Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus"

Transkript

1 Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. Lovens hovedformål er at: bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling, medvirke til at afhjælpe omstillings-og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Lovens og skolens primære målgruppe er ufaglærte, faglærte og andre kortuddannede. 2. Vision JU's vision sikres i relation til erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse gennem opretholdelse og udvikling af et stærkt og bredt jordbrugsfagligt miljø med gode uddannelsesfaciliteter og et kvalificeret lærerkorps, ved at være i tæt dialog med brancher, virksomheder og organisationer om uddannelsesudbuddets udvikling, indhold, volumen og afviklingstidspunkter. JU's kernekompetencer på landbrugs-, anlægsgartner-, planteskole-og væksthusgartnerområdet med voksen-og efteruddannelse og faglige uddannelser, understøtter visionen og det praktiske arbejde i dagligdagen. Visionen for JU søges herudover realiseret via skolesamarbejdet i Erhvervsskoler Østjylland (ESØ), VEU Center Østjylland, deltagelse i Kompetence Midt og via samarbejdsaftaler med AMU Nordjylland, AMU Syd og Mercantec. Herved muliggøres et geografisk dækkende udbud af voksenog efteruddannelse, primært i det østjyske område, som giver såvel enkeltpersoner som virksomheder et bredt og kvalificeret tilbud om kompetenceudvikling. 3. Målsætning. a. Behovsafdækning Behovet for uddannelsesudvikling og kompetenceudvikling afdækkes blandt andet ved:

2 Opsøgende arbejde i virksomhederne Involvering af skolens lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med koordinering og samarbejde. Etablering af projekter i samarbejde med virksomheder Etablering af virksomhedsnetværk Dialog og koordination med faglige organisationer, erhvervsorganisationer, virksomheder, jobcentre, kompetencecentre m.fl. Kontakten til virksomhederne sker i henhold til skolens politik for dette område og i samarbejde med VEU-Center Østjylland. Kontakten udøves primært af skolens ledelse, projektafdeling, virksomhedskonsulent og kursuskoordinator samt via opsøgende arbejde af skolens lærere. Generelt er der i øvrigt i samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne i Århus-området fokus på opkvalificering, efter-og videreuddannelse til det, der er karakteriseret som " uflyttelige" jobs, altså arbejdsfunktioner, som ikke kan udflages, men som har betydning for et samfunds evne til at fungere og indre sammenhængskraft. b. Udbudsprincipper I skolens prioriteringer på området for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse vil ufaglærte og kortuddannede blive tilgodeset frem for personer uden for den primære målgruppe. Arbejdsgivertilmeldte medarbejdere vil blive prioriteret først i forbindelse med optagelse, herefter personer i beskæftigelse. Målsætningen er, at deltagende kursister får udarbejdet en uddannelsesplan i et samarbejde mellem virksomhed, kursist og JU. Det indebærer bl.a., at personer med en uddannelsesplan vil blive prioriteret frem for personer med enkeltstående uddannelsesønsker/-behov. Øvrige deltagere optages efter ansøgningstidspunkt. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret. Her vil blandt andet individuel realkompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning blive anvendt som grundlæggende redskaber, suppleret med tilbud om screening for læse- og regnefærdighed med henblik på evt. at følge FVU-forløb inden for disse områder. Såfremt skolens økonomiske tilskud tilområd.et (EVE-rammen) ikke kan dække den fulde efterspørgsel, vil JU prioritere de hidtidige brancher og uddannelsesområder frem for nye områder, med mindre der opstår helt ekstraordinære forhold, f.eks. større virksomhedslukninger eller uddannelsesbehov afledt af ændret lovgivning, f.eks. på miljøområdet. Inden for anlægsgartnerområdet vil uddannelsesmål, som indgår i den uddannelsesrække, som kan føre til uddannelse som faglært anlægsgartner, blive opprioriteret frem for mere enkeltstående uddannelsesmål, med mindre særlige forhold, herunder udviklingstendenser eller virksomhedsbehov, taler for en anden prioritering. Skolen vil løbende i de lokale uddannelsesudvalg diskutere prioriteringerne inden for efter-og voksenuddannelsesområdet. Markedsføring af udbuddet (inden for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse) rettes primært mod virksomheder, kortuddannede og ufaglærte personer. Gennem skolens markedsføring og uddannelsestilbud understøttes de overordnede målsætninger i den lokale, regionale og nationale arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik. Herved bidrager markedsføringen til at synliggøre mulighederne for den almindelige, løbende kompetenceudvikling.

3 Markedsføringen gennemføres blandt andet via Skolens hjemmeside Brochurer og nyhedsbreve til branchens arbejdsgivere Artikler og indlæg i relevante fagblade og dagspresse Annoncering Opsøgende virksomhed Informationsmøder Andre initiativer JU markedsfører, efter nærmere aftale med pågældende institutioner, uddannelser, som er udlagt til JU og uddannelser, som er udlagt til de øvrige skoler inden for skolesamarbejdet ESØ, VEU- Center Østjylland, AMU 4-skolesamarbejdet eller andre relevante samarbejdspartnere. c. Samarbejdsrelationer Skolesamarbejdet ESØ, VEU-Center Østjylland og en række andre udbydere er grundlaget for en generel og løbende drøftelse af udbuddet inden for området for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse: Udbuddet drøftes løbende i ESØ, og JU har adgang til eller kan efter aftale få udlagt alle godkendte AMU-uddannelsesaktiviteter i ESØ VEU-Center Østjylland har udviklet en praktisk samarbejdsmodel, som sikrer, at personer eller virksomheder med et udviklingsbehov rådgives til det mest relevante uddannelsestilbud/-sted. Udbuddet skal understøtte Århus Kommunes strategi om "Århus som uddannelsesby" Der er etableret netværk mellem JU og øvrige jyske udbydere af AMU-uddannelse inden for anlægsgartnerområdet såvel på ledelsesplan, som blandt kursusplanlæggere, kursusadministration og lærere. Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe en optimal kursusgennemførelse ved clearing af kursister (sikring mod aflysninger/holdopfyldelse), lærerudlån og fælles markedsføring. Det geografiske udbudsområde for JU er defineret i godkendelsen til udbud af Fælles kompetencebeskrivelser, som blev udmeldt i august 2009: Anlægsgartnerområdet: Region Midtjylland Væksthus-og planteskoleområdet, herunder blomsterbinderi: Region Midtjylland og Region Nordjylland Landbrugsområdet: Region Midtjylland d. Principper for konkurrenceudsætning Dele af JU's undervisningsaktiviteter på området varetages af timelærere, som driver selvstændig privat virksomhed inden for uddannelsesområdet. Derved sikres dels en tæt kontakt til erhvervslivet og branchen, dels tilføres ny viden og endelig sikrer dette en fleksibel mulighed for at løse sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen.

4 Herudover har skolen fortsat den opfattelse, at der inden for de fagområder, skolen dækker (anlægsgartneri, væksthusgartneri, planteskole, landbrug, natur og miljø) ikke forefindes eller kun i meget ringe grad findes relevante muligheder for konkurrenceudsætning. Dette er begrundet i, at der ikke i dag stort set ikke forefindes private virksomheder, som tilbyder undervisning og uddannelse på skolens udbudsområder for ufaglærte og kortuddannede, og at der ikke er tradition for dette i jordbrugserhvervene. Virksomhederne inden for erhvervet er typisk små eller små mellemstore virksomheder, som ikke har vist interesse for at deltage i uddannelse som leverandør af undervisningsydelser. Der forekommer enkelte tilfælde, hvor en leverandør af maskinel besidder særlige kompetencer, som skolen ikke besidder. I så tilfælde kan og vil undervisning blive udlagt på gældende vilkår. I tilfælde, hvor private firmaer, f.eks. i forbindelse med jobskabelses-, jobrotations- eller aktiveringsprojekter, har indbygget uddannelse i forløbet, indgås aftaler "den modsatte vej", således at skolen efter tilbudsgivning, entreres til at gennemføre den fornødne uddannelse i projektet. Den samlede uddannelsesaktivitet på skolens forskellige fagområder er beskeden, ligesom variationen i faglige uddannelseselementer inden for det enkelte fagområde er stor. Det vurderes også på denne baggrund at konkurrenceudsætning er urealistisk. Samtidig vurderes det, at de administrative ressourcer, som vil skulle anvendes til forberedelse, gennemførelse, kontrol og opfølgning af eventuel konkurrenceudsætning, vil overstige de besparelser, der evt. kunne ligge i dette. JU vil generelt afholde sig fra udlicitering af uddannelser til private virksomheder, da der med et meget kompliceret regelsæt er risiko for, at der kan opstå uhensigtsmæssige situationer til skade for JU, såvel økonomisk som omdømmemæssigt. Uddannelsestilbuddet vil kunne ske i et tæt samarbejde med virksomhederne, og i den forbindelse kan arbejdes for en arbejdsdeling, således at hele eller dele af uddannelsen fysisk placeres i virksomhederne, såfremt der fra virksomhedernes side er ønske herom. Dette har hidtil kun i meget begrænset omfang været tilfældet. Inden for jordbrugsområdet er der i forvejen en uformel arbejdsdeling inden for uddannelsesområdet mellem branchens organisationer og skoler, som medfører, at en del uddannelsesvirksomhed gennemføres af (private) organisationer på IV-vilkår. 4. Konkret målsætning for a. Indsatsområder I 2015 vil JU fortsat arbejde for at udbyde uddannelseselementer fra de fælles kompetencebeskrivelser, skolen er godkendt til. Konkret vil indsatsen på de enkelte områder være følgende: Anlægsgartner: Videre opfølgning på den nuværende aktivitet. Samarbejde med branchen, jobcentre, organisationer og lokale uddannelsesudvalg om udbuddets sammensætning og størrelse, herunder imødegåelse af evt. mangel på arbejdskraft. Læreruddannelse med henblik på inddragelse af nye uddannelsesområder med behov i regionen. Opsøgende arbejde i relation til virksomhedernes uddannelsesplanlægning og implementering af samarbejdet med øvrige udbydere i Jylland. Omskoling fra områder med vigende beskæftigelse, f.eks. skovbrug.

5 Væksthusgartner: På baggrund af mangeårige erfaringer med interessen for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter, vil indsatsen vedr. væksthusgartnerområdet fortsat være nedprioriteret. Viser der sig behov for en ekstra indsats eller viser der sig en ændret interesse, er JU klar inden for grundlæggende områder med det fornødne beredskab til at imødekomme ønsker fra virksomheder og medarbejdere. Fortsat specielt fokus på biologiske dyrknings-og bekæmpelsesmetoder og indendørs beplantningsopgaver (kontorbeplantning) Planteskole: Intensiveret samarbejde med branchen, organisationer og lokalt uddannelsesudvalg om udbuddets sammensætning og størrelse. Intensiveret opsøgende arbejde i relation til virksomhedernes uddannelsesplanlægning. Etablering af virksomhedsnetværk om efter-og videreuddannelse. Landbrug: Afdækning af behovet for uddannelsesudbud ved drøftelse med branchen, organisationer og enkeltvirksomheder. Etablering af nye og videreførelse af relevante uddannelsestilbud, herunder sikring af miljømæssige kompetencer ved svejsning, sprøjtning o.a., jf. lovkrav, samt f.eks. uddannelse vedr. dyrkning biobrændselsafgrøder, ajourføring af sprøjtecertifikat mm. Sikring af lærerkvalifikationer ved nyansættelser og intern oplæring. Andre områder: Afdækning af mulighederne for at tilbyde kursusaktivitet til brancheområder inden for natur- og landskabspleje, skoventreprenør, inden for miljøområdet (taghaver, grønne tage og vægge, permeable belægninger, håndtering af overfladevand mv.) Færdiggørelse af GVU-aftaler med deraf følgende kursusaktivitet vil være et væsentligt indsatsområde på tværs af brancher, dog primært inden for anlægsgartnerområdet. Der kan ikke indgås nye GVU-aftaler fra og med 1. august Fokus vil herefter være rettet mod Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV), hvor AMU-aktiviteter indgår i meritgrundlaget for den enkelte voksenelev. b. Konkurrenceudsætning Skolen har ingen ændrede planer eller indsatsområder vedr. konkurrenceudsætning i Bl.a. af de under punkt 3 d. nævnte grunde vurderes dette fortsat ikke at være en realistisk mulighed. JU vil fortsat, så vidt det er praktisk og planlægningsmæssigt muligt, anvende timelærere fra private virksomheder (3-6 måneder pr. år). c. Forventninger til aktivitetsniveau Aktivitetsniveauet har i 2014 været på et lidt lavere niveau end de foregående år. Det forventes, at aktiviteten vil stabilisere sig i 201, måske med en mindre stigning på baggrund af det virksomhedsopsøgende arbejde og fordi indkvarteringsforholdene for kursister på JU er væsentligt forbedrede med bygningen af nye elev- og kursistværelser. Politiske initiativer og ændringer i lovgivningen vil som altid udgøre en usikkerhedsfaktor i forhold til opstilling af forventninger til aktivitetsniveauet. Det gælder i særdeleshed reglerne for lediges adgang til selv at vælge uddannelse og varigheden heraf. Udbuddet af uddannelsestilbud inden for området for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse er et strategisk indsatsområde for JU, som forventes afspejlet i aktivitetsniveauet og de ressourcer, som sættes ind på at løse opgaverne, såvel undervisningsmæssigt, administrativt og ledelsesmæssigt.

6 Det forventes, at den positive tendens til at flere lærere fra JU's EUD-uddannelser underviser på AMU-kurser vil fortsætte i de kommende år. Godkendt af JU's bestyrelse den 8. september 2014.

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Strategiske fokusområder

Strategiske fokusområder Strategiske fokusområder Rådet for Voksenog Efteruddannelse VEU-rådet december 2011 Strategiske fokusområder VEU-rådet december 2011 Forfattere: VEU-rådet Artikelredaktion: Ministeriet for Børn og Undervisning,

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere