3. UDKAST. 12. juni Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning"

Transkript

1 12. juni UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre sammenhængskraften og skabe grundlag for en dynamisk samfundsøkonomi, og det er afgørende for mange menneskers udvikling og livskvalitet. Medarbejderne i den offentlige sektor udfører et godt arbejde. Hver dag bruger pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, lærere, politibetjente, kontorassistenter og mange andre grupper af medarbejdere deres faglige kompetencer til at løse vigtige opgaver for mange borgere og for samfundet. I de kommende årtier står den offentlige sektor over for forandringer, som kræver, at der sættes fokus på mere systematisk udvikling af bedre kvalitet i den offentlige service og rekruttering af medarbejdere til offentlige serviceområder. Bl.a. vil antallet af ældre stige samtidigt med, at mange medarbejdere i den offentlige sektor er på vej på pension og skal afløses af medarbejdere fra små ungdomsårgange. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC er med denne aftale enige om at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor. Og bedre rammer for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser. 1. Uddannelse og rekruttering af medarbejdere til offentlig service I de kommende årtier kan det blive svært at få dækket behovet for velkvalificeret arbejdskraft inden for flere af de offentlige serviceområder. Det er afgørende for udviklingen af den offentlige service, at den offentlige sektor kan rekruttere og fastholde medarbejdere. Det kræver en målrettet indsats. Det kræver bl.a. uddannelsestilbud, så medarbejderne i den offentlige sektor har en uddannelse, der giver dem de relevante kompetencer til at yde service af høj kvalitet. Et bredt flertal i Folketinget har i velfærdsaftalen fra sommeren 2006 sat som mål, at 85 pct. af alle unge i 2010 og 95 pct. i 2015 skal tage en ungdomsuddannelse. Og at mindst 50 pct. skal tage en kort, mellemlang eller

2 - 2 - lang videregående uddannelse. Det vil medføre, at en større andel af de beskæftigede i den offentlige sektor fremover har en faglig uddannelse. Der er imidlertid behov for en indsats for at opkvalificere de medarbejdere, der i dag er beskæftiget i de offentlige serviceområder, og som ikke har en faglig uddannelse. Fastholdelse af ældre medarbejdere kan bidrage til at løse rekrutteringsudfordringen. I forhold til andre lande forbliver mange ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, og undersøgelser viser, at offentligt ansatte seniorer generelt er meget motiverede og tilfredse. Det er væsentligt, at der på de enkelte arbejdspladser fortløbende bliver fokuseret på initiativer, der bidrager til at fastholde seniorerne. * * * (1) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der skal foretages en mere systematisk identifikation af behovet for uddannet arbejdskraft på de offentlige serviceområder og en mere systematisk planlægning af udbuddet af uddannelsespladser. Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked vil i 2008, 2010 og 2012 drøfte status for rekrutteringssituationen for alle medarbejdergrupper i den offentlige sektor. Aftaleparterne nedsætter en teknikergruppe til forberedelse af statusmøderne. (2) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at alle elever, der er fyldt 30 år og har haft 1-2 års relevant beskæftigelse, skal have voksenelevløn som led i en grunduddannelse. Det skønnes at indebære en årlig merudgift på ca. [300] mio.kr. (3) Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at antallet af uddannelsespladser og praktikpladser skal øges på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse. Der afsættes en økonomisk ramme for på i alt [x] mio.kr. med henblik på at øge dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse med henholdsvis elever og elever årligt, jf. bilag A. Herudover afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. i med henblik på at øge uddannelsesinstitutionernes indsats for at øge optaget og for at reducere frafaldet. (4) Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at øge tilgangen af sygeplejersker. Der afsættes i alt [x] mio.kr. i med henblik på at understøtte initiativer til at reducere frafaldet på uddannelsen. Det skal bl.a. ske gennem en styrkelse af sam-

3 - 3 - menhængen mellem teori og praktik. Initiativerne skal supplere den stigning i dimensionering og optag på sygeplejerskeuddannelsen med 272 elever, som vil ske fra Der overvejes endvidere etableret en ny merit-sygeplejerskeuddannelse med tilskuds- og godtgørelsesmuligheder under åben uddannelse, hvor fx socialog sundhedsassistenter kan videreuddanne sig til sygeplejerske. (5) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for en omfattende opkvalificeringsindsats for de medarbejdere inden for de offentlige serviceområder, der ikke har en faglig relevant uddannelse. Regeringen vil derfor afsætte i alt [x] mio.kr. til at give ikke-faguddannede medarbejdere mulighed for bl.a. at tage en pædagogisk grunduddannelse eller en social- og sundhedsuddannelse i perioden 2008 til 2015, jf. bilag B. (6) Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der skal uddannes flere praktikvejledere med henblik på at styrke praktikforløbet og reducere frafaldet på pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, læreruddannelsen, de sundhedsfaglige uddannelser og socialrådgiveruddannelsen. Der afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. i hertil. (7) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at det er et mål, at medarbejdere på deltid, som ønsker fuld tid eller flere timer, skal have mulighed for det. Ansættelsesmyndighederne skal derfor have pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden, og som opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, -sted og -opgaver mv. (8) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der er behov for at fremme en mere fleksibel opgavevaretagelse og en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområderne. Det drejer sig bl.a. om opgavedelingen mellem social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sygeplejersker og læger. Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil derfor oprette en task-force, som skal udarbejde en strategi herfor inden udgangen af Task-forcen skal bl.a. (a) undersøge, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og opnå anerkendelse, (b) foretage overvejelser om autorisation, (c) belyse, hvordan det sikres, at opgaverne ikke varetages på et højere specialiseringsniveau end nødvendigt, og (d) belyse, hvordan det bedst kan understøttes, at opgaverne løses i teams med fleksibel arbejdsdeling. Task-forcen skal inddrage hidtidige erfaringer med fleksibel opgavevaretagelse og en ændret arbejds-

4 - 4 - tilrettelæggelse. I task-forcen vil medarbejderorganisationer på sundheds- og ældreområderne blive repræsenteret. (9) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om i fællesskab at gennemføre oplysningskampagner, der skal fremme rekrutteringen til de centrale serviceområder i den offentlige sektor. Kampagnerne skal gennemføres i 2008 og 2009 og bl.a. rette sig mod elever og studerende på uddannelsesinstitutioner. (10) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for at tilstræbe en hensigtsmæssig kønsmæssig balance inden for de offentlige serviceerhverv fx gennem ansættelse af flere mænd i dagtilbud for børn og i ældreplejen. Regeringen og parterne vil derfor opfordre ungdommens uddannelsesvejledning, studievalgcentrene samt de nye jobcentre til at søge at nedbryde kønsmæssige barrierer, der findes i uddannelses- og jobvalg. Vejlederne og jobkonsulenterne skal i vejledningen af den enkelte arbejde for at nedbryde kønsmæssige barrierer, der kan være i valg af uddannelse eller valg af job. Regeringen vil endvidere i 2008 gennemføre en kampagne, der skal gøre mænd mere opmærksomme på jobmulighederne inden for de offentlige serviceområder. (11) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at fremme ældre medarbejderes muligheder for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor skal arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorerne klart fremgå af personalepolitikken. Personalepolitikken skal være skriftlig, og det skal fremgå, hvilke instrumenter der anvendes til at udvikle og fastholde seniorer. (12) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for effektivt at fremme, at flere ældre medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet. Regeringen vil afsætte en pulje på i alt 500 mio.kr. i til aftaleområderne KTO, Sundhedskartellet, CFU og AC til fremme af forsøg med seniorpolitiske initiativer. De konkrete rammer for fordeling af puljen aftales i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i (13) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at ældre medarbejdere i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (jf. pkt. 18) skal have tilbud om en seniorsamtale, der har fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og forventninger til deres arbejdsliv både på kort og længere sigt.

5 - 5 - (14) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der - ligesom i staten i dag skal opstilles måltal i alle kommuner og regioner for andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Målet er, at ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres andel af den enkelte kommunes og regions ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle den regionale arbejdsstyrke- og jobsammensætning. 2. Attraktive arbejdspladser og god offentlig service Gode arbejdspladser for medarbejderne og god service for borgerne er to sider af samme sag. Der skal ved en række initiativer skabes bedre rammer for attraktive arbejdspladser og skabelse af god service. De bedre rammer skal anvendes til at skabe gode arbejdsvilkår for medarbejderne. I den forbindelse har den enkelte medarbejder et ansvar for at bidrage til et godt arbejdsmiljø og samarbejdsklima, bl.a. ved at udvise engagement, respekt for kollegaer og dele viden. De bedre rammer skal også danne afsæt for bedre service til borgerne. God service skabes i et velfungerende møde mellem medarbejdere og brugere, hvor medarbejderne anvender deres faglige kunnen og sætter den enkelte bruger i centrum. Det stiller medarbejdere over for et mangesidet ansvar, som ikke fuldt ud kan fastsættes i lovregler og retningslinjer. Det er afgørende, at medarbejdere med udgangspunkt i deres faglige og personlige kompetencer tager ansvaret for at yde den bedst mulige service inden for de politisk fastsatte rammer. Og at medarbejdere udviser omstillingsevne og fleksibilitet, bl.a. i samarbejde med andre faggrupper. I et demokrati er åbenhed og offentlige debat af afgørende betydning, og det er vigtigt, at også offentligt ansatte har mulighed for at deltage i debatten. Offentligt ansatte er omfattet af den grundlovssikrede ytringsfrihedsbeskyttelse, ikke blot fordi de skal have adgang til at ytre sig på lige fod med andre borgere, men også fordi offentligheden skal have adgang til at høre de synspunkter, som de offentligt ansatte med deres særlige indsigt kan fremføre. Åbenhed i den offentlige sektor og på den enkelte arbejdsplads er vigtig for en konstruktiv debat om udviklingen af sektoren.

6 Kompetenceudvikling, medarbejderinddragelse og nytænkning Den offentlige sektor skal være dynamisk og være med til at præge udviklingen i samfundet. Og den offentlige service skal være i stand til at imødekomme borgernes ændrede krav. Det forudsætter gode rammer for medarbejdernes kompetenceudvikling. Og det forudsætter dygtige og engagerede medarbejdere, som opkvalificerer sig i løbet af hele arbejdslivet, og som med deres kunnen og viden bidrager til udviklingen af den offentlige service. Ny teknologi, ny viden og nye arbejdsformer skaber behov for, at den enkelte medarbejder løbende opdaterer og supplerer sine færdigheder og fører sig ajour med ny viden på sit fagområde. Det kan ske ved læring på jobbet, sparring, kurser og uddannelsesforløb mv. for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere på de enkelte arbejdspladser. Der skal derfor ske en styrkelse af medarbejdernes kompetenceudvikling ved at fjerne de væsentligste barrierer. * * * (15) Offentligt ansattes generelle rammer for voksen- og efteruddannelse. [.] (16) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for at styrke rammerne for medarbejdernes kompetenceudvikling. Regeringen vil afsætte en pulje på i alt 250 mio.kr. i til at nedsætte deltagerbetalingen på de videregående uddannelser, som retter sig mod medarbejdere i den offentlige servicesektor. Den reducerede betaling vil give anledning til en øget aktivitet, som skønnes at medføre statslige merudgifter ud over puljen på ca. 250 mio.kr. Efteruddannelsesindsatsen skønnes således at blive styrket med i alt ½ mia. kr. (17) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for at øge aktiviteten på fagspecifikke kurser - kortvarige kurser, der fx tages af pædagoger, socialrådgivere, lærere og sygeplejersker som led i deres efteruddannelse. Der afsættes en pulje til løntabsgodtgørelse på i alt [x] mio.kr. i til øget aktivitet på fagspecifikke kurser. (18) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der skal ske en styrkelse af planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling ved en mere udstrakt brug af medarbejderudviklingssamtaler. Alle medarbejdere i den offentlige sektor skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale. Samtaler-

7 - 7 - ne skal bl.a. bruges til at kortlægge medarbejdernes udviklingsbehov, planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter og opfølgning på gennemført kompetenceudvikling. (19) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at opfordre samarbejdsudvalgs- /MED-systemet til regelmæssigt at evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler. (20) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked understreger vigtigheden af, at der er gode rammer for at fremme nytænkning og innovation. Der afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. i til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor. (21) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked opfordrer offentlige arbejdspladser til at ansøge om midler til innovationsprojekter fra den pulje på i alt 400 mio.kr. i årene , der som led i aftalen om globaliseringsstrategien er afsat til brugerdreven innovation. (22) Regeringen tilkendegiver samtidig, at indsatsen under Videnskabsministeriet for videnspredning og innovation i erhvervslivet ligeledes skal understøtte innovation i det offentlige. Rådet for Teknologi og Innovation skal udarbejde en strategi for, hvilke af de eksisterende virkemidler der med fordel i højere grad kan udbredes til også at omfatte den offentlige sektor. (23) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der er behov for en styrket forenklingsindsats for at skabe større ledelsesrum og frihed i opgaveløsningen, der kan fremme nytænkning og serviceudvikling. Staten og kommuner er ansvarlige for at forenkle hhv. de nationalt og lokalt fastsatte reguleringer. Regeringen tilkendegiver, at den i 2007 i samarbejde med kommuner og de relevante organisationer for ledere og for medarbejdere vil iværksætte en forenklingsindsats vedrørende regler, dokumentationskrav og forbedring af arbejdsgange på udvalgte sektorområder. Forenklingsindsatsen vil blive tilrettelagt, så der bliver tid til problemidentifikation med inddragelse af medarbejdere, som dagligt arbejder med de pågældende regler og krav, jf. bilag C. (24) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at anvendelse af mål- og resultatstyring er en central forudsætning for, at ledere og medarbejderne kan få større frihed i selve opgaveløsningen og til serviceudvikling og innovation. Par-

8 - 8 - terne er i den forbindelse enige om, at mål og dokumentation af resultater i videst muligt omfang skal understøtte medarbejdernes arbejde med den faglige kvalitet. En række mål og dokumentationskrav fastlægges af kommunalbestyrelsen med henblik på styringen af kommunens institutioner. I den forbindelse kan udvikling af mål og af dokumentationsmetoder med fordel ske ved inddragelse af medarbejdere og brugere. 2.2 Bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær De offentlige arbejdspladser skal være attraktive arbejdspladser, hvor såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er godt og de ansatte trives. En undersøgelse fra 2006 blandt medarbejdere i kommuner og amter viser, at 8 ud af 10 ansatte på børne-, ældre- og sundhedsområderne var tilfredse med deres job og deres opgaver. Men mindre end halvdelen er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. Der er stadig arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor det fysiske arbejdsmiljø er belastende. På visse områder i den offentlige sektor er der et betydeligt sygefravær. På børne- og ældreområdet har de ansatte i gennemsnit sygedage om året. I sundhedssektoren er det 11 dage om året. Der er stor forskel fra kommune til kommune, fra sygehus til sygehus og fra institution til institution. Mange steder har man gjort en særlig indsats for at få sygefraværet ned. Undersøgelser viser, at hen ved en tredjedel af sygefraværet relaterer sig til forhold på arbejdspladsen. Det kan bl.a. gælde det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Undersøgelser viser også, at en stor del af det samlede sygefravær skyldes langtidssygefravær. Det er imidlertid kun lidt over halvdelen af de langvarigt syge, der bliver kontaktet af deres arbejdsgiver med henblik på at vende tilbage til arbejdet. * * * (25) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at tidssvarende bygninger og lokaler er centrale for en god service til borgerne og er af betydning for et godt arbejdsmiljø. (26) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hver tredje år skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Det kan fx ske i tilknytning til den lovpligtige arbejds-

9 - 9 - pladsvurdering. Parterne henleder i den forbindelse opmærksomheden på samarbejdsudvalgs-/med-systemet, herunder den gensidige informationspligt, muligheden for at drøfte og muligheden for at fastlægge retningslinier. (27) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for øget fokus på, at institutionerne lever op til lovgivningens krav om at udarbejde arbejdspladsvurderinger, og at der følges op herpå. I de tilfælde, hvor der skal udarbejdes en handlingsplan til løsning af specifikke arbejdsmiljøproblemer, skal den indeholde konkrete anvisninger på, hvordan problemet skal løses, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvordan og hvornår der skal følges op på planen. Det gælder både i forhold til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Handlingsplanen skal drøftes i sikkerhedsudvalget / MED-udvalget. (28) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at styrke arbejdsmiljøet gennem øget arbejdsmiljørådgivning på den enkelte arbejdsplads. Regeringen vil derfor i afsætte en pulje på i alt [x] mio.kr. til at medfinansiere en særlig rådgivningsindsats i offentlige institutioner, jf. bilag D. (29) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer ved en styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø. Centret vil derfor få tilført [x] mio.kr. årligt i perioden , jf. bilag D. Fokus skal være på indsamling og formidling af bestpratice. Der oprettes et rejsehold, der via besøg på institutioner, skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet. (30) For målrettet at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser vil regeringen foreslå, at der ved den kommende udmøntning af midler fra forebyggelsesfonden i 2008 prioriteres midler til projekter på de borgernære serviceområder. (31) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at sygefraværet skal nedbringes. For at fremme arbejdet med at nedbringe sygefraværet på de enkelte arbejdspladser vil regeringen, KL og Danske Regioner i 2008 tilvejebringe en opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. Opgørelsen udarbejdes på baggrund af de sygefraværsregistreringer, som allerede finder sted på de enkelte institutioner. Opgørelsen gør det muligt for arbejdspladserne at sammenligne sig med hinanden og danne grundlag for, at der lokalt arbejdes målrettet på at reducere sygefraværet. Parterne henleder i den forbindelse opmærksomheden

10 på samarbejdsudvalgs-/med-systemet, herunder den gensidige informationspligt, muligheden for at drøfte og muligheden for at fastlægge retningslinier. (32) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere skal have en mere aktiv dialog om sygefraværet. Formålet er at få sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage og få dem fastholdt i jobbet. Arbejdsgivere skal have pligt til at efterkomme et ønske fra medarbejdere med et længerevarende sygefravær om en sygefraværssamtale bl.a. om mulighed for tilpasning af den sygemeldtes jobfunktioner eller for en omplacering. Parterne henleder i den forbindelse opmærksomheden på samarbejdsudvalgs-/medsystemet, herunder den gensidige informationspligt, muligheden for at drøfte og muligheden for at fastlægge retningslinier. De muligheder, som de gældende regler inden for helbredsoplysningsloven giver for sygefraværssamtaler og løbende kontakt med den sygemeldte, skal herudover anvendes i større udstrækning. Der skal derfor iværksættes en kampagne i 2008, der sætter fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik, herunder oplyser om de muligheder, der er for at tale om sygefravær. 2.3 God ledelse Der er mange gode ledere i den offentlige sektor. Gode ledere, der løfter ledelsesansvaret professionelt og kompetent, er en afgørende forudsætning for en velfungerende offentlig sektor, der kan tilbyde borgerne god service og medarbejdere attraktive arbejdsvilkår. Ledere af offentlige institutioner står i dag over for udfordringer, som stiller store krav til deres evne til at løfte den faglige, den personalemæssige og den strategiske ledelsesopgave. Institutionslederne skal have et klart ledelsesrum, så de kan løfte opgaven med at lede en moderne arbejdsplads, der skal levere service af høj kvalitet i en verden med omskiftelige forventninger og krav. Ledernes overordnede skal give dem frihedsgrader til at tilrettelægge arbejdet og til at udvikle arbejdspladsen og servicen til borgerne. Omvendt skal institutionsledere tage et klart ansvar for at bruge dette ledelsesrum til aktivt at føre de politisk fastsatte mål ud i livet og skabe en effektiv og attraktiv arbejdsplads. * * * (33) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om det langsigtede mål, at offentlige institutionsledere og

11 afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion, skal have en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau, jf. pkt. 34. For nye institutionsledere og afdelingsledere på sygehusene er det målet, at lederuddannelsen skal være påbegyndt få år efter udnævnelsen. Regeringen og parterne er enige om, at der skal ske en effektiv indsats for at nå målet over en årrække. Der afsættes en pulje på [x] mio.kr. til uddannelse af nuværende institutionsledere mv. på de borgernære velfærdsområder i kommuner og regioner. Staten vil herudover afsætte midler til uddannelse af de nuværende institutionsledere i staten. Uddannelsen af nye institutionsledere mv. skal finansieres af de ansvarlige staten, kommuner og regioner. (34) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der ud over de eksisterende diplomuddannelser i ledelse skal være et højtkvalificeret udbud af lederuddannelser for institutionsledere, som giver den enkelte leder en relevant, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse, jf. bilag E. Lederuddannelserne skal være opbygget i moduler, så den enkelte leder kan sammensætte et individuelt og målrettet uddannelsesforløb med progression. Uddannelserne skal indeholde et tværgående grundforløb (30 ECTS-point). Grundforløbet skal bl.a. tage udgangspunkt i de særlige vilkår og værdier i den offentlige sektor. Herudover skal være supplerende moduler, som rækker op til diplomniveau (60 ECTS-point). Kravene om kvalitet, relevans mv. skal sikres ved hjælp af en certificering af uddannelserne. Alle offentlige og private lederuddannelser, der opfylder de fælles certificeringskrav, kan udbydes som anerkendt lederuddannelse. En styregruppe skal med dette udgangspunkt udarbejde et samlet forslag til en efteruddannelsesmodel for offentlige institutionsledere, så uddannelserne kan blive udbudt i (35) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der etableres en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast, jf. bilag E. Der afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. til at understøtte aktivitet på den nye masteruddannelse. Uddannelsen vil blive udbudt i (36) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at styrke etablering af ledelsesnetværk og sparringen af ledere. Staten, kommuner og regioner vil inden for de enkelte serviceområder i 2008 etablere ledelsesnetværk mellem institutionsledere, sygehusafdelingsledelser mv. med henblik på at udveksle erfaringer og sprede god ledelsespraksis. Målet er, at alle ledere,

12 der ønsker det, har mulighed for at indgå i et relevant ledernetværk. Regeringen, KL og Danske Regioner vil endvidere i 2008 etablere en bank af erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere. (37) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at det er en central ledelsesmæssig opgave at anerkende medarbejderne for en god indsats og et godt resultat. Anerkendende ledelse kan udøves på mange forskellige måder. Overenskomsterne giver fx i dag mulighed for at yde resultatløn til den enkelte medarbejder eller til et team af medarbejdere. Og der er inden for de rammer, som lovgivningen sætter, mange muligheder for at anvende personalegoder, når de er begrundet i jobmæssige forhold. (38) Regeringen, KL og Danske Regioner tilkendegiver, at alle offentlige ledere bør have evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert tredje år med henblik på at udvikle deres ledelseskompetence. Den enkelte institution, kommune eller region kan selv fastlægge, hvordan evalueringen skal foregå, men medarbejderne skal inddrages i evalueringen af ledelsespraksis. I forlængelse heraf bør alle offentlige ledere have en årlig lederudviklingssamtale med deres nærmeste overordnede.

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere