Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Læsevejledning Dokumentation af borgerens behov Visitationskriterier Visitation til ydelser Lovgivning og målgruppe Lovgivning Logivningsmæssige kriterier for bevilling 6 2. Personlige hjælpemidler - Genbrugshjælpemidler 3 Hjælpemidler til personlig pleje 4 Forflytningshjælpemidler 5 Hjælpemidler til personlig mobilitet 2.1 Særlige beklædningsgenstande Kørepose og regnslag 2.2 Tryksårsforebyggende hjælpemidler (Antidecubitushjælpemidler) Tryksårsforbyggende puder Trydsårsforbyggende madrasser 3.1 Hjælpemidler til vask og bad Bade- og brusestole ( med og uden hjul) Bruselejer 3.2 Hjælpemidler til hårpleje Hjælpemidler til hårvask 4.1 Forflytningshjælpemidler Drejetårn Glidebrætter Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepuder Rebstiger, sengebånd, sengegalge og fritstående galge 4.2 Løftehjælpemidler Mobile personløftere med løftesejl Ståløfter 5.1 Andre køretøjer Klapvogne/børn 5.2 Cykler Trehjulede cykler - forbrugsgoder 5.3 Ganghjælpemidler Gangbukke/stativer Gangvogne/gangstole/gangborde Rollatorer Stokke ( albue) 5.4 Knallert/El-køretøj Trehjulede og firhjulet el-køretøj ( forbrugsgode) 5.5 Kørestole Manuelle kørestole standard Manuelle kørestole aktiv Manuelle kørestole komfort El-kørestol med joystik til kompineret inden og udendørs brug 5.6 Stå hjælpemidler Ståstøtte-stativer

3 6 Hjælpemidler til daglig husførelse 7 Indretning af hjemmet og dets omgivelser 6.1 Borde Sengeborde 6.2 Hjælpemidler til daglige funktioner Småhjælpemidler forbrugsgode 6.3 Hjælpemidler til toiletbesøg Armlæn som monteres på toilettet Flytbare toiletstole med og uden hjul ( bade/bækkenstol) Toiletforhøjer 6.4. Siddemøbler Arbejdsstole Terapi- og rehabstole til børn 7.1 Byggeelementer til boligtilpasning Bruseplads Dørtrin fjernelse/retablering 7.2 Dør- og vinduesåbnere Døråbnere Elektriske 7.3 Elevatorer, løfteplatforme, trappelifter og ramper Faste ramper Løfteplatforme Transportable ramper Trappelifte med stolesæde 7.4 Hjælpemidler til højdeindstilling af møbler Forhøjerklodser, sokler og forhøjerben 7.5. Løftehjælpemidler Loft- eller vægmonteret personløfter 7.6. Opbevaringsmøbler Højdeindstillige køkkenelementer 7.7 Senge Barnesenge Plejeseng med el-funktioner 7.8 Støtteanordninger Gelændere Toiletarmstøtter / Mia støtter Støttehåndtag / Mia greb

4 1 Indledning 1.1 Baggrund Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder for genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Slagelse Kommune en ensartet og fleksibel service. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser, som Slagelse Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. På det administrative niveau retter kvalitetsstandarderne sig primært mod ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om indstilling med henblik på tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne vil give bedre grundlag for en synlig visitation og ensartet indstilling til bevilling og tjener dermed som et væsentligt arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området og vil i henhold hertil fremover fungere som det primære styringsredskab på genbrugshjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Følgende servicemål gælder for genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringsområderne: Sagsbehandlingstiden/ventetiden for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder fastsættes til: Akut sager: Senest 2 hverdage. (f.eks. APV-hjælpemidler og hjælpemidler mod tryksår) Ekspeditionssager: - Senest 10 hverdage (f.eks. sengeklodser, komfortkørestol, toiletforhøjer) halv akutte sager: - Senest 15 hverdage (eks. Udskiftning af kørestol, hvor der er udlånt en fra sygehus, gangbukke) Rollator sager: Senest 20 hverdage Sager der ikke er akutte men som kan vente i en længere periode Senest 65 hverdage (f.eks. el-kørestole, el-scootere, indretninger af bolig). Gældende for alle sager er, at de sagsbehandles individuelt i forhold til den væsentlige funktionsnedsættelse og om der er særlige betingelser der skal tages hensyn til. De fastlagte sagsbehandlingstider/ventetider er derfor vejledende. 1.2 Læsevejledning Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt over de ydelser (hjælpemidler), som Slagelse Kommune tilbyder på genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringsområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte genbrugshjælpemidler, hvor ydelsens indhold, formål og visitationskriterier bliver beskrevet. Alle ydelserne er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. 4

5 Ydelsens navn Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab. (APV-hjælpemidler) Lov og paragraf Hvilke behov hos borgeren, skal ydelsen dække? Hvilke formål har Odsherred Kommune med ydelsen? Specificering af, hvilke yderligere elementer, der indgår i ydelsen Specificering af, hvilke elementer, der ikke indgår i ydelsen Her beskrives, hvem der kan få tildelt ydelsen Her beskrives de forhold som er afgørende for, om borger kan få tildelt en ydelse Her beskrives, hvem der leverer ydelsen Her beskrives, om borgeren kan vælge mellem forskellige leverandører eller om Slagelse Kommune har indgået en fast leverandøraftale Her beskrives, om ydelsen er gratis for borgeren Her beskrives, hvordan der følges op på ydelsen Her beskrives eventuelle forhold, der i særlige tilfælde kan gøre sig gældende Her beskrives, om bevillingen af ydelsen almindeligvis afføder behov for andre ydelser Ja/ - Her beskrives om hjælpemidlet anvendes i forbindelse med pleje af borger af hjemmeplejen. APV-hjælpemidler bestilles på særligt skema. Ses som den tid der maximalt må gå inden sagen behandles. Kvalitetsstandarderne er således tænkt som et opslagsværk hvor borgere, pårørende, ansatte i kommunen m.fl. kan se og læse nærmere om de ydelser, som kommunen leverer på området. 1.3 Dokumentation af borgerens behov Udgangspunktet for visitationen på hjælpemiddelområdet nu og fremover er en individuel helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at borgerens samlede situation ligger til grund for vurderingen. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. For at sikre, at der bliver foretaget en ensartet og systematisk vurdering af borgerens behov arbejder de sagsbehandlende terapeuter i Myndighedsafdelingen ud fra "Model for god praksis på hjælpemiddelområdet". 1.4 Visitationskriterier Visitationskriterier er en præcisering af, hvilke forhold som er udslagsgivende for, om en borger kan få tildelt en ydelse. ( Eks: For at få bevilget en manuel kørestol skal borgeren være 5

6 afhængig af en kørestol som mobilitetshjælpemiddel og der skal være et væsentlig behov i dagligdagen. Nærværende kvalitetsstandarder indeholder visitationskriterier for hovedparten af de ydelser der bevilges. Visitationskriterierne fremgår af de to rubrikker "" og "Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelser?". For nogle af ydelserne gælder dog, at såvel personkredsen som visitationskriterierne udelukkende er beskrevet på et overordnet plan Visitation til ydelser Den almindelige procedure er, at borger, hospital eller andre samarbejdsparter henvender sig til de sagsbehandlende terapeuter i Myndighedsafdelingen ved behov for et hjælpemiddel. Jf. ovenstående vurderer en sagsbehandlende terapeut på baggrund af borgerens funktionsevne og aktuelle situation i det hele taget, hvilket hjælpemiddel kommunen kan tilbyde borgeren. 1.5 Lovgivning og målgruppe Lovgivning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Tildelingen af et hjælpemiddel/forbrugsgode skal samtidig sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne, der ønsker det, får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Personkredsen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller phykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning sker efter servicelovens 112, 113 og omhandler egentlige hjælpemidler, dvs. produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. 113 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til forbrugsgoder, når betingelserne i 112 stk. 1 er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. (F.eks. almindelige stole, borde, senge, telefoner, stationære computere, el-scootere m.v.) Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på den almindelige befolkning som målgruppe. Støtte til forbrugsgoder ydes med et beløb svarende til 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Ligesom der er en bagatelgrænse på kr. 500,- for forbrugsgoder, hvilket vil sige at forbrugsgoder under kr. 500,- ikke vil kunne bevilges. 116 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Der kan i ganske særlige tilfælde ydes støtte til dækning af udgifter til anskaffelsen af en anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov Lovgivningsmæssige kriterier for bevilling Betingelserne for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme og er opregnet i 112, stk. 1, hvor det fremgår, at kommunen yder støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 6

7 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. De grundlæggende tildelingskriterier er således begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, væsentlighed og bedst og billigst. Med varighed forstås: - at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold og - at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet. Hvis ikke, vil der ofte være tale om et behandlingsredskab udleveret af sygehusvæsenet. Med væsentlighed forstås: - at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for og - at ansøgeren kan udøve et erhverv. Med bedst og billigst egnet forstås: - at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel og - at hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning er - udover at der er tale om personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - at der er tale om en nødvendig boligindretning. Hjælpen må anses for nødvendig, når en boligændring eller et boligskift set i forhold til ansøgerens funktionsevne skønnes at kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Af bekendtgørelsens 2 fremgår det, at der normalt ikke kan gives støtte til hjælpemidler som borgeren selv har anskaffet inden bevilling er givet. Dette gælder også for forbrugsgoder og boligændringer. 7

8 2. Personlige hjælpemidler - Genbrugshjælpemidler 2.1 Særlige beklædningsgenstande Kørepose og regnslag 112 i Lov om Social Service At kompensere for at der ikke kan bruges almindelig udendørs beklædning. At borgeren kan komme udendørs med kørestol/klapvogn Hvad indgår i ydelsen? Kørepose og regnslag til børn Kørepose og regnslag til voksne Hvad indgår ikke i ydelsen? Køreslag og regntøj Almindeligt regnslag til klapvogn og barnevogn Alm. vedligeholdelse/vask Borgere, der på grund af nedsat kraft- og bevægelighed, ikke er i stand til at benytte termotøj eller almindeligt regntøj til brug udendørs. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Det skal være godtgjort at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige problemer med at klare påklædning af "normalt" udendørs tøj/regntøj Det skal være påkrævet at man skal ud i dårligt vejr Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Sagbehandlingstid/ventetid Max. 10 uger 8

9 2.2 Tryksårsforebyggende hjælpemidler (Antidecubitushjælpemidler) Tryksårsforebyggende puder 112 i Lov om Social Service At kompensere for et væsentligt dårligt kredsløb At modvirke dannelse eller forværring af allerede opståede tryksår Hvad indgår i ydelsen? Diverse trykaflastende puder og betræk Reparation/ udskiftning Hvad indgår ikke i ydelsen? Standard lejringspuder f.eks. Krøjerpuder, hovedpuder, nakkestøtte og alm. skumpuder Alm. vedligeholdelse/vask Borgere, der har tryksår eller er tryksårstruede Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Det er dokumenteret, at borger har tryksår eller har en lidelse som gør at borgeren er tryksårstruet Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Sagsbehandlerstid/ventetid Max 2 dage. 9

10 2.2.2 Tryksårsforebyggende madrasser 112 i Lov om Social Service At kompensere for et væsentligt dårligt kredsløb At modvirke dannelse eller forværring af allerede opståede tryksår Hvad indgår i ydelsen? Diverse trykaflastende madrasser Hvad indgår ikke i ydelsen? Topmadras i almindelig skum Medicinsk lammeskind Alm. drift og vedligeholdelse, eks. udgifter til strøm ved vekseltryksmadras. Borgere, der har tryksår eller er tryksårstruede Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Det er dokumenteret, at borger har tryksår eller har en lidelse som gør at borgeren er tryksårstruet Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Sagsbehandlerstid/ventetid Max. 2 dage 10

11 3 Hjælpemidler til personlig pleje 3.1 Hjælpemidler til vask og bad Bade- og brusestole (med og uden hjul) i Lov om Social Service At borger kan bade på trods af nedsat funktion At borger får mulighed for at bade selvstændigt eller med hjælper Hvad indgår i ydelsen? Badestol med hjul Badestol med hjul, kipfunktion Badestol med hjul, eleverbar Badestol uden hjul Bruseklapsæde ( 116) Specialtilpasning/tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Badetaburet uden håndgreb Bademåtter, skridsikre Et-trins skammel Alm. Vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren kan kun tage/få bad siddende Øget risiko for fald Er der afledte forhold at tage hensyn til? Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne dørtrin Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Ja, hvis det er hjemmehjælpen der foretager den personlige pleje., hvis borger klarer det selv med hjælpemidlet, pårørende eller der er hjælperordning Max. 2 dage Ved specialtilpassede stol max. 10 uger 11

12 3.1.2 Bruselejer 112 i Lov om Social Service At borger kan få bad på trods af væsentlig nedsat funktion At borgeren får mulighed for at bade med hjælp af 1 eller 2 Hvad indgår i ydelsen? Bruseleje med hjul - fast højde/højdeindstillelig Bruseleje uden hjul - fast højde/højdeindstillelig Tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. Vedligeholdelse Borgere med væsentlig nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgerens behov kan ikke afhjælpes ved badestol/brusestol Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Ja, hvis det er hjemmehjælpen der foretager den personlige pleje., hvis borger klarer det selv med hjælpemidlet, pårørende eller der er hjælperordning Max. 10 uger 12

13 3.2 Hjælpemidler til hårpleje Hjælpemidler til hårvask 112 i Lov om Social Service At borger kan få vasket hår trods nedsat funktion At borgeren kan få vasket hår af hjælper Hvad indgår i ydelsen? Hårvaskebakke til sengebrug Hårvaskebakke på stativ Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren er afhængig af sengebad Kørestolsbruger Foretages der opfølgning på ydelsen? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Ja, hvis det er hjemmehjælpen der foretager den personlige pleje., hvis borger klarer det selv med hjælpemidlet, pårørende eller der er hjælperordning Max 1 uge. Ekspeditionssag. 13

14 4 Forflytningshjælpemidler 4.1 Forflytningshjælpemidler Drejetårn 112 i Lov om Social Service At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion men med standfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Hvad indgår i ydelsen? Drejetårn Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? At borgeren bliver i stand til med personhjælp at forflytte sig f.eks. fra seng til kørestol Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Ja, hvis det er hjemmehjælpen der foretager den personlige pleje., hvis borger klarer det selv med hjælpemidlet, pårørende eller der er hjælperordning Max 1 uge. Hvis akut max. 2 dage. 14

15 4.1.2 Glidebrætter 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat standfunktion At borgeren kan klare forflytning selvstændigt, uafhængig af hjælper eller evt. med hjælperstøtte Hvad indgår i ydelsen? Glidebrætter Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. Vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig f.eks. fra seng til kørestol Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Max. 2 uger 15

16 4.1.3 Glidelagen, glidemadras, løfte- og vendepuder 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat muskelkraft og mobilitet At borgeren selvstændigt kan vende og flytte sig i sengen At borgeren kan blive hjulpet med at blive vendt eller flyttet i sengen Hvad indgår i ydelsen? Glidestykker Glidepuder Blød drejeskive Glidelagen Glidemadras Vendelagen m/el-motor Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Udgifter i forbindelse af vendelagen med el-motor Spilerdug Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren har ingen eller kun meget ringe standfunktion Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Borgeren bliver selvstændigt eller med personhjælp i stand til at vende sig i sengen For et vendelagen m/el-motor gælder følgende kriterier: Borgeren skal være ude af stand til at vende sig i sengen. Borgeren har på grund af smerter og/eller risiko for udvikling af tryksår behov for at kunne vende sig i sengen og det er ikke muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler. Borgeren kan ved egen hjælp anvende et vendelagen. Tjek altid om modellen er godkendt. Ja Max 2 dage 16

17 Hvis der er store forflytningsproblemer Max. 2 uger 17

18 4.1.4 Rebstiger, sengebånd, sengegalge, sengegreb og fritstående galge 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat muskelkraft At borgeren lettere kan skifte stilling i sengen uden hjælp samt komme ind og ud af sengen Hvad indgår i ydelsen? Rebstiger Sengebånd Fritstående galge Sengegalge Sengegreb Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. Vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren bliver i stand til ved egen hjælp at skifte stilling i sengen Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Max. 2 uger 18

19 4.2 Løftehjælpemidler Mobile personløftere med løftesejl 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangog standfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Hvad indgår i ydelsen? Mobil personløfter Standard løftesejl Specialtilpassede løftesejl Reparation Lovpligtigt serviceeftersyn Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Udgifter til el Borgere uden stand- eller gangfunktion Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren kan ikke forflyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige forflytningshjælpemidler Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Borgeren kan ikke medvirke til forflytningen på anden måde Lovpligtigt serviceeftersyn afholdes af kommunen. Evt. ændring af gulvbelægning/fjernelse af gulvtæpper Ja, hvis det er hjemmeplejen der foretager forflytningen. Max 2 dage 19

20 4.2.2 Ståløfter 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangog standfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Hvad indgår i ydelsen? Ståløfter Standard løftesejl Specialtilpassede løftesejl Reparation Lovpligtigt serviceeftersyn Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. Vedligeholdelse Udgift til el Borgere med nedsat gang- og standfunktion Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren er ikke i stand til at klare forflytning på anden måde Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Borgeren kan samarbejde om forflytningen Borgeren har standfunktion og kan sidde selvstændigt på sengekanten Lovpligtigt serviceeftersyn foretages af kommunen Se løftehjælpemidler vedr. gulvbelægning Ja, hvis det er hjemmehjælpen der foretager den personlige pleje. Max. 2 uger 20

21 5 Hjælpemidler til personlig mobilitet 5.1 Andre køretøjer Klapvogne/børn 112 i Lov om Social Service eller 113 forbrugsgode At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs Hvad indgår i ydelsen? Specialklapvogn Specialtilpasning Tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Standardklapvogn og udstyr Alm. drift og vedligeholdelse Børn med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn købt i almindelig handel på grund af manglende krops- og/eller hovedstøtte Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Barnet er ikke i stand til at gå ture udendørs og er over den alder, hvor børn normalt benytter klapvogn. Evt. egenbetaling vil fremgå af bevilling Max 10 uger. 21

22 5.2 Cykler Trehjulede cykler - Forbrugsgoder 112 og 113 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs - og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Trehjulede cykler med to baghjul Trehjulede cykler med to forhjul Specialtilpasning Tilbehør Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. drift og vedligeholdelse Reparation Evt. hjælp til dette vil fremgå af bevilling Udskiftning Evt. hjælp til dette vil fremgå af bevilling Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. For børn gælder det desuden, at de skal være over den alder, hvor der normalt bruges støttehjul på cyklen Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle Er der afledte forhold at tage hensyn til? Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, Movia-handicaptransport eller i egen bil Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk e. psykisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel med/uden støttehjul Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at få motion/træning/behandling Evt. egenbetaling vil fremgå af bevilling 22

23 Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Max 10 uger. 23

24 5.3 Ganghjælpemidler Gangbukke/ Stativer 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt - primært indendørs Hvad indgår i ydelsen? Højdeindstillelig gangbuk (faste eller sammenklappelige) Tilbehør til gangbuk Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat gangfunktion. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren kan ikke færdes uden risiko for fald Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok Hvis boligen er i flere plan, kan der efter behov, bevilges gangbuk til brug på hver etage Der kan blive tale om fjernelse af dørtrin for at nedsætte faldrisikoen og fjernelse af løse tæpper og møbler Max 2 uger. 24

25 5.3.2 Gangvogne/gangstole/gangborde 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Gangvogne med kropsstøtte Tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat gangfunktion/balance Borgere der har behov for meget støtte af kropsvægten og som skal aflaste ved hjælp af armene. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren kan ikke færdes inde eller udendørs uden risiko for fald Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs med gangbuk eller rollator Fortrinsvis til børn Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne dørtrin og opsætte udendørs rampe Max. 10 uger 25

26 5.3.3 Rollatorer 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse Hvad indgår i ydelsen? Rollatorer med 4 hjul Én-håndsrollator Tilbehør til rollator Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Lapning af dæk Alm. vedligeholdelse, herunder renholdelse af hjul Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren kan ikke færdes inde eller udendørs uden risiko for fald Er der afledte forhold at tage hensyn til? Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile undervejs Borgeren bliver med rollator uafhængig af personstøtte ved gang Ekstra rollator kan bevilges: I de tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inde og udendørs, men hvor det ikke er hensigtsmæssigt/muligt at etablere en udendørs rampe Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind/ud af boligen Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne dørtrin og opsætte udendørs ramper. Max 2 uger. 26

27 5.3.4 Stokke (albue) 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs Hvad indgår i ydelsen? Albuestokke, enkeltindstillelige Albuestokke, dobbeltindstillelige Underarmsstokke Fire- eller fempunktsstokke Tilbehør/specialtilpasning Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Indstillelig stok med standard greb eller anatomisk greb Sammenklappelig stok Udskiftning af dupsko Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Der skal være tale om et behov flere gange om ugen Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af en spadserestok købt i almindelig handel Max 2 dage Ekspeditionssag - hvis ansøgningen kommer via sygehuset eller genoptræningsafdelingen. Ellers max 10 uger. 27

28 5.4 Knallerter / El-køretøj Trehjulede og firehjulet el-køretøj (forbrugsgode) 112 og 113 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande - og dermed opretholde en aktiv tilværelse, herunder at deltage i almindelige daglige aktiviteter, indkøb osv. Hvad indgår i ydelsen? Trehjulet el. firehjulet el-køretøj Specielle tilpasninger Specielt tilbehør, f.eks. stokkeholder Reparation evt. hjælp til dette vil fremgå af bevilling Udskiftning af batterier hjælp til dette vil fremgå af bevilling Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. drift og vedligeholdelse Reparation Evt. hjælp til dette vil fremgå af bevilling Alm. tilbehør, f.eks. Bagageboks Regnslag, kørepose m.m. Udskiftning Evt. hjælp til dette vil fremgå af bevilling Vejhjælp (Falck, Dansk Autohjælp eller andet abonnement) Borgere med varigt og væsentlig nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Der skal være tale om behov for transport flere gange om ugen Borgeren skal have et væsentligt behov for at færdes over længere afstande Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændigt og for at fastholde aktiviteter udenfor hjemmet Borgeren skal være ude af stand til at benytte offentlige transportmidler eller det skal være forbundet med stort besvær Behovet for transport skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt på anden vis, f.eks. af en to eller trehjulet cykel, Flekstrafik eller egen bil 28

29 Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at færdes forsvarligt i trafikken på trehjulet eller firehjulet elkøretøj Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges trehjulet eller firehjulet elkøretøj, hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Der skal være muligheder for at opbevare el-køretøj forsvarligt Evt. egenbetaling vil fremgå af bevilling Der henstilles til at borger har en indbosforsikring Max 10 uger. 29

30 5.5 Kørestole Manuelle kørestole standard 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet - og dermed opretholde en aktiv tilværelse samt deltage i dagligdags aktiviteter Hvad indgår i ydelsen? Sammenklappelig stol Specialtilpasning Tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Kørepose/regnslag Borgere med varigt og væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Der bevilges bedst billigst egnede model, på baggrund af en samlet vurdering af behovet Er der afledte forhold at tage hensyn til? Behovet kan ikke dækkes ved hjælp af rollator Borgeren har som udgangspunkt et behov for kørestol flere gange om ugen Der skal være behov for manuel kørestol til aktiviteter/færden udenfor boligen, som borgeren uden kørestolen ville være afskåret fra at deltage i Borgeren har svært ved at foretage forflytninger, hvilket medfører, at kørestolen også benyttes som stol i løbet af dagen Hvis kørestolen ofte skal løftes ind/ud af en bil, kan der tages hensyn til stolens vægt eller håndterlighed Det kan være nødvendigt at monterer små 30

31 Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? slisker eller fjerner dørtrin og opsætte udendørs rampe Vurderes individuelt efter behov. Max. 10 uger. 31

32 5.5.2 Manuelle kørestole - aktiv 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet - og dermed opretholde en aktiv tilværelse samt deltage i dagligdags aktiviteter Hvad indgår i ydelsen? Sammenklappelig stol Fastrammestol (ej sammenklappelig) Specialtilpasning Tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. drift og vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Regnslag/kørepose Kørestol til brug ved sportsaktiviteter Borgere med ophævet eller stærkt nedsat gangfunktion Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Der bevilges bedst billigst egnede model, på baggrund af en samlet vurdering af behov for særlige funktioner Er der afledte forhold at tage hensyn til? Borgeren har behov for specielt lette køreegenskaber for ved egen hjælp at kunne betjene kørestolen og dermed blive selvhjulpen Borgeren har behov for individuel indstilling af kørestolens funktioner, der vanskeliggør brug af standardkørestol Borgeren har svært ved at foretage forflytninger, hvilket medfører, at kørestolen også benyttes som stol i løbet af dagen Hvis kørestolen ofte skal løftes ind/ud af en bil, kan der tages hensyn til stolens vægt Det kan være nødvendigt at monterer små slisker, eller fjerne dørtrin og opsætte uden- 32

33 Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? dørs rampe. Vurderes individuelt efter behov. Max 10 uger. 33

34 5.5.3 Manuelle kørestole - komfort 112 i Lov om Social Service At kompensere for en ophævet gangfunktion og nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet - og dermed kunne deltage i dagligdagsaktiviteter Hvad indgår i ydelsen? Manuelle kørestole Specialtilpasning Tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. drift og vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Regnslag/kørepose/kørestolstasker Borgere med varigt ophævet gangfunktion, som samtidig har behov for at skifte siddestilling i løbet af dagen. Borgere, der har behov for speciel kropsstøtte Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren har behov særlig støtte og behov for korrektion af siddestillingen i løbet af dagen Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Borgeren kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen og har derfor behov for tilt-funktioner Behovet for ændring af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af en aktiv eller standard kørestol, kombineret med egen hvilestol Det kan være nødvendigt at montere små slisker, fjerne dørtrin og opsætte udendørs rampe. Vurderes individuelt efter behov. Max 10 uger. 34

35 5.5.4 El-kørestol med joystick - til kombineret inden- og udendørs brug Hvad indgår i ydelsen? 112 i Lov om Social Service At kompensere for en stærk nedsat eller ophævet gangfunktion At give borgeren mulighed for at kunne færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv selvstændig tilværelse Bedst billigst egnede model - set i forhold til hvor mange timer borgeren skal benytte elkørestolen ad gangen. På baggrund af en vurdering af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter Hastighed og aktionsradius Affjedring Specialtilpasning Tilbehør Reparationer Hvad indgår ikke i ydelsen? Drift - dog ydes hjælp til akkumulatorer/batterier Alm. vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Kørestolstaske Bagageboks Borgere med varigt ophævet eller stærk nedsat gangfunktion Borgere med nedsat funktion i arme/overkrop, i en sådan grad at manuel kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Der skal være tale om et dagligt behov El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt og for at kunne bibeholde aktiviteter i og udenfor hjemmet El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne medvirke til en større grad af selvhjulpenhed Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde Borgere, der har et kendt misbrug (me- 35

36 Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? dicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges el-kørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til værksted, hvis kørestolen skal repareres. Det kan være nødvendigt at monterer små slisker, eller fjerne dørtrin og opsætte udendørs rampe. Max 10 uger. 36

37 5.6 Stå hjælpemidler Ståstøtte-stativer 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat/ophævet standfunktion At modvirke fejlstillinger, forbedre borgerens fordøjelse og forhindre afkalkning af benenes knogler Hvad indgår i ydelsen? Fast ståstøtte-stativ Vipbar ståstøtte-stativ med el- eller hydraulisk funktion Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. drift og vedligeholdelse Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Til svært fysisk handicappede børn med nedsat/ophævet standfunktion Borger kan ikke benytte andre hjælpemidler til at opnå standfunktion Max 10 uger. 37

38 6. Hjælpemidler til daglig husførelse 6.1 Borde Sengeborde 112 i Lov om Social Service At kompensere for væsentlig nedsat mobilitet At borgeren kan blive i stand til at medvirke i dagligdags gøremål, så som at spise og drikke i sengen Hvad indgår i ydelsen? Sengeborde Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med væsentlig nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Sengebord bevilges hvis det er nødvendigt for at kompensere for nedsatte funktioner Borger er sengeliggende og kan ikke sidde ved spisebord APV-hjælpemiddel til brug for plejen Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Ja - Sengebord er normalt et arbejdsredskab for plejen, hvis det er nødvendigt for gode arbejdsstillinger ved pleje i seng. Max 1 uge Ekspeditionssag. 38

39 6.2 Hjælpemidler til daglige funktioner Småhjælpemidler (forbrugsgoder) i Lov om Social Service At borgeren selvstændigt kan klare daglige aktiviteter At borgeren kan klare daglige aktiviteter som f.eks.: spisning, madlavning, opvask, af- og påklædning, personlig hygiejne og dermed i videst muligt omfang bliver mere selvhjulpen Hvad indgår i ydelsen? Småhjælpemidler, der er fremstillet for at kompensere for et handicap Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. sædvanligt indbo Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Borgere med nedsat funktionsevne Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kompensere for en nedsat funktionsevne eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse, hvis den samlede udgift overstiger 500 kr. Evt. Egenbetaling vil fremgå af bevilling Max 10 uger. 39

40 6.3 Hjælpemidler til toiletbesøg Armlæn som monteres på toilettet 112 i Lov om Social Service At kompensere for væsentlig nedsat kraft og balance At borgeren kan klare toiletbesøg med og uden hjælp, og dermed i videst mulig omfang blive mere selvhjulpen Hvad indgår i ydelsen? Toiletbræt med armlæn Stativ med armlæn evt. med fodplade og ryglæn Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren skal have behov for støtte for at kunne rejse sig/sætte sig på toilettet Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Max 1 uge Ekspeditionssag. 40

41 6.3.2 Flytbare toiletstole med og uden hjul (bade/bækkenstol) 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat kraft og balance At borgeren kan klare toiletbesøg selvstændigt eller med hjælper Hvad indgår i ydelsen? Toiletstol med hjul Toiletstol med hjul, kipfunktion Toiletstol uden hjul Toiletstol med drivhjul Tilbehør og specialtilpasning Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Der kan bevilges toiletstol og -sæde til personer, der har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig, samt til personer der på grund af nedsat gangfunktion ikke er i stand til at gå ud på toilettet Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Toiletstole med tilt-funktion bevilges, hvis borgeren har nedsat bevægelighed og ikke kan sidde opret Ja, hvis det er hjemmehjælpen der foretager den personlige pleje., hvis det er familie eller der er hjælperordning Max 1 uge Ekspeditionssag. 41

42 6.3.3 Toiletforhøjer 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat kraft og balance At borgeren kan klare toiletbesøg med/uden hjælp, og dermed i videst mulig omfang blive mere selvhjulpen Hvad indgår i ydelsen? Fastmonterede toiletforhøjer med/uden armlæn Løs toiletforhøjer Fritstående toiletforhøjer med armlæn Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte sig på toilettet Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Max 1 uge - Ekspeditionssag 42

43 6.4 Siddemøbler Arbejdsstole 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat standfunktion At borgeren bliver i stand til at udføre huslige funktioner i hjemmet Hvad indgår i ydelsen? Ståstøttestol Arbejdsstol med gasfjeder til højderegulering Arbejdsstol med køremotor og/eller motor til højderegulering Reparation Tilbehør og specialtilpasning Hvad indgår ikke i ydelsen? Alm. drift og vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren har ikke standfunktion over længere tid og er afhængig af en arbejdsstol i forbindelse med varetagelse af de daglige gøremål, som normalt udføres stående, f.eks. madlavning og opvask. Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Det skal vurderes, om alm. stole eller brug af rollator med siddebræt eller lignende alternative løsninger, vil kunne dække behovet. Hvis funktionsnedsættelsen nødvendiggør behov for køremotor og højderegulering, skal det vurderes, om der alternativet skal bevilges el-kørestol Max 10 uger. 43

44 6.4.2 Terapi- og rehabstole til børn 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat siddende balance og nedsat hovedkontrol At børnene bliver i stand til at spise, lege og lave andre aktiviteter siddende Hvad indgår i ydelsen? Diverse specielt tilrettede stole monteret på understel Reparation Specialtilbehør og -tilpasning Hvad indgår ikke i ydelsen? Høj barnestol Alm. drift og vedligeholdelse Børn med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Barnet skal have behov for handicapkompenserende funktioner. Er der afledte forhold at tage hensyn til? Der skal tages udgangspunkt i bedst og billigst egnede stol, der samtidig tager højde for barnets fremtidige udvikling Vurderes individuelt efter behov. Max 10 uger. 44

45 7 Indretning af hjemmet og dets omgivelser 7.1 Byggeelementer til boligtilpasning Bruseplads 116 i Lov om Social Service At kompensere for væsentlig nedsat kraft, bevægelighed og balance At borgeren bliver i stand til at kunne få brusebad ved egen hjælp Hvad indgår i ydelsen? Etablering af bruseplads Hvad indgår ikke i ydelsen? Udskiftning af fliser udenfor den egentlige bruseplads Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Reparation og vedligeholdelse Borgere med væsentlig nedsat funktionsevne Fjernelse af badekar kan bevilges, hvis ét af nedenstående punkter er opfyldt: Borgeren kan ikke komme op i badekarret uden risiko for fald og behovet kan ikke løses med et badebræt på tværs af karret. Det er ikke muligt pladsmæssigt at have en badetaburet stående på gulvet og tage bad siddende på taburetten. Der er ikke afløb i gulvet og der kan derfor ikke bades udenfor badekarret på trods af, at der er plads til en badetaburet. Det er ikke muligt for hjælperen, at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt omkring borgeren. At boligen er egnet på længere sigt Privat leverandør efter aftale med sagsbehandlende terapeut Der kan bevilges forlængelse af bruseslangen hvis det er nødvendigt. I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer Andelsbolig sidestilles med ejerbolig med mindre andet fremgår af vedtægterne 45

46 Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? I ejerbolig foretages ikke retablering med mindre andet er aftalt med sagsbehandlende terapeut på bevillings tidspunkt I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver Max 10 uger. 46

47 7.1.2 Dørtrin 116 i Lov om Social Service At kompensere for væsentlig nedsat gangfunktion At borgeren kan færdes ved egen hjælp i hjemmet med ganghjælpemidler Hvad indgår i ydelsen? Fjernelse af dørtrin Retablering af dørtrin (i lejebolig) Hvad indgår ikke i ydelsen? Fjernelse af dørtrin til de rum i boligen, der ikke benyttes dagligt Reparation og vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Borgeren har væsentlig faldrisiko og færdes indendørs med rollator eller i kørestol. Behovet kan ikke løses med slisker Er der afledte forhold at tage hensyn til? Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Det skal indgå i vurderingen, om der er tale om en længerevarende foranstaltning og om behovet kan løses ved udligning med løse eller faste plastslisker. Lokal håndværker I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer Andelsbolig sidestilles med ejerbolig med mindre andet fremgår af vedtægterne I ejerbolig foretages ikke retablering med mindre andet er aftalt med sagsbehandlende terapeut I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver Ja, hvis hjemmeplejen foretager forflytninger med hjælpemiddel hen over dørtrin Max 10 uger. 47

48 7.2 Dør- og vinduesåbnere Døråbnere - elektriske 116 i Lov om Social Service At kompensere for væsentlig nedsat kraft, manglende mulighed for selv at kunne åbne døren, balance og bevægelighed At borgeren kan komme ind og ud af sin bolig ved egen hjælp. At borgeren kan åbne døren når det ringer på. Hvad indgår i ydelsen? Elektrisk døråbner på hoveddør og/eller altan/havedør. Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i opgang. Elektrisk døråbner på fælles elevatordør. Hvad indgår ikke i ydelsen? Drift, reparation og vedligeholdelse samt lovpligtig servicekontrakt med mindre det er en fællesopgang Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt behov. Døråbneren skal være nødvendig for at kunne komme ud og ind af boligen uden hjælp. Det skal med i vurderingen, hvor stor en del af hverdagen der er personhjælp til rådighed. Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet. Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt f.eks. med krog på døren eller kile under døren. Som udgangspunkt bevilges til en udgang, dog kan der i ganske særlige tilfælde bevilges 2 eller flere døråbnere, hvis behovet skal løse adgangsforhold i en boligblok. Det skal vurderes, om behovet for døråbner i boligblokke bør løses af ejendommens administrator/boligselskab. Privat leverandør efter aftale med sagsbehandlende terapeut I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer Andelsbolig sidestilles med ejerbolig med min- 48

49 Er der afledte forhold at tage hensyn til? dre andet fremgår af vedtægterne. I ejerbolig foretages ikke retablering med mindre andet er aftalt med sagsbehandlende terapeut I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver. Andelsbolig sidestilles med ejerbolig med mindre andet fremgår af vedtægterne Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Nødvendige installationer kan bevilges som boligindretning. Max 10 uger. 49

50 7.3 Elevatorer, løfteplatforme, trappelifte og ramper Faste ramper 112 i Lov om Social Service At kompensere for en væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion og sikre adgang til egen bolig At borgeren bliver i stand til at forsere indendørs eller udendørs niveauforskelle ved egen hjælp eller med hjælper Hvad indgår i ydelsen? Standard ramper Specialfremstillede ramper i specielle mål Hvad indgår ikke i ydelsen? Reparation og vedligeholdelse Borgere med nedsat funktionsevne Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Rampe er nødvendig for at udjævne niveauforskelle i og ved boligen. Det er en forudsætning, at der er tale om borgerens opholdsadresse. Som udgangspunkt ydes der bevilling til 1 udgang. eller privat leverandør efter aftale med sagsbehandlende terapeut I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer. Er der afledte forhold at tage hensyn til? Andelsbolig sidestilles med ejerbolig med mindre andet fremgår af vedtægterne I ejerbolig foretages ikke retablering med mindre andet er aftalt med sagsbehandlende terapeut I lejebolig foretages retablering i henhold til det udlejer kræver. Kan hjælpemidlet være et arbejdsredskab? Andelsbolig sidestilles med ejerbolig med mindre andet fremgår af vedtægterne Max 10 uger 50

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Hillerød Kommune Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Ældre og Sundhed; Visitation og Hjælpemidler lbla 01-01-2012 Forord De sagsbehandlende ergoterapeuter i Hillerød Kommune har indført og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder - Boligindretning Støtte til køb af bil - Handicapkørsel

Hjælpemidler Forbrugsgoder - Boligindretning Støtte til køb af bil - Handicapkørsel Hjælpemidler Forbrugsgoder - Boligindretning Støtte til køb af bil - Handicapkørsel Kvalitetsstandarder 2016 Tiltrådt af Social og Sundhedsudvalget 7. september 2016 og 5. oktober 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standardhjælpemidler er nedenstående hjælpemidler, som til enhver tid bør findes på depotet og som typisk udleveres ofte.

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 4 Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 4 Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 4 Genbrugshjælpemidler Indhold 1. Indledning... 3 2. Personlig pleje ISO 09... 6 2.1 Kørepose og regnslag... 6 2.2 Strømpepåtager... 7 2.3

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kontraktbilag J. Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler

Kontraktbilag J. Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler Kontraktbilag J Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler Emne: Standard APV-Redskaber som kan bestilles direkte af teamledere og forflytningsvejledere

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber Inspirationskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Hvordan sikrer vi den gode udskrivelse med hjælpemidler? Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk INTENTIONER MED SOCIALPOLITIKKEN I DANMARK At skabe lovgivningsmæssige rammer

Læs mere

Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/01994 Dato: 11-02-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron - ny bade/toiletstol Heron er en af de mest funktionelle bade/toiletstole på markedet. Bag det rene og enkle design

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

7: Hjælpemidler, bolig, transport

7: Hjælpemidler, bolig, transport : Hjælpemidler, bolig, transport Sammenfatning ALS-patientens behov ændres hurtigt. Det stiller store krav til organisering, planlægning og samarbejde mellem faggrupperne. De fremtidige behov for hjælpemidler

Læs mere