Garantiforsikring i virksomhedsoverdragelser(1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garantiforsikring i virksomhedsoverdragelser(1)"

Transkript

1 Garantiforsikring i virksomhedsoverdragelser(1) Af Frederik von Barnekow, advokat, LL.M., Plesner "Representations and Warranties Insurance(2)" er et forsikringsprodukt, der dækker en sælgers brud på de garantier og erklæringer(3), som sælgeren påtager sig i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Selvom produktet efterhånden har eksisteret i nogle årtier(4), synes kendskabet til og anvendeligheden af det - særligt set fra et dansk perspektiv - at være begrænset. Med denne artikel søges der givet en overordnet indføring i og overblik over forsikringsproduktet.(5) 1. Hvad er en garantiforsikring? Et af de elementer i en overdragelsesaftale(6), der får størst opmærksomhed mellem køberen og sælgeren, er garantikataloget. Parterne kan sidde i lange forhandlinger, hvor selv de mindste nuancer i sprog og udformning kan være udslagsgivende i relation til den allokering af risici, som garantikataloget omhandler. Traditionelt afdækkes en købers risici ved eventuelle fejl og mangler, fejloplysninger eller udeladelser fra sælgers side gennem overdragelsesaftalens erstatningsbestemmelser og escrow (deponeringskonto)/holdback-mekanismer (tilbageholdelse af en del af købesummen). I tilfælde af, at en garanti brydes, vil en køber med henvisning til disse bestemmelser og mekanismer typisk kunne få erstattet sit (direkte) tab. Såfremt en del af købesummen er blevet deponeret til dækning af eventuelle krav for brud på garantierne, har køberen i realiteten fået sikkerhed for sit krav. Køberens krav på erstatning vil dog typisk være begrænset af andre mekanismer i overdragelsesaftalen, herunder f.eks. en begrænsning i den samlede størrelse af en eventuel erstatning (cap), at tabet skal nå over et vist beløb, førend det kan gøres gældende (basket), og hvor lang tid sælgerens garantier/erstatningspligt skal gælde (survival). Parterne vil typisk værre uenige om omfanget og antallet af garantier, survival-perioden samt størrelsen på cap, escrow eller holdback. Hvor køberen naturligvis vil have yderligere garantier, længere survival og en højere cap, mv., så vil sælgeren det modsatte. Uenighed på disse punkter kan ultimativt føre til, at overdragelsen ikke gennemføres. Garantiforsikringen er derfor tiltænkt som en mekanisme/et produkt, der tillader parter at allokere risici for brud på garantierne til en tredjepart, nemlig forsikringsselskabet. Da en cap ikke vil overstige købesummen (og oftest alene vil udgøre en del deraf), og en escrow typisk kun vil udgøre en endnu mindre del af den samlede købesum, er køberen ikke tilstrækkeligt beskyttet med en escrow i den situation, hvor tabet overstiger det deponerede beløb. Hertil kan yderligere foreligge den situation, at sælgeren - f.eks. fordi det alene er et holdingselskab - har udloddet en stor del eller endda hele købesummen/provenuet til de bagvedliggende ejere (som det typisk er tilfældet, når sælgeren er en private equity- fond (PE-fond)). Om end det ses, så påtager sådanne bagvedliggende ejere sig sjældent en art kaution eller anden indeståelse for sælgerens opfyldelse af forpligtelser i medfør af overdragelsesaftalen. Med andre ord og til trods for den gode beskyttelse, der ligger i en escrow, så kan beskyttelsen heri være ufuldstændig. Det er i situationer som denne, at garantiforsikringen kan komme i spil. En standard garantiforsikring dækker tab opstået som følge af misligholdelse af en garanti indeholdt i en overdragelsesaftale. Garantiforsikringen kan dække fejl og mangler, fejloplysninger eller udeladelser i forbindelse med en sælgers garantier, f.eks. garantier, som er afgivet i forbindelse med skattegæld, nøjagtigheden af regnskaberne, tilstanden af de aktiver eller ejendomme, der overdrages, eller beskrivelsen af targetselskabets immaterielle rettigheder. Garantiforsikringen vil typisk indeholde følgende elementer: (i) en bestemmelse om, hvem der er den berettigede part til forsikringssummen; (ii) bestemmelser om det beløb, forsikringen dækker (kan være identisk med overdragelsesaftalens cap, men behøver ikke være det); (iii) bestemmelser om dækningens omfang (alle eller kun udvalgte garantier fra overdragelsesaftalen), herunder eventuelle undtagelser fra dækningen; (iv) en bestemmelse om præmiens størrelse (typisk et par procentpoint af transaktionsværdien); (v) en bestemmelse om selvrisiko (deductible, typisk én procent af transaktionsværdien) for den berettigede part; og (vi) en bestemmelse om, hvorledes krav skal håndteres. 2. Hvorfor tegne garantiforsikringen? Køberens incitament til at tegne garantiforsikringen omfatter (i) yderligere beskyttelse i forhold til cap- og survival-begrænsninger, (ii) inddrivelsesrisici, i det omfang sælgeren måtte være økonomisk nødlidende eller er i risiko for at blive det, (iii) at få køberens bud til at fremstå mere fordelagtigt for sælgeren i en budproces og (iv) at undgå post-closing problemer med sælger, såfremt denne skal fortsætte i den solgte virksomhed. Derudover kan køberen - i et konkurrencepræget marked, hvor det er sælgeren, der i højere grad dikterer vilkårene for overdragelsen - formindske risikoen for post-closing tab med garantiforsikringen. Sælgerens incitament omfatter (i) muligheden for helt at fjerne eller reducere behovet for en escrow eller holdback af købesummen og dermed få frigjort en større del af provenuet, (ii) mere sikkerhed i relation til provenuets endelige størrelse og (iii) en lavere erstatningsforpligtelse. Garantiforsikringen kan overvejes i følgende tilfælde(7): Køberen kræver beskyttelse for garantibrud i en periode, der ligger ud over, hvad sælgeren vil give. Her kan overdragelsesaftalen regulere den indledende periode, mens garantiforsikringen vil kunne dække den yderligere periode, som køberen ønsker. Køberen kræver en højere escrow, end den sælgeren er indstillet på at acceptere uden tilsvarende regulering af købsprisen. Som supplement til en escrow, således at forsikringen aktualiseres i det tilfælde, hvor der ikke er dækning i medfør af overdragelsesaftalens erstatningsbestemmelser - altså ud over en escrow. Er garantiforsikringen struktureret på denne måde, vil sælgeren typisk ikke være bekendt med dens eksistens. Køberen kræver en højere cap, end den sælgeren er indstillet på at acceptere. Også her kan garantiforsikringen give køberen en yderligere sikkerhed, ud over hvad der måtte være aftalt i overdragelsesaftalen. Sælgerens kreditværdighed er tvivlsom, og køber ønsker yderligere beskyttelse, for det tilfælde at sælgeren ikke kan opfylde sin erstatningsforpligtelse i medfør af overdragelsesaftalen. Targetselskabet er et børsnoteret selskab, og sælgerens garantier rækker ikke ud over closing. Sælgeren er en PE-fond, der skal likvideres efter salget af targetselskabet. I denne situation vil PE-fonden typisk ikke acceptere en fastfrysning af midler(8): escrow, claw-back og erstatningsforpligtelser i en overdragelsesaftale vil begrænse muligheden for en likvidation af den sælgende fond og udlodning af provenuer. Køberen er en PE-fond, og størstedelen af købesummen erlægges gennem akkvisitionsfinansiering. I dette tilfælde kan en långiver/konsortiet stille krav om f.eks. en højere cap for garantibrud, end køber og sælger kan aftale sig frem til. Garantiforsikringen ville kunne løse denne problematik ved at sikre køberen det Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 yderligere loft, der er nødvendigt for at få stillet finansieringen til rådighed. Sælgeren ikke har været involveret i den daglige ledelse af targetselskabet og derfor ikke ønsker at påtage sig væsentlige garantier eller potentielt erstatningsansvar. Endvidere kunne man forestille sig, at garantiforsikringen ville være anvendelig i venture-transaktioner: i forbindelse med en sådan investering vil investoren afkræve visse garantier (særligt i relation til targetselskabets immaterielle porteføljer, patenter, varemærker, mv.), og da der typisk ikke er historik (hverken reel eller økonomisk) eller kapital i en start-up virksomhed, kan det blive nødvendigt at afkræve indeståelser eller kautioner fra stifterne. Da stifterne kan være vigtige i den forsatte udvikling af virksomheden, kan det resultere i en ubehagelig (og måske også uløselig) situation for det fremadrettede samarbejde og driften af virksomheden, såfremt investoren nødsages til at fremsætte krav mod disse personer. I denne situation - og forudsat, at garantibruddet ikke er af en sådan karakter, at man ikke kan eller ikke ønsker et videre samarbejde - kan garantiforsikringen sikre, at investoren får dækket sit tab uden skade (eller i hvert fald formentlig til mindre skade) for stifterne. Tilsvarende rationale kan anvendes i de overdragelsessituationer (og er altså ikke begrænset til venture- investering), hvor stifterne eller den sælgende ledelse forbliver i targetselskabet efter closing. 3. Sikkerhedsstillelse eller erstatning? 3.1 Garantiforsikringen som sikkerhedsstillelse Garantiforsikringen kan stå bag en sælgers erstatningsforpligtelse for brud på garantierne, således at sælgeren fortsat - i medfør af overdragelsesaftalen - er forpligtet over for køberen til at betale en eventuel erstatning, hvor garantiforsikringen dermed optræder som en sikkerhedsstillelse for denne forpligtelse (meget lig et letter of credit). Denne konstruktion er særligt anvendelig, i tilfælde hvor der er tvivl om sælgerens kreditværdighed (hvor problemstillingen bliver sandsynligheden for indkrævning af eventuel erstatning). 3.2 Garantiforsikringen som erstatning Garantiforsikringen kan erstatte hele eller en del af sælgerens traditionelle erstatningsforpligtelse for garantibrud, hvorved forsikringsselskabet påtager sig sælgerens erstatningsansvar. Sælgere vil typisk foretrække denne konstruktion. I dette tilfælde bør sælgeren kræve, at det indføjes i overdragelsesaftalen, at erstatning for garantibrud gennem garantiforsikringen er den eneste erstatningsbeføjelse for køberen som følge af garantibrud. I denne konstruktion er det almindeligt, at sælgeren og køberen deler præmiebetalingen imellem sig, idet begge parter har en fordel ved garantiforsikringen: køberen er den berettigede part i medfør af forsikringen, mens sælgeren har fået forhandlet en lavere cap i overdragelsesaftalen som følge af forsikringen. 4. Hvem skal være den berettigede part? Garantiforsikringen kan tegnes af såvel sælgeren som køberen. Endvidere er der intet til hinder for, at den part, der foretager præmieindbetalingen, ikke er den berettigede part i henhold til forsikringen. Der er derfor en række forhold, der skal overvejes i relation til berettigelsen af eventuelle erstatningsbeløb. 4.1 Køber som den berettigede part Garantiforsikringen, hvor køberen er den part, der er berettiget til at modtage udbetalingerne fra forsikringsselskabet (en Køber GF), bevirker, at køberen kan gå direkte til forsikringsselskabet efter eventuelle tab som følge af garantibrud. Køberen behøver således ikke at jagte sælgeren. Ud over at kravet skal omfattes af garantiforsikringen, må det bevismæssige krav til køberen være dokumentation for selve tabet. En Køber GF kan overvejes i de situationer, hvor sælgeren og køberen ikke kan enes om længden af survival-perioden eller størrelsen af escrow/holdback. Derudover kan en Køber GF anvendes i de situationer, hvor sælgeren er insolvent (eller en konkurs er nært forestående), har få aktiver eller skal anvende provenuet til andre formål. I auktionsprocesser (eller processer, hvor der er mere end én interesseret køber) kan en Køber GF muligvis udgøre en fordel, idet den potentielle køber således kan fremsætte et tilbud med ingen eller kun en begrænset escrow/holdback. En sælger vil typisk betragte dette som en fordel (det giver et større salgsprovenu på closing), men de andre elementer af den potentielle købers bud skal naturligvis også overvejes. 4.2 Sælger som den berettigede part Garantiforsikringen, hvor sælgeren er den part, der er berettiget til at modtage udbetalingerne fra forsikringsselskabet (en Sælger GF), indebærer, at sælgeren - ved modtagelse af et krav vedrørende garantibrud fra køberen - orienterer forsikringsselskabet herom. Sælgeren vil typisk blive pålagt at samarbejde med forsikringsselskabet om kravets håndtering, herunder forpligte sig til ikke at forlige kravet uden forsikringsselskabets godkendelse. Forsikringsselskabets involvering i denne proces giver forsikringsselskabet en vis kontrol over den endelige erstatningssum. En Sælger GF kan ligeledes give sælgeren mulighed for at få godtgjort sine omkostninger (f.eks. advokatomkostninger) i forbindelse med den løbende håndtering af kravet. Som regel vil en Sælger GF indeholde en undtagelse for svig, således at der ikke er dækning til sælgeren i medfør af forsikringen, såfremt garantibrudene er forårsaget af sælgerens svigagtige forhold. En Køber GF indeholder som regel ikke sådan en undtagelse (det er jo uden for køberens kontrol, om sælgeren vil handle svigagtigt) og giver derfor nok en bredere beskyttelse. 5. Viden Garantiforsikringen vil - på samme måde som et garantikatalog - være kvalificeret af den berettigede parts viden om et givent forhold. Det forekommer naturligt, at et forsikringsselskab vil afskære erstatning for forhold, der udgør brud på en garanti, og som den berettigede part var opmærksom på på tidspunktet for closing.(9) Det afgørende bliver i denne situation, hvordan "viden" defineres i forsikringen, herunder bl.a. om det er aktuel viden eller burde viden, samt hvilken personskreds begrebet omfatter. 6. Forsikringens rækkevidde Formålet med garantiforsikringen er at fungere som direkte alternativ eller blot supplement til sælgerens erstatningsansvar for garantibrud. Det må dog overvejes - særligt fra køberens side - om man egentlig er tjent med en sådan forsikring i stedet for en escrow eller en højere cap. Derudover bør det overvejes, om man komplicerer et topartsforhold unødigt ved at involvere en tredjemand (forsikringsselskabet). Som med andre forsikringer vil der også i en garantiforsikring være (mere og mindre) relevante begrænsninger i dækningen. Udgangspunktet må naturligvis være, at alle garantier i overdragelsesaftalen er omfattet af forsikringen, men i praksis vil brud på visse garantier typisk være undtaget fra dækningen, f.eks. miljøretlige garantier(10). Derudover - i stil med de begrænsninger, som en køber kan blive underlagt i medfør af overdragelsesaftalen - kan der være en basket, der skal passeres, førend erstatning i medfør af garantiforsikringen bliver udløst. Typisk vil erstatningsbestemmelsen i overdragelsesaftalen forpligte sælgeren til at erstatte køberens tab for andet end blot brud på garantier, f.eks. brud på forpligtelser (covenants) eller specifikke krav. Erstatning Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 for sådanne krav vil dog som altovervejende hovedregel ikke være dækket af garantiforsikringen. Grundet sædvanligheden af sådanne covenants og specifikke krav bør køberen overveje, om ikke der alligevel bør etableres en holdback eller escrow, om end mekanismen vil kunne reduceres i forhold til, hvis der ikke var en garantiforsikring. Umiddelbart er der intet til hinder for, at garantiforsikringen tegnes af enten sælgeren eller køberen post-closing, men i denne situation kan der opstå yderligere problemer i relation til, om forholdende/garantierne nu også er forsikringsegnede (særligt, hvis der er forløbet lang tid siden closing). Selvom om garantiforsikringen kan struktureres på en sådan måde, at alle risici flyttes over til forsikringsselskabet, må det erkendes, at en sådan fuldstændig risiko-allokering næppe vil blive accepteret af forsikringsselskabet: det kan være fordelagtigt, at såvel sælgeren (f.eks. gennem en lille escrow) som køberen (f.eks. gennem en sædvanlig basket, jf. ovenfor) bibeholder en del af risikoen, således at begge parter har et incitament til at agere ordentligt i forhandlingerne og due diligence-processen samt til ikke at indgå aftaler, hvor garantibrud er forventet. Alternativt kan garantiforsikringen indeholde en deductible for den berettigede part. 7. Involvering af forsikringsselskabet Et forsikringsselskab vil naturligvis foretage visse undersøgelser af targetselskabet, inden det påtager sig forpligtelser for en sælgers eventuelle garantibrud i en overdragelsesaftale. Processen er typisk som følger: den indledende kontakt med forsikringsselskabet tages med henblik på at afgøre dets interesse. Bekræftes denne interesse, vil forsikringsselskabet få adgang til et udkast af overdragelsesaftalen (forudsat der foreligger et sådan udkast) samt adgang til foretage dets egen due diligence-undersøgelse på baggrund af det af sælgeren/targetselskabet etablerede datarum. Derudover vil der etableres møder mellem forsikringsselskabet og den forsikrede part med det formål at få en bedre forståelse for targetselskabet, risikoallokeringen mellem sælger og køber samt den overordnede proces. Parallelt hermed forhandles der om selve garantiforsikringens dækning. Processen fra den indledende kontakt til færdiggørelsen af garantiforsikringens dækning vil typisk kunne afsluttes inden for en uge(11). Processen kan uanset behandlingstid skabe forsinkelse og dermed indebære yderligere omkostninger for sælgeren og køberen. Der kan næppe siges noget generelt om det bedste tidspunkt at involvere et forsikringsselskab på. Dog bør parterne tidligt i processen afgøre, om garantiforsikringen er et alternativ (eller suplement), der skal forfølges, og i bekræftende fald aftale strategien for forsikringsselskabets involvering. I øvrigt vil man kunne tage fat i et forsikringsselskab på præliminær basis og rådføre sig om, hvornår forsikringsselskabet mener, at det bør involveres. Et naturligt resultat af at involvere forsikringsselskabet (for) tidligt og få tilsagn om dækning er, at den berettigede parts incitamenter til forhandling af garantikataloget kan ændre sig. Vel vidende, at sælgerens garantibrud vil være omfattet af garantiforsikringen, kunne den berettigede part blive mere imødekommende over for den anden parts formuleringer end "normalt". Sker dette, og skal forsikringsselskabet godkende den endelige dækning/formulering af garantikataloget, førend transaktionen gennemføres, kan man have nået et punkt, hvor garantikataloget ikke længere er "forsikringsegnet". Omvendt kan det eventuelt være en fordel for sælgeren at involvere et forsikringsselskab tidligt: har parterne aftalt, at der skal tegnes en garantiforsikring, og er garantikataloget købervenligt, kan forsikringsselskabet ved dets involvering præge garantikataloget i en sådan grad, at slutresultatet er mere balanceret. Under alle omstændigheder bør man relativt tidligt i processen få oplyst fra forsikringsselskabet, hvilke garantier det agter at udelukke fra garantiforsikringen eller finder problematiske (enten fordi de er for brede og vage, eller fordi de er af en sådan art, at forsikringsselskabet ikke vil påtage sig risikoen, f.eks. miljøretlige krav). 8. Tidsmæssig dækning og annullering Garantiforsikringens dækningsperiode vil som regel følge længden af sælgerens erstatningsforpligtelse for garantibrud i medfør af overdragelsesaftalen. Dækningen iværksættes per closing - hermed forudsættes det også, at signing og closing ikke sker adskilt. Er dette derimod tilfældet, står man i en anderledes situation: mange garantier afgives allerede per signing, og kun nogle af dem gengives på closing. Er dette konstruktionen, og skal garantierne suppleres af garantiforsikringen, bør der allerede på signing foreligge et bindende tilbud om dækning fra forsikringsselskabet. Som minimum bør garantiforsikringen ligeledes dække garantiernes survival-periode, idet en kortere periode ikke vil give den ellers tiltænkte beskyttelse. Det er svært at sige noget generelt herom, men baseret på den amerikanske litteratur synes perioderne at dreje sig om alt fra 18 måneder til fire år. Den typiske periode er mellem to til tre år. Der er intet til hinder for, at garantiforsikringen består i længere tid end den periode, hvori sælgerens erstatningsforpligtelse i medfør af overdragelsesaftalen gælder. Såvel tegneren af garantiforsikringen som den berettigede part bør sikre sig, at garantiforsikringen ikke kan annulleres uden videre af forsikringsselskabet. Forsikringsselskabets eneste mulighed for en annullering bør være, hvis forsikringspræmien ikke betales. Denne risiko kan dog helt fjernes, såfremt forsikringspræmien erlægges fuldt ud for hele perioden ved closing.(12) 9. Konklusion Ønsker en sælger at maksimere salgsprovenuet modtaget på closing og reducere sit eventuelle post-closing erstatningsansvar for garantibrud, eller ønsker køberen en bredere dækning for garantibrud, end den man kan forhandle sig til med sælgeren, så kan garantiforsikringen være en mulighed for parterne. Størrelsen af forsikringspræmien og deductible må antages at spille en stor rolle i vurderingen. Kendskab til og erfaringer med garantiforsikringer i Danmark er begrænset, men ifølge Marsh's Financial and Professional Practice(13) er antallet i 2011 af sådanne forsikringer tegnet på globalt plan mere end fordoblet i forhold til tallet for Begrundelsen for stigningen forklares med de seneste års opnåede resultater med hensyn til udbetaling af summer under garantiforsikringen, hvilket naturligvis har forøget tilliden til produktet. I Danmark synes der at være meget få forsikringsselskaber, der tilbyder garantiforsikringen(14). Ved escrows er køberen typisk alene berettiget til midlerne, såfremt der foreligger en endelig afgørelse (om de punkter, der kræves dækket af en escrow) eller parternes fælles accept til frigivelse. Til forskel fra escrows vil køberen som den berettigede part til garantiforsikringen ikke have behov for sælgerens accept for at få udbetalt midlerne. I stedet præsenteres kravet over for forsikringsselskabet. I teorien burde det være nemmere for køberen at få udbetalt erstatningen fra forsikringsselskabet, hvis berettigelse er funderet i at betale sådanne beløb (modsat sælgeren, som ikke har nogen interesse i at betale noget). Det må dog erkendes, at dette udsagn er behæftet med usikkerhed, ikke mindst på grund af den sparsomme erfaring (i Danmark) med garantiforsikringen og dermed også udbetalinger af forsikringssummerne. Denne usikkerhed/manglende gennemsigtighed om forsikringens egentlige "betalingsdygtighed" er naturligvis et vigtigt parameter i relation til tegning af garantiforsikringen. Garantiforsikringen har sine fordele, men parterne skal ligeledes være bekendt med dens begrænsninger, og her tænkes særligt på omfanget af og begrænsningerne i dækningen. Forsikringen bør næppe Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 anses som et direkte alternativ til de mere sædvanlige erstatningsbestemmelser i en overdragelsesaftale, men den kan være et fornuftigt supplement hertil. Der består dog et arbejde for forsikringsselskaberne og - mæglere i at oplyse mere om produktet samt overbevise parterne og dets rådgivere om, at det i relation til risiko, præmie og deductible kan betale sig. Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 (1) Et stort tak til Morten Vibe Jespersen, stud. Jur. hos Plesner, for hjælp med materialeindsamling, korrekturlæsning og gode kommentarer. Derudover skal der også rettes et stort tak til Niklas Theter fra Chartis Insurance for sparring i forbindelse med denne artikel. (2) Også kendt som "Warranty and Indemnity Insurance" og - på dansk, den lidt tunge - "forsikring af brud på garanti- og erstatningsbestemmelser i virksomhedsoverdragelser." I det følgende anvendes betegnelsen "garantiforsikring". (3) I det følgende vil samlebetegnelsen "garantier" blive anvendt. (4) Se Morrison Forresters nyhedsbrev, "Staying Ahead - Representation and Warranties Insurance: A New Strategic Negotiation Tool for Dealmakers", 15. januar 2003, der placerer de første garantiforsikringer i amerikansk kontekst omkring 1990'erne. Samme i Daniel W. Gerber et al, "Mergers and Acquisitions Insurance", "New Applemen on Insurance Law Library Edition", Volume 4, Chapter 32, om end garantiforsikringer synes at have eksisteret i Storbritannien siden 1980'erne. (5) Der findes begrænset materiale herom fra en dansk (retlig) synsvinkel, hvorfor meget af inspirationen til denne artikel er hentet fra USA, og her kan særligt nævnes Mary McDougall Duffys artikel "Representations and Warranties Insurance: Five Issues to Consider", The Metropolitan Corporate Counsel, Juni 2009, s. 27, samt Morrison Forresters nyhedsbrev (se note 2). Artiklen skal ikke anses som have udtømmende gjort op med alle problemstillinger i relation til garantiforsikringer. (6) Ved "overdragelsesaftale" forstås i denne artikel ikke kun overdragelsesaftaler vedrørende aktier/anparter eller aktiver, men ligeledes investerings-, joint ventureog fusionsaftaler. Nogen nærmere sondring mellem disse forskellige aftalekomplekser vil der dog ikke blive foretaget i denne artikel, og indholdet skal derfor læses med dette for øje. (7) Oplistningen skal ikke betragtes som udtømmende. (8) Da dette ville begrænse en (fuld) udlodning til de bagvedliggende investorer. (9) I forhold til overdragelsesaftalen og specifikke forhold eller risici, der afdækkes under due diligence-undersøgelsen eller fremkommer under parternes forhandlinger eller i et disclosure schedule, vil køberen typisk kræve en specifik skadesløsholdelse for et sådan forhold, der dermed ikke er underlagt erstatningsbestemmelsernes sædvanlige begrænsninger. (10) Skulle dette blive tilfældet, kan man overveje at tegne en specifik miljøretlig forsikring, hvilket er en type forsikring som mange amerikanske forsikringsselskaber ligeledes udbyder. Da erstatningen i de mest alvorlige tilfælde kan være meget høj, må en præmie herfor ligeledes være det - hvorved produktet i realiteten bliver uinteressant. (11) Et forsikringsselskab synes at kunne udføre dets due diligence-undersøgelse inden for 2-5 arbejdsdage med henblik på at vurdere forsikringens omfang og dækning. (12) Såfremt man alene er den berettigede part, men ikke tillige den tegnende part, bør man overveje at få indført en forpligtelse i overdragelsesaftalen om, at den tegnende part ikke senere end på closing har betalt den fulde præmie, samt ligeledes gøre denne betaling til en betingelse til gennemførelse af closing. (13) Jf. Gowlings nyhedsbrev, dateret 24. januar 2012, vol. 3, nr. 1, "Representations and Warranties Insurance in M&A Transactions". (14) Hovedaktørerne i det europæiske marked synes i stedet at være de store, multinationale forsikringsselskaber, typisk med hovedsæde i London. Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 5

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen.

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen. Vækstfondens almindelige betingelser for garantirammer 1 Udstedelse af garantier 1.1 Vækstfonden udsteder gennem Tryg Garanti garantier for Forsikringstager, såfremt Vækstfonden kan godkende garantivilkårene,

Læs mere