2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Jobstrategi Aalborg Universitet Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,00 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Tillæg: UCN udbyder uddannelser som henholdsvis er rettet primært mod private virksomheder (business og tekniske) og uddannelser som primært er rettet mod det offentlige (pæd. og sund). I disse år er der særlige udfordringer for både virksomheder og begge uddannelsesspor på grund af de dårlige konjunkturer, hvilket gør det nødvendigt at tænke i nye baner ift. jobprofiler og uddannelsesbaggrunde. Ved en koordineret indsats mellem AAU og UCN, forventes flere synergieffekter, som større synlighed, øget interesse fra virksomhederne, bredere og bedre match ift. virksomhedernes behov samt at studerende og nyledige vil kunne deltage i aktiviteter på tværs af institutioner. Projektet vil hjælpe de nordjyske virksomheder med at finde ny, kvalificeret arbejdskraft, der kan gøre det muligt at skabe øget vækst i virksomhederne, men vil ligeledes også være med til at afhjælpe ledighedsproblemerne i regionen. Projektet udvides med 75 virksomhedsbesøg årligt således at 600 nordjyske virksomheder vil blive besøgt (63 % foretages i udkantskommuner). De ekstra virksomhedsbesøg målrettes UCN studerende og UCN nyledige. Den koordinerede indsats vil gøre de nordjyske virksomheder bekendte med udbuddet af nordjysk arbejdskraft med en videregående uddannelse og medvirke til at skabe ny vækst og nye nordjyske arbejdspladser. Målet for tillægsdelen er at skabe 57 nye arbejdspladser for UCN-uddannede og 120 nye praktikpladser/virksomhedsprojekter (63 % af disse skal være i udkantskommuner). Vedhæftede filer bilag 1 udgiftsbudget.pdf AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 1

2 Break Break bilag 2 effektskema.pdf AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Tillæg: Udfordringen med at tiltrække og fastholde veluddannet arbejdskraft i Nordjylland begrænser sig ikke kun til de højtuddannede, men gør sig også gældende for arbejdskraften med korte og mellemlange videregående uddannelser fra en professionshøjskole (akademiniveau på 2 år og professionsbachelorer på 3½ år). Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Tillæg: De nordjyske SMV er er en blanding af virksomheder med et meget bredt uddannelsesniveau og desto længere væk fra Aalborg man kommer, desto lavere er det generelle uddannelsesniveau i virksomhederne. Det er derfor relevant at komme med en samlet pakke af arbejdskraft med en videregående uddannelse fra såvel AAU som fra UCN. Det bredere uddannelsesudbud vil desuden være med til at fremme virksomhedernes interesse for at få besøg fra en konsulent fra Væksthus Nordjylland eller fra det lokale erhvervskontor. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 3

4 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Jobstrategi CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Aalborg Universitet Adresse Fredrik Bajers Vej 5 Postnummer 9220 By Aalborg Øst Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Camilla Lynge Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Richard Gajhede Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Hvis andet, skriv Niels Maarbjerg Olesen Selvejende institution på finansoloven Projektets adresse: Adresse Fibigerstræde 15, 1 sal Postnr By Aalborg Øst Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Algade 53 Postnr By Aalborg AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 4

5 Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Tillæg: Formålet er at skabe ny vækst og nye arbejdspladser i de nordjyske virksomheder gennem en øgning af antallet af medarbejdere med en videregående uddannelse. Projektet fokuserer specielt på jobskabelse i udkantskommuner. Målgruppen er nordjyske virksomheder, studerende og nyledige fra UCN. Jobsituationen for UCN studerende adskiller sig ift. de studerende fra AAU. De tekniske og merkantile uddannelser på UCN er kendetegnet ved en blanding af kendte uddannelser og helt nye og mindre kendte uddannelser. De nye uddannelser er etableret i dialog med det private erhvervsliv, men der er en betydelig opgave i at få højnet kendskabet til disse uddannelser i regionen. De pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser er i disse år presset til at tænke nyt på grund af ansættelsesstop i både kommuner og regioner. Det giver en særlig udfordring for både virksomheder og studerende ift. at tænke nye jobprofiler og nye jobmuligheder. Hovedparten af aktiviteterne er baseret på størst mulig inddragelse af studerende/nyledige i direkte virksomhedsrettede aktiviteter. De studerende, de nyledige og virksomhederne skal bringes tættere på hinanden, hvilket kræver aktive studerende/nyledige og skabelse af rammer for succesfuld dialog. Virksomhedskontakt UCN vil i projektet tilslutte sig det allerede etablerede samarbejde mellem AAU og Væksthus Nordjylland. Antallet af besøg udvides med 75 besøg årligt således at det samlede antal besøg vil være 600 i projektperioden, hvoraf de 75 pr. år er målrettet UCN-studerende. De 375 planlagte besøg udvides til også at indeholde information om UCNs uddannelser. Der afsættes yderligere 30 minutter pr. virksomhedsbesøg og alle konsulenter, som varetager besøgene, gennemfører et introduktionsprogram hos UCN. Målsætningen er at der skabes 57 job og 120 praktikpladser/projektsamarbejder for UCN studerende (63 % i udkantskommuner), udover de fastsatte mål for AAU. Virksomheder og studerende UCN s uddannelser er kendetegnede ved, at de studerende gennemfører længerevarende praktikophold i en privat eller offentlig virksomhed som en del af uddannelsen. Virksomhederne AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 6

7 kan således gratis teste de studerendes faglige og sociale kompetencer og match med virksomhedens behov. En del virksomheder vælger at fastholde de studerende efter praktikforløb via forskellige former for ansættelse. De følgende konkrete aktiviteter vil være relevante for alle typer af virksomheder i Nordjylland og vil omfatte alle UCN uddannelser, men med hovedfokus på de merkantile og tekniske uddannelser: Gruppeworkshops - med fokus på styrkelse af den studerendes erhvervsparathed og etablering af personlig handlingsplan (bygger ovenpå personprofilen). Deltager studerende i workshops. Formålet er at skærpe de studerendes tilgang til at samarbejde med virksomheder, således virksomhedspraktik kan have det størst mulige udbytte for såvel den enkelte virksomhed som for den enkelte studerende. 600 virksomheder informeres (gennem virksomhedsbesøgene) om dialogportalen og der udvikles introduktionsmateriale, som Væksthus Nordjylland kan videregive til virksomheder. Seks merkantile og tekniske uddannelser er blevet særligt udvalgt, da det er nye og relativt ukendte uddannelser og de studerende derfor har svært ved at opnå beskæftigelse efter endt uddannelse: Eksportbachelor, International Hospitality Management, Automationsteknologi, Energiteknologi, Produktudvikling & Teknisk Integration, E-konceptudvikling, Softwareudvikling og Webudvikling Der vil samtidig også være deltagelse fra Ergoterapeutuddannelsen (særlig ledighedstruede). De følgende konkrete aktiviteter vil være særligt målrettede mod de udvalgte UCN-uddannelser, hvor manglende kendskab til uddannelsen udgør en særlig barriere ift. dialogen og skabelse af nye jobmuligheder i samspillet mellem virksomheder og studerende/nyledige: Afholdelse af 2 årlige matching events med fokus på nordjyske virksomheders behov og et match med uddannelsesmulighederne på UCN, og herunder samarbejds- og jobmuligheder mellem virksomheder og studerende. Matching events arrangeres i samarbejde med de lokale erhvervskontorer og afholdes i udkantskommuner. Særlig fokus på de udvalgte uddannelser, men repræsentation fra alle hovedområder. Forventet deltagelse af samlet set 100 virksomheder og 170 studerende. Etablering af medieteam som vil assistere studerende i produktion af egne præsentationer (kompetenceanvendelse og konkrete opgaveløsninger på erhvervsbaserede problemstillinger) til upload på UCNs dialogportal. 200 studerende vil udvikle og publicere en præsentation på min. 5 minutter. Præsentationer vil være med til at de nordjyske virksomheder får et bedre indblik i de mange uddannelsestilbud på UCN og de studerende kan præstentere hvem de er og deres uddannelser samt jobønsker. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 7

8 Nyuddannede UCN og AAU vil have tilbud særligt for deres egne nyledige men det er aftalt at der ved restpladser åbnes for deltagelse af studerende fra den anden institution. UCN vil tilbyde følgende til egne nyledige og hvis muligt også til AAU nyledige Individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af jobstrategi ved UCN karriererådgiver (225 nyledige) Nyledige fra UCN vil få mulighed for at deltage i alle tilbud, som ligger i regi AAU (restpladser af deres tilbud til nyledige). Der har været dialog med relevante fagforeninger ift. UCN nyledige og fagforeningerne har tilbud at afholde forskellige relevante kurser for nyledige fra UCN og AAU uden beregning. Der vil være en betydelig koordineringsopgave mellem AAU og UCN. På UCN udpeges en overordnet projektleder, som vil forestå koordinationen til AAU. Den projektansvarlige på UCN suppleres af en udviklingskoordinator på hvert af de fire hovedområder på UCN. Koordineringen med Væksthus Nordjylland og erhvervskontorerne vil blive foretaget af AAU og koordineret med den projektansvarlig på UCN. Der forventes flere synergieffekter ved at samle de to projekter såsom øget interesse fra virksomhederne, større regional og lokal synlighed om projektet, bredere og bedre match ift. virksomhedernes behov, bedre fremtidige samarbejdsmuligheder mellem AAU og UCN samt at studerende og nyledige vil kunne deltage i aktiviteter på tværs af institutioner. 375 virksomhedsbesøg vil blive udvidet med ekstra 30 min. og yderligere 225 virksomheder vil blive besøgt målrettet UCN studerende, hvilket forventes at udløse 57 nye jobs studerende vil deltage i forskellige erhvervsrettede aktiviteter, som vil fremme deres erhvervsparathed og netværk med nordjyske virksomheder samt skabe 120 nye praktikpladser/projekter. 625 nyledige vil deltage i kurser og temadage med det formål at fremme deres jobchancer i Nordjylland. 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Projekttype A Antal (kun heltal) Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 70 Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? 0 AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 8

9 Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? 0 Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 57 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 WhiteSpace Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema Tillæg: Det forventes at projektet vil være med til at højne virksomhedernes kendskabsgrad til hvilke uddannelser og kompetencer studerende har på akademi- og professionsbachelorniveau. Ligeledes forventes det, at det vil have en positiv afsmittende effekt ift. de andre sammenhænge hvor nordjyske virksomheder, studerende og nyledigeog mødes og har fælles interesseflader. Det forventes også at projektet vil bidrage positivt ift. at højne antallet af samarbejder mellem de private nordjyske virksomheder på den ene side og de studerende og undervisere fra UCN på den anden side. Specielt forventes en række nye kontakter i udkantskommunerne, som traditionelt er lidt sværere at komme i dialog med. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 9

10 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb WhiteSpace Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand 0, Revisionsudgifter (PwC) 0,00 I alt udgifter til projektadministration ,70 Noter: Administration, faktiske udgifter Der er afsat timer til projektadministration - timesats kr. 201 (HK arbejde). Der er afsat timer til projektledelse - timesats kr. 275 (AC arbejde) Projektarbejde, faktiske udgifter Tallene er udspecificeret i bilag (noteret til budget og finansiering). Der er anvendt en timesats på kr. 275 for AC arbejde og kr. 150 for studenterarbejde. Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb WhiteSpace Indirekte omkostninger (18 % standardsats) ,31 WhiteSpace I alt ,01 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 WhiteSpace Noter: Deltagerudgifter m.v. Beløb WhiteSpace Deltagerløn, standardsats 0, Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats , Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerunderhold, standardsats Tallene er baseret på deltagelse af nyledige og studerende. Tallene er udspecificeret i bilag (noteret til budget og finansiering). Der er anvendt standardsatsen på kr. 103,51. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 10

11 1140. Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 WhiteSpace Noter: Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,01 WhiteSpace Noter: WhiteSpace Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,00 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering , Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 11

12 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering , I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,01 WhiteSpace Noter: Statslig deltagerfinansiering Tallene er baseret på deltagelse af nyledige og studerende. Tallene er udspecificeret i bilag (noteret til budget og finansiering). Der er anvendt standardsatsen på kr. 103, Offentlig lignende egenfinansieringucn egenfinansiering denne del med medarbejdertimer. Udover denne egenfinansiering, finansierer UCN personprofiler og opkvalificering af medarbejdere til at forestå arbejdet med personprofilerne * afgift på 275 kr. * 75 i administrativ arbejde pr. profil = for profiler + opkvalificering af medarbejdere (4 medarbejdere * hver 74 timer * kr. 275 = ). Der er desuden afholdt omkostning til udvikling, test og implementering af dialogplatform, samlet omkostning kr hos eksternt firma. Samlet er/vil der blive afholdt projektunderstøttende aktiviteter og omkostninger for kr AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Nov Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Jul Hovedaktiviteter: Nov Feb Aktiviteter vedr. projektopstart: Ansættelse af administriv medarbejder, overordnet projektleder og valg af projektleder på de fire hovedområder samt etablering af procedurer for intern koordinering. Etablering af projektadministration, fastlæggelse af procedurer for løbende statusevaluering, afrapportering. Etablering af formelle og uformelle samarbejds- og koordineringsopgaver mellem AAU og UCN. Introduktion af Væksthus Nordjyllands medarbejdere ift. UCNs uddannelser. Aktiviteter for virksomheder: Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV er i Nordjylland, heraf 63 % i udkantskommuner. Aktiviteter for virksomheder og studerende: Overordnet planlægning af aktiviteter for studerende, afholdelse af interne møder og møder med AAU Udvikling af koncept og indhold i workshops AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 13

14 Aktiviteter for nyledige: Overordnet planlægning af aktiviteter for nyledige afholdelse af interne møder og møder med AAU Kontakt og koordinering med relevante eksterne parter som andre aktører og A-kasser Hovedaktiviteter: Mar Aug Aktiviteter for virksomheder: Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV er i Nordjylland, heraf 63 % i udkantskommuner. Aktiviteter for virksomheder og studerende: Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder. Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). Etablering af medieteam til produktion af videopræsentationer af studerende Aktiviteter for nyledige: Afholdelse af møder med nyledige ift. udarbejdelse af individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af jobstrategi. Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger. Hovedaktiviteter: Sep Feb Aktiviteter for virksomheder: Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV er i Nordjylland, heraf 63 % i udkantskommuner. Aktiviteter for virksomheder og studerende: Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 14

15 Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og studerende. Aktiviteter for nyledige: Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger. Hovedaktiviteter: Mar Aug Aktiviteter for virksomheder: Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV er i Nordjylland, heraf 63 % i udkantskommuner. Aktiviteter for virksomheder og studerende: Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder. Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og studerende. Aktiviteter for nyledige: Afholdelse af møder med nyledige ift. udarbejdelse af individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af jobstrategi Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger. Hovedaktiviteter: Sep Feb Aktiviteter for virksomheder: Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV er i Nordjylland, heraf 63 % i udkantskommuner. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 15

16 Aktiviteter for virksomheder og studerende: Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder. Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og studerende. Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger. Hovedaktiviteter: Mar Jul Aktiviteter for virksomheder: Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV er i Nordjylland, heraf 63 % i udkantskommuner. Aktiviteter for virksomheder og studerende: Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder. Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og studerende. Aktiviteter for nyledige: Afholdelse af møder med nyledige ift. udarbejdelse af individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af jobstrategi Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger. Milepæle: Nov Feb AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 16

17 Medarbejdere er udpeget og ansat. Projektledelse og projektadministration er etableret. Der er skabt koordineringstiltag og -processer med AAU og eksterne samarbejdspartnere. Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 15 af de ekstra tilførte virksomheder. Virksomhedsbesøgene resulterer i 4 nye jobs. Virksomhedsbesøgene resulterer i 5 nye praktikpladser/projektsamarbejder. Koncept for workshops er udviklet og klar til afholdelse. Milepæle: Mar Aug Statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen) Væksthus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder. Virksomhedsbesøgene resulterer i 12 nye jobs. Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder. Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende. Der er afholdt samtaler med 45 studerende som har særlige udfordringer ift. overgang til jobmarked. 40 % af disse har på baggrund heraf igangsat handlinger ift. deres handlingsplan. Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15 kontakter med efterfølgende dialog. 40 nyledige har deltaget i vejledningsmøder og udformet en individuel jobstrategi AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 17

18 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger Milepæle: Sep Feb statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen) Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder. Virksomhedsbesøgene resulterer i 13 nye jobs. Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder. Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende. Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15 kontakter med efterfølgende dialog. Der er udformet 25 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen. 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger Milepæle: Mar Aug statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen) Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder. Virksomhedsbesøgene resulterer i 12 nye jobs. Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 18

19 Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende. Der er udformet 75 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen. Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15 kontakter med efterfølgende dialog. 40 nyledige har deltaget i vejledningsmøder og udformet en individuel jobstrategi 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger Milepæle: Sep Feb statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen) Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder. Virksomhedsbesøgene resulterer i 13 nye jobs. Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder. Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende. Der er afholdt samtaler med 45 studerende som har særlige udfordringer ift. overgang til jobmarked. 40 % af disse har på baggrund heraf igangsat handlinger ift. deres handlingsplan. Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15 kontakter med efterfølgende dialog. Der er udformet 75 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen. AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 19

20 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger Milepæle: Mar Jul statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen) Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 10 af de ekstra tilførte virksomheder. Virksomhedsbesøgene resulterer i 3 nye jobs. Virksomhedsbesøgene resulterer i 10 nye praktikpladser/projektsamarbejder. Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende. Der er udformet 25 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen. Der er afholdt samtaler med 45 studerende som har særlige udfordringer ift. overgang til jobmarked. 40 % af disse har på baggrund heraf igangsat handlinger ift. deres handlingsplan. Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-, pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15 kontakter med efterfølgende dialog. 45 nyledige har deltaget i vejledningsmøder og udformet en individuel jobstrategi 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU 50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 20

21 9. Partnere i projektet Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over dig selv 1 1 Tilsagnsmodtager Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet? Anført i hovedansøgningen Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet? Tillæg: Karrierecentret på AAU er overordnet projektleder og koordinator på hele projektet. Der udpeges en projektleder på UCN i forhold til de aktiviteter som er indeholdt i tillægsansøgningen. Projektlederen refererer til den overordnede projektleder og koordinator på Karrierecentret.Udover denne projektleder på UCN, vil der for hvert af UCNs hovedområder blive udpeget en udviklingskoordinator, som vil sikre forankringen af aktiviteterne på de enkelte uddannelser og uddannelsesområder. Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde? CVR-nummer EAN nummer Navn Aalborg Universitet Adresse Fredrik Bajers Vej 5 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Aalborg Øst Nordjylland Camilla Lynge Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: udkast 21

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere