Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et kommunalt tilbud, der støtter børn og unges udvikling, opdragelse og undervisning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et kommunalt tilbud, der støtter børn og unges udvikling, opdragelse og undervisning."

Transkript

1 06. oktober 2005 Organisering af PPR området Ny Tønder Kommune. Forord Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et kommunalt tilbud, der støtter børn og unges udvikling, opdragelse og undervisning. Rådgivningen sker for 80% vedkommende i direkte samarbejde med familierne, daginstitutionerne og skolerne og PPR s medarbejdere har deres arbejdshverdag disse steder % af børn og unge er særligt udsatte og kræver en tværfaglig indsats, hvor bl.a. pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, socialrådgivere og PPR s personale indgår i et tæt samarbejde. Dette arbejde er organiseret som tværfaglig mødevirksomhed i lokalområdet og omfatter barnet/den unge, forældrene og de professionelle omkring barnet. 01. januar 2007 overtager Ny Tønder Kommune amtets opgaver omkring de handicappede børn og unge. Dette omfatter amtets specialrådgivning og den vidtgående specialundervisning. Området er komplekst og udgiftstungt. Det stiller krav om en høj faglig ekspertise, både i den direkte rådgivning i forhold til familierne og institutionerne, men også i forhold til forvaltningen omkring tilrettelæggelsen af specialpædagogiske tilbud på en pædagogisk og økonomisk forsvarlig måde. Ved organiseringen af et nyt PPR i Ny Tønder Kommune skal opgavevaretagelsen sikres. Dette sker ved: etablering af ét fagligt miljø med et højt niveau af pædagogisk, psykologisk og fysio-/ergoterapeutisk specialviden, der har et samlet overblik over hele det specialpædagogiske felt inkl. den specialviden, der tidligere lå i amtet. en central PPR-enhed, der udfører det daglige arbejde tæt på borgerne/brugerne sammen med de andre aktører på børne- og en psykologfaglig ledelseskompetence i forhold til erfaringsopsamling, dokumentation og videreudvikling af området lokale tværfaglige teams bestående af pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, skolelæge, socialrådgiver og psykolog, der med fast mødevirksomhed og faste mødelokaler kan sætte deres faglighed i spil i samarbejde med familier og institutioner for at forebygge og afhjælpe børn og unges fejludvikling og marginalisering. en psykologfaglig ledelse, der sammen med de andre ledere i forvaltningen Børn og skole kan styre, koordinere og udvikle indsatsen effektivt og økonomisk forsvarligt

2 Forslag til organisering af PPR i Ny Tønder Kommune Område:: Skærbæk og Bredebro Nr. Rangstrup Højer, Løgumkloster og Tønder Struktur: Navn: Ordning: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Bredebro og Skærbæk kommuner Kommunal (Skærbæk) med tilkøb af ydelser (Bredebro) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Norddistriktet Fælleskommunal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Vestdistriktet Fælleskommunal Ny Tønder Kommune Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ny Tønder kommune Kommunal Fysisk placering: Organisering: Skærbæk Rådhus Storegade 51, 6780 Skærbæk Østergade 9, 6510 Gram Selvstændig villa lejet af Gram kommune Ribelandevej 16, 6270 Tønder Selvstændig villa ejet af Højer, Løgumkloster og Tønder kommune En geografisk centralt placeret, selvstændig ejendom i Bredebro eller Løgumkloster kommune. (Eks. Bredebro Rådhus) Overordnet ledelse Børne- og kulturchef Politisk valgt bestyrelse Forretningsudvalg bestående af forvaltningscheferne for skole- og socialområdet og en fællesbestyrelse bestående af udvalgsformændene for skole- og socialudvalgene PPR i Ny Tønder Kommune anbefales organiseret som en selvstændig PPR-enhed med egen psykologfaglig ledelse. PPR refererer direkte til børn- og skolechefen og børn- og skoleudvalget. Arbejdets organisering Selvstændig PPR-enhed med egen psykologfaglig ledelse Selvstændig PPR-enhed med egen psykologfaglig ledelse Selvstændig PPR-enhed med egen psykologfaglig ledelse Selvstændig PPR-enhed med egen psykologfaglig ledelse. Distrikts-/opgavefordelt Distriktsfordelt Distriktsfordelt Det daglige arbejde udføres område- og opgavefordelt fortsat tæt på brugerne i et nært samarbejde med de øvrige aktører på børne- og.

3 Alternative organiseringsformer. 1. PPR organiseret som en faglig enhed med egen psykologfaglig ledelse under skole- og ungdomsskoleafdelingen: Fordele: - PPR s lovgrundlag er Folkeskoleloven - PPR s indsats relaterer sig for en stor del til specialpædagogik og specialundervisning - der er flere sager, der vedrører børnegruppen 7-18 år end 0-6 år. Ulemper: - PPR løser en række opgaver i henhold til Serviceog Sundhedsloven i tæt samarbejde med aktørerne på disse områder. 2. PPR organiseret som en faglig enhed med egen psykologfaglig ledelse under børne- og ungeafdelingen: Fordele: - PPR løser en række opgaver i henhold til Serviceog Sundhedsloven i tæt samarbejde med aktørerne på disse områder. Ulemper: - PPR vil være fjernt fra hovedsamarbejdsområdet: udvikling af almen- og specialpædagogikken i daginstitution og skole. - PPR vil være fjernt fra hovedsamarbejdspartnerne pædagoger og lærere. En organisering af PPR som en selvstændig enhed med direkte reference til forvaltningschefen og det politiske fagudvalg for børn- og skole vil bedst kunne sikre en passende vægtning af PPR s indsats inden for skoleområdet og den sociale del af børne- og. Fagligheden styrkes ved at være én faglig enhed. Her ud fra foregår det tværfaglige samarbejde. Det er vigtigt for PPR s rådgivning og vejledning, at vi af alle parter opfattes som selvstændige og uafhængige. Administration Skærbæk administrationskommune Gram administrationskommune Tønder administrationskommune Ledende psykolog stiller i samarbejde med børn- og skolechefen forslag til kontrakt for PPR, som forhandles på plads med det politiske fagudvalg.

4 Budget Lederen administrerer eget budget ekskl. løn Rammestyring med overførselsret ekskl. løn Lederen administrerer eget budget inkl. løn Rammestyring med overførselsret inkl. løn Lederen administrerer eget budget ekskl. løn Rammestyring med overførselsret ekskl. løn Ledende psykolog administrerer det samlede budget ud fra en dialogbaseret kontrakt. Ansættelse/afsked Børne- og kulturchef Bestyrelsen Forretningsudvalget og fællesbestyrelssen. Ledende psykolog ansætter og afskediger alt personale på nær souschef og leder for PPR. Chefen for børn- og skoleforvaltningen er ansvarlig for sammensætningen af et ansættelsesudvalg omkring leder og souschef for PPR. EDB system EDB support Docs open Vesteregnskommunernes IT center PP-data, WORD-office Midtsønderjyllands IT center Docs Open Vesteregnskommunernes IT center Citrix./Docs Open Kommunalpolitiske mål: Der henvises til kommunernes børne- og ungepolitik. Der henvises til kommunernes børne- og ungepolitik. Der henvises til kommunernes børne- og ungepolitik. Ud fra de kommunalpolitiske mål på børne- og i Ny Tønder Kommune vil PPR arbejde som en højt specialiseret faglig enhed, der, - integreret i kommunernes samlede indsats på børne- og, aktivt skaber mulighed for forandringer. PPR afstemmer fleksibelt sin virksomhed efter nyeste viden og brugernes udtrykte behov. Ud fra en fælles målsætning og helhed i indsatsen rådgiver og vejleder PPR på et professionelt grundlag, med respekt for brugerne. I arbejdet lægges der vægt på kvalitet i ydelserne, synlighed, samarbejde, ansvarlighed, autonomi og rummelighed.

5 Visitationsprocedurer: Henvendelser fra -familier -institutioner -skoler -forvaltninger -læger, mv. telefonisk eller ved indstillingsskema Henvendelser fra -familier -institutioner -skoler -forvaltninger -læger, mv. telefonisk eller ved indstillingsskema Henvendelser fra -familier -institutioner -skoler -forvaltninger -læger, mv. telefonisk eller ved indstillingsskema Henvendelser fra -familier -institutioner -skoler -forvaltninger -læger, mv. telefonisk eller ved indstillingsskema Intern tværfaglig visitering Intern tværfaglig visitering Intern tværfaglig visitering Intern tværfaglig visitering Viderevisitering til kommunale, amtskommunale eller landsdækkende institutioner Viderevisitering til kommunale, amtskommunale eller landsdækkende institutioner Viderevisitering til kommunale, amtskommunale eller landsdækkende institutioner Viderevisitering til kommunale, regionale eller landsdækkende institutioner Ydelser: Pædagogisk psykologisk rådgivning (rådgivning, vejledning og behandling) i relation til børn og unge (0-18 år), familier, institutioner, skoler, forvaltninger i overensstemmelse med Folkeskoleloven, Lov om social service, Sundhedsloven Pædagogisk psykologisk rådgivning (rådgivning, vejledning og behandling) i relation til børn og unge (0-18 år), familier, institutioner, skoler, forvaltninger i overensstemmelse med Folkeskoleloven, Lov om social service, Sundhedsloven Pædagogisk psykologisk rådgivning (rådgivning, vejledning og behandling) i relation til børn og unge (0-18 år), familier, institutioner, skoler, forvaltninger i overensstemmelse med Folkeskoleloven, Lov om social service, Sundhedsloven Pædagogisk psykologisk rådgivning (rådgivning, vejledning og behandling) i relation til børn og unge (0-18 år), familier, institutioner, skoler, forvaltninger i overensstemmelse med Folkeskoleloven, Lov om social service, Sundhedsloven Projekter og udviklingsarbejder på børne- og Ydelserne sker i tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige aktører på børn- og Projekter og udviklingsarbejder på børneog Ydelserne sker i tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige aktører på børn- og Projekter og udviklingsarbejder på børneog Ydelserne sker i tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige aktører på børn- og Projekter og udviklingsarbejder på børneog Ydelserne sker i tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige aktører på børn- og jf. bilag

6 Generelt: Afgørende for en fortsat opgavevaretagelse på området med høj faglig kvalitet er, -at PPR organiseres som en selvstændig enhed med egen psykologfaglig ledelse -at det daglige arbejde udføres tæt på brugerne i et æt samarbejde med de øvrige aktører på børne- og. Afgørende for en fortsat opgavevaretagelse på området med høj faglig kvalitet er, -at PPR organiseres som en selvstændig enhed med egen psykologfaglig ledelse -at det daglige arbejde udføres tæt på brugerne i et tæt samarbejde med de øvrige aktører på børne- og. Afgørende for en fortsat opgavevaretagelse på området med høj faglig kvalitet er, -at PPR organiseres som en selvstændig enhed med egen psykologfaglig ledelse -at det daglige arbejde udføres tæt på brugerne i et tæt samarbejde med de øvrige aktører på børne- og. I Ny Tønder Kommune vil der være over børn og unge mellem 0-18 år. Geografisk bliver Ny Tønder Kommune en af landets største. I forhold til PPR s primære genstandsfelt, - børn, unge og familier, vil PPR fremover med overtagelse af opgavevaretagelsen omkring specialrådgivningen og den vidtgående specialundervisning få opgaver, der spænder meget bredt. Dette stiller krav om: - et fagligt miljø med et højt niveau af pædagogisk, psykologisk og fysio-/ergoterapeutisk specialviden, der har en samlet overblik over hele det specialpædagogiske felt. - en central forankring med det daglige arbejde tæt på borgerne/brugerne sammen med de andre aktører på børne- og unge området - en psykologfaglig ledelseskompetence i forhold til erfaringsopsamling, dokumentation og videreudvikling af området

7 Normering, - PPR Ny Tønder Kommune Område: Skærbæk og Bredebro Nr. Rangstrup Højer, Løgumkloster og Tønder Kommunalt PPR Ny Tønder Kommune Beregnet Ønsket Normering: Børnetal 0-18 år (jan. 2005) Psykologer (heraf ledelse) 2,00 (ikke fastsat) 1,50(+ psykolog i Familiehuset:0,87 )(ledelse 0.24) 4,66 (0,40) (Heraf ledelse 1.00 til en leder og aktuelt 2 souschefer. På sigt 1 leder og 1 souschef). (Heri indgår også psykolog Familiehuset i Toftlund) Konsulenter 0,932 0,28 (tale-høre) 1,00 2,212 2 Tale-hørelærere 0,744 0,84 1,66 3,244 3,50 Tosprogede 4a 0,189 (kun Skærbæk) 0 0,34 (kun Tønder og Løgumkloster) 0,834 1 (tallet beregnet ud fra Tønders dækning af området) Fysio-/ergoterapeuter søges ad hoc 0,22 0,54 1,03 1 (tallet beregnet ud fra Tønders dækning af området) Kuratorer samlet i UUV 0,38 samlet i UUV samlet i UUV Sekretærer 0,16 0,28 0,75 1,29 1,50 Sundhedsplejersker Sum: 2 ikke omfattet ikke omfattet ikke omfattet 17,64 18,00 Amtets specialrådgivning beregnet ønsket Indbyggere i amtet: I Ny Tønder Kommune: I procent 17,0% Psykologer 5 Ny Tønders andel: 0,85 1 Pædagogiske konsulenter 2 Ny Tønders andel 0.34 Fys.-/ergoterapeuter 3 Ny Tønders andel 0,51 1 Sekretærer 2 Ny Tønders andel 0,34 Fysioterapi som udgår fra Fjordskolen Ny Tønders andel 1,00 1 (Beregnet af gruppen specialpædagogiske foranstaltninger ) SAMLET NORMERING 21

8 Økonomi, - PPR Ny Tønder Kommune Økonomi budget 2005: Skærbæk og Bredebro Nr. Rangstrup Højer, Løgumkloster og Amtets specialrådgivning Tønder Løn: Løn: Løn: Løn: (incl. 0,16 sekretær) (incl. Familiehusets psykolog) (vurderet efter amtsoplysninger og Ny Tønder Kommune Løn: Drift: Drift: PPR Tønders niveau) Drift: Drift: Drift: (Amtets drift beregnet ud fra Tønders på grundlag af normering) IT: IT: IT: IT: IT: Ejendom: Ejendom: (IT og ejendom er anslået efter tallene for PPR Tønder i forhold til børnetal) Ejendom: Ejendom: (IT og ejendom er anslået efter tallene for PPR Tønder i forhold til Ny Tønders andel af specialrådgivningens normering). Ejendom:

9 PPR s ydelser, Ny Tønder kommune Overordnede PPR-funktioner Sagsrelaterede PPR-funktioner Konsultative PPR-funktioner i forhold til konkrete børn og unge* Børn, unge og familier Pædagogisk, psykologisk, og fysio- /ergoterapeutisk rådgivning og vejledning. Forebyggelse Udredning Undersøgelse Vurdering Undervisning Behandling Visitering Åben rådgivning Dagpleje, institutioner og skoler Udvikling af den almene- og den specialpædagogiske praksis. Rådgivning og forslag om pædagogiske og specialpæda- Konsultation og supervision.. Opkvalificering af ressourcepersoner og gogiske foranstaltninger. faglige netværk. Evaluering. Forebyggende arbejde Kommunale faggrupper Udvikling af det kommunale tværfaglige samarbejde, samt den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Deltagelse i tværfaglige teams. Konsultation og supervision Projektdeltagelse. Metodeudvikling. Sagssupervision. Administrative og politiske beslutningstagere. Organisatorisk og foranstaltningsmæssig rådgivning. Vurdering og iværksættelse af konkrete foranstaltninger. Sparring i forhold til organisations- og ledelsesfunktioner. Erfaringsopsamling, dokumentation og videreudvikling af området.

10 10% besparelse. PPR har en central funktion på børne- og i Ny Tønder Kommune og arbejder/samarbejder indenfor for Folkeskoleloven, Serviceloven og Sundhedsloven. PPR s vurderinger og rådgivning danner eksempelvis grundlag for beregnede udgifter til specialundervisning til alene specialklasser, enkeltintegrerede 20.1 og 20.2, elever i amtets specialklasserækker og skoler på over 50 millioner. Hertil kommer skolernes almindelige specialundervisning, foranstaltninger i henhold til Servicelovens bestemmelser mv. Kvaliteten i PPR s arbejde, - både i de konkrete sager, forebyggelse, udvikling af almen og specialpædagogisk praksis, - har stor betydning for udgiftsniveauet på området. Trods kraftigt stigende sagstal har PPR kontorerne i Ny Tønder Kommune og amtets specialrådgivning formået at betjene området med stort set uændret normering ved en gradvis omlægning af arbejdet fra individuelt sagsarbejde til konsultative funktioner/opkvalificering af de professionelle omkring barnet til selv at løse problemerne. Umiddelbart vil der kunne peges på besparelser ved en samling af rådgivningerne ét sted på drift, ejendom og IT. Anslået besparelse på ejendom på 30% svarende til kr. Endvidere på lønsiden ved naturlig afgang. Besparelser ud over dette vil få vidtrækkende konsekvenser for PPR s samlede ydelser, som kommunen er forpligtet på i forhold til gældende lovgivning (Folkeskolelov og Servicelov). De ydelser, som PPR i dag leverer til de forskellige fagforvaltninger, vil i givet fald skulle dækkes ind ved tilkøb i privat regi, hvor honorarerne er 2-3 gange højere (eks. udrednings- og behandlingsopgaver indenfor psykolog-, tale-høre- og fysio-/ergoterapeutområdet). En besparelse på 10% vil betyde en nednormering på 2 stillinger og vil ramme følgende ydelser: længere reaktionstider (ventelister op til 6 måneder) Dette giver som bekendt store frustrationer,- såvel hos forældrene, som hos de professionelle. Den lange reaktionstid bevirker at problemstillingen bliver mere omfangrig og opgaven mere tidskrævende. Dette ville være afhjulpet ved hurtig og effektiv indsats. Borgerne vil endvidere opleve mindre nærhed fra PPR s side. forebyggende indsats. En mangel på forebyggende indsats medfører, at problemer kommer til at udvikle sig, således at indsatsen ofte kræver større og mere bekostelige interventioner. Eksempelvis tidlig afdækning af børns problemer med sprog og motorik,- tidlig indsats overfor børnefamilier med sociale problemer, - hjælp til unge med problemer omkring spisning/vold/alkohol og stofmisbrug. supervision til støttepædagoger, hjemme hos, pædagoger, lærere og forvaltningspersonale i øvrigt, samt opkvalificering af pædagoger og lærere i kommunale netværk. Vil blive beskåret kraftigt evt. bortfalde hvilket er imod centrale og lokale intentioner om at opkvalificere de voksne, der er tættest på børnene i dagligdagen. I en situation, hvor kommunen er ved at overtage en række specialfunktioner fra amtet vil dette få negative konsekvenser for de nye opgaver, der skal varetages. tosprogsområdet. Hvis børn af indvandrere/flygtninge ikke tidligt erhverver dansk sprogfærdighed er deres mulighederfor at klare et skole- og uddannelsesforløb og dermed fodfæste på arbejdsmarkedet stærkt forringet.

11 tværfagligt samarbejde. Mindre tid på dette område vil berørere den helhedsorienterede indsats, der ofte er brug for på tværs af fag- og lovgivningsområder. Dette vil resultere i manglende koordinering, ineffektivitet, kassetænkning og øgede økonomiske udgifter. behandlingsopgaver indenfor alle fagområder. Eksempelsvis på fysio-/ergoterapiområdet: En tidlig diagnosticering af udviklingsproblemer (eks. ved hjerneskade, for tidligt fødte) med de deraf følgende interventioner er med til at sikre et godt udviklingsforløb hos det enkelte barn. Ville dette tilbud bortfalde, må man påregne betydelige udgifter til de usynlige senfølger i dag- eller skoletilbuddet såsom rygskævhed, kontrakturer, motoriske-, indlærings- og adfærdsproblemer. Forslaget til en fremtidig organisering af PPR i Ny Tønder Kommune er udarbejdet af en arbejdsgruppe med reference til tovholder for Børn- og Skoleområdet skole- og socialchef Erik Larssen bestående af medarbejderrepræsentanter og ledere fra PPR kontorerne i Gram (Nr. Rangstrup kommune), Skærbæk (Skærbæk og Bredebro Kommune), Tønder (Højer, Løgumkloster og Tønder kommune) og medarbejdere fra amtets skole- og specialrådgivning: Amtets skole- og specialrådgivning: ergoterapeutkonsulent Alma Saxen Luff og psykolog Jan Enggaard PPR i Gram: tale-hørepædagog Elna Boring og souschef psykolog Jørgen Sellebjerg PPR i Skærbæk: tale-hørekonsulent Tove Møller og ledende psykolog Vivian Müggebier PPR i Tønder: psykolog Ingrid Dircks og ledende psykolog Birger Ib Jensen (tovholder) Organisering af PPR området i Ny Tønder Kommune.

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997. CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget 24.1. 2007.

Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997. CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget 24.1. 2007. Bilag 2 Overblik over ressourcesituationen på specialområdet. Herunder normeringen i støttefunktionerne psykologer, talehørepædagoger, fysioterapeuter og støttepædagoger. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune GENTOFTE KOMMUNE :KOMMUNAL BESTYRELSEN GLADSAXE KOMMUNE BYRÅDET Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Juni 2011 Side 2 Indhold Indledning... 3 Resume af de indsendte ansøgninger...

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere