Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15

2 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede indsats og flaskehalsindsatsen 6. Andre aktører 7. Budget s. 2/15

3 1. Indledning. I beskæftigelsesplanen har de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. staten og kommunen, redegjort for jobcenterets mål i Det skal bemærkes, at beskæftigelsesplanen er udarbejdet som en light udgave, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af 20. april Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. staten og kommunen, forventer, at jobcenteret i 2007 skal servicere ca. x.xxx borgere og x.xxx virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. I jobcentret sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over for borger og virksomheder: Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes konstaterede behov og ud fra en individuel vurdering sikre borgeren den korteste vej til job. Vision for jobcentret: I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft den arbejdskraft de har behov for på kort og langt sigt Strategiske mål for jobcentret: Ved en tæt dialog med virksomhederne medvirke til at sikre balance og afhjælpe flaskehalse Sikre borgeren en tidlig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere udfra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation og den indsats som skal iværksættes Helhedsorienteret indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til job Høj grad af samarbejde med alle aktør på hele arbejdsmarkedet Nærhedsprincippet bevares s. 3/15

4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Delmål 2A: Flere skal i job og ordinær uddannelse. 25 pct. af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse, når indsatsperioden slutter, dvs. den 1. juli 2008 imod 12,2 pct. med den nuværende indsats, dvs. uden indsatsen i forbindelse med en Ny chance til alle. Delmål 2B: Flere skal kunne forsørge sig selv. Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 pct. af den toårige periode imod 7,3 pct. med den nuværende indsats, dvs. uden indsatsen i forbindelse med en Ny chance til alle. Delmål 2C: Flere skal være i gang. Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp - imod 11,0 pct. med den nuværende indsats, dvs. uden indsatsen i forbindelse med en Ny chance til alle. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter har indarbejdet ministerens mål i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for s. 4/15

5 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, herunder Lokale udfordringer Flaskehalsområder Elementer, som kan indgå i beskrivelsen af de lokale udfordringer: 1. Nøgletal for arbejdsmarkedet/arbejdsstyrken i xx Kommune. Eksempelvis: - antal borgere, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens, ledighedstal, beskæftigelsesfrekvens, antal virksomheder (fordeling på bl.a. størrelse og branche), antal arbejdspladser, pendlingsmønster mv. 2. Udviklingen på det lokale arbejdsmarked (udbud/efterspørgsel) i perioden Beskrivelse af aktuelle og potentielle flaskehalsområder, og opridsning af hvilke initiativer, der vil blive taget for at bekæmpe/imødegå disse. Herunder bl.a. en beskrivelse anvendelsen af flaskehalsbevillingen (hvilke områder er udpeget i Region Midtjylland, og hvordan tænkes bevillingen anvendt i Jobcentret. 4. Udviklingen i antallet af personer på forskellige offentlige ydelser i xx Kommune over de seneste 3 år. 5. Opsamling i fht. de lokale udfordringer i Jobcentret. - eksempelvis indsatsen i fht. sygedagpengeområdet. - forventninger til udviklingen på det lokale arbejdsmarked (jf. arbejdsm.redegørelsen). Hvilke særlige udfordringer er der, som kræver speciel fokus på både kort og lang sigt (ikke kun flaskehalse). - flaskehalsområder (forventninger til udvikling og indsats/initiativer på kort og længere sigt). Data til beskrivelserne vil komme fra Jobindsats.dk og fra de kommunebeskrivelser, som beskæftigelsesregionen pt. er i færd med at udarbejde. De skulle efter planen være færdige medio september Pt. er kun beskrivelsen for Herning Kommune færdig. Jobcentret i xx Kommune vil have fokus på, at beskæftigelsesindsatsen rettes mod så bredt et arbejdsmarked som muligt, både fagligt og geografisk. Derfor vil Jobcenteret i xx Kommune aktivt søge at sikre et velfungerende samarbejde med de øvrige kommuner og jobcentre i området. s. 5/15

6 4. Den borgerrettede indsats A. Fælles visitation Alle personlige førstegangshenvendelser i Jobcentret tilgår Jobcentret. Det er Jobcentrets opgave, allerede ved den første kontakt, at yde hjælp til selvhjælp i forhold til alle de borgere hvor dette vurderes muligt. Det vil sige afsøge jobmulighederne via Jobnet/Hotjob,. Hjælpe borgeren til selv at tilmelde sig og oprette CV. Målet med en tidlig fokus på konkrete jobmuligheder og en aktiv anvendelse af CV et, er at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.. Målet med visitationen er at foretage en effektiv indsats, der fremmer borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og understøtter den lediges egen jobsøgning. I visitationen indhentes tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere sagen via spørgeskema og dialog med borgeren (helhedsorienteret viden om borgeren). Der er meget store krav til personalets kompetencer i visitationen. Virksomhedskonsulenterne kan eventuelt være i tilmeldingen på skift, så beskæftigelsesmedarbejderne har mulighed for at trække på dem i rådgivningssituationer. B. Indsatsen for personer, der er tæt på arbejdsmarkedet (matchkat ) Kontaktforløb med fokus på job for personer, der er tæt på arbejdsmarkedet (matchkat ) Udgangspunktet for nedenstående model, er at skabe progression i forhold til redskabsanvendelsen. Målet er, at bringe de ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet ved at anvende løntilskud og virksomhedspraktik som det primære aktiveringsredskab. Fokus på job i kontaktforløbet skal konkret udmøntes på følgende måde :: a. Ledige med kvalifikationer indenfor erhvervsområder, hvor der er flaskehalsproblemer, potentielle flaskehalsproblemer eller områder med øvrige balanceproblemer skal pålægges at søge et eller flere konkrete job (se erhvervsområder på aktuelle flaskehalsoversigt) b. Den ledige skal altid præsenteres for konkrete job i jobbanken, der matcher den lediges kvalifikationer Den første kontaktsamtale finder sted i som en integreret del af CV-mødet, som er placeres mellem 2-3 uger efter tilmelding til jobcentret. Formålet med at kombinere cv-samtalen med en egentlig kontaktsamtale er at sikre, at fokus på job og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet signaleres til den ledige ved første kontakt med jobcentret. Det afdækkes om borgeren har kompetencer inden for flaskehalsområdet og dermed omfattes af et intensivt kontaktforløb (telefonisk opfølgning ca. hver mdr.) Præsentation af obligatorisk jobsøgningskursus til alle, som ikke på anden vis har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kurserne tilbydes på dagpenge og skal være afviklet inden næste kontaktsamtale.( Der vil naturligvis være ledige for hvem, hvor det vurderes at jobsøgningskurser vil være irrelevant f.eks. ved overgang til efterløn, ledige som kan godtgøre optagelse. på uddannelse/aftale om ansættelse inden for en kort tidshorisont.) s. 6/15

7 De efterfølgende kontaktsamtaler frem til informationsmøde før IJP har alle fokus på at jobsøgning og identificering af borger med behov for en tidlig aktiveringsindsats. Kollektivt informationsmøde før IJP/overgang til 2. aktiveringsperiode. Der sættes fokus på aktiveringstilbud rettet mod områder med ubalance. Der skabes forventningsafstemning omkring muligheder og pligter. Formålet med 1. aktiveringssamtale, er på én og samme tid, at lave en samlet plan som omfatter den lediges aktiveringsbehov på lidt længere sigt og samtidig har korteste vej til job, som det overordnede mål. Såfremt borgeren ikke på nuværende tidspunkt vurderes at have forudsætninger for at kunne erhverve og bestride et konkret jobområde (eller flere) og det skønnes nødvendigt med kursus/uddannelsesaktiviteter, forud for en ansættelse, skal disse iværksættes på en sådan måde, at disse erhverves hurtigst muligt. Samtidig skal det aftales, helt konkret hvad, hvornår og hvordan den praktiske opkvalificering skal finde sted (støttet ansættelse). Sagsbehandler må således forholde sig til, om forudgående kursus/uddannelse kombineret med jobsøgningsevnen/ motivationen, gør det sandsynligt, at den ledige selv kan finde sig en ordinær/støttet ansættelse. Hvis ikke, skal der træffes aftale med virksomhedskonsulent om tilvejebringelse af løntilskudsansættelse. Som udgangspunkt skal den efterfølgende løntilskudsansættelse iværksættes 6 mdr, efter afsluttet kursus/uddannelse. Der rettes telefonisk/skriftlig henvendelse til alle i aktivering hver 13. uge med opfordring til at ajourføre CV for nye kompetencer. Der sættes fokus på evnen og motivationen til jobsøgning, der præsenteres konkrete job og der anvendes virksomhedsvendte redskaber. Omvendt formidling sker i tæt kontakt med virksomhedskonsulent. C. Indsatsen for personer, der har brug for støtte (matchkat. 4+5) Her arbejdes med service til personer, der har andre problemer ud over ledighed. Vi er opmærksomme på at yde en differentieret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens situation (match 3, 4 eller 5). Hver borger har én beskæftigelsesvejleder. Borgeren skal tale med så få medarbejdere som muligt. Det er beskæftigelsesvejlederen, som har det koordinerende ansvar. Borgeren kan henvende sig og få afklaret sine behov samt muligheder hurtigt ligesom der er opfølgning på de tilbud, der er iværksat. D. Indsatsen for sygemeldte Her arbejdes med opfølgning af sygemeldte, der skal arbejdsfastholdes, behandles, revalideres eller omfattes af fleksjob. Her får borgeren afklaret sine behov og muligheder hurtigt via en tidlig indsats, ligesom der er opfølgning på de tilbud, der er iværksat. s. 7/15

8 Hver borger har én beskæftigelsesmedarbejder. Borgeren skal tale med så få medarbejdere som muligt. E. Indsatsen for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen I alle sager er der fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet i samarbejde med virksomhedskonsulenterne. Denne tilknytning sikres ved at have fokus på arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob. Borgeren får afklaret sine behov og muligheder hurtigt via en tidlig indsats, og der er opfølgning på de tilbud, der er iværksat. F. Integrationsindsatsen Målet med Integrationsindsatsen er at mainstreame personer af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunkt i matchkategoriseringen og følger de tilbud/tiltag som gælder for disse målgrupper. Der etableres tæt kontakt til sprogcentrene med henblik på at kombinere evt. behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivende tilbud. Der udpeges tovholder, som kan trække på det landsdækkende videnscenter for integration i Høje Tåstrup. I forhold til befolkningssammensætningen i Ny kommune er det for de forsikrede ledige et fåtal som har anden etnisk herkomst end dansk. Kun 53 helårspersoner/143 af de berørte. For de kommunale målgrupper udgør målgruppen jf. udtræk fra Beskæftigelsesministeriets Dreamregister i uge 50/2005 ca. 175 personer fordelt på alle typer forsørgelse. I afdelingen for integration i Jobcentret vil der blive taget særlig tiltag i forhold til især de kommunale målgrupper med behov for særlig behov for understøtning bl.a. med følgende tiltag: Udarbejdelse af individuel kontrakt og 3-årig intergrationsplan Henvisning til sprogundervisning Opfølgning på planer G. Indsatsen over for personer med handicap Der er en tidlig og forebyggende indsats, herunder arbejdsfastholdelse, benyttelse af de lovmæssige muligheder indenfor Handicapområdet (eks. støtteordninger), tilknytning af fysioterapeut, ergoterapeut samt handicapkonsulent, synlighed i lokalsamfundet samt samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Der udpeges en tovholder i forhold til området, som kan trække på det landdækkende kompetencecenter i Vejle. H. Indsatsen for unge med sociale problemer / udsatte unge. s. 8/15

9 De 18 til 29 årige er organisatorisk placeret i afsnit for matchkat.4+5. Her sker en tidlig og forebyggende indsats i tæt samarbejde med virksomhedskonsulenterne omkring det beskæftigelsesmæssige. De 15 til 18 årige er organisatorisk placeret i et samarbejde mellem afd. for særlig indsats og socialforvaltningen. Gruppen omfatter unge med et særligt behov for indsats, der ikke kan tilgodeses i match 1-5. Desuden er det en forudsætning, at alle muligheder i Servicelovens bestemmelser er opbrugte. Alle værktøjer i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan anvendes. Denne målgruppe vil eksempelvis kunne have stor gavn af mentorordningen. Indsatsen tager udgangspunkt i en arbejdsmarkedsrettet indsats kombineret med en mere pædagogisk indsats og i mange tilfælde parallelindsats for socialforvaltningen. Det helt centrale er dog, at den unge kontinuerligt oplever, at der er fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. I. Vejledning Her kan borgere og virksomheder henvende sig og få afklaret sine behov og muligheder hurtigt. Her er en høj grad af faglighed og gode kontakter til uddannelsessystemet. Mål for den borgerrettede indsats (eksempler) Jobcentret vil have færdiggjort en fælles strategi for den borgerrettede indsats inden udgangen af 1. kvartal Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. xx pct. af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, får en samtale eller et tilbud om aktivering til tiden. Det er målet med straksafklaring, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, der forlader kontanthjælpssystemet og løntilskud igen inden for 3 måneder, forøges med xx pct. Der skal særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og jobcenteret skal nå de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Antallet af sygedagpengesager med en varighed på 26 uger eller derover skal ligge x pct. under niveauet for Antallet af unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsdelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. Bl.a. følgende områder kan indgå i beskrivelsen af den borgerrettede indsats: 1. Indledende beskrivelse af de overordnede mål for Jobcentrets indsats, dvs. fokus på beskæftigelse via prioritering af henvisning på job, pålæg om jobsøgning, jobsøgningskurser, rådgivning og vejledning. For de grupper af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er formidlingsrelevante, fokuseres der via en arbejdsmarkedsrettet indsats på som minimum at gøre dem delvist selvforsørgende. 2. Beskrivelse af redskabsanvendelsen i Jobcentret i fht. de forskellige målgrupper, herunder: - virksomhedspraktik s. 9/15

10 - løntilskud (offentlig og privat) - voksenerhvervsuddannelse - straksafklaring (for kontanthjælpsmodtagere) - jobsøgning, vejledning, korterevarende opkvalificeringsforløb - ordinær uddannelse. 3. Beskrivelse af initiativer til sikring af, at lediges minimumsrettigheder og krav til aktiveringsgrad opfyldes. 4. Lokalt samarbejde med bl.a. a-kasser, uddannelsesudbydere m.fl. Den virksomhedsrettede indsats og flaskehalsindsatsen Virksomhederne har med jobcenteret fået én indgang til det offentlige beskæftigelsessystem. Målet er på kort og langt sigt at sikre virksomhederne et tilstrækkelig antal kvalificerede medarbejdere. Samtidig skal samarbejdet sikre en målrettet dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte, løntilskudsjob, virksomhedspraktikpladser, job på særlige vilkår mm. Samarbejdet kan også fremme tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked, sociale partnerskaber mv. Jobcentret løser strategisk opgaven via indsats på tre områder, der understøtter hinanden: Overvågningsstrategi. Skaffer viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft aktuelt og i fremtiden. Formidlings- og servicestrategi. Stiller selvbetjeningsværktøjer til rådighed for jobmarkedspladsen og formidler kontakt mellem virksomhed og medarbejdere. Kompetencestrategi. Påvirker arbejdsstyrkens kompetenceniveau, så det matcher fremtidens behov. Formidlings- og servicestrategien vil blive tilrettelagt i nøje overensstemmelse med virksomhedernes ønsker og behov. I jobcentrets formidling af arbejdskraft til virksomhederne skelner man mellem følgende fire former: Ordinær formidling. En virksomhed mangler arbejdskraft, ringer til jobcentret og afgiver en jobordre. Jobcentret finder et antal kvalificerede ledige, der formidles til jobsamtale på virksomheden, hvorefter virksomheden ansætter én af dem. Tvungen jobsøgning dækker over den situation, hvor jobcentret forpligter ledige til aktivt at søge bestemte job, og a-kassen underrettes. Åben formidling er en måde, hvorpå virksomhederne kan synliggøre deres job gennem stillingsopslag hos jobcentret f.eks. vist i jobbutikken, via annoncering i lokalradio m.v. Alle job bliver desuden synliggjort via Jobnet.dk, som er et avanceret selvbetjeningstilbud målrettet både virksomheder og jobsøgende. Omvendt formidling dækker over den situation, hvor beskæftigelsesmedarbejderen målrettet forsøger at finde et job måske med løntilskud til en bestemt ledig efter at vedkommende har fået udarbejdet en jobplan. s. 10/15

11 Reelt er der sket en gradvis sammensmeltning af de fire formidlingsformer på grund af den teknologiske udvikling, den stigende beskæftigelse og den faldende ledighed. Jobmarkedet er meget dynamisk. Cirka hver tredje erhvervsaktive skifter job hver år. Størsteparten af disse job besættes ved at virksomhed og medarbejder mødes på jobmarkedet og indgår en aftale uden direkte involvering fra en offentlig jobformidlingsinstans. Denne del af jobmarkedet er selvregulerende. Jobmarkedet og jobcentrets indsats. Jobmarkedet Den selvregulerende del Del præget af balanceproblemer Karakteristika Arbejdsgiver og arbejdstager finder sig selv Flaskehalse, strukturelle og andre rekrutteringsproblemer. Ledige med mangelfulde kompetence. Jobcentrets indsats Stiller selvbetjeningsværktøjer til rådighed via Jobnet.dk. Tilbyder obsøgningsværksteder. Initierer jobnetværk. Opkvalificerer og uddanner ledige og beskæftigede. Voksenlærlingeordningen. Bruger ordinær formidling og tvungen jobsøgning (a-kassen foretager rådighedsvurdering). Bruger omvendt formidling. Praktikker og ansættelser med løntilskud. Jobcentrets overordnede strategi i forhold til denne selvregulerende del af jobmarkedet er at stille moderne og effektive selvbetjeningsværktøjer til rådighed for virksomhederne og deres kommende medarbejdere og om nødvendigt uddanne dem, så de bliver selvhjulpe i brugen af dem. Danmarks største job- og CV-database Jobnet.dk er omdrejningspunktet i denne strategi. Den anden del af jobmarkedet langt den mindste er kendetegnet af balanceproblemer. Jobcentret anvender hovedparten af sine ressourcer på at reducere, og ideelt set eliminere de skiftende balanceproblemer via overvågningsstrategien. Med målrettede jobplaner for ledige, opkvalificering og kompetenceudvikling samt påvirkning af den langsigede uddannelses- og erhvervsvejledning søger jobcentret at flytte arbejdskraften derhen, hvor virksomhedernes behov er. Jobcenteret vil yde en effektiv flaskehalsforebyggende indsats og vil i den forbindelse inddrage jobcentrene i nabokommunerne i indsatsen. Jobcenteret vil etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, hvortil der kan ydes tilskud fra den regionale flaskehalsbevilling. Jobcenteret vil i 2007 ligeledes have meget fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, idet voksenlærlingeordningen er et af de mest effektive redskaber i indsatsen for at forebygge og afhjælpe flaskehalse. s. 11/15

12 Det grundlæggende element i jobcentrets virksomhedskontakt er virksomhedsbesøgende. Besøgende har forskelligt sigte og principielt kan man skelne mellem Servicebesøg Kampagnebesøg Overvågningsbesøg Ad-hoc-besøg Udover de fysiske besøg på virksomhederne har jobcentret en omfattende dialog med virksomhederne via telefon og . Kampagner Målet med indsatsen i forhold til virksomhederne er: o at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for på kort og på lang sigt. o at indgå i en dialog med virksomhederne om opkvalificeringsmuligheder får såvel ledige (potentielle medarbejdere) som beskæftigede med henblik på at kunne tiltrække og fastholde medarbejder til/i de lokale virksomheder. o at rådgive og vejlede virksomhederne for at fremme arbejdsfastholdelse og mindske sygefraværet på lokale virksomheder. o at Indgå partnerskabsaftaler med de lokale virksomheder for sikre muligheder for personer med ansættelse på særlige vilkår Strategi for virksomhedsindsatsen Der udarbejdes en strategi for virksomhedsindsatsen i år 2007 og 2008 som har til formål at skabe et professionelt og synligt jobcenter i Ny kommune. Jobcentret skal tillige tage aktivt del i at profilere Ny kommune som en attraktivt erhvervsområde i det midtjyske. Strategien vil tage afsæt i, at der er tale om et nyetableret jobcenter, som med en synlig og aktiv formidlingsstrategi skal være medvirkende til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til et erhvervsområde i hastig udvikling. I strategien vil indgå samarbejdsaftaler på tværs af kommunerne langs den jyske motorvej. Strategien vil indgå i jobcentrets implementeringsplan. Eksempler på udfordringer Ny kommune er karakteriseret ved at en meget høj andel af arbejdspladserne er placeret inden for industri og bygge og anlæg. Samtidig er ca. 39% af de beskæftigede kortuddannet. Dette sammenholdt med en positiv vækst i etablering af nye arbejdspladser betyder, at der må sættes fokus på et generelt erhvervsuddannelsesløft hvis virksomhederne også på lidt længere sigte kan få kvalificeret arbejdskraft. Andel af de ledige med grundskole som afgangsniveau er for det midtjyske område ca. 24%. (Kilde: jobmidtjylland.dk) s. 12/15

13 Med mange arbejdspladser inden for særligt bygge og anlægs-området skal der være særlig fokus på potentielle/aktuelle flaskehals-/rekrutteringsproblemer, således at det er muligt at substituere arbejdskraften hurtigst muligt. Eksempler på udviklingstiltag Der skal udvikles tiltag f.eks. partnerskabsaftaler som skaber en vinder-vinder-situation for såvel virksomhed som de jobsøgende. Aftalerne skal sikre, at virksomhederne som en naturlig del af deres rekrutterings- og fastholdelsesstrategi har et socialt engagement for grupper af jobsøgende med andre problemer end ledighed. Der skal udvikles tiltag som gør det muligt i størst muligt omfang, at inddrage virksomhederne i aktiveringsindsatsen med det formål at gøre aktiveringen så job-nær som mulig. Der skal etableres formelle og uformelle fora for at sikre vidensdeling mellem jobcenter og virksomheder for at imødegå/afhjælpe flaskehalssitutioner. I samarbejde med erhvervschefen afdække hvorledes jobcentret kan understøtte tiltrækning og etableringen af nye virksomheder i området. I forhold til at kunne tilbyde (tiltrække) kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen er organisatorisk placeret hos virksomhedskonsulenterne. Her arbejdes efter princippet om at én virksomhedskonsulent har kontakten til én virksomhed. Der arbejdes for en høj grad af branchekendskab hos den enkelte konsulent og således sikring af konsulenternes spidskompetencer indenfor enkelte brancher. For at virksomhederne oplever sammenhæng og helhed i serviceringen er det af stor betydning, at virksomhedskonsulenterne fra stat og kommune fremstår som en koordineret enhed med fælles kompetencer. Det betyder, at alle virksomhedskonsulenter skal have et indgående kendskab til de serviceydelser og produkter, som samlet set udbydes. I Jobcentrets virksomhedskontakt og service indgår desuden forebyggelse af længerevarende sygemeldinger, så den sygemeldte medarbejder ikke udstødes fra arbejdsmarkedet. Målet er at fremme arbejdsfastholdelse og mindske sygefraværet på lokale virksomheder. Mål for den virksomhedsrettede indsats (eksempler): Jobcenteret vil have færdiggjort en fællesstrategi for den virksomhedsvendte indsats inden udgangen af 1. kvartal Samarbejdsgraden med kommunens virksomheder skal forbedres med xx procentpoint fra xx pct. til yy pct. i 4. kvartal s. 13/15

14 Jobcenteret vil indgå xx partnerskabsaftaler med nye virksomheder. Der skal etableres xx voksenlærlingeaftaler, hvoraf xx pladser skal besættes med ledige dagpengemodtagere og xx pladser skal besættes med ledige kon-tanthjælpsmodtage. xx pct. af de virksomheder, som har modtaget en serviceydelse fra jobcente-ret i 2007, tilkendegiver, at de er meget tilfredse eller delvis tilfredse med den modtagende ydelse. 1. Formulering af mål for den virksomhedsvendte indsats, herunder bl.a. Udarbejdelse af en fælles strategi for virksomhedskontakten i Jobcentret inden udgangen af 1. kvartal 2007, så indsatsen koordineres både internt i Jobcentret og i fht. nærtliggende jobcentre til gavn for både virksomheder, ledige og øvrige jobsøgere. Herunder også beskrivelse af anvendelsen af de virksomhedsvendte redskaber og evt. strategi for indgåelse af partnerskabsaftaler. Formulering af en fælles strategi for formidlingsindsatsen i Jobcentret, herunder anvendelsen af hhv. annoncering via Jobnet og henvisning af ledige jobsøgere. Herunder også skitsering af ressourcefordelingen i fht. Jobcentrets servicering af virksomhederne. 2. Beskrivelse af den flaskehalsforebyggende indsats, herunder Kort skitsering af de konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked på kort og længere sigt. Den flaskehalsforebyggende indsats hvordan identificeres potentielle flaskehalse tidligst muligt? Eventuelle kampagneinitiativer Samarbejde med nærtliggende jobcentre. Indsats i fht. flaskehalsbevillingen. Prioritering af voksenlærlingeordningen i fht. både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. 3. Fastlæggelse af effektmål, herunder bl.a. vedr. samarbejdsgrad, tilfredshedsgrad mv. s. 14/15

15 Inddragelse af andre aktører Jobcentret vil anvende de eksisterende aftaler om uddannelse, vejledning, aktivering etc. med andre aktører. Det kan dog blive nødvendigt for jobcentret at etablere udbudsforretninger i Jobcenteret planlægger med, at xx pct. af de personer, der modtager en indsats i jobcenteret påbegynder et forløb hos andre aktører i I forhold til ledige dagpengemodtagere vil jobcenteret visitere følgende målgrupper andre aktører: Akademikere Ledige, der har en særlig risiko for at blive langtidsledige og risiko for at falde ud af dagpengesystemet Mål og måltal for inddragelse af andre aktører (eksempler): Jobcenteret vil have færdiggjort en fællesstrategi for inddragelsen af andre aktører inden udgangen af 1. kvartal xx pct. af de ledighedsberørte personer i jobcenteret påbegynder et forløb hos andre aktører. 1. Jobcenterets strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, herunder Måltal Hvilke målgrupper overdrages i Jobcentret Flow henover året hvornår udliciteres hvilke målgrupper? Samarbejdet mellem stat og kommune omkring inddragelsen af andre aktører, herunder bl.a. o Skal der gennemføres fælles udbud? o Evt. samarbejde omkring indgåelse af fælles delaftaler o Samarbejde omkring rammeaftaler. Strategien udarbejdes inden for rammerne af beskæftigelsesministerens handlingsplan fra februar 2006 for den statslige brug af andre aktører. s. 15/15

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for 2008

Beskæftigelsesplan for 2008 Beskæftigelsesplan for 2008 INDHOLD AF BESKÆFTIGELSESPLANEN...5 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...5 1.1 DE KONKRETE MÅL...5 1.2 MÅLOPFYLDELSEN...6 INDSATSOMRÅDE 1...6 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2009.. s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere