Nyhedsbrev - september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev - september 2010"

Transkript

1 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan anvende til at måle og sammenligne den faglige kvalitet. Kataloget indeholder syv redskaber. Du kan læse mere på 1

2 Om projekt faglige kvalitetsoplysninger I projektet om faglige kvalitetsoplysninger udvikler ministerier, KL og kommunerne redskaber, som alle kommuner frivilligt kan anvende til at udvikle kvaliteten i dagtilbud. Redskaberne kan måle og dokumentere resultaterne af den faglige indsats, når alle kommuner fra 2011 skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud hvert andet år. Redskaberne giver viden om kvaliteten af dagtilbuddenes kerneydelse. Viden som medarbejdere og ledere i det enkelte dagtilbud kan bruge i det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet. Denne viden kan også anvendes af politikere, forvaltning og borgere. Oplysningerne om den faglige kvalitet kan fx anvendes i forbindelse med forvaltningens opfølgning på kvaliteten, kommunalbestyrelsens prioriteringer og af forældre i dialogen med deres dagtilbud, eller når de skal vælge mellem flere dagtilbud. De syv redskaber i kataloget er: 1. Børnemiljøtermometer og relationsværktøjer 2. Farvel til dagtilbud og goddag til skolen 3. Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer 4. Metafortællinger om børns sproglige udvikling 5. Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA) 6. Sprogvurdering af børn i 3-års alderen, inden skolestart og i børnehaveklassen 7. Temperaturmåling Pilotkommuner afprøver redskaberne Der deltager i alt 26 engagerede kommuner i projektet, ligesom en række eksperter er involveret i udviklingen af redskaberne. I hver kommune deltager 3-4 dagtilbud, der dels er med til at udvikle de konkrete redskaber, dels afprøver redskabet i praksis. For alle redskaberne har det være målet, at de skal være meningsfulde, enkle og kunne anvendes i naturlig sammenhæng med det daglige pædagogiske arbejde, herunder de pædagogiske læreplaner. De deltagende kommuner løfter en stor opgave med at udvikle redskaber, der møder de behov, som politikere, forvaltning, dagtilbud og borgere har. Fase 1 Projekt-etablering Fase 2 Udvikling af redskaberne Fase 3 Afprøvning af redskaberne Fase 4 Evaluering af redskabernes nytte december 2009 februar 2010 august 2010 oktober 2010 Afprøvningen er i øjeblikket i fuld gang i dagtilbuddene. Det betyder også, at der tegner sig et klarere billede af indholdet og det potentielle udbytte, som redskaberne giver. 2

3 For at understøtte anvendelsen af redskaberne er der udarbejdet skriftlige vejlednings- og støttematerialer, som beskriver redskabets indhold og muligheder. For at undgå, at arbejdet med kvalitetsoplysninger bliver unødvendigt tidskrævende, er der udviklet et simpelt it-redskab, som opbevarer og bearbejder de indsamlede oplysninger. Når afprøvningen er afsluttet til oktober evalueres erfaringerne med redskabet. Primo 2011 vil redskaberne blive stillet til rådighed for landets dagtilbud. Nedenfor kan du kan læse mere om de enkelte redskaber, og hvilke typer kvalitetsoplysninger de kan bidrage med. Børnemiljøtermometer og relationsværktøjer Børnemiljøtermometeret undersøger, hvordan børnene har det, når de er i dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution eller fritidshjem. Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjer giver viden om og indblik i, hvordan børnene har det, og danner dermed udgangspunkt for, at pædagogisk personale, ledere og forældre får et fælles grundlag for at vurdere og have dialog om udviklingen af kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Nedenfor vises den samlede vurdering af børnemiljøet i et dagtilbud. Redskabet viser vurderingen på en skala fra 1-10, hvor 10 er det højeste. Dog skal tallene analyseres og forstås i forhold til det enkelte dagtilbud. Figur 1 Uddrag fra værktøjet 3

4 Overbliksbilledet præsenterer børnegruppens samlede vurdering af børnemiljøet i det enkelte dagtilbud. Når børnemiljøet er blevet kortlagt, har dagtilbuddene fået viden om, hvilke områder der kan arbejdes nærmere med. Redskabet kan dermed give anledning til pædagogisk refleksion over, om børnemiljøet og den pædagogiske praksis understøtter hele børnegruppens udvikling, trivsel og læring. Redskabet giver også mulighed for at følge udviklingen over tid således, at dagtilbuddet løbende kan følge indsatsen. I forhold til forvaltningen kan redskabet anvendes til at vurdere og sammenligne dagtilbuddenes børnemiljø og til at følge udviklingen i deres arbejde for et godt børnemiljø. Hermed kan redskabet indgå som grundlag for identifikation af og opfølgning på tværgående indsatsområder i kommunen og for de enkelte læreplanstemaer i dagtilbuddet. Det samlede resultat af arbejdet med børnemiljøet kan anvendes i dialog med forvaltningen samt ved tilsynsbesøg. Farvel til dagtilbud og goddag til skolen Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet inden for sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier samt alsidig personlig udvikling. Farvel til dagtilbud, goddag til skolen leverer viden og tegn, der understøtter, at børn mellem 4 og 7 år bliver robuste og forandringsparate, så de har forudsætninger for en god og tryg overgang fra dagtilbud til folkeskole. Pædagogisk personale, lærere, ledere og forældre får med redskabet et fælles grundlag for at vurdere og have dialog om barnets og børnegruppens robusthed og forandringsparathed ved overgangen fra dagtilbud til skole. De får desuden et grundlag for at vurdere, hvordan dagtilbuds og skolers praksis og samarbejde understøtter udvikling af robusthed og forandringsparathed. Redskabet kan anvendes til at vurdere, hvor det enkelte barn står i forhold til at få en god overgang til skolen. Robusthed og forandringsparathed varierer fra barn til barn, men med Farvel og Goddag er det muligt tidligt at stille skarpt på de områder, hvor nogle børn har en særlig udfordring. Herefter kan pædagoger og forældre i dialog arbejde målrettet i barnets børnehave for at udvikle robusthed og forandringsparathed yderligere. Ved overgangen til skolen giver redskabet nyttig viden, som i dialog med forældrene kan formidles til skolen. Vurderingerne for de enkelte børn giver samtidig et billede af, hvor dagtilbuddets samlede børnegruppe står. Det giver dagtilbuddet mulighed for at forholde sig til, om der er særlige områder af robusthed eller forandringsparathed, dagtilbuddet bør være mere opmærksomme på. Eksempelvis hvis børnegruppens samlet set vurderes at udvikle selvværd på et lavere niveau end tilsvarende dagtilbud i kommune. 4

5 Figuren nedenfor er baseret på vurderinger af de enkelte børn. Den viser først, i hvor høj grad børnegruppen indikeres at være robust og dernæst, i hvilken grad børnegruppen indikeres at have selvværd. Figur 2 Børnegruppens robusthed og selvværd Børnegruppens robusthed, samlet set Børnegruppens selvværd Redskabet indeholder også, at dagtilbud og skoler foretager en selvevaluering af deres evne til at fremme robusthed og forandringsparathed hos børnene. Både i form af pædagogisk praksis, tværgående samarbejde og samarbejde med forældrene. Forvaltning og politikere får her en mulighed for at se andelen af medarbejdere og ledere, der vurderer, at man er på rette vej og også, hvis man lokalt oplever, at der er et område, man bør blive bedre til at håndtere. Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet indenfor alle seks læreplanstemaer, dvs. sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse samt natur og naturfænomener. Redskabet anvendes når børnene er på vej mod halvandet år, tre år og seks år. For hvert læreplanstema er der opstilles tre mål for børnenes kompetencer. Til hvert mål knytter sig tre tegn på børnenes kompetencer. Pædagogisk personale og forældre skal hver foretage en vurdering af det enkelte barn på de tre mål under hvert læreplanstema. Resultaterne indføres i et såkaldt dialoghjul, som giver et overblik over barnets kompetencer. Dialoghjulet inddrages i forbindelse med forældresamtaler, og skal derved medvirke til at inddrage og skabe ansvar hos forældrene. Dialoghjulet er på næste side illustreret i eksempel for 3-årige. 5

6 Figur 2 Dialoghjul der viser barns kompetencer for hvert læreplanstema På dagtilbudsniveau giver redskabet mulighed for at få en profil af de enkelte børns kompetencer på alle seks læreplanstemaer. Ved hjælp af et læringshjul for alle dagtilbuddets børn, kan man også få et samlet oversigt over børnegruppens kompetencer på læreplanstemaerne. Profilen kan give anledning til refleksion over, hvilken pædagogisk praksis, og hvilke mulige indsatsområder der kan være nyttige fremover. Redskabet gør det også muligt at sammenligne med, hvordan børnegrupper i andre dagtilbud klarer sig, ligesom det er muligt at sammenligne med forældrenes vurdering af børnenes kompetencer. Redskaber giver derudover oplysninger om, hvor mange børn, der vurderes at nå de definerede læringsmål, herunder hvor mange børn der har særlige udfordringer. Dette er ikke mindst vigtigt for det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov. 6

7 Metafortællinger om børns sproglige udvikling Redskabet kan bruges til at dokumentere udviklingen i børns sproglige kompetencer og karakteren af det sprogpædagogiske læringsmiljø, der fremmer denne udvikling. Metafortællingsredskabet består af tre delprodukter; læringshistorier, metafortællinger og evalueringsfællesskab. På nuværende tidspunkt er der udviklet redskab og eksempler til læringshistorier og 1. generation af redskabet til metafortællinger. Metafortællingen fortæller om både børns læring og læringsmiljøer. Metafortællingen tydeliggør de pædagogiske refleksioner, og viser hvordan det pædagogiske personale bedst fremmer børns sproglige udvikling, og danner grundlag for at udvikle antagelser om sammenhænge mellem læringsmiljøer og sproglige fremskridt i børnegruppen. På den måde kan metafortællinger bruges til løbende at udvikle dagtilbuddets læringsmiljø. Fortællingen udarbejdes i det enkelte dagtilbud på baggrund af læringshistorier, som er skrevet af personalet. Metafortællingen bliver til i en samtale i personalegruppen om læringshistorierne, men det er udpegede personer som fx lederen af dagtilbuddet, en deltagende pædagog eller en pædagogisk konsulent, der skriver selve metafortællingen på baggrund af samtalen. Figur 3 Faserne i metafortælling Metafortællingen bruges til at skabe dialog både mellem det pædagogiske personale i dagtilbuddet og mellem forvaltning, politikere og forældre. Et sådan dialogforum kaldes et evalueringsfællesskab. Medarbejdere på forvaltningsniveau og kommunalpolitikere kan bruge metafortællingerne til at få en dybere indsigt i kvaliteten af dagtilbuddenes læringsmiljøer og af resultaterne i form af børnegruppens sproglige udvikling. Kvantitative data fra andre redskaber til sprogvurdering kan indgå i udarbejdelsen af metafortællingerne. På den måde kan metafortællingerne være med til at koble kvanti- 7

8 tative data til kvalitative drøftelser om børnenes læring og give forvaltning og politikere input til, hvordan de understøtter læringen og læringsmiljøet i kommunens dagtilbud. Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA) Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet inden for følgende læreplanstemaer: Sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, alsidig personlig udvikling samt natur og naturfænomener. HPA-redskabet giver viden om de 3-6-åriges personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer, som er afgørende for børnenes livschancer. Redskabet er bygget op om 62 spørgsmål, som er inspireret af internationale redskaber til at afdække børns kompetencer. Ud af de 62 spørgsmål er der 25 spørgsmål, som er identiske med spørgsmålene i det internationalt anerkendte redskab SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), som anvendes i en række danske forskningsprojekter og evalueringer. De 62 spørgsmål er inddelt i 15 faktorer (såsom koncentration og selvstændighed, mestring, matematik mv.), som dækker alle læreplanstemaer undtagen temaet krop og bevægelse. Redskabet bygger på besvarelser for hvert barn i dagtilbuddet, som danner grundlag for at tegne et samlet billede af de forskellige aldersgruppers kompetencer eller spredningen af en eller flere kompetencer inden for en aldersgruppe. Det pædagogiske personale og ledelsen kan dermed vurdere, om den pædagogiske praksis understøtter de forskellige aldersgruppers udvikling, trivsel og læring i dagtilbuddet. Eksempelvis kan et resultat være, at børnegruppen samlet vurderes at udvise højere nysgerrig udfordring og initiativ, end det er tilfældet for børn i kommunens øvrige dagtilbud. Et andet resultat kan være, at der tegner sig et billede af, at der er mindre spredning i, om børnene udviser nysgerrig udfordring og initiativ. Dette vil kunne læses i figurer som nedenstående eksempel. Figuren viser børnegruppens fordeling i procent ud fra, hvor ofte børnene i børnegruppen udviser nysgerrig udfordring og initiativ (den blå figur). Den grønne tabel til højre viser, hvor mange procent højere eller lavere dagtilbuddets resultat er indenfor den enkelte kategori, sammenlignet med gennemsnittet for de øvrige dagtilbud i kommunen. Figur 4 - Nysgerrig udfordring og initiativ (3-årige) 8

9 I det enkelte dagtilbud giver redskabet mulighed for at tegne en profil af børnenes kompetencer på de 15 faktorer. Det er desuden muligt at sammenholde resultaterne med tidligere resultater, således at personale og ledelse kan følge op på, om en ændring i den pædagogiske praksis i forhold til udvalgte områder fører til, at børnegruppens samlede trivsel øges, og om udvikling og læring styrkes. I forhold til forvaltningen kan redskabet tegne en samlet profil af aldersgruppernes kompetencer på de 15 faktorer på tværs af dagtilbuddene med både et gennemsnit og en fordeling. Hermed kan redskabets resultater indgå som grundlag for forvaltnings og politikeres identifikation af og opfølgning på tværgående indsatsområder i kommunen. Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet indenfor læreplanstemaet sprog, og kan benyttes som udgangspunkt for de forskellige lovpligtige sprogvurderinger i dagtilbud og børnehaveklassen. Redskabet giver viden om alle børns sproglige udvikling på forskellige alderstrin, herunder også tosprogede børn. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere alle børns sprog i 3-års alderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Resultaterne fra sprogvurderingen kan hjælpe dagtilbuddet til at tilrettelægge den pædagogiske indsats med henblik på at understøtte alle børns sproglige udvikling og understøtte folkeskolens undervisning frem mod de første trinmål. Redskabet består af en række tests, som skal give et samlet billede af barnets kompetencer i forhold til forskellige dimensioner af sproget. Nedenfor ses eksempelvis et uddrag af en test af 3-årige børns udtale af sproglyde. Figur 5 Vurdering af sproglyde (3-årige) 9

10 Materialet vil bygge på eksisterende sprogvurderingsmaterialer og udarbejdes af forskere fra Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet. For at sikre en høj validitet afprøves materialet i ti kommuner. På baggrund af denne afprøvning blandt en stor gruppe af tilfældigt valgte børn, udregnes aldersspecifikke normer. Normerne anvendes til at fastlægge grænserne for, hvornår et barn falder i en bestemt indsatsgruppe. Disse grænser baseres på, hvordan eksempelvis de børn, der har flest sproglige udfordringer og færrest sproglige udfordringer scorer i testen. Resultaterne af sprogvurderingerne kan for det første give et billede af det enkelte barns sproglige kompetencer. Børnene inddeles i forskellige indsatsgrupper (eksempelvis børn med behov for en særlig eller en fokuseret indsats), ligesom det er tilfældet med det eksisterende sprogvurderingsmateriale til 3-årige børn. Ligeledes kan resultaterne samles til at give et billede af den samlede børnegruppe i et dagtilbud, en børnehaveklasse eller samlet for kommunen. I den forbindelse vil der være mulighed for at sammenligne resultaterne mellem forskellige børnegrupper, mellem forskellige dagtilbud og mellem forskellige kommuner, så man kan se, om man har flere eller færre børn med sproglige udfordringer end andre dagtilbud/kommuner. Endelig giver sprogvurderingsredskabet mulighed for at følge resultaterne over tid, både for det enkelte barn, og for den samlede børnegruppe. Eksempelvis kan man i en kommune få et billede af, hvor mange af de børn, som ved 3-års-vurderingen havde behov for særlig støtte til deres sproglige udvikling, ikke længere har dette behov ved skolestart. Temperaturmåling Temperaturmålingen belyser de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, dvs. alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse, natur og naturfænomener. Herudover belyser Temperaturmålingen lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. I Temperaturmålingen indsamles dokumentation fra flere forskellige kilder, som tilsammen belyser de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. For hvert læreplanstema er der udviklet mål, som udtrykker ønskede tilstande. For hvert mål er der udviklet tegn, som kan vise om børnegruppen er i gang med at udvikle kompetencer inden for de seks temaer. Tegnene danner grundlag for personalets observationer af børnegrupper af 2-årige og 4-årige. Temperaturmålingen indeholder også mål og tegn for et godt lærings- og udviklingsmiljø og personalets faglige kompetencer, samt mål og tegn for ledelse i relation til personalets faglige arbejde. Disse belyses ved, at personale, dagtilbudsledelse, forældre og forvaltningsledelse besvarer spørgeskemaer med spørgsmål, som er formuleret ud fra de fastsatte tegn. 10

11 Figur 6 - Eksempel på mål og tegn vedr. sproglig udvikling fra observationsskema Redskabet giver et samlet billede af dagtilbuddet, idet det både giver et billede af det miljø, børnene færdes i og et billede af resultatet af den pædagogiske praksis. Gennem redskabet opnås på dagtilbudsniveau en profil af hhv. de 2-årige og de 4- åriges udvikling og kompetencer i forhold til de fastsatte mål og tegn. Denne vises som gennemsnit for observationsgrupperne og giver et samlet billede af, hvorvidt børnegruppen udviser de observerede tegn. Denne profil kan give anledning til refleksion over, hvorvidt man med den pædagogiske praksis understøtter hele børnegruppens trivsel, udvikling og læring. For at styrke mulighederne for refleksion er der også mulighed for at sammenligne med gennemsnittet for samme aldersgruppe i kommunens øvrige dagtilbud, ligesom der er mulighed for at sammenligne med resultaterne fra tidligere målinger. Disse resultater kan endvidere sammenlignes med forældrenes, personalets og ledelsens vurdering af lærings- og udviklingsmiljøet, personalets faglige kompetencer og ledelse i forhold til understøttelse af det faglige arbejde. Dette giver mulighed for at undersøge om der på nogle områder er forskelle mellem forældrenes, personalets og ledelsens vurdering. Samt om der kan være en sammenhæng til de tegn, børnene udviser. På kommunalt niveau er der mulighed for at få en profil af dagtilbuddenes samlede resultater for hvert af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, samt profiler, der sammenholder forældrenes, personalets og ledelsens vurdering af lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse i forhold til understøttelse af det faglige arbejde. 11

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Præsentation Pia Vinther Dyrby: Evalueringskonsulent

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Redskaber til dokumentation af kvaliteten

Redskaber til dokumentation af kvaliteten Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Redskaber til dokumentation af kvaliteten Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Redskaber til dokumentation af kvaliteten KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Hvem er målgruppen 4 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende Farvel og Goddag 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Farvel

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige Vejledning 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA-redskabet). I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af redskabets

Læs mere

Projektbeskrivelse for redskabsprojekter

Projektbeskrivelse for redskabsprojekter Projektbeskrivelse for redskabsprojekter 11. oktober 2009 Fagområde: Dagtilbud faglige kvalitetsoplysninger Titel på redskab: Metafortællinger om børns sproglige udvikling Beskrivelse af redskabet Redskabets

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Projektrapport 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning... 2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen... 3 2.1 Børns læring inden for temaerne i de pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T: Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2015-2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Faxe 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning...2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen...3 2.1 Ledelse...3 2.2 Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde har Børneområdet i Rudersdal kommune besluttet at anvende dialogværktøjet

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR:

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Formål Formålet med udarbejdelse af kvalitetsrapporter i de enkelte dagtilbud og udarbejdelse af en fælles

Læs mere

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 14-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Temarapport. Test-rapport. Termometeret

Temarapport. Test-rapport. Termometeret Temarapport Termometeret Rapportstatus Antal dagtilbud i rapporten 2... Dagtilbuddenes navne,... Antal reflektionsskemaer i rapporten 5... Rapporten viser undersøgelser færdiggjort i perioden Fra 14-08-2013

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere