Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15

2 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede indsats og flaskehalsindsatsen 6. Andre aktører 7. Budget s. 2/15

3 1. Indledning. I beskæftigelsesplanen har de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. staten og kommunen, redegjort for jobcenterets mål i Det skal bemærkes, at beskæftigelsesplanen er udarbejdet som en light udgave, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af 20. april Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. staten og kommunen, forventer, at jobcenteret i 2007 skal servicere ca. x.xxx borgere og x.xxx virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. I jobcentret sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over for borger og virksomheder: Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes konstaterede behov og ud fra en individuel vurdering sikre borgeren den korteste vej til job. Vision for jobcentret: I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft den arbejdskraft de har behov for på kort og langt sigt Strategiske mål for jobcentret: Ved en tæt dialog med virksomhederne medvirke til at sikre balance og afhjælpe flaskehalse Sikre borgeren en tidlig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere udfra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation og den indsats som skal iværksættes Helhedsorienteret indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til job Høj grad af samarbejde med alle aktør på hele arbejdsmarkedet Nærhedsprincippet bevares s. 3/15

4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Delmål 2A: Flere skal i job og ordinær uddannelse. 25 pct. af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse, når indsatsperioden slutter, dvs. den 1. juli 2008 imod 12,2 pct. med den nuværende indsats, dvs. uden indsatsen i forbindelse med en Ny chance til alle. Delmål 2B: Flere skal kunne forsørge sig selv. Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 pct. af den toårige periode imod 7,3 pct. med den nuværende indsats, dvs. uden indsatsen i forbindelse med en Ny chance til alle. Delmål 2C: Flere skal være i gang. Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp - imod 11,0 pct. med den nuværende indsats, dvs. uden indsatsen i forbindelse med en Ny chance til alle. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter har indarbejdet ministerens mål i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for s. 4/15

5 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, herunder Lokale udfordringer Flaskehalsområder Elementer, som kan indgå i beskrivelsen af de lokale udfordringer: 1. Nøgletal for arbejdsmarkedet/arbejdsstyrken i xx Kommune. Eksempelvis: - antal borgere, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens, ledighedstal, beskæftigelsesfrekvens, antal virksomheder (fordeling på bl.a. størrelse og branche), antal arbejdspladser, pendlingsmønster mv. 2. Udviklingen på det lokale arbejdsmarked (udbud/efterspørgsel) i perioden Beskrivelse af aktuelle og potentielle flaskehalsområder, og opridsning af hvilke initiativer, der vil blive taget for at bekæmpe/imødegå disse. Herunder bl.a. en beskrivelse anvendelsen af flaskehalsbevillingen (hvilke områder er udpeget i Region Midtjylland, og hvordan tænkes bevillingen anvendt i Jobcentret. 4. Udviklingen i antallet af personer på forskellige offentlige ydelser i xx Kommune over de seneste 3 år. 5. Opsamling i fht. de lokale udfordringer i Jobcentret. - eksempelvis indsatsen i fht. sygedagpengeområdet. - forventninger til udviklingen på det lokale arbejdsmarked (jf. arbejdsm.redegørelsen). Hvilke særlige udfordringer er der, som kræver speciel fokus på både kort og lang sigt (ikke kun flaskehalse). - flaskehalsområder (forventninger til udvikling og indsats/initiativer på kort og længere sigt). Data til beskrivelserne vil komme fra Jobindsats.dk og fra de kommunebeskrivelser, som beskæftigelsesregionen pt. er i færd med at udarbejde. De skulle efter planen være færdige medio september Pt. er kun beskrivelsen for Herning Kommune færdig. Jobcentret i xx Kommune vil have fokus på, at beskæftigelsesindsatsen rettes mod så bredt et arbejdsmarked som muligt, både fagligt og geografisk. Derfor vil Jobcenteret i xx Kommune aktivt søge at sikre et velfungerende samarbejde med de øvrige kommuner og jobcentre i området. s. 5/15

6 4. Den borgerrettede indsats A. Fælles visitation Alle personlige førstegangshenvendelser i Jobcentret tilgår Jobcentret. Det er Jobcentrets opgave, allerede ved den første kontakt, at yde hjælp til selvhjælp i forhold til alle de borgere hvor dette vurderes muligt. Det vil sige afsøge jobmulighederne via Jobnet/Hotjob,. Hjælpe borgeren til selv at tilmelde sig og oprette CV. Målet med en tidlig fokus på konkrete jobmuligheder og en aktiv anvendelse af CV et, er at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.. Målet med visitationen er at foretage en effektiv indsats, der fremmer borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og understøtter den lediges egen jobsøgning. I visitationen indhentes tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere sagen via spørgeskema og dialog med borgeren (helhedsorienteret viden om borgeren). Der er meget store krav til personalets kompetencer i visitationen. Virksomhedskonsulenterne kan eventuelt være i tilmeldingen på skift, så beskæftigelsesmedarbejderne har mulighed for at trække på dem i rådgivningssituationer. B. Indsatsen for personer, der er tæt på arbejdsmarkedet (matchkat ) Kontaktforløb med fokus på job for personer, der er tæt på arbejdsmarkedet (matchkat ) Udgangspunktet for nedenstående model, er at skabe progression i forhold til redskabsanvendelsen. Målet er, at bringe de ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet ved at anvende løntilskud og virksomhedspraktik som det primære aktiveringsredskab. Fokus på job i kontaktforløbet skal konkret udmøntes på følgende måde :: a. Ledige med kvalifikationer indenfor erhvervsområder, hvor der er flaskehalsproblemer, potentielle flaskehalsproblemer eller områder med øvrige balanceproblemer skal pålægges at søge et eller flere konkrete job (se erhvervsområder på aktuelle flaskehalsoversigt) b. Den ledige skal altid præsenteres for konkrete job i jobbanken, der matcher den lediges kvalifikationer Den første kontaktsamtale finder sted i som en integreret del af CV-mødet, som er placeres mellem 2-3 uger efter tilmelding til jobcentret. Formålet med at kombinere cv-samtalen med en egentlig kontaktsamtale er at sikre, at fokus på job og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet signaleres til den ledige ved første kontakt med jobcentret. Det afdækkes om borgeren har kompetencer inden for flaskehalsområdet og dermed omfattes af et intensivt kontaktforløb (telefonisk opfølgning ca. hver mdr.) Præsentation af obligatorisk jobsøgningskursus til alle, som ikke på anden vis har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kurserne tilbydes på dagpenge og skal være afviklet inden næste kontaktsamtale.( Der vil naturligvis være ledige for hvem, hvor det vurderes at jobsøgningskurser vil være irrelevant f.eks. ved overgang til efterløn, ledige som kan godtgøre optagelse. på uddannelse/aftale om ansættelse inden for en kort tidshorisont.) s. 6/15

7 De efterfølgende kontaktsamtaler frem til informationsmøde før IJP har alle fokus på at jobsøgning og identificering af borger med behov for en tidlig aktiveringsindsats. Kollektivt informationsmøde før IJP/overgang til 2. aktiveringsperiode. Der sættes fokus på aktiveringstilbud rettet mod områder med ubalance. Der skabes forventningsafstemning omkring muligheder og pligter. Formålet med 1. aktiveringssamtale, er på én og samme tid, at lave en samlet plan som omfatter den lediges aktiveringsbehov på lidt længere sigt og samtidig har korteste vej til job, som det overordnede mål. Såfremt borgeren ikke på nuværende tidspunkt vurderes at have forudsætninger for at kunne erhverve og bestride et konkret jobområde (eller flere) og det skønnes nødvendigt med kursus/uddannelsesaktiviteter, forud for en ansættelse, skal disse iværksættes på en sådan måde, at disse erhverves hurtigst muligt. Samtidig skal det aftales, helt konkret hvad, hvornår og hvordan den praktiske opkvalificering skal finde sted (støttet ansættelse). Sagsbehandler må således forholde sig til, om forudgående kursus/uddannelse kombineret med jobsøgningsevnen/ motivationen, gør det sandsynligt, at den ledige selv kan finde sig en ordinær/støttet ansættelse. Hvis ikke, skal der træffes aftale med virksomhedskonsulent om tilvejebringelse af løntilskudsansættelse. Som udgangspunkt skal den efterfølgende løntilskudsansættelse iværksættes 6 mdr, efter afsluttet kursus/uddannelse. Der rettes telefonisk/skriftlig henvendelse til alle i aktivering hver 13. uge med opfordring til at ajourføre CV for nye kompetencer. Der sættes fokus på evnen og motivationen til jobsøgning, der præsenteres konkrete job og der anvendes virksomhedsvendte redskaber. Omvendt formidling sker i tæt kontakt med virksomhedskonsulent. C. Indsatsen for personer, der har brug for støtte (matchkat. 4+5) Her arbejdes med service til personer, der har andre problemer ud over ledighed. Vi er opmærksomme på at yde en differentieret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens situation (match 3, 4 eller 5). Hver borger har én beskæftigelsesvejleder. Borgeren skal tale med så få medarbejdere som muligt. Det er beskæftigelsesvejlederen, som har det koordinerende ansvar. Borgeren kan henvende sig og få afklaret sine behov samt muligheder hurtigt ligesom der er opfølgning på de tilbud, der er iværksat. D. Indsatsen for sygemeldte Her arbejdes med opfølgning af sygemeldte, der skal arbejdsfastholdes, behandles, revalideres eller omfattes af fleksjob. Her får borgeren afklaret sine behov og muligheder hurtigt via en tidlig indsats, ligesom der er opfølgning på de tilbud, der er iværksat. s. 7/15

8 Hver borger har én beskæftigelsesmedarbejder. Borgeren skal tale med så få medarbejdere som muligt. E. Indsatsen for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen I alle sager er der fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet i samarbejde med virksomhedskonsulenterne. Denne tilknytning sikres ved at have fokus på arbejdsfastholdelse, revalidering og fleksjob. Borgeren får afklaret sine behov og muligheder hurtigt via en tidlig indsats, og der er opfølgning på de tilbud, der er iværksat. F. Integrationsindsatsen Målet med Integrationsindsatsen er at mainstreame personer af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunkt i matchkategoriseringen og følger de tilbud/tiltag som gælder for disse målgrupper. Der etableres tæt kontakt til sprogcentrene med henblik på at kombinere evt. behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivende tilbud. Der udpeges tovholder, som kan trække på det landsdækkende videnscenter for integration i Høje Tåstrup. I forhold til befolkningssammensætningen i Ny kommune er det for de forsikrede ledige et fåtal som har anden etnisk herkomst end dansk. Kun 53 helårspersoner/143 af de berørte. For de kommunale målgrupper udgør målgruppen jf. udtræk fra Beskæftigelsesministeriets Dreamregister i uge 50/2005 ca. 175 personer fordelt på alle typer forsørgelse. I afdelingen for integration i Jobcentret vil der blive taget særlig tiltag i forhold til især de kommunale målgrupper med behov for særlig behov for understøtning bl.a. med følgende tiltag: Udarbejdelse af individuel kontrakt og 3-årig intergrationsplan Henvisning til sprogundervisning Opfølgning på planer G. Indsatsen over for personer med handicap Der er en tidlig og forebyggende indsats, herunder arbejdsfastholdelse, benyttelse af de lovmæssige muligheder indenfor Handicapområdet (eks. støtteordninger), tilknytning af fysioterapeut, ergoterapeut samt handicapkonsulent, synlighed i lokalsamfundet samt samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Der udpeges en tovholder i forhold til området, som kan trække på det landdækkende kompetencecenter i Vejle. H. Indsatsen for unge med sociale problemer / udsatte unge. s. 8/15

9 De 18 til 29 årige er organisatorisk placeret i afsnit for matchkat.4+5. Her sker en tidlig og forebyggende indsats i tæt samarbejde med virksomhedskonsulenterne omkring det beskæftigelsesmæssige. De 15 til 18 årige er organisatorisk placeret i et samarbejde mellem afd. for særlig indsats og socialforvaltningen. Gruppen omfatter unge med et særligt behov for indsats, der ikke kan tilgodeses i match 1-5. Desuden er det en forudsætning, at alle muligheder i Servicelovens bestemmelser er opbrugte. Alle værktøjer i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan anvendes. Denne målgruppe vil eksempelvis kunne have stor gavn af mentorordningen. Indsatsen tager udgangspunkt i en arbejdsmarkedsrettet indsats kombineret med en mere pædagogisk indsats og i mange tilfælde parallelindsats for socialforvaltningen. Det helt centrale er dog, at den unge kontinuerligt oplever, at der er fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. I. Vejledning Her kan borgere og virksomheder henvende sig og få afklaret sine behov og muligheder hurtigt. Her er en høj grad af faglighed og gode kontakter til uddannelsessystemet. Mål for den borgerrettede indsats (eksempler) Jobcentret vil have færdiggjort en fælles strategi for den borgerrettede indsats inden udgangen af 1. kvartal Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes. xx pct. af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, får en samtale eller et tilbud om aktivering til tiden. Det er målet med straksafklaring, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, der forlader kontanthjælpssystemet og løntilskud igen inden for 3 måneder, forøges med xx pct. Der skal særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og jobcenteret skal nå de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Antallet af sygedagpengesager med en varighed på 26 uger eller derover skal ligge x pct. under niveauet for Antallet af unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsdelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før. Bl.a. følgende områder kan indgå i beskrivelsen af den borgerrettede indsats: 1. Indledende beskrivelse af de overordnede mål for Jobcentrets indsats, dvs. fokus på beskæftigelse via prioritering af henvisning på job, pålæg om jobsøgning, jobsøgningskurser, rådgivning og vejledning. For de grupper af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er formidlingsrelevante, fokuseres der via en arbejdsmarkedsrettet indsats på som minimum at gøre dem delvist selvforsørgende. 2. Beskrivelse af redskabsanvendelsen i Jobcentret i fht. de forskellige målgrupper, herunder: - virksomhedspraktik s. 9/15

10 - løntilskud (offentlig og privat) - voksenerhvervsuddannelse - straksafklaring (for kontanthjælpsmodtagere) - jobsøgning, vejledning, korterevarende opkvalificeringsforløb - ordinær uddannelse. 3. Beskrivelse af initiativer til sikring af, at lediges minimumsrettigheder og krav til aktiveringsgrad opfyldes. 4. Lokalt samarbejde med bl.a. a-kasser, uddannelsesudbydere m.fl. Den virksomhedsrettede indsats og flaskehalsindsatsen Virksomhederne har med jobcenteret fået én indgang til det offentlige beskæftigelsessystem. Målet er på kort og langt sigt at sikre virksomhederne et tilstrækkelig antal kvalificerede medarbejdere. Samtidig skal samarbejdet sikre en målrettet dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte, løntilskudsjob, virksomhedspraktikpladser, job på særlige vilkår mm. Samarbejdet kan også fremme tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked, sociale partnerskaber mv. Jobcentret løser strategisk opgaven via indsats på tre områder, der understøtter hinanden: Overvågningsstrategi. Skaffer viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft aktuelt og i fremtiden. Formidlings- og servicestrategi. Stiller selvbetjeningsværktøjer til rådighed for jobmarkedspladsen og formidler kontakt mellem virksomhed og medarbejdere. Kompetencestrategi. Påvirker arbejdsstyrkens kompetenceniveau, så det matcher fremtidens behov. Formidlings- og servicestrategien vil blive tilrettelagt i nøje overensstemmelse med virksomhedernes ønsker og behov. I jobcentrets formidling af arbejdskraft til virksomhederne skelner man mellem følgende fire former: Ordinær formidling. En virksomhed mangler arbejdskraft, ringer til jobcentret og afgiver en jobordre. Jobcentret finder et antal kvalificerede ledige, der formidles til jobsamtale på virksomheden, hvorefter virksomheden ansætter én af dem. Tvungen jobsøgning dækker over den situation, hvor jobcentret forpligter ledige til aktivt at søge bestemte job, og a-kassen underrettes. Åben formidling er en måde, hvorpå virksomhederne kan synliggøre deres job gennem stillingsopslag hos jobcentret f.eks. vist i jobbutikken, via annoncering i lokalradio m.v. Alle job bliver desuden synliggjort via Jobnet.dk, som er et avanceret selvbetjeningstilbud målrettet både virksomheder og jobsøgende. Omvendt formidling dækker over den situation, hvor beskæftigelsesmedarbejderen målrettet forsøger at finde et job måske med løntilskud til en bestemt ledig efter at vedkommende har fået udarbejdet en jobplan. s. 10/15

11 Reelt er der sket en gradvis sammensmeltning af de fire formidlingsformer på grund af den teknologiske udvikling, den stigende beskæftigelse og den faldende ledighed. Jobmarkedet er meget dynamisk. Cirka hver tredje erhvervsaktive skifter job hver år. Størsteparten af disse job besættes ved at virksomhed og medarbejder mødes på jobmarkedet og indgår en aftale uden direkte involvering fra en offentlig jobformidlingsinstans. Denne del af jobmarkedet er selvregulerende. Jobmarkedet og jobcentrets indsats. Jobmarkedet Den selvregulerende del Del præget af balanceproblemer Karakteristika Arbejdsgiver og arbejdstager finder sig selv Flaskehalse, strukturelle og andre rekrutteringsproblemer. Ledige med mangelfulde kompetence. Jobcentrets indsats Stiller selvbetjeningsværktøjer til rådighed via Jobnet.dk. Tilbyder obsøgningsværksteder. Initierer jobnetværk. Opkvalificerer og uddanner ledige og beskæftigede. Voksenlærlingeordningen. Bruger ordinær formidling og tvungen jobsøgning (a-kassen foretager rådighedsvurdering). Bruger omvendt formidling. Praktikker og ansættelser med løntilskud. Jobcentrets overordnede strategi i forhold til denne selvregulerende del af jobmarkedet er at stille moderne og effektive selvbetjeningsværktøjer til rådighed for virksomhederne og deres kommende medarbejdere og om nødvendigt uddanne dem, så de bliver selvhjulpe i brugen af dem. Danmarks største job- og CV-database Jobnet.dk er omdrejningspunktet i denne strategi. Den anden del af jobmarkedet langt den mindste er kendetegnet af balanceproblemer. Jobcentret anvender hovedparten af sine ressourcer på at reducere, og ideelt set eliminere de skiftende balanceproblemer via overvågningsstrategien. Med målrettede jobplaner for ledige, opkvalificering og kompetenceudvikling samt påvirkning af den langsigede uddannelses- og erhvervsvejledning søger jobcentret at flytte arbejdskraften derhen, hvor virksomhedernes behov er. Jobcenteret vil yde en effektiv flaskehalsforebyggende indsats og vil i den forbindelse inddrage jobcentrene i nabokommunerne i indsatsen. Jobcenteret vil etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, hvortil der kan ydes tilskud fra den regionale flaskehalsbevilling. Jobcenteret vil i 2007 ligeledes have meget fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, idet voksenlærlingeordningen er et af de mest effektive redskaber i indsatsen for at forebygge og afhjælpe flaskehalse. s. 11/15

12 Det grundlæggende element i jobcentrets virksomhedskontakt er virksomhedsbesøgende. Besøgende har forskelligt sigte og principielt kan man skelne mellem Servicebesøg Kampagnebesøg Overvågningsbesøg Ad-hoc-besøg Udover de fysiske besøg på virksomhederne har jobcentret en omfattende dialog med virksomhederne via telefon og . Kampagner Målet med indsatsen i forhold til virksomhederne er: o at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for på kort og på lang sigt. o at indgå i en dialog med virksomhederne om opkvalificeringsmuligheder får såvel ledige (potentielle medarbejdere) som beskæftigede med henblik på at kunne tiltrække og fastholde medarbejder til/i de lokale virksomheder. o at rådgive og vejlede virksomhederne for at fremme arbejdsfastholdelse og mindske sygefraværet på lokale virksomheder. o at Indgå partnerskabsaftaler med de lokale virksomheder for sikre muligheder for personer med ansættelse på særlige vilkår Strategi for virksomhedsindsatsen Der udarbejdes en strategi for virksomhedsindsatsen i år 2007 og 2008 som har til formål at skabe et professionelt og synligt jobcenter i Ny kommune. Jobcentret skal tillige tage aktivt del i at profilere Ny kommune som en attraktivt erhvervsområde i det midtjyske. Strategien vil tage afsæt i, at der er tale om et nyetableret jobcenter, som med en synlig og aktiv formidlingsstrategi skal være medvirkende til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til et erhvervsområde i hastig udvikling. I strategien vil indgå samarbejdsaftaler på tværs af kommunerne langs den jyske motorvej. Strategien vil indgå i jobcentrets implementeringsplan. Eksempler på udfordringer Ny kommune er karakteriseret ved at en meget høj andel af arbejdspladserne er placeret inden for industri og bygge og anlæg. Samtidig er ca. 39% af de beskæftigede kortuddannet. Dette sammenholdt med en positiv vækst i etablering af nye arbejdspladser betyder, at der må sættes fokus på et generelt erhvervsuddannelsesløft hvis virksomhederne også på lidt længere sigte kan få kvalificeret arbejdskraft. Andel af de ledige med grundskole som afgangsniveau er for det midtjyske område ca. 24%. (Kilde: jobmidtjylland.dk) s. 12/15

13 Med mange arbejdspladser inden for særligt bygge og anlægs-området skal der være særlig fokus på potentielle/aktuelle flaskehals-/rekrutteringsproblemer, således at det er muligt at substituere arbejdskraften hurtigst muligt. Eksempler på udviklingstiltag Der skal udvikles tiltag f.eks. partnerskabsaftaler som skaber en vinder-vinder-situation for såvel virksomhed som de jobsøgende. Aftalerne skal sikre, at virksomhederne som en naturlig del af deres rekrutterings- og fastholdelsesstrategi har et socialt engagement for grupper af jobsøgende med andre problemer end ledighed. Der skal udvikles tiltag som gør det muligt i størst muligt omfang, at inddrage virksomhederne i aktiveringsindsatsen med det formål at gøre aktiveringen så job-nær som mulig. Der skal etableres formelle og uformelle fora for at sikre vidensdeling mellem jobcenter og virksomheder for at imødegå/afhjælpe flaskehalssitutioner. I samarbejde med erhvervschefen afdække hvorledes jobcentret kan understøtte tiltrækning og etableringen af nye virksomheder i området. I forhold til at kunne tilbyde (tiltrække) kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen er organisatorisk placeret hos virksomhedskonsulenterne. Her arbejdes efter princippet om at én virksomhedskonsulent har kontakten til én virksomhed. Der arbejdes for en høj grad af branchekendskab hos den enkelte konsulent og således sikring af konsulenternes spidskompetencer indenfor enkelte brancher. For at virksomhederne oplever sammenhæng og helhed i serviceringen er det af stor betydning, at virksomhedskonsulenterne fra stat og kommune fremstår som en koordineret enhed med fælles kompetencer. Det betyder, at alle virksomhedskonsulenter skal have et indgående kendskab til de serviceydelser og produkter, som samlet set udbydes. I Jobcentrets virksomhedskontakt og service indgår desuden forebyggelse af længerevarende sygemeldinger, så den sygemeldte medarbejder ikke udstødes fra arbejdsmarkedet. Målet er at fremme arbejdsfastholdelse og mindske sygefraværet på lokale virksomheder. Mål for den virksomhedsrettede indsats (eksempler): Jobcenteret vil have færdiggjort en fællesstrategi for den virksomhedsvendte indsats inden udgangen af 1. kvartal Samarbejdsgraden med kommunens virksomheder skal forbedres med xx procentpoint fra xx pct. til yy pct. i 4. kvartal s. 13/15

14 Jobcenteret vil indgå xx partnerskabsaftaler med nye virksomheder. Der skal etableres xx voksenlærlingeaftaler, hvoraf xx pladser skal besættes med ledige dagpengemodtagere og xx pladser skal besættes med ledige kon-tanthjælpsmodtage. xx pct. af de virksomheder, som har modtaget en serviceydelse fra jobcente-ret i 2007, tilkendegiver, at de er meget tilfredse eller delvis tilfredse med den modtagende ydelse. 1. Formulering af mål for den virksomhedsvendte indsats, herunder bl.a. Udarbejdelse af en fælles strategi for virksomhedskontakten i Jobcentret inden udgangen af 1. kvartal 2007, så indsatsen koordineres både internt i Jobcentret og i fht. nærtliggende jobcentre til gavn for både virksomheder, ledige og øvrige jobsøgere. Herunder også beskrivelse af anvendelsen af de virksomhedsvendte redskaber og evt. strategi for indgåelse af partnerskabsaftaler. Formulering af en fælles strategi for formidlingsindsatsen i Jobcentret, herunder anvendelsen af hhv. annoncering via Jobnet og henvisning af ledige jobsøgere. Herunder også skitsering af ressourcefordelingen i fht. Jobcentrets servicering af virksomhederne. 2. Beskrivelse af den flaskehalsforebyggende indsats, herunder Kort skitsering af de konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked på kort og længere sigt. Den flaskehalsforebyggende indsats hvordan identificeres potentielle flaskehalse tidligst muligt? Eventuelle kampagneinitiativer Samarbejde med nærtliggende jobcentre. Indsats i fht. flaskehalsbevillingen. Prioritering af voksenlærlingeordningen i fht. både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. 3. Fastlæggelse af effektmål, herunder bl.a. vedr. samarbejdsgrad, tilfredshedsgrad mv. s. 14/15

15 Inddragelse af andre aktører Jobcentret vil anvende de eksisterende aftaler om uddannelse, vejledning, aktivering etc. med andre aktører. Det kan dog blive nødvendigt for jobcentret at etablere udbudsforretninger i Jobcenteret planlægger med, at xx pct. af de personer, der modtager en indsats i jobcenteret påbegynder et forløb hos andre aktører i I forhold til ledige dagpengemodtagere vil jobcenteret visitere følgende målgrupper andre aktører: Akademikere Ledige, der har en særlig risiko for at blive langtidsledige og risiko for at falde ud af dagpengesystemet Mål og måltal for inddragelse af andre aktører (eksempler): Jobcenteret vil have færdiggjort en fællesstrategi for inddragelsen af andre aktører inden udgangen af 1. kvartal xx pct. af de ledighedsberørte personer i jobcenteret påbegynder et forløb hos andre aktører. 1. Jobcenterets strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, herunder Måltal Hvilke målgrupper overdrages i Jobcentret Flow henover året hvornår udliciteres hvilke målgrupper? Samarbejdet mellem stat og kommune omkring inddragelsen af andre aktører, herunder bl.a. o Skal der gennemføres fælles udbud? o Evt. samarbejde omkring indgåelse af fælles delaftaler o Samarbejde omkring rammeaftaler. Strategien udarbejdes inden for rammerne af beskæftigelsesministerens handlingsplan fra februar 2006 for den statslige brug af andre aktører. s. 15/15

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. VISION OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTER IKAST-BRANDE... 4 2.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I 2008... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg Version: 06.08.07 Side 1 af 18 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Status på ministerens mål 5 4 De

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge

Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge Beskæftigelsesplan 2009 For Jobcenter Køge August 2008 1 Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2009... 4 Kapitel 3 Arbejdsmarkedet og de vigtigste

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Frederikshavn

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Frederikshavn Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Frederikshavn 12. juni 2007 1 1. Indledning til beskæftigelsesplan 2008, Frederikshavn Kommune Beskæftigelsesplan 2008 er udarbejdet i 2007 af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/16 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Lokale udfordringer 5 3.1 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i jobcenterområde 5

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 8GP QWQLQJDI )OHUHLDUEHMGH LNRPPXQHUQH ) OOHV/2'$JUXQGODJIRUNRRUGLQDWLRQVXGYDOJHQH Den politiske aftale om Flere i arbejde giver nye og store udfordringer

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Allerød

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Allerød Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Allerød Som vedtaget af Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv den 28. august 2008, Økonomiudvalget det 9. september 2008 og Allerød Byråd den 17. september

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/22 INDLEDNING... 3 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 2 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4 3 MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS...

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011 31. august 2010 2010maj Beskæftigelsesplan 2011 Indholdsfortegnelse 1. Mål for 2011...3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2011...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen...4 2. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere