Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer."

Transkript

1 Vederlagspolitik for Nykredit koncernen

2 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner samt øvrige ansatte i alle Nykredit koncernens selskaber (herefter Nykredit ). I Nykredit er det driftsmæssige omdrejningspunkt Nykredit Realkredit, som er moderselskab for koncernens øvrige finansielle virksomheder, Nykredit Bank, Totalkredit og Nykredit Portefølje Administration (herefter datterselskaberne ). Nykredit Realkredit er 100% ejet af Nykredit Holding, som har Foreningen Nykredit som hovedaktionær (begge herefter holdingselskaberne ). Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig koordinering i koncernen er formulering af vederlagspolitik forankret i Nykredit Realkredit. På baggrund af oplæg fra koncerndirektionen udarbejder vederlagsudvalget under Nykredit Realkredits bestyrelse en gang årligt udkast til vederlagspolitik. Politikken fastsættes herefter af bestyrelsen og generalforsamlingen i Nykredit Realkredit, hvorefter politikken forelægges bestyrelserne og generalforsamlingerne/repræsentantskabet i datterselskaberne og holdingselskaberne til godkendelse. Beslutninger om de konkrete vederlagsmæssige forhold nævnt i vederlagspolitikken tager tilsvarende udgangspunkt i Nykredit Realkredit. Vederlagspolitikken er formet med afsæt i: Nykredits idégrundlag, strategi og målsætninger Love og retspraksis inden for området Overenskomster Finanssektorens kodeks for ansvarlig aflønning Anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitikken fastlægger herudover ønsket niveau for Nykredits aflønning af koncernens ansatte i forhold til lønniveauer i sammenlignelige virksomheder. Endelig skal vederlagspolitikken være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Nykredits vederlagspolitik består af 1. En fælles ramme, der gælder for alle ansatte 2. Særlige bestemmelser for Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen 3. Særlige bestemmelser for Foreningen Nykredits repræsentantskab 4. Særlige bestemmelser for risikotagere 5. Særlige bestemmelser for ansatte i kontrolfunktioner 6. Vederlagsudvalg 2

3 1. Fælles ramme for alle ansatte Vederlagsprincipper Vederlagspolitikken er udarbejdet med afsæt i Nykredits idegrundlag, Finansiel Bæredygtighed og skal samtidig understøtte Nykredits koncernstrategiske ambition og målsætning De væsentligste koncernstrategiske målsætninger er: Nykredit ønsker at være en ledende aktør i den finansielle sektor i Danmark Nykredit hviler og udvikler sig på to stærke ben bank og realkredit Nykredit har de mest tilfredse kunder blandt de ledende landsdækkende aktører Nykredit er blandt de mest attraktive og krævende arbejdspladser i Danmark Det lovmæssige grundlag er primært lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik, samt tilhørende vejledning. Dertil kommer ansættelsesretlige regler og retspraksis. Herudover følger Nykredit Finanssektorens kodeks om lønpolitik. Nykredit er positivt indstillet i.f.t. at indgå overenskomst med arbejdstagersiden og har gennem årene erfaringer med både overenskomstområder, hvor løndannelsen altovervejende er baseret på fast løn (koncernoverenskomsten) og områder, hvor løndannelsen i højere grad er drevet af incitamenter (assurandører). Nykredit ønsker så vidt muligt at koncentrere overenskomstaftaler i én overenskomst. I forhold til vederlagsforhold for bestyrelsen i Nykredit Realkredit og koncerndirektionen ønsker Nykredit at følge anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse vedrørende aflønningsforhold. Principperne bag vederlagspolitikken afspejler således Nykredits målsætning om at have en ansvarlig vederlagspolitik. Nedenfor fremgår Nykredits holdning til lønniveau og løn til den enkelte. Lønniveau Nykredits benchmark for lønfastsættelse i forbindelse med rekruttering og fastholdelse er lønniveauet for sammenlignelige stillinger i konkurrerende, landsdækkende banker i Danmark. Nykredit ønsker i så henseende at være markedskonform på aflønningsområdet med sigte på at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer. Lønniveau og vederlagsforhold i sin helhed anses som parameter for, at Nykredit kan være blandt de mest attraktive og krævende virksomheder i Nykredit ønsker at følge medarbejdernes opfattelse af lønforhold og deltager på den baggrund i årlige benchmark målinger op mod større finansielle institutter med mere end 1000 ansatte. I dette indeks er de største landsdækkende banker repræsenteret. Med baggrund i disse årlige undersøgelser stiller Nykredit tillige information til rådighed for de enkelte ledere, så lederen for netop sin afdeling opnår indblik i medarbejdernes vurdering af lønforhold i forhold til arbejdsglæde og loyalitet. Nykredit har indført en koncernfunderet stillingsstruktur. Nykredits strukturering af stillinger indbefatter, at der er lønspænd for de enkelte stillingsbånd. Indplacering af Nykredits stillinger i stillingsbånd er kvalificeret via metoder og rådgivning fra anerkendt løn- og pensionsrådgiver. 3

4 Nykredit ønsker, at virksomhedens aflønningsstruktur skal understøtte intern mobilitet ved, at vederlagsniveauet for sammenlignelige stillinger i forskellige organisatoriske enheder er på sammenligneligt niveau. Vederlagsforhold for den enkelte Den konkrete aflønning til den enkelte medarbejder fastsættes med udgangspunkt i lønniveauet for den pågældende stillingstype og stillingsbånd, relevante personlige og faglige jobkompetencer, indsats og resultater, indstilling og adfærd i forhold til Nykredits værdier og under hensyntagen til markedsforhold. Det er Nykredits holdning, at medarbejdere, der skifter stilling internt i koncernen, honoreres efter stillingsindhold i det nye job og inden for et fastlagt lønspænd for Nykredits stillinger. Dette princip gælder også, hvor en medarbejder skifter stilling til et job med mindre komplekst stillingsindhold og/ eller et job på lavere ansvarsniveau. For stillinger, hvor lønudviklingen overvejende er reguleret ved overenskomster, følger Nykredit resultatet af de kollektive overenskomster, der forhandles centralt mellem FA og Finansforbundet. Nykredits medarbejderes aflønning er uafhængig af køn, religion, seksuel orientering, politisk observans og etnisk baggrund. Nykredit ønsker åbenhed omkring ligelønsforhold og offentliggør årligt ligelønsstatistik for koncernens medarbejdere. Vederlagselementer i aflønningen Vederlag til medarbejdere i Nykredit består af en sammensætning af basisløn, pension, medarbejdergoder og bonusordninger. Nykredit anvender således ikke long-term incitamentsprogrammer, som f.eks. aktieoptionsprogrammer, fantomaktier og lignende. Dog anvendes long term instrument i form af obligation, hvor kursværdien er knyttet til udviklingen i Nykredit Realkredits kernekapitalprocent, som bonuselement i forhold til koncernens risikotagere som følge af særlig lovgivning målrettet denne gruppe. Der er forskel på vægtningen af vederlagselementer mellem forskellige stillingskategorier. Aflønningen udformes, så ledere og medarbejdere undgår interessekonflikter med kunder og investorer. De enkelte vederlagselementer, der anvendes i Nykredit, samt de overordnede kriterier for Nykredits bonusordninger skal være transparente og veldokumenterede. Information herom offentliggøres i Årsrapporten og på hjemmesiden og internt i virksomheden på HR portalen. Basisløn Basislønnen udgør et fast beløb og skal i forhold til alle medarbejdere kunne stå alene. Ansatte, der er ansat på overenskomstvilkår, er indplaceret i overenskomstmæssige lønrammer/ løntrin. Ifølge koncernoverenskomsten reguleres basislønnen for medarbejdere omfattet af overenskomsten en gang om året typisk den 1. juli. Ifølge overenskomsten for privatassurandørerne i Nykredit består assurandørernes lønpakke udover en basisløn også af en overenskomstmæssig variabel lønandel. Nykredit anvender i forhold til gruppen af ansatte på overenskomst kun i begrænset omfang individuelle lønstigninger baseret på resultater, kompetencer, indsats eller markedsforhold. Udnævnelser eller ændringer i jobindhold vil typisk medføre lønændringer. For højtlønnede medarbejdere/ledere/specialister findes bruttolønsordninger, som er kendetegnet ved at de pågældende ledere og medarbejdere inden for et aftalt samlet honoreringsniveau kan sammensætte en lønpakke - og i den forbindelse også vælge elementer til - som ikke tilbydes alle medarbejdere. Eksempler herpå er fri telefon, avisabonnement og for et antal ledere, fri bil. Bonus indgår ikke i 4

5 bruttolønspakken, så bonus kan således ikke tilvælges som vederlagselement. Der er ikke automatisk en årlig lønregulering for disse ledere og specialister, men lønstigninger aftales derimod én gang årligt med afsæt i rammer og oplæg fra koncerndirektionen og input fra den lokale leder. Alle medarbejdere ansat under koncernoverenskomsten oppebærer udelukkende fratrædelsesgodtgørelser efter funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser - op til maksimalt 9 måneder. Visse ledere ansat udenfor overenskomstens dækningsområde kan oppebære fratrædelsesgodtgørelser ud over det i funktionærloven fastsatte dog også i alt maksimalt 9 måneder. Pension I.f.t. koncernoverenskomsten indbetaler medarbejdere i Nykredit, der er omfattet heraf, en del af deres løn til en pensionsordning. Ordningen er ændret over tid. Herudover har virksomheden et bidrag. Bruttolønsansatte ledere og specialister sammensætter inden for visse rammer selv den procentvise indbetaling til pension. Det er Nykredits holdning, at alle ansatte skal være sikret ordentlige pensionsvilkår. Bonusordninger Indenfor Markets, Asset Management og Finansafdelingen er der etableret særlige individuelle bonusordninger for dele af medarbejderstaben med væsentligt bundlinieansvar, svarende til markedsstandarden for sådanne stillinger. Aflønningsformen for disse medarbejdere er baseret på deres forretningsmæssige resultater og bonusandelen ligger typisk på et højt niveau set i forhold til koncernens øvrige medarbejdere. Den variable lønandel må dog aldrig overstige et loft som fastsættes årligt af bestyrelsen i Nykredit Realkredit, hvorefter loftet forelægges bestyrelserne i datterselskaberne og holdingselskaberne til godkendelse. Loftet, kan kun nås af enkeltstående medarbejdere på baggrund af helt ekstraordinære resultater. Medlemmer af direktionen i Nykredit Bank og i Nykredit Portefølje Administration har mulighed for at opnå en bonus på op til 6 måneders løn. Ligeledes findes et begrænset antal individuelle ordninger for ledere og medarbejdere i centrale funktioner med ansvar for de største kunder, hvor bonuspotentialet ligger mellem 2 og 6 måneder. Derudover findes der bonusordninger for ledere og enkeltstående medarbejdere, som er placeret på et højt niveau i den interne stillingsstruktur (fra niveauet Afdelingsdirektør og opad). Bonuspotentialet er for disse medarbejdergrupper på et niveau svarende til 1½ til 3 måneders løn. Det er Nykredits holdning, at bonusprogrammerne for lederne tilrettelægges således, at bonusudbetalingen i resultatmæssige gennemsnitlige år samlet udgør op til 1/3 af den maksimale bonus. Hvis den enkelte leder i gruppen i et år har opnået særlig gode resultater, kan dette udløse maksimal bonus. Der er ikke Nykredit bonusordninger for medlemmer af Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen. Der gælder en række overordnede rammer for bonusordningerne, som bl.a. tager udgangspunkt i Nykredits idégrundlag og målsætninger samt ønsket om at fremme en sund og effektiv risikostyring. Det er koncerndirektionen, der i samarbejde med de enkelte forretningsområder er ansvarlig for at fastlægge de konkrete kriterier i bonusordningerne. For risikotagere reguleres bonuskriterier tillige ved lov. 5

6 Alle bonusordninger i Nykredit skal inddrage og have den rette balance mellem kort- og langsigtede mål, og der skal inddrages ikke-økonomiske kriterier, som f.eks. medarbejderens overholdelse af regler og forretningsgange mv. (compliance). Kriterierne for bonusudbetaling skal formes under hensyntagen til Nykredits idegrundlag, og koncernens etiske standarder, og resultatmål skal tage højde for kapitalomkostninger og kreditrisiko. Der må i Nykredits bonusprogrammer ikke være nogen direkte kobling mellem medarbejderes salg af enkeltprodukter og udbetaling af bonus. Nykredits medarbejderes mulighed for at få tildelt bonus overordnet er betinget af, at bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet træffer beslutning om, at der er grundlag for at udbetale bonus herunder at udbetalingen ikke udhuler Nykredits kapitalgrundlag. Sign on og stay on vederlag anvendes kun i ekstraordinære tilfælde for at tiltrække og fastholde meget specialiserede nøglemedarbejdere. Bestyrelsen tager årligt stilling til et maksimum herfor og derudover skal vederlagene holdes indenfor de i politikken øvrige angivne lofter. Beløb over skal forelægges koncerndirektionen. Sign on vederlag kan både være fast og variabel løn, mens stay on vederlag altid er variabel løn. Der anvendes ikke garanteret bonus i Nykredit. Til medarbejdere, der ikke er omfattet af bonusordninger, vil der i 2013 på individuelt grundlag kunne tildeles kontante engangs performancetillæg til de absolut bedst performende i det forgangne år. Medarbejdergoder Nykredit ønsker at stille koncernens ansatte bedst muligt i kritiske situationer. Ansatte er på den baggrund omfattet af Gruppelivsforsikring - herunder forsikring ved kritisk sygdom, heltidsulykkesforsikring samt sundhedssikring. Ovennævnte ordninger er alle en del af en husaftale/lokal overenskomst med Personaleforeningen Nykreds. Nykredit lægger tillige vægt på forebyggelse og tilbyder på den baggrund alle fastansatte medarbejdere et årligt sundhedstjek. Herudover tilbydes de ansatte inden for lovgivningens rammer skattemæssigt attraktive, fleksible lønpakker (transport, IT udstyr, bredbånd m.v.) Nykredit har medarbejdervilkår på udvalgte finansielle produkter, der udbydes af Nykredit koncernen. Herudover eksisterer et antal medarbejdergoder kategoriseret inden for områderne fleksibilitet, arbejde/familie og service, der samlet understøtter Nykredits holdning om vigtigheden af fokus på work/life balance. 2. Vederlag til Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen Nykredit Realkredit følger Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger vedrørende principper for og størrelsen af vederlag til bestyrelse og koncerndirektion og ønsker i den forbindelse åbenhed og transparens om alle væsentlige forhold omkring vederlag. Principperne for vederlag til bestyrelsen og koncerndirektionen skal understøtte en langsigtet værdiskabelse for selskabet. En konkurrencedygtig vederlæggelse er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente medlemmer i Nykredits ledelse. Nykredit ønsker på den baggrund, at det samlede vederlag ligger på et rimeligt niveau og afspejler ledelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for selskabet. Benchmark for lønforhold for Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen er de største virksomheder i Danmark med en kompleksitet på niveau med Nykredit koncernen. 6

7 Vederlagspolitikken for Nykredit tiltrædes på møde i Nykredits repræsentantskab, hvor også Nykredits efterlevelse af vederlagspolitikken forklares og begrundes i formandens beretning. Vederlagsforhold omtales i ledelsesberetningen i årsrapporten, og i Nykredits årsrapport gives oplysning om det samlede Nykredit vederlag til hvert enkelt medlem af Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen. Som en del af oplysningen om det samlede vederlag oplyses om ydelsesbaserede pensionsordninger, selskabet har påtaget sig over for ovennævnte gruppe samt disse ordningers aktuarmæssige værdi og forskydninger over året. Vederlagsforhold for den enkelte Honoreringen af Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen består for alle i en kontant basisløn. Medlemmerne af koncerndirektionen har udover en kontant basisløn mulighed for bilordning. Vederlaget for medlemmer af Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen vurderes og fastlægges årligt. Medlemmer af Nykredits koncerndirektion kan fratræde fra og med det fyldte 60. år, og indtil de fylder 70 år med ret til en årlig pension, svarende til 65 pct. af bruttogagen i indtil 5 år dog længst til og med indtil de fylder 70 år. Nykredit kan tilsvarende anmode et medlem af koncerndirektionen om at fratræde og overgå til pension, svarende til 65 pct. af bruttogagen i en tilsvarende 5-årig periode. Fratrædelsesgodtgørelse til medlemmer af Nykredits koncerndirektion kan maksimalt svare til de sidste to års vederlag. Medlemmerne af Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen er ikke omfattet af Nykredit bonusprogrammer. Medlemmer af Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen får ikke medarbejderrabat på koncernens privatkundeprodukter. 3. Vederlag til Foreningen Nykredits repræsentantskab Honoraret til repræsentantskabets medlemmer består i et kontant honorar samt mødediæter. Nykredit bestyrelsesmedlemmer, der tillige er medlemmer af repræsentantskabet får ikke honorar eller mødediæt i tilknytning til repræsentantskabsmøder. Medlemmer af Nykredits repræsentantskab får tilsvarende medlemmer af Nykredit Realkredits bestyrelse og koncerndirektionen ikke medarbejderrabat på koncernens privatkundeprodukter. 4. Vederlag til risikotagere Lovgivning regulerer fremadrettet en række forhold for finansielle virksomheders risikotagere i form af bestyrelse, direktion samt medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. I Nykredit er direktions og bestyrelsesmedlemmer alle risikotagere. Men de særlige bestemmelser omkring risikotagere finder kun anvendelse, hvor der er variabel aflønning i tilknytning til bestyrelseshvervet. Og det er ikke tilfældet i Nykredits bestyrelser. Denne betragtning gælder tillige medarbejdervalgte repræsentanter i Nykredits bestyrelser samt ledende medarbejdere i Nykredit med sæde i datterselskabers bestyrelser, hvor de pågældende Nykredit-ansatte typisk vil have en bonusordning tilknyttet ansættelsen i Nykredit, men ikke en bonusordning i tilknytning til bestyrelseshvervet. 7

8 Det er bestyrelsen i Nykredit Realkredit, der skal fastlægge, hvem der er virksomhedens risikotagere, hvorefter kredsen pr. selskab forelægges bestyrelserne i datterselskaberne og holdingselskaberne til godkendelse.. Ved fastlæggelse af kredsen af risikotagere i Nykredit indgår lovens definition af væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Derudover indgår koncernens governance som centralt element i afgrænsningen. For Nykredit er der to virksomhedsspecifikke forhold, der er helt afgørende: Det er et tværgående princip, at Nykredits koncerndirektion på væsentlige risikoområder har uddelegeret beslutningskompetence til permanente komitéer. Nykredit har ligeledes gældende for væsentlige risikoområder generelt centraliseret beslutningskompetencen omkring væsentlige risikoforhold. Beføjelser til at træffe beslutninger, der indebærer væsentlige risici, er på den baggrund forankret hos centralt placerede, ledende medarbejdere. Bestyrelsen fastlægger årligt kredsen af risikotagere. Bestyrelsen tager i så henseende afsæt i virksomhedens forhold herunder at Nykredit er funderet på et princip om, at beslutningskompetence, der indebærer en væsentlig tabsrisiko, helt overvejende er placeret på højt ledelsesniveau. Dette gælder således handel med aktier, obligationer, valuta m.v. i Nykredit Markets, investering af Nykredits egenbeholdning og obligationsudstedelse i Nykredits Finansafdeling, Treasury-funktionen i Nykredit Bank samt kreditbeslutninger ved udlånsaktivitet. De detaljerede principper for bestyrelsens udvælgelse af risikotagere, og hvem disse udgør beskrives i særskilt oplæg, der besluttes af bestyrelsen. Maksimal andel for variabel løn Bestyrelsen tager årligt stilling til et maksimum for den variable løn. Lovgivningen sætter ikke en kvantitativ overgrænse for variabel aflønning i forhold til andre risikotagere end bestyrelses- og direktionsmedlemmer i finansielle virksomheder, hvor grænsen for variabel løn er 50 pct. Nykredit ønsker at kunne gøre brug af lovens maksimale rammer for variabel løn til medlemmer af bankens direktion og direktionen i Nykredit Portefølje Administration. For direktører i andre af koncernens datterselskaber vil maksimum for variabel løn være mindre. Der indgår ikke variabel løn som vederlagselement til koncerndirektionen og direktionen i holdingselskaberne. Variabel løn på over skal forelægges koncerndirektionen Landsdækkende finansielle virksomheder er også i henseende til variabel løn til risikotagere benchmark for Nykredits bonusordninger. Nykredit ønsker på den baggrund at gøre brug af variable løndele/ bonus, der gør Nykredit konkurrencedygtig i forhold til landsdækkende, finansielle virksomheder. Bonuskriterier for risikotagere i Nykredit Lovgivningen fastlægger, at en resultatafhængig variabel løn skal afspejle nuværende og fremtidige risici samt tage højde for kapitalomkostninger og likviditet. Derfor indgår forretningsafkast efter tab og kapitalforbrug, som et væsentligt element i bonusordningerne i Nykredit. Derudover skal en resultatafhængig variabel løn fastsættes på baggrund af en vurdering af virksomhedens resultater, områdets/datterselskabets resultater og den enkeltes resultater, herunder ikke-økonomiske kriterier. Bestyrelsen har med det som udgangspunkt vedtaget 2 skabeloner for vægtning af resultatudsnit på de forskellige niveauer. En for risikotagere hhv. med og uden resultatansvar. Udskydelse, binding og nyt long term instrument Lovgiverne ønsker at udskyde udbetalingen af en anselig del af bonusbeløb optjent i basisåret for at fremme en sund og effektiv risikostyring. Til dette formål anvender lovgiverne tre styringsredskaber: 1) 8

9 krav om at minimum 50% af bonusbeløbet skal bestå af long term instrument, der afspejler Nykredit Realkredits kreditværdighed 2) en udskydelsesperiode på minimum tre år (for direktører minimum fire år) for minimum 40% og ved større beløb 60% af bonusbeløbet 3) en passende bindingsperiode for medarbejderens bonusmidler, placeret i long term instrumentet. Nykredit har valgt at 50 pct. af den variable aflønning skal udbetales som long term instrument. Som long term instrument vil Nykredit anvende en obligation, der har samme karakteristika som en senior contingent note, hvor kursudviklingen er koblet til udviklingen i Nykredit Realkredits kernekapitalprocent. Det er besluttet at mindst 40 pct. af et bonusbeløb eller ved større bonusbeløb mindst 60 pct. skal udskydes over en periode på 4 år for bestyrelsesmedlemmer/direktører og 3 år for risikotagere i øvrigt. Direktionen er bemyndiget til at vurdere, at et bonusbeløb er særlig stort, dog vil bonusbeløb større end kr. blive betragtet som særligt stort. I Nykredits bonusprogram for risikotagere erhverves den udskudte bonus med en ligelig fordeling over årene. Bestyrelsen træffer beslutning om bindingsperiode. Der er i Nykredit valgt en bindingsperiode på 6 måneder. Tilbageholdelse af udskudt bonus Ved udbetaling af de udskudte beløb herunder også obligationsandelen - skal virksomheden vurdere, om de kriterier, der har dannet grundlag for beregningen af bonusbeløbet fortsat er til stede. Nykredit udmønter denne bestemmelse ved at vurdere, om de individuelle resultater/handlinger, bonus blev opgjort ud fra i et konkret år, også på længere sigt har vist sig så gode som oprindeligt vurderet. Herudover vurderes koncernens og hvor relevant datterselskabets forretningsafkast, herunder med særligt fokus på evt. underskud. Bestyrelsen godkender udbetaling af den samlede udskudte bonus forud for årsregnskabets offentliggørelse. Bestyrelsen kan også tilbageholde bonusbeløb hvis Nykredit og/eller selskabet ikke overholder kapitalkrav og/eller solvenskrav eller der er nærliggende risiko herfor. Endeligt kan bonus helt bortfalde hvis grundlaget har været fejlagtigt, og hvis medarbejderen er eller burde have været vidende herom. I sådanne tilfælde skal medarbejderen også tilbagebetale de andele af bonusbeløbet, som tidligere er modtaget. Bagatelgrænse Direktionen kan årligt vurdere om det vil være forsvarligt at undtage variable løndele på op til kr. om året fra kravene om udskydelse og aflønning i vederlagsobligationer mv. De samlede og mere detaljerede beskrivelser af betingelser mv. fremgår af de skabeloner for bonusaftaler, som er udarbejdet for risikotagere og som hver enkelt risikotager modtager og underskriver primo året. 5. Vederlag til ansatte i kontrolfunktioner I Nykredit betragtes følgende afdelinger som kontrolfunktioner: Kreditafdelingen (controllere) Koncernøkonomi Risikostyring Compliance IT-sikkerhed Intern revision 9

10 HR (enhederne Sekretariat & Analyse samt Holdninger & Vilkår) Medarbejdere, der er involveret i kontrolprocessen, skal være uafhængige af de afdelinger i Nykredit, som der føres kontrol med. I det omfang medarbejdere i kontrolfunktioner modtager variabel aflønning, skal denne være afhængig af, hvordan de opfylder de mål, der er knyttet til deres funktioner og uafhængig af hvordan de afdelinger, de fører kontrol med, klarer sig. Det vurderes, at der ikke kan blive tale om interessekonflikt mellem koncernens samlede forretningsafkast og kontrolfunktionerne i Nykredit. På den baggrund deltager medarbejdere i kontrolfunktionerne i Nykredits ordning med mulighed for kontante performancetillæg. 6. Vederlagsudvalg Nykredit Realkredits bestyrelse har valgt at nedsætte et koncernvederlagsudvalg, der består af bestyrelsesformand Steen E. Christensen, næstformand Hans Bang Hansen samt næstformand Steffen Kragh. Vederlagsudvalget har et forberedende formål i forhold til at kvalificere oplæg om aflønning forud for behandlinger i Nykredits bestyrelser. Det fulde ansvar for behandlingen af vederlagspolitikken, forhold vedrørende bonus og indhold i årsrapporten vedrørende vederlagsforhold er et anliggende for den samlede bestyrelse. Det er på den baggrund vederlagsudvalgets opgave at udarbejde oplæg til vederlagspolitikken gældende for Nykredits bestyrelser, koncerndirektion og øvrige direktioner, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner. Vederlagsudvalget skal herudover komme med forslag til vederlag til Nykredits bestyrelser og koncerndirektionen samt overvåge, at oplysninger i årsrapporten om vederlagsforhold til Nykredits bestyrelser, koncerndirektionen, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner er korrekt. Vederlagsudvalget vil tillige have til opgave at fremkomme med oplæg til honorar for repræsentantskabets medlemmer. Der er udarbejdet særskilt kommissorium for vederlagsudvalgets opgaver og ansvar. 10

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Corporate Governance 2012

Corporate Governance 2012 Corporate Governance 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b - jf. 3, stk.1 (Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport)

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Corporate Governance. Prime Office A/S

Corporate Governance. Prime Office A/S Corporate Governance 2013 Indhold Resumé... side 3 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... side 4 1.1 Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.2 Kapital- og aktiestruktur 1.3 Generalforsamlingen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Februar 2013 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 4 2. Interessenternes

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Corporate Governance rapport 2013. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b

Corporate Governance rapport 2013. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b Corporate Governance rapport 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b Denne lovpligtige

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere