Tryghed og holdning til politi og retssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghed og holdning til politi og retssystem"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European Social Survey (ESS), der på baggrund af midler fra Europakommissionen, fra European Science Foundation og fra en række nationale forskningsråd gennemfører ensartede spørgeskemaundersøgelser i europæiske lande med henblik på at kortlægge ændringer i det sociale, politiske og moralske klima i Europa. Den første komparative undersøgelse blev gennemført blandt repræsentative udsnit af befolkningerne i europæiske lande i 00 og er siden foretaget hvert andet år. Undersøgelsen anses for at være meget solid og af høj standard, og muligheden for at sammenligne de deltagende lande er derfor god. Alle respondenter stilles naturligvis ensartede spørgsmål, men kulturelle forskelle, forskellige betydninger af de sproglige begreber m.v. kan dog indebære, at forståelsen af de enkelte spørgsmål kan variere. Mere end 0 lande har deltaget i de i alt seks spørgerunder, der er gennemført på nuværende tidspunkt, men dog ikke i alle tilfælde i samtlige runder. I undersøgelsen fra 01, som er den seneste, deltog. personer fordelt på europæiske lande, herunder 1.0 danskere. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) står for at udføre undersøgelsen i Danmark blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i aldersgruppen 1 år og ældre. I alt.1 danskere var blevet udtrukket til at deltage i undersøgelsen, hvilket betyder, at svarprocenten er på pct. Der gennemføres en vægtning at datamaterialet, således at den skævhed, bortfaldet måtte have indebåret, vejes op. I de følgende analyser er vægtene i alle tilfælde anvendt. Der indgår faste grundmoduler af spørgsmål i undersøgelsen samt nogle skiftende temaer. Blandt de faste spørgsmål hører blandt andet spørgsmål om tryghed og om tillid til henholdsvis politi, retsvæsen og andre mennesker samt spørgsmål om sociale forhold, såsom arbejde og familieliv. Justitsministeriets Forskningskontor har tidligere udarbejdet en rapport på baggrund af disse spørgeskemabesvarelser. 1 Den pågældende rapport var baseret på 0-undersøgelsen, som indeholdt et supplerende modul med ekstra spørgsmål om kriminalitet, politi og domstole. Rapporten her er 1 Britta Kyvsgaard & Anne-Julie Boesen Pedersen (01): Danskernes holdning til kriminalitet, straf, politi og domstole m.v. En sammenligning med andre europæere. Rapporten er tilgængelig på

2 Tjekkiet Portugal Slovakiet Bulgarien Rusland Estland Belgien Holland Cypern Polen Spanien Tyskland Storbritannien Irland GENNEMSNIT Kosovo Finland Schweiz Slovenien Israel Sverige Norge Danmark Island noget mindre i omfang, da 01-undersøgelsen alene indeholder de faste spørgsmål om tryghed og tillid til politi og retsvæsen. Der fokuseres på Danmarks placering i forhold til de andre landes med hensyn til disse spørgsmål, og i det omfang, det er muligt, belyses desuden udviklingen i de danske besvarelser sammenlignet med de øvrige nordiske lande i perioden 00 til 01. Det bemærkes, at den lille mørke streg, der er angivet øverst på søjlerne i mange af de figurer, der vises i det følgende, tilkendegiver, hvor stor den statistiske usikkerhed er sikkerhedsintervallet og dermed også en indikation for, i hvilket omfang resultaterne fra de forskellige lande adskiller sig statistisk signifikant fra hinanden. De tal, der nævnes i teksten, angår den faktisk målte værdi.. TRYGHED Alle de undersøgelsesrunder, der er gennemført med European Social Survey, inkluderer et generelt spørgsmål om tryghed. Spørgsmålet lyder: Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud? Hertil kan der svares meget tryg, tryg, utryg eller meget utryg. Figur.1. Procentandel i de forskellige lande, der angiver, at de er meget trygge, når de færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud, ESS 01. 0% 0% 0% 0% 0% % 0% Det ses af figur.1, at de nordiske lande placerer sig blandt de europæiske lande med den største andel, der er meget trygge ved færden alene i mørke i deres lokalområde. Danmark ligger på andenpladsen, men afviger dog ikke signifikant fra Island, der placerer sig på førstepladsen. Ved den forrige undersøgelse i 0 lå Danmark ligeledes på en andenplads, mens Norge på det tidspunkt havde den største andel personer, der var meget trygge ved at færdes alene i lokalområdet efter mørkets frembrud. Blandt alle de deltagende lande er det i gennemsnit pct., der føler sig meget Island har alene deltaget i undersøgelserne foretaget i 00 og 01.

3 trygge, mens det for Danmarks vedkommende drejer sig om en knap dobbelt så stor andel, nemlig pct. Et tilsvarende billede ses i en tryghedsmåling foretaget af Rigspolitiet. Resultaterne fra denne undersøgelse viser således, at hovedparten ( pct.) af borgerne oplever at være trygge i deres nabolag. Rapporten viser desuden, at andelen af trygge borgere varierer politikredsene imellem og er lavere i de særligt udsatte boligområder end på landsplan. Når der alene ses på andelen af kvinder, der oplever at være meget trygge ved at færdes i lokalområdet om aftenen, ændres billedet ikke markant. Andelene er generelt mindre, men landendes rækkefølge er nogenlunde den samme. Således har Island den største andel kvinder, der oplever at være meget trygge, hvorefter Danmark følger på en andenplads og Israel på en tredjeplads. Andelene for de tre lande ligger på 0-1 pct. og adskiller sig ikke signifikant fra hinanden. I den modsatte ende af skalaen findes Tjekkiet, Portugal og Bulgarien med de mindste andele af kvinder (- pct.), der finder det meget trygt at færdes i lokalområdet efter mørkest frembrud. I alle de seks runder, der er gennemført, er de største andele af borgere, der færdes trygt i lokalområdet, at finde i Danmark, Norge og Sverige, mens de lande, hvor det modsatte gør sig gældende, typisk hører til blandt de østeuropæiske lande. Figur.. Procentandel i de nordiske lande, der er meget trygge ved at færdes alene i mørke i deres lokalområde, ESS % 0% 0% 0% 0% % 0% Danmark Norge Sverige Finland Rigspolitiet (01): Politiets Tryghedsindeks. En måling af trygheden i Danmark, i de 1 politikredse, i de fem største byer og i særligt udsatte boligområder. Omfatter den andel, der har svaret fra til til spørgsmålet: På en skala fra 1-, hvor er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag og 1 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Alene lande, der har deltaget i alle seks runder, omtales her, hvilket som nævnt fx ikke gælder Island.

4 Slovenien Finland Danmark Norge Island Sverige Israel Schweiz Holland Polen Belgien Irland GENNEMSNIT Tyskland Spanien Kosovo Portugal Storbritannien Tjekkiet Cypern Slovakiet Estland Rusland Bulgarien Det ses af figur., at Danmark i den første undersøgelse i 00 havde den signifikant største andel, der følte sig meget trygge, mens Norge i de efterfølgende undersøgelser har indtaget pladsen med den største andel, der oplever at være meget trygge. I 01 er Danmark tilbage på førstepladsen med pct., der dog ikke er signifikant forskel til Norges andel på pct. Det bemærkes, at andelen af meget trygge danskere i 01 oversteg de niveauer, der er målt siden 00. Igennem hele perioden er andelen af danskere, der føler sig meget trygge, endvidere signifikant højere end disse andele i både Sverige og Finland. Figur.. Procentandel i de forskellige lande, der angiver, at de er utrygge eller meget utrygge, når de færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud, ESS 01. 0% 0% 0% 0% 0% % 0% For så vidt angår oplevelsen af at være egentlig utryg i lokalområdet, ligger Danmark markant under gennemsnittet med en andel på ni pct. mod et gennemsnit på 1 pct., jf. figur.. Slovenien har en har signifikant lavere andel utrygge end Danmark, mens niveauet i Finland og Norge svarer til det danske. En beregning, hvor alene kvinder er inkluderet, viser en helt tilsvarende placering af Slovenien, Finland, Danmark og Norge. Et tilsvarende billede genfindes i de tidligere undersøgelser, hvor Finland, Norge og Danmark har nogle af de laveste andele, som er meget utrygge. Gennem alle årene er det dog i Slovenien, den mindste andel af befolkningen oplever at være utryg i deres lokalområde. Modsat har særligt Bulgarien og Rusland store andele, der oplever at være utrygge. Tilsvarende gælder for Ukraine og Grækenland, der har deltaget i fire af de tidligere undersøgelser, men ikke indgår i undersøgelsen fra 01.

5 Figur.. Procentandel i de nordiske lande, der angiver, at de er utrygge eller meget utrygge, når de færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud, ESS % 0% % 0% Danmark Norge Sverige Finland Udviklingen i de nordiske landes placering viser, jf. figur., at Sverige ved alle målinger har den største andel, der angiver at føle sig utrygge i deres lokalområde. I forhold til Danmark er der med undtagelse af 00 tale om en statistisk signifikant større andel utrygge. I forhold til Norge var der i målingerne fra 00 til 00 signifikant flere utrygge i Danmark, og i forhold til Finland var der det i 00, 00 og 0. I 01 er der derimod ikke signifikant forskel mellem Danmark, Norge og Finland. I Danmark er det særligt de helt unge (under 0 år) og de ældre (0 år og ældre), som føler sig utrygge ved at færdes alene ude i mørke i deres lokalområde. Endvidere er der flere blandt kvinder end blandt mænd, som er meget utrygge. I 01-undersøgelsen er der desuden stillet et spørgsmål vedrørende vigtigheden af at bo i trygge omgivelser og undgå fare. Spørgsmålet er stillet ved, at intervieweren beskriver forskellige personer, herunder en person for hvem det er vigtigt at bo i trygge omgivelser, og som undgår alt, hvad der kan bringe ham/hende i fare hvorefter respondenten kan svare om denne personbeskrivelse ligner mig meget, ligner mig, ligner mig i nogen grad, ligner mig lidt, ligner mig ikke eller ligner mig slet ikke.

6 Sverige Danmark Norge Holland Island Portugal Finland Belgien Tyskland Tjekkiet Israel GENNEMSNIT Schweiz Rusland Estland Storbritannien Irland Bulgarien Spanien Slovakiet Polen Slovenien Cypern Kosovo Figur.. Procentandel i de forskellige lande, der angiver, at de finder det vigtigt at bo i trygge omgivelser og undgå fare, ESS 01. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% De lande, hvor færrest personer finder dette vigtigt, er Sverige, Danmark og Norge, mens de største andele ses i Kosovo, Cypern og Slovenien. Sammenholdt med besvarelserne vedrørende oplevelsen af tryghed i lokalområdet viser dette et ganske logisk mønster, nemlig at befolkninger, der oplever relativ stor tryghed i deres lokalområde, er mindre optaget af spørgsmålet om at bo i trygge omgivelser end nogen, der er mindre trygge i deres område. Slovenien adskiller sig dog fra dette mønster.. TILLID TIL POLITI OG RETSSYSTEM Tilliden til politi og retsvæsen belyses via en vurdering på en skala fra 0 til, hvor 0 betyder, at man ingen tillid har overhovedet, mens betyder, at man har fuld tillid. Omfatter de personer, der har svaret ligner mig meget eller ligner mig til spørgsmålet, der er angivet i forrige fodnote.

7 Rusland Bulgarien Slovakiet Cypern Israel Tjekkiet Polen Portugal Slovenien Kosovo Spanien Estland GENNEMSNIT Belgien Holland Storbritannien Irland Sverige Tyskland Norge Schweiz Island Danmark Finland Figur.1. Den gennemsnitlige score (fra 0 ingen tillid overhovedet til fuld tillid ) i de forskellige lande på spørgsmål om tillid til politiet, ESS Graden af tillid til politiet varierer ganske meget mellem de europæiske lande, jf. figur.1. Fire af de fem lande med den højeste score på dette spørgsmål er nordiske, og som det ses, ligger Danmark på andenpladsen med et signifikant lavere gennemsnit end Finland, men ikke signifikant højere end Islands. Gennemsnittet for de europæiske lande i 01 ligger væsentligt under det danske, idet det for alle landene er,, mens det danske er,0. I den modsatte ende af skalaen findes en række østeuropæiske lande med Bulgarien og Rusland som landene med de laveste gennemsnit for målet vedrørende tillid til politiet; gennemsnitsscore på henholdsvis, og,. Hvad undersøgelsesdeltagerne baserer deres vurderinger på, vides ikke. Andre undersøgelser af danskernes tillid til politiet viser, at denne vurdering relaterer sig til flere forhold, såsom kontakt til politiet (både borger- og politiinitieret kontakt) samt graden af tilfredshed med politiets arbejde, særligt i lokalområdet. F. Balvig, L. Holmberg & M.P.H. Nielsen (011): Verdens bedste politi. Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

8 Figur.. Den gennemsnitlige tillid til politiet på en skala fra 0 til, nordiske lande Danmark Norge Sverige Finland Udviklingen i tilliden til politiet i de nordiske lande viser, jf. figur., at Danmark i 00 og 00 lå på niveau med Finland, og at der i de to lande var den højeste tillid til politiet. Gennemsnittet for danskernes tillid til politiet er fra målingerne i 00 til 00 mindsket lidt, hvorefter der er sket en mindre stigning frem til 0 og igen frem til 01. Finland har dog i 01 fortsat det højeste gennemsnit, mens Danmark placerer sig på andenpladsen. Sverige er igennem hele perioden landet med den laveste tillid til politiet. Udviklingen med et fald i danskernes tillid til politiet i perioden efter 00-undersøgelsen ses ikke i de øvrige nordiske lande, der i samme periode har haft et nogenlunde stabilt niveau eller en svag stigning i tillidsniveauet. Faldet i danskernes tillid sker særligt i årene omkring politireformen, og mulige forklaringer på dette er, at danskerne i denne periode har en oplevelse af, at politiets indsats i lokalområdet mindskes, og at tilfredsheden med denne indsats også mindskes. ESS-undersøgelsen viser dog en efterfølgende stigning, således at den gennemsnitlige tillid i 01 er på højde med niveauet i 00. Dette resultat står i modsætning til det, der er fundet i en nyere dansk undersøgelse, som viser, at andelen af borgere, der udtrykker stor eller meget stor tillid til politiet, var 0 pct. i 01, hvilket er den laveste andel siden Den danske del af ESS-undersøgelsen viser en større tillid til politiet blandt mænd og end blandt kvinder samt forskelle aldersgrupperne imellem. Unge i 0 erne har den relativt set mindste tillid til politiet, mens personer over 0 år har den største. Flemming Balvig et al., 011, op.cit. 11 Flemming Balvig & Lars Holmberg, 01, Politiet - og befolkningens trivsel der hvor de bor, Dansk Politi, nr., s. -1.

9 Bulgarien Kosovo Slovenien Slovakiet Portugal Rusland Polen Spanien Tjekkiet Cypern Belgien Estland GENNEMSNIT Irland Storbritannien Israel Island Tyskland Holland Sverige Schweiz Finland Norge Danmark Figur.. Den gennemsnitlige score (fra 0 ingen tillid overhovedet til fuld tillid ) i de forskellige lande på spørgsmål om en tillid til retssystem, ESS Med hensyn til befolkningens tillid til retssystemet, jf. figur., er Danmark, Norge, Finland og Sverige sammen med Schweiz de lande, hvor tilliden er størst, mens Island har et noget lavere gennemsnit på dette område. Danmark ligger på en klar førsteplads med et gennemsnit på,, hvilket er signifikant højere end det for Norge, der er på andenpladsen, og væsentligt højere end det samlede europæiske gennemsnit på,0. Bulgarien er modpolen med en gennemsnitlig score i tillid på,, og landet efterfølges af andre østeuropæiske lande. De europæiske landes placering i 01 med hensyn til tillid til retssystemet svarer til det, der er set de tidligere år.

10 Figur.. Den gennemsnitlige tillid til retssystemet på en skala fra 0 til, nordiske lande Danmark Norge Sverige Finland Som det ses af figur., har Danmark også i alle de tidligere ESS-undersøgelser ligget på en førsteplads blandt de nordiske lande med hensyn til tillid til retssystemet. I de tidligere målinger har Finland ligget på andenpladsen og Norge på tredjepladsen, mens disse placeringer er ombyttet i undersøgelsen fra 01. Tilliden til retssystemet er steget for flere af de nordiske lande i perioden. For Danmark er der en signifikant stigning fra 00 til 01 med,1 i snit i 00 mod, i 01. Med hensyn til forskelle mellem forskellige persongrupper peger undersøgelsen på en forskel mellem mænd og kvinder, idet mænd har en noget større tillid til retssystemet, end kvinder har. Tilliden varierer ikke signifikant mellem forskellige aldersgrupper. Undersøgelsen indeholder desuden et holdningsspørgsmål om, hvor vigtigt det er for et demokrati, at domstolene behandler alle ens, samt et spørgsmål om respondenternes opfattelse af, hvorvidt domstolene i respondentens hjemland behandler alle ens. På en skala fra 1 til er der ikke stor variation i vurderingen af, hvor vigtigt det er for demokratiet, at domstolene behandler alle ens; landenes gennemsnit spænder fra, til,. For Danmark er dette gennemsnit,. Opfattelsen af, hvorvidt domstolene i respondenternes lande behandler alle ens, varierer derimod i noget større udstrækning, jf. figur.. Hvad respondenterne baserer deres vurderinger på, vides ikke.

11 Bulgarien Slovakiet Kosovo Portugal Rusland Spanien Slovenien Tjekkiet Polen Cypern Estland GENNEMSNIT Belgien Israel Irland Storbritannien Tyskland Island Holland Schweiz Finland Sverige Norge Danmark Figur.. Den gennemsnitlige score (fra 0 passer slet ikke til passer fuldstændigt ) i de forskellige lande på spørgsmål om, i hvilken grad udsagnet i dit land behandler domstolene alle ens passer, ESS Også ved dette spørgsmål placerer Danmark og de øvrige nordiske lande sig med høje gennemsnit, jf. figur.. De lande, hvor befolkningen i mindre udstrækning har en opfattelse af, at domstolene behandler alle lige, er i høj grad de samme lande, som viser en lav gennemsnitlig tillid til retsvæsenet, jf. ovenfor. Denne sammenhæng er næppe overraskende, idet tillid til retssystemet må antages blandt andet at være baseret på en forestilling om, at domstolene behandler alle ens.. OM GENEREL TILLID Som påvist, har danskerne en meget stor tillid til politi og retssystem. Det har de imidlertid også til mennesker i almindelighed. I spørgeskemaundersøgelsen indgår således et spørgsmål om, hvorvidt man mener, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller om man ikke kan være for forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre. Svaret angives på en skala fra 0 til, hvor 0 betyder, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med andre at gøre, mens værdien udtrykker en holdning om, at de fleste mennesker er til at stole på. Også på dette felt har befolkningerne i de nordiske lande den højeste grad af tillid. Danmark placeres højest med en gennemsnitlig værdi på,0, mens den for Norge på andenpladser er signifikant lavere. På tredje- til femtepladsen er henholdsvis Finland, Sverige og Island. Gennemsnittet for alle landene på,0. De lande, hvor befolkningen har den laveste grad af tillid til andre mennesker, er fortrinsvist øst- og sydeuropæiske. 11

12 Figur.1. Den gennemsnitlige tillid til andre på en skala fra 0 til, nordiske lande Danmark Norge Sverige Finland De nordiske lande har ligget i toppen i samtlige seks ESS-undersøgelser. 1 Den gennemsnitlige værdi for de enkelte nordiske lande har varieret en smule, men rækkefølgen af landene er uændret. Der er ikke forskel på mænd og kvinder med hensyn til tillid til andre mennesker, mens de yngre aldersgrupper giver udtryk for lidt mindre tillid end de ældre. SAMMENFATNING Denne rapport er baseret på en bearbejdning af data fra en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i europæiske lande i 01, European Social Survey (ESS). Undersøgelsen omfatter. personer, hvoraf 1.0 er danskere. ESS er gennemført seks gange, nemlig hvert andet år siden 00. Undersøgelsen fra 01 viser, at: at Danmark sammen med Island og Norge ligger i top med hensyn til tryghed ved at færdes alene i mørke i lokalområdet at danskernes tryghed er vokset gennem de senere år at Danmark ligger næsten i top med hensyn til tillid til politiet at danskernes tillid til politiet er vokset gennem de senere år at Danmark nu som tidligere ligger i top med hensyn til tillid til retssystemet at danskernes tillid til retssystemet er vokset gennem de senere år at Danmark ligger i top med hensyn til vurdering af, at domstolene behandler alle ens at Danmark nu som tidligere ligger i top med hensyn til tillid til andre mennesker. 1 Også her er alene lande, der indgår i alle seks undersøgelser, inkluderet. 1

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL KRIMINALITET, STRAF, POLITI OG DOMSTOLE M.V. En sammenligning med andre europæere

DANSKERNES HOLDNING TIL KRIMINALITET, STRAF, POLITI OG DOMSTOLE M.V. En sammenligning med andre europæere Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 109 Offentligt DANSKERNES HOLDNING TIL KRIMINALITET, STRAF, POLITI OG DOMSTOLE M.V. En sammenligning med andre europæere Britta Kyvsgaard & Anne-Julie Boesen Pedersen

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

PIAAC i Danmark. om bortfald og vægtning. Torben Fridberg. Selskab for Surveyforskning 27. november 2013

PIAAC i Danmark. om bortfald og vægtning. Torben Fridberg. Selskab for Surveyforskning 27. november 2013 PIAAC i Danmark om bortfald og vægtning Torben Fridberg Selskab for Surveyforskning 27. november 2013 1 PIAAC: Måling af færdigheder - Læsefærdigheder - Regnefærdigheder - Færdigheder i problemløsning

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder,

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande I de mere lige lande er befolkningen gennemsnitligt mere tilfredse med livet som helhed. Dette skyldes ikke alene, at de fattigste har det bedre i de

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere