3. UDKAST. 12. juni Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning"

Transkript

1 12. juni UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre sammenhængskraften og skabe grundlag for en dynamisk samfundsøkonomi, og det er afgørende for mange menneskers udvikling og livskvalitet. Medarbejderne i den offentlige sektor udfører et godt arbejde. Hver dag bruger pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, lærere, politibetjente, kontorassistenter og mange andre grupper af medarbejdere deres faglige kompetencer til at løse vigtige opgaver for mange borgere og for samfundet. I de kommende årtier står den offentlige sektor over for forandringer, som kræver, at der sættes fokus på mere systematisk udvikling af bedre kvalitet i den offentlige service og rekruttering af medarbejdere til offentlige serviceområder. Bl.a. vil antallet af ældre stige samtidigt med, at mange medarbejdere i den offentlige sektor er på vej på pension og skal afløses af medarbejdere fra små ungdomsårgange. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC er med denne aftale enige om at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor. Og bedre rammer for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser. 1. Uddannelse og rekruttering af medarbejdere til offentlig service I de kommende årtier kan det blive svært at få dækket behovet for velkvalificeret arbejdskraft inden for flere af de offentlige serviceområder. Det er afgørende for udviklingen af den offentlige service, at den offentlige sektor kan rekruttere og fastholde medarbejdere. Det kræver en målrettet indsats. Det kræver bl.a. uddannelsestilbud, så medarbejderne i den offentlige sektor har en uddannelse, der giver dem de relevante kompetencer til at yde service af høj kvalitet. Et bredt flertal i Folketinget har i velfærdsaftalen fra sommeren 2006 sat som mål, at 85 pct. af alle unge i 2010 og 95 pct. i 2015 skal tage en ungdomsuddannelse. Og at mindst 50 pct. skal tage en kort, mellemlang eller

2 - 2 - lang videregående uddannelse. Det vil medføre, at en større andel af de beskæftigede i den offentlige sektor fremover har en faglig uddannelse. Der er imidlertid behov for en indsats for at opkvalificere de medarbejdere, der i dag er beskæftiget i de offentlige serviceområder, og som ikke har en faglig uddannelse. Fastholdelse af ældre medarbejdere kan bidrage til at løse rekrutteringsudfordringen. I forhold til andre lande forbliver mange ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, og undersøgelser viser, at offentligt ansatte seniorer generelt er meget motiverede og tilfredse. Det er væsentligt, at der på de enkelte arbejdspladser fortløbende bliver fokuseret på initiativer, der bidrager til at fastholde seniorerne. * * * (1) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der skal foretages en mere systematisk identifikation af behovet for uddannet arbejdskraft på de offentlige serviceområder og en mere systematisk planlægning af udbuddet af uddannelsespladser. Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked vil i 2008, 2010 og 2012 drøfte status for rekrutteringssituationen for alle medarbejdergrupper i den offentlige sektor. Aftaleparterne nedsætter en teknikergruppe til forberedelse af statusmøderne. (2) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at alle elever, der er fyldt 30 år og har haft 1-2 års relevant beskæftigelse, skal have voksenelevløn som led i en grunduddannelse. Det skønnes at indebære en årlig merudgift på ca. [300] mio.kr. (3) Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at antallet af uddannelsespladser og praktikpladser skal øges på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse. Der afsættes en økonomisk ramme for på i alt [x] mio.kr. med henblik på at øge dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske grunduddannelse med henholdsvis elever og elever årligt, jf. bilag A. Herudover afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. i med henblik på at øge uddannelsesinstitutionernes indsats for at øge optaget og for at reducere frafaldet. (4) Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at øge tilgangen af sygeplejersker. Der afsættes i alt [x] mio.kr. i med henblik på at understøtte initiativer til at reducere frafaldet på uddannelsen. Det skal bl.a. ske gennem en styrkelse af sam-

3 - 3 - menhængen mellem teori og praktik. Initiativerne skal supplere den stigning i dimensionering og optag på sygeplejerskeuddannelsen med 272 elever, som vil ske fra Der overvejes endvidere etableret en ny merit-sygeplejerskeuddannelse med tilskuds- og godtgørelsesmuligheder under åben uddannelse, hvor fx socialog sundhedsassistenter kan videreuddanne sig til sygeplejerske. (5) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for en omfattende opkvalificeringsindsats for de medarbejdere inden for de offentlige serviceområder, der ikke har en faglig relevant uddannelse. Regeringen vil derfor afsætte i alt [x] mio.kr. til at give ikke-faguddannede medarbejdere mulighed for bl.a. at tage en pædagogisk grunduddannelse eller en social- og sundhedsuddannelse i perioden 2008 til 2015, jf. bilag B. (6) Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der skal uddannes flere praktikvejledere med henblik på at styrke praktikforløbet og reducere frafaldet på pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, læreruddannelsen, de sundhedsfaglige uddannelser og socialrådgiveruddannelsen. Der afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. i hertil. (7) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at det er et mål, at medarbejdere på deltid, som ønsker fuld tid eller flere timer, skal have mulighed for det. Ansættelsesmyndighederne skal derfor have pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden, og som opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, -sted og -opgaver mv. (8) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der er behov for at fremme en mere fleksibel opgavevaretagelse og en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområderne. Det drejer sig bl.a. om opgavedelingen mellem social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sygeplejersker og læger. Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil derfor oprette en task-force, som skal udarbejde en strategi herfor inden udgangen af Task-forcen skal bl.a. (a) undersøge, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og opnå anerkendelse, (b) foretage overvejelser om autorisation, (c) belyse, hvordan det sikres, at opgaverne ikke varetages på et højere specialiseringsniveau end nødvendigt, og (d) belyse, hvordan det bedst kan understøttes, at opgaverne løses i teams med fleksibel arbejdsdeling. Task-forcen skal inddrage hidtidige erfaringer med fleksibel opgavevaretagelse og en ændret arbejds-

4 - 4 - tilrettelæggelse. I task-forcen vil medarbejderorganisationer på sundheds- og ældreområderne blive repræsenteret. (9) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om i fællesskab at gennemføre oplysningskampagner, der skal fremme rekrutteringen til de centrale serviceområder i den offentlige sektor. Kampagnerne skal gennemføres i 2008 og 2009 og bl.a. rette sig mod elever og studerende på uddannelsesinstitutioner. (10) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for at tilstræbe en hensigtsmæssig kønsmæssig balance inden for de offentlige serviceerhverv fx gennem ansættelse af flere mænd i dagtilbud for børn og i ældreplejen. Regeringen og parterne vil derfor opfordre ungdommens uddannelsesvejledning, studievalgcentrene samt de nye jobcentre til at søge at nedbryde kønsmæssige barrierer, der findes i uddannelses- og jobvalg. Vejlederne og jobkonsulenterne skal i vejledningen af den enkelte arbejde for at nedbryde kønsmæssige barrierer, der kan være i valg af uddannelse eller valg af job. Regeringen vil endvidere i 2008 gennemføre en kampagne, der skal gøre mænd mere opmærksomme på jobmulighederne inden for de offentlige serviceområder. (11) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at fremme ældre medarbejderes muligheder for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor skal arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorerne klart fremgå af personalepolitikken. Personalepolitikken skal være skriftlig, og det skal fremgå, hvilke instrumenter der anvendes til at udvikle og fastholde seniorer. (12) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for effektivt at fremme, at flere ældre medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet. Regeringen vil afsætte en pulje på i alt 500 mio.kr. i til aftaleområderne KTO, Sundhedskartellet, CFU og AC til fremme af forsøg med seniorpolitiske initiativer. De konkrete rammer for fordeling af puljen aftales i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i (13) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at ældre medarbejdere i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (jf. pkt. 18) skal have tilbud om en seniorsamtale, der har fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og forventninger til deres arbejdsliv både på kort og længere sigt.

5 - 5 - (14) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der - ligesom i staten i dag skal opstilles måltal i alle kommuner og regioner for andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Målet er, at ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres andel af den enkelte kommunes og regions ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle den regionale arbejdsstyrke- og jobsammensætning. 2. Attraktive arbejdspladser og god offentlig service Gode arbejdspladser for medarbejderne og god service for borgerne er to sider af samme sag. Der skal ved en række initiativer skabes bedre rammer for attraktive arbejdspladser og skabelse af god service. De bedre rammer skal anvendes til at skabe gode arbejdsvilkår for medarbejderne. I den forbindelse har den enkelte medarbejder et ansvar for at bidrage til et godt arbejdsmiljø og samarbejdsklima, bl.a. ved at udvise engagement, respekt for kollegaer og dele viden. De bedre rammer skal også danne afsæt for bedre service til borgerne. God service skabes i et velfungerende møde mellem medarbejdere og brugere, hvor medarbejderne anvender deres faglige kunnen og sætter den enkelte bruger i centrum. Det stiller medarbejdere over for et mangesidet ansvar, som ikke fuldt ud kan fastsættes i lovregler og retningslinjer. Det er afgørende, at medarbejdere med udgangspunkt i deres faglige og personlige kompetencer tager ansvaret for at yde den bedst mulige service inden for de politisk fastsatte rammer. Og at medarbejdere udviser omstillingsevne og fleksibilitet, bl.a. i samarbejde med andre faggrupper. I et demokrati er åbenhed og offentlige debat af afgørende betydning, og det er vigtigt, at også offentligt ansatte har mulighed for at deltage i debatten. Offentligt ansatte er omfattet af den grundlovssikrede ytringsfrihedsbeskyttelse, ikke blot fordi de skal have adgang til at ytre sig på lige fod med andre borgere, men også fordi offentligheden skal have adgang til at høre de synspunkter, som de offentligt ansatte med deres særlige indsigt kan fremføre. Åbenhed i den offentlige sektor og på den enkelte arbejdsplads er vigtig for en konstruktiv debat om udviklingen af sektoren.

6 Kompetenceudvikling, medarbejderinddragelse og nytænkning Den offentlige sektor skal være dynamisk og være med til at præge udviklingen i samfundet. Og den offentlige service skal være i stand til at imødekomme borgernes ændrede krav. Det forudsætter gode rammer for medarbejdernes kompetenceudvikling. Og det forudsætter dygtige og engagerede medarbejdere, som opkvalificerer sig i løbet af hele arbejdslivet, og som med deres kunnen og viden bidrager til udviklingen af den offentlige service. Ny teknologi, ny viden og nye arbejdsformer skaber behov for, at den enkelte medarbejder løbende opdaterer og supplerer sine færdigheder og fører sig ajour med ny viden på sit fagområde. Det kan ske ved læring på jobbet, sparring, kurser og uddannelsesforløb mv. for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere på de enkelte arbejdspladser. Der skal derfor ske en styrkelse af medarbejdernes kompetenceudvikling ved at fjerne de væsentligste barrierer. * * * (15) Offentligt ansattes generelle rammer for voksen- og efteruddannelse. [.] (16) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for at styrke rammerne for medarbejdernes kompetenceudvikling. Regeringen vil afsætte en pulje på i alt 250 mio.kr. i til at nedsætte deltagerbetalingen på de videregående uddannelser, som retter sig mod medarbejdere i den offentlige servicesektor. Den reducerede betaling vil give anledning til en øget aktivitet, som skønnes at medføre statslige merudgifter ud over puljen på ca. 250 mio.kr. Efteruddannelsesindsatsen skønnes således at blive styrket med i alt ½ mia. kr. (17) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for at øge aktiviteten på fagspecifikke kurser - kortvarige kurser, der fx tages af pædagoger, socialrådgivere, lærere og sygeplejersker som led i deres efteruddannelse. Der afsættes en pulje til løntabsgodtgørelse på i alt [x] mio.kr. i til øget aktivitet på fagspecifikke kurser. (18) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der skal ske en styrkelse af planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling ved en mere udstrakt brug af medarbejderudviklingssamtaler. Alle medarbejdere i den offentlige sektor skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale. Samtaler-

7 - 7 - ne skal bl.a. bruges til at kortlægge medarbejdernes udviklingsbehov, planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter og opfølgning på gennemført kompetenceudvikling. (19) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at opfordre samarbejdsudvalgs- /MED-systemet til regelmæssigt at evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler. (20) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked understreger vigtigheden af, at der er gode rammer for at fremme nytænkning og innovation. Der afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. i til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor. (21) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked opfordrer offentlige arbejdspladser til at ansøge om midler til innovationsprojekter fra den pulje på i alt 400 mio.kr. i årene , der som led i aftalen om globaliseringsstrategien er afsat til brugerdreven innovation. (22) Regeringen tilkendegiver samtidig, at indsatsen under Videnskabsministeriet for videnspredning og innovation i erhvervslivet ligeledes skal understøtte innovation i det offentlige. Rådet for Teknologi og Innovation skal udarbejde en strategi for, hvilke af de eksisterende virkemidler der med fordel i højere grad kan udbredes til også at omfatte den offentlige sektor. (23) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der er behov for en styrket forenklingsindsats for at skabe større ledelsesrum og frihed i opgaveløsningen, der kan fremme nytænkning og serviceudvikling. Staten og kommuner er ansvarlige for at forenkle hhv. de nationalt og lokalt fastsatte reguleringer. Regeringen tilkendegiver, at den i 2007 i samarbejde med kommuner og de relevante organisationer for ledere og for medarbejdere vil iværksætte en forenklingsindsats vedrørende regler, dokumentationskrav og forbedring af arbejdsgange på udvalgte sektorområder. Forenklingsindsatsen vil blive tilrettelagt, så der bliver tid til problemidentifikation med inddragelse af medarbejdere, som dagligt arbejder med de pågældende regler og krav, jf. bilag C. (24) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at anvendelse af mål- og resultatstyring er en central forudsætning for, at ledere og medarbejderne kan få større frihed i selve opgaveløsningen og til serviceudvikling og innovation. Par-

8 - 8 - terne er i den forbindelse enige om, at mål og dokumentation af resultater i videst muligt omfang skal understøtte medarbejdernes arbejde med den faglige kvalitet. En række mål og dokumentationskrav fastlægges af kommunalbestyrelsen med henblik på styringen af kommunens institutioner. I den forbindelse kan udvikling af mål og af dokumentationsmetoder med fordel ske ved inddragelse af medarbejdere og brugere. 2.2 Bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær De offentlige arbejdspladser skal være attraktive arbejdspladser, hvor såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er godt og de ansatte trives. En undersøgelse fra 2006 blandt medarbejdere i kommuner og amter viser, at 8 ud af 10 ansatte på børne-, ældre- og sundhedsområderne var tilfredse med deres job og deres opgaver. Men mindre end halvdelen er tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. Der er stadig arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor det fysiske arbejdsmiljø er belastende. På visse områder i den offentlige sektor er der et betydeligt sygefravær. På børne- og ældreområdet har de ansatte i gennemsnit sygedage om året. I sundhedssektoren er det 11 dage om året. Der er stor forskel fra kommune til kommune, fra sygehus til sygehus og fra institution til institution. Mange steder har man gjort en særlig indsats for at få sygefraværet ned. Undersøgelser viser, at hen ved en tredjedel af sygefraværet relaterer sig til forhold på arbejdspladsen. Det kan bl.a. gælde det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Undersøgelser viser også, at en stor del af det samlede sygefravær skyldes langtidssygefravær. Det er imidlertid kun lidt over halvdelen af de langvarigt syge, der bliver kontaktet af deres arbejdsgiver med henblik på at vende tilbage til arbejdet. * * * (25) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at tidssvarende bygninger og lokaler er centrale for en god service til borgerne og er af betydning for et godt arbejdsmiljø. (26) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hver tredje år skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Det kan fx ske i tilknytning til den lovpligtige arbejds-

9 - 9 - pladsvurdering. Parterne henleder i den forbindelse opmærksomheden på samarbejdsudvalgs-/med-systemet, herunder den gensidige informationspligt, muligheden for at drøfte og muligheden for at fastlægge retningslinier. (27) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for øget fokus på, at institutionerne lever op til lovgivningens krav om at udarbejde arbejdspladsvurderinger, og at der følges op herpå. I de tilfælde, hvor der skal udarbejdes en handlingsplan til løsning af specifikke arbejdsmiljøproblemer, skal den indeholde konkrete anvisninger på, hvordan problemet skal løses, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvordan og hvornår der skal følges op på planen. Det gælder både i forhold til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Handlingsplanen skal drøftes i sikkerhedsudvalget / MED-udvalget. (28) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at styrke arbejdsmiljøet gennem øget arbejdsmiljørådgivning på den enkelte arbejdsplads. Regeringen vil derfor i afsætte en pulje på i alt [x] mio.kr. til at medfinansiere en særlig rådgivningsindsats i offentlige institutioner, jf. bilag D. (29) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om behovet for øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer ved en styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø. Centret vil derfor få tilført [x] mio.kr. årligt i perioden , jf. bilag D. Fokus skal være på indsamling og formidling af bestpratice. Der oprettes et rejsehold, der via besøg på institutioner, skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet. (30) For målrettet at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser vil regeringen foreslå, at der ved den kommende udmøntning af midler fra forebyggelsesfonden i 2008 prioriteres midler til projekter på de borgernære serviceområder. (31) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at sygefraværet skal nedbringes. For at fremme arbejdet med at nedbringe sygefraværet på de enkelte arbejdspladser vil regeringen, KL og Danske Regioner i 2008 tilvejebringe en opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. Opgørelsen udarbejdes på baggrund af de sygefraværsregistreringer, som allerede finder sted på de enkelte institutioner. Opgørelsen gør det muligt for arbejdspladserne at sammenligne sig med hinanden og danne grundlag for, at der lokalt arbejdes målrettet på at reducere sygefraværet. Parterne henleder i den forbindelse opmærksomheden

10 på samarbejdsudvalgs-/med-systemet, herunder den gensidige informationspligt, muligheden for at drøfte og muligheden for at fastlægge retningslinier. (32) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere skal have en mere aktiv dialog om sygefraværet. Formålet er at få sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage og få dem fastholdt i jobbet. Arbejdsgivere skal have pligt til at efterkomme et ønske fra medarbejdere med et længerevarende sygefravær om en sygefraværssamtale bl.a. om mulighed for tilpasning af den sygemeldtes jobfunktioner eller for en omplacering. Parterne henleder i den forbindelse opmærksomheden på samarbejdsudvalgs-/medsystemet, herunder den gensidige informationspligt, muligheden for at drøfte og muligheden for at fastlægge retningslinier. De muligheder, som de gældende regler inden for helbredsoplysningsloven giver for sygefraværssamtaler og løbende kontakt med den sygemeldte, skal herudover anvendes i større udstrækning. Der skal derfor iværksættes en kampagne i 2008, der sætter fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik, herunder oplyser om de muligheder, der er for at tale om sygefravær. 2.3 God ledelse Der er mange gode ledere i den offentlige sektor. Gode ledere, der løfter ledelsesansvaret professionelt og kompetent, er en afgørende forudsætning for en velfungerende offentlig sektor, der kan tilbyde borgerne god service og medarbejdere attraktive arbejdsvilkår. Ledere af offentlige institutioner står i dag over for udfordringer, som stiller store krav til deres evne til at løfte den faglige, den personalemæssige og den strategiske ledelsesopgave. Institutionslederne skal have et klart ledelsesrum, så de kan løfte opgaven med at lede en moderne arbejdsplads, der skal levere service af høj kvalitet i en verden med omskiftelige forventninger og krav. Ledernes overordnede skal give dem frihedsgrader til at tilrettelægge arbejdet og til at udvikle arbejdspladsen og servicen til borgerne. Omvendt skal institutionsledere tage et klart ansvar for at bruge dette ledelsesrum til aktivt at føre de politisk fastsatte mål ud i livet og skabe en effektiv og attraktiv arbejdsplads. * * * (33) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om det langsigtede mål, at offentlige institutionsledere og

11 afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion, skal have en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau, jf. pkt. 34. For nye institutionsledere og afdelingsledere på sygehusene er det målet, at lederuddannelsen skal være påbegyndt få år efter udnævnelsen. Regeringen og parterne er enige om, at der skal ske en effektiv indsats for at nå målet over en årrække. Der afsættes en pulje på [x] mio.kr. til uddannelse af nuværende institutionsledere mv. på de borgernære velfærdsområder i kommuner og regioner. Staten vil herudover afsætte midler til uddannelse af de nuværende institutionsledere i staten. Uddannelsen af nye institutionsledere mv. skal finansieres af de ansvarlige staten, kommuner og regioner. (34) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der ud over de eksisterende diplomuddannelser i ledelse skal være et højtkvalificeret udbud af lederuddannelser for institutionsledere, som giver den enkelte leder en relevant, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse, jf. bilag E. Lederuddannelserne skal være opbygget i moduler, så den enkelte leder kan sammensætte et individuelt og målrettet uddannelsesforløb med progression. Uddannelserne skal indeholde et tværgående grundforløb (30 ECTS-point). Grundforløbet skal bl.a. tage udgangspunkt i de særlige vilkår og værdier i den offentlige sektor. Herudover skal være supplerende moduler, som rækker op til diplomniveau (60 ECTS-point). Kravene om kvalitet, relevans mv. skal sikres ved hjælp af en certificering af uddannelserne. Alle offentlige og private lederuddannelser, der opfylder de fælles certificeringskrav, kan udbydes som anerkendt lederuddannelse. En styregruppe skal med dette udgangspunkt udarbejde et samlet forslag til en efteruddannelsesmodel for offentlige institutionsledere, så uddannelserne kan blive udbudt i (35) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at der etableres en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast, jf. bilag E. Der afsættes en pulje på i alt [x] mio.kr. til at understøtte aktivitet på den nye masteruddannelse. Uddannelsen vil blive udbudt i (36) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at styrke etablering af ledelsesnetværk og sparringen af ledere. Staten, kommuner og regioner vil inden for de enkelte serviceområder i 2008 etablere ledelsesnetværk mellem institutionsledere, sygehusafdelingsledelser mv. med henblik på at udveksle erfaringer og sprede god ledelsespraksis. Målet er, at alle ledere,

12 der ønsker det, har mulighed for at indgå i et relevant ledernetværk. Regeringen, KL og Danske Regioner vil endvidere i 2008 etablere en bank af erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere. (37) Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om, at det er en central ledelsesmæssig opgave at anerkende medarbejderne for en god indsats og et godt resultat. Anerkendende ledelse kan udøves på mange forskellige måder. Overenskomsterne giver fx i dag mulighed for at yde resultatløn til den enkelte medarbejder eller til et team af medarbejdere. Og der er inden for de rammer, som lovgivningen sætter, mange muligheder for at anvende personalegoder, når de er begrundet i jobmæssige forhold. (38) Regeringen, KL og Danske Regioner tilkendegiver, at alle offentlige ledere bør have evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert tredje år med henblik på at udvikle deres ledelseskompetence. Den enkelte institution, kommune eller region kan selv fastlægge, hvordan evalueringen skal foregå, men medarbejderne skal inddrages i evalueringen af ledelsespraksis. I forlængelse heraf bør alle offentlige ledere have en årlig lederudviklingssamtale med deres nærmeste overordnede.

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne I. Brugerne i centrum I.1 Lovgivningen skal sætte klare mål for servicen Formålsparagraffer

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau - og hvordan sættes de på spil i konstruktionen af de nye lederuddannelser Ledelsesudvikling som

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere