annullation opstår, og årsagerne herfor, til hvilke konsekvenser annullationer har for berørte ordregivere og tilbudsgivere, herunder omkostninger ved annullationer. Kapitel 6 præsenterer forslag til initiativer til at begrænse omfanget af annullationer. Kapitlet samler op på læringspunkter og erfaringer, som ordregivere og tilbudsgivere har haft i forbindelse med annullationer. Omdrejningspunktet i kapitel 7 er udbudsreglerne og deres regulering af adgangen til at annullere udbud. Kapitlet præsenterer de juridiske rammer for og centrale domme om annullationer. Bilag 1 har fokus på analysens metode. Herunder en beskrivelse af datagrundlaget og dataindsamlingen samt arbejdsdelingen mellem Rambøll Management Consulting og Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes sekretariat. Bilag 2 redegør for spørgeteknikken omkring årsager, forebyggelse og konsekvenser ved annullationer i spørgeskemaundersøgelsen.

14 SIDE 14 KAPITEL 2 OVERBLIK OVER ANNULLATIONER AF EU-UDBUD Kapitel 2 Overblik over annullationer af EU-udbud Dette kapitel præsenterer et overblik over annullationer af EU-udbud. Det ses, at knap hvert sjette EU-udbud annulleres, at EU-udbud med både små og store kontraktværdier annulleres, og at godt halvdelen af annullationerne sker sent i udbudsprocessen. Der ses videre på, hvilke typer EU-udbud, der er mest tilbøjelige til at blive annulleret. Det viser sig, at der annulleres højere andele af EU-udbud i to sjællandske regioner end i to jyske. Kapitlet viser også, at relativt mange EU-udbud annulleres i Danmark i forhold til i omkringliggende lande, som Danmark ofte sammenlignes med. Kapitlet bygger på data fra analysens spørgeskemaundersøgelse og kortlægning samt fra EU s elektroniske udbudsdatabase, TED. En annullation er en offentlig ordregivers aflysning af et igangværende udbud af en offentlig kontrakt. En ordregiver kan annullere et udbud fra offentliggørelse af udbuddet og indtil indgåelse af kontrakt med en tilbudsgiver. Annullationen foregår ved, at ordregiver giver ansøgere og tilbudsgivere meddelelse om annullationen og indsender en bekendtgørelse om uafsluttet procedure til EU s publikationskontor. Analysen beskæftiger sig udelukkende med annullationer af EU-udbud, da der eksisterer statistik herom i kraft af EU s elektroniske udbudsdatabase, TED. Alle udbud med kontraktsummer, som en ordregiver skønner til at overstige bestemte tærskelværdier, er EU-udbud. Eksempelvis er tærskelværdierne for udbud af tjenesteydelser i 2014 på 1-1,5 mio. kr. 3 afhængig af hvem ordregiver er. Udbud med skønnede kontraktværdier under tærskelværdierne annonceres på udbud.dk, der ikke på samme måde som TED muliggør en statistisk bearbejdning af data, og dermed bygger nærværende analyse udelukkende på data om EU-udbud. 2.1 Hvert sjette EU-udbud annulleres Offentlige myndigheder i Danmark annullerede 885 ud af offentliggjorte EU-udbud i 2012 og Det svarer til næsten hvert sjette eller 16 pct. af de danske EU-udbud. For de resterende offentliggjorte EU-udbud bliver der indgået kontrakt om opgaveløsningen mellem ordregiver og en tilbudsgiver. I 94 pct. af annullationerne omfatter annullationen hele udbuddet. Det er således kun få annullationer, der begrænser sig til en andel af et EU-udbuds delaftaler, hvilket vil sige, at der indgås kontrakt om udbuddets øvrige delaftaler. Udviklingen i annullationer af danske EU-udbud over de seneste år fremgår af nedenstående figur EU-udbud om Bilag II A tjenesteydelser efter direktiv nr. 2004/18/EF

15 SIDE 15 ANALYSE AF ANNULLATIONER AF EU-UDBUD Figur 2.1 Andel af danske offentliggjorte EU-udbud, der annulleres 18% 16% 16% 16% 15% 16% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% I alt Annullationer Offentliggjorte udbudsbekendtgørelser Annullerede EU-udbud i pct Figur 2.1 viser, at der over den femårige periode, , blev annulleret mellem 15 og 16 pct. af de offentliggjorte EU-udbud. Det svarer i alt til annullationer ud af offentliggjorte EU-udbud. Der har altså ikke været nogen stigende eller faldende trend i andelen af EU-udbud, der annulleres, i løbet af de fem år. 2.2 Hver anden annullation sker efter tilbudsfristen En ordregiver har mulighed for at annullere et udbud fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen og indtil umiddelbart før indgåelse af kontrakt med en tilbudsgiver. Hvis ordregiver herefter afslutter samarbejdet med tilbudsgiver, er der ikke tale om en annullation, men om en kontraktophævelse. Denne analyse beskæftiger sig udelukkende med annullationer og således ikke med kontraktophævelse. Analysens spørgeskemaundersøgelse afdækker, hvornår i processen fra offentliggørelse af til kontraktindgåelse, at annullationerne finder sted. Resultaterne fremgår af figur 2.2.

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision

Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision Analyse Grænser af transaktionsomkostninger ved for dialog udbud December Juni 2010 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 50 00 On-line ISBN 9878770294652 Layout: Word

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere